Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0092

2013/92/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. februarja 2013 o nadzoru, zdravstvenih pregledih rastlin in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za leseno embalažo, ki se dejansko uporablja pri prevozu določenega blaga s poreklom iz Kitajske (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 789)

OJ L 47, 20.2.2013, p. 74–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 067 P. 110 - 113

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; razveljavil 32018D1137

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/92/oj

20.2.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 47/74


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 18. februarja 2013

o nadzoru, zdravstvenih pregledih rastlin in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za leseno embalažo, ki se dejansko uporablja pri prevozu določenega blaga s poreklom iz Kitajske

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 789)

(2013/92/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1), zlasti tretjega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Lesena embalaža, ki se dejansko uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst v Unijo mora biti v skladu s točkama 2 in 8 oddelka I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES.

(2)

Nedavni zdravstveni pregledi rastlin, ki so jih izvedle države članice, so pokazali, da je bila lesena embalaža, ki se uporablja pri prevozu določenega blaga s poreklom iz Kitajske, okužena s škodljivimi organizmi, zlasti z Anoplophora glabripennis (Motschulsky), kar je povzročilo izbruhe navedenih organizmov v Avstriji, Franciji, Nemčiji, Italiji, na Nizozemskem in v Združenem kraljestvu.

(3)

Zato mora biti lesena embalaža navedenega blaga predmet nadzora iz člena 13(1) Direktive 2000/29/ES, zdravstvenih pregledov rastlin iz člena 13a(1)(b)(iii) navedene direktive in, kadar je to primerno, ukrepov iz člena 13c(7) navedene direktive. O rezultatih navedenih zdravstvenih pregledov rastlin bi bilo treba uradno obvestiti Komisijo.

(4)

Na podlagi rezultatov, o katerih je Komisija uradno obveščena, bi bilo treba za oceno učinkovitosti tega sklepa in oceno fitosanitarnih tveganj pri uvozu v Unijo do 31. maja 2014 izvesti pregled lesene embalaže, ki se uporablja za prevoz nekaterega blaga s poreklom iz Kitajske.

(5)

Ta sklep bi bilo treba uporabljati do 31. marca 2015.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„lesena embalaža“ pomeni les ali lesene proizvode, ki se uporabljajo za podporo, zaščito ali prenašanje blaga v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, bobnov in podobne embalaže, palet, zabojnih palet in drugih tovornih desk, paletnih kolutov in varovalnih oblog, ki se dejansko uporabljajo pri prevozu vseh vrst predmetov; predelan les, izdelan z lepilom, toploto ali pritiskom ali kombinacijo le-teh, in embalaža, v celoti sestavljena iz lesa debeline 6 mm ali manj, sta izključena;

(b)

„določeno blago“ pomeni blago s poreklom iz Kitajske, ki se uvaža v Unijo pod oznakami kombinirane nomenklature iz Priloge I in ustreza opisom iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2);

(c)

„pošiljka“ pomeni količino blaga, zajetega v enem samem dokumentu, ki je potreben za carinske ali druge formalnosti.

Člen 2

Nadzor

1.   Lesena embalaža vsake pošiljke določenega blaga je predmet carinskega nadzora v skladu s členom 37(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (3) in nadzora pristojnih uradnih organov, kot je navedeno v členu 13(1) Direktive 2000/29/ES. Določeno blago je lahko predmet enega od carinskih postopkov iz člena 4(16)(a), (d), (e), (f), (g) Uredbe (EGS) št. 2913/92, samo če so izpolnjene formalnosti, določene v členu 3.

2.   Pristojni uradni organi lahko zahtevajo, da letališki organi, pristaniški organi ali bodisi uvozniki bodisi nosilci dejavnosti, kot se dogovorijo med sabo, vnaprej obvestijo carinski urad na vstopi točki in uradni organ na vstopni točki o bližnjem prihodu določenega blaga, takoj ko so seznanjeni s tem.

Člen 3

Zdravstveni pregledi rastlin

Lesena embalaža pošiljk določenega blaga je predmet zdravstvenih pregledov rastlin iz člena 13a(1)(b)(iii) Direktive 2000/29/ES, pri čemer je najmanjša pogostost pregledov določena v Prilogi I k temu sklepu, s čimer se potrdi, da lesena embalaža izpolnjuje zahteve iz točk 2 in 8 oddelka I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES.

Zdravstveni pregledi rastlin se izvajajo na točki vstopa v Unijo ali namembnem kraju, določenem v skladu z Direktivo Komisije 2004/103/ES (4), ki se uporablja smiselno.

Člen 4

Ukrepi v primeru neizpolnjevanja zahtev

Kadar se pri zdravstvenih pregledih rastlin iz člena 3 ugotovi, da niso izpolnjene zahteve iz točk (2) in (8) oddelka I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES ali da je lesena embalaža okužena s škodljivimi organizmi iz dela A Priloge I k navedeni direktivi, zadevna država članica za leseno embalažo, ki ne izpolnjuje zahtev, nemudoma sprejme enega od ukrepov iz člena 13c(7) navedene direktive.

Člen 5

Poročanje

Brez poseganja v Direktivo Komisije 94/3/ES (5) države članice Komisijo uradno obvestijo o številu in rezultatih zdravstvenih pregledov rastlin, opravljenih v skladu s členoma 2 in 3 tega sklepa, z uporabo predloge za poročanje iz Priloge II, in sicer do 31. oktobra 2013 za obdobje od 1. aprila 2013 do 30. septembra 2013, do 30. aprila 2014 za obdobje od 1. oktobra 2013 do 31. marca 2014, do 31. oktobra 2014 za obdobje od 1. aprila 2014 do 30. septembra 2014 in do 30. aprila 2015 za obdobje od 1. oktobra 2014 do 31. marca 2015.

Člen 6

Pregled

Ta sklep se pregleda do 31. maja 2014.

Člen 7

Začetek veljavnosti in prenehanje uporabe

Ta sklep začne veljati 1. aprila 2013.

Uporablja se do 31. marca 2015.

Člen 8

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 18. februarja 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(3)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(4)  UL L 313, 12.10.2004, str. 16.

(5)  UL L 32, 5.2.1994, str. 37.


PRILOGA I

DOLOČENO BLAGO

Oznaka kombinirane nomenklature

Opis

Pogostost zdravstvenih pregledov rastlin (v %)

2514 00 00

Skrilavec, vključno grobo klesan ali razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče

90

2515

Marmor, travertin, ekozin in drug apnenčev kamen za spomenike ali gradbeništvo, navidezne specifične mase 2,5 ali večje, in alabaster, tudi grobo klesani, razžagani ali kako drugače razrezani v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče

90

2516

Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike ali gradbeništvo, tudi grobo klesani ali razžagani ali kako drugače razrezani v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče

90

6801 00 00

Kocke za tlakovanje, robniki in tlakovci iz naravnega kamna (razen iz skrilavcev)

15

6802

Obdelan kamen za spomenike ali za gradbeništvo (razen iz skrilavcev) in izdelki iz njega, razen izdelkov iz tarifne številke 6801; kockice za mozaik in podobno iz naravnega kamna (vključno tudi iz skrilavcev) na podlogi ali brez podloge; umetno obarvana zrna, luskine in prah iz naravnega kamna (vključno iz skrilavcev)

15


PRILOGA II

PREDLOGA ZA POROČANJE

Poročilo o fitosanitarnih pregledih pri uvozu lesene embalaže vsake pošiljke določenega blaga s poreklom iz Kitajske.

Obdobje poročanja:

Država članica poročevalka:

Zadevne vstopne točke:

Kraj inšpekcijskega pregleda

:

Število pošiljk, pregledano na vstopni točki:

Število pošiljk, pregledano na namembnem kraju:

 

Oznaka kombinirane nomenklature: 2514 00 00

Oznaka kombinirane nomenklature: 2515

Oznaka kombinirane nomenklature: 2516

Oznaka kombinirane nomenklature: 6801 00 00

Oznaka kombinirane nomenklature: 6802

Število vstopajočih pošiljk, ki vstopajo v EU prek države članice poročevalke

 

 

 

 

 

Število pregledanih pošiljk

 

 

 

 

 

od tega število pošiljk s škodljivim organizmom in brez skladne oznake ISPM15 (razčlenite glede na škodljiv organizem ter navedite, ali oznaka manjka ali ni pravilna)

 

 

 

 

 

od tega število pošiljk s škodljivim organizmom in skladno oznako ISPM15 (razčlenite glede na škodljiv organizem)

 

 

 

 

 

od tega število pošiljk samo brez skladne oznake ISPM15 (razčlenite glede na manjkajočo oznako in nepravilno oznako)

 

 

 

 

 

Skupno število prestreženih pregledanih pošiljk lesene embalaže, ki ne izpolnjujejo zahtev

 

 

 

 

 

Skupno število pregledanih pošiljk lesene embalaže, ki izpolnjujejo zahteve

 

 

 

 

 


Top