EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0748

Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 z dne 3. avgusta 2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (prenovitev) Besedilo velja za EGP

OJ L 224, 21.8.2012, p. 1–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 47 - 131

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj

21.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 224/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 748/2012

z dne 3. avgusta 2012

o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij

(prenovitev)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1) ter zlasti člena 5(5) in člena 6(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1702/2003 z dne 24. septembra 2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (2) je bila večkrat bistveno spremenjena (3). Ker so potrebne dodatne spremembe, je treba zaradi jasnosti navedeno uredbo prenoviti.

(2)

Uredba (ES) št. 216/2008 določa skupne bistvene zahteve za zagotovitev visoke enotne ravni varnosti v civilnem letalstvu in varstva okolja. Od Komisije zahteva, da sprejme potrebne izvedbene določbe zaradi zagotavljanja njihove enotne uporabe. Ustanavlja Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: agencija), ki naj bi Komisiji pomagala pri oblikovanju takih izvedbenih določb.

(3)

Treba je določiti skupne tehnične zahteve in upravne postopke za zagotavljanje plovnosti in okoljske ustreznosti letalskih proizvodov, delov in naprav, ki bodo upoštevali Uredbo (ES) št. 216/2008. Take zahteve in postopki bi morali določati pogoje za izdajo, ohranjanje, spreminjanje, začasno razveljavitev in preklic ustreznih certifikatov.

(4)

Od organizacij, ki se ukvarjajo s projektiranjem in proizvodnjo proizvodov, delov in naprav, je treba zahtevati, da izpolnjujejo nekatere tehnične zahteve, da bi dokazale svojo sposobnost in sredstva za izpolnjevanje svojih obveznosti ter uveljavljanje z njimi povezanih privilegijev. Komisija mora določiti ukrepe za določitev pogojev za izdajo, ohranjanje, spreminjanje, začasno razveljavitev ali preklic potrdil o izpolnjevanju takih zahtev.

(5)

Pri določanju ukrepov za izvajanje skupnih bistvenih zahtev na področju plovnosti mora Komisija paziti, da odražajo stanje tehnike in najboljšo prakso, upoštevajo globalne letalske izkušnje ter znanstveni in tehnični napredek ter omogočajo takojšen odziv na ugotovljene vzroke nesreč in resnih incidentov.

(6)

Potreba po zagotavljanju enotnosti pri uporabi skupnih zahtev glede plovnosti in okoljskih zahtev za letalske proizvode, dele in naprave zahteva, da pristojni organi držav članic in po potrebi agencija upoštevajo skupne postopke za ocenjevanje izpolnjevanja teh zahtev. Agencija bi morala pripraviti certifikacijske specifikacije in smernice za lajšanje regulativne enotnosti.

(7)

V skladu s členom 69 Uredbe (ES) št. 216/2008 je treba priznati stalno veljavnost potrdil, izdanih pred začetkom veljavnosti Uredbe (ES) št. 1702/2003.

(8)

Da bi ohranili visoko enotno raven varnosti letalstva v Evropi, je treba spremeniti zahteve in postopke za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij, zlasti izpopolniti predpise o prikazu skladnosti z osnovo za certifikacijo tipa in zahtevami glede varstva okolja ter določiti, da je možno izpolnjevati poznejše standarde za spremembe certifikatov tipa.

(9)

Zasnova in kompleksnost pomožnih pogonskih enot (PPE) sta podobni zasnovi in kompleksnosti letalskih motorjev. V nekaterih primerih projekti za PPE celo temeljijo na motorskih projektih. Spremeniti je treba določbe o popravilih PPE, da bi jih uskladili s postopkom popravila motorjev.

(10)

Da bi za nekompleksne zrakoplove na motorni pogon, rekreativna letala ter povezane proizvode, dele in naprave uvedli ukrepe, ki so sorazmerni z njihovo enostavno zasnovo in vrsto operacij, obenem pa ohranili visoko enotno raven varnosti letalstva v Evropi, je treba spremeniti zahteve in postopke za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij, zlasti da bi lastnikom evropskih lahkih zrakoplovov pod 2 000 kg (European Light Aircraft – ELA2) ali pod 1 200 kg (ELA1) omogočili, da brez obrazca EASA 1 sprejmejo za vgradnjo nekatere dele, ki niso kritični za varnost.

(11)

Agencija je pripravila osnutek izvedbenih predpisov in ga predložila Komisiji v skladu s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008 v obliki naslednjih mnenj: mnenje št. 01/2009 o možnosti odstopanja od plovnostne kode v primeru sprememb projektov (Possibility to deviate from airworthiness code in case of design changes), mnenje št. 02/2009 o spremembah popravil in projektov v dovoljenjih po odredbi o evropskem tehničnem standardu (Repair and design changes to European Technical Standard Order; European Technical Standard Order – ETSO), mnenje št. 01/2010 o poddelu J DOA (SubPart J DOA) in mnenje št. 01/2011 o postopku ELA ter „standardnih spremembah in popravilih“ELA Process and „standard changes and repairs“.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora Evropske agencije za varnost v letalstvu, ustanovljenim s členom 65(1) Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe in opredelitve pojmov

1.   Ta uredba v skladu s členom 5(5) in členom 6(3) Uredbe (ES) št. 216/2008 določa skupne tehnične zahteve in upravne postopke za certificiranje proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter opredeljuje:

(a)

izdajo certifikatov tipa, certifikatov tipa z omejitvami, dodatnih certifikatov tipa in spremembe teh certifikatov;

(b)

izdajo spričeval o plovnosti, spričeval o plovnosti z omejitvami, dovoljenj za letenje in dovoljenj za sprostitev v uporabo;

(c)

izdajo odobritev projektov popravil;

(d)

dokazovanje izpolnjevanja zahtev glede varstva okolja;

(e)

izdajo spričeval o hrupu;

(f)

opredelitev proizvodov, delov in naprav;

(g)

certificiranje proizvodov, delov in naprav;

(h)

potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij;

(i)

izdajo plovnostnih zahtev.

2.   V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„JAA“ pomeni „Joint Aviation Authorities“;

(b)

„JAR“ pomeni „Joint Aviation Requirements“;

(c)

„del 21“ pomeni zahteve in postopke za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij iz Priloge I k tej uredbi;

(d)

„del M“ pomeni ustrezne zahteve za stalno plovnost, sprejete v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008;

(e)

„glavni sedež“ pomeni glavno upravo ali registrirani sedež podjetja, kjer se izvajajo glavne finančne naloge in operativni nadzor nad dejavnostmi, navedenimi v tej uredbi;

(f)

„artikel“ pomeni kateri koli del ali napravo, ki se uporablja v civilnem zrakoplovu;

(g)

„ETSO“ pomeni odredbo o evropskem tehničnem standardu. Odredba o evropskem tehničnem standardu je podrobna specifikacija plovnosti, ki jo zaradi zagotavljanja skladnosti z zahtevami iz te uredbe Evropska agencija za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: agencija) izda kot minimalni standard zmogljivosti za določene artikle;

(h)

„EPA“ pomeni Evropsko odobritev delov. Evropska odobritev delov pomeni, da je bil artikel proizveden v skladu z odobrenimi projektnimi podatki, ki ne pripadajo nosilcu certifikata tipa za zadevni proizvod, razen artiklov ETSO;

(i)

„zrakoplov ELA1“ pomeni naslednje evropske lahke zrakoplove s posadko:

(i)

zrakoplov z največjo vzletno maso (Maximum Take-off Mass – MTOM) 1 200 kg ali manj, ki ni opredeljen kot kompleksni zrakoplov na motorni pogon;

(ii)

jadralno letalo ali jadralno letalo s pogonom z MTOM 1 200 kg ali manj;

(iii)

balon z največjo deklarirano prostornino vzgonskega plina ali prostornino toplega zraka, ki ne presega 3 400 m3 za toplozračne balone, 1 050 m3 za prostoleteče plinske balone, 300 m3 za vezane plinske balone;

(iv)

zračno ladjo, namenjeno največ štirim potnikom in z največjo deklarirano prostornino vzgonskega plina ali prostornino toplega zraka, ki ne presega 3 400 m3 za toplozračne zračne ladje in 1 000 m3 za plinske zračne ladje;

(j)

„zrakoplov ELA2“ pomeni naslednje evropske lahke zrakoplove s posadko:

(i)

zrakoplov z MTOM 2 000 kg ali manj, ki ni opredeljen kot kompleksni zrakoplov na motorni pogon;

(ii)

jadralno letalo ali jadralno letalo s pogonom z MTOM 2 000 kg ali manj;

(iii)

balon;

(iv)

toplozračno zračno ladjo;

(v)

plinsko zračno ladjo z vsemi naslednjimi značilnostmi:

3 % največje statične obteženosti,

nevektorskim potiskom (razen povratnega potiska),

konvencionalno in enostavno zasnovo strukture, nadzornega sistema in balonetnega sistema,

komandami brez servo podpore;

(vi)

zelo lahek rotoplan.

Člen 2

Certificiranje proizvodov, delov in naprav

1.   Certifikati za proizvode, dele in naprave se izdajo, kakor je opredeljeno v Prilogi I (delu 21).

2.   Z odstopanjem od točke 1 so zrakoplovi, vključno z vgrajenimi proizvodi, deli in napravami, ki niso registrirani v državi članici, izvzeti iz določb poddelov H in I Priloge I (dela 21). Prav tako so izvzeti iz določb poddela P Priloge I (dela 21), razen kadar identifikacijske oznake zrakoplovov predpiše država članica.

Člen 3

Nadaljevanje veljavnosti certifikatov tipa in povezanih spričeval o plovnosti

1.   V zvezi s proizvodi, za katere je država članica izdala certifikat tipa ali dokument, ki dovoljuje izdajo spričevala o plovnosti, pred 28. septembrom 2003, se uporabljajo naslednje določbe:

(a)

šteje se, da je bil certifikat tipa za proizvod izdan v skladu s to uredbo, če:

(i)

je bila njegova osnova za certifikacijo tipa:

osnova za certifikacijo tipa JAA za proizvode, ki so bili certificirani po postopkih JAA, kakor je opredeljeno v njihovi listi podatkov JAA, ali

za druge proizvode, osnova za certifikacijo tipa, kakor je opredeljeno v listi podatkov certifikata tipa države projektiranja, če je bila ta država projektiranja:

država članica, razen če agencija ugotovi, ob upoštevanju zlasti uporabljenih plovnostnih kod in obratovalnih izkušenj, da navedena osnova za izdajo certifikatov tipa ne zagotavlja ravni varnosti, enakovredne tisti, ki jo zahtevata Uredba (ES) št. 216/2008 in ta uredba, ali

država, s katero je država članica sklenila dvostranski sporazum ali podoben dogovor, po katerem so bili ti proizvodi certificirani na osnovi plovnostnih kod navedene države projektiranja, razen če agencija ugotovi, da navedene plovnostne kode ali obratovalne izkušnje ali varnostni sistem navedene države projektiranja ne zagotavljajo ravni varnosti, enakovredne tisti, ki jo zahtevata Uredba (ES) št. 216/2008 in ta uredba.

Agencija opravi prvo ovrednotenje učinka določb druge alinee in za Komisijo pripravi mnenje, vključno z možnimi spremembami te uredbe;

(ii)

veljajo za proizvod tiste zahteve glede varstva okolja, ki so določene v Prilogi 16 k Čikaški konvenciji;

(iii)

se uporabljajo plovnostne zahteve države projektiranja;

(b)

šteje se, da je projekt posameznega zrakoplova, ki je bil vpisan v register države članice pred 28. septembrom 2003, odobren v skladu s to uredbo, če:

(i)

je bil njegov osnovni projekt tipa del certifikata tipa iz točke (a);

(ii)

so bile vse spremembe tega osnovnega projekta tipa, za katere ne odgovarja nosilec certifikata tipa, odobrene, ter

(iii)

so bile upoštevane vse plovnostne zahteve, ki jih je pred 28. septembrom 2003 izdala ali sprejela država članica registracije, vključno z vsemi spremembami plovnostnih zahtev države projektiranja, s katerimi se je država članica registracije strinjala.

2.   V zvezi s proizvodi, za katere je bil 28. septembra 2003 pri JAA ali v državi članici v teku proces certificiranja tipa:

(a)

se kot referenca uporabi najnaprednejši projekt, če certificiranje proizvoda poteka v več državah članicah;

(b)

se točke 21.A.15(a), (b) in (c) Priloge I (dela 21) ne uporabljajo;

(c)

z odstopanjem od točke 21.A.17(a) Priloge I (dela 21) osnovo za certifikacijo tipa določi JAA ali po potrebi država članica na dan vložitve vloge za odobritev;

(d)

se za ugotovitve o skladnosti po postopkih JAA ali države članice šteje, da jih je opravila agencija zaradi izpolnjevanja točk 21.A.20(a) in (b) Priloge I (dela 21).

3.   V zvezi s proizvodi, ki imajo nacionalen ali njemu enakovreden certifikat tipa in za katere postopek odobritve spremembe, ki ga izvaja država članica, takrat, ko se v skladu s to uredbo določi certifikat tipa, še ni bil končan:

(a)

se kot referenca uporabi najnaprednejši projekt, če postopek odobritve poteka v več državah članicah;

(b)

se točka 21.A.93 Priloge I (dela 21) ne uporablja;

(c)

je ustrezna osnova za certifikacijo tipa tista, ki jo določi JAA ali po potrebi država članica na dan vložitve vloge za odobritev spremembe;

(d)

se za ugotovitve o skladnosti po postopkih JAA ali države članice šteje, da jih je opravila agencija zaradi izpolnjevanja točk 21.A.103(a)(2) in (b) Priloge I (dela 21).

4.   V zvezi s proizvodi, ki imajo nacionalen ali njemu enakovreden certifikat tipa in za katere v trenutku, ko je certifikat tipa moral biti določen v skladu s to uredbo, proces odobritve projekta velikega popravila, ki ga izvaja država članica, še ni bil končan, se za ugotovitve o skladnosti po postopkih JAA ali države članice šteje, da jih je opravila agencija zaradi izpolnjevanja točke 21.A.433(a) Priloge I (dela 21).

5.   Šteje se, da je spričevalo o plovnosti, ki ga izda država članica in izkazuje skladnost s certifikatom tipa, določenim v skladu s točko 1, v skladu s to uredbo.

Člen 4

Nadaljevanje veljavnosti dodatnih certifikatov tipa

1.   Za dodatne certifikate tipa, ki so jih izdale države članice po postopkih JAA ali ustreznih nacionalnih postopkih, in za spremembe proizvodov, ki so jih predlagale osebe, ki niso nosilci certifikata tipa za proizvod, ki ga je odobrila država članica po ustreznih nacionalnih postopkih, se šteje, da je bil dodatni certifikat tipa ali sprememba izdan po tej uredbi, če je bil dodatni certifikat tipa ali sprememba v veljavi 28. septembra 2003.

2.   Za dodatne certifikate tipa, za katere je država članica 28. septembra 2003 izvedla proces certifikacije po ustreznih postopkih JAA za dodatne certifikate tipa, in za velike spremembe proizvodov, ki so jih predlagale osebe, ki niso nosilci certifikata tipa za proizvod, za katerega je država članica 28. septembra 2003 izvedla proces certifikacije po ustreznih nacionalnih postopkih:

(a)

se kot referenca uporabi najnaprednejši projekt, če je proces certifikacije tipa potekal v več državah članicah;

(b)

se točki 21.A.113(a) in (b) Priloge I (dela 21) ne uporabljata;

(c)

je ustrezna osnova za certifikacijo tipa tista, ki jo določi JAA ali po potrebi država članica na dan vložitve vloge za izdajo dodatnega certifikata tipa ali odobritev velike spremembe;

(d)

se za ugotovitve o skladnosti po postopkih JAA ali države članice šteje, da jih je opravila agencija zaradi izpolnjevanja točke 21.A.115(a) Priloge I (dela 21).

Člen 5

Stalno obratovanje določenih zrakoplovov, ki so registrirani v državah članicah

Glede zrakoplova, za katerega se ne more šteti, da mu je bil certifikat tipa izdan v skladu s členom 3(1)(a) te uredbe, za katerega je država članica izdala spričevalo o plovnosti pred začetkom uporabe Uredbe (ES) št. 1702/2003 v tej državi članici (4), ki je bilo na ta dan v registru in je bilo še vedno v registru države članice 28. marca 2007, se šteje, da posebne plovnostne specifikacije, izdane v skladu s to uredbo, pomeni kombinacija:

(a)

podatkov o certifikatu tipa in podatkov o certifikatu tipa glede hrupa ali enakovredni dokumenti države projektiranja, pod pogojem, da je država projektiranja sklenila ustrezni delovni dogovor v skladu s členom 27(2) Uredbe (ES) št. 216/2008 z agencijo, ki pokriva stalno plovnost projekta takšnega zrakoplova;

(b)

zahtev glede varstva okolja, ki so določene v Prilogi 16 k Čikaški konvenciji, kakor veljajo za takšen zrakoplov, in

(c)

obveznih informacij o stalni plovnosti države projektiranja.

Člen 6

Nadaljevanje veljavnosti certifikatov delov in naprav

1.   Za odobritve delov in naprav, ki so jih izdale države članice in so bile veljavne 28. septembra 2003, se šteje, da so bile izdane v skladu s to uredbo.

2.   Za dele in naprave, za katere je država članica 28. septembra 2003 izvajala proces odobritve ali potrditve:

(a)

se kot referenca uporabi najnaprednejši projekt, če je proces potrditve potekal v več državah članicah;

(b)

se točka 21.A.603 Priloge I (dela 21) ne uporablja;

(c)

so ustrezne zahteve glede podatkov iz točke 21.A.605 Priloge I (dela 21) tiste, ki jih določi ustrezna država članica na dan vložitve vloge za odobritev ali potrditev;

(d)

se za ugotovitve o skladnosti po postopkih ustrezne države članice šteje, da jih je opravila agencija zaradi izpolnjevanja točke 21.A.606(b) Priloge I (dela 21).

Člen 7

Dovoljenje za letenje

Pogoji, določeni pred 28. marcem 2007 s strani držav članic glede dovoljenj za letenje ali drugih spričeval o plovnosti, ki so bila izdana za zrakoplov, za katerega niso bila izdana spričevala o plovnosti ali spričevala o plovnosti z omejitvami v skladu s to uredbo, štejejo kot pogoji, ki so bili določeni v skladu s to uredbo, razen če je agencija pred 28. marcem 2008 ugotovila, da takšni pogoji ne zagotavljajo enake stopnje varnosti, kot jo zagotavlja Uredba (ES) št. 216/2008 ali ta uredba.

Člen 8

Projektivne organizacije

1.   Organizacija, pristojna za projektiranje proizvodov, delov in naprav ali za njihove spremembe ali popravila, dokazuje svojo sposobnost v skladu z (delom 21) Priloge I.

2.   Z odstopanjem od točke 1 lahko organizacija, katere glavni sedež je v državi nečlanici, dokazuje svojo sposobnost s spričevalom, ki ga je navedena država izdala za proizvod, del ali napravo, za katero je vložila vlogo, če:

(a)

je navedena država tudi država projektiranja in

(b)

je agencija ugotovila, da sistem v navedeni državi vključuje enako neodvisno raven preverjanja ustreznosti, kakor jo določa ta uredba, in sicer v obliki enakovrednega sistema odobritev organizacij ali neposrednega vključevanja pristojnega organa navedene države.

3.   Za odobritve projektivnih organizacij, ki jih je izdala ali priznala država članica v skladu z zahtevami in postopki JAA in so bile veljavne pred 28. septembrom 2003, se šteje, da so v skladu s to uredbo.

Člen 9

Proizvodne organizacije

1.   Organizacija, pristojna za izdelavo proizvodov, delov in naprav, dokazuje svojo sposobnost v skladu z določbami Priloge I (dela 21).

2.   Z odstopanjem od točke 1 lahko proizvajalec, katerega glavni sedež je v državi nečlanici, dokazuje svojo sposobnost s spričevalom, ki ga je navedena država izdala za proizvod, del ali napravo, za katero je vložila vlogo, če:

(a)

je navedena država tudi država izdelave in

(b)

je agencija ugotovila, da sistem v navedeni državi vključuje enako neodvisno raven preverjanja ustreznosti, kakor jo določa ta uredba, in sicer v obliki enakovrednega sistema odobritev organizacij ali neposrednega vključevanja pristojnega organa navedene države.

3.   Za odobritve proizvodnih organizacij, ki jih je izdala ali priznala država članica v skladu z zahtevami in postopki JAA in so bile veljavne pred 28. septembrom 2003, se šteje, da so v skladu s to uredbo.

Člen 10

Ukrepi agencije

1.   Agencija razvije sprejemljive postopke za dokazovanje skladnosti, ki jih lahko pristojni organi, organizacije in osebje uporabljajo za prikaz skladnosti z določbami Priloge I (dela 21) k tej uredbi.

2.   Sprejemljivi postopki za dokazovanje skladnosti, ki jih izda agencija, ne uvajajo novih zahtev ali omilijo zahtev iz Priloge I (dela 21) k tej uredbi.

3.   Ko se uporabljajo sprejemljivi postopki za dokazovanje skladnosti, ki jih je izdala agencija, se zadevne zahteve iz Priloge I (dela 21) k tej uredbi brez poseganja v člena 54 in 55 Uredbe (ES) št. 216/2008 štejejo za izpolnjene brez nadaljnjega prikaza.

Člen 11

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1702/2003 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi III.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(2)  UL L 243, 27.9.2003, str. 6.

(3)  Glej Prilogo II.

(4)  Za EU-15: 28. september 2003, za EU-10: 1. maj 2004 in za EU-2: 1. januar 2007.


PRILOGA I

DEL 21

Certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij

Vsebina

21.1

Splošno

ODDELEK A –

TEHNIČNE ZAHTEVE

PODDEL A –

SPLOŠNE DOLOČBE

21.A.1

Področje uporabe

21.A.2

Delovanje oseb, ki niso prosilci za certifikat ali njegovi nosilci

21.A.3A

Napake, motnje v delovanju in okvare

21.A.3B

Plovnostne zahteve

21.A.4

Usklajevanje projektiranja in proizvodnje

PODDEL B –

CERTIFIKATI TIPA IN CERTIFIKATI TIPA Z OMEJITVAMI

21.A.11

Področje uporabe

21.A.13

Upravičenost

21.A.14

Dokazovanje sposobnosti

21.A.15

Vloga

21.A.16A

Plovnostne kode

21.A.16B

Posebni pogoji

21.A.17

Osnova za izdajo certifikata tipa

21.A.18

Določitev veljavnih zahtev glede varstva okolja in certifikacijskih specifikacij

21.A.19

Spremembe, zaradi katerih je potreben nov certifikat tipa

21.A.20

Izpolnjevanje zahtev glede osnove za certifikacijo tipa in varstva okolja

21.A.21

Izdaja certifikata tipa

21.A.23

Izdaja certifikata tipa z omejitvami

21.A.31

Projekt tipa

21.A.33

Inšpekcijski pregledi in testiranje

21.A.35

Testni leti

21.A.41

Certifikat tipa

21.A.44

Obveznosti nosilca

21.A.47

Prenosljivost

21.A.51

Trajanje in stalna veljavnost

21.A.55

Vodenje evidenc

21.A.57

Priročniki

21.A.61

Navodila za stalno plovnost

(PODDEL C – SE NE UPORABLJA)

PODDEL D –

SPREMEMBE CERTIFIKATOV TIPA IN CERTIFIKATOV TIPA Z OMEJITVAMI

21.A.90A

Področje uporabe

21.A.90B

Standardne spremembe

21.A.91

Razvrstitev sprememb projektov tipa

21.A.92

Upravičenost

21.A.93

Vloga

21.A.95

Male spremembe

21.A.97

Velike spremembe

21.A.101

Določitev certifikacijskih specifikacij in zahtev glede varstva okolja

21.A.103

Izdaja odobritve

21.A.105

Vodenje evidenc

21.A.107

Navodila za stalno plovnost

21.A.109

Obveznosti in oznake EPA

PODDEL E –

DODATNI CERTIFIKATI TIPA

21.A.111

Področje uporabe

21.A.112A

Upravičenost

21.A.112B

Dokazovanje sposobnosti

21.A.113

Vloga za dodatni certifikat tipa

21.A.114

Prikaz ustreznosti

21.A.115

Izdaja dodatnega certifikata tipa

21.A.116

Prenosljivost

21.A.117

Spremembe tistega dela proizvoda, za katerega velja dodatni certifikat tipa

21.A.118A

Obveznosti in oznake EPA

21.A.118B

Trajanje in stalna veljavnost

21.A.119

Priročniki

21.A.120

Navodila za stalno plovnost

PODDEL F –

PROIZVODNJA BREZ ODOBRITVE PROIZVODNE ORGANIZACIJE

21.A.121

Področje uporabe

21.A.122

Upravičenost

21.A.124

Vloga

21.A.125A

Izdaja izjave o soglasju

21.A.125B

Ugotovitve

21.A.125C

Trajanje in stalna veljavnost

21.A.126

Sistem kontrole proizvodnje

21.A.127

Testi: zrakoplovi

21.A.128

Testi: motorji in propelerji

21.A.129

Obveznosti proizvajalca

21.A.130

Izjava o skladnosti

PODDEL G –

ODOBRITEV PROIZVODNE ORGANIZACIJE

21.A.131

Področje uporabe

21.A.133

Upravičenost

21.A.134

Vloga

21.A.135

Izdaja odobritve proizvodne organizacije

21.A.139

Sistem kakovosti

21.A.143

Predstavitev

21.A.145

Zahteve za odobritev

21.A.147

Spremembe v odobreni proizvodni organizaciji

21.A.148

Spremembe lokacije

21.A.149

Prenosljivost

21.A.151

Pogoji odobritve

21.A.153

Spremembe pogojev odobritve

21.A.157

Preiskave

21.A.158

Ugotovitve

21.A.159

Trajanje in stalna veljavnost

21.A.163

Privilegiji

21.A.165

Obveznosti nosilca

PODDEL H –

SPRIČEVALA O PLOVNOSTI IN SPRIČEVALA O PLOVNOSTI Z OMEJITVAMI

21.A.171

Področje uporabe

21.A.172

Upravičenost

21.A.173

Razvrstitev

21.A.174

Vloga

21.A.175

Jezik

21.A.177

Sprememba ali dopolnitev

21.A.179

Prenosljivost in ponovna izdaja v državah članicah

21.A.180

Inšpekcijski pregledi

21.A.181

Trajanje in stalna veljavnost

21.A.182

Identifikacija zrakoplova

PODDEL I –

SPRIČEVALA O HRUPU

21.A.201

Področje uporabe

21.A.203

Upravičenost

21.A.204

Vloga

21.A.207

Sprememba ali dopolnitev

21.A.209

Prenosljivost in ponovna izdaja v državah članicah

21.A.210

Inšpekcijski pregledi

21.A.211

Trajanje in stalna veljavnost

PODDEL J –

ODOBRITEV PROJEKTIVNE ORGANIZACIJE

21.A.231

Področje uporabe

21.A.233

Upravičenost

21.A.234

Vloga

21.A.235

Izdaja odobritve projektivne organizacije

21.A.239

Sistem zagotavljanja projektov

21.A.243

Podatki

21.A.245

Zahteve za odobritev

21.A.247

Spremembe v sistemu zagotavljanja projektov

21.A.249

Prenosljivost

21.A.251

Pogoji odobritve

21.A.253

Spremembe pogojev odobritve

21.A.257

Preiskave

21.A.258

Ugotovitve

21.A.259

Trajanje in stalna veljavnost

21.A.263

Privilegiji

21.A.265

Obveznosti nosilca

PODDEL K –

DELI IN NAPRAVE

21.A.301

Področje uporabe

21.A.303

Izpolnjevanje veljavnih zahtev

21.A.305

Odobritev delov in naprav

21.A.307

Sprostitev delov in naprav za vgradnjo

(PODDEL L – SE NE UPORABLJA)

PODDEL M –

POPRAVILA

21.A.431A

Področje uporabe

21.A.431B

Standardna popravila

21.A.432A

Upravičenost

21.A.432B

Dokazovanje sposobnosti

21.A.433

Projekt popravila

21.A.435

Klasifikacija popravil

21.A.437

Izdaja odobritve projekta popravila

21.A.439

Proizvodnja delov za popravila

21.A.441

Vključitev popravil

21.A.443

Omejitve

21.A.445

Nepopravljena škoda

21.A.447

Vodenje evidenc

21.A.449

Navodila za stalno plovnost

21.A.451

Obveznosti in oznake EPA

(PODDEL N – SE NE UPORABLJA)

PODDEL O –

DOVOLJENJA PO ODREDBI O EVROPSKEM TEHNIČNEM STANDARDU

21.A.601

Področje uporabe

21.A.602A

Upravičenost

21.A.602B

Dokazovanje sposobnosti

21.A.603

Vloga

21.A.604

Dovoljenje ETSO za pomožno pogonsko enoto (PPE)

21.A.605

Zahteve glede podatkov

21.A.606

Izdaja dovoljenja ETSO

21.A.607

Privilegiji dovoljenja ETSO

21.A.608

Deklaracija o projektu in izvedbi (DPI)

21.A.609

Obveznosti nosilcev dovoljenj ETSO

21.A.610

Odobritev odstopanj

21.A.611

Spremembe projektov

21.A.613

Vodenje evidenc

21.A.615

Inšpekcijski pregled agencije

21.A.619

Trajanje in stalna veljavnost

21.A.621

Prenosljivost

PODDEL P –

DOVOLJENJE ZA LETENJE

21.A.701

Področje uporabe

21.A.703

Upravičenost

21.A.705

Pristojni organ

21.A.707

Vloga za pridobitev dovoljenja za letenje

21.A.708

Pogoji letenja

21.A.709

Vloga za odobritev pogojev letenja

21.A.710

Odobritev pogojev letenja

21.A.711

Izdaja dovoljenja za letenje

21.A.713

Spremembe

21.A.715

Jezik

21.A.719

Prenosljivost

21.A.721

Inšpekcijski pregledi

21.A.723

Trajanje in stalna veljavnost

21.A.725

Podaljšanje dovoljenja za letenje

21.A.727

Obveznosti nosilca dovoljenja za letenje

21.A.729

Vodenje evidenc

PODDEL Q –

IDENTIFIKACIJA PROIZVODOV, DELOV IN NAPRAV

21.A.801

Identifikacija proizvodov

21.A.803

Ravnanje z identifikacijskimi podatki

21.A.804

Identifikacija delov in naprav

21.A.805

Identifikacija kritičnih delov

21.A.807

Identifikacija artiklov ETSO

ODDELEK B –

POSTOPKI ZA PRISTOJNE ORGANE

PODDEL A –

SPLOŠNE DOLOČBE

21.B.5

Področje uporabe

21.B.20

Obveznosti pristojnega organa

21.B.25

Zahteve glede organizacije pristojnega organa

21.B.30

Dokumentirani postopki

21.B.35

Spremembe v organizaciji in postopkih

21.B.40

Reševanje sporov

21.B.45

Poročanje/koordinacija

21.B.55

Vodenje evidenc

21.B.60

Plovnostne zahteve

PODDEL B –

CERTIFIKATI TIPA IN CERTIFIKATI TIPA Z OMEJITVAMI

(PODDEL C – SE NE UPORABLJA)

PODDEL D –

SPREMEMBE CERTIFIKATOV TIPA IN CERTIFIKATOV TIPA Z OMEJITVAMI

PODDEL E –

DODATNI CERTIFIKATI TIPA

PODDEL F –

PROIZVODNJA BREZ ODOBRITVE PROIZVODNE ORGANIZACIJE

21.B.120

Preiskave

21.B.125

Ugotovitve

21.B.130

Izdaja izjave o soglasju

21.B.135

Ohranitev izjave o soglasju

21.B.140

Sprememba izjave o soglasju

21.B.145

Omejitev, začasna razveljavitev in preklic izjave o soglasju

21.B.150

Vodenje evidenc

PODDEL G –

ODOBRITEV PROIZVODNE ORGANIZACIJE

21.B.220

Preiskave

21.B.225

Ugotovitve

21.B.230

Izdaja potrdila

21.B.235

Stalen nadzor

21.B.240

Sprememba odobritve proizvodne organizacije

21.B.245

Začasna razveljavitev in preklic odobritve proizvodne organizacije

21.B.260

Vodenje evidenc

PODDEL H –

SPRIČEVALA O PLOVNOSTI IN SPRIČEVALA O PLOVNOSTI Z OMEJITVAMI

21.B.320

Preiskave

21.B.325

Izdaja spričeval o plovnosti

21.B.326

Spričevalo o plovnosti

21.B.327

Spričevalo o plovnosti z omejitvami

21.B.330

Začasna razveljavitev in preklic spričeval o plovnosti in spričeval o plovnosti z omejitvami

21.B.345

Vodenje evidenc

PODDEL I –

SPRIČEVALA O HRUPU

21.B.420

Preiskave

21.B.425

Izdaja spričeval o hrupu

21.B.430

Začasna razveljavitev in preklic spričeval o hrupu

21.B.445

Vodenje evidenc

PODDEL J –

ODOBRITEV PROJEKTIVNE ORGANIZACIJE

PODDEL K –

DELI IN NAPRAVE

(PODDEL L – SE NE UPORABLJA)

PODDEL M –

POPRAVILA

(PODDEL N – SE NE UPORABLJA)

PODDEL O –

DOVOLJENJA PO ODREDBI O EVROPSKEM TEHNIČNEM STANDARDU

PODDEL P –

DOVOLJENJE ZA LETENJE

21.B.520

Preiskave

21.B.525

Izdaja dovoljenj za letenje

21.B.530

Preklic dovoljenj za letenje

21.B.545

Vodenje evidenc

PODDEL Q –

IDENTIFIKACIJA PROIZVODOV, DELOV IN NAPRAV

Dodatki

Dodatek I –

obrazec EASA 1 – Dovoljenje za sprostitev v uporabo

Dodatek II –

obrazec EASA 15a – Potrdilo o pregledu plovnosti

Dodatek III –

obrazec EASA 20a – Dovoljenje za letenje

Dodatek IV –

obrazec EASA 20b – Dovoljenje za letenje (ki ga izdajo odobrene organizacije)

Dodatek V –

obrazec EASA 24 – Spričevalo o plovnosti z omejitvami

Dodatek VI –

obrazec EASA 25 – Spričevalo o plovnosti

Dodatek VII –

obrazec EASA 45 – Spričevalo o hrupu

Dodatek VIII –

obrazec EASA 52 – Izjava o skladnosti zrakoplova

Dodatek IX –

obrazec EASA 53 – Dovoljenje za sprostitev v uporabo

Dodatek X –

obrazec EASA 55 – Potrdilo o odobritvi proizvodne organizacije

Dodatek XI –

obrazec EASA 65 – Izjava o soglasju za proizvodnjo brez odobritve proizvodne organizacije

21.1   Splošno

Za namene Priloge I (dela 21) „pristojni organ“ pomeni:

(a)

za organizacije, ki imajo svoj sedež v državi članici, organ, ki ga določi navedena država članica, ali agencijo, če navedena država članica tako zahteva, ali

(b)

za organizacije, ki svojega sedeža nimajo v državi članici, agencijo.

ODDELEK A

TEHNIČNE ZAHTEVE

PODDEL A —   SPLOŠNE DOLOČBE

21.A.1   Področje uporabe

V tem oddelku so določene splošne določbe, ki urejajo pravice in obveznosti prosilcev in nosilcev katerih koli spričeval, ki so bila ali bodo izdana v skladu s tem oddelkom.

21.A.2   Delovanje oseb, ki niso prosilci za certifikat ali njegovi nosilci

Dejanja ali obveznosti, ki jih mora izvršiti nosilec ali prosilec za certifikat za proizvod, del ali napravo po tem oddelku, lahko v njegovem imenu izvrši katera koli druga fizična ali pravna oseba, če nosilec ali prosilec za ta certifikat lahko dokaže, da je s to drugo osebo sklenil dogovor, ki zagotavlja, da se obveznosti nosilca pravilno izvršujejo ali se bodo pravilno izvrševale.

21.A.3A   Napake, motnje v delovanju in okvare

(a)

Sistem za zbiranje, pregled in analizo podatkov.

Nosilec certifikata tipa, certifikata tipa z omejitvami, dodatnega certifikata tipa, dovoljenja ETSO, odobritve projekta velikega popravila ali kakršne koli druge ustrezne odobritve, za katero se šteje, da je bila izdana po tej uredbi, mora imeti vzpostavljen sistem za zbiranje, pregled in analizo poročil in informacij v zvezi z napakami, motnjami v delovanju in okvarami ali drugimi dogodki, ki povzročajo ali bi lahko povzročili negativne učinke na stalno plovnost proizvoda, dela ali naprave, za katero velja certifikat tipa, certifikat tipa z omejitvami, dodatni certifikat tipa, dovoljenje ETSO, odobritev projekta velikega popravila ali kakršna koli druga ustrezna odobritev, za katero se šteje, da je bila izdana po tej uredbi. Informacije o tem sistemu se dajo na voljo vsem znanim upravljavcem proizvoda, dela ali naprave in na zahtevo kateri koli osebi, pooblaščeni po drugih povezanih izvedbenih uredbah.

(b)

Poročanje agenciji

1.

Nosilec certifikata tipa, certifikata tipa z omejitvami, dodatnega certifikata tipa, dovoljenja ETSO, odobritve projekta velikega popravila ali kakršne koli druge ustrezne odobritve, za katero se šteje, da je bila izdana po tej uredbi, poroča agenciji o vseh njemu znanih napakah, motnjah v delovanju, okvarah in drugih dogodkih v zvezi s proizvodom, delom ali napravo, za katero velja certifikat tipa, certifikat tipa z omejitvami, dodatni certifikat tipa, dovoljenje ETSO, odobritev projekta velikega popravila ali kakršna koli druga ustrezna odobritev, za katero se šteje, da je bila izdana po tej uredbi, ki so povzročili ali bi lahko povzročili nevarne razmere.

2.

Ta poročila se takoj, ko je mogoče, dajo v obliki in na način, ki ju določi agencija, v vsakem primeru pa jih je treba odposlati najpozneje 72 ur po ugotovitvi možnih nevarnih razmer, razen če tega ne preprečijo izredne razmere.

(c)

Preiskava o sporočenih dogodkih

1.

Kadar je dogodek, sporočen po točki (b) ali točkah 21.A.129(f)(2) ali 21.A.165(f)(2), rezultat pomanjkljivosti v projektih ali izdelavi, bodisi nosilec certifikata tipa, certifikata tipa z omejitvami, dodatnega certifikata tipa, odobritve projekta velikega popravila, dovoljenja ETSO ali kakršne koli druge ustrezne odobritve, za katero se šteje, da je bila izdana po tej uredbi, bodisi po potrebi proizvajalec razišče vzrok za pomanjkljivost in agencijo obvesti o rezultatih preiskave in kakršnih koli ukrepih, ki jih izvede ali predlaga za odpravo navedene pomanjkljivosti.

2.

Če agencija ugotovi, da je za odpravo pomanjkljivosti treba ukrepati, mora bodisi nosilec certifikata tipa, certifikata tipa z omejitvami, dodatnega certifikata tipa, odobritve projekta velikega popravila, dovoljenja ETSO ali kakršne koli druge ustrezne odobritve, za katero se šteje, da je bila izdana po tej uredbi, bodisi po potrebi proizvajalec agenciji poslati ustrezne podatke.

21.A.3B   Plovnostne zahteve

(a)

Plovnostna zahteva pomeni dokument, ki ga izda ali sprejme agencija in ki odreja ukrepe, ki jih je treba izvesti na zrakoplovu, da se ponovno doseže sprejemljiva raven varnosti, če dokazi kažejo, da bi bila v nasprotnem primeru raven varnosti tega zrakoplova ogrožena.

(b)

Agencija izda plovnostno zahtevo, če:

1.

ugotovi, da v zrakoplovu obstajajo nevarne razmere kot posledica pomanjkljivosti v zrakoplovu ali motorju, propelerju, delu ali napravi, vgrajeni v ta zrakoplov, in

2.

je verjetno, da bo do takih razmer prišlo v drugih zrakoplovih.

(c)

Če mora agencija izdati plovnostno zahtevo, da se odpravijo nevarne razmere iz točke (b), ali zahteva inšpekcijski pregled, mora nosilec certifikata tipa, certifikata tipa z omejitvami, dodatnega certifikata tipa, odobritve projekta velikega popravila, dovoljenja ETSO ali kakršne koli druge ustrezne odobritve, za katero se šteje, da je bila izdana po tej uredbi:

1.

predlagati ustrezen korektivni ukrep ali zahtevane inšpekcijske preglede ali oboje ter podrobnosti o teh predlogih poslati agenciji v odobritev;

2.

potem ko agencija odobri predloge iz točke 1, dati na voljo vsem znanim upravljavcem ali lastnikom proizvoda, dela ali naprave in na zahtevo kateri koli osebi, od katere se zahteva, da upošteva plovnostno zahtevo, ustrezne opisne podatke in izvedbena navodila.

(d)

Plovnostna zahteva vsebuje vsaj naslednje informacije:

1.

opredelitev nevarnih razmer;

2.

opredelitev prizadetega zrakoplova;

3.

zahtevan(-e) ukrep(-e);

4.

rok za izvedbo zahtevanega(-ih) ukrepa(-ov);

5.

datum začetka veljavnosti.

21.A.4   Usklajevanje projektiranja in proizvodnje

Vsak nosilec certifikata tipa, certifikata tipa z omejitvami, dodatnega certifikata tipa, dovoljenja ETSO, odobritve spremembe projekta tipa ali odobritve projekta popravila po potrebi sodeluje s proizvodno organizacijo, da se zagotovi:

(a)

zadovoljivo usklajevanje projektiranja in proizvodnje, zahtevano v točki 21.A.122 ali točki 21.A.133 ali točki 21.A.165(c)(2), kakor je ustrezno, in

(b)

pravilna podpora stalni plovnosti proizvoda, dela ali naprave.

PODDEL B —   CERTIFIKATI TIPA IN CERTIFIKATI TIPA Z OMEJITVAMI

21.A.11   Področje uporabe

V tem poddelu so določeni postopki za izdajo certifikatov tipa za proizvode in certifikatov tipa z omejitvami za zrakoplove ter pravice in obveznosti prosilcev za te certifikate in njihovih nosilcev.

21.A.13   Upravičenost

Vsaka fizična in pravna oseba, ki je dokazala ali je v postopku dokazovanja svoje sposobnosti v skladu s točko 21.A.14, je upravičena zaprositi za certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami po pogojih iz tega poddela.

21.A.14   Dokazovanje sposobnosti

(a)

Vsaka organizacija, ki prosi za certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami, mora dokazati svojo sposobnost s tem, da ima odobritev projektivne organizacije, ki ga izda agencija v skladu s poddelom J.

(b)

Z odstopanjem od točke (a) lahko prosilec po alternativnem postopku za dokaz svoje sposobnosti zaprosi za soglasje agencije za uporabo postopkov, ki določajo posebne projektivne prakse, vire in zaporedje dejavnosti, potrebne za upoštevanje Piloge I (dela 21), če je proizvod:

1.

zrakoplov ELA2;

2.

motor ali propeler, vgrajen v zrakoplov ELA2;

3.

batni motor ali

4.

propeler s stalnim ali nastavljivim korakom.

(c)

Z odstopanjem od točke (a) se lahko prosilec odloči, da bo sposobnost dokazoval tako, da bo agenciji zagotovil program certifikacije, zahtevan v točki 21.A.20(b), če je proizvod:

1.

zrakoplov ELA1;

2.

motor ali propeler, vgrajen v zrakoplov ELA1.

21.A.15   Vloga

(a)

Vloga za certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami se vloži v obliki in na način, ki ju določi agencija.

(b)

Vlogi za certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami za zrakoplove je treba priložiti tridimenzionalen načrt tega zrakoplova in predhodne osnovne podatke, vključno s predlaganimi obratovalnimi karakteristikami in omejitvami.

(c)

Vlogi za certifikat tipa za motor ali propeler je treba priložiti splošen konstrukcijski načrt, opis konstrukcijskih značilnosti, obratovalne karakteristike in predlagane obratovalne omejitve motorja ali propelerja.

21.A.16A   Plovnostne kode

V skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 216/2008 agencija izda plovnostne kode kot standardno sredstvo, ki prikazujejo skladnost proizvodov, delov in naprav s temeljnimi zahtevami Priloge I (dela 21) k Uredbi (ES) št. 216/2008. Te kode so dovolj podrobne in specifične, da prosilcem predstavijo pogoje za izdajo certifikatov.

21.A.16B   Posebni pogoji

(a)

Agencija za proizvod predpiše posebne podrobne tehnične specifikacije, tako imenovane posebne pogoje, če zadevne plovnostne kode ne vsebujejo primernih ali ustreznih varnostnih standardov za proizvod, ker:

1.

ima proizvod nove ali neobičajne konstrukcijske značilnosti v zvezi s konstrukcijsko prakso, na kateri temelji veljavna plovnostna koda, ali

2.

je nameravana raba proizvoda nekonvencionalna ali

3.

so izkušnje z drugimi podobnimi proizvodi v uporabi ali proizvodi, ki imajo podobne konstrukcijske značilnosti, pokazale, da bi lahko nastopile nevarne okoliščine.

(b)

Posebni pogoji vključujejo takšne varnostne standarde, kakršne agencija šteje za potrebne za uvedbo ravni varnosti, enakovredne tisti iz veljavnih plovnostnih kod.

21.A.17   Osnova za izdajo certifikata tipa

(a)

Osnovo za izdajo certifikata tipa, ki jo je treba objaviti za izdajo certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami sestavljajo:

1.

veljavna plovnostna koda, ki jo je določila agencija in je veljavna na dan vložitve vloge za certifikat, razen če:

(i)

agencija ne določi drugače ali

(ii)

se prosilec ne odloči za izpolnjevanje certifikacijskih specifikacij pozneje veljavnih sprememb ali to ni zahtevano v točkah (c) in (d);

2.

vsi posebni pogoji, predpisani v skladu s točko 21.A.16B(a).

(b)

Vloga za certifikat tipa za velika letala in velike rotoplane velja pet let, vloga za vse druge certifikate tipa pa tri leta, razen če prosilec v času vložitve vloge ne dokaže, da je za njegov proizvod potrebno daljše obdobje za projektiranje, razvoj in testiranje ter agencija to daljše obdobje odobri.

(c)

Če certifikat tipa ni bil izdan ali je jasno, da ne bo izdan v roku iz točke (b), lahko prosilec:

1.

vloži novo vlogo za certifikat tipa in upošteva vse določbe iz točke (a), ki veljajo za prvotno vlogo, ali

2.

zaprosi za podaljšanje prvotne vloge in upošteva veljavno plovnostno kodo, ki je bila veljavna na datum, ki ga izbere prosilec, ki pa ni predhoden datumu izdaje certifikata tipa, s časovno omejitvijo, določeno po točki (b) za prvotno vlogo.

(d)

Če se prosilec odloči, da bo upošteval certifikacijsko specifikacijo spremembe plovnostne kode, ki velja po predložitvi vloge za certifikat tipa, upošteva tudi vse druge certifikacijske specifikacije, ki jih agencija šteje za neposredno povezane.

21.A.18   Določitev veljavnih zahtev glede varstva okolja in certifikacijskih specifikacij

(a)

Zahteve glede hrupa, ki se uporabljajo za izdajo certifikata tipa za zrakoplov, so predpisane v skladu z določbami poglavja 1 Priloge 16, zvezek I, del II k Čikaški konvenciji in:

1.

za podzvočna letala v zvezku I, del II, poglavja 2, 3 in 4, kakor je ustrezno;

2.

za propelerska letala v zvezku I, del II, poglavja 3, 4, 5, 6 in 10, kakor je ustrezno;

3.

za helikopterje v zvezku I, del II, poglavji 8 in 11, kakor je ustrezno, in

4.

za nadzvočna letala v zvezku I, del II, poglavje 12, kakor je ustrezno.

(b)

Zahteve glede emisij, ki se uporabljajo za izdajo certifikata tipa za zrakoplov in motor, so predpisane v Prilogi 16 k Čikaški konvenciji:

1.

za preprečevanje namernega izpuščanja goriva v zvezku II, del II, poglavje 2;

2.

za emisije turboreaktivnih in turboventilatorskih motorjev, namenjenih samo za pogon pri podzvočnih hitrostih, v zvezku II, (del III), poglavje 2, in

3.

za emisije turboreaktivnih in turboventilatorskih motorjev, namenjenih samo za pogon pri nadzvočnih hitrostih, v zvezku II, (del III), poglavje 3.

(c)

Agencija v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 216/2008 izda certifikacijske specifikacije in tako zagotovi sprejemljive postopke za dokazovanje skladnosti z zahtevami glede hrupa in emisij iz točk (a) ali (b).

21.A.19   Spremembe, zaradi katerih je potreben nov certifikat tipa

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki predlaga spremembo proizvoda, mora zaprositi za nov certifikat tipa, če agencija meni, da je sprememba konstrukcije, moči, potiska ali mase tako velika, da je potrebna tehtna preiskava skladnosti z veljavno osnovo za izdajo certifikata tipa.

21.A.20   Izpolnjevanje zahtev glede osnove za certifikacijo tipa in varstva okolja

(a)

Prosilec za certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami dokaže skladnost z veljavno osnovo za certifikacijo tipa in zahtevami glede varstva okolja ter agenciji predstavi načine, s katerimi je bila ta skladnost dokazana.

(b)

Prosilec agenciji zagotovi program certifikacije z natančnim opisom načinov za dokazovanje skladnosti. Ta dokument se po potrebi posodobi med procesom certifikacije.

(c)

Prosilec v dokumentih o skladnosti zabeleži utemeljitev skladnosti v skladu s programom certifikacije iz točke (b).

(d)

Prosilec da izjavo, da je dokazal skladnost z veljavno osnovo za certifikacijo tipa in zahtevami glede varstva okolja v skladu s programom certifikacije iz točke (b).

(e)

Če ima prosilec ustrezno odobritev projektivne organizacije, se izjava iz točke (d) da v skladu z določbami poddela J.

21.A.21   Izdaja certifikata tipa

Prosilec je upravičen, da mu agencija izda certifikat tipa za proizvod, potem ko:

(a)

dokaže svojo sposobnost v skladu s točko 21.A.14;

(b)

predloži izjavo iz točke 21.A.20(d) in

(c)

je dokazano, da:

1.

proizvod, ki naj bi se certificiral, ustreza veljavni osnovi za certifikacijo tipa in zahtevam glede varstva okolja, opredeljenim v skladu s točko 21.A.17 in točko 21.A.18;

2.

se vse neizpolnjene določbe o plovnosti kompenzirajo z dejavniki, ki zagotavljajo enakovredno raven varnosti;

3.

ni zaradi nobene značilnosti ali lastnosti nevaren za uporabe, za katere se zahteva certifikacija, in

4.

je prosilec za certifikat tipa izrecno izjavil, da je pripravljen ravnati v skladu s točko 21.A.44.

(d)

Pri certifikatu tipa za zrakoplov je bil za motor ali propeler ali oba, če sta vgrajena v zrakoplov, certifikat tipa izdan ali opredeljen v skladu s to uredbo.

21.A.23   Izdaja certifikata tipa z omejitvami

(a)

Za zrakoplov, ki ne ustreza določbam v točki 21.A.21(c), je prosilec upravičen od agencije dobiti certifikat tipa z omejitvami, potem ko:

1.

se uskladi z ustrezno osnovo za certifikacijo tipa z omejitvami, ki jo določi agencija in zagotavlja ustrezno varnost glede na nameravano uporabo zrakoplova, ter z veljavnimi zahtevami glede varstva okolja;

2.

izrecno izjavi, da je pripravljen ravnati v skladu s točko 21.A.44.

(b)

Za v zrakoplov vgrajen motor ali propeler ali oba:

1.

mora biti izdan ali opredeljen certifikat tipa v skladu s to uredbo ali

2.

je bilo dokazano, da sta v skladu s certifikacijskimi specifikacijami, potrebnimi za zagotovitev varnega letenja zrakoplova.

21.A.31   Projekt tipa

(a)

Projekt tipa sestavljajo:

1.

načrti in specifikacije ter seznami teh načrtov in specifikacij, potrebnih za določitev konfiguracije in konstrukcijskih značilnosti proizvoda, ki dokazujejo, da proizvod ustreza veljavni osnovi za certifikacijo tipa in zahtevam glede varstva okolja;

2.

informacije o materialih in procesih ter metodah za proizvodnjo in montažo proizvoda, potrebnih za zagotovitev skladnosti proizvoda;

3.

potrjen oddelek v navodilih za stalno plovnost o omejitvah glede plovnosti, kakor ga opredeljuje veljavna plovnostna koda, in

4.

kateri koli drugi podatki, ki so potrebni, da s primerjavo omogočajo določitev plovnosti, značilnosti hrupa, izpust goriva in izpušne emisije (če je primerno) poznejših proizvodov istega tipa.

(b)

Vsak projekt tipa mora biti ustrezno označen.

21.A.33   Inšpekcijski pregledi in testiranje

(a)

Prosilec izvede vse inšpekcijske preglede in testiranja, potrebna za dokazovanje skladnosti z veljavno osnovo za certifikacijo tipa in zahtevami glede varstva okolja.

(b)

Pred izvedbo posameznega testa, zahtevanega v točki (a), prosilec določi:

1.

za testni primerek:

(i)

da so materiali in postopki ustrezno v skladu s specifikacijami za predlagani projekt tipa;

(ii)

da so deli proizvoda ustrezno v skladu z načrti za predlagani projekt tipa;

(iii)

da so proizvodni procesi, konstrukcija in montaža ustrezno v skladu s tistimi iz predlaganega projekta tipa, in

2.

da je oprema za testiranje in vsa merilna oprema, uporabljena pri testiranju, ustrezna za testiranje in ustrezno kalibrirana.

(c)

Prosilec agenciji dovoli, da opravi kakršne koli inšpekcijske preglede, potrebne za preverjanje skladnosti s točko (b).

(d)

Prosilec agenciji dovoli, da pregleda vsa poročila in opravi kakršen koli inšpekcijski pregled ter da izvede ali je navzoča na katerem koli testnem letu in testu na zemlji, potrebnem za preverjanje veljavnosti izjave o skladnosti, ki jo prosilec predloži po točki 21.A.20(d), in da ugotovi, da proizvod zaradi nobene značilnosti ali lastnosti ni nevaren za uporabe, za katere se zahteva certifikacija.

(e)

Za testiranja, ki jih agencija opravi ali je pri njih navzoča po točki (d):

1.

prosilec agenciji predloži izjavo o skladnosti s točko (b) in

2.

v času od dokazovanja skladnosti s točko (b) do predložitve agenciji v testiranje na proizvodu, delu ali napravi ni dovoljeno narediti nobene spremembe, povezane s testiranjem, ki bi vplivala na izjavo o skladnosti.

21.A.35   Testni leti

(a)

Testiranje letenja zaradi pridobitve certifikata tipa se opravi v skladu s pogoji za takšna testiranja letenja, ki jih določi agencija.

(b)

Prosilec opravi vse testne lete, ki jih agencija šteje za potrebne:

1.

da ugotovi skladnost z veljavnimi zahtevami glede osnove za certifikacijo tipa in varstva okolja in

2.

da ugotovi, ali obstaja sprejemljivo zagotovilo, da so zrakoplov, njegovi deli in naprave zanesljivi in da pravilno delujejo, za zrakoplove, ki naj bi se certificirali po Prilogi I (delu 21), razen,

(i)

jadralnih letal in jadralnih letal s pogonom;

(ii)

balonov in zračnih ladij, opredeljenih v ELA1 ali ELA2;

(iii)

letal z MTOM 2 722 kg ali manj.

(c)

(Rezervirano)

(d)

(Rezervirano)

(e)

(Rezervirano)

(f)

Testni leti, predpisani v točki (b)(2), vključujejo:

1.

za zrakoplove z vgrajenimi turbinskimi motorji tipa, ki predhodno še ni bil uporabljen v certificiranem tipu zrakoplova, vsaj 300 ur obratovanja z vsemi motorji, ki so v skladu s certifikatom tipa, in

2.

za vse druge zrakoplove vsaj 150 ur obratovanja.

21.A.41   Certifikat tipa

Za certifikat tipa in certifikat tipa z omejitvami se šteje, da vključujeta projekt tipa, obratovalne omejitve, listo podatkov certifikata tipa za plovnost in emisije, veljavno osnovo za certifikacijo tipa in zahteve glede varstva okolja, s katerimi agencija beleži skladnost, ter vse druge pogoje ali omejitve, predpisane za proizvod v veljavnih certifikacijskih specifikacijah in zahtevah glede varstva okolja. Certifikat tipa in certifikat tipa z omejitvami za zrakoplove poleg tega vključujeta tudi listo podatkov certifikata tipa za hrup. Lista podatkov certifikata tipa za motor vključuje zapis o skladnosti glede emisij.

21.A.44   Obveznosti nosilca

Vsak nosilec certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami mora:

(a)

sprejeti vse obveznosti, določene v točkah 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57 in 21.A.61, in v ta namen še naprej izpolnjevati zahteve za upravičenost po točki 21.A.14 ter

(b)

opredeliti oznake v skladu s poddelom Q.

21.A.47   Prenosljivost

Certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami se lahko prenese samo na fizično ali pravno osebo, ki je sposobna prevzeti obveznosti po točki 21.A.44 in je v ta namen dokazala svojo sposobnost po merilih iz točke 21.A.14.

21.A.51   Trajanje in stalna veljavnost

(a)

Certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami se izdata za neomejen čas. Veljavna ostaneta pod pogojem, da:

1.

nosilec izpolnjuje pogoje iz Priloge I (dela 21) in

2.

certifikat ni odpovedan ali preklican po veljavnih upravnih postopkih, ki jih uvede agencija.

(b)

Ob odpovedi ali preklicu je treba certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami vrniti agenciji.

21.A.55   Vodenje evidenc

Vse pomembne projektne informacije, načrte in poročila o testiranjih, vključno z dokumentacijo o inšpekcijskih pregledih za testiran proizvod, hrani nosilec certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami tako, da so na voljo agenciji in da je mogoče zagotoviti informacije, potrebne za zagotavljanje stalne plovnosti in skladnosti z veljavnimi zahtevami glede varstva okolja za proizvod.

21.A.57   Priročniki

Nosilec certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami izdela, vzdržuje in ažurira izvirnike priročnikov, ki jih zahteva veljavna osnova za certifikacijo tipa in zahteve glede varstva okolja za proizvod, ter agenciji na zahtevo zagotovi njihove kopije.

21.A.61   Navodila za stalno plovnost

(a)

Nosilec certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami vsakemu znanemu lastniku enega zrakoplova ali več zrakoplovov, motorja ali propelerja ob dobavi ali ob izdaji prvega spričevala o plovnosti za zadevni zrakoplov, kar koli se zgodi pozneje, dostavi vsaj en komplet popolnih navodil za stalno plovnost, ki vsebujejo opisne podatke in navodila za realizacijo, pripravljena v skladu z veljavno osnovo za certifikacijo tipa, ter nato na zahtevo da ta navodila na voljo kateri koli osebi, ki mora izpolnjevati kateri koli pogoj iz teh navodil. Nekateri priročniki ali del navodil za stalno plovnost, ki obravnavajo obnovo ali druge oblike velikih vzdrževalnih del, se lahko dajo na voljo šele pozneje, ko je proizvod že dan v obratovanje, vendar pa morajo biti na voljo, preden kateri koli proizvod doseže ustrezno starost ali ure/cikle letenja.

(b)

Poleg tega se vsem znanim upravljavcem proizvoda in na zahtevo vsem osebam, ki morajo izpolnjevati katero koli navodilo, dajo na voljo spremembe navodil za stalno plovnost. Agenciji se pošlje program, ki prikazuje, kako se razdeljujejo spremembe navodil za stalno plovnost.

(PODDEL C — SE NE UPORABLJA)

PODDEL D —   SPREMEMBE CERTIFIKATOV TIPA IN CERTIFIKATOV TIPA Z OMEJITVAMI

21.A.90A   Področje uporabe

V tem poddelu so določeni postopki za odobritev sprememb projektov tipa in certifikatov tipa ter pravice in obveznosti prosilcev za te odobritve in njihovih nosilcev. V tem poddelu so opredeljene tudi standardne spremembe, za katere se postopek odobritve po tem poddelu ne uporablja. V tem poddelu sklicevanja na certifikate tipa vključujejo certifikat tipa in certifikat tipa z omejitvami.

21.A.90B   Standardne spremembe

(a)

Standardne spremembe so spremembe projekta tipa:

1.

v zvezi z:

(i)

letali z MTOM 5 700 kg ali manj;

(ii)

rotoplani z MTOM 3 175 kg ali manj;

(iii)

jadralnimi letali, jadralnimi letali s pogonom, baloni in zračnimi ladjami, kakor so opredeljeni v ELA1 ali ELA2;

2.

ki so v skladu s projektnimi podatki v certifikacijskih specifikacijah, ki jih je izdala agencija ter vsebujejo sprejemljive metode, tehnike in prakse za izvajanje in opredelitev standardnih sprememb, vključno s povezanimi navodili za stalno plovnost, in

3.

niso v nasprotju s podatki nosilcev certifikata tipa.

(b)

Točke od 21.A.91 do 21.A.109 ne veljajo za standardne spremembe.

21.A.91   Razvrstitev sprememb projektov tipa

Spremembe projektov tipa so razvrščene na male in velike. „Mala sprememba“ je sprememba, ki nima znatnega učinka na maso, ravnotežje, trdnost strukture, zanesljivost, obratovalne značilnosti, hrup, izpust goriva, izpušne emisije ali druge značilnosti, ki vplivajo na plovnost proizvoda. Brez poseganja v točko 21.A.19 so po tem poddelu vse druge spremembe „velike spremembe“. Velike in male spremembe so odobrene v skladu s točkama 21.A.95 ali 21.A.97 in ustrezno označene.

21.A.92   Upravičenost

(a)

Samo nosilec certifikata tipa lahko zaprosi za odobritev velike spremembe projekta tipa po tem poddelu, vsi drugi prosilci za veliko spremembo projekta tipa pa morajo zanjo zaprositi po poddelu E.

(b)

Katera koli fizična ali pravna oseba lahko zaprosi za odobritev male spremembe projekta tipa po tem poddelu.

21.A.93   Vloga

Vloga za odobritev spremembe projekta tipa se vloži v obliki in na način, ki ju določi agencija, ter vključuje:

(a)

opis spremembe, ki opredeljuje:

1.

vse dele projekta tipa in potrjene priročnike, na katere vpliva sprememba, in

2.

certifikacijske specifikacije in zahteve glede varstva okolja, ki jih v skladu s točko 21.A.101 upošteva projektirana sprememba;

(b)

opredelitev katerih koli ponovnih preiskav, ki so potrebne za dokazovanje skladnosti spremenjenega proizvoda z veljavnimi certifikacijskimi specifikacijami in zahtevami glede varstva okolja.

21.A.95   Male spremembe

Male spremembe v projektu tipa razvrsti in odobri:

(a)

agencija ali

(b)

ustrezno odobrena projektivna organizacija po postopku, dogovorjenem z agencijo.

21.A.97   Velike spremembe

(a)

Prosilec za odobritev velike spremembe:

1.

agenciji predloži dokazne podatke z vsemi potrebnimi opisnimi podatki za vključitev v projekt tipa;

2.

dokaže, da spremenjeni proizvod izpolnjuje veljavne certifikacijske specifikacije in zahteve glede varstva okolja, kakor je določeno v točki 21.A.101;

3.

izpolnjuje točke 21.A.20(b), (c) in (d) ter

4.

če ima prosilec ustrezno odobritev projektivne organizacije, da izjavo iz točke 21.A.20(d) v skladu z določbami iz poddela J;

5.

se ravna po točki 21.A.33 in po potrebi točki 21.A.35.

(b)

Odobritev velike spremembe v projektu tipa je omejena na tisto(-e) specifično(-e) konfiguracijo(-e) v projektu tipa, ki je (so) spremenjena(-e).

21.A.101   Določitev certifikacijskih specifikacij in zahtev glede varstva okolja

(a)

Prosilec za spremembo certifikata tipa dokaže, da je spremenjeni proizvod v skladu s plovnostno kodo, ki se uporablja za spremenjeni proizvod in velja na dan vložitve vloge za spremembo, razen če se prosilec odloči za izpolnjevanje certifikacijskih specifikacij pozneje veljavnih sprememb ali je to zahtevano v točkah (e) in (f), in z veljavnimi zahtevami glede varstva okolja, določenimi v točki 21.A.18.

(b)

Z odstopanjem od točke (a) lahko prosilec dokaže, da je spremenjeni proizvod v skladu s predhodno spremembo plovnostne kode, opredeljene v točki (a), in katero koli drugo certifikacijsko specifikacijo, ki jo agencija šteje za neposredno povezano. Vendar pa predhodno spremenjena plovnostna koda ne more biti predhodna ustrezni plovnostni kodi, na katero se certifikat tipa sklicuje. Prosilec lahko dokazuje skladnost s predhodno spremembo plovnostne kode za kar koli od naslednjega:

1.

spremembo, ki je agencija ne šteje za pomembno. Pri odločanju o tem, ali je neka sprememba pomembna, agencija upošteva spremembo v kontekstu vseh prejšnjih pomembnih sprememb projekta in povezanih revizij veljavnih certifikacijskih specifikacij, vključenih v certifikat tipa za proizvod. Spremembe, ki izpolnjujejo eno od naslednjih meril, se avtomatsko štejejo za pomembne:

(i)

splošna konfiguracija ali načela konstruiranja niso ohranjena;

(ii)

podmene, uporabljene za certifikacijo proizvoda, ki naj bi se spremenil, niso več veljavne;

2.

vsako področje, sistem, del ali naprava, za katere agencija šteje, da sprememba nanje ne vpliva;

3.

vsako področje, sistem, del ali naprava, na katere vpliva sprememba, za katere agencija šteje, da njihovo ujemanje s plovnostno kodo, opisano v točki (a), ne bi pomembno prispevalo k ravni varnosti spremenjenega proizvoda ali ne bi bilo smiselno.

(c)

Prosilec za spremembo na zrakoplovu (razen na rotoplanu) z največjo maso 2 722 kg (6 000 lb.) ali manj ali na ne-turbinskem rotoplanu z največjo maso 1 361 kg (3 000 lbs.) ali manj lahko prikaže, da se spremenjeni proizvod ujema z osnovo za certifikacijo tipa, na katero se certifikat tipa sklicuje. Če pa agencija meni, da je sprememba na nekem področju pomembna, lahko določi skladnost s spremembo osnove za certifikacijo tipa, na katero se certifikat tipa sklicuje in ki je veljavna na dan vložitve vloge, ter katero koli certifikacijsko specifikacijo, ki jo agencija šteje za neposredno povezano, razen če agencija meni, da skladnost s tisto spremembo ali certifikacijsko specifikacijo ne bi pomembno prispevala k ravni varnosti spremenjenega proizvoda ali ne bi bila smiselna.

(d)

Če agencija meni, da plovnostna koda, ki velja na dan vloge za spremembo, ne zagotavlja ustreznih standardov v zvezi s predlagano spremembo, mora prosilec izpolniti tudi vse posebne pogoje ter spremembe teh posebnih pogojev, predpisane po določbah v točki 21.A.16B, da zagotovi raven varnosti, ki je enakovredna tisti, ki je določena v plovnostni kodi, ki velja na dan vložitve vloge za spremembo.

(e)

Vloga za spremembo certifikata tipa za velike zrakoplove in velike rotoplane velja pet let, vloga za spremembo katerega koli drugega certifikata tipa pa velja tri leta. Če sprememba ni odobrena ali je jasno, da ne bo odobrena v roku, določenem s to točko, lahko prosilec:

1.

vloži novo vlogo za spremembo certifikata tipa in upošteva vse določbe iz točke (a), ki veljajo za prvotno vlogo za spremembo, ali

2.

zaprosi za podaljšanje prvotne vloge in upošteva določbe točke (a) za veljaven datum vloge, ki ga izbere prosilec, ki pa ni predhoden datumu odobritve spremembe, s časovno omejitvijo, določeno po tej točki za prvotno vlogo za spremembo.

(f)

Če se prosilec odloči, da bo upošteval certifikacijsko specifikacijo spremembe plovnostne kode, ki velja po predložitvi vloge za certifikat tipa, upošteva tudi vse druge certifikacijske specifikacije, ki jih agencija šteje za neposredno povezane.

21.A.103   Izdaja odobritve

(a)

Prosilec ima pravico, da agencija odobri veliko spremembo projekta tipa, potem ko:

1.

predloži izjavo iz točke 21.A.20(d) in

2.

je dokazano, da:

(i)

spremenjeni proizvod izpolnjuje veljavne certifikacijske specifikacije in zahteve glede varstva okolja, kakor je določeno v točki 21.A.101;

(ii)

se vse neizpolnjene določbe o plovnosti kompenzirajo z dejavniki, ki zagotavljajo enakovredno raven varnosti, in

(iii)

proizvod zaradi nobene značilnosti ali lastnosti ni nevaren za uporabe, za katere se zahteva izdaja potrdila.

(b)

Mala sprememba projekta tipa se odobri samo v skladu s točko 21.A.95, če se dokaže, da spremenjeni proizvod izpolnjuje veljavne certifikacijske specifikacije, kakor je določeno v točki 21.A.101.

21.A.105   Vodenje evidenc

Za vsako spremembo vse pomembne projektne informacije, načrte in poročila o testiranjih, vključno z dokumentacijo o inšpekcijskih pregledih za testiran spremenjeni proizvod, hrani prosilec tako, da so na voljo agenciji in da je mogoče zagotoviti informacije, potrebne za zagotavljanje stalne plovnosti in skladnosti z veljavnimi zahtevami glede varstva okolja za spremenjeni proizvod.

21.A.107   Navodila za stalno plovnost

(a)

Nosilec odobritve male spremembe projekta tipa nudi vsaj en komplet povezanih variant, če obstajajo, v navodilih za stalno plovnost proizvoda, na katerem se izvede mala sprememba, pripravljenih v skladu z veljavno osnovo za certifikacijo tipa, vsem znanim lastnikom enega ali več zrakoplovov, motorjev ali propelerjev z izvedeno malo spremembo ob njihovi dobavi ali ob izdaji prvega spričevala o plovnosti zadevnega zrakoplova, kar koli se zgodi pozneje, in nato na zahtevo dajo te variante navodil na voljo kateri koli drugi osebi, od katere se zahteva izpolnjevanje katere koli določbe v teh navodilih.

(b)

Poleg tega se vsem znanim upravljavcem proizvoda z izvedeno malo spremembo in na zahtevo vsem osebam, ki morajo izpolnjevati katero koli od teh navodil, dajo na voljo spremembe teh variant navodil za stalno plovnost.

21.A.109   Obveznosti in oznake EPA

Nosilec odobritve male spremembe projekta tipa mora:

(a)

prevzeti obveznosti iz točk 21.A.4, 21.A.105 in 21.A.107 ter

(b)

opredeliti oznake, vključno s črkami EPA („Evropska odobritev delov“), v skladu s točko 21.A.804(a).

PODDEL E —   DODATNI CERTIFIKATI TIPA

21.A.111   Področje uporabe

V tem poddelu so določeni postopek za odobritev velikih sprememb projektov tipa po postopkih za dodatne certifikate tipa ter pravice in obveznosti prosilcev za te odobritve in njihovih nosilcev.

21.A.112A   Upravičenost

Vsaka fizična ali pravna oseba („organizacija“), ki je dokazala ali je v postopku dokazovanja svoje sposobnosti v skladu s točko 21.A.112B, je upravičena zaprositi za dodatni certifikat tipa pod pogoji iz tega poddela.

21.A.112B   Dokazovanje sposobnosti

(a)

Vsaka organizacija, ki zaprosi za dodatni certifikat tipa, mora dokazati svojo sposobnost s tem, da ima odobritev projektivne organizacije, ki ga izda agencija v skladu s poddelom J.

(b)

Z odstopanjem od točke (a) lahko prosilec po alternativnem postopku za dokaz svoje sposobnosti zaprosi za soglasje agencije za uporabo postopkov, ki določajo posebne projektivne prakse, vire in zaporedje dejavnosti, potrebne za upoštevanje tega poddela.

(c)

Z odstopanjem od točk (a) in (b) se lahko prosilec odloči za dokazovanje sposobnosti prek odobritve programa certifikacije s strani agencije, v katerem so podrobno opisani načini za dokazovanje skladnosti za dodatni certifikat tipa zrakoplova, motorja in propelerja, opredeljenega v točki 21.A.14(c).

21.A.113   Vloga za dodatni certifikat tipa

(a)

Vloga za dodatni certifikat tipa se vloži v obliki in na način, ki ju določi agencija.

(b)

Vloga za dodatni certifikat tipa vključuje opise in opredelitve, zahtevane v točki 21.A.93. Poleg tega mora taka vloga vključevati dokazilo o ustreznosti informacij, na katerih temeljijo te opredelitve, bodisi na podlagi prosilčevih lastnih virov bodisi po dogovoru z nosilcem certifikata tipa.

21.A.114   Prikaz ustreznosti

Vsak prosilec za dodatni certifikat tipa mora izpolnjevati točko 21.A.97.

21.A.115   Izdaja dodatnega certifikata tipa

Prosilec je upravičen, da mu agencija izda dodatni certifikat tipa, potem ko:

(a)

predloži izjavo iz točke 21.A.20(d) in

(b)

je dokazano, da:

1.

spremenjeni proizvod izpolnjuje veljavne certifikacijske specifikacije in zahteve glede varstva okolja, kakor je določeno v točki 21.A.101;

2.

se vse neizpolnjene določbe o plovnosti kompenzirajo z dejavniki, ki zagotavljajo enakovredno raven varnosti, in

3.

proizvod zaradi nobene značilnosti ali lastnosti ni nevaren za uporabe, za katere se zahteva izdaja potrdila;

(c)

dokaže svojo sposobnost v skladu s točko 21.A.112B;

(d)

če je po točki 21.A.113(b) prosilec sklenil dogovor z nosilcem certifikata tipa:

1.

je nosilec certifikata tipa sporočil, da nima tehničnih pripomb na informacije, podane po točki 21.A.93, in

2.

nosilec certifikata tipa soglaša, da bo sodeloval z nosilcem dodatnega certifikata tipa, da se zagotovi izpolnjevanje vseh obveznosti za stalno plovnost spremenjenega proizvoda z izpolnjevanjem točk 21.A.44 in 21.A.118A.

21.A.116   Prenosljivost

Dodatni certifikat tipa se prenese samo na fizično ali pravno osebo, ki je sposobna prevzeti obveznosti iz točke 21.A.118A in je v ta namen dokazala svojo sposobnost po merilih iz točke 21.A.112B, razen za zrakoplove ELA1, za katere je fizična ali pravna oseba zaprosila za soglasje agencije za uporabo postopkov, ki določajo njene dejavnosti za prevzem teh obveznosti.

21.A.117   Spremembe tistega dela proizvoda, za katerega velja dodatni certifikat tipa

(a)

Male spremembe tistega dela proizvoda, za katerega velja dodatni certifikat tipa, se lahko razvrstijo in odobrijo v skladu s poddelom D.

(b)

Vsako veliko spremembo tistega dela proizvoda, za katerega velja dodatni certifikat tipa, je treba odobriti kot poseben dodatni certifikat tipa v skladu s tem poddelom.

(c)

Z odstopanjem od točke (b) se velika sprememba tistega dela proizvoda, za katerega velja dodatni certifikat tipa, ki ga predloži sam nosilec dodatnega certifikat tipa, odobri kot sprememba obstoječega dodatnega certifikata tipa.

21.A.118A   Obveznosti in oznake EPA

Vsak nosilec dodatnega certifikata tipa mora:

(a)

prevzeti obveznosti, ki so:

1.

določene v točkah 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119 in 21.A.120;

2.

implicitno zajete v sodelovanju z nosilcem certifikata tipa v točki 21.A.115(c)(2),

in v ta namen še naprej izpolnjevati merila iz točke 21.A.112B;

(b)

opredeliti oznake, vključno s črkami EPA, v skladu s točko 21.A.804(a).

21.A.118B   Trajanje in stalna veljavnost

(a)

Dodatni certifikat tipa se izda za neomejen čas. Veljavno ostane pod pogojem, da:

1.

nosilec izpolnjuje pogoje iz Priloge I (dela 21) in

2.

certifikat ni odpovedan ali preklican po veljavnih upravnih postopkih, ki jih uvede agencija.

(b)

Ob odpovedi ali preklicu je treba dodatni certifikat tipa vrniti agenciji.

21.A.119   Priročniki

21.A.120   Navodila za stalno plovnost

(a)

Nosilec dodatnega certifikata tipa za zrakoplov, motor ali propeler dostavi vsaj en komplet s tem povezanih variant navodil za stalno plovnost, pripravljenih v skladu z veljavno osnovo za certifikacijo tipa, vsakemu znanemu lastniku enega ali več zrakoplovov, motorjev ali propelerjev, ki vključujejo elemente dodatnega certifikata tipa, ob dobavi ali izdaji prvega spričevala o plovnosti za zadevni zrakoplov, kar koli se zgodi pozneje, nato pa te variante navodil na zahtevo zagotovi kateri koli drugi osebi, od katere se zahteva izpolnjevanje katerega koli pogoja teh navodil. Nekateri priročniki ali del variant navodil za stalno plovnost, ki obravnavajo obnovo ali druge oblike velikih vzdrževalnih del, se lahko dajo na voljo šele potem, ko je proizvod že dan v obratovanje, vendar pa morajo biti na voljo, preden kateri koli proizvod doseže ustrezno starost ali ure/cikluse letenja.

(b)

Poleg tega se vsem znanim upravljavcem proizvoda, ki vključuje elemente dodatnega certifikata tipa, in na zahtevo vsem osebam, ki morajo izpolnjevati katero koli od teh navodil, dajo na voljo spremembe teh variant navodil za stalno plovnost. Agenciji se pošlje program, ki prikazuje, kako se razdeljujejo spremembe variacij navodil za stalno plovnost.

PODDEL F —   PROIZVODNJA BREZ ODOBRITVE PROIZVODNE ORGANIZACIJE

21.A.121   Področje uporabe

(a)

V tem poddelu je določen postopek za dokazovanje skladnosti z veljavnimi projektnimi podatki za proizvod, del in napravo, ki naj bi se proizvajala brez odobritve proizvodne organizacije po poddelu G.

(b)

V tem poddelu so določena pravila, ki urejajo obveznosti proizvajalca proizvoda, dela ali naprave, ki se izdeluje po tem poddelu.

21.A.122   Upravičenost

Vsaka fizična ali pravna oseba lahko zaprosi za prikaz skladnosti posameznih proizvodov, delov ali naprav po tem poddelu, če:

(a)

ima ali je zaprosila za odobritev, ki obsega projekt tega proizvoda, dela ali naprave, ali

(b)

je zagotovila zadovoljivo usklajenost med proizvodnjo in projektiranjem s pomočjo ustreznega dogovora s prosilcem za odobritev takega projekta ali njenim nosilcem.

21.A.124   Vloga

(a)

Vloge za soglasje za prikaz skladnosti posameznih proizvodov, delov in naprav po tem poddelu se vložijo v obliki in na način, ki ju določi pristojni organ.

(b)

Vloga mora vsebovati:

1.

po potrebi dokaze, ki kažejo, da:

(i)

bi bila izdaja odobritve proizvodne organizacije po poddelu G neustrezna ali

(ii)

da je certifikacija ali odobritev za proizvod, del ali napravo po tem poddelu potrebna za izdajo odobritve proizvodne organizacije po poddelu G;

2.

povzetek informacij, zahtevanih v točki 21.A.125A(b).

21.A.125A   Izdaja izjave o soglasju

Prosilec je upravičen, da mu pristojni organ izda izjavo o soglasju, s katero se strinja z dokazovanjem skladnosti posameznih proizvodov, delov in naprav po tem poddelu, potem ko:

(a)

je uvedel sistem kontrole proizvodnje, ki zagotavlja, da je vsak proizvod, del ali naprava v skladu z veljavnimi projektnimi podatki in je v stanju, ki zagotavlja varno obratovanje;

(b)

je priskrbel priročnik, ki vsebuje:

1.

opis sistema kontrole proizvodnje, zahtevanega v odstavku (a);

2.

opis načinov kontrole za sistem kontrole proizvodnje;

3.

opis testiranj, zahtevanih v točkah 21.A.127 in 21.A.128, ter imena oseb, pooblaščenih za namene točke 21.A.130(a);

(c)

dokaže, da je sposoben zagotoviti pomoč v skladu s točkama 21.A.3A in 21.A.129(d).

21.A.125B   Ugotovitve

(a)

Če se najdejo objektivni dokazi, da nosilec izjave o soglasju ne izpolnjuje veljavnih zahtev iz Priloge I (dela 21), se ugotovitve razvrstijo na naslednji način:

1.

ugotovitev prve stopnje je vsakršna neskladnost s Prilogo I (delom 21), ki bi lahko privedla do nekontrolirane neskladnosti z veljavnimi projektnimi podatki in bi lahko vplivala na varnost zrakoplova;

2.

ugotovitev druge stopnje je vsakršna neskladnost s Prilogo I (delom 21), ki ni razvrščena kot ugotovitev prve stopnje.

(b)

Ugotovitev tretje stopnje je vsakršna postavka, za katero se z objektivnimi dokazi ugotovi, da vsebuje možne probleme, ki bi lahko privedli do neskladnosti po točki (a).

(c)

Po prejemu obvestila o ugotovitvah v skladu s točko 21.B.125:

1.

pri ugotovitvah prve stopnje mora nosilec izjave o soglasju dokazati, da je korektivno ukrepal, tako da je zadovoljil pristojni organ, najpozneje v 21 delovnih dneh po prejemu pisne potrditve ugotovitve;

2.

pri ugotovitvah druge stopnje ustreza obdobje za korektivne ukrepe, ki ga določi pristojni organ, vrsti ugotovitve, vendar pa v začetku v nobenem primeru ne sme biti daljše od treh mesecev. V nekaterih okoliščinah in odvisno od vrste ugotovitve lahko pristojni organ trimesečno obdobje podaljša, če se predloži zadovoljiv načrt korektivnih ukrepov, dogovorjen s pristojnim organom;

3.

ugotovitev tretje stopnje od nosilca izjave o soglasju ne zahteva takojšnjega korektivnega ukrepanja.

(d)

Pri ugotovitvah prve ali druge stopnje lahko za izjavo o soglasju velja delna ali popolna omejitev, začasna razveljavitev ali preklic v skladu s točko 21.B.145. Nosilec izjave o soglasju pravočasno potrdi prejem obvestila o omejitvi, začasni razveljavitvi ali preklicu izjave o soglasju.

21.A.125C   Trajanje in stalna veljavnost

(a)

Izjava o soglasju se izda za omejen čas, ki ne presega enega leta. Veljavna ostane, razen če:

1.

njenemu nosilcu spodleti dokazati skladnost z veljavnimi zahtevami iz tega poddela ali

2.

če obstajajo dokazi, da proizvajalec ne more ohranjati zadovoljive kontrole proizvodnje proizvodov, delov ali naprav po sporazumu, ali

3.

proizvajalec ne izpolnjuje več zahtev iz točke 21.A.122 ali

4.

je bila izjava o soglasju vrnjena, preklicana po točki 21.B.145 ali je potekla.

(b)

Ob vrnitvi, preklicu ali poteku je treba izjavo o soglasju vrniti pristojnemu organu.

21.A.126   Sistem kontrole proizvodnje

(a)

Sistem kontrole proizvodnje, zahtevan v točki 21.A.125A(a), zagotavlja sredstva za ugotavljanje, ali:

1.

so vhodni materiali ter nabavljeni deli ali izdelki podizvajalcev, ki se uporabljajo v končnih proizvodih, takšni, kakor je določeno v veljavnih projektnih podatkih;

2.

so vhodni materiali ter nabavljeni deli ali izdelki podizvajalcev pravilno označeni;

3.

so postopki, proizvodne tehnike in metode montaže, ki vplivajo na kakovost in varnost končnih proizvodov, izvedeni v skladu s specifikacijami, ki jih sprejme pristojni organ;

4.

so bile spremembe projekta, vključno z nadomestnimi materiali, odobreni po poddelih D ali E in prekontrolirani pred vgradnjo v končni proizvod.

(b)

Sistem kontrole proizvodnje, zahtevan v točki 21.A.125A(a), zagotavlja tudi, da:

1.

se skladnost delov in postopkov z veljavnimi projektnimi podatki preverja na tistih mestih v proizvodnji, na katerih so možne točne ugotovitve;

2.

so materiali, ki se lahko poškodujejo ali kvarijo, ustrezno skladiščeni in primerno zaščiteni;

3.

so trenutni projektni načrti na voljo delavcem v proizvodnji in kontroli ter da se po potrebi uporabljajo;

4.

se zavrženi materiali in deli izločijo in označijo, tako da jih ni mogoče vgraditi v končni proizvod;

5.

gredo materiali in deli, ki so zadržani zaradi odstopanj od projektnih podatkov ali specifikacij, ki pa naj bi jih vseeno vgradili v končni proizvod, skozi odobren postopek preverjanja tehnične in proizvodne ustreznosti. Tisti materiali in deli, za katere se s tem postopkom ugotovi, da so uporabni, se pravilno označijo in, če je potrebna predelava ali popravilo, ponovno pregledajo. Materiali ali deli, ki se v tem postopku zavržejo, se označijo in odvržejo, da se zagotovi, da ne bodo vgrajeni v končni proizvod;

6.

proizvajalec vzdržuje dokumente, izdelane v okviru sistema kontrole proizvodnje, jih pripiše končnemu proizvodu ali delu, če je možno, in jih obdrži, da zagotovi informacije, potrebne za zagotavljanje stalne plovnosti proizvoda.

21.A.127   Testi: zrakoplovi

(a)

Vsak proizvajalec zrakoplova, izdelanega po tem poddelu, uvede odobren postopek testiranja na zemlji in v zraku in kontrolne obrazce ter v skladu s temi obrazci testira proizvedeni zrakoplov, tako da ugotovi ustrezno skladnost s točko 21.A.125A(a).

(b)

Vsak postopek proizvodnega testiranja vključuje vsaj naslednje:

1.

kontrolo kakovosti krmiljenja;

2.

kontrolo obnašanja med poletom (ob uporabi normalnih instrumentov zrakoplova);

3.

kontrolo pravilnega delovanja celotne opreme in sistemov zrakoplova;

4.

ugotavljanje, ali so instrumenti pravilno označeni in ali so po testnih letih nameščeni vsi napisi in zahtevani priročniki za letenje;

5.

kontrolo obratovalnih lastnosti zrakoplova na zemlji;

6.

kontrolo vseh drugih elementov zrakoplova, ki se testira.

21.A.128   Testi: motorji in propelerji

Vsak proizvajalec motorjev ali propelerjev, proizvedenih po tem poddelu, mora vsak motor ali propeler s spremenljivim korakom funkcionalno testirati, kakor je določeno v dokumentaciji nosilca certifikata tipa, da ugotovi, ali pravilno deluje med vsemi operacijami, za katere ima certifikat tipa, da tako ugotovi ustrezno skladnost s točko 21.A.125A(a).

21.A.129   Obveznosti proizvajalca

Vsak proizvajalec proizvoda, dela ali naprave, proizvedene po tem poddelu, mora:

(a)

zagotoviti pristojnemu organu možnost inšpekcijskega pregleda za vsak proizvod, del ali napravo;

(b)

imeti na kraju proizvodnje tehnične podatke in načrte, potrebne za ugotavljanje, ali je proizvod v skladu z veljavnimi projektnimi podatki;

(c)

vzdrževati sistem kontrole proizvodnje, ki zagotavlja, da je vsak proizvod v skladu z veljavnimi projektnimi podatki in je v stanju, ki zagotavlja varno obratovanje;

(d)

zagotoviti pomoč nosilcu certifikata tipa, certifikata tipa z omejitvami ali odobritve projekta pri vseh dejavnostih za stalno plovnost, povezanih z izdelanimi proizvodi, deli ali napravami;

(e)

zaradi varnosti uvesti in vzdrževati interni sistem poročanja o dogodkih, da se omogoči zbiranje in ocena poročil o dogodkih zaradi ugotavljanja negativnih trendov ali odprave pomanjkljivosti in izpisa dogodkov, ki jih je treba prijaviti. Ta sistem vključuje evalvacijo pomembnih informacij v zvezi z dogodki in poročanje o relevantnih informacijah;

(f)

1.

poročati nosilcu certifikata tipa, certifikata tipa z omejitvami ali odobritve projekta o vseh primerih, ko je proizvajalec dal v promet proizvode, dele ali naprave in je bilo pozneje ugotovljeno, da odstopajo od veljavnih projektnih podatkov, ter z nosilcem certifikata tipa, certifikata tipa z omejitvami ali odobritve projekta izvesti preiskavo, da se ugotovijo tista odstopanja, ki bi lahko povzročila nevarne pogoje;

2.

poročati agenciji in pristojnemu organu države članice o odstopanjih, ki bi lahko povzročila nevarne pogoje in ki so bila ugotovljena v skladu s točko 1. Poročanje mora potekati v obliki in na način, ki ju določi agencija po točki 21.A.3A(b)(2) ali sprejme pristojni organ države članice;

3.

če proizvajalec dela kot dobavitelj drugi proizvodni organizaciji, poroča tudi navedeni organizaciji o vseh primerih, ko je tej organizaciji dobavil proizvode, dele ali naprave, za katere je pozneje ugotovil, da bi lahko odstopali od veljavnih projektnih podatkov.

21.A.130   Izjava o skladnosti

(a)

Vsak proizvajalec proizvoda, dela ali naprave, izdelane po tem poddelu, izda izjavo o skladnosti, in sicer obrazec EASA 52 (glej Dodatek VIII) za celoten zrakoplov ali obrazec EASA 1 (glej Dodatek I) za druge proizvode, dele ali naprave. To izjavo mora podpisati pooblaščena oseba na odgovornem položaju v proizvodni organizaciji.

(b)

Izjava o skladnosti mora vključevati:

1.

za vsak proizvod, del ali napravo izjavo, da je v skladu z odobrenimi projektnimi podatki in da zagotavlja varno delovanje;

2.

za vsak zrakoplov izjavo, da so bili opravljeni pregledi zrakoplova na zemlji in v zraku v skladu s točko 21.A.127(a), in

3.

za vsak motor ali propeler s spremenljivim korakom izjavo, da je proizvajalec opravil končno testiranje delovanja motorja ali propelerja v skladu s točko 21.A.128, poleg tega pa še dodatno pri motorjih preveril skladnost s podatki, ki jih je zagotovil nosilec certifikata tipa za motor, da je vsak dokončan motor v skladu z zahtevami glede ustreznih emisij, ki so veljavne na dan izdelave motorja.

(c)

Vsak proizvajalec takega proizvoda, dela ali naprave mora:

1.

ob prvem prenosu lastništva proizvoda, dela ali naprave ali

2.

ob vlogi za prvo izdajo spričevala o plovnosti za zrakoplov ali

3.

ob vlogi za prvo izdajo dokumenta o plovnostni sprostitvi motorja, propelerja, dela ali naprave

pristojnemu organu predložiti običajno izjavo o skladnosti v validacijo.

(d)

Pristojni organ s sopodpisom validira izjavo o skladnosti, če po inšpekcijskem pregledu proizvoda, dela ali naprave meni, da so v skladu z veljavnimi projektnimi podatki in da zagotavljajo varno obratovanje.

PODDEL G —   ODOBRITEV PROIZVODNE ORGANIZACIJE

21.A.131   Področje uporabe

V tem poddelu so določeni:

(a)

postopek za izdajo odobritve proizvodne organizacije za proizvodno organizacijo, ki dokazuje skladnost proizvodov, delov in naprav z veljavnimi projektnimi podatki;

(b)

pravila, ki urejajo pravice in obveznosti prosilca za take odobritve in njihovih nosilcev.

21.A.133   Upravičenost

Vsaka fizična ali pravna oseba („organizacija“) je upravičena zaprositi za odobritev po tem poddelu. Prosilec mora:

(a)

utemeljiti, da je za opredeljeni obseg dela odobritev po tem poddelu ustrezna za dokazovanje skladnosti s kakim projektom, in

(b)

imeti ali zaprositi za odobritev tistega projekta ali

(c)

zagotoviti zadovoljivo usklajenost med proizvodnjo in projektom s pomočjo ustreznega dogovora s prosilcem za odobritev takega projekta ali njenim nosilcem.

21.A.134   Vloga

Vloge za odobritev proizvodne organizacije se vložijo pri pristojnem organu v obliki in na način, ki ga določi navedeni organ, in vključujejo povzetek informacij, ki jih zahteva točka 21.A.143, ter pogoje odobritve, zahtevane v točki 21.A.151.

21.A.135   Izdaja odobritve proizvodne organizacije

Organizacija je upravičena, da ji pristojni organ izda odobritev proizvodne organizacije, ko dokaže skladnost z veljavnimi zahtevami iz tega poddela.

21.A.139   Sistem kakovosti

(a)

Proizvodna organizacija mora dokazati, da je uvedla in je sposobna vzdrževati sistem kakovosti. Sistem kakovosti je treba dokumentirati. Ta sistem kakovosti mora organizaciji omogočati, da zagotovi, da je vsak proizvod, del ali naprava, ki ga izdela organizacija ali njeni partnerji ali ki ga nabavi pri zunanjih dobaviteljih ali podizvajalcih, v skladu z veljavnimi projektnimi podatki in zagotavlja varno obratovanje, in tako uveljavlja privilegije, določene v točki 21.A.163.

(b)

Sistem kakovosti mora vsebovati:

1.

kolikor je potrebno v obsegu odobritve, kontrolne postopke za:

(i)

izdajo, odobritev ali spremembo dokumentov;

(ii)

revizijo in kontrolo za oceno prodajalcev in podpogodbenikov;

(iii)

preverbo, da so vhodni proizvodi, deli, materiali in oprema, vključno z novimi ali rabljenimi elementi, ki jih dobavijo kupci proizvodov, takšni, kakor je opredeljeno v veljavnih projektnih podatkih;

(iv)

označevanje in sledljivost;

(v)

proizvodne procese;

(vi)

inšpekcijske preglede in testiranja, vključno s proizvodnimi testnimi leti;

(vii)

kalibracijo orodij, šablon in opreme za testiranje;

(viii)

kontrolo neskladnih postavk;

(ix)

usklajevanje plovnosti s prosilcem za odobritev projekta ali njenim nosilcem;

(x)

pripravo in arhiviranje dokumentov;

(xi)

usposobljenost in kvalifikacije zaposlenih;

(xii)

izdajo dokumentov za plovnostno sprostitev;

(xiii)

rokovanje, skladiščenje in pakiranje;

(xiv)

interne kontrole kakovosti in posledične korektivne ukrepe;

(xv)

delo v okviru pogojev odobritve na kateri koli lokaciji, ki ne spada med odobrene objekte;

(xvi)

delo, opravljeno po zaključku proizvodnje, vendar pred dobavo, da se zrakoplov ohrani v stanju, varnem za obratovanje;

(xvii)

izdajo dovoljenja za letenje in odobritev povezanih pogojev letenja.

Kontrolni postopki morajo vsebovati posebne določbe za vse kritične dele;

2.

neodvisno funkcijo zagotavljanja kakovosti zaradi spremljanja skladnosti z dokumentiranimi postopki sistema kakovosti in njihove ustreznosti. To spremljanje vključuje sistem povratnih informacij osebam ali skupini oseb, navedenim v točki 21.A.145(c)(2), in končno poslovodnemu organu, navedenemu v točki 21.A.145(c)(1), da se po potrebi zagotovi korektivno ukrepanje.

21.A.143   Predstavitev

(a)

Organizacija predloži pristojnemu organu predstavitev proizvodne organizacije, ki vsebuje naslednje informacije:

1.

izjavo, ki jo podpiše odgovorni poslovodni organ in ki potrjuje, da se bo vedno ravnalo v skladu s predstavitvijo proizvodne organizacije in vsemi pripadajočimi priročniki, ki opredeljujejo skladnost odobrene organizacije s tem poddelom;

2.

nazive in imena poslovodnih organov, ki jih sprejme pristojni organ v skladu s točko 21.A.145(c)(2);

3.

dolžnosti in odgovornosti poslovodnega(-ih) organa(-ov), kakor je zahtevano v točki 21.A.145(c)(2), vključno z zadevami, o katerih se lahko v imenu organizacije pogovarjajo neposredno s pristojnim organom;

4.

organizacijsko shemo, ki prikazuje povezane verige odgovornosti poslovodnih organov, kakor je zahtevano v točki 21.A.145(c)(1) in (2);

5.

seznam certifikacijskega osebja, kakor je navedeno v točki 21.A.145(d);

6.

splošen opis človeških virov;

7.

splošen opis objektov, ki se nahajajo na vsakem naslovu, navedenem v potrdilu o odobritvi proizvodne organizacije;

8.

splošen opis obsega dela proizvodne organizacije, pomembnega za pogoje odobritve;

9.

postopek za obveščanje pristojnega organa o organizacijskih spremembah;

10.

postopek spreminjanja dokumenta predstavitve proizvodne organizacije;

11.

opis sistema kakovosti in postopkov v skladu s točko 21.A.139(b)(1);

12.

seznam zunanjih organizacij, kakor je navedeno v točki 21.A.139(a).

(b)

Predstavitev proizvodne organizacije se po potrebi spreminja, da ostaja ažuren opis organizacije, kopije vseh sprememb pa je treba poslati pristojnemu organu.

21.A.145   Zahteve za odobritev

Proizvodna organizacija mora na podlagi informacij, predloženih v skladu s točko 21.A.143, dokazati, da:

(a)

so glede na splošne zahteve za odobritev objekti, delovni pogoji, oprema in orodja, procesi in s tem povezani materiali, število in usposobljenost zaposlenih ter splošna organiziranost ustrezni za izpolnjevanje obveznosti po točki 21.A.165;

(b)

v zvezi z vsemi potrebnimi podatki o plovnosti, hrupu, izpustom goriva in izpušnimi emisijami:

1.

proizvodna organizacija od agencije in nosilca ali prosilca za certifikat tipa, certifikat tipa z omejitvami ali za odobritev projekta prejme te podatke, da lahko ugotovi skladnost z veljavnimi projektnimi podatki;

2.

proizvodna organizacija določi postopek, da se zagotovi pravilna vključitev podatkov o plovnosti, hrupu, izpustu goriva in izpušnih emisijah v njene proizvodne podatke;

3.

so ti podatki ažurirani in na voljo zaposlenim, ki jih potrebujejo pri izpolnjevanju svojih obveznosti;

(c)

v zvezi s poslovodstvom in zaposlenimi:

1.

proizvodna organizacija imenuje poslovodnega delavca, ki je odgovoren pristojnemu organu; ta je v organizaciji odgovoren za to, da celotna proizvodnja poteka po zahtevanih standardih in da proizvodna organizacija ves čas izpolnjuje podatke in postopke, opredeljene v predstavitvi v skladu s točko 21.A.143;

2.

proizvodna organizacija imenuje osebo ali skupino oseb, ki zagotavljajo, da organizacija izpolnjuje zahteve iz Priloge I (dela 21), in opredeli obseg njihovih pooblastil. Ta(-e) oseba(-e) je (so) neposredno podrejena(-e) odgovornemu poslovodnemu delavcu iz točke 1. Imenovane osebe morajo biti sposobne dokazati ustrezno znanje, izobrazbo in izkušnje za izpolnjevanje svojih odgovornosti;

3.

imajo zaposleni na vseh ravneh ustrezna pooblastila za opravljanje njim dodeljenih odgovornosti in da v proizvodni organizaciji obstaja celovita in učinkovita usklajenost v zvezi z zadevami glede plovnosti, hrupa, izpusta goriva in izpušnih emisij;

(d)

v zvezi s certifikacijskim osebjem, ki ga je proizvodna organizacija pooblastila za podpis dokumentov, izdanih po točki 21.A.163, v okviru področja in pogojev odobritve:

1.

ima certifikacijsko osebje ustrezno znanje, izobrazbo (vključno z drugimi funkcijami v organizaciji) in izkušnje za izpolnjevanje njim dodeljenih odgovornosti;

2.

proizvodna organizacija vodi evidenco vsega certifikacijskega osebja, ki vključuje podrobnosti o obsegu njihovih pooblastil;

3.

mora certifikacijsko osebje dobiti dokument o obsegu njihovih pooblastil.

21.A.147   Spremembe v odobreni proizvodni organizaciji

(a)

Po izdaji odobritve proizvodne organizacije mora vse spremembe v odobreni proizvodni organizaciji, ki so pomembne za dokazovanje skladnosti ali za plovnost in značilnostmi v zvezi s hrupom, izpustom goriva in izpušnimi emisijami proizvoda, dela ali naprave, zlasti spremembe sistema kakovosti, odobriti pristojni organ. Vlogo za odobritev je treba v pisni obliki vložiti pri pristojnem organu, organizacija pa mora pred izvedbo spremembe pristojnemu organu dokazati, da bo še naprej ravnala v skladu s tem poddelom.

(b)

Pristojni organ določi pogoje, pod katerimi lahko proizvodna organizacija, odobrena po tem poddelu, obratuje v času teh sprememb, razen če ne sklene, da bi bilo treba odobritev začasno razveljaviti.

21.A.148   Spremembe lokacije

Šteje se, da je sprememba lokacije proizvodnih objektov odobrene proizvodne organizacije pomembna in je zato treba ravnati v skladu s točko 21.A.147.

21.A.149   Prenosljivost

Razen kot posledica spremembe lastništva, ki šteje za pomembno v smislu točke 21.A.147, odobritev proizvodne organizacije ni prenosljiva.

21.A.151   Pogoji odobritve

Pogoji odobritve določajo obseg dela, proizvode ali kategorije delov in naprav ali oboje, v zvezi s katerimi ima nosilec pravico uveljavljati privilegije po točki 21.A.163.

Ti pogoji se izdajo kot del odobritve proizvodne organizacije.

21.A.153   Spremembe pogojev odobritve

Vsako spremembo pogojev odobritve mora odobriti pristojni organ. Vlogo za spremembo pogojev odobritve je treba vložiti v obliki in na način, ki ju določi pristojni organ. Prosilec mora izpolnjevati ustrezne zahteve iz tega poddela.

21.A.157   Preiskave

Proizvodna organizacija vzpostavi ureditev, ki pristojnemu organu omogoča, da opravi preiskave, vključno s preiskavami partnerjev in podpogodbenikov, potrebne za ugotavljanje skladnosti in stalne skladnosti z ustreznimi zahtevami iz tega poddela.

21.A.158   Ugotovitve

(a)

Če obstajajo objektivni dokazi, da nosilec odobritve proizvodne organizacije ne izpolnjuje ustreznih zahtev iz Priloge I (dela 21), se ugotovitve razvrstijo na naslednji način:

1.

ugotovitev prve stopnje je vsakršna neskladnost s Prilogo I (delom 21), ki bi lahko privedla do nekontrolirane neskladnosti z veljavnimi projektnimi podatki in bi lahko vplivala na varnost zrakoplova;

2.

ugotovitev druge stopnje je vsakršna neskladnost s Prilogo I (delom 21), ki ni razvrščena kot ugotovitev prve stopnje.

(b)

Ugotovitev tretje stopnje je vsakršna postavka, za katero se z objektivnimi dokazi ugotovi, da vsebuje možne probleme, ki bi lahko privedli do neskladnosti po točki (a).

(c)

Po prejemu obvestila o ugotovitvah v skladu s točko 21.B.225:

1.

pri ugotovitvah prve stopnje mora nosilec odobritve proizvodne organizacije dokazati, da je korektivno ukrepal, tako da je zadovoljil pristojni organ, najpozneje v 21 delovnih dneh po prejemu pisne potrditve ugotovitve;

2.

pri ugotovitvah druge stopnje ustreza obdobje za korektivne ukrepe, ki ga določi pristojni organ, vrsti ugotovitve, vendar pa v začetku v nobenem primeru ne sme biti daljše od treh mesecev. V nekaterih okoliščinah in odvisno od vrste ugotovitve lahko pristojni organ trimesečno obdobje podaljša, če se predloži zadovoljiv načrt korektivnih ukrepov, dogovorjen s pristojnim organom;

3.

ugotovitev tretje stopnje od nosilca odobritve proizvodne organizacije ne zahteva takojšnjega korektivnega ukrepanja.

(d)

Pri ugotovitvah prve ali druge stopnje lahko za odobritev proizvodne organizacije velja delna ali popolna omejitev, začasna razveljavitev ali preklic v skladu s točko 21.B.245. Nosilec odobritve proizvodne organizacije pravočasno potrdi prejem obvestila o omejitvi, začasni razveljavitvi ali preklicu odobritve proizvodne organizacije.

21.A.159   Trajanje in stalna veljavnost

(a)

Odobritev proizvodne organizacije se izda za neomejen čas. Veljavno ostane, razen če:

1.

proizvodni organizaciji spodleti dokazati skladnosti z ustreznimi zahtevami iz tega poddela ali

2.

nosilec ali kateri koli izmed njegovih partnerjev ali podpogodbenikov pristojnemu organu prepreči izvedbo preiskav v skladu s točko 21.A.157 ali

3.

če obstajajo dokazi, da proizvodna organizacija ne more ohranjati zadovoljive kontrole proizvodnje proizvodov, delov ali naprav po odobritvi, ali

4.

proizvodna organizacija ne izpolnjuje več zahtev iz točke 21.A.133 ali

5.

je bilo potrdilo odpovedano ali preklicano po točki 21.B.245.

(b)

Ob odpovedi ali preklicu je treba potrdilo vrniti pristojnemu organu.

21.A.163   Privilegiji

V skladu s pogoji odobritve, izdanimi po točki 21.A.135, lahko nosilec odobritve proizvodne organizacije:

(a)

opravlja proizvodne dejavnosti po Prilogi I (delu 21);

(b)

v primeru celotnega zrakoplova in ob predložitvi izjave o skladnosti (obrazec EASA 52) po točki 21.A.174 prejme spričevalo o plovnosti zrakoplova in spričevalo o hrupu brez dodatnega dokazovanja;

(c)

v primeru drugih proizvodov, delov ali naprav izda dovoljenja za sprostitev v uporabo (obrazec EASA 1) brez dodatnega dokazovanja;

(d)

vzdržuje nov zrakoplov, ki ga je izdelal, in izdaja dovoljenja za sprostitev v uporabo (obrazec EASA 53) v zvezi s tem vzdrževanjem;

(e)

v skladu s postopki, s katerimi se je strinjal njegov pristojni organ za zrakoplov, ki ga je proizvedel, in kadar proizvodna organizacija sama, v skladu s svojim POA (potrdilom proizvodne organizacije), izvaja nadzor nad konfiguracijo zrakoplova in potrjuje ustreznost s pogoji glede projekta, ki so bili odobreni za letenje, izda dovoljenja za letenje v skladu s točko 21.A.711(c), vključno z odobritvijo pogojev letenja v skladu s točko 21.A.710(b).

21.A.165   Obveznosti nosilca

Nosilec odobritve proizvodne organizacije mora:

(a)

zagotoviti, da je predstavitev proizvodne organizacije dostavljena v skladu s točko 21.A.143 in da se dokumenti, na katere se nanaša, uporabljajo kot osnovni delovni dokumenti v organizaciji;

(b)

ohranjati proizvodno organizacijo v skladu s podatki in postopki, potrjenimi za odobritev proizvodne organizacije;

(c)

1.

ugotoviti, da je vsak dokončan zrakoplov usklajen s projektom tipa in varen za obratovanje, preden pristojnemu organu predloži izjavo o skladnosti, ali

2.

ugotoviti, da so drugi proizvodi, deli ali naprave popolni in v skladu z odobrenimi projektnimi podatki ter so varni za uporabo, preden izda obrazec EASA 1, da potrdi skladnost z odobrenimi projektnimi podatki in varnost uporabe, v primeru motorjev pa še v skladu s podatki, ki jih zagotovi nosilec certifikata tipa za motorje, ugotoviti, da je vsak dokončan motor v skladu z veljavnimi zahtevami glede emisij, kakor je določeno v točki 21.A.18(b), veljavnimi na dan proizvodnje motorja, da potrdi skladnost emisij, ali

3.

ugotoviti, da so drugi proizvodi, deli ali naprave v skladu z veljavnimi podatki, preden izda obrazec EASA 1 kot potrdilo o skladnosti;

(d)

evidentirati vse podrobnosti o opravljenem delu;

(e)

zaradi varnosti uvesti in vzdrževati interni sistem poročanja o dogodkih, da se omogoči zbiranje in ocena poročil o dogodkih zaradi ugotavljanja negativnih trendov ali odprave pomanjkljivosti in izpisa dogodkov, ki jih je treba prijaviti. Ta sistem vključuje evalvacijo pomembnih informacij v zvezi z dogodki in poročanje o relevantnih informacijah;

(f)

1.

poročati nosilcu certifikata tipa ali odobritve projekta o vseh primerih, ko je proizvodna organizacija dala v promet proizvode, dele ali naprave in je bilo pozneje ugotovljeno, da morda odstopajo od veljavnih projektnih podatkov, ter z nosilcem certifikata tipa ali odobritve projekta izvesti preiskavo, da se najdejo tista odstopanja, ki bi lahko povzročila nevarne pogoje;

2.

poročati agenciji in pristojnemu organu države članice o odstopanjih, ki bi lahko povzročila nevarne pogoje in ki so bila ugotovljena v skladu s točko 1. Poročanje mora potekati v obliki in na način, ki ju določi agencija po točki 21.A.3A(b)(2) ali sprejme pristojni organ države članice;

3.

če je nosilec odobritve proizvodne organizacije dobavitelj druge proizvodne organizacije, poroča tudi tej drugi organizaciji o vseh primerih, ko je navedeni organizaciji dobavil proizvode, dele ali naprave, za katere je pozneje ugotovil, da bi lahko odstopali od veljavnih projektnih podatkov;

(g)

zagotoviti pomoč nosilcu certifikata tipa ali odobritve projekta pri vseh dejavnostih za stalno plovnost, povezanih z izdelanimi proizvodi, deli ali napravami;

(h)

uvesti sistem arhiviranja, ki vključuje zahteve, naložene njegovim partnerjem, dobaviteljem in podpogodbenikom, in ki zagotavlja shranjevanje podatkov, ki se uporabljajo za dokazovanje skladnosti proizvodov, delov ali naprav. Ti podatki morajo biti na voljo pristojnemu organu in jih je treba ohranjati, da se zagotovijo informacije, potrebne za zagotavljanje stalne plovnosti proizvodov, delov ali naprav;

(i)

kadar nosilec, v primeru da v skladu s svojimi pogoji odobritve izda dovoljenje za sprostitev v uporabo, pred izdajo potrdila ugotovi, da je bilo na vsakem dokončanem zrakoplovu opravljeno potrebno vzdrževanje in da je varno za uporabo;

(j)

kjer je to primerno, v skladu s privilegijem iz točke 21.A.163(e) določati pogoje, pod katerimi je mogoče izdati dovoljenje za letenje;

(k)

kjer je to primerno, v skladu s privilegijem iz točke 21.A.163(e) pred izdajo dovoljenja za letenje za zrakoplov ugotoviti skladnost s točkama 21.A.711(c) in (e).

PODDEL H –   SPRIČEVALA O PLOVNOSTI IN SPRIČEVALA O PLOVNOSTI Z OMEJITVAMI

21.A.171   Področje uporabe

V tem poddelu je določen postopek za izdajo spričeval o plovnosti.

21.A.172   Upravičenost

Vsaka fizična ali pravna oseba, pod katere imenom je ali bo registriran zrakoplov v državi članici („država članica registracije“), ali njen zastopnik lahko po tem poddelu zaprosi za spričevalo o plovnosti za navedeni zrakoplov.

21.A.173   Razvrstitev

Spričevala o plovnosti so razvrščena na naslednji način:

(a)

spričevala o plovnosti se izdajo za zrakoplove, ki so v skladu s certifikatom tipa, izdanim v skladu s Prilogo I (delom 21);

(b)

spričevala o plovnosti z omejitvami se izdajo za zrakoplove:

1.

ki so v skladu s certifikatom tipa z omejitvami, izdanim v skladu s Prilogo I (delom 21), ali

2.

za katere je bilo agenciji dokazano, da so v skladu s posebnimi plovnostnimi specifikacijami, ki zagotavljajo ustrezno varnost.

21.A.174   Vloga

(a)

V skladu s točko 21.A.172 se vloga za spričevalo o plovnosti vloži v obliki in na način, ki ju določi pristojni organ države članice registracije.

(b)

Vloge za spričevalo o plovnosti ali spričevalo o plovnosti z omejitvami morajo vključevati:

1.

vrsto spričevala o plovnosti, za katero se zaprosi;

2.

pri novih zrakoplovih:

(i)

izjavo o skladnosti:

izdano po točki 21.A.163(b) ali

izdano po točki 21.A.130, ki jo validira pristojni organ, ali

za uvožen zrakoplov izjavo, ki jo podpiše izvozni organ, da je zrakoplov v skladu s projektom, ki ga je odobrila agencija;

(ii)

poročilo o masi in ravnotežju z razporedom nakladanja;

(iii)

priročnik za letenje, če ga za ta zrakoplov zahteva veljavna plovnostna koda;

3.

pri rabljenih zrakoplovih:

(i)

s poreklom iz države članice certifikat pregleda plovnosti, izdano v skladu z delom M;

(ii)

s poreklom iz države nečlanice:

izjavo pristojnega organa države, v kateri je zrakoplov registriran ali je bil registriran, o statusu plovnosti zrakoplova v njegovem registru ob predaji,

poročilo o masi in ravnotežju z razporedom nakladanja,

priročnik za letenje, če ga za ta zrakoplov zahteva veljavna plovnostna koda,

preteklo evidenco, da se ugotovi standard proizvodnje, sprememb in vzdrževanja zrakoplova, vključno z vsemi omejitvami, povezanimi s spričevalom o plovnosti z omejitvami po točki 21.B.327(c),

priporočilo za izdajo spričevala o plovnosti ali spričevala o plovnosti z omejitvami in certifikat pregleda plovnosti po pregledu plovnosti v skladu z delom M.

(c)

Če ni dogovorjeno drugače, je treba izjave iz točke (b)(2)(i) in točke (b)(3)(ii) izdati največ 60 dni pred predstavitvijo zrakoplova pristojnemu organu države članice registracije.

21.A.175   Jezik

Priročniki, napisi, seznami, oznake instrumentov in druge potrebne informacije, zahtevane v certifikacijskih specifikacijah, morajo biti v enem ali več uradnih jezikih Evropske unije, sprejemljivih za pristojni organ države članice registracije.

21.A.177   Sprememba ali dopolnitev

Spričevalo o plovnosti sme spremeniti ali dopolniti samo pristojni organ države članice registracije.

21.A.179   Prenosljivost in ponovna izdaja v državah članicah

(a)

Pri spremembi lastništva zrakoplova:

1.

se, če zrakoplov ostane v istem registru, spričevalo o plovnosti ali spričevalo o plovnosti z omejitvami v skladu samo s certifikatom tipa z omejitvami prenese skupaj z zrakoplovom;

2.

se, če se zrakoplov registrira v drugi državi članici, izda spričevalo o plovnosti ali spričevalo o plovnosti z omejitvami v skladu samo s certifikatom tipa z omejitvami:

(i)

ob predložitvi prejšnjega spričevala o plovnosti in veljavnega certifikata pregleda plovnosti, izdanega po delu M, in

(ii)

ob izpolnitvi točke 21.A.175.

(b)

Kadar se spremeni lastništvo zrakoplova, za zrakoplov pa je bilo izdano spričevalo o plovnosti z omejitvami, ki ni v skladu s certifikatom tipa z omejitvami, se spričevalo o plovnosti prenese skupaj z zrakoplovom, pod pogojem, da zrakoplov ostane v istem registru, ali se izda samo z uradnim soglasjem pristojnega organa države članice registracije, v katero je preneseno.

21.A.180   Inšpekcijski pregledi

Nosilec spričevala o plovnosti mora na zahtevo pristojnega organa države članice registracije zagotoviti dostop do zrakoplova, za katerega je bilo izdano navedeno spričevalo o plovnosti.

21.A.181   Trajanje in stalna veljavnost

(a)

Spričevalo o plovnosti se izda za neomejen čas. Veljavno ostane pod pogojem, da:

1.

je v skladu z veljavnim projektom tipa in zahtevami za stalno plovnost in

2.

zrakoplov ostaja v istem registru in

3.

certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami, v skladu s katerim je bilo izdano, ni bil predhodno razveljavljen po točki 21.A.51;

4.

spričevalo ni bilo odpovedano ali preklicano po točki 21.B.330.

(b)

Ob odpovedi ali preklicu je treba spričevalo vrniti pristojnemu organu države članice registracije.

21.A.182   Identifikacija zrakoplova

Vsak prosilec za spričevalo o plovnosti po tem poddelu mora dokazati, da je njegov zrakoplov identificiran v skladu s poddelom Q.

PODDEL I —   SPRIČEVALA O HRUPU

21.A.201   Področje uporabe

V tem poddelu je določen postopek za izdajo spričeval o hrupu.

21.A.203   Upravičenost

Vsaka fizična ali pravna oseba, pod katere imenom je ali bo registriran zrakoplov v državi članici (država članica registracije), ali njen zastopnik lahko po tem poddelu zaprosi za spričevalo o hrupu za navedeni zrakoplov.

21.A.204   Vloga

(a)

V skladu s točko 21.A.203 se vloga za spričevalo o hrupu vloži v obliki in na način, ki ju določi pristojni organ države članice registracije.

(b)

Vloge morajo vključevati:

1.

pri novih zrakoplovih:

(i)

izjavo o skladnosti:

izdano po točki 21.A.163(b) ali

izdano po točki 21.A.130, ki jo validira pristojni organ, ali

za uvožen zrakoplov izjavo, ki jo podpiše izvozni organ, da je zrakoplov v skladu s projektom, ki ga je odobrila agencija, in

(ii)

podatke o hrupu, ugotovljene v skladu z veljavnimi zahtevami glede hrupa;

2.

pri rabljenih zrakoplovih:

(i)

podatke o hrupu, ugotovljene v skladu z veljavnimi zahtevami glede hrupa, in

(ii)

preteklo evidenco, da se ugotovi standard proizvodnje, sprememb in vzdrževanja zrakoplova.

(c)

Če ni dogovorjeno drugače, je treba izjave iz točke (b)(1) dati največ 60 dni pred predstavitvijo zrakoplova pristojnemu organu države članice registracije.

21.A.207   Sprememba ali dopolnitev

Spričevalo o hrupu sme spremeniti ali dopolniti samo pristojni organ države članice registracije.

21.A.209   Prenosljivost in ponovna izdaja v državah članicah

Pri spremembi lastništva zrakoplova:

(a)

se, če zrakoplov ostane vpisan v istem registru, spričevalo o hrupu prenese skupaj z zrakoplovom ali

(b)

se, če se zrakoplov vpiše v register druge države članice, spričevalo o hrupu izda ob predložitvi prejšnjega spričevala o hrupu.

21.A.210   Inšpekcijski pregledi

Nosilec spričevala o hrupu mora zaradi inšpekcijskega pregleda na zahtevo pristojnega organa države članice registracije ali agencije zagotoviti dostop do zrakoplova, za katerega je bilo izdano navedeno spričevalo o hrupu.

21.A.211   Trajanje in stalna veljavnost

(a)

Spričevalo o hrupu se izda za neomejen čas. Veljavno ostane pod pogojem, da:

1.

je v skladu z veljavnim projektom tipa ter zahtevami glede varstva okolja in za stalno plovnost in

2.

zrakoplov ostaja v istem registru ter

3.

certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami, v skladu s katerim je bilo izdano, ni bil predhodno razveljavljen po točki 21.A.51;

4.

spričevalo ni bilo odpovedano ali preklicano po točki 21.B.430.

(b)

Ob odpovedi ali preklicu je treba spričevalo vrniti pristojnemu organu države članice registracije.

PODDEL J —   ODOBRITEV PROJEKTIVNE ORGANIZACIJE

21.A.231   Področje uporabe

V tem poddelu so določeni postopek za odobritev projektivnih organizacij in pravila, ki urejajo pravice in obveznosti prosilcev za take odobritve in njihovih nosilcev.

21.A.233   Upravičenost

Vsaka fizična ali pravna oseba („organizacija“) je upravičena zaprositi za odobritev po tem poddelu:

(a)

v skladu s točkami 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B ali 21.A.602B ali

(b)

za odobritev projektov za male spremembe ali mala popravila, če so potrebne, zaradi uveljavljanja privilegijev po točki 21.A.263.

21.A.234   Vloga

Vloge za odobritev projektivne organizacije se vložijo v obliki in na način, ki ju določi agencija, in vključujejo povzetek informacij, zahtevanih v točki 21.A.243, ter pogoje odobritve, zahtevane v točki 21.A.251.

21.A.235   Izdaja odobritve projektivne organizacije

Organizacija je upravičena, da ji agencija izda odobritev projektivne organizacije, ko dokaže skladnost z veljavnimi zahtevami iz tega poddela.

21.A.239   Sistem zagotavljanja projektov

(a)

Projektivna organizacija dokaže, da je uvedla in je sposobna vzdrževati sistem zagotavljanja projektov za kontrolo in nadzor projektov, sprememb projektov, proizvodov, delov in naprav, ki jih obsega vloga. Ta sistem zagotavljanja projektov mora organizaciji omogočati:

1.

da zagotovi, da so projekti za proizvode, dele in naprave ali spremembe projektov zanje v skladu z veljavnimi osnovami za certifikacijo tipa in zahtevami glede varstva okolja, ter

2.

da zagotovi, da pravilno izvršuje svoje obveznosti v skladu z:

(i)

ustreznimi določbami Priloge I (dela 21) in

(ii)

pogoji odobritve, izdanimi po točki 21.A.251;

3.

da neodvisno spremlja skladnost z dokumentiranimi postopki sistema in njihovo ustreznost. To spremljanje vključuje sistem povratnih informacij za osebe ali skupino oseb, odgovornih za zagotavljanje korektivnih ukrepov.

(b)

Sistem zagotavljanja projektov vključuje funkcijo neodvisnega preverjanja izkazovanja skladnosti, na podlagi česar organizacija predloži agenciji izjave o skladnosti in s tem povezano dokumentacijo.

(c)

Projektivna organizacija opredeli način, na katerega sistem zagotavljanja projektov utemeljuje sprejemljivost projektiranih delov ali naprav ali nalog, ki so jih izvršili partnerji ali podpogodbeniki po metodah, za katere veljajo zapisani postopki.

21.A.243   Podatki

(a)

Projektivna organizacija dostavi agenciji priročnik, ki neposredno ali s sklicevanjem opisuje organizacijo, pomembne postopke in proizvode ali spremembe proizvodov, ki naj bi bili projektirani.

(b)

Če so katere koli dele ali naprave ali kakršne koli spremembe proizvodov projektirale partnerske organizacije ali podpogodbeniki, mora priročnik vključevati izjavo o tem, kako je projektivna organizacija sposobna za vse dele ali naprave zagotoviti skladnost, zahtevano v točki 21.A.239(b), in mora neposredno ali prek sklicevanja vsebovati opise in informacije o dejavnostih projektiranja in organizaciji teh partnerjev ali podpogodbenikov, tako da lahko da to zagotovilo.

(c)

Priročnik se po potrebi spreminja, da ostaja ažuren opis organizacije, kopije vseh sprememb pa je treba poslati agenciji.

(d)

Projektivna organizacija dostavi izjavo o kvalifikacijah in izkušnjah poslovodnih delavcev in drugih oseb, odgovornih za odločitve, ki vplivajo na plovnost in varstvo okolja v organizaciji.

21.A.245   Zahteve za odobritev

Projektivna organizacija mora na podlagi informacij, predloženih v skladu s točko 21.A.243, dokazati, da poleg izpolnjevanja točke 21.A.239:

(a)

v vseh tehničnih oddelkih zaposluje dovolj ljudi z zadostno usposobljenostjo in da so bili ustrezno pooblaščeni za izpolnjevanje njim dodeljenih obveznosti ter to skupaj s prostori, infrastrukturo in opremo omogoča zaposlenim, da za proizvode dosegajo cilje v zvezi s plovnostjo in varstvom okolja;

(b)

med oddelki in v oddelkih poteka polno in učinkovito usklajevanje v zvezi s plovnostjo in varstvom okolja.

21.A.247   Spremembe v sistemu zagotavljanja projektov

Po izdaji odobritve projektivne organizacije mora vsako spremembo sistema zagotavljanja projektov, ki je pomembna za dokazovanje skladnosti ali za plovnost in varstvo okolja v zvezi s proizvodom, odobriti agencija. Vloga za odobritev se v pisni obliki pošlje agenciji, projektivna organizacija pa mora agenciji s predložitvijo predlaganih sprememb priročnika pred izvedbo spremembe dokazati, da bo tudi po izvajanju spremembe izpolnjevala ta poddel.

21.A.249   Prenosljivost

Razen kot posledica spremembe lastništva, ki šteje za pomembno v smislu točke 21.A.247, odobritev projektivne organizacije ni prenosljiva.

21.A.251   Pogoji odobritve

Pogoji odobritve opredeljujejo vrste projektiranja, kategorije proizvodov, delov in naprav, za katere ima projektivna organizacija odobritev, ter funkcije in obveznosti, za katerih izvajanje ima organizacija odobritev v zvezi s plovnostjo in značilnostmi hrupa, izpusta goriva in izpušnih emisij pri proizvodih. Pri odobritvah projektivne organizacije, ki obsegajo certifikat tipa ali dovoljenje ETSO za pomožno pogonsko enoto (PPE), pogoji odobritve poleg tega vsebujejo še seznam proizvodov ali PPE. Ti pogoji se izdajo kot del odobritve projektivne organizacije.

21.A.253   Spremembe pogojev odobritve

Vsako spremembo pogojev odobritve mora odobriti agencija. Vlogo za spremembo pogojev odobritve je treba vložiti v obliki in na način, ki ju določi agencija. Projektivna organizacija mora izpolnjevati veljavne zahteve iz tega poddela.

21.A.257   Preiskave

(a)

Projektivna organizacija vzpostavi ureditev, ki agenciji omogoča, da opravi preiskave, vključno s preiskavami partnerjev in podpogodbenikov, potrebne za ugotavljanje skladnosti in stalne skladnosti z veljavnimi zahtevami iz tega poddela.

(b)

Projektivna organizacija omogoči agenciji, da pregleda vsa poročila in opravi kakršen koli inšpekcijski pregled ter izvede ali je navzoča na katerem koli letu in testiranju na zemlji, potrebnem za preverjanje veljavnosti izjave o skladnosti, ki jo prosilec predloži po točki 21.A.239(b).

21.A.258   Ugotovitve

(a)

Če obstajajo objektivni dokazi, da nosilec odobritve projektivne organizacije ne izpolnjuje ustreznih zahtev iz Priloge I (dela 21), se ugotovitve razvrstijo na naslednji način:

1.

ugotovitev prve stopnje je vsakršna neskladnost s Prilogo I (delom 21), ki bi lahko privedla do nekontrolirane neskladnosti z veljavnimi zahtevami in bi lahko vplivala na varnost zrakoplova;

2.

ugotovitev druge stopnje je vsakršna neskladnost s Prilogo I (delom 21), ki ni razvrščena kot ugotovitev prve stopnje.

(b)

Ugotovitev tretje stopnje je vsakršna postavka, za katero se z objektivnimi dokazi ugotovi, da vsebuje možne probleme, ki bi lahko privedli do neskladnosti po točki (a).

(c)

Po prejemu obvestila o ugotovitvah po veljavnih upravnih postopkih, ki jih je določila agencija,

1.

mora pri ugotovitvah prve stopnje nosilec odobritve projektivne organizacije dokazati, da je korektivno ukrepal, tako da je zadovoljil agencijo, najpozneje v 21 delovnih dneh po prejemu pisne potrditve ugotovitve;

2.

pri ugotovitvah druge stopnje ustreza obdobje za korektivne ukrepe, ki ga določi agencija, vrsti ugotovitve, vendar pa v začetku v nobenem primeru ne sme biti daljše od treh mesecev. V nekaterih okoliščinah in odvisno od vrste ugotovitve lahko agencija trimesečno obdobje podaljša, če se predloži zadovoljiv načrt korektivnih ukrepov, dogovorjen z agencijo;

3.

ugotovitev tretje stopnje od nosilca odobritve projektivne organizacije ne zahteva takojšnjega ukrepanja.

(d)

Pri ugotovitvah prve ali druge stopnje lahko za odobritev projektivne organizacije velja delna ali popolna začasna razveljavitev ali preklic v skladu z veljavnimi upravnimi postopki, ki jih je določila agencija. Nosilec odobritve projektivne organizacije pravočasno potrdi prejem obvestila o začasni razveljavitvi ali preklicu odobritve projektivne organizacije.

21.A.259   Trajanje in stalna veljavnost

(a)

Odobritev projektivne organizacije se izda za neomejen čas. Veljavno ostane, razen če:

1.

projektivni organizaciji spodleti dokazati skladnosti z veljavnimi zahtevami iz tega poddela ali

2.

nosilec ali kateri koli izmed njegovih partnerjev ali podpogodbenikov agenciji prepreči izvedbo preiskav v skladu s točko 21.A.257 ali

3.

obstajajo dokazi, da sistem zagotavljanja projektov ne more vzdrževati zadovoljive kontrole in nadzora projektov za proizvode ali njihovih sprememb v skladu z odobritvijo, ali

4.

je potrdilo odpovedano ali preklicano po veljavnih upravnih postopkih, ki jih uvede agencija.

(b)

Ob odpovedi ali preklicu je treba dovoljenje vrniti pristojnemu organu.

21.A.263   Privilegiji

(a)

Nosilec odobritve projektivne organizacije ima pravico opravljati projektiranje po Prilogi I (delu 21) in v obsegu odobritve.

(b)

Ob upoštevanju točke 21.A.257(b) agencija brez nadaljnjega preverjanja sprejme naslednje dokumente o skladnosti, ki jih prosilec predloži zaradi pridobitve:

1.

odobritve pogojev letenja, potrebne za pridobitev dovoljenja za letenje, ali

2.

certifikata tipa ali odobritve velike spremembe projekta tipa ali

3.

dodatnega certifikata tipa ali

4.

dovoljenja ETSO na podlagi točke 21.A.602B(b)(1) ali

5.

odobritve projekta velikega popravila.

(c)

Nosilec odobritve projektivne organizacije ima v okviru pogojev odobritve in po primernih postopkih sistema za zagotavljanje projektov pravico:

1.

razvrščati spremembe projektov tipa in popravil med „velike“ in „male“;

2.

odobriti male spremembe projektov tipa in mala popravila;

3.

izdajati informacije in navodila, ki vsebujejo naslednjo izjavo: „Tehnična vsebina tega dokumenta je odobrena na podlagi DOA št. EASA.21J.[XXXX]“;

4.

odobriti manjše revizije priročnika za letenje za zrakoplov in njegovih dodatkov ter izdajati takšne revizije, ki vsebujejo naslednjo izjavo: „Revizija št. [YY] PLZ (ali dodatka) št. [ZZ] je odobrena na podlagi DOA št. EASA.21J.[XXXX]“;

5.

odobriti projekte velikih popravil proizvodov ali pomožnih pogonskih enot, za katere ima certifikat tipa ali dodatni certifikat tipa ali dovoljenje ETSO;

6.

odobriti pogoje, pod katerimi je mogoče izdati dovoljenje za letenje v skladu s točko 21.A.710(a)(2), razen za dovoljenja za letenje, izdana za namene iz točke 21.A.701(a)(15);

7.

izdajati dovoljenja za letenje v skladu s točko 21.A.711(b) za zrakoplov, ki ga je sam projektiral ali spremenil ali za katerega je v skladu s točko 21.A.263(c)(6) odobril pogoje, pod katerimi se lahko izda dovoljenje za letenje, in kadar projektivna organizacija v skladu s svojo odobritvijo projektivne organizacije sama izvaja nadzor nad konfiguracijo zrakoplova in potrjuje ustreznost s projektivnimi pogoji, ki so bili odobreni za let.

21.A.265   Obveznosti nosilca

Nosilec odobritve projektivne organizacije mora:

(a)

vzdrževati priročnik v skladu s sistemom zagotavljanja projektov;

(b)

zagotoviti, da se ta priročnik uporablja kot temeljni delovni dokument v organizaciji;

(c)

dokazati, da so projekti za proizvode ali njihove spremembe oziroma popravila v skladu z veljavnimi zahtevami in nimajo nobenega elementa, ki ne bi bil varen;

(d)

razen malih sprememb ali popravil, odobrenih v skladu s privilegijem iz točke 21.A.263, agenciji zagotoviti izjave in z njimi povezano dokumentacijo, ki potrjuje skladnost s točko (c);

(e)

zagotoviti agenciji informacije ali navodila v zvezi z zahtevanimi ukrepi po točki 21.A.3B;

(f)

kjer je to primerno, v skladu s privilegijem iz točke 21.A.263(c)(6) določiti pogoje, pod katerimi je mogoče izdati dovoljenje za letenje;

(g)

kjer je to primerno, v skladu s privilegijem iz točke 21.A.263(c)(7) pred izdajo dovoljenja za letenje za zrakoplov ugotoviti skladnost s točkama 21.A.711(b) in (e).

PODDEL K —   DELI IN NAPRAVE

21.A.301   Področje uporabe

V tem poddelu so določeni postopki v zvezi z odobritvijo delov in naprav.

21.A.303   Izpolnjevanje veljavnih zahtev

Skladnost delov in naprav, ki se vgrajujejo v proizvod s certifikatom tipa, se dokazuje:

(a)

skupaj s postopki za izdajo certifikatov tipa iz poddelov B, D ali E za proizvod, v katerega se vgrajuje, ali

(b)

po potrebi po postopkih za dovoljenja ETSO iz poddela O ali

(c)

pri standardnih delih v skladu z uradno priznanimi standardi.

21.A.305   Odobritev delov in naprav

V vseh primerih, v katerih odobritev dela ali naprave izrecno zahteva pravo Unije ali merila agencije, mora biti del ali naprava v skladu z veljavnim ETSO ali specifikacijami, ki jih v posamičnem primeru agencija prizna kot enakovredne.

21.A.307   Sprostitev delov in naprav za vgradnjo

Del ali naprava se vgradi v proizvod s certifikatom tipa, če je varna za uporabo in:

(a)

ji je priloženo dovoljenje za sprostitev v uporabo (obrazec EASA 1), ki dokazuje, da je bil element proizveden v skladu z odobrenimi projektnimi podatki in je označen v skladu s poddelom Q, ali

(b)

je standardni del ali

(c)

v primeru zrakoplova ELA1 ali ELA2 del ali naprava, ki:

1.

nima omejene življenjske dobe, ni del osnovne konstrukcije in ni del sistemov za krmarjenje leta;

2.

je izdelana v skladu z ustreznim projektom;

3.

je označena v skladu s poddelom Q;

4.

je določena za vgradnjo v zrakoplov;

5.

se vgradi v zrakoplov, za katerega je lastnik preveril skladnost s pogoji od 1 do 4 in sprejel odgovornost za to skladnost.

(PODDEL L — SE NE UPORABLJA)

PODDEL M —   POPRAVILA

21.A.431A   Področje uporabe

(a)

V tem poddelu so določeni postopek za odobritev projekta popravila ter pravice in obveznosti prosilcev za take odobritve in njihovih nosilcev.

(b)

V tem poddelu so opredeljena standardna popravila, za katere se postopek odobritve po tem poddelu ne uporablja.

(c)

„Popravilo“ pomeni odpravo poškodbe in/ali vračilo v plovno stanje, potem ko proizvajalec proizvod, delo ali napravo prvič sprosti v uporabo.

(d)

Odprava poškodbe z zamenjavo delov ali naprav, ki ne zahteva projektiranja, se šteje za vzdrževanje in zato zanjo ni potrebna odobritev po Prilogi I (delu 21).

(e)

Popravilo artikla ETSO, ki ni pomožna pogonska enota, se šteje za spremembo projekta ETSO in se obravnava v skladu s točko 21.A.611.

21.A.431B   Standardna popravila

(a)

Standardna popravila so popravila:

1.

v zvezi z:

(i)

letali z MTOM 5 700 kg ali manj;

(ii)

rotoplani z MTOM 3 175 kg ali manj;

(iii)

jadralnimi letali, jadralnimi letali s pogonom, baloni in zračnimi ladjami, kakor so opredeljeni v ELA1 ali ELA2;

2.

ki so v skladu s projektnimi podatki v certifikacijskih specifikacijah, ki jih je izdala agencija ter vsebujejo sprejemljive metode, tehnike in prakse za izvajanje in opredelitev standardnih sprememb, vključno s povezanimi navodili za stalno plovnost, in

3.

niso v nasprotju s podatki nosilcev certifikata tipa.

(b)

Točke 21.A.432A do 21.A.451 ne veljajo za standardna popravila.

21.A.432A   Upravičenost

(a)

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki je dokazala ali je v postopku dokazovanja svoje sposobnosti v skladu s točko 21.A.432B, je upravičena zaprositi za odobritev projekta velikega popravila po pogojih iz tega poddela.

(b)

Vsaka fizična ali pravna oseba je upravičena zaprositi za odobritev projekta malega popravila.

21.A.432B   Dokazovanje sposobnosti

(a)

Vsak prosilec za odobritev projekta velikega popravila mora dokazati svojo sposobnost s tem, da ima odobritev projektivne organizacije, ki ga izda agencija v skladu s poddelom J.

(b)

Z odstopanjem od točke (a) lahko prosilec po alternativnem postopku za dokaz svoje sposobnosti zaprosi za soglasje agencije za uporabo postopkov, ki določajo posebne projektivne prakse, vire in zaporedje dejavnosti, potrebne za upoštevanje tega poddela.

(c)

Z odstopanjem od točk (a) in (b) lahko prosilec zaprosi za soglasje agencije za odobritev programa certifikacije, ki določa posebne projektivne prakse, vire in zaporedje dejavnosti, potrebne za upoštevanje Priloge I (dela 21) za popravilo proizvoda iz točke 21.A.14(c).

21.A.433   Projekt popravila

(a)

Prosilec za odobritev projekta popravila mora:

1.

dokazati skladnost z osnovo za certifikacijo tipa in zahtevami glede varstva okolja, na katere se certifikat tipa, dodatni certifikat tipa ali dovoljenje ETSO za pomožno pogonsko enoto sklicuje ali ki so veljavne na dan vloge (za odobritev projekta popravila), ter katerimi koli spremembami certifikacijskih specifikacij ali posebnimi pogoji, ki jih agencija šteje za potrebne za uvedbo ravni varnosti, enakovredne tisti iz osnove za certifikacijo tipa, na katero se certifikat tipa, dodatni certifikat tipa ali dovoljenje ETSO za pomožno pogonsko enoto sklicuje;

2.

predložiti vse potrebne bistvene podatke, če tako zahteva agencija;

3.

podati izjavo o skladnosti s certifikacijskimi specifikacijami in zahtevami glede varstva okolja iz točke (a)(1).

(b)

Če prosilec ni nosilec certifikata tipa, dodatnega certifikata tipa ali dovoljenja ETSO za pomožno pogonsko enoto, lahko izpolni zahteve iz točke (a) z uporabo lastnih virov ali v dogovoru z nosilcem certifikata tipa, dodatnega certifikata tipa ali dovoljenja ETSO za pomožno pogonsko enoto.

21.A.435   Klasifikacija popravil

(a)

Popravilo je lahko „veliko“ ali „malo“. Klasifikacija se opravi v skladu z merili iz točke 21.A.91 za spremembo projekta tipa.

(b)

Popravilo razvrsti med „velika“ ali „mala“ v skladu s točko (a):

1.

agencija ali

2.

ustrezno odobrena projektivna organizacija po postopku, dogovorjenem z agencijo.

21.A.437   Izdaja odobritve projekta popravila

Ko je dana izjava in je dokazano, da je projekt popravila v skladu z veljavnimi certifikacijskimi specifikacijami in zahtevami glede varstva okolja iz točke 21.A.433(a)(1), ga odobri:

(a)

agencija ali

(b)

ustrezno odobrena organizacija, ki je hkrati nosilec certifikata tipa, dodatnega certifikata tipa ali dovoljenja ETSO za pomožno pogonsko enoto, po postopku, dogovorjenem z agencijo, ali

(c)

samo pri malih popravilih pa ustrezno odobrena projektivna organizacija po postopku, dogovorjenem z agencijo.

21.A.439   Proizvodnja delov za popravila

Deli in naprave, ki se bodo uporabljali za popravila, morajo biti proizvedeni v skladu s podatki za proizvodnjo, ki temeljijo na potrebnih projektnih podatkih, kakor določi nosilec odobritve projekta popravila:

(a)

v skladu s poddelom F ali

(b)

jih proizvede ustrezno odobrena organizacija v skladu s poddelom G ali

(c)

jih proizvede ustrezno odobrena organizacija za vzdrževanje.

21.A.441   Vključitev popravil

(a)

Popravila se izvedejo v skladu z delom M ali delom 145, kakor je ustrezno, ali jih izvede proizvodna organizacija, ustrezno odobrena v skladu s poddelom G, po privilegiju iz točke 21.A.163(d).

(b)

Projektivna organizacija organizaciji, ki izvaja popravila, preda vsa potrebna navodila za vgradnjo.

21.A.443   Omejitve

Projekt popravila se lahko odobri z upoštevanjem omejitev in v tem primeru odobritev projekta popravila vsebuje vsa potrebna navodila in omejitve. Nosilec odobritve projekta popravila ta navodila in omejitve preda izvajalcu po postopku, dogovorjenem z agencijo.

21.A.445   Nepopravljena škoda

(a)

Kadar poškodovan proizvod, del ali naprava ostane nepopravljena in ni zajeta v predhodno odobrene podatke, lahko posledice poškodbe za njeno plovnost ovrednoti samo:

1.

agencija ali

2.

ustrezno odobrena projektivna organizacija po postopku, dogovorjenem z agencijo.

Vse potrebne omejitve se obravnavajo po postopkih iz točke 21.A.443.

(b)

Če organizacija, ki vrednoti škodo po točki (a), ni niti agencija niti nosilec certifikata tipa, dodatnega certifikata tipa ali dovoljenja ETSO za pomožno pogonsko enoto, mora ta organizacija dokazati, da so informacije, na katerih temelji vrednotenje, ustrezne, na podlagi svojih lastnih virov ali dogovora z nosilcem certifikata tipa, dodatnega certifikata tipa ali dovoljenja ETSO za pomožno pogonsko enoto ali po potrebi proizvajalcem.

21.A.447   Vodenje evidenc

Za vsako popravilo vse pomembne projektne informacije, načrte, poročila o testiranju, navodila in omejitve, morebiti izdane v skladu s točko 21.A.443, utemeljitev razvrstitve in dokazila o odobritvi projekta:

(a)

nosilec odobritve projekta popravila hrani na voljo agenciji in

(b)

jih nosilec odobritve projekta popravila arhivira zaradi zagotavljanja informacij, potrebnih za zagotavljanje stalne plovnosti popravljenih proizvodov, delov in naprav.

21.A.449   Navodila za stalno plovnost

(a)

Nosilec odobritve projekta popravila dostavi vsaj en komplet teh sprememb navodil za stalno plovnost, ki so posledica projekta popravila, vključno z opisnimi podatki in navodili za realizacijo, pripravljenimi v skladu z veljavnimi zahtevami, vsakemu upravljavcu zrakoplova, na katerem so opravljena popravila. Popravljen proizvod, del ali naprava se lahko preda v obratovanje, preden so ta navodila spremenjena, vendar le za omejeno dobo obratovanja in v dogovoru z agencijo. Te spremembe navodil je treba na zahtevo dati na voljo kateri koli drugi osebi, ki mora izpolnjevati katerega koli od pogojev teh sprememb navodil. Nekateri priročniki ali del sprememb navodil za stalno plovnost, ki obravnavajo obnovo ali druge oblike velikih vzdrževalnih del, se lahko dajo na voljo šele pozneje, ko je proizvod že dan v obratovanje, vendar pa morajo biti na voljo, preden kateri koli proizvod doseže ustrezno starost ali ure/cikle letenja.

(b)

Če nosilec odobritve projekta popravila navodila za stalno plovnost ažurira, potem ko je bilo popravilo že odobreno, je treba te zadnje podatke dostaviti vsakemu upravljavcu in jih na zahtevo dati na voljo vsem drugim osebam, ki morajo izpolnjevati katerega koli od pogojev teh sprememb navodil. Agenciji se pošlje program, ki prikazuje, kako se razdeljujejo najnovejše spremembe navodil za stalno plovnost.

21.A.451   Obveznosti in oznake EPA

(a)

Vsak nosilec odobritve projekta velikega popravila mora:

1.

prevzeti obveznosti:

(i)

določene v točkah 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.439, 21.A.441, 21.A.443, 21.A.447 in 21.A.449;

(ii)

zajete v sodelovanju z nosilcem certifikata tipa, dodatnega certifikata tipa ali dovoljenja ETSO za pomožno pogonsko enoto v točki 21.A.433(b);

2.

opredeliti oznake, vključno s črkami EPA, v skladu s točko 21.A.804(a).

(b)

Razen nosilcev certifikatov tipa ali dovoljenja ETSO za pomožno pogonsko enoto, za katere se uporablja točka 21.A.44, mora nosilec odobritve projekta malega popravila:

1.

prevzeti obveznosti iz točk 21.A.4, 21.A.447 in 21.A.449 ter

2.

opredeliti oznake, vključno s črkami EPA, v skladu s točko 21.A.804(a).

(PODDEL N — SE NE UPORABLJA)

PODDEL O —   DOVOLJENJA PO ODREDBI O EVROPSKEM TEHNIČNEM STANDARDU

21.A.601   Področje uporabe

V tem poddelu so določeni postopki za izdajo dovoljenj ETSO in pravila, ki urejajo pravice in obveznosti prosilcev za take odobritve in njihovih nosilcev.

21.A.602A   Upravičenost

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki proizvaja ali se pripravlja na proizvodnjo kakega artikla ETSO in je dokazala ali je v postopku dokazovanja svoje sposobnosti v skladu s točko 21.A.602B, je upravičena zaprositi za dovoljenje ETSO.

21.A.602B   Dokazovanje sposobnosti

Prosilci za dovoljenje ETSO svojo sposobnost dokazujejo:

(a)

za proizvodnjo s posedovanjem odobritve proizvodne organizacije, izdane skladno s poddelom G, ali izpolnjevanjem postopkov iz poddela F in

(b)

za projektiranje:

1.

za pomožno pogonsko enoto s posedovanjem odobritve projektivne organizacije, ki jo izda agencija v skladu s poddelom J;

2.

za vse druge artikle z uporabo postopkov, ki določajo posebne projektivne prakse, vire in zaporedja dejavnosti, potrebne za skladnost s Prilogo I (delom 21).

21.A.603   Vloga

(a)

Vloga za dovoljenje ETSO se vloži v obliki in na način, ki ju določi agencija, in vključuje povzetek informacij, zahtevanih v točki 21.A.605.

(b)

Če se predvideva zaporedje malih sprememb v skladu s točko 21.A.611, prosilec v svoji vlogi navede številko osnovnega modela artikla in ustrezne številke njegovih sestavnih delov z odprtim oklepajem za njim, da označi, da bodo občasno dodane črke ali številke (ali njihove kombinacije) spremembe.

21.A.604   Dovoljenje ETSO za pomožno pogonsko enoto (PPE)

V zvezi z dovoljenjem ETSO za pomožno pogonsko enoto:

(a)

se z odstopanjem od točk 21.A.603, 21.A.606(c), 21.A.610 in 21.A.615 uporabljajo točke 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, s to razliko, da se v skladu z 21.A.606 namesto certifikata tipa izda dovoljenje ETSO;

(b)

z odstopanjem od točke 21.A.611 se za odobritev sprememb projekta uporablja poddel D ali poddel E. Če se uporablja poddel E, se namesto dodatnega certifikata tipa izda posebno dovoljenje ETSO;

(c)

poddel M se uporablja za odobritev projektov popravil.

21.A.605   Zahteve glede podatkov

Prosilec agenciji predloži naslednje dokumente:

(a)

izjavo o skladnosti, ki dokazuje, da prosilec izpolnjuje zahteve iz tega poddela;

(b)

deklaracijo o projektu in izvedbi (DPI);

(c)

izvod tehničnih podatkov, ki jih zahteva veljavni ETSO;

(d)

predstavitev (ali sklic na predstavitev) iz točke 21.A.143 zaradi pridobitve ustrezne odobritve proizvodne organizacije po poddelu G ali priročniku (ali sklicu na priročnik) iz točke 21.A.125A(b) zaradi proizvodnje po poddelu F brez odobritve proizvodne organizacije;

(e)

za PPE priročnik (ali sklic na priročnik) iz točke 21.A.243 zaradi pridobitve ustrezne odobritve projektivne organizacije po poddelu J;

(f)

za vse druge artikle postopke iz točke 21.A.602B(b)(2).

21.A.606   Izdaja dovoljenja ETSO

Prosilec je upravičen, da mu agencija izda dovoljenje ETSO, potem ko:

(a)

dokaže svojo sposobnost v skladu s točko 21.A.602B ter

(b)

dokaže, da je artikel v skladu s tehničnimi pogoji veljavnega ETSO, in predloži ustrezno izjavo o skladnosti;

(c)

izrecno izjavi, da je pripravljen ravnati v skladu s točko 21.A.609.

21.A.607   Privilegiji dovoljenja ETSO

Nosilec dovoljenja ETSO ima pravico artikel proizvajati in ga označevati z ustrezno oznako ETSO.

21.A.608   Deklaracija o projektu in izvedbi (DPI)

(a)

DPI mora vsebovati vsaj naslednje informacije:

1.

informacije v skladu s točko 21.A.31(a) in (b), ki opredeljujejo artikel ter njegovo zasnovo in standard testiranja;

2.

nazivno zmogljivost artikla, če je primerno, in sicer neposredno ali s sklicevanjem na druge dodatne dokumente;

3.

izjavo o skladnosti, ki dokazuje, da je artikel v skladu z ustreznim ETSO;

4.

sklic na ustrezna poročila o testiranju;

5.

sklic na ustrezne priročnike za vzdrževanje, obnovo in popravila;

6.

ravni skladnosti, če ETSO dovoljuje različne ravni skladnosti;

7.

seznam dovoljenih odstopanj v skladu s točko 21.A.610.

(b)

Nosilec dovoljenja ETSO ali njegov pooblaščeni zastopnik z datumom in podpisom potrdi DPI.

21.A.609   Obveznosti nosilcev dovoljenj ETSO

Nosilec dovoljenja ETSO po tem poddelu mora:

(a)

izdelati vsak artikel v skladu s poddelom G ali poddelom F tako, da zagotavlja, da je vsak izdelan artikel v skladu z njegovimi projektnimi podatki in varen za vgradnjo;

(b)

za vsak model artikla, za katerega je bilo izdano dovoljenje ETSO, pripraviti in vzdrževati ažuriran dosje s popolnimi tehničnimi podatki in dokumentacijo v skladu s točko 21.A.613;

(c)

pripraviti, vzdrževati in ažurirati izvirnike vseh priročnikov, ki jih zahtevajo veljavne plovnostne specifikacije za navedeni artikel;

(d)

uporabnikom artikla in agenciji na zahtevo dati na voljo priročnike za vzdrževanje, obnovo in popravila, ki so potrebni za uporabo in vzdrževanje artikla, ter spremembe teh priročnikov;

(e)

vsak artikel označiti v skladu s točko 21.A.807;

(f)

ravnati v skladu s točkami 21.A.3A, 21.A.3B in 21.A.4;

(g)

še naprej izpolnjevati zahteve za upravičenost iz točke 21.A.602B.

21.A.610   Odobritev odstopanj

(a)

Vsak proizvajalec, ki zaprosi za odobritev odstopanja od katerega koli standarda zmogljivosti za ETSO, mora dokazati, da se standardi, za odstopanje od katerih se zaprosi, kompenzirajo z dejavniki ali konstrukcijskimi značilnostmi, ki zagotavljajo enakovredno raven varnosti.

(b)

Zahtevo za odobritev odstopanja z vsemi pripadajočimi podatki je treba vložiti pri agenciji.

21.A.611   Spremembe projektov

(a)

Nosilec dovoljenja ETSO lahko izvede male spremembe projektov (vsako spremembo, ki ni velika sprememba) brez dodatnega dovoljenja agencije. V takem primeru spremenjeni artikel ohrani originalno številko modela (za opredelitev malih sprememb se uporabijo spremembe ali dopolnitve številke dela), nosilec pa agenciji pošlje popravljene podatke, potrebne za skladnost s točko 21.A.603(b).

(b)

Vsaka sprememba projekta, ki jo izvede nosilec dovoljenja ETSO in je dovolj velika, da zahteva zelo popolno preiskavo zaradi ugotavljanja skladnosti z ETSO, je velika sprememba. Preden izvrši tako spremembo, nosilec za artikel določi novo oznako tipa ali modela in zaprosi za novo dovoljenje po točki 21.A.603.

(c)

Do odobritve spremembe projekta po tem poddelu O ni upravičena nobena fizična ali pravna oseba razen nosilca dovoljenja ETSO, ki je predložil izjavo o skladnosti za artikel, razen če oseba, ki prosi za odobritev, ne zaprosi za ločeno dovoljenje ETSO po točki 21.A.603.

21.A.613   Vodenje evidenc

Poleg zahtev za vodenje evidenc, primernih ali povezanih s sistemom kakovosti, se vse ustrezne projektne informacije, načrti in poročila o testiranjih, vključno z dokumentacijo o inšpekcijskih pregledih za testiran proizvod, dajo na voljo agenciji in se hranijo tako, da je mogoče zagotoviti informacije, potrebne za zagotavljanje stalne plovnosti artikla in proizvoda s certifikatom tipa, v katerega se vgradi.

21.A.615   Inšpekcijski pregled agencije

Na zahtevo agencije ji vsak prosilec za dovoljenje ETSO za artikel ali njegov nosilec omogoči, da:

(a)

je prisotna na vseh testiranjih;

(b)

pregleda dosjeje s tehničnimi podatki o navedenem artiklu.

21.A.619   Trajanje in stalna veljavnost

(a)

Dovoljenje ETSO se izda za neomejen čas. Veljavno ostane, razen če:

1.

niso več izpolnjeni pogoji, ki so bili zahtevani ob podelitvi dovoljenja ETSO, ali

2.

nosilec ne izpolnjuje več svojih obveznosti iz točke 21.A.609 ali

3.

je bilo dokazano, da artikel povzroča nesprejemljivo tveganje za obratovanje, ali

4.

je bilo odpovedano ali preklicano po veljavnih upravnih postopkih, ki jih določi agencija.

(b)

Ob odpovedi ali preklicu je treba dovoljenje vrniti agenciji.

21.A.621   Prenosljivost

Z izjemo spremembe nosilčevega lastništva, kar je treba šteti za pomembno spremembo, ki zahteva skladnost s točko 21.A.147 oziroma 21.A.247, dovoljenje ETSO, izdano po Prilogi I (delu 21), ni prenosljivo.

PODDEL P –   DOVOLJENJE ZA LETENJE

21.A.701   Področje uporabe

(a)

Dovoljenja za letenje se izdajo v skladu s tem poddelom za zrakoplove, ki ne izpolnjujejo ali za katere ni bilo potrjeno, da izpolnjujejo veljavne zahteve glede plovnosti, vendar omogočajo varen let pod določenimi pogoji in za naslednje namene:

1.

razvoj;

2.

dokazovanje skladnosti s predpisi ali certifikacijskimi specifikacijami;

3.

usposabljanje osebja projektivnih ali proizvodnih organizacij;

4.

produkcijsko testiranje leta novih produkcijskih zrakoplovov;

5.

letenje zrakoplova, ki je v izdelavi, med proizvodnimi objekti;

6.

letenje zrakoplova za odobritev stranke;

7.

dostavo ali izvoz zrakoplova;

8.

letenje zrakoplova za odobritev pristojnega organa;

9.

tržno raziskavo, vključno z usposabljanjem posadke stranke;

10.

razstave in letalske mitinge;

11.

letenje zrakoplova na lokacijo, kjer se bo izvedlo vzdrževanje ali pregled plovnosti, ali prevoz na mesto skladiščenja;

12.

letenje zrakoplova pri masi, ki presega njegovo največjo dopustno maso pri vzletu za lete, ki so daljši od običajnih preletov prek vode ali prek ozemlja, kjer ni zagotovljena ustrezna infrastruktura za pristajanje ali kjer ni na voljo ustreznega goriva;

13.

postavljanje rekordov, tekmovanja v zraku ali podobna tekmovanja;

14.

letenje zrakoplova, ki je ustrezal zahtevam glede plovnosti pred vzpostavitvijo okoljskih zahtev, ki jih mora izpolnjevati zrakoplov;

15.

rekreativno letenje s posameznimi enostavnimi zrakoplovi ali vrstami zrakoplovov, za katere spričevalo o plovnosti ali spričevalo o plovnosti z omejitvami ni primerno.

(b)

V tem poddelu so določeni postopek za izdajo dovoljenj za letenje in odobritev povezanih pogojev letenja ter pravice in obveznosti prosilcev za ta dovoljenja in odobritve pogojev letenja ter nosilcev teh dovoljenj in odobritev.

21.A.703   Upravičenost

(a)

Zahtevo za pridobitev dovoljenja za letenje lahko predloži vsaka fizična ali pravna oseba, razen v primeru dovoljenja za letenje, ki se zahteva za namene točke 21.A.701(a)(15), kjer mora biti prosilec hkrati tudi lastnik.

(b)

Vlogo za odobritev pogojev letenja lahko predloži vsaka fizična ali pravna oseba.

21.A.705   Pristojni organ

Ne glede na točko 21.1 Priloge I (dela 21) je za namene tega poddela „pristojni organ“:

(a)

organ, ki ga imenuje država članica, v kateri je bila izvedena registracija, ali

(b)

v primeru neregistriranega zrakoplova, organ, ki ga imenuje država članica, ki je predpisala identifikacijske oznake.

21.A.707   Vloga za pridobitev dovoljenja za letenje

(a)

V skladu s točko 21.A.703 in kadar prosilcu ni bila odobrena pravica do izdaje dovoljenja za letenje, se vlogo za izdajo dovoljenja za letenje naslovi na pristojni organ v obliki in na način, ki ga določi ta organ.

(b)

Vloge za dovoljenje za letenje morajo vključevati:

1.

namen(-e) leta(-ov) v skladu s točko 21.A.701;

2.

področja, na katerih zrakoplov ne ustreza veljavnim zahtevam glede plovnosti;

3.

pogoje letenja, odobrene v skladu s točko 21.A.710.

(c)

Če pogoji letenja v času predložitve vloge za pridobitev dovoljenja za letenje niso odobreni, se vloga za odobritev pogojev letenja izvede v skladu s točko 21.A.709.

21.A.708   Pogoji letenja

Pogoji letenja vključujejo:

(a)

konfiguracijo(-e), za katero(-e) se zahteva dovoljenje za letenje;

(b)

vse pogoje ali omejitve, ki so potrebne za varno delovanje zrakoplova, vključno s:

1.

pogoji ali omejitvami glede poti, zračnega prostora ali obojega, ki se zahtevajo za let(-e);

2.

pogoji ali omejitvami, ki se nanašajo na posadko, ki upravlja zrakoplov;

3.

omejitvami glede prevoza oseb, ki niso posadka;

4.

omejitvami glede delovanja, posebnimi postopki ali tehničnimi pogoji, ki jih je treba izpolniti;

5.

posamičnim programom testnih letov (kadar je ustrezno);

6.

posebnimi nadaljnjimi ureditvami glede plovnosti, vključno z navodili za vzdrževanje in režim, v skladu s katerim se bodo izvajale;

(c)

utemeljitev, iz katere je razvidno, da lahko zrakoplov leti varno v skladu s pogoji ali omejitvami iz točke (b);

(d)

metodo, ki se uporablja za nadzor konfiguracije zrakoplova, da bi s tem zrakoplov ostal v okviru uveljavljenih pogojev.

21.A.709   Vloga za odobritev pogojev letenja

(a)

V skladu s točko 21.A.707(c) in kadar prosilcu ni bila odobrena pravica do odobritve pogojev letenja, se vloga za odobritev pogojev letenja predloži:

1.

kadar je odobritev pogojev letenja povezana z varnostjo projekta, agenciji v obliki in na način, ki ga je določila agencija, ali

2.

kadar odobritev pogojev letenja ni povezana z varnostjo projekta, pristojnemu organu v obliki in na način, ki ga je določil ta organ.

(b)

Vsaki vlogi za odobritev pogojev letenja so priloženi:

1.

predlagani pogoji letenja;

2.

dokumentacija, ki podpira te pogoje, in

3.

izjava, iz katere je razvidno, da lahko zrakoplov leti varno v skladu s pogoji ali omejitvami iz točke 21.A.708(b).

21.A.710   Odobritev pogojev letenja

(a)

Kadar je odobritev pogojev letenja povezana z varnostjo projekta, pogoje letenja odobri:

1.

agencija ali

2.

ustrezno odobrena projektivna organizacija, v skladu s privilegijem iz točke 21.A.263(c)(6).

(b)

Kadar odobritev pogojev letenja ni povezana z varnostjo projekta, pogoje letenja odobri pristojni organ ali ustrezno odobrena organizacija, ki bo izdala tudi dovoljenje za letenje.

(c)

Pred odobritvijo pogojev letenja se mora agencija, pristojni organ ali odobrena organizacija prepričati, da lahko zrakoplov leti varno v skladu s podanimi pogoji in omejitvami. Agencija ali pristojni organ lahko v ta namen od prosilca zahteva, da izvede vse potrebne inšpekcijske preglede ali preskuse.

21.A.711   Izdaja dovoljenja za letenje

(a)

Dovoljenje za letenje (obrazec EASA 20a, glej Dodatek III) lahko pristojni organ izda v skladu s pogoji iz točke 21.B.525.

(b)

Ustrezno odobrena projektivna organizacija lahko izda dovoljenje za letenje (obrazec EASA 20b, glej Dodatek IV) v skladu s privilegijem, ki izhaja iz točke 21.A.263(c)(7), kadar so bili pogoji iz točke 21.A.708 odobreni v skladu s točko 21.A.710.

(c)

Ustrezno odobrena proizvodna organizacija lahko izda dovoljenje za letenje (obrazec EASA 20b, glej Dodatek IV) v skladu s privilegijem, ki izhaja iz točke 21.A.163(e), kadar so bili pogoji iz točke 21.A.708 odobreni v skladu s točko 21.A.710.

(d)

Ustrezno odobrena organizacija za vodenje stalne plovnosti lahko izda dovoljenje za letenje (obrazec EASA 20b, glej Dodatek IV) v skladu s privilegijem, ki izhaja iz točke M.A.711 Priloge I (dela M) k Uredbi Komisije (ES) št. 2042/2003 (1), kadar so pogoji iz točke 21.A.708 odobreni v skladu s točko 21.A.710.

(e)

V dovoljenju za letenje se navedejo namen(-i) ter vsi pogoji in omejitve, odobreni v skladu s točko 21.A.710.

(f)

Za dovoljenja, izdana v skladu s točko (b), (c) ali (d), se pristojnemu organu čim prej, najpozneje pa v 3 dneh predloži kopija dovoljenja za letenje in povezanih pogojev letenja.

(g)

Če se pokaže, da kateri koli od pogojev iz točke 21.A.723(a) za dovoljenje za letenje, ki ga je izdala organizacija v skladu s točko (b), (c) ali (d), ni izpolnjen, ta organizacija dovoljenje za letenje takoj prekliče in nemudoma obvesti pristojni organ.

21.A.713   Spremembe

(a)

Vsaka sprememba, ki razveljavlja pogoje letenja ali pripadajočo utemeljitev, določeno za dovoljenje za letenje, se odobri v skladu s točko 21.A.710. Kadar je to primerno, se vloga predloži v skladu s točko 21.A.709.

(b)

V primeru spremembe, ki vpliva na vsebino dovoljenja za letenje, je treba v skladu s točko 21.A.711 izdati novo dovoljenje za letenje.

21.A.715   Jezik

Navodila, plakati, seznami in oznake instrumentov ter druge potrebne informacije, ki se zahtevajo v skladu z veljavnimi certifikacijskimi specifikacijami, so podani v enem ali več uradnih jezikih Unije, ki so sprejemljivi za pristojni organ.

21.A.719   Prenosljivost

(a)

Dovoljenje za letenje ni prenosljivo.

(b)

Vendar pa se ne glede na točko (a) glede dovoljenja za letenje za namene točke 21.A.701(a)(15), kadar se spremeni lastništvo zrakoplova, dovoljenje za letenje prenese skupaj z zrakoplovom, pod pogojem, da zrakoplov ostane v istem registru, ali pa se izda edino z uradnim soglasjem pristojnega organa države članice, ki vodi register, v katerega se prenese.

21.A.721   Inšpekcijski pregledi

Nosilec dovoljenja za letenje ali prosilec zanj na zahtevo pristojnega organa zagotovi dostop do zadevnega zrakoplova.

21.A.723   Trajanje in stalna veljavnost

(a)

Dovoljenje za letenje se izda za največ 12 mesecev in ostane veljavno pod naslednjimi pogoji:

1.

skladnost s pogoji in omejitvami iz točke 21.A.711(e), ki se nanašajo na dovoljenje za letenje;

2.

dovoljenje za letenje ni bilo odpovedano ali preklicano;

3.

zrakoplov ostane v istem registru.

(b)

Ne glede na točko (a) se lahko dovoljenje za letenje za namene točke 21.A.701(a)(15) izda za nedoločen čas.

(c)

V primeru odpovedi ali preklica je treba dovoljenje za letenje vrniti pristojnemu organu.

21.A.725   Podaljšanje dovoljenja za letenje

Podaljšanje dovoljenja za letenje se izvede kot sprememba v skladu s točko 21.A.713.

21.A.727   Obveznosti nosilca dovoljenja za letenje

Nosilec dovoljenja za letenje zagotovi, da so izpolnjeni in izvedeni vsi pogoji in omejitve, ki se nanašajo na dovoljenje za letenje.

21.A.729   Vodenje evidenc

(a)

Nosilec odobritve pogojev letenja zagotovi agenciji in pristojnemu organu vpogled v vse dokumente, ki so bili pripravljeni za namene zagotavljanja in utemeljitve pogojev letenja, prav tako pa jih hrani za namene posredovanja informacij, ki so potrebne za zagotavljanje nadaljnje plovnosti zrakoplova.

(b)

Odobrena organizacija zagotovi agenciji ali pristojnemu organu vpogled v vse dokumente, ki se nanašajo na izdajo dovoljenja za letenje v skladu s privilegijem odobrene organizacije, vključno z evidencami o inšpekcijskih pregledih, dokumente, ki se nanašajo na odobritev pogojev letenja, in dovoljenje za letenje samo, prav tako pa jih hrani za namene posredovanja informacij, ki so potrebne za zagotavljanje nadaljnje plovnosti zrakoplova.

PODDEL Q —   IDENTIFIKACIJA PROIZVODOV, DELOV IN NAPRAV

21.A.801   Identifikacija proizvodov

(a)

Opredelitev proizvodov vključuje naslednje informacije:

1.

proizvajalčevo ime;

2.

oznako proizvoda;

3.

serijsko številko proizvajalca;

4.

kakršne koli druge informacije, ki jih agencija šteje za primerne.

(b)

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki izdela zrakoplov ali motor po poddelu G ali poddelu F, mora navedeni zrakoplov ali motor označiti z ognjevarno ploščico, na kateri so informacije, naštete v točki (a), izjedkane, vtisnjene, gravirane ali zapisane s kako drugo odobreno ognjevarno metodo. Identifikacijska ploščica mora biti pritrjena na tak način, da je dostopna in čitljiva ter da bo le stežka izbrisana ali odstranjena med normalnim obratovanjem ali izgubljena ali uničena med nesrečo.

(c)

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki izdela propeler, propelersko lopatico ali glavo propelerja po poddelu G ali poddelu F, ga mora označiti s ploščico, z vtisnjeno, gravirano, jedkano ali kako drugo odobreno ognjevarno oznako, ki je na nekritičnem mestu, vsebuje v točki (a) naštete informacije in bo stežka izbrisana ali odstranjena med normalnim obratovanjem ali izgubljena ali uničena med nesrečo.

(d)

Pri balonih s posadko mora biti identifikacijska ploščica, predpisana v točki (b), pritrjena na ovoj balona in, če je izvedljivo, na mestu, na katerem jo upravljavec lahko prebere, ko je balon napihnjen. Poleg tega morajo biti koš, celoten obtežilni okvir in celoten grelec trajno in čitljivo označeni s proizvajalčevim imenom, številko dela ali enakovrednim podatkom ter serijsko številko ali enakovrednim podatkom.

21.A.803   Ravnanje z identifikacijskimi podatki

(a)

Nihče ne sme brez odobritve agencije odstraniti, spremeniti ali namestiti identifikacijskih podatkov, navedenih v točki 21.A.801(a), na noben zrakoplov, motor, propeler, propelersko lopatico ali glavo propelerja ali podatkov, navedenih v točki 21.A.807(a), na PPE.

(b)

Nihče ne sme brez odobritve agencije odstraniti ali namestiti nobene identifikacijske ploščice, navedene v točki 21.A.801 ali točki 21.A.807 za PPE.

(c)

Z odstopanjem od točk (a) in (b) lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja vzdrževalna dela po veljavnih izvršilnih predpisih, v skladu z metodami, tehnikami in praksami, ki jih določi agencija:

1.

odstrani, spremeni ali namesti identifikacijske podatke, navedene v točki 21.A.801(a), na vsak zrakoplov, motor, propeler, propelersko lopatico ali glavo propelerja ali podatke, navedene v točki 21.A.807(a), na PPE ali

2.

odstrani identifikacijsko ploščico, navedeno v točki 21.A.801 ali točki 21.A.807, za PPE, če je to potrebno med vzdrževanjem.

(d)

Nihče ne sme namestiti identifikacijske ploščice, odstranjene v skladu s točko (c)(2), na noben zrakoplov, motor, propeler, propelersko lopatico ali glavo propelerja, razen na tistega, s katerega je bila odstranjena.

21.A.804   Identifikacija delov in naprav

(a)

Vsak del ali naprava je trajna in čitljivo označena z:

1.

imenom, blagovno znamko ali simbolom, ki opredeljuje proizvajalca, kakor je opredeljen v veljavnih projektnih podatkih, in

2.

številko dela, kakor je opredeljena v veljavnih projektnih podatkih, ter

3.

črkami EPA za dele in naprave, proizvedene v skladu z odobrenimi projektnimi podatki, ki ne pripadajo nosilcu certifikata tipa za zadevni proizvod, razen artiklov ETSO.

(b)

Z odstopanjem od točke (a), če se agencija strinja, da je del ali naprava premajhna ali da je sicer ne bi bilo smiselno označiti s podatki, zahtevanimi v točki (a), odobreni dokument o sprostitvi, priložen delu ali napravi ali njegovemu vsebniku, vsebuje podatke, ki jih ni bilo mogoče označiti na delu samem.

21.A.805   Identifikacija kritičnih delov

Poleg zahteve iz točke 21.A.804 mora vsak proizvajalec dela za vgradnjo v proizvod s certifikatom tipa, ki je bil identificiran kot kritični del, ta del trajno in čitljivo označiti s številko dela in serijsko številko.

21.A.807   Identifikacija artiklov ETSO

(a)

Vsak nosilec dovoljenja ETSO po poddelu O mora trajno in čitljivo označiti vsak artikel z naslednjimi podatki:

1.

imenom in naslovom proizvajalca;

2.

imenom, tipom, številko dela ali oznako modela artikla;

3.

serijsko številko ali datumom proizvodnje artikla ali obojim in

4.

veljavno številko ETSO.

(b)

Z odstopanjem od točke (a), če se agencija strinja, da je del premajhen ali da ga sicer ne bi bilo smiselno označiti s podatki, zahtevanimi v točki (a), odobreni dokument o sprostitvi, priložen delu ali njegovemu vsebniku, vsebuje podatke, ki jih ni bilo mogoče označiti na delu samem.

(c)

Vsaka oseba, ki proizvede PPE po poddelu G ali poddelu F, mora ta PPE označiti z ognjevarno ploščico, na kateri so podatki, našteti v točki (a), izjedkani, vtisnjeni, gravirani ali zapisani s kako drugo odobreno ognjevarno metodo. Identifikacijska ploščica mora biti pritrjena na tak način, da je dostopna in čitljiva in da bo le stežka izbrisana ali odstranjena med normalnim obratovanjem ali izgubljena ali uničena med nesrečo.

ODDELEK B

POSTOPKI ZA PRISTOJNE ORGANE

PODDEL A —   SPLOŠNE DOLOČBE

21.B.5   Področje uporabe

(a)

(b)

Agencija v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 216/2008 oblikuje certifikacijske specifikacije in napotke v pomoč državam članicam pri izvajanju tega oddelka.

21.B.20   Obveznosti pristojnega organa

Vsak pristojni organ države članice je pristojen za izvajanje poddelov F, G, H, I in P oddelka A samo za tiste prosilce ali nosilce, katerih glavni sedež je na ozemlju zadevne države članice.

21.B.25   Zahteve glede organizacije pristojnega organa

(a)

Splošno:

Država članica določi pristojni organ, ki ima dodeljena pooblastila za izvajanje poddelov F, G, H, I in P oddelka A, dokumentirane postopke, organizacijsko strukturo in zaposlene.

(b)

Viri:

1.

število zaposlenih mora biti dovolj veliko za opravljanje dodeljenih nalog;

2.

pristojni organ države članice imenuje poslovodni organ ali poslovodne organe, ki so odgovorni za izvrševanje zadevne(-ih) nalog(-e) v organu, vključno s komuniciranjem z agencijo ali drugimi nacionalnimi organi, če je potrebno.

(c)

Kvalifikacije in izobrazba:

Vsi zaposleni morajo imeti ustrezne kvalifikacije in dovolj znanja, izkušenj ter izobrazbe za izvrševanje svojih nalog.

21.B.30   Dokumentirani postopki

(a)

Pristojni organ države članice določi dokumentirane postopke za opis svoje organizacije, sredstev in metod za izpolnjevanje zahtev iz Priloge I (dela 21). Postopke je treba ažurirati, uporabljajo pa se kot temeljni delovni dokumenti v okviru tega organa za vse zadevne dejavnosti.

(b)

Kopija postopkov in sprememb mora biti na voljo agenciji.

21.B.35   Spremembe v organizaciji in postopkih

(a)

Pristojni organ države članice o vsaki pomembni spremembi v svoji organizaciji in dokumentiranih postopkih obvesti agencijo.

(b)

Pristojni organ države članice zaradi zagotavljanja učinkovitega izvajanja pravočasno ažurira svoje dokumentirane postopke glede vseh sprememb predpisov.

21.B.40   Reševanje sporov

(a)

Pristojni organ države članice v svojih dokumentiranih postopkih določi postopek za reševanje sporov v svoji organizaciji.

(b)

Če med pristojnimi organi držav članic obstaja nerešljiv spor, so poslovodni organi, opredeljeni v točki 21.B.25(b)(2), odgovorni, da zadevo predložijo agenciji v mediacijo.

21.B.45   Poročanje/koordinacija

(a)

Pristojni organ države članice zagotovi potrebno koordinacijo z drugimi povezanimi skupinami navedenega organa za izdajo certifikatov, spričeval, za preiskave, za izdajo odobritev ali dovoljenj, z drugimi državami članicami in agencijo zaradi zagotavljanja učinkovite izmenjave informacij, pomembnih za varnost proizvodov, delov in naprav.

(b)

Pristojni organ države članice agencijo obvesti o vseh težavah pri izvajanju Priloge I (dela 21).

21.B.55   Vodenje evidenc

Pristojni organ države članice vodi ustrezne evidence v zvezi s certifikati, spričevali, odobritvami in dovoljenji, ki jih je podelil v skladu z ustreznimi nacionalnimi predpisi in za katere je pristojnost prenesena na agencijo, in vzdržuje dostop do njih, če niso bile prenesene na agencijo.

21.B.60   Plovnostne zahteve

Ko pristojni organ države članice od pristojnega organa države nečlanice prejme plovnostno zahtevo, jo pošlje agenciji, da jo razpošlje v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 216/2008.

PODDEL B —   CERTIFIKATI TIPA IN CERTIFIKATI TIPA Z OMEJITVAMI

Uporabljajo se upravni postopki, ki jih določi agencija.

(PODDEL C — SE NE UPORABLJA)

PODDEL D —   SPREMEMBE CERTIFIKATOV TIPA IN CERTIFIKATOV TIPA Z OMEJITVAMI

Uporabljajo se upravni postopki, ki jih določi agencija.

PODDEL E —   DODATNI CERTIFIKATI TIPA

Uporabljajo se upravni postopki, ki jih določi agencija.

PODDEL F —   PROIZVODNJA BREZ ODOBRITVE PROIZVODNE ORGANIZACIJE

21.B.120   Preiskave

(a)

Pristojni organ zaradi izvrševanja vseh ustreznih nalog v zvezi z izjavo o soglasju za vsakega prosilca ali nosilca izjave o soglasju imenuje skupino za preiskave, ki jo sestavlja vodja skupine, ki upravlja in vodi skupino za preiskave, in po potrebi en član skupine ali več. Vodja skupine poroča poslovodnemu organu, odgovornemu za dejavnost, kakor je opredeljeno v točki 21.B.25(b)(2).

(b)

Pristojni organ za prosilca ali nosilca izjave o soglasju izvede preiskavo v zadostnem obsegu, da upraviči priporočila za izdajo, vzdrževanje, spremembo, začasno razveljavitev ali preklic izjave o soglasju.

(c)

Pristojni organ pripravi postopke za preiskavo prosilcev ali nosilcev izjave o soglasju kot dela dokumentiranih postopkov, ki zajema vsaj enega od naslednjih elementov:

1.

ovrednotenje prejetih vlog;

2.

opredelitev skupine za preiskave;

3.

pripravo in načrtovanje preiskave;

4.

ovrednotenje dokumentacije (priročnikov, postopkov itd.);

5.

revizijo in inšpekcijski pregled;

6.

spremljanje korektivnih ukrepov in

7.

priporočilo za izdajo, spremembo, začasno razveljavitev ali preklic izjave o soglasju.

21.B.125   Ugotovitve

(a)

Če pristojni organ med revizijami ali kako drugače najde objektivne dokaze, da nosilec izjave o soglasju ne izpolnjuje veljavnih zahtev iz oddelka A te priloge, se ugotovitev razvrsti v skladu s točko 21.A.125B(a).

(b)

Pristojni organ sprejme naslednje ukrepe:

1.

pri ugotovitvah prve stopnje pristojni organ takoj ukrepa, tako da izjavo o soglasju v celoti ali deloma omeji, začasno razveljavi ali prekliče, odvisno od obsega ugotovitve, dokler organizacija ne izvede učinkovitega korektivnega ukrepa;

2.

pri ugotovitvah druge stopnje pristojni organ določi obdobje za korektivne ukrepe, ki ustreza vrsti ugotovitve in ni daljše od treh mesecev. Pristojni organ lahko ob koncu tega obdobja in glede na vrsto ugotovitve v nekaterih okoliščinah in ob predložitvi zadovoljivega načrta korektivnih ukrepov trimesečno obdobje podaljša.

(c)

Če časovni okvir, ki ga je odobril pristojni organ, ni upoštevan, ta ukrepa za začasno popolno ali delno razveljavitev izjave o soglasju.

21.B.130   Izdaja izjave o soglasju

(a)

Ko se pristojni organ prepriča, da proizvajalec izpolnjuje veljavne zahteve iz poddela F oddelka A, brez nepotrebnega odlašanja izda izjavo o soglasju, ki dokazuje skladnost posameznih proizvodov, delov ali naprav (obrazec EASA 65, glej Dodatek XI).

(b)

Izjava o soglasju zajema obseg soglasja, datum prenehanja in po potrebi ustrezne omejitve v zvezi z dovoljenjem.

(c)

Trajanje izjave o soglasju je omejeno na največ eno leto.

21.B.135   Ohranitev izjave o soglasju

Pristojni organ ohrani izjavo o soglasju, dokler:

(a)

proizvajalec ustrezno uporablja obrazec EASA 52 (glej Dodatek VIII) kot izjavo o skladnosti za celoten zrakoplov in obrazec EASA 1 (glej Dodatek I) za proizvode razen celotnega zrakoplova, delov in naprav ter

(b)

je pristojni organ države članice opravil inšpekcijske preglede pred validacijo obrazca EASA 52 (glej Dodatek VIII) ali obrazca EASA 1 (glej Dodatek I) v skladu s točko 21.A.130(c) in ni ugotovil nobene neskladnosti z zahtevami ali postopki iz priročnika, ki ga priskrbi proizvajalec, ali s skladnostjo zadevnih proizvodov, delov ali naprav. S temi pregledi se preveri vsaj to, da:

1.

se izjava nanaša na proizvod, del ali napravo, ki se validira, in ostaja veljavna;

2.

proizvajalec uporablja priročnik, opisan v 21.A.125A(b), in status njegovih sprememb, naveden v izjavi o soglasju, kot temeljni delovni dokument. Sicer se inšpekcijski pregled ne nadaljuje in se zato potrdilo o sprostitvi ne validira;

3.

proizvodnja poteka v razmerah, predpisanih v izjavi o soglasju, in na zadovoljiv način;

4.

so inšpekcijski pregledi in testiranje (vključno s testnimi leti, če je primerno) v skladu s točko 21.A.130(b)(2) in/ali (b)(3) izvršeni v razmerah, predpisanih v izjavi o soglasju, in na zadovoljiv način;

5.

je pristojni organ, opisan ali predviden v izjavi o soglasju, opravil inšpekcijski pregled in so ugotovitve sprejemljive;

6.

je izjava o skladnosti v skladu s točko 21.A.130, informacije v njej pa ne preprečujejo njene validacije, in

(c)

ni nastopil datum poteka izjave o soglasju.

21.B.140   Sprememba izjave o soglasju

(a)

V skladu s točko 21.B.120 pristojni organ v potrebnem obsegu preveri vse spremembe izjave o soglasju.

(b)

Ko pristojni organ ugotovi, da so še naprej izpolnjene zahteve poddela F oddelka A, ustrezno spremeni izjavo o soglasju.

21.B.145   Omejitev, začasna razveljavitev in preklic izjave o soglasju

(a)

Omejitev, začasna razveljavitev ali preklic izjave o soglasju se pisno sporoči njenemu nosilcu. Pristojni organ navede razloge za omejitev, začasno razveljavitev ali preklic in nosilca izjave o soglasju obvesti o njegovi pravici do pritožbe.

(b)

Če je izjava o soglasju začasno razveljavljena, se njena veljavnost ponovno vzpostavi šele, ko se ponovno doseže skladnost s poddelom F oddelka A.

21.B.150   Vodenje evidenc

(a)

Pristojni organ določi sistem vodenja evidenc, ki omogoča ustrezno sledljivost postopka za izdajo, vzdrževanje, spreminjanje, začasno razveljavitev in preklic posamezne izjave o soglasju.

(b)

Evidence vsebujejo vsaj:

1.

dokumente, ki jih dostavi prosilec ali nosilec izjave o soglasju;

2.

dokumente, ki so nastali med preiskavo in inšpekcijskim pregledom, v katerih so navedene dejavnosti in končni rezultati elementov, opredeljenih v 21.B.120;

3.

izjavo o soglasju, vključno s spremembami, in

4.

zapisnike sestankov s proizvajalcem.

(c)

Dokumenti se arhivirajo najmanj za šest let po prenehanju veljavnosti izjave o soglasju.

(d)

Pristojni organ vzdržuje tudi evidence o vseh izjavah o skladnosti (obrazec EASA 52, glej Dodatek VIII) in dovoljenjih za sprostitev v uporabo (obrazec EASA 1, glej Dodatek I), ki jih je validiral.

PODDEL G —   ODOBRITEV PROIZVODNE ORGANIZACIJE

21.B.220   Preiskave

(a)

Pristojni organ zaradi izvrševanja vseh ustreznih nalog v zvezi z odobritvijo proizvodne organizacije za vsakega prosilca ali nosilca odobritve proizvodne organizacije imenuje skupino za odobritev proizvodne organizacije, ki jo sestavlja vodja skupine, ki upravlja in vodi skupino za odobritev, in po potrebi en član skupine ali več. Vodja skupine poroča poslovodnemu organu, odgovornemu za dejavnost, kakor je opredeljeno v točki 21.B.25(b)(2).

(b)

Pristojni organ za prosilca ali nosilca odobritve proizvodne organizacije izvede preiskavo v zadostnem obsegu, da upraviči priporočila za izdajo, vzdrževanje, spremembo, začasno razveljavitev ali preklic odobritve.

(c)

Pristojni organ pripravi postopke za preiskavo odobritve proizvodne organizacije kot dela dokumentiranih postopkov, ki zajemajo vsaj enega od naslednjih elementov:

1.

ovrednotenje prejetih vlog;

2.

določitev skupine za odobritev proizvodne organizacije;

3.

pripravo in načrtovanje preiskave;

4.

ovrednotenje dokumentacije (predstavitev proizvodne organizacije, postopkov itd.);

5.

revizijo;

6.

spremljanje korektivnih ukrepov;

7.

priporočilo za izdajo, spremembo, začasno razveljavitev ali preklic odobritve proizvodne organizacije;

8.

stalen nadzor.

21.B.225   Ugotovitve

(a)

Če pristojni organ med revizijami ali kako drugače najde objektivne dokaze, da nosilec odobritve proizvodne organizacije ne izpolnjuje veljavnih zahtev iz oddelka A, se ugotovitev razvrsti v skladu s točko 21.A.158(a).

(b)

Pristojni organ sprejme naslednje ukrepe:

1.

pri ugotovitvah prve stopnje pristojni organ takoj ukrepa, tako da odobritev proizvodne organizacije v celoti ali deloma omeji, začasno razveljavi ali prekliče, odvisno od obsega ugotovitve, dokler organizacija ne izvede učinkovitega korektivnega ukrepa;

2.

pri ugotovitvah druge stopnje pristojni organ določi obdobje za korektivne ukrepe, ki ustreza vrsti ugotovitve in ni daljše od treh mesecev. Pristojni organ lahko ob koncu tega obdobja in glede na vrsto ugotovitve v nekaterih okoliščinah in ob predložitvi zadovoljivega načrta korektivnih ukrepov trimesečno obdobje podaljša.

(c)

Če časovni okvir, ki ga je odobril pristojni organ, ni upoštevan, ta ukrepa za začasno popolno ali delno razveljavitev odobritve.

21.B.230   Izdaja potrdila

(a)

Ko se pristojni organ prepriča, da proizvajalec izpolnjuje veljavne zahteve iz poddela G oddelka A, brez nepotrebnega odlašanja izda potrdilo o odobritvi proizvodne organizacije (obrazec EASA 55, glej Dodatek X).

(b)

Referenčna številka se vpiše v obrazec EASA 55 na način, ki ga določi agencija.

21.B.235   Stalen nadzor

(a)

Da pristojni organ upraviči ohranitev odobritve proizvodne organizacije, nenehno opravlja nadzor:

1.

da preveri, ali je sistem kakovosti nosilca odobritve proizvodne organizacije v skladu s poddelom G oddelka A;

2.

da preveri, ali organizacija nosilca odobritve proizvodne organizacije deluje v skladu s predstavitvijo proizvodne organizacije;

3.

da preveri učinkovitost postopkov iz predstavitve proizvodne organizacije in

4.

da z vzorčenjem spremlja standarde proizvoda, dela ali naprave.

(b)

Stalen nadzor se opravlja v skladu s točko 21.B.220.

(c)

Pristojni organ z načrtovanim stalnim nadzorom zagotovi, da se odobritev proizvodne organizacije popolnoma preveri glede skladnosti s Prilogo I (delom 21) v obdobju 24 mesecev. V tem obdobju lahko stalni nadzor sestavlja več preiskovalnih dejavnosti. Število revizij se lahko razlikuje glede na kompleksnost organizacije, število lokacij in kritičnost proizvodnje. Pristojni organ opravi pri nosilcu odobritve proizvodne organizacije dejavnost stalnega nadzora najmanj enkrat letno.

21.B.240   Sprememba odobritve proizvodne organizacije

(a)

Pristojni organ z dejavnostmi stalnega nadzora spremlja kakršne koli manjše spremembe.

(b)

Pristojni organ v skladu s točko 21.B.220 ustrezno preišče vsako pomembno spremembo odobritve proizvodne organizacije ali vlogo nosilca odobritve proizvodne organizacije za spremembo obsega in pogojev odobritve.

(c)

Ko pristojni organ ugotovi, da so še naprej izpolnjene zahteve poddela G oddelka A, ustrezno spremeni odobritev proizvodne organizacije.

21.B.245   Začasna razveljavitev in preklic odobritve proizvodne organizacije

(a)

V primeru ugotovitev prve in druge stopnje pristojni organ delno ali v celoti omeji, začasno razveljavi ali prekliče odobritev proizvodne organizacije, kakor sledi:

1.

v primeru ugotovitve prve stopnje se odobritev proizvodne organizacije takoj omeji ali začasno razveljavi. Če nosilec odobritve proizvodne organizacije ne izpolnjuje točke 21.A.158(c)(1), se odobritev proizvodne organizacije prekliče;

2.

v primeru ugotovitve druge stopnje pristojni organ odloči o kakršni koli omejitvi obsega odobritve, tako da začasno prekliče odobritev proizvodne organizacije ali njene dele. Če nosilec odobritve proizvodne organizacije ne izpolnjuje točke 21.A.158(c)(2), se odobritev proizvodne organizacije prekliče.

(b)

Omejitev, začasna razveljavitev ali preklic odobritve proizvodne organizacije se pisno sporoči njenemu nosilcu. Pristojni organ navede razloge za začasno razveljavitev ali preklic in nosilca odobritve proizvodne organizacije obvesti o njegovi pravici do pritožbe.

(c)

Če je odobritev proizvodne organizacije začasno razveljavljena, se njena veljavnost ponovno vzpostavi šele, ko se ponovno doseže skladnost s poddelom G oddelka A.

21.B.260   Vodenje evidenc

(a)

Pristojni organ določi sistem vodenja evidenc, ki omogoča ustrezno sledljivost postopka za izdajo, vzdrževanje, spreminjanje, začasno razveljavitev ali preklic posamezne odobritve proizvodne organizacije.

(b)

Evidence vsebujejo vsaj:

1.

dokumente, ki jih preskrbi prosilec za potrdilo o odobritvi proizvodne organizacije ali njegov nosilec;

2.

dokumente, izdane med preiskavo, v katerih so navedeni dejavnosti in končni rezultati v točki 21.B.220 opredeljenih elementov, vključno z ugotovitvami, doseženimi v skladu s točko 21.B.225;

3.

program neprekinjenega nadzora, vključno z evidenco izvršenih preiskav;

4.

potrdilo o odobritvi proizvodne organizacije, vključno s spremembami;

5.

zapisnike sestankov z nosilcem odobritve proizvodne organizacije.

(c)

Evidence je treba arhivirati vsaj šest let.

PODDEL H –   SPRIČEVALA O PLOVNOSTI IN SPRIČEVALA O PLOVNOSTI Z OMEJITVAMI

21.B.320   Preiskave

(a)

Pristojni organ države članice registracije izvede za prosilca ali nosilca spričevala o plovnosti preiskavo v zadostnem obsegu, da upraviči izdajo, vzdrževanje, spremembo, začasno razveljavitev ali preklic spričevala ali dovoljenja.

(b)

Pristojni organ države članice registracije pripravi evalvacijske postopke, ki vključujejo vsaj naslednje elemente:

1.

ovrednotenje upravičenosti prosilca;

2.

ovrednotenje upravičenosti vloge;

3.

klasifikacijo spričevala o plovnosti;

4.

ovrednotenje dokumentacije, ki je priložena vlogi;

5.

inšpekcijski pregled zrakoplova;

6.

določitev potrebnih pogojev, pridržkov ali omejitev spričeval o plovnosti.

21.B.325   Izdaja spričeval o plovnosti

(a)

Pristojni organ države članice registracije brez nepotrebne zamude izda ali spremeni spričevalo o plovnosti (obrazec EASA 25, glej Dodatek VI), ko se prepriča, da so izpolnjene zahteve iz točke 21.B.326 in veljavne zahteve iz poddela H oddelka A Priloge I (dela 21).

(b)

Pristojni organ države članice registracije brez nepotrebne zamude izda ali spremeni spričevalo o plovnosti z omejitvami (obrazec EASA 24, glej Dodatek V), ko se prepriča, da so izpolnjene zahteve iz točke 21.B.327 in veljavne zahteve iz poddela H oddelka A Priloge I (dela 21).

(c)

Pristojni organ države članice registracije za nov zrakoplov ali rabljen zrakoplov s poreklom iz države nečlanice poleg ustreznega spričevala o plovnosti iz točke (a) ali (b) izda tudi izvorno potrdilo o pregledu plovnosti (obrazec EASA 15a, glej Dodatek II).

21.B.326   Spričevalo o plovnosti

Pristojni organ države članice registracije izda spričevalo o plovnosti za:

(a)

nov zrakoplov:

1.

ob predložitvi dokumentacije, zahtevane v točki 21.A.174(b)(2);

2.

ko se pristojni organ države članice registracije prepriča, da je zrakoplov v skladu z odobrenim projektom in je varen za uporabo. To lahko vključuje inšpekcijske preglede pristojnega organa države članice registracije;

(b)

rabljen zrakoplov:

1.

ob predložitvi dokumentacije, zahtevane v točki 21.A.174(b)(3), ki dokazuje, da:

(i)

je zrakoplov v skladu s projektom tipa, odobrenim po certifikatu tipa in dodatnem certifikatu tipa, ali v skladu s spremembo ali popravilom, odobrenim v skladu s Prilogo I (delom 21), in

(ii)

so bile upoštevane ustrezne plovnostne zahteve in

(iii)

je bil zrakoplov pregledan v skladu z ustreznimi določbami Priloge I (dela M) [Uredbe (ES) št. 2042/2003];

2.

ko se pristojni organ države članice registracije prepriča, da je zrakoplov v skladu z odobrenim projektom in je varen za uporabo. To lahko vključuje inšpekcijske preglede pristojnega organa države članice registracije.

21.B.327   Spričevalo o plovnosti z omejitvami

(a)

Pristojni organ države članice registracije izda spričevalo o plovnosti z omejitvami za:

1.

nov zrakoplov:

(i)

ob predložitvi dokumentacije, zahtevane v točki 21.A.174(b)(2);

(ii)

ko se pristojni organ države članice registracije prepriča, da je zrakoplov v skladu s projektom, ki ga je agencija odobrila po certifikatu tipa z omejitvami ali v skladu s posebnimi plovnostnimi specifikacijami, in je varen za uporabo. To lahko vključuje inšpekcijske preglede pristojnega organa države članice registracije;

2.

rabljen zrakoplov:

(i)

ob predložitvi dokumentacije, zahtevane v točki 21.A.174(b)(3), ki dokazuje, da:

(A)

je zrakoplov v skladu s projektom, ki ga je agencija odobrila po certifikatu tipa z omejitvami ali v skladu s posebnimi plovnostnimi specifikacijami ali dodatnim certifikatom tipa, spremembo ali popravilom, odobrenim v skladu s Prilogo I (delom 21), in

(B)

so bile upoštevane ustrezne plovnostne zahteve in

(C)

je bil zrakoplov pregledan v skladu z ustreznimi določbami Priloge I (dela M) [Uredbe (ES) št. 2042/2003];

(ii)

ko se pristojni organ države članice registracije prepriča, da je zrakoplov v skladu z odobrenim projektom in je varen za uporabo. To lahko vključuje inšpekcijske preglede pristojnega organa države članice registracije.

(b)

Za zrakoplov, ki ne more izpolnjevati bistvenih zahtev iz Uredbe (ES) št. 216/2008 in ni upravičen do certifikata tipa z omejitvami, agencija ob potrebnem upoštevanju odstopanj od teh bistvenih zahtev:

1.

izda posebne plovnostne specifikacije, ki zagotavljajo ustrezno varnost glede na nameravano uporabo, in preveri njihovo izpolnjevanje ter

2.

določi omejitve za uporabo tega zrakoplova.

(c)

Omejitve za uporabo so povezane s spričevali o plovnosti z omejitvami, vključno z omejitvami v zračnem prostoru, kakor so potrebne za upoštevanje odstopanj od bistvenih zahtev za plovnost, določenih v Uredbi (ES) št. 216/2008.

21.B.330   Začasna razveljavitev in preklic spričeval o plovnosti in spričeval o plovnosti z omejitvami

(a)

Če se pokaže, da kateri koli od pogojev iz točke 21.A.181(a) ni izpolnjen, pristojni organ države članice registracije začasno razveljavi ali prekliče spričevalo o plovnosti.

(b)

Ob izdaji obvestila o začasni razveljavitvi in preklicu spričevala o plovnosti ali spričevala o plovnosti z omejitvami pristojni organ države članice registracije navede razloge za začasno razveljavitev ali preklic in nosilca spričevala obvesti o njegovi pravici do pritožbe.

21.B.345   Vodenje evidenc

(a)

Pristojni organ države članice registracije določi sistem vodenja evidenc, ki omogoča ustrezno sledljivost postopka za izdajo, vzdrževanje, spreminjanje, začasno razveljavitev in preklic posameznega spričevala o plovnosti.

(b)

Evidence vsebujejo vsaj:

1.

dokumente, ki jih je predložil prosilec;

2.

dokumente, izdane med preiskavo, v katerih so navedeni dejavnosti in končni rezultati elementov, opredeljenih v točki 21.B.320(b), in

3.

kopijo spričevala ali dovoljenja, vključno s spremembami.

(c)

Evidence je treba arhivirati vsaj šest let po izbrisu iz nacionalnega registra.

PODDEL I —   SPRIČEVALA O HRUPU

21.B.420   Preiskave

(a)

Pristojni organ države članice registracije izvede za prosilca ali nosilca spričevala o hrupu preiskavo v zadostnem obsegu, da upraviči izdajo, vzdrževanje, spremembo, začasno razveljavitev ali preklic spričevala.

(b)

Pristojni organ države članice registracije pripravi evalvacijske postopke kot del dokumentiranih postopkov, ki vključujejo vsaj naslednje elemente:

1.

ovrednotenje upravičenosti;

2.

ovrednotenje dokumentacije, ki je priložena vlogi;

3.

inšpekcijski pregled zrakoplova.

21.B.425   Izdaja spričeval o hrupu

Pristojni organ države članice registracije brez nepotrebne zamude izda ali spremeni spričevalo o hrupu (obrazec EASA 45, glej Dodatek VII), ko se prepriča, da so izpolnjene veljavne zahteve iz poddela I oddelka A.

21.B.430   Začasna razveljavitev in preklic spričevala o hrupu

(a)

Če se pokaže, da nekateri pogoji iz točke 21.A.211(a) niso izpolnjeni, pristojni organ države članice registracije začasno razveljavi ali prekliče spričevalo o hrupu.

(b)

Ob izdaji obvestila o začasni razveljavitvi ali preklicu spričevala o hrupu pristojni organ države članice registracije navede razloge za začasno razveljavitev ali preklic in nosilca spričevala obvesti o njegovi pravici do pritožbe.

21.B.445   Vodenje evidenc

(a)

Pristojni organ države članice registracije določi sistem vodenja evidenc z minimalnimi kriteriji za arhiviranje, ki omogoča ustrezno sledljivost postopka za izdajo, vzdrževanje, spreminjanje, začasno razveljavitev ali preklic posameznega spričevala o hrupu.

(b)

Evidence vsebujejo vsaj:

1.

dokumente, ki jih je predložil prosilec;

2.

dokumente, izdane med preiskavo, v katerih so navedeni dejavnosti in končni rezultati elementov, opredeljenih v točki 21.B.420(b);

3.

kopijo spričevala, vključno s spremembami.

(c)

Evidence je treba arhivirati vsaj šest let po izbrisu iz nacionalnega registra.

PODDEL J —   ODOBRITEV PROJEKTIVNE ORGANIZACIJE

Uporabljajo se upravni postopki, ki jih določi agencija.

PODDEL K —   DELI IN NAPRAVE

Uporabljajo se upravni postopki, ki jih določi agencija.

(PODDEL L — SE NE UPORABLJA)

PODDEL M —   POPRAVILA

Uporabljajo se upravni postopki, ki jih določi agencija.

(PODDEL N — SE NE UPORABLJA)

PODDEL O —   DOVOLJENJA PO ODREDBI O EVROPSKEM TEHNIČNEM STANDARDU

Uporabljajo se upravni postopki, ki jih določi agencija.

PODDEL P –   DOVOLJENJE ZA LETENJE

21.B.520   Preiskave

(a)

Pristojni organ izvede preiskavo dejavnosti v obsegu, ki zadostuje za utemeljitev izdaje ali preklica dovoljenja za letenje.

(b)

Pristojni organ pripravi postopke ovrednotenja, ki se nanašajo vsaj na naslednje elemente:

1.

ovrednotenje upravičenosti prosilca;

2.

ovrednotenje upravičenosti vloge;

3.

ovrednotenje dokumentacije, ki je priložena vlogi;

4.

inšpekcijski pregled zrakoplova;

5.

odobritev pogojev letenja v skladu s točko 21.A.710(b).

21.B.525   Izdaja dovoljenj za letenje

Pristojni organ brez nepotrebne zamude izda dovoljenje za letenje (obrazec EASA 20a, glej Dodatek III):

(a)

ob predložitvi podatkov, zahtevanih v točki 21.A.707, in

(b)

ko so bili pogoji letenja iz točke 21.A.708 odobreni v skladu s točko 21.A.710 in

(c)

ko se pristojni organ s pomočjo preiskav, ki jih izvede sam in lahko vključujejo inšpekcijske preglede, ali s pomočjo postopkov, s katerimi se strinja prosilec, prepriča, da je zrakoplov že pred letom v skladu s projektom, opredeljenim v točki 21.A.708.

21.B.530   Preklic dovoljenj za letenje

(a)

Če se pokaže, da kateri koli od pogojev iz točke 21.A.723(a) za izdano dovoljenje za letenje ni izpolnjen, pristojni organ prekliče dovoljenje za letenje.

(b)

Ob izdaji obvestila o preklicu dovoljenja za letenje pristojni organ navede razloge za preklic in nosilca dovoljenja za letenje obvesti o njegovi pravici do pritožbe.

21.B.545   Vodenje evidenc

(a)

Pristojni organ upravlja sistem vodenja evidenc, ki zagotavlja ustrezno sledljivost postopka izdaje in preklica posameznega dovoljenja za letenje.

(b)

Evidence vsebujejo vsaj:

1.

dokumente, ki jih je predložil prosilec;

2.

dokumente, ki so nastali med preiskavami, v katerih so navedene dejavnosti in končni rezultati elementov, opredeljenih v točki 21.B.520(b), in

3.

kopijo dovoljenja za letenje.

(c)

Evidence se hranijo vsaj za obdobje šestih let po prenehanju veljavnosti dovoljenja.

PODDEL Q —   IDENTIFIKACIJA PROIZVODOV, DELOV IN NAPRAV

Uporabljajo se upravni postopki, ki jih določi agencija.


(1)  UL L 315, 28.11.2003, str. 1.

Dodatki

OBRAZCI EASA

Če se obrazci iz tega dodatka izdajo v drugem jeziku kakor angleščini, morajo vključevati tudi angleški prevod.

Obrazci EASA („Evropska agencija za letalsko varnost“) iz teh dodatkov imajo naslednje obvezne elementa. Države članice zagotovijo, da so obrazci EASA, ki jih izdajo, prepoznavni, in so pristojne za njihov natis.

Dodatek I– Obrazec EASA 1 Dovoljenje za sprostitev v uporabo

Dodatek II– Obrazec EASA 15a Certifikat pregleda plovnosti

Dodatek III– Obrazec EASA 20a Dovoljenje za letenje

Dodatek IV– Obrazec EASA 20b Dovoljenje za letenje (izdano s strani odobrenih organizacij)

Dodatek V– Obrazec EASA 24 Spričevalo o plovnosti z omejitvami

Dodatek VI– Obrazec EASA 25 Spričevalo o plovnosti

Dodatek VII– Obrazec EASA 45 Spričevalo o hrupu

Dodatek VIII– Obrazec EASA 52 Izjava o skladnosti zrakoplova

Dodatek IX– Obrazec EASA 53 Dovoljenje za sprostitev v uporabo

Dodatek X– Obrazec EASA 55 Potrdilo o odobritvi proizvodne organizacije

Dodatek XI– Obrazec EASA 65 Izjava o soglasju [proizvodnja brez POA]

Dodatek I

Dovoljenje za sprostitev v uporabo – obrazec EASA 1 iz Priloge I (del 21)

Image

Navodila za uporabo obrazca EASA 1

Ta navodila se nanašajo samo na uporabo obrazca EASA 1 za namene proizvodnje. Opozoriti je treba na Dodatek II k Prilogi I (del M) [Uredbe (ES) št. 2042/2003], ki zajema uporabo obrazca EASA 1 za namene vzdrževanja.

1.   NAMEN IN UPORABA

1.1

Osnovni namen dovoljenja je razglasiti plovnost novih letalskih proizvodov, delov in naprav (v nadaljnjem besedilu: element(-i)).

1.2

Med dovoljenjem in elementom(-i) je treba vzpostaviti povezavo. Izdajatelj mora ohraniti dovoljenje v obliki, ki omogoča preverjanje izvornih podatkov.

1.3

Dovoljenje sprejemajo številni organi za plovnost, vendar je to lahko odvisno od obstoja dvostranskih sporazumov in/ali politike organov za plovnost.

1.4

Dovoljenje ni dobavnica ali spremnica.

1.5

Zrakoplovi se ne sproščajo z uporabo dovoljenja.

1.6

Dovoljenje ni odobritev za vgradnjo elementa v določen zrakoplov, motor ali propeler, temveč končnemu uporabniku samo pomaga opredeliti njegov status odobritve plovnosti.

1.7

Na istem dovoljenju ni dovoljeno združevati elementov, sproščenih za namene proizvodnje, in elementov, sproščenih za namene vzdrževanja.

1.8

Na istem dovoljenju ni dovoljeno združevati elementov, potrjenih v skladu z „odobrenimi podatki“ in „neodobrenimi podatki“.

2.   SPLOŠNA OBLIKA

2.1

Dovoljenje mora biti v skladu s priloženim obrazcem, vključno s številčenjem in položajem posameznih rubrik. Lahko pa se razlikujejo velikosti posameznih rubrik, da ustrezajo posameznim vlogam, vendar pa ne v taki meri, da bi dovoljenje postalo neprepoznavno.

2.2

Dovoljenje mora biti v „ležečem“ formatu, celotna velikost pa se lahko bistveno poveča ali zmanjša, če ostaja dovoljenje prepoznavno in čitljivo. Če ste v dvomu, se obrnite na pristojni organ.

2.3

Izjava o odgovornosti uporabnika/osebe, ki izvaja vgradnjo, je lahko navedena na kateri koli strani obrazca.

2.4

Vsi vpisi morajo biti jasni in razločni, da so lahko čitljivi.

2.5

Dovoljenje je lahko vnaprej natisnjeno ali oblikovano z računalnikom, vendar pa mora biti v obeh primerih izpis vrstic in znakov jasen, razločen in v skladu z opredeljeno obliko.

2.6

Dovoljenje mora biti v angleškem jeziku, če je to primerno, pa tudi v enem ali več drugih jezikih.

2.7

Podrobnosti, ki jih je treba vnesti v dovoljenje, se lahko napišejo s strojem/računalnikom ali ročno z velikimi tiskanimi črkami in morajo biti lahko čitljive.

2.8

Zaradi jasnosti je treba uporabljati čim manj kratic.

2.9

Prostor, ki ostane na zadnji strani dovoljenja, lahko izdajatelj uporabi za dodatne informacije, vendar pa ne sme vključiti nobene izjave o potrditvi. Na morebitno uporabo zadnje strani dovoljenja je treba opozoriti v ustrezni rubriki na sprednji strani dovoljenja.

3.   KOPIJE

3.1

Glede števila kopij dovoljenja, ki se pošljejo stranki ali jih obdrži izdajatelj, ni nobenih omejitev.

4.   NAPAKE V DOVOLJENJU

4.1

Če končni uporabnik ugotovi, da so v dovoljenju napake, mora o njih pisno obvestiti izdajatelja. Če lahko izdajatelj napake preveri in popravi, lahko izda novo dovoljenje.

4.2

Novo dovoljenje mora imeti novo referenčno številko, podpis in datum.

4.3

Prošnji za novo dovoljenje se lahko ugodi, ne da bi bilo treba vnovič preveriti stanje elementov. Novo dovoljenje ni izjava o trenutnem stanju, v rubriki 12 pa se mora sklicevati na prejšnje dovoljenje z naslednjo izjavo: „To dovoljenje popravlja napako(-e) v rubriki(-ah) [vnesite popravljeno(-e) rubriko(-e)] dovoljenja [vnesite prvotno referenčno številko] z dne [vnesite datum prvotne izdaje] in ne zajema skladnosti/stanja/sprostitve v uporabo.“ Obe dovoljenji je treba hraniti tako dolgo, kot se zahteva za prvo dovoljenje.

5.   IZDAJATELJEVO IZPOLNJEVANJE DOVOLJENJA

Rubrika 1   Pristojni organ za odobritev/Država

Navedite naziv in državo organa, pristojnega za izdajo tega dovoljenja. Če je pristojni organ agencija, je treba navesti samo „EASA“.

Rubrika 2   Glava obrazca EASA 1

„DOVOLJENJE ZA SPROSTITEV V UPORABO OBRAZEC EASA 1“

Rubrika 3   Referenčna številka obrazca

Vnesite enotno številko, določeno s sistemom/postopkom številčenja, ki ga uporablja organizacija iz rubrike 4; to lahko vključuje črkovne/numerične znake.

Rubrika 4   Naziv in naslov organizacije

Vnesite celotni naziv in naslov proizvodne organizacije (glej obrazec EASA 55, list A), ki sprošča element(-e), zajet(-e) v tem dovoljenju. Logotipi itd. organizacije so dovoljeni, če je zanje v rubriki dovolj prostora.

Rubrika 5   Delovni nalog/Pogodba/Račun

Za lažjo sledljivost elementa(-ov) z vidika kupca vnesite številko delovnega naloga, številko pogodbe, številko računa ali podobno referenčno številko.

Rubrika 6   Postavka

Vpišite številke vrstičnih postavk, če je vrstičnih postavk več. Ta rubrika omogoča lažje navzkrižno sklicevanje na Opombe v rubriki 12.

Rubrika 7   Opis

Vpišite ime ali opis elementa. Prednostno je treba uporabiti izraz iz navodil za stalno plovnost ali podatkov za vzdrževanje (npr. ilustriranega kataloga delov, priročnika za vzdrževanje zrakoplovov, servisnega biltena, priročnika za vzdrževanje komponent).

Rubrika 8   Številka dela

Vpišite številko dela, kot je navedena na elementu ali listku/embalaži. Pri motorju ali propelerju se lahko uporabi oznaka tipa.

Rubrika 9   Količina

Navedite količino elementov.

Rubrika 10   Serijska številka

Če predpisi določajo, da mora imeti element serijsko številko, jo vnesite v to rubriko. Vnese se lahko tudi katera koli druga serijska številka, ki ni določena s predpisi. Če na elementu serijska številka ni navedena, vnesite „Ni podatka“.

Rubrika 11   Status/Delo

Vnesite „PROTOTIP“ ali „NOV“.

Vnesite „PROTOTIP“ za:

(i)

proizvodnjo novega elementa v skladu z neodobrenimi projektnimi podatki;

(ii)

ponovno izdajo potrdila s strani organizacije iz rubrike 4 prejšnjega potrdila po spremembi elementa ali njegovem popravilu pred začetkom uporabe (npr. po vključitvi spremembe projekta, odpravi napake, inšpekcijskem pregledu, testiranju ali podaljšanju življenjske dobe). V rubriko 12 je treba vnesti podrobnosti o originalni sprostitvi in spremembi ali popravilu.

Vnesite „NOV“ za:

(i)

proizvodnjo novega elementa v skladu z odobrenimi projektnimi podatki;

(ii)

ponovno izdajo potrdila s strani organizacije iz rubrike 4 prejšnjega potrdila po spremembi elementa ali njegovem popravilu pred začetkom uporabe (npr. po vključitvi spremembe projekta, odpravi napake, inšpekcijskem pregledu, testiranju ali podaljšanju življenjske dobe). V rubriko 12 je treba vnesti podrobnosti o prvotni sprostitvi in spremembi ali popravilu;

(iii)

ponovno izdajo potrdila s strani proizvajalca ali organizacije iz rubrike 4 prejšnjega potrdila pri spremembi elementov iz „prototipov“ (skladnost samo z neodobrenimi podatki) v „nove“ (skladnost z odobrenimi podatki in v stanju za varno uporabo), po odobritvi ustreznih projektnih podatkov, če se projektni podatki niso spremenili. V rubriko 12 je treba vnesti naslednjo izjavo:

„PONOVNA IZDAJA POTRDILA ZA SPREMEMBO ELEMENTOV IZ ‚,PROTOTIPOV‘ V ‚,NOVE‘: TA DOKUMENT POTRJUJE ODOBRITEV PROJEKTNIH PODATKOV [VNESI ŠTEVILKO CERTIFIKATA TIPA/DODATNEGA CERTIFIKATA TIPA, RAVEN POPRAVKA] Z DNE [VNESI DATUM, ČE JE TO NUJNO ZA OPREDELITEV STATUSA POPRAVKA], NA PODLAGI KATERIH JE (SO) BIL(-I) TA(-I) ELEMENTI(-I) PROIZVEDEN(-I).“

V rubriki 13a je treba označiti okence „odobrenimi projektnimi podatki in so varni za uporabo“;

(iv)

pregled predhodno sproščenega novega elementa pred začetkom uporabe v skladu s standardom, posebej opredeljenim za kupca, ali specifikacijo (v rubriko 12 je treba vnesti podrobnosti o tem in podrobnosti o prvotni sprostitvi) ali za določitev plovnosti (v rubriko 12 je treba vnesti razlago osnove za sprostitev in podrobnosti o prvotni sprostitvi).

Rubrika 12   Opombe

Opišite delo, opredeljeno v rubriki 11, bodisi neposredno bodisi s sklicevanjem na dokazilno dokumentacijo, ki jo uporabnik ali oseba, ki izvaja vgradnjo, potrebuje za opredelitev plovnosti elementa(-ov), povezanega(-ih) z delom, za katero se izdaja potrdilo. Po potrebi se lahko uporabi poseben list, sklic nanj pa se navede na obrazcu EASA 1. V vsaki izjavi je treba jasno navesti, na kateri(-e) element(-e) iz rubrike 6 se nanaša. Če ni nobene izjave, se vpiše „Nič“.

V rubriki 12 obrazložite sprostitev na podlagi neodobrenih projektivnih podatkov (npr. v fazi pridobivanja certifikata tipa, samo za testiranje, v fazi odobritve podatkov).

Če podatke tiskate z elektronskega obrazca EASA 1, vse neustrezne podatke iz drugih rubrik vnesite v to rubriko.

Rubrika 13a   Označite samo eno od obeh okenc:

1.

označite okence „odobrenimi projektnimi podatki in so varni za uporabo“, če je (so) bil(-i) element(-i) proizveden(-i) z uporabo odobrenih projektnih podatkov in če je bilo ugotovljeno, da je (so) varen(-ni) za uporabo;

2.

označite okence „neodobrenimi projektnimi podatki iz rubrike 12“, če je (so) bil(-i) element(-i) proizveden(-i) z uporabo neodobrenih projektnih podatkov. Opredelite podatke iz rubrike 12 (npr. v fazi pridobivanja certifikata tipa, samo za testiranje, v fazi odobritve podatkov).

Na istem dovoljenju ni dovoljeno združevati elementov, sproščenih na podlagi odobrenih in neodobrenih projektnih podatkov.

Rubrika 13b   Podpis pooblaščene osebe

V ta razdelek se vnese podpis pooblaščene osebe. To rubriko lahko podpišejo samo osebe, ki so posebej pooblaščene v skladu s pravili in politikami pristojnega organa. Za lažjo prepoznavnost se lahko doda enotna identifikacijska številka pooblaščene osebe.

Rubrika 13c   Številka odobritve/dovoljenja

Vnesite številko/referenco odobritve/dovoljenja. To številko ali referenco izda pristojni organ.

Rubrika 13d   Ime

Razločno napišite ime osebe, ki je podpisala rubriko 13b.

Rubrika 13e   Datum

Vpišite datum podpisa v rubriki 13b, pri čemer mora biti datum v obliki dd/mmm/llll (dan z dvema števkama / prve tri črke meseca / letnica s štirimi števkami).

Rubrika 14a–14e   Splošne zahteve za rubrike 14a–14e:

Se ne uporablja za sprostitev za namene proizvodnje. Osenčite, potemnite ali kako drugače označite, da preprečite nepravilno ali nedovoljeno uporabo.

Odgovornosti uporabnika/osebe, ki izvaja vgradnjo

Na dovoljenje dodajte naslednjo izjavo, s katero končnim uporabnikom sporočate, da niso razrešeni odgovornosti, ki jih imajo v zvezi z vgradnjo in uporabo elementov, ki jih spremlja obrazec:

„TO DOVOLJENJE NI POOBLASTILO ZA VGRADNJO.

ČE UPORABNIK/OSEBA, KI IZVAJA VGRADNJO, DELA V SKLADU S PREDPISI ORGANA ZA PLOVNOST, KI NI ISTI KAKOR ORGAN ZA PLOVNOST IZ RUBRIKE 1, MORA UPORABNIK/OSEBA, KI IZVAJA VGRADNJO, NUJNO ZAGOTOVITI, DA NJEGOV/NJEN ORGAN ZA PLOVNOST ODOBRI ELEMENTE, KI JIH JE POTRDIL ORGAN ZA PLOVNOST IZ RUBRIKE 1.

IZJAVI V RUBRIKAH 13A IN 14A NISTA DOVOLJENJI ZA VGRADNJO. V VSEH PRIMERIH MORA DOKUMENTACIJA O VZDRŽEVANJU ZRAKOPLOVA VSEBOVATI DOVOLJENJE ZA VGRADNJO, KI GA UPORABNIK/OSEBA, KI IZVAJA VGRADNJO, IZDA V SKLADU Z NACIONALNIMI PREDPISI, PREDEN SE LAHKO ZRAKOPLOV UPORABLJA ZA LETENJE.“

Dodatek II

Potrdilo o pregledu plovnosti – obrazec EASA 15a

Image

Dodatek III

Image

Dodatek IV

Image

Dodatek V

Spričevalo o plovnosti z omejitvami – obrazec EASA 24

Image

Dodatek VI

Spričevalo o plovnosti – obrazec EASA 25

Image

Dodatek VII

Image

Dodatek VIII

Izjava o skladnosti zrakoplova – obrazec EASA 52

Image

Navodila za uporabo obrazca EASA 52 – izjave o skladnosti zrakoplova

1.   NAMEN IN PODROČJE UPORABE

1.1

Uporaba izjave o skladnosti zrakoplova, ki jo izda proizvajalec v skladu s poddelom F oddelka A dela 21, je opisana v točki 21.A.130, prav tako tudi ustrezen sprejemljiv postopek za dokazovanje skladnosti.

1.2

Namen izjave o skladnosti zrakoplova (obrazec EASA 52), izdane v skladu s poddelom G oddelka A dela 21, je omogočiti nosilcu ustrezne odobritve proizvodne organizacije, da uveljavi pravico do pridobitve individualnega spričevala o plovnosti od pristojnega organa države članice registracije.

2.   SPLOŠNO

2.1

Izjava o skladnosti mora ustrezati priloženemu vzorcu, vključno s številčenjem in položajem posameznih rubrik. Posamezne rubrike pa so lahko različno velike, da ustrezajo posameznim vlogam, vendar ne toliko, da bi zaradi tega postala izjava o skladnosti neprepoznavna. Če ste v dvomu, se obrnite na pristojni organ.

2.2

Izjava o skladnosti je lahko vnaprej natisnjena ali oblikovana z računalnikom, vendar pa mora biti v obeh primerih izpis vrstic in znakov jasen in čitljiv. Dovoljeno je vnaprej natisnjeno besedilo v skladu s priloženim vzorcem, niso pa dovoljene nobene druge izjave o potrditvi.

2.3

Obrazec se lahko izpolni s strojem, računalnikom ali ročno z velikimi tiskanimi črkami zaradi čitljivosti. Kot jezik je sprejemljiva angleščina in po potrebi en ali več uradnih jezikov države članice, ki izdaja izjavo.

2.4

Kopijo izjave in vse priloge, na katere se sklicuje, mora zadržati odobrena proizvodna organizacija.

3.   IZDAJATELJEVO IZPOLNJEVANJE IZJAVE O SKLADNOSTI

3.1

Izpolnjene morajo biti vse rubrike, da je dokument veljaven.

3.2

Proizvajalec pristojnemu organu države registracije ne sme izdati izjave o skladnosti, če projekt zrakoplova in vgrajeni proizvodi niso odobreni.

3.3

Če s pristojnim organom ni drugače dogovorjeno, se je za informacije, ki jih je treba vpisati v rubrike 9, 10, 11, 12, 13 in 14, možno sklicevati na posebej naštete dokumente, ki jih arhivira proizvodna organizacija.

3.4

Namen izjave o skladnosti ni vključiti tiste elemente opreme, ki bi morali biti vgrajeni, da bi bili izpolnjeni veljavni predpisi glede obratovanja. Vendar pa so lahko nekateri posamezni elementi vključeni v rubriko 10 ali v odobreni projekt tipa. Upravljavci so torej opozorjeni, da so sami odgovorni zagotoviti skladnost z veljavnimi operativnimi predpisi za svoje obratovanje.

Rubrika 1

Vpisati ime države proizvodnje.

Rubrika 2

Pristojni organ, v katerega pristojnosti se izda izjava o skladnosti.

Rubrika 3

V to rubriko se vnaprej natisne enkratna serijska številka zaradi nadzora in sledljivosti izjave. Vendar pa pri računalniško izdelanih dokumentih številke ni treba vnaprej natisniti, če je računalnik programiran tako, da generira in natisne enkratno številko.

Rubrika 4

Celotno ime in naslov organizacije, ki izda izjavo. Ta rubrika je lahko vnaprej natisnjena. Logotipi ipd. so dovoljeni, če je zanje v rubriki dovolj prostora.

Rubrika 5

Tip zrakoplova v celoti, kakor je opredeljen v certifikatu tipa in na pripadajočem listu podatkov.

Rubrika 6

Podatki o referenčni številki in izdaji certifikata tipa za zadevni zrakoplov.

Rubrika 7

Če je zrakoplov registriran, potem je ta oznaka registrska oznaka. Če zrakoplov ni registriran, potem se tu vpiše oznaka, ki jo prizna pristojni organ države članice in po potrebi pristojni organ tretje države.

Rubrika 8

Identifikacijska oznaka, ki jo določi proizvajalec zaradi nadzora in sledljivosti ter podpore v zvezi s proizvodom. Včasih se imenuje tudi proizvajalčeva serijska številka ali projektantska številka.

Rubrika 9

Tip(-i) motorja in propelerja v celoti, kakor je opredeljeno v ustreznem certifikatu tipa in na pripadajočem listu podatkov. Prikazati je treba tudi proizvajalčevo identifikacijsko številko in lokacijo.

Rubrika 10

Odobrene spremembe projekta za zrakoplov.

Rubrika 11

Seznam vseh veljavnih plovnostnih zahtev (ali enakovrednih dokumentov) in izjava o skladnosti z opisom metode za izpolnjevanje zahtev za posamezni zrakoplov, vključno s proizvodi in vgrajenimi deli, napravami in opremo. Prikazati je treba vse prihodnje roke za izpolnitev zahtev.

Rubrika 12

Odobreno nenamerno odstopanje od odobrenega projekta tipa, ki se včasih imenuje koncesija, odstopanje ali neskladnost.

Rubrika 13

Vključene so lahko samo dogovorjene izjeme, oprostitve ali odstopanja.

Rubrika 14

Opombe. Vse izjave, informacije, posebni podatki ali omejitve, ki lahko vplivajo na plovnost zrakoplova. Če takih informacij ali podatkov ni, vpišite „NIČ“.

Rubrika 15

Za zahtevano spričevalo o plovnosti vpišite „Spričevalo o plovnosti“ ali „Spričevalo o plovnosti z omejitvami“.

Rubrika 16

V tej rubriki je treba zabeležiti dodatne zahteve, na primer tiste, ki jih sporoči država uvoznica.

Rubrika 17

Veljavnost izjave o skladnosti je odvisna od tega, ali so izpolnjene vse rubrike v obrazcu. Nosilec potrdila proizvodne organizacije mora hraniti v arhivu kopijo poročila o testnem letu, skupaj z vsemi zabeleženimi podrobnostmi o napakah in popravilih. Ustrezno certifikacijsko osebje in član posadke, na primer testni pilot ali inženir za testne lete, morajo podpisati poročilo kot zadovoljivo. Opravljeni testni leti so opredeljeni v skladu z nadzorom sistema kakovosti iz točke 21.A.139, zlasti iz točke 21.A.139(b)(1)(vi), da se zagotovita skladnost zrakoplova z veljavnimi projektnimi podatki in njegova varnost za obratovanje.

Nosilec potrdila proizvodne organizacije mora imeti v arhivu seznam elementov, priskrbljenih (ali danih na voljo) zaradi izpolnjevanja zahtev za varno obratovanje po tej izjavi.

Rubrika 18

Izjavo o skladnosti lahko podpiše oseba, ki jo za to pooblasti nosilec odobritve proizvodne organizacije v skladu s točko 21.A.145(d). Žig se ne sme uporabiti za podpis.

Rubrika 19

Ime podpisnika je treba čitljivo natipkati ali napisati z velikimi tiskanimi črkami.

Rubrika 20

Treba je navesti datum podpisa izjave o skladnosti.

Rubrika 21

Treba je navesti referenčno številko odobritve, ki jo izda pristojni organ.

Dodatek IX

Image

DOVOLJENJE ZA SPROSTITEV V UPORABO – OBRAZEC EASA 53

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE

Rubrika JEDRNAT OPIS OPRAVLJENJEGA DELA v OBRAZCU EASA 53 mora vključevati sklic na odobrene podatke, uporabljene za izvedbo del.

Rubrika KRAJ v OBRAZCU EASA 53 se nanaša na kraj, v katerem je bilo opravljeno vzdrževanje, in ne na lokacijo objektov organizacije (če sta različna).

Dodatek X

Potrdila o odobritvi proizvodne organizacije iz poddela G Priloge I (dela 21) – obrazec EASA 55

Image

Image

Dodatek XI

Izjava o soglasju – obrazec EASA 65 – iz poddela F Priloge I (dela 21)

Image


PRILOGA II

Razveljavljena uredba s seznamom njenih zaporednih sprememb

Uredba Komisije (ES) št. 1702/2003

(UL L 243, 27.9.2003, str. 6)

Uredba Komisije (ES) št. 381/2005

(UL L 61, 8.3.2005, str. 3)

Uredba Komisije (ES) št. 706/2006

(UL L 122, 9.5.2006, str. 16)

Uredba Komisije (ES) št. 335/2007

(UL L 88, 29.3.2007, str. 40)

Uredba Komisije (ES) št. 375/2007

(UL L 94, 4.4.2007, str. 3)

Uredba Komisije (ES) št. 287/2008

(UL L 87, 29.3.2008, str. 3)

Uredba Komisije (ES) št. 1057/2008

(UL L 283, 28.10.2008, str. 30)