Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0474

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/474 z dne 18. marca 2015 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/92/EU o nadzoru, zdravstvenih pregledih rastlin in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za leseno embalažo, ki se dejansko uporablja pri prevozu določenega blaga s poreklom iz Kitajske (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 1684)

OJ L 76, 20.3.2015, p. 64–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; implicitno zavrnjeno 32018D1137

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/474/oj

20.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/64


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/474

z dne 18. marca 2015

o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/92/EU o nadzoru, zdravstvenih pregledih rastlin in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za leseno embalažo, ki se dejansko uporablja pri prevozu določenega blaga s poreklom iz Kitajske

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 1684)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1), in zlasti četrtega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2013/92/EU (2) določa nadzor, zdravstvene preglede rastlin in ukrepe, ki jih je treba sprejeti za leseno embalažo, ki se dejansko uporablja pri prevozu določenega blaga s poreklom iz Kitajske.

(2)

Pri uporabi Izvedbenega sklepa 2013/92/EU se je pokazalo, da lesena embalaža, ki se uporablja pri prevozu nekaterih vrst blaga s poreklom iz Kitajske, še vedno pomeni fitosanitarno tveganje za Unijo. Zato bi bilo treba navedeni sklep uporabljati še naprej, in sicer do 31. marca 2017.

(3)

Pri zdravstvenih pregledih rastlin, ki so jih opravile države članice, je bilo tudi ugotovljeno, da je bila lesena embalaža, ki se uporablja pri prevozu blaga iz skrilavca in glazirane keramike ter ploščatih valjanih izdelkov iz železa ali nelegiranega jekla, okužena s škodljivimi organizmi, zlasti z Anoplophora glabripennis (Motschulsky). Izvedbeni sklep 2013/92/EU bi zato moral zajemati tudi navedeno blago.

(4)

Z Izvedbeno direktivo Komisije 2014/78/EU (3) je bila črtana točka 8 oddelka I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES. Zato bi bilo treba sklicevanje na navedeno točko 8 v členih 3 in 4 Izvedbenega sklepa 2013/92/EU črtati.

(5)

Izkušnje kažejo, da so zdravstveni pregledi rastlin s pogostostjo najmanj 15 % ustrezni, ob upoštevanju fitosanitarnega tveganja za vsako blago, ki ga zajema ta sklep, in potrebe po zagotavljanju bolj sorazmerne dodelitve sredstev za učinkovito in uspešno preverjanje vseh vrst blaga na enakovreden način. Zato bi bilo treba za nekatere vrste blaga zmanjšati pogostnost zdravstvenih pregledov rastlin z 90 % na 15 %.

(6)

Glede na izkušnje je za zagotovitev nadaljnjih podrobnosti o prestrezanju lesene embalaže kitajski nacionalni organizaciji za varstvo rastlin potrebno, da države članice sporočijo podatke, ki so potrebni za ugotavljanje virov nezanesljivega označevanja in razlogov, zakaj oznaka velja za nepravilno.

(7)

Za zagotovitev doslednosti v zvezi s zdravstvenimi pregledi rastlin, opravljenimi v obdobju od 1. oktobra 2014 do 31. marca 2015, in uradnim obveščanjem o njih, je primerno zagotoviti prehodno ureditev za navedeno obdobje.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep 2013/92/EU se spremeni:

1.

Prvi odstavek člena 3 se nadomesti z naslednjim:

„Lesena embalaža pošiljk določenega blaga je predmet zdravstvenih pregledov rastlin iz člena 13a(1)(b)(iii) Direktive 2000/29/ES, pri čemer je najmanjša pogostost pregledov določena v Prilogi I k temu sklepu, s čimer se potrdi, da lesena embalaža izpolnjuje zahteve iz točke 2 oddelka I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES.“

2.

Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Ukrepi v primeru neizpolnjevanja zahtev

Kadar se pri zdravstvenih pregledih rastlin iz člena 3 ugotovi, da niso izpolnjene zahteve iz točke 2 oddelka I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES ali da je lesena embalaža okužena s škodljivimi organizmi iz dela A Priloge I k navedeni direktivi, zadevna država članica za leseno embalažo, ki ne izpolnjuje zahtev, nemudoma sprejme enega od ukrepov iz člena 13c(7) navedene direktive.“

3.

Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Poročanje

Brez poseganja v Direktivo Komisije 94/3/ES (4) države članice Komisijo uradno obvestijo o številu in rezultatih zdravstvenih pregledov rastlin, opravljenih v skladu s členoma 2 in 3 tega sklepa, z uporabo predloge za poročanje iz Priloge II, in sicer do 31. julija 2016 za obdobje od 1. aprila 2015 do 31. marca 2016 ter do 31. julija 2017 za obdobje od 1. aprila 2016 do 31. marca 2017.

4.

Drugi odstavek člena 7 se nadomesti z naslednjim:

„Členi 1 do 4 se uporabljajo do 31. marca 2017.“

5.

Prilogi I in II se spremenita v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Za zdravstvene preglede rastlin, opravljene v obdobju od 1. oktobra 2014 do 31. marca 2015, ter obveščanje o njihovem številu in rezultatih, se še naprej uporablja Izvedbeni sklep 2013/92/EU v različici pred spremembo s tem sklepom.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 18. marca 2015

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/92/EU z dne 18. februarja 2013 o nadzoru, zdravstvenih pregledih rastlin in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za leseno embalažo, ki se dejansko uporablja pri prevozu določenega blaga s poreklom iz Kitajske (UL L 47, 20.2.2013, str. 74).

(3)  Izvedbena direktiva Komisije 2014/78/EU z dne 17. junija 2014 o spremembi prilog I, II, III, IV in V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 183, 24.6.2014, str. 23).

(4)  Direktiva Komisije 94/3/ES z dne 21. januarja 1994 o postopku za obveščanje o zadržanju pošiljke ali škodljivega organizma, ki predstavlja neposredno fitosanitarno nevarnost, iz tretjih držav (UL L 32, 5.2.1994, str. 37.)“


PRILOGA

Priloga I k Izvedbenemu sklepu 2013/92/EU se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

DOLOČENO BLAGO

Oznaka kombinirane nomenklature

Opis

Pogostost zdravstvenih pregledov rastlin (v %)

2514 00 00

Skrilavec, vključno grobo klesan ali razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče

15

2515

Marmor, travertin, ekozin in drug apnenčev kamen za spomenike ali gradbeništvo, navidezne relativne gostote 2,5 ali večje, in alabaster, tudi grobo klesani, razžagani ali kako drugače razrezani v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče

15

2516

Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike ali gradbeništvo, tudi grobo klesani ali razžagani ali kako drugače razrezani v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče

15

6801 00 00

Kocke za tlakovanje, robniki in tlakovci iz naravnega kamna (razen iz skrilavcev)

15

6802

Obdelan kamen za spomenike ali za gradbeništvo (razen iz skrilavcev) in izdelki iz njega, razen izdelkov iz tarifne številke 6801; kockice za mozaik in podobno iz naravnega kamna (vključno tudi iz skrilavcev) na podlogi ali brez podloge; umetno obarvana zrna, luskine in prah iz naravnega kamna (vključno iz skrilavcev)

15

6803 00

Obdelan skrilavec in izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega skrilavca

15

6908

Glazirane keramične ploščice za tlakovanje in oblaganje, glazirane keramične kockice in podobno, za mozaik, na podlagi ali brez podlage

15

7210

Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več, platirani, prevlečeni ali prekriti

15“

Priloga II k Izvedbenemu sklepu 2013/92/EU se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

PREDLOGA ZA POROČANJE

Poročilo o fitosanitarnih pregledih pri uvozu lesene embalaže vsake pošiljke določenega blaga s poreklom iz Kitajske.

Obdobje poročanja:

Država članica poročevalka:

Zadevne vstopne točke:

Kraj inšpekcijskega pregleda:

Število pošiljk, pregledanih na namembnem kraju:

Število pošiljk, pregledanih na vstopni točki:

 

Oznaka kombinirane nomenklature: 2514 00 00

Oznaka kombinirane nomenklature: 2515

Oznaka kombinirane nomenklature: 2516

Oznaka kombinirane nomenklature: 6801 00 00

Oznaka kombinirane nomenklature: 6802

Oznaka kombinirane nomenklature: 6803 00

Oznaka kombinirane nomenklature: 6908

Oznaka kombinirane nomenklature: 7210

Število vstopajočih pošiljk, ki vstopajo v EU prek države članice poročevalke

 

 

 

 

 

 

 

 

Število pregledanih pošiljk

 

 

 

 

 

 

 

 

od tega število pošiljk z leseno embalažo, ki izpolnjuje zahteve

 

 

 

 

 

 

 

 

od tega število prestreženih pošiljk z leseno embalažo, ki ne izpolnjuje zahtev

 

 

 

 

 

 

 

 

od tega število pošiljk s škodljivim organizmom in brez skladne oznake ISPM15 (razčlenite glede na škodljiv organizem ter navedite, ali oznaka manjka ali ni pravilna) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

—od tega število pošiljk s škodljivim organizmom in skladno oznako ISPM15 (razčlenite glede na škodljiv organizem)

Navedite kodo države, proizvajalca/izvajalca obdelave in kodo obdelave, ki jih vsebuje oznaka ISPM15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od tega število pošiljk samo brez skladne oznake ISPM15 (navedite, ali oznaka manjka ali ni pravilna) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Če je ustrezno, navedite razloge, zakaj so bile oznake ISPM15 opredeljene kot nepravilne (vrsta, način uporabe ipd.).“


Top