Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1059

Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (nuts)

OJ L 154, 21.6.2003, p. 1–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 101 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 101 - 143
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 3 - 43

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj

32003R1059Uradni list L 154 , 21/06/2003 str. 0001 - 0041


Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne

26. maja 2003

o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (nuts)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [2],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij [3],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [4],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uporabniki statističnih podatkov izražajo povečano potrebo po harmonizaciji, da bi imeli primerljive podatke po vsej Evropski uniji. Notranji trg potrebuje za svoje delovanje statistične standarde, ki se uporabljajo za zbiranje, prenos in objavo nacionalnih statistik in statistik Skupnosti, da je mogoče zagotoviti primerljive statistične podatke za vse subjekte enotnega trga. V tem smislu so klasifikacije pomembno orodje za zbiranje, obdelavo in diseminacijo primerljivih statističnih podatkov.

(2) Regionalni statistični podatki so temelj Evropskega statističnega sistema. Uporabljajo se v številne namene. Evropski regionalni statistični podatki se že vrsto let zbirajo, obdelujejo in diseminirajo na podlagi skupne regionalne klasifikacije, imenovane "nomenklatura statističnih teritorialnih enot" (v nadaljnjem besedilu NUTS). Zdaj je primerno, da se ta regionalna klasifikacija določi v pravnem okviru in da se vzpostavijo jasna pravila za prihodnje spremembe te klasifikacije. Klasifikacija NUTS naj ne izključuje obstoja drugih podrazdelitev (členitev) in klasifikacij.

(3) Skladno s tem naj vse države članice pošiljajo Komisiji vse teritorialno opredeljene statistične podatke, skladno s klasifikacijo NUTS, kjer je to primerno.

(4) Komisija naj v analizah in pri diseminaciji uporablja klasifikacijo NUTS za vse statistične podatke, razvrščene po teritorialnih enotah, kjer je to primerno.

(5) Za regionalne statistične podatke so potrebne različne ravni, odvisno od namena teh statistik na nacionalni in evropski ravni. V evropski regionalni klasifikaciji NUTS je primerno imeti najmanj tri hierarhične teritorialne ravni podatkov. Države članice imajo lahko dodatne ravni za podatke NUTS, če menijo, da je to potrebno.

(6) Za pravilno upravljanje klasifikacije NUTS so potrebne informacije o veljavni teritorialni členitvi regij na ravni NUTS 3, zato naj se redno pošiljajo Komisiji.

(7) Objektivna merila za opredelitev regij so potrebna za zagotovitev nepristranskosti pri zbiranju, obdelavi in uporabi regionalnih statističnih podatkov.

(8) Uporabniki regionalnih statistik potrebujejo časovno stabilno nomenklaturo. Zato se klasifikacija NUTS ne sme prepogosto spreminjati. Ta uredba bo zagotovila stabilnost pravil za spreminjanje členitve.

(9) Primerljivost regionalnih statističnih podatkov zahteva primerljivo velikost regij, merjeno s številom prebivalstva. Da bi dosegli ta cilj, naj spremembe klasifikacije NUTS vodijo v bolj homogeno regionalno strukturo glede na število prebivalstva.

(10) Upoštevati je treba tudi dejansko politično, upravno in institucionalno stanje. Neupravne enote morajo odražati gospodarske, socialne, zgodovinske, kulturne, geografske ali okoljske razmere.

(11) Potrebna je definicija "prebivalstva", saj na njej temelji klasifikacija.

(12) Klasifikacija NUTS je omejena na gospodarsko območje držav članic in ne zagotavlja celotnega pokritja območja, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti. Njena uporaba za namene Skupnosti se bo zato morala ocenjevatiod primera do primera. Gospodarsko območje vsake države, kakor je opredeljeno v Odločbi Komisije 91/450/EGS [5], vključuje tudi izventeritorialno območje, sestavljeno iz delov gospodarskega območja, ki jih ni mogoče priključiti določeni regiji (zračni prostor, teritorialne vode in epikontinentalni pas, ozemeljske enklave, zlasti veleposlaništva, konzulati in vojaška oporišča, ter črpališča nafte, naravnega plina ipd. v mednarodnih vodah zunaj epikontinentalnega pasu, ki jih izkoriščajo rezidenčne enote). Klasifikacija NUTS mora zagotoviti možnost zbiranja statističnih podatkov tudi za to izventeritorialno območje.

(13) Spreminjanje klasifikacije NUTS bo zahtevalo tesno posvetovanje z državo članico.

(14) Ker cilja predlaganega ukrepa, to je harmonizacije regionalnih statistik, ne morejo zadovoljivo doseči države članice same, je torej laže dosegljiv na ravni Skupnosti. Zato lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, določenim v členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne posega dalje od tistega, kar je potrebno za dosego tega cilja.

(15) Klasifikacija NUTS, določena v tej uredbi, naj nadomesti "Nomenklaturo statističnih teritorialnih enot (NUTS)", ki jo je do sedaj oblikoval statistični urad Evropskih skupnosti v sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradi. Posledično naj se vsa sklicevanja v aktih Skupnosti na "Nomenklaturo statističnih teritorialnih enot (NUTS)" zdaj razumejo kot sklicevanje na klasifikacijo NUTS, določeno v tej uredbi.

(16) Uredba Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti [6] predstavlja referenčni okvir za določbe te uredbe.

(17) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [7].

(18) Pridobljeno je bilo mnenje Odbora za statistični program, ustanovljenega s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom [8] v skladu s členom 3 Sklepa –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet

1. Namen te uredbe je vzpostaviti skupno statistično klasifikacijo teritorialnih enot, v nadaljnjem besedilu "NUTS", da bi omogočili zbiranje, obdelavo in diseminacijo harmoniziranih regionalnih statistik v Skupnosti.

2. Klasifikacija NUTS iz Priloge I nadomešča "Nomenklaturo statističnih teritorialnih enot (NUTS)", ki jo je vzpostavil statistični urad Evropskih skupnosti v sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradi držav članic.

Člen 2

Struktura

1. Klasifikacija NUTS členi gospodarsko območje držav članic, kakor je opredeljeno v Odločbi 91/450/EGS, na teritorialne enote. Vsaki teritorialni enoti sta pripisana posebna koda in ime.

2. Klasifikacija NUTS je hierarhična. Vsaka država članica je razdeljena v teritorialne enote na ravni NUTS 1, vsaka od teh je razdeljena v teritorialne enote na ravni NUTS 2, te pa so potem nadalje razdeljene v teritorialne enote na ravni NUTS 3.

3. Posamezna teritorialna enota je lahko razvrščena v več ravni NUTS.

4. Na isti ravni NUTS dve različni teritorialni enoti iste države članice ne smeta biti opredeljeni z istim imenom. Če imata dve teritorialni enoti v različnih državah članicah isto ime, se imenoma teritorialnih enot doda identifikator države.

5. V vsaki državi članici so lahko dodatne podrobnejše hierarhične ravni, ki jih določi država članica, ki nadalje razčlenjajo raven NUTS 3. Komisija v dveh letih od začetka veljavnosti te uredbe po posvetovanju z državami članicami pošlje sporočilo Evropskemu parlamentu in Svetu o primernosti uvedbe pravil za vseevropsko podrobnejšo členitev ravni NUTS 3.

Člen 3

Klasifikacijska merila

1. Obstoječe upravne enote v državah članicah predstavljajo prvo merilo, ki se uporablja za opredelitev teritorialnih enot.

V ta namen "upravna enota" pomeni geografsko območje z upravnim organom, pristojnim za sprejemanje upravnih ali političnih odločitev na tem območju v pravnem in institucionalnem okviru države članice.

2. Da bi vzpostavili ustrezno raven NUTS, v katero se uvrsti določen razred upravnih enot v državi članici, je povprečna velikost tega razreda upravnih enot v državi članici, upoštevaje število prebivalstva, opredeljena z naslednjimi pragovi:

Raven | Minimalno | Maksimalno |

NUTS 1 | 3 milijone | 7 milijonov |

NUTS 2 | 800000 | 3 milijone |

NUTS 3 | 150000 | 800000 |

Če je prebivalstvo celotne države članice pod minimalnim pragom dane ravni NUTS, je celotna država članica ena teritorialna enota NUTS na tej ravni.

3. Za namen te uredbe prebivalstvo teritorialne enote sestavljajo tiste osebe, ki imajo svoje stalno prebivališče na tem območju.

4. Obstoječe upravne enote, ki se uporabljajo za klasifikacijo NUTS, so določene v Prilogi II. Spremembe Priloge II se sprejmejo v skladu z upralvljalnim postopkom iz člena 7(2).

5. Če za dano raven NUTS v državi članici ne obstajajo upravne enote ustreznega obsega, se v skladu z merili iz odstavka 2, ta raven NUTS sestavi z združevanjem ustreznega števila obstoječih manjših sosednjih upravnih enot. Pri tem združevanju se upoštevajo ustrezna merila, kot so geografske, socialno-ekonomske, zgodovinske, kulturne ali okoljske razmere.

Nastale združene enote so v nadaljevanju imenovane "neupravne enote". Velikost neupravnih enot v državi članici za dano raven NUTS naj upošteva prebivalstvene pragove iz odstavka 2.

V skladu z upravljalnim postopkom iz člena 7(2) lahko posamezne neupravne enote odstopajo od teh pragov zaradi posebnih geografskih, socialno-ekonomskih, zgodovinskih, kulturnih ali okoljskih razmer, zlasti na otokih in najbolj oddaljenih regijah.

Člen 4

Sestavine NUTS

1. V šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe Komisija objavi sestavne dele vsake teritorialne enote na ravni NUTS 3 v smislu "manjših upravnih enot", opisanih v Prilogi III, kakor jih sporočijo države članice.

Spremembe Priloge III se sprejmejo v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 7(2).

2. V prvih šestih mesecih vsakega leta države članice sporočijo Komisiji vse spremembe sestav "manjših upravnih enot" v preteklem letu, ki lahko vplivajo na meje teritorialnih enot na ravni NUTS 3, in pri tem upoštevajo elektronsko obliko podatkov, ki jo zahteva Komisija.

Člen 5

Spremembe NUTS

1. Države članice obveščajo Komisijo o:

(a) vseh spremembah, ki se pojavijo v upravnih enotah in ki lahko vplivajo na klasifikacijo NUTS, kakor je določena v Prilogi I, ali na vsebino Prilog II in III;

(b) vseh spremembah na nacionalni ravni, ki lahko vplivajo na klasifikacijo NUTS v skladu s klasifikacijskimi merili, določenimi v členu 3.

2. Spremembe meja ravni NUTS 3 zaradi sprememb manjših upravnih enot, kakor so določene v Prilogi III:

(a) se ne štejejo za spremembe NUTS, če povzročijo pretok prebivalstva, ki je enak ali manjši od enega odstotka prebivalstva zadevnih teritorialnih enot NUTS 3;

(b) se štejejo za spremembe NUTS v skladu z odstavkom 3 tega člena, če povzročijo pretok več kakor enega odstotka prebivalstva zadevnih teritorialnih enot NUTS 3.

3. Spremembe NUTS za neupravne enote v državi članici, kakor so navedene v členu 3(5), so dovoljene, če sprememba na zadevni ravni NUTS zmanjša standardni odklon velikosti teritorialnih enot, upoštevaje število prebivalstva v vseh teritorialnih enotah EU.

4. Spremembe klasifikacije NUTS se sprejmejo v drugi polovici koledarskega leta v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 7(2), vendar ne pogosteje kakor vsaka tri leta, in sicer na podlagi meril, določenih v členu 3. Kljub temu pa se lahko spremembe klasifikacije NUTS sprejmejo v presledkih, ki so krajši od treh let, v primeru obsežne reorganizacije ustrezne upravne strukture v državi članici.

Izvedbeni ukrepi Komisije iz prvega pododstavka glede prenosa podatkov na Komisijo začnejo veljati 1. januarja v drugem letu po njihovem sprejetju.

5. Kadar je spremenjena klasifikacija NUTS, zadevna država članica pošlje Komisiji časovno vrsto statističnih podatkov za novo regionalno razčlenitev, ki nadomesti že posredovane podatke. Seznam časovnih vrst in njihova dolžina bosta opredeljena v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 7(2) upoštevaje izvedljivost njihovega zagotavljanja. Te časovne vrste se dostavijo v dveh letih po spremembi klasifikacije NUTS.

Člen 6

Upravljanje

Komisija sprejme ustrezne ukrepe za zagotavljanje skladnega upravljanja klasifikacije NUTS. Taki ukrepi lahko vključujejo zlasti:

(a) pripravo in posodabljanje pojasnil o NUTS;

(b) proučitev problemov, ki izhajajo iz izvajanja uredbe o NUTS v državah članicah glede njihovih klasifikacij teritorialnih enot.

Člen 7

Postopek

1. Komisiji nudi pomoč Odbor za statistični program, ustanovljen po členu 1 Sklepa 89/382/EGS, Euratom (v nadaljnjem besedilu odbor).

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 8

Poročanje

Tri leta po začetku veljavnosti te uredbe Komisija predloži poročilo o njenem izvajanju Evropskemu parlamentu in Svetu.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. maja 2003

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

G. Drys

[1] UL C 180 E, 26.6.2001, str. 108.

[2] UL C 260, 17.9.2001, str. 57.

[3] UL C 107, 3.5.2002, str. 54.

[4] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2001 (UL C 112 E, 9.5.2002, str. 146), Skupno stališče Sveta z dne 9. decembra 2002 (UL C 32 E, 11.2.2003, str. 26) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 8. aprila 2003 (še neobjavljen v Uradnem listu).

[5] UL L 240, 29.8.1991, str. 36.

[6] UL L 52, 22.2.1997, str. 1.

[7] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[8] UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Klasifikacija NUTS (koda - ime)

Koda | Nuts 1 | Nuts 2 | Nuts 3 |

BE | | | BELGIQUE-BELGIË |

BE1 | RÉGION DE BRUXELLES- CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST | | |

BE10 | | Région de Bruxelles-Capitale Brussels Hoofdstedelijk Gewest | |

BE100 | | | Arr.de Bruxelles-Capitale Arr. van Brussel-Hoofdstad |

BE2 | VLAAMS GEWEST | | |

BE21 | | Prov. Antwerpen | |

BE211 | | | Arr. Antwerpen |

BE212 | | | Arr. Mechelen |

BE213 | | | Arr. Turnhout |

BE22 | | Prov. Limburg (B) | |

BE221 | | | Arr. Hasselt |

BE222 | | | Arr. Maaseik |

BE223 | | | Arr. Tongeren |

BE23 | | Prov. Oost-Vlaanderen | |

BE231 | | | Arr. Aalst |

BE232 | | | Arr. Dendermonde |

BE233 | | | Arr. Eeklo |

BE234 | | | Arr. Gent |

BE235 | | | Arr. Oudenaarde |

BE236 | | | Arr. Sint-Niklaas |

BE24 | | Prov. Vlaams-Brabant | |

BE241 | | | Arr. Halle-Vilvoorde |

BE242 | | | Arr. Leuven |

BE25 | | Prov. West-Vlaanderen | |

BE251 | | | Arr. Brugge |

BE252 | | | Arr. Diksmuide |

BE253 | | | Arr. Ieper |

BE254 | | | Arr. Kortrijk |

BE255 | | | Arr. Oostende |

BE256 | | | Arr. Roeselare |

BE257 | | | Arr. Tielt |

BE258 | | | Arr. Veurne |

BE3 | RÉGION WALLONNE | | |

BE31 | | Prov. Brabant wallon | |

BE310 | | | Arr. Nivelles |

BE32 | | Prov. Hainaut | |

BE321 | | | Arr. Ath |

BE322 | | | Arr. Charleroi |

BE323 | | | Arr. Mons |

BE324 | | | Arr. Mouscron |

BE325 | | | Arr. Soignies |

BE326 | | | Arr. Thuin |

BE327 | | | Arr. Tournai |

BE33 | | Prov. Liège | |

BE331 | | | Arr. Huy |

BE332 | | | Arr. Liège |

BE333 | | | Arr. Verviers |

BE334 | | | Arr. Waremme |

BE34 | | Prov. Luxembourg (B) | |

BE341 | | | Arr. Arlon |

BE342 | | | Arr. Bastogne |

BE343 | | | Arr. Marche-en-Famenne |

BE344 | | | Arr. Neufchâteau |

BE345 | | | Arr. Virton |

BE35 | | Prov. Namur | |

BE351 | | | Arr. Dinant |

BE352 | | | Arr. Namur |

BE353 | | | Arr. Philippeville |

BEZ | EXTRA-REGIO | | |

BEZZ | | Extra-Regio | |

BEZZZ | | | Extra-Regio |

DK | | | DANMARK |

DK0 | DANMARK | | |

DK00 | | Danmark | |

DK001 | | | Københavns og Frederiksberg Kommuner |

DK002 | | | Københavns Amt |

DK003 | | | Frederiksborg Amt |

DK004 | | | Roskilde Amt |

DK005 | | | Vestsjællands Amt |

DK006 | | | Storstrøms Amt |

DK007 | | | Bornholms Amt |

DK008 | | | Fyns Amt |

DK009 | | | Sønderjyllands Amt |

DK00A | | | Ribe Amt |

DK00B | | | Vejle Amt |

DK00C | | | Ringkøbing Amt |

DK00D | | | Århus Amt |

DK00E | | | Viborg Amt |

DK00F | | | Nordjyllands Amt |

DKZ | EXTRA-REGIO | | |

DKZZ | | Extra-Regio | |

DKZZZ | | | Extra-Regio |

DE | | | DEUTSCHLAND |

DE1 | BADEN-WÜRTTEMBERG | | |

DE11 | | Stuttgart | |

DE111 | | | Stuttgart, Stadtkreis |

DE112 | | | Böblingen |

DE113 | | | Esslingen |

DE114 | | | Göppingen |

DE115 | | | Ludwigsburg |

DE116 | | | Rems-Murr-Kreis |

DE117 | | | Heilbronn, Stadtkreis |

DE118 | | | Heilbronn, Landkreis |

DE119 | | | Hohenlohekreis |

DE11A | | | Schwäbisch Hall |

DE11B | | | Main-Tauber-Kreis |

DE11C | | | Heidenheim |

DE11D | | | Ostalbkreis |

DE12 | | Karlsruhe | |

DE121 | | | Baden-Baden, Stadtkreis |

DE122 | | | Karlsruhe, Stadtkreis |

DE123 | | | Karlsruhe, Landkreis |

DE124 | | | Rastatt |

DE125 | | | Heidelberg, Stadtkreis |

DE126 | | | Mannheim, Stadtkreis |

DE127 | | | Neckar-Odenwald-Kreis |

DE128 | | | Rhein-Neckar-Kreis |

DE129 | | | Pforzheim, Stadtkreis |

DE12A | | | Calw |

DE12B | | | Enzkreis |

DE12C | | | Freudenstadt |

DE13 | | Freiburg | |

DE131 | | | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis |

DE132 | | | Breisgau-Hochschwarzwald |

DE133 | | | Emmendingen |

DE134 | | | Ortenaukreis |

DE135 | | | Rottweil |

DE136 | | | Schwarzwald-Baar-Kreis |

DE137 | | | Tuttlingen |

DE138 | | | Konstanz |

DE139 | | | Lörrach |

DE13A | | | Waldshut |

DE14 | | Tübingen | |

DE141 | | | Reutlingen |

DE142 | | | Tübingen, Landkreis |

DE143 | | | Zollernalbkreis |

DE144 | | | Ulm, Stadtkreis |

DE145 | | | Alb-Donau-Kreis |

DE146 | | | Biberach |

DE147 | | | Bodenseekreis |

DE148 | | | Ravensburg |

DE149 | | | Sigmaringen |

DE2 | BAYERN | | |

DE21 | | Oberbayern | |

DE211 | | | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt |

DE212 | | | München, Kreisfreie Stadt |

DE213 | | | Rosenheim, Kreisfreie Stadt |

DE214 | | | Altötting |

DE215 | | | Berchtesgadener Land |

DE216 | | | Bad Tölz-Wolfratshausen |

DE217 | | | Dachau |

DE218 | | | Ebersberg |

DE219 | | | Eichstätt |

DE21A | | | Erding |

DE21B | | | Freising |

DE21C | | | Fürstenfeldbruck |

DE21D | | | Garmisch-Partenkirchen |

DE21E | | | Landsberg a. Lech |

DE21F | | | Miesbach |

DE21G | | | Mühldorf a. Inn |

DE21H | | | München, Landkreis |

DE21I | | | Neuburg-Schrobenhausen |

DE21J | | | Pfaffenhofen a. d. Ilm |

DE21K | | | Rosenheim, Landkreis |

DE21L | | | Starnberg |

DE21M | | | Traunstein |

DE21N | | | Weilheim-Schongau |

DE22 | | Niederbayern | |

DE221 | | | Landshut, Kreisfreie Stadt |

DE222 | | | Passau, Kreisfreie Stadt |

DE223 | | | Straubing, Kreisfreie Stadt |

DE224 | | | Deggendorf |

DE225 | | | Freyung-Grafenau |

DE226 | | | Kelheim |

DE227 | | | Landshut, Landkreis |

DE228 | | | Passau, Landkreis |

DE229 | | | Regen |

DE22A | | | Rottal-Inn |

DE22B | | | Straubing-Bogen |

DE22C | | | Dingolfing-Landau |

DE23 | | Oberpfalz | |

DE231 | | | Amberg, Kreisfreie Stadt |

DE232 | | | Regensburg, Kreisfreie Stadt |

DE233 | | | Weiden i. d. OPf; Kreisfreie Stadt |

DE234 | | | Amberg-Sulzbach |

DE235 | | | Cham |

DE236 | | | Neumarkt i. d. OPf. |

DE237 | | | Neustadt a. d. Waldnaab |

DE238 | | | Regensburg, Landkreis |

DE239 | | | Schwandorf |

DE23A | | | Tirschenreuth |

DE24 | | Oberfranken | |

DE241 | | | Bamberg, Kreisfreie Stadt |

DE242 | | | Bayreuth, Kreisfreie Stadt |

DE243 | | | Coburg, Kreisfreie Stadt |

DE244 | | | Hof, Kreisfreie Stadt |

DE245 | | | Bamberg, Landkreis |

DE246 | | | Bayreuth, Landkreis |

DE247 | | | Coburg, Landkreis |

DE248 | | | Forchheim |

DE249 | | | Hof, Landkreis |

DE24A | | | Kronach |

DE24B | | | Kulmbach |

DE24C | | | Lichtenfels |

DE24D | | | Wunsiedel i. Fichtelgebirge |

DE25 | | Mittelfranken | |

DE251 | | | Ansbach, Kreisfreie Stadt |

DE252 | | | Erlangen, Kreisfreie Stadt |

DE253 | | | Fürth, Kreisfreie Stadt |

DE254 | | | Nürnberg, Kreisfreie Stadt |

DE255 | | | Schwabach, Kreisfreie Stadt |

DE256 | | | Ansbach, Landkreis |

DE257 | | | Erlangen-Höchstadt |

DE258 | | | Fürth, Landkreis |

DE259 | | | Nürnberger Land |

DE25A | | | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim |

DE25B | | | Roth |

DE25C | | | Weißenburg-Gunzenhausen |

DE26 | | Unterfranken | |

DE261 | | | Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt |

DE262 | | | Schweinfurt, Kreisfreie Stadt |

DE263 | | | Würzburg, Kreisfreie Stadt |

DE264 | | | Aschaffenburg, Landkreis |

DE265 | | | Bad Kissingen |

DE266 | | | Rhön-Grabfeld |

DE267 | | | Haßberge |

DE268 | | | Kitzingen |

DE269 | | | Miltenberg |

DE26A | | | Main-Spessart |

DE26B | | | Schweinfurt, Landkreis |

DE26C | | | Würzburg, Landkreis |

DE27 | | Schwaben | |

DE271 | | | Augsburg, Kreisfreie Stadt |

DE272 | | | Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt |

DE273 | | | Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt |

DE274 | | | Memmingen, Kreisfreie Stadt |

DE275 | | | Aichach-Friedberg |

DE276 | | | Augsburg, Landkreis |

DE277 | | | Dillingen a. d. Donau |

DE278 | | | Günzburg |

DE279 | | | Neu-Ulm |

DE27A | | | Lindau (Bodensee) |

DE27B | | | Ostallgäu |

DE27C | | | Unterallgäu |

DE27D | | | Donau-Ries |

DE27E | | | Oberallgäu |

DE3 | BERLIN | | |

DE30 | | Berlin | |

DE300 | | | Berlin |

DE4 | BRANDENBURG | | |

DE41 | | Brandenburg — Nordost | |

DE411 | | | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt |

DE412 | | | Barnim |

DE413 | | | Märkisch-Oderland |

DE414 | | | Oberhavel |

DE415 | | | Oder-Spree |

DE416 | | | Ostprignitz-Ruppin |

DE417 | | | Prignitz |

DE418 | | | Uckermark |

DE42 | | Brandenburg — Südwest | |

DE421 | | | Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt |

DE422 | | | Cottbus, Kreisfreie Stadt |

DE423 | | | Potsdam, Kreisfreie Stadt |

DE424 | | | Dahme-Spreewald |

DE425 | | | Elbe-Elster |

DE426 | | | Havelland |

DE427 | | | Oberspreewald-Lausitz |

DE428 | | | Potsdam-Mittelmark |

DE429 | | | Spree-Neiße |

DE42A | | | Teltow-Fläming |

DE5 | BREMEN | | |

DE50 | | Bremen | |

DE501 | | | Bremen, Kreisfreie Stadt |

DE502 | | | Bremerhaven, Kreisfreie Stadt |

DE6 | HAMBURG | | |

DE60 | | Hamburg | |

DE600 | | | Hamburg |

DE7 | HESSEN | | |

DE71 | | Darmstadt | |

DE711 | | | Darmstadt, Kreisfreie Stadt |

DE712 | | | Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt |

DE713 | | | Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt |

DE714 | | | Wiesbaden, Kreisfreie Stadt |

DE715 | | | Bergstraße |

DE716 | | | Darmstadt-Dieburg |

DE717 | | | Groß-Gerau |

DE718 | | | Hochtaunuskreis |

DE719 | | | Main-Kinzig-Kreis |

DE71A | | | Main-Taunus-Kreis |

DE71B | | | Odenwaldkreis |

DE71C | | | Offenbach, Landkreis |

DE71D | | | Rheingau-Taunus-Kreis |

DE71E | | | Wetteraukreis |

DE72 | | Gießen | |

DE721 | | | Gießen, Landkreis |

DE722 | | | Lahn-Dill-Kreis |

DE723 | | | Limburg-Weilburg |

DE724 | | | Marburg-Biedenkopf |

DE725 | | | Vogelsbergkreis |

DE73 | | Kassel | |

DE731 | | | Kassel, Kreisfreie Stadt |

DE732 | | | Fulda |

DE733 | | | Hersfeld-Rotenburg |

DE734 | | | Kassel, Landkreis |

DE735 | | | Schwalm-Eder-Kreis |

DE736 | | | Waldeck-Frankenberg |

DE737 | | | Werra-Meißner-Kreis |

DE8 | MECKLENBURG-VORPOMMERN | | |

DE80 | | Mecklenburg-Vorpommern | |

DE801 | | | Greifswald, Kreisfreie Stadt |

DE802 | | | Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt |

DE803 | | | Rostock, Kreisfreie Stadt |

DE804 | | | Schwerin, Kreisfreie Stadt |

DE805 | | | Stralsund, Kreisfreie Stadt |

DE806 | | | Wismar, Kreisfreie Stadt |

DE807 | | | Bad Doberan |

DE808 | | | Demmin |

DE809 | | | Güstrow |

DE80A | | | Ludwigslust |

DE80B | | | Mecklenburg-Strelitz |

DE80C | | | Müritz |

DE80D | | | Nordvorpommern |

DE80E | | | Nordwestmecklenburg |

DE80F | | | Ostvorpommern |

DE80G | | | Parchim |

DE80H | | | Rügen |

DE801 | | | Uecker-Randow |

DE9 | NIEDERSACHSEN | | |

DE91 | | Braunschweig | |

DE911 | | | Braunschweig, Kreisfreie Stadt |

DE912 | | | Salzgitter, Kreisfreie Stadt |

DE913 | | | Wolfsburg, Kreisfreie Stadt |

DE914 | | | Gifhorn |

DE915 | | | Göttingen |

DE916 | | | Goslar |

DE917 | | | Helmstedt |

DE918 | | | Northeim |

DE919 | | | Osterode am Harz |

DE91A | | | Peine |

DE91B | | | Wolfenbüttel |

DE92 | | Hannover | |

DE922 | | | Diepholz |

DE923 | | | Hameln-Pyrmont |

DE925 | | | Hildesheim |

DE926 | | | Holzminden |

DE927 | | | Nienburg (Weser) |

DE928 | | | Schaumburg |

DE929 | | | Region Hannover |

DE93 | | Lüneburg | |

DE931 | | | Celle |

DE932 | | | Cuxhaven |

DE933 | | | Harburg |

DE934 | | | Lüchow-Dannenberg |

DE935 | | | Lüneburg, Landkreis |

DE936 | | | Osterholz |

DE937 | | | Rotenburg (Wümme) |

DE938 | | | Soltau-Fallingbostel |

DE939 | | | Stade |

DE93A | | | Uelzen |

DE93B | | | Verden |

DE94 | | Weser-Ems | |

DE941 | | | Delmenhorst, Kreisfreie Stadt |

DE942 | | | Emden, Kreisfreie Stadt |

DE943 | | | Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt |

DE944 | | | Osnabrück, Kreisfreie Stadt |

DE945 | | | Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt |

DE946 | | | Ammerland |

DE947 | | | Aurich |

DE948 | | | Cloppenburg |

DE949 | | | Emsland |

DE94A | | | Friesland |

DE94B | | | Grafschaft Bentheim |

DE94C | | | Leer |

DE94D | | | Oldenburg, Landkreis |

DE94E | | | Osnabrück, Landkreis |

DE94F | | | Vechta |

DE94G | | | Wesermarsch |

DE94H | | | Wittmund |

DEA | NORDRHEIN-WESTFALEN | | |

DEA1 | | Düsseldorf | |

DEA11 | | | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt |

DEA12 | | | Duisburg, Kreisfreie Stadt |

DEA13 | | | Essen, Kreisfreie Stadt |

DEA14 | | | Krefeld, Kreisfreie Stadt |

DEA15 | | | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt |

DEA16 | | | Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt |

DEA17 | | | Oberhausen, Kreisfreie Stadt |

DEA18 | | | Remscheid, Kreisfreie Stadt |

DEA19 | | | Solingen, Kreisfreie Stadt |

DEA1A | | | Wuppertal, Kreisfreie Stadt |

DEA1B | | | Kleve |

DEA1C | | | Mettmann |

DEA1D | | | Neuss |

DEA1E | | | Viersen |

DEA1F | | | Wesel |

DEA2 | | Köln | |

DEA21 | | | Aachen, Kreisfreie Stadt |

DEA22 | | | Bonn, Kreisfreie Stadt |

DEA23 | | | Köln, Kreisfreie Stadt |

DEA24 | | | Leverkusen, Kreisfreie Stadt |

DEA25 | | | Aachen, Kreis |

DEA26 | | | Düren |

DEA27 | | | Erftkreis |

DEA28 | | | Euskirchen |

DEA29 | | | Heinsberg |

DEA2A | | | Oberbergischer Kreis |

DEA2B | | | Rheinisch-Bergischer Kreis |

DEA2C | | | Rhein-Sieg-Kreis |

DEA3 | | Münster | |

DEA31 | | | Bottrop, Kreisfreie Stadt |

DEA32 | | | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt |

DEA33 | | | Münster, Kreisfreie Stadt |

DEA34 | | | Borken |

DEA35 | | | Coesfeld |

DEA36 | | | Recklinghausen |

DEA37 | | | Steinfurt |

DEA38 | | | Warendorf |

DEA4 | | Detmold | |

DEA41 | | | Bielefeld, Kreisfreie Stadt |

DEA42 | | | Gütersloh |

DEA43 | | | Herford |

DEA44 | | | Höxter |

DEA45 | | | Lippe |

DEA46 | | | Minden-Lübbecke |

DEA47 | | | Paderborn |

DEA5 | | Arnsberg | |

DEA51 | | | Bochum, Kreisfreie Stadt |

DEA52 | | | Dortmund, Kreisfreie Stadt |

DEA53 | | | Hagen, Kreisfreie Stadt |

DEA54 | | | Hamm, Kreisfreie Stadt |

DEA55 | | | Herne, Kreisfreie Stadt |

DEA56 | | | Ennepe-Ruhr-Kreis |

DEA57 | | | Hochsauerlandkreis |

DEA58 | | | Märkischer Kreis |

DEA59 | | | Olpe |

DEA5A | | | Siegen-Wittgenstein |

DEA5B | | | Soest |

DEA5C | | | Unna |

DEB | RHEINLAND-PFALZ | | |

DEB1 | | Koblenz | |

DEB11 | | | Koblenz, Kreisfreie Stadt |

DEB12 | | | Ahrweiler |

DEB13 | | | Altenkirchen (Westerwald) |

DEB14 | | | Bad Kreuznach |

DEB15 | | | Birkenfeld |

DEB16 | | | Cochem-Zell |

DEB17 | | | Mayen-Koblenz |

DEB18 | | | Neuwied |

DEB19 | | | Rhein-Hunsrück-Kreis |

DEB1A | | | Rhein-Lahn-Kreis |

DEB1B | | | Westerwaldkreis |

DEB2 | | Trier | |

DEB21 | | | Trier, Kreisfreie Stadt |

DEB22 | | | Bernkastel-Wittlich |

DEB23 | | | Bitburg-Prüm |

DEB24 | | | Daun |

DEB25 | | | Trier-Saarburg |

DEB3 | | Rheinhessen-Pfalz | |

DEB31 | | | Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt |

DEB32 | | | Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt |

DEB33 | | | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt |

DEB34 | | | Ludwigshafen am Rhein, |

| | | Kreisfreie Stadt |

DEB35 | | | Mainz, Kreisfreie Stadt |

DEB36 | | | Neustadt an der Weinstraße, |

| | | Kreisfreie Stadt |

DEB37 | | | Pirmasens, Kreisfreie Stadt |

DEB38 | | | Speyer, Kreisfreie Stadt |

DEB39 | | | Worms, Kreisfreie Stadt |

DEB3A | | | Zweibrücken, Kreisfreie Stadt |

DEB3B | | | Alzey-Worms |

DEB3C | | | Bad Dürkheim |

DEB3D | | | Donnersbergkreis |

DEB3E | | | Germersheim |

DEB3F | | | Kaiserslautern, Landkreis |

DEB3G | | | Kusel |

DEB3H | | | Südliche Weinstraße |

DEB3I | | | Ludwigshafen, Landkreis |

DEB3J | | | Mainz-Bingen |

DEB3K | | | Südwestpfalz |

DEC | SAARLAND | | |

DEC0 | | Saarland | |

DEC01 | | | Stadtverband Saarbrücken |

DEC02 | | | Merzig-Wadern |

DEC03 | | | Neunkirchen |

DEC04 | | | Saarlouis |

DEC05 | | | Saarpfalz-Kreis |

DEC06 | | | St. Wendel |

DED | SACHSEN | | |

DED1 | | Chemnitz | |

DED11 | | | Chemnitz, Kreisfreie Stadt |

DED12 | | | Plauen, Kreisfreie Stadt |

DED13 | | | Zwickau, Kreisfreie Stadt |

DED14 | | | Annaberg |

DED15 | | | Chemnitzer Land |

DED16 | | | Freiberg |

DED17 | | | Vogtlandkreis |

DED18 | | | Mittlerer Erzgebirgskreis |

DED19 | | | Mittweida |

DED1A | | | Stollberg |

DED1B | | | Aue-Schwarzenberg |

DED1C | | | Zwickauer Land |

DED2 | | Dresden | |

DED21 | | | Dresden, Kreisfreie Stadt |

DED22 | | | Görlitz, Kreisfreie Stadt |

DED23 | | | Hoyerswerda, Kreisfreie Stadt |

DED24 | | | Bautzen |

DED25 | | | Meißen |

DED26 | | | Niederschlesischer Oberlausitzkreis |

DED27 | | | Riesa-Großenhain |

DED29 | | | Sächsische Schweiz |

DED28 | | | Löbau-Zittau |

DED2A | | | Weißeritzkreis |

DED2B | | | Kamenz |

DED3 | | Leipzig | |

DED31 | | | Leipzig, Kreisfreie Stadt |

DED32 | | | Delitzsch |

DED33 | | | Döbeln |

DED34 | | | Leipziger Land |

DED35 | | | Muldentalkreis |

DED36 | | | Torgau-Oschatz |

DEE | SACHSEN-ANHALT | | |

DEE1 | | Dessau | |

DEE11 | | | Dessau, Kreisfreie Stadt |

DEE12 | | | Anhalt-Zerbst |

DEE13 | | | Bernburg |

DEE14 | | | Bitterfeld |

DEE15 | | | Köthen |

DEE16 | | | Wittenberg |

DEE2 | | Halle | |

DEE21 | | | Halle (Saale), Kreisfreie Stadt |

DEE22 | | | Burgenlandkreis |

DEE23 | | | Mansfelder Land |

DEE24 | | | Merseburg-Querfurt |

DEE25 | | | Saalkreis |

DEE26 | | | Sangerhausen |

DEE27 | | | Weißenfels |

DEE3 | | Magdeburg | |

DEE31 | | | Magdeburg, Kreisfreie Stadt |

DEE32 | | | Aschersleben-Staßfurt |

DEE33 | | | Bördekreis |

DEE34 | | | Halberstadt |

DEE35 | | | Jerichower Land |

DEE36 | | | Ohrekreis |

DEE37 | | | Stendal |

DEE38 | | | Quedlinburg |

DEE39 | | | Schönebeck |

DEE3A | | | Wernigerode |

DEE3B | | | Altmarkkreis Salzwedel |

DEF | SCHLESWIG-HOLSTEIN | | |

DEF0 | | Schleswig-Holstein | |

DEF01 | | | Flensburg, Kreisfreie Stadt |

DEF02 | | | Kiel, Kreisfreie Stadt |

DEF03 | | | Lübeck, Kreisfreie Stadt |

DEF04 | | | Neumünster, Kreisfreie Stadt |

DEF05 | | | Dithmarschen |

DEF06 | | | Herzogtum Lauenburg |

DEF07 | | | Nordfriesland |

DEF08 | | | Ostholstein |

DEF09 | | | Pinneberg |

DEF0A | | | Plön |

DEF0B | | | Rendsburg-Eckernförde |

DEF0C | | | Schleswig-Flensburg |

DEF0D | | | Segeberg |

DEF0E | | | Steinburg |

DEF0F | | | Stormarn |

DEG | THÜRINGEN | | |

DEG0 | | Thüringen | |

DEG01 | | | Erfurt, Kreisfreie Stadt |

DEG02 | | | Gera, Kreisfreie Stadt |

DEG03 | | | Jena, Kreisfreie Stadt |

DEG04 | | | Suhl, Kreisfreie Stadt |

DEG05 | | | Weimar, Kreisfreie Stadt |

DEG06 | | | Eichsfeld |

DEG07 | | | Nordhausen |

DEG09 | | | Unstrut-Hainich-Kreis |

DEG0A | | | Kyffhäuserkreis |

DEG0B | | | Schmalkalden-Meiningen |

DEG0C | | | Gotha |

DEG0D | | | Sömmerda |

DEG0E | | | Hildburghausen |

DEG0F | | | Ilm-Kreis |

DEG0G | | | Weimarer Land |

DEG0H | | | Sonneberg |

DEG0I | | | Saalfeld-Rudolstadt |

DEG0J | | | Saale-Holzland-Kreis |

DEG0K | | | Saale-Orla-Kreis |

DEG0L | | | Greiz |

DEG0M | | | Altenburger Land |

DEG0N | | | Eisenach, Kreisfreie Stadt |

DEG0P | | | Wartburgkreis |

DEZ | EXTRA-REGIO | | |

DEZZ | | Extra-Regio | |

DEZZZ | | | Extra-Regio |

GR | | | ΕΛΛΑΔΑ |

GR1 | ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | | |

GR11 | | Aνατολική Μακεδονία, Θράκη | |

GR111 | | | Έβρος |

GR112 | | | Ξάνθη |

GR113 | | | Ροδόπη |

GR114 | | | Δράμα |

GR115 | | | Καβάλα |

GR12 | | Κεντρική Μακεδονία | |

GR121 | | | Ημαθία |

GR122 | | | Θεσσαλονίκη |

GR123 | | | Κιλκίς |

GR124 | | | Πέλλα |

GR125 | | | Πιερία |

GR126 | | | Σέρρες |

GR127 | | | Χαλκιδική |

GR13 | | Δυτική Μακεδονία | |

GR131 | | | Γρεβενά |

GR132 | | | Καστοριά |

GR133 | | | Κοζάνη |

GR134 | | | Φλώρινα |

GR14 | | Θεσσαλία | |

GR141 | | | Καρδίτσα |

GR142 | | | Λάρισα |

GR143 | | | Μαγνησία |

GR144 | | | Τρίκαλα |

GR2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | | |

GR21 | | Ήπειρος | |

GR211 | | | Άρτα |

GR212 | | | Θεσπρωτία |

GR213 | | | Ιωάννινα |

GR214 | | | Πρέβεζα |

GR22 | | Ιόνια Νησιά | |

GR221 | | | Ζάκυνθος |

GR222 | | | Κέρκυρα |

GR223 | | | Κεφαλληνία |

GR224 | | | Λευκάδα |

GR23 | | Δυτική Ελλάδα | |

GR231 | | | Αιτωλοακαρνανία |

GR232 | | | Αχαΐα |

GR233 | | | Ηλεία |

GR24 | | Στερεά Ελλάδα | |

GR241 | | | Βοιωτία |

GR242 | | | Εύβοια |

GR243 | | | Ευρυτανία |

GR244 | | | Φθιώτιδα |

GR245 | | | Φωκίδα |

GR25 | | Πελοπόννησος | |

GR251 | | | Αργολίδα |

GR252 | | | Αρκαδία |

GR253 | | | Κορινθία |

GR254 | | | Λακωνία |

GR255 | | | Μεσσηνία |

GR3 | ATTIKΗ | | |

GR30 | | Aττική | |

GR300 | | | Aττική |

GR4 | NΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, KΡΗΤΗ | | |

GR41 | | Βόρειο Αιγαίο | |

GR411 | | | Λέσβος |

GR412 | | | Σάμος |

GR413 | | | Χίος |

GR42 | | Νότιο Αιγαίο | |

GR421 | | | Δωδεκάνησος |

GR422 | | | Κυκλάδες |

GR43 | | Κρήτη | |

GR431 | | | Ηράκλειο |

GR432 | | | Λασίθι |

GR433 | | | Ρεθύμνη |

GR434 | | | Χανιά |

GRZ | EXTRA-REGIO | | |

GRZZ | | Extra-Regio | |

GRZZZ | | | Extra-Regio |

ES | | | ESPAÑA |

ES1 | NOROESTE | | |

ES11 | | Galicia | |

ES111 | | | A Coruña |

ES112 | | | Lugo |

ES113 | | | Ourense |

ES114 | | | Pontevedra |

ES12 | | Principado de Asturias | |

ES120 | | | Asturias |

ES13 | | Cantabria | |

ES130 | | | Cantabria |

ES2 | NORESTE | | |

ES21 | | País Vasco | |

ES211 | | | Álava |

ES212 | | | Guipúzcoa |

ES213 | | | Vizcaya |

ES22 | | Comunidad Foral de Navarra | |

ES220 | | | Navarra |

ES23 | | La Rioja | |

ES230 | | | La Rioja |

ES24 | | Aragón | |

ES241 | | | Huesca |

ES242 | | | Teruel |

ES243 | | | Zaragoza |

ES3 | COMUNIDAD DE MADRID | | |

ES30 | | Comunidad de Madrid | |

ES300 | | | Madrid |

ES4 | CENTRO (E) | | |

ES41 | | Castilla y León | |

ES411 | | | Ávila |

ES412 | | | Burgos |

ES413 | | | León |

ES414 | | | Palencia |

ES415 | | | Salamanca |

ES416 | | | Segovia |

ES417 | | | Soria |

ES418 | | | Valladolid |

ES419 | | | Zamora |

ES42 | | Castilla-La Mancha | |

ES421 | | | Albacete |

ES422 | | | Ciudad Real |

ES423 | | | Cuenca |

ES424 | | | Guadalajara |

ES425 | | | Toledo |

ES43 | | Extremadura | |

ES431 | | | Badajoz |

ES432 | | | Cáceres |

ES5 | ESTE | | |

ES51 | | Cataluña | |

ES511 | | | Barcelona |

ES512 | | | Girona |

ES513 | | | Lleida |

ES514 | | | Tarragona |

ES52 | | Comunidad Valenciana | |

ES521 | | | Alicante/Alacant |

ES522 | | | Castellón/Castelló |

ES523 | | | Valencia/València |

ES53 | | Illes Balears | |

ES530 | | | Illes Balears |

ES6 | SUR | | |

ES61 | | Andalucía | |

ES611 | | | Almería |

ES612 | | | Cádiz |

ES613 | | | Córdoba |

ES614 | | | Granada |

ES615 | | | Huelva |

ES616 | | | Jaén |

ES617 | | | Málaga |

ES618 | | | Sevilla |

ES62 | | Región de Murcia | |

ES620 | | | Murcia |

ES63 | | Ciudad Autónoma de Ceuta | |

ES630 | | | Ceuta |

ES64 | | Ciudad Autónoma de Melilla | |

ES640 | | | Melilla |

ES7 | CANARIAS | | |

ES70 | | Canarias | |

ES701 | | | Las Palmas |

ES702 | | | Santa Cruz de Tenerife |

ESZ | EXTRA-REGIO | | |

ESZZ | | Extra-Regio | |

ESZZZ | | | Extra-Regio |

FR | | | FRANCE |

FR1 | ÎLE-DE-FRANCE | | |

FR10 | | Île-de-France | |

FR101 | | | Paris |

FR102 | | | Seine-et-Marne |

FR103 | | | Yvelines |

FR104 | | | Essonne |

FR105 | | | Hauts-de-Seine |

FR106 | | | Seine-Saint-Denis |

FR107 | | | Val-de-Marne |

FR108 | | | Val-d'Oise |

FR2 | BASSIN PARISIEN | | |

FR21 | | Champagne-Ardenne | |

FR211 | | | Ardennes |

FR212 | | | Aube |

FR213 | | | Marne |

FR214 | | | Haute-Marne |

FR22 | | Picardie | |

FR221 | | | Aisne |

FR222 | | | Oise |

FR223 | | | Somme |

FR23 | | Haute-Normandie | |

FR231 | | | Eure |

FR232 | | | Seine-Maritime |

FR24 | | Centre | |

FR241 | | | Cher |

FR242 | | | Eure-et-Loir |

FR243 | | | Indre |

FR244 | | | Indre-et-Loire |

FR245 | | | Loir-et-Cher |

FR246 | | | Loiret |

FR25 | | Basse-Normandie | |

FR251 | | | Calvados |

FR252 | | | Manche |

FR253 | | | Orne |

FR26 | | Bourgogne | |

FR261 | | | Côte-d'Or |

FR262 | | | Nièvre |

FR263 | | | Saône-et-Loire |

FR264 | | | Yonne |

FR3 | NORD-PAS-DE-CALAIS | | |

FR30 | | Nord-Pas-de-Calais | |

FR301 | | | Nord |

FR302 | | | Pas-de-Calais |

FR4 | EST | | |

FR41 | | Lorraine | |

FR413 | | | Moselle |

FR411 | | | Meurthe-et-Moselle |

FR412 | | | Meuse |

FR414 | | | Vosges |

FR42 | | Alsace | |

FR421 | | | Bas-Rhin |

FR422 | | | Haut-Rhin |

FR43 | | Franche-Comté | |

FR431 | | | Doubs |

FR432 | | | Jura |

FR433 | | | Haute-Saône |

FR434 | | | Territoire de Belfort |

FR5 | OUEST | | |

FR51 | | Pays-de-la-Loire | |

FR511 | | | Loire-Atlantique |

FR512 | | | Maine-et-Loire |

FR513 | | | Mayenne |

FR514 | | | Sarthe |

FR515 | | | Vendée |

FR52 | | Bretagne | |

FR521 | | | Côtes-d'Armor |

FR522 | | | Finistère |

FR523 | | | Ille-et-Vilaine |

FR524 | | | Morbihan |

FR53 | | Poitou-Charentes | |

FR531 | | | Charente |

FR532 | | | Charente-Maritime |

FR533 | | | Deux-Sèvres |

FR534 | | | Vienne |

FR6 | SUD-OUEST | | |

FR61 | | Aquitaine | |

FR611 | | | Dordogne |

FR612 | | | Gironde |

FR613 | | | Landes |

FR614 | | | Lot-et-Garonne |

FR615 | | | Pyrénées-Atlantiques |

FR62 | | Midi-Pyrénées | |

FR621 | | | Ariège |

FR622 | | | Aveyron |

FR623 | | | Haute-Garonne |

FR624 | | | Gers |

FR625 | | | Lot |

FR626 | | | Hautes-Pyrénées |

FR627 | | | Tarn |

FR628 | | | Tarn-et-Garonne |

FR63 | | Limousin | |

FR631 | | | Corrèze |

FR632 | | | Creuse |

FR633 | | | Haute-Vienne |

FR7 | CENTRE-EST | | |

FR71 | | Rhône-Alpes | |

FR711 | | | Ain |

FR712 | | | Ardèche |

FR713 | | | Drôme |

FR714 | | | Isère |

FR715 | | | Loire |

FR716 | | | Rhône |

FR717 | | | Savoie |

FR718 | | | Haute-Savoie |

FR72 | | Auvergne | |

FR721 | | | Allier |

FR722 | | | Cantal |

FR723 | | | Haute-Loire |

FR724 | | | Puy-de-Dôme |

FR8 | MÉDITERRANÉE | | |

FR81 | | Languedoc-Roussillon | |

FR811 | | | Aude |

FR812 | | | Gard |

FR813 | | | Hérault |

FR814 | | | Lozère |

FR815 | | | Pyrénées-Orientales |

FR82 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |

FR821 | | | Alpes-de-Haute-Provence |

FR822 | | | Hautes-Alpes |

FR823 | | | Alpes-Maritimes |

FR824 | | | Bouches-du-Rhône |

FR825 | | | Var |

FR826 | | | Vaucluse |

FR83 | | Corse | |

FR831 | | | Corse-du-Sud |

FR832 | | | Haute-Corse |

FR9 | DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER | | |

FR91 | | Guadeloupe | |

FR910 | | | Guadeloupe |

FR92 | | Martinique | |

FR920 | | | Martinique |

FR93 | | Guyane | |

FR930 | | | Guyane |

FR94 | | Réunion | |

FR940 | | | Réunion |

FRZ | EXTRA-REGIO | | |

FRZZ | | Extra-Regio | |

FRZZZ | | | Extra-Regio |

IE | | | IRELAND |

IE0 | IRELAND | | |

IE01 | | Border, midland and western | |

IE011 | | | Border |

IE012 | | | Midland |

IE013 | | | West |

IE02 | | Southern and eastern | |

IE021 | | | Dublin |

IE022 | | | Mid-east |

IE023 | | | Mid-west |

IE024 | | | South-east (IRL) |

IE025 | | | South-west (IRL) |

IEZ | EXTRA-REGIO | | |

IEZZ | | Extra-regio | |

IEZZZ | | | Extra-regio |

IT | | | ITALIA |

ITC | NORD-OVEST | | |

ITC1 | | Piemonte | |

ITC11 | | | Torino |

ITC12 | | | Vercelli |

ITC13 | | | Biella |

ITC14 | | | Verbano-Cusio-Ossola |

ITC15 | | | Novara |

ITC16 | | | Cuneo |

ITC17 | | | Asti |

ITC18 | | | Alessandria |

ITC2 | | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | |

ITC20 | | | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |

ITC3 | | Liguria | |

ITC31 | | | Imperia |

ITC32 | | | Savona |

ITC33 | | | Genova |

ITC34 | | | La Spezia |

ITC4 | | Lombardia | |

ITC41 | | | Varese |

ITC42 | | | Como |

ITC43 | | | Lecco |

ITC44 | | | Sondrio |

ITC45 | | | Milano |

ITC46 | | | Bergamo |

ITC47 | | | Brescia |

ITC48 | | | Pavia |

ITC49 | | | Lodi |

ITC4A | | | Cremona |

ITC4B | | | Mantova |

ITD | NORD-EST | | |

ITD1 | | Provincia autonoma Bolzano/ Bozen | |

ITD10 | | | Bolzano-Bozen |

ITD2 | | Provincia autonoma Trento | |

ITD20 | | | Trento |

ITD3 | | Veneto | |

ITD31 | | | Verona |

ITD32 | | | Vicenza |

ITD33 | | | Belluno |

ITD34 | | | Treviso |

ITD35 | | | Venezia |

ITD36 | | | Padova |

ITD37 | | | Rovigo |

ITD4 | | Friuli-Venezia Giulia | |

ITD41 | | | Pordenone |

ITD42 | | | Udine |

ITD43 | | | Gorizia |

ITD44 | | | Trieste |

ITD5 | | Emilia-Romagna | |

ITD51 | | | Piacenza |

ITD52 | | | Parma |

ITD53 | | | Reggio nell'Emilia |

ITD54 | | | Modena |

ITD55 | | | Bologna |

ITD56 | | | Ferrara |

ITD57 | | | Ravenna |

ITD58 | | | Forlì-Cesena |

ITD59 | | | Rimini |

ITE | CENTRO (I) | | |

ITE1 | | Toscana | |

ITE11 | | | Massa-Carrara |

ITE12 | | | Lucca |

ITE13 | | | Pistoia |

ITE14 | | | Firenze |

ITE15 | | | Prato |

ITE16 | | | Livorno |

ITE17 | | | Pisa |

ITE18 | | | Arezzo |

ITE19 | | | Siena |

ITE1A | | | Grosseto |

ITE2 | | Umbria | |

ITE21 | | | Perugia |

ITE22 | | | Terni |

ITE3 | | Marche | |

ITE31 | | | Pesaro e Urbino |

ITE32 | | | Ancona |

ITE33 | | | Macerata |

ITE34 | | | Ascoli Piceno |

ITE4 | | Lazio | |

ITE41 | | | Viterbo |

ITE42 | | | Rieti |

ITE43 | | | Roma |

ITE44 | | | Latina |

ITE45 | | | Frosinone |

ITF | SUD | | |

ITF1 | | Abruzzo | |

ITF11 | | | L'Aquila |

ITF12 | | | Teramo |

ITF13 | | | Pescara |

ITF14 | | | Chieti |

ITF2 | | Molise | |

ITF21 | | | Isernia |

ITF22 | | | Campobasso |

ITF3 | | Campania | |

ITF31 | | | Caserta |

ITF32 | | | Benevento |

ITF33 | | | Napoli |

ITF34 | | | Avellino |

ITF35 | | | Salerno |

ITF4 | | Puglia | |

ITF41 | | | Foggia |

ITF42 | | | Bari |

ITF43 | | | Taranto |

ITF44 | | | Brindisi |

ITF45 | | | Lecce |

ITF5 | | Basilicata | |

ITF51 | | | Potenza |

ITF52 | | | Matera |

ITF6 | | Calabria | |

ITF61 | | | Cosenza |

ITF62 | | | Crotone |

ITF63 | | | Catanzaro |

ITF64 | | | Vibo Valentia |

ITF65 | | | Reggio di Calabria |

ITG | ISOLE | | |

ITG1 | | Sicilia | |

ITG11 | | | Trapani |

ITG12 | | | Palermo |

ITG13 | | | Messina |

ITG14 | | | Agrigento |

ITG15 | | | Caltanissetta |

ITG16 | | | Enna |

ITG17 | | | Catania |

ITG18 | | | Ragusa |

ITG19 | | | Siracusa |

ITG2 | | Sardegna | |

ITG21 | | | Sassari |

ITG22 | | | Nuoro |

ITG23 | | | Oristano |

ITG24 | | | Cagliari |

ITZ | EXTRA-REGIO | | |

ITZZ | | Extra-Regio | |

ITZZZ | | | Extra-Regio |

LU | | | LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) |

LU0 | LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) | | |

LU00 | | Luxembourg (Grand-Duché) | |

LU000 | | | Luxembourg (Grand-Duché) |

LUZ | EXTRA-REGIO | | |

LUZZ | | Extra-Regio | |

LUZZZ | | | Extra-Regio |

NL | | | NEDERLAND |

NL1 | NOORD-NEDERLAND | | |

NL11 | | Groningen | |

NL111 | | | Oost-Groningen |

NL112 | | | Delfzijl en omgeving |

NL113 | | | Overig Groningen |

NL12 | | Friesland | |

NL121 | | | Noord-Friesland |

NL122 | | | Zuidwest-Friesland |

NL123 | | | Zuidoost-Friesland |

NL13 | | Drenthe | |

NL131 | | | Noord-Drenthe |

NL132 | | | Zuidoost-Drenthe |

NL133 | | | Zuidwest-Drenthe |

NL2 | OOST-NEDERLAND | | |

NL21 | | Overijssel | |

NL211 | | | Noord-Overijssel |

NL212 | | | Zuidwest-Overijssel |

NL213 | | | Twente |

NL22 | | Gelderland | |

NL221 | | | Veluwe |

NL222 | | | Achterhoek |

NL223 | | | Arnhem/Nijmegen |

NL224 | | | Zuidwest-Gelderland |

NL23 | | Flevoland | |

NL230 | | | Flevoland |

NL3 | WEST-NEDERLAND | | |

NL31 | | Utrecht | |

NL310 | | | Utrecht |

NL32 | | Noord-Holland | |

NL321 | | | Kop van Noord-Holland |

NL322 | | | Alkmaar en omgeving |

NL323 | | | IJmond |

NL324 | | | Agglomeratie Haarlem |

NL325 | | | Zaanstreek |

NL326 | | | Groot-Amsterdam |

NL327 | | | Het Gooi en Vechtstreek |

NL33 | | Zuid-Holland | |

NL331 | | | Agglomeratie Leiden en Bollenstreek |

NL332 | | | Agglomeratie 's-Gravenhage |

NL333 | | | Delft en Westland |

NL334 | | | Oost-Zuid-Holland |

NL335 | | | Groot-Rijnmond |

NL336 | | | Zuidoost-Zuid-Holland |

NL34 | | Zeeland | |

NL341 | | | Zeeuwsch-Vlaanderen |

NL342 | | | Overig Zeeland |

NL4 | ZUID-NEDERLAND | | |

NL41 | | Noord-Brabant | |

NL411 | | | West-Noord-Brabant |

NL412 | | | Midden-Noord-Brabant |

NL413 | | | Noordoost-Noord-Brabant |

NL414 | | | Zuidoost-Noord-Brabant |

NL42 | | Limburg (NL) | |

NL421 | | | Noord-Limburg |

NL422 | | | Midden-Limburg |

NL423 | | | Zuid-Limburg |

NLZ | EXTRA-REGIO | | |

NLZZ | | Extra-Regio | |

NLZZZ | | | Extra-Regio |

AT | | | ÖSTERREICH |

AT1 | OSTÖSTERREICH | | |

AT11 | | Burgenland | |

AT111 | | | Mittelburgenland |

AT112 | | | Nordburgenland |

AT113 | | | Südburgenland |

AT12 | | Niederösterreich | |

AT121 | | | Mostviertel-Eisenwurzen |

AT122 | | | Niederösterreich-Süd |

AT123 | | | Sankt Pölten |

AT124 | | | Waldviertel |

AT125 | | | Weinviertel |

AT126 | | | Wiener Umland/Nordteil |

AT127 | | | Wiener Umland/Südteil |

AT13 | | Wien | |

AT130 | | | Wien |

AT2 | SÜDÖSTERREICH | | |

AT21 | | Kärnten | |

AT211 | | | Klagenfurt-Villach |

AT212 | | | Oberkärnten |

AT213 | | | Unterkärnten |

AT22 | | Steiermark | |

AT221 | | | Graz |

AT222 | | | Liezen |

AT223 | | | Östliche Obersteiermark |

AT224 | | | Oststeiermark |

AT225 | | | West- und Südsteiermark |

AT226 | | | Westliche Obersteiermark |

AT3 | WESTÖSTERREICH | | |

AT31 | | Oberösterreich | |

AT311 | | | Innviertel |

AT312 | | | Linz-Wels |

AT313 | | | Mühlviertel |

AT314 | | | Steyr-Kirchdorf |

AT315 | | | Traunviertel |

AT32 | | Salzburg | |

AT321 | | | Lungau |

AT322 | | | Pinzgau-Pongau |

AT323 | | | Salzburg und Umgebung |

AT33 | | Tirol | |

AT331 | | | Außerfern |

AT332 | | | Innsbruck |

AT333 | | | Osttirol |

AT334 | | | Tiroler Oberland |

AT335 | | | Tiroler Unterland |

AT34 | | Vorarlberg | |

AT341 | | | Bludenz-Bregenzer Wald |

AT342 | | | Rheintal-Bodenseegebiet |

ATZ | EXTRA-REGIO | | |

ATZZ | | Extra-Regio | |

ATZZZ | | | Extra-Regio |

PT | | | PORTUGAL |

PT1 | CONTINENTE | | |

PT11 | | Norte | |

PT111 | | | Minho-Lima |

PT112 | | | Cávado |

PT113 | | | Ave |

PT114 | | | Grande Porto |

PT115 | | | Tâmega |

PT116 | | | Entre Douro e Vouga |

PT117 | | | Douro |

PT118 | | | Alto Trás-os-Montes |

PT15 | | Algarve | |

PT150 | | | Algarve |

PT16 | | Centro (P) | |

PT161 | | | Baixo Vouga |

PT162 | | | Baixo Mondego |

PT163 | | | Pinhal Litoral |

PT164 | | | Pinhal Interior Norte |

PT165 | | | Dâo-Lafôes |

PT166 | | | Pinhal Interior Sul |

PT167 | | | Serra da Estrela |

PT168 | | | Beira Interior Norte |

PT169 | | | Beira Interior Sul |

PT16A | | | Cova da Beira |

PT16B | | | Oeste |

PT16C | | | Médio Tejo |

PT17 | | Lisboa | |

PT171 | | | Grande Lisboa |

PT172 | | | Península de Setúbal |

PT18 | | Alentejo | |

PT181 | | | Alentejo Litoral |

PT182 | | | Alto Alentejo |

PT183 | | | Alentejo Central |

PT184 | | | Baixo Alentejo |

PT185 | | | Leziria do Tejo |

PT2 | Região Autónoma dos AÇORES | | |

PT20 | | Região Autónoma dos Açores | |

PT200 | | | Região Autónoma dos Açores |

PT3 | Região Autónoma da MADEIRA | | |

PT30 | | Região Autónoma da Madeira | |

PT300 | | | Região Autónoma da Madeira |

PTZ | EXTRA-REGIO | | |

PTZZ | | Extra-Regio | |

PTZZZ | | | Extra-Regio |

FI | | | SUOMI/FINLAND |

FI1 | MANNER-SUOMI | | |

FI13 | | Itä-Suomi | |

FI131 | | | Etelä-Savo |

FI132 | | | Pohjois-Savo |

FI133 | | | Pohjois-Karjala |

FI134 | | | Kainuu |

FI18 | | Etelä-Suomi | |

FI181 | | | Uusimaa |

FI182 | | | Itä-Uusimaa |

FI183 | | | Varsinais-Suomi |

FI184 | | | Kanta-Häme |

FI185 | | | Päijät-Häme |

FI186 | | | Kymenlaakso |

FI187 | | | Etelä-Karjala |

FI19 | | Länsi-Suomi | |

FI191 | | | Satakunta |

FI192 | | | Pirkanmaa |

FI193 | | | Keski-Suomi |

FI194 | | | Etelä-Pohjanmaa |

FI195 | | | Pohjanmaa |

FI1A | | Pohjois-Suomi | |

FI1A1 | | | Keski-Pohjanmaa |

FI1A2 | | | Pohjois-Pohjanmaa |

FI1A3 | | | Lappi |

FI2 | ÅLAND | | |

FI20 | | Åland | |

FI200 | | | Åland |

FIZ | EXTRA-REGIO | | |

FIZZ | | Extra-Regio | |

FIZZZ | | | Extra-Regio |

SE | | | SVERIGE |

SE0 | SVERIGE | | |

SE01 | | Stockholm | |

SE010 | | | Stockholms län |

SE02 | | Östra Mellansverige | |

SE021 | | | Uppsala län |

SE022 | | | Södermanlands län |

SE023 | | | Östergötlands län |

SE024 | | | Örebro län |

SE025 | | | Västmanlands län |

SE04 | | Sydsverige | |

SE041 | | | Blekinge län |

SE044 | | | Skåne län |

SE06 | | Norra Mellansverige | |

SE061 | | | Värmlands län |

SE062 | | | Dalarnas län |

SE063 | | | Gävleborgs län |

SE07 | | Mellersta Norrland | |

SE071 | | | Västernorrlands län |

SE072 | | | Jämtlands län |

SE08 | | Övre Norrland | |

SE081 | | | Västerbottens län |

SE082 | | | Norrbottens län |

SE09 | | Småland med öarna | |

SE091 | | | Jönköpings län |

SE092 | | | Kronobergs län |

SE093 | | | Kalmar län |

SE094 | | | Gotlands län |

SE0A | | Västsverige | |

SE0A1 | | | Hallands län |

SE0A2 | | | Västra Götalands län |

SEZ | EXTRA-REGIO | | |

SEZZ | | Extra-Regio | |

SEZZZ | | | Extra-Regio |

UK | | | UNITED KINGDOM |

UKC | NORTH EAST | | |

UKC1 | | Tees Valley and Durham | |

UKC11 | | | Hartlepool and Stockton-on-Tees |

UKC12 | | | South Teesside |

UKC13 | | | Darlington |

UKC14 | | | Durham CC |

UKC2 | | Northumberland and Tyne and Wear | |

UKC21 | | | Northumberland |

UKC22 | | | Tyneside |

UKC23 | | | Sunderland |

UKD | NORTH WEST | | |

UKD1 | | Cumbria | |

UKD11 | | | West Cumbria |

UKD12 | | | East Cumbria |

UKD2 | | Cheshire | |

UKD21 | | | Halton and Warrington |

UKD22 | | | Cheshire CC |

UKD3 | | Greater Manchester | |

UKD31 | | | Greater Manchester South |

UKD32 | | | Greater Manchester North |

UKD4 | | Lancashire | |

UKD41 | | | Blackburn with Darwen |

UKD42 | | | Blackpool |

UKD43 | | | Lancashire CC |

UKD5 | | Merseyside | |

UKD51 | | | East Merseyside |

UKD52 | | | Liverpool |

UKD53 | | | Sefton |

UKD54 | | | Wirral |

UKE | YORKSHIRE AND THE HUMBER | | |

UKE1 | | East Riding and North Lincolnshire | |

UKE11 | | | Kingston upon Hull, City of |

UKE12 | | | East Riding of Yorkshire |

UKE13 | | | North and North East Lincolnshire |

UKE2 | | North Yorkshire | |

UKE21 | | | York |

UKE22 | | | North Yorkshire CC |

UKE3 | | South Yorkshire | |

UKE31 | | | Barnsley, Doncaster and Rotherham |

UKE32 | | | Sheffield |

UKE4 | | West Yorkshire | |

UKE41 | | | Bradford |

UKE42 | | | Leeds |

UKE43 | | | Calderdale, Kirklees and Wakefield |

UKF | EAST MIDLANDS | | |

UKF1 | | Derbyshire and Nottinghamshire | |

UKF11 | | | Derby |

UKF12 | | | East Derbyshire |

UKF13 | | | South and West Derbyshire |

UKF14 | | | Nottingham |

UKF15 | | | North Nottinghamshire |

UKF16 | | | South Nottinghamshire |

UKF2 | | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | |

UKF21 | | | Leicester |

UKF22 | | | Leicestershire CC and Rutland |

UKF23 | | | Northamptonshire |

UKF3 | | Lincolnshire | |

UKF30 | | | Lincolnshire |

UKG | WEST MIDLANDS | | |

UKG1 | | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | |

UKG11 | | | Herefordshire, County of |

UKG12 | | | Worcestershire |

UKG13 | | | Warwickshire |

UKG2 | | Shropshire and Staffordshire | |

UKG21 | | | Telford and Wrekin |

UKG22 | | | Shropshire CC |

UKG23 | | | Stoke-on-Trent |

UKG24 | | | Staffordshire CC |

UKG3 | | West Midlands | |

UKG31 | | | Birmingham |

UKG32 | | | Solihull |

UKG33 | | | Coventry |

UKG34 | | | Dudley and Sandwell |

UKG35 | | | Walsall and Wolverhampton |

UKH | EAST OF ENGLAND | | |

UKH1 | | East Anglia | |

UKH11 | | | Peterborough |

UKH12 | | | Cambridgeshire CC |

UKH13 | | | Norfolk |

UKH14 | | | Suffolk |

UKH2 | | Bedfordshire and Hertfordshire | |

UKH21 | | | Luton |

UKH22 | | | Bedfordshire CC |

UKH23 | | | Hertfordshire |

UKH3 | | Essex | |

UKH31 | | | Southend-on-Sea |

UKH32 | | | Thurrock |

UKH33 | | | Essex CC |

UKI | LONDON | | |

UKI1 | | Inner London | |

UKI11 | | | Inner London — West |

UKI12 | | | Inner London — East |

UKI2 | | Outer London | |

UKI21 | | | Outer London — East and North East |

UKI22 | | | Outer London — South |

UKI23 | | | Outer London — West and North West |

UKJ | SOUTH EAST | | |

UKJ1 | | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | |

UKJ11 | | | Berkshire |

UKJ12 | | | Milton Keynes |

UKJ13 | | | Buckinghamshire CC |

UKJ14 | | | Oxfordshire |

UKJ2 | | Surrey, East and West Sussex | |

UKJ21 | | | Brighton and Hove |

UKJ22 | | | East Sussex CC |

UKJ23 | | | Surrey |

UKJ24 | | | West Sussex |

UKJ3 | | Hampshire and Isle of Wight | |

UKJ31 | | | Portsmouth |

UKJ32 | | | Southampton |

UKJ33 | | | Hampshire CC |

UKJ34 | | | Isle of Wight |

UKJ4 | | Kent | |

UKJ41 | | | Medway |

UKJ42 | | | Kent CC |

UKK | SOUTH WEST | | |

UKK1 | | Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset | |

UKK11 | | | Bristol, City of |

UKK12 | | | North and North-East Somerset |

| | | South Gloucestershire |

UKK13 | | | Gloucestershire |

UKK14 | | | Swindon |

UKK15 | | | Wiltshire CC |

UKK2 | | Dorset and Somerset | |

UKK21 | | | Bournemouth and Poole |

UKK22 | | | Dorset CC |

UKK23 | | | Somerset |

UKK3 | | Cornwall and Isles of Scilly | |

UKK30 | | | Cornwall and Isles of Scilly |

UKK4 | | Devon | |

UKK41 | | | Plymouth |

UKK42 | | | Torbay |

UKK43 | | | Devon CC |

UKL | WALES | | |

UKL1 | | West Wales and The Valleys | |

UKL11 | | | Isle of Anglesey |

UKL12 | | | Gwynedd |

UKL13 | | | Conwy and Denbighshire |

UKL14 | | | South-West Wales |

UKL15 | | | Central Valleys |

UKL16 | | | Gwent Valleys |

UKL17 | | | Bridgend and Neath Port Talbot |

UKL18 | | | Swansea |

UKL2 | | East Wales | |

UKL21 | | | Monmouthshire and Newport |

UKL22 | | | Cardiff and Vale of Glamorgan |

UKL23 | | | Flintshire and Wrexham |

UKL24 | | | Powys |

UKM | SCOTLAND | | |

UKM1 | | North Eastern Scotland | |

UKM10 | | | Aberdeen City, Aberdeenshire and North-East Moray |

UKM2 | | Eastern Scotland | |

UKM21 | | | Angus and Dundee City |

UKM22 | | | Clackmannanshire and Fife |

UKM23 | | | East Lothian and Midlothian |

UKM24 | | | Scottish Borders, The |

UKM25 | | | Edinburgh, City of |

UKM26 | | | Falkirk |

UKM27 | | | Perth and Kinross and Stirling |

UKM28 | | | West Lothian |

UKM3 | | South Western Scotland | |

UKM31 | | | East and West Dunbartonshire, Helensburgh and Lomond |

UKM32 | | | Dumfries and Galloway |

UKM33 | | | East Ayrshire and North Ayrshire Mainland |

UKM34 | | | Glasgow City |

UKM35 | | | Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire |

UKM36 | | | North Lanarkshire |

UKM37 | | | South Ayrshire |

UKM38 | | | South Lanarkshire |

UKM4 | | Highlands and Islands | |

UKM41 | | | Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty |

UKM42 | | | Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey |

UKM43 | | | Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands |

UKM44 | | | Eilean Siar (Western Isles) |

UKM45 | | | Orkney Islands |

UKM46 | | | Shetland Islands |

UKN | NORTHERN IRELAND | | |

UKN0 | | Northern Ireland | |

UKN01 | | | Belfast |

UKN02 | | | Outer Belfast |

UKN03 | | | East of Northern Ireland |

UKN04 | | | North of Northern Ireland |

UKN05 | | | West and South of Northern Ireland |

UKZ | EXTRA-REGIO | | |

UKZZ | | Extra-regio | |

UKZZZ | | | Extra-regio |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Obstoječe upravne enote

Na ravni NUTS 1 za Belgijo "Gewesten/Régions", za Nemčijo "Länder", za Portugalsko "Continente", Regiăo dos Açores in Regiăo da Madeira in za Združeno kraljestvo Škotska, Wales, Severna Irska in Government Office Regions of England.

Na ravni NUTS 2 za Belgijo "Provincies/Provinces", za Nemčijo "Regierungsbezirke", za Grčijo "periferies", za Španijo "comunidades y ciudades autónomas", za Francijo "régions", za Irsko "regions", za Italijo "regioni", za Nizozemsko "provincies" in za Avstrijo "Länder".

Na ravni NUTS 3 za Belgijo "arrondissementen/arrondissements", za Dansko "Amtskommuner", za Nemčijo "Kreise/kreisfreie Städte", za Grčijo "nomoi", za Španijo "provincias", za Francijo "départements", za Irsko "regional authority regions", za Italijo "provincie", za Švedsko "län" in za Finsko "maakunnat/landskapen".

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Manjše upravne enote

Za Belgijo "Gemeenten/Communes", za Dansko: "Kommuner", za Nemčijo "Gemeinden", za Grčijo "Demoi/Koinotites", za Španijo "Municipios", za Francijo "Communes", za Irsko "counties or county boroughs", za Italijo "Comuni", za Luksemburg "Communes", za Nizozemsko "Gemeenten", za Avstrijo "Gemeinden", za Portugalsko "Freguesias", za Finsko "Kunnat/Kommuner", za Švedsko "Kommuner" in za Združeno kraljestvo "Wards".

--------------------------------------------------

Top