Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003D0249-20110203

Odločba Komisije z dne 9. aprila 2003 o dovolitvi državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami jagod ( Fragaria L.), namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom iz Čila (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1184) (2003/249/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/249/2011-02-03

2003D0249 — SL — 03.02.2011 — 002.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. aprila 2003

o dovolitvi državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami jagod (Fragaria L.), namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom iz Čila

(notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1184)

(2003/249/ES)

(UL L 093, 10.4.2003, p.32)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

ODLOČBA KOMISIJE z dne 4. aprila 2007

  L 95

51

5.4.2007

►M2

SKLEP KOMISIJE z dne 2. februarja 2011

  L 29

33

3.2.2011
▼B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. aprila 2003

o dovolitvi državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami jagod (Fragaria L.), namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom iz Čila

(notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1184)

(2003/249/ES)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih za preprečevanje vnosa organizmov, škodljivih za rastline in rastlinske proizvode, v Skupnost in njihovega širjenja v Skupnosti ( 1 ), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2002/22/ES ( 2 ), in zlasti člena 15(1) Direktive,

ob upoštevanju prošnje Francije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po Direktivi 2000/29/ES se rastlin jagode (Fragaria L.), namenjenih saditvi, razen semen, s poreklom v neevropskih državah, pri čemer so izključene sredozemske države, Avstralija, Nova Zelandija, Kanada in celinske države Združenih držav Amerike, načeloma ne sme vnesti v Skupnost. Navedena Direktiva pa dovoljuje odstopanja od tega pravila, če je ugotovljeno, da ni nevarnosti širjenja škodljivih organizmov.

(2)

V Čilu je razmnoževanje rastlin Fragaria L., namenjenih saditvi, razen semen, iz rastlin, ki jih dobavljajo države članice, postalo ustaljena praksa. Pridelane rastline se potem izvozijo v Skupnost zaradi zasaditve za pridelavo plodov.

(3)

Od sezone 2001 so bila z Odločbama Komisije 2000/700/ES ( 3 ) in 2002/316/ES ( 4 ) za omejeno obdobje in ob upoštevanju posebnih pogojev dovoljena odstopanja od nekaterih določb Direktive 2000/29/ES v zvezi z rastlinami Fragaria L., namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom v Čilu.

(4)

Okoliščine, ki upravičujejo ta odstopanja, še veljajo in ni novih informacij, ki bi bile razlog za spremembo posebnih pogojev.

(5)

Državam članicam bi bilo zato treba dovoliti, da za določena omejena obdobja in ob upoštevanju posebnih pogojev določijo odstopanja.

(6)

Dovoljenje za določanje odstopanj je treba preklicati, če se ugotovi, da posebni pogoji iz te odločbe ne zadoščajo za preprečevanje vnosa škodljivih organizmov v Skupnost ali da se niso izpolnjevali.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:Člen 1

Državam članicam se dovoli, da določijo odstopanja od člena 4(1) Direktive 2000/29/ES v zvezi s prepovedmi iz točke 18 Dela A Priloge III k navedeni Direktivi za rastline jagode (Fragaria L.), namenjene saditvi, razen semen, s poreklom iz Čila (v nadaljevanju rastline).

▼M2

Dovoljenje za določitev odstopanj, kot je predvideno v odstavku 1 (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje), poleg pogojev iz prilog I, II in IV k Direktivi 2000/29/ES upošteva pogoje iz Priloge k tej odločbi in se uporablja samo za rastline, vnesene v Unijo v obdobju od 1. junija do 30. septembra vsakega leta.

▼B

Člen 2

Države članice Komisiji in drugim državam članicam pred 30. novembrom v letu uvoza priskrbijo:

(a) informacije o količinah rastlin, uvoženih po tej odločbi; in

(b) podrobno tehnično poročilo o uradnih pregledih in testiranju iz točke 5 Priloge.

Vsaka država članica, v kateri se po uvozu rastline potem zasadijo, Komisiji in drugim državam članicam pred 31. marcem v letu po uvozu zagotovi podrobno tehnično poročilo o uradnih inšpekcijah in testiranju iz točke 8 Priloge.

Člen 3

Države članice Komisijo in druge države članice takoj obvestijo o vseh pošiljkah, vnesenih na njihovo ozemlje po tej odločbi, za katere je bilo naknadno ugotovljeno, da te odločbe ne izpolnjujejo.

▼M2

Člen 3a

Ta odločba preneha veljati 30. septembra 2020.

▼B

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.
PRILOGA

Posebni pogoji, ki veljajo za rastline jagod (Fragaria L), namenjene saditvi, razen semen, s poreklom iz Čila, za katere so bila odobrena odstopanja, predvidena v členu 1 te odločbe

1.

Rastline so namenjene pridelavi plodov v Skupnosti in so:

(a) pridobljene izključno iz matičnih rastlin, uvoženih iz države članice, ki so uradno potrjene po odobrenem programu potrjevanja države članice;

(b) zrasle na zemljišču, ki:

 se nahaja na območju, ločenem od tržne pridelave plodov jagod,

 se nahaja vsaj en kilometer od najbližjih nasadov jagod, ki rastejo zaradi pridelave plodov ali sadik in ne izpolnjujejo pogojev te odločbe,

 se nahaja vsaj 200 metrov od katerih koli drugih rastlin rodu Fragaria, ki ne izpolnjujejo pogojev te odločbe, in

 je bilo po spravilu predhodnega pridelka in pred zasaditvijo rastlin uradno preskušeno z ustreznimi metodami, pri čemer se je pokazalo, da je brez talnih škodljivih organizmov, vključno z ogorčicami Globodera pallida (Stone) Behrens in Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, ali pa obdelano, tako da je zagotovo brez teh organizmov;

(c) jih čilske uradne službe za varstvo rastlin uradno pregledale vsaj trikrat med rastno dobo in ponovno pred izvozom na škodljive organizme s seznama Prilog I in II v Delu A k Direktivi 2000/29/ES, zlasti:

 Arabis mosaic virus,

▼M2 —————

▼B

  Globodera pallida (Stone) Behrens,

  Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens,

  Naupactus leucoloma (Boheman),

  Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae,

 Strawberry crinkle virus,

 Strawberry mild yellow edge virus,

 Strawberry vein banding virus,

  Xanthomonas fragariae Kennedy and King,

  Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropske populacije)

in katerih koli drugih škodljivih organizmov, za katere se ve, da se ne pojavljajo v Skupnosti, kot so:

  Aegorhinus phaleratus Erichson,

  Aegorhinus superciliosus germari (Gay Solier),

  Chaetosiphon thomasi Hille Risambers,

  Pseudoleucania bilitura Guenée,

  Fusarium oxysporum fsp. fragariae,

  Fragaria Chiloensis ilar virus,

in je bilo ob vsaki priložnosti ugotovljeno, da so brez vseh teh organizmov;

(d) pred izvozom:

 z njih otresli vso zemljo ali drug rastni substrat,

 očiščene (t.j. brez rastlinskih ostankov) ter brez cvetov in plodov.

2.

Rastline spremlja fitosanitarno spričevalo, izdano v Čilu v skladu s členom 7(1) in členom 13(1) Direktive 2000/29/ES na osnovi v Direktivi določenega pregleda.

Spričevalo navaja:

 v rubriki „Dezinsekcija in/ali dezinfekcija“ specifikacijo zadnje(-ih) obdelav(-e), izvršene(-ih) pred izvozom,

 pod „Dopolnilna izjava“ navedbo „Ta pošiljka izpolnjuje pogoje iz Odločbe Komisije 2003/249/ES“, pa tudi ime sorte in program uradnega potrjevanja države članice, po katerem so bile matične rastline potrjene.

3.

Rastline se vnesejo preko vstopnih mest, ki jih je za namene dovoljenja določila država članica, v kateri se nahajajo.

Te vstopne točke ter ime in naslov odgovornega uradnega organa iz Direktive 2000/29/ES, zadolženega za vsako vstopno mesto, države članice dovolj dolgo vnaprej sporočijo Komisiji, na zahtevo pa so na voljo drugim državam članicam.

Če se vnos rastlin v Skupnost opravlja v državi članici, ki ni država članica, ki se poslužuje dovoljenja, odgovorni uradni organi države članice, v kateri se opravlja vnos, za zagotovitev skladnosti s to odločbo obvestijo in sodelujejo z odgovornimi uradnimi organi držav članic, ki se poslužujejo dovoljenja.

4.

Pred vnosom rastlin v Skupnost se uvoznika uradno obvesti o pogojih iz točk 1 do 6.

Navedeni uvoznik dovolj dolgo vnaprej odgovornim uradnim organom v državah članicah vnosa sporoči podrobnosti o vsakem vnosu, ki navajajo:

 vrsto materiala,

 količino rastlin,

 predvideni datum vnosa v Skupnost,

 predvideno vstopno mesto v Skupnost,

 ime, naslove in lokacije, kjer se bodo rastline skladiščile pod uradnim nadzorom pred rezultati uradnih pregledov iz točke 5, ali mesta iz točke 6, kjer naj bi bile rastline posajene po uspešno opravljenem pregledu in testiranju iz točke 5.

Uvoznik zadevne odgovorne uradne organe obvesti o kakršnih koli spremembah podrobnosti iz te točke, kakor hitro so poznane.

Zadevne države članice Komisijo nemudoma obvestijo o podrobnostih iz te točke in o vsaki spremembi podrobnosti.

Vsaj dva tedna pred premikom rastlin iz prostorov, kjer se skladiščijo, uvoznik obvesti odgovorni uradni organ o mestih iz točke 6, kjer naj bi bile rastline posajene.

5.

Uradne preglede, vključno z ustreznim testiranjem, zahtevani po členu 13 Direktive 2000/29/ES in v skladu s točko 8 te odločbe, opravljajo odgovorni uradni organi v državi članici, ki se poslužuje dovoljenja, in če je primerno, v sodelovanju z odgovornimi uradnimi organi države članice, v kateri naj bi bile rastline posajene.

Med temi inšpekcijami države članice opravijo tudi preglede in, če je primerno, testiranja glede škodljivih organizmov iz točke 1(c). Vsako najdbo teh škodljivih organizmov se takoj prijavi Komisiji. Ustrezno se ukrepa za uničenje škodljivih organizmov in, če je primerno, zadevnih rastlin.

Ne glede na spremljanje iz druge alinee člena 21(3) Direktive 2000/29/ES Komisija določi, v kakšnem obsegu se uradni pregledi iz navedene alinee vključijo v program uradnih pregledov v skladu s tretjim pododstavkom člena 21(5) navedene Direktive.

6.

Rastline se posadijo samo na mestih, ki so uradno registrirana in odobrena za namene dovoljenja.

Oseba, ki namerava rastline posaditi, vnaprej obvesti odgovorne uradne organe države članice, v kateri se mesta saditve nahajajo, o imenu in naslovu lastnika teh mest.

Če se mesto saditve nahaja v državi članici, ki ni država članica, ki se poslužuje dovoljenja, odgovorni uradni organi države članice, ki se poslužuje dovoljenja, obvestijo odgovorne uradne organe države članice, v kateri naj bi bile rastline posajene, o imenu in naslovu mest, na katerih naj bi bile rastline posajene. Te informacije se dajo v trenutku, ko se od uvoznika prejme vnaprejšnje obvestilo, kot je navedeno v točki 4.

7.

Odgovorni uradni organi zagotovijo, da se vsaka rastlina, ki ni posajena v skladu s točko 6, uniči pod njihovim nadzorom.

Dokumentacija o številu tako uničenih rastlin se hrani in je na zahtevo na voljo Komisiji.

8.

V rastno dobi po uvozu odgovorni uradni organi države članice, v kateri so rastline posajene, ob ustreznih časih na mestih iz točke 6 vizualno pregledajo ustrezen delež rastlin glede navzočnosti, znakov ali simptomov kakršnih koli škodljivih organizmov. Kot rezultat teh vizualnih pregledov se vsak škodljiv organizem, ki je povzročil znake ali simptome, določi z ustreznim postopkom testiranja. Vsaka rastlina, za katero je bilo med navedenimi pregledi ali testiranji ugotovljeno, da ni brez škodljivih organizmov iz točke 1(c), se pod nadzorom odgovornih uradnih organov takoj uniči. O tem se takoj obvesti Komisijo.( 1 ) UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

( 2 ) UL L 78, 25.3.2003, str. 10.

( 3 ) UL L 287, 14.11.2000, str. 65.

( 4 ) UL L 113, 30.4.2002, str. 32.

Top