Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0006

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/6 z dne 5. januarja 2016 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 322/2014 (Besedilo velja za EGP)

OJ L 3, 6.1.2016, p. 5–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/6/oj

6.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/6

z dne 5. januarja 2016

o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 322/2014

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), in zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 53 Uredbe (ES) št. 178/2002 dopušča možnost, da se za živila in krmo, uvožene iz tretje države, zaradi varovanja zdravja ljudi, živali ali okolja sprejmejo ustrezni nujni ukrepi Unije, kadar tveganja ni mogoče na zadovoljiv način obvladati z ukrepi posameznih držav članic.

(2)

Po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima 11. marca 2011 je bila Komisija obveščena, da so vrednosti radionuklidov v nekaterih živilih, ki izvirajo iz Japonske, presegle vrednosti za ukrepanje, ki se za živila uporabljajo na Japonskem. Takšna kontaminacija lahko pomeni tveganje za zdravje ljudi in živali v Uniji, zato je bila sprejeta Izvedbena uredba (EU) št. 297/2011 (2). Navedena uredba je bila nadomeščena z Izvedbeno uredbo (EU) št. 961/2011 (3), ki jo je pozneje nadomestila Izvedbena uredba (EU) št. 284/2012 (4). Slednja je bila nadomeščena z Izvedbeno uredbo (EU) št. 996/2012 (5), ki jo je pozneje nadomestila Izvedbena uredba (EU) št. 322/2014 (6).

(3)

Izvedbena uredba (EU) št. 322/2014 določa, da je ukrepe iz Izvedbene uredbe treba pregledati do 31. marca 2015, zato je primerno razveljaviti Izvedbeno uredbo (EU) št. 322/2014 in sprejeti novo uredbo, da se upoštevajo nadaljnje spremembe stanja in podatki o prisotnosti radioaktivnosti v živilih in krmi za leto 2014.

(4)

Obstoječi ukrepi so bili pregledani ob upoštevanju več kot 81 000 podatkov o prisotnosti radioaktivnosti v živilih in krmi, razen v govedini, in več kot 237 000 podatkov o prisotnosti radioaktivnosti v govedini, ki so jih japonski organi predložili za četrto rastno sezono po nesreči.

(5)

Alkoholne pijače, ki spadajo pod oznake KN 2203 do 2208, niso več izrecno izključene iz področja uporabe, ker se zahteve v zvezi z vzorčenjem in analizo ter izjavami uporabljajo za določen seznam krme in živil.

(6)

Podatki, ki so jih predložili japonski organi, dokazujejo, da vzorčenje in analiza krme in živil, ki izvirajo iz prefektur Aomori in Saitama, na prisotnost radioaktivnosti pred izvozom v EU nista več potrebna.

(7)

Za krmo in živila, ki izvirajo iz prefekture Fukušima, je bilo pri tekočem pregledu za odpravo zahteve po vzorčenju in analizi pred izvozom navedenih živil in krme v Unijo uporabljeno merilo, da japonski organi dve leti zapored (2013 in 2014) niso ugotovili nobene neskladnosti. Za drugo krmo in živila, ki izvirajo iz navedene prefekture, je primerno ohraniti zahtevo po vzorčenju in analizi pred izvozom v Unijo.

(8)

Določbe te uredbe je primerno oblikovati tako, da bodo živila in krma, ki izvirajo iz prefektur, za katere se zahtevata vzorčenje in analiza pred izvozom v Unijo, združeni za lažje izvajanje te uredbe.

(9)

Trenutno se pred izvozom v Unijo zahteva vzorčenje in analiza gob, ribiških proizvodov, riža, soje, ajde in nekaterih užitnih divjih rastlin ter iz njih predelanih in pridobljenih proizvodov, ki izvirajo iz prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Ivate in Čiba. Iste zahteve se uporabljajo za sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 50 % navedenih proizvodov. Podatki o prisotnosti radioaktivnosti za četrto rastno sezono dokazujejo, da za številna navedena živila in krmo ni več primerno zahtevati vzorčenja in analize pred izvozom v Unijo.

(10)

Trenutno se pred izvozom v Unijo zahteva vzorčenje in analiza gob in nekaterih užitnih divjih rastlin ter iz njih predelanih in pridobljenih proizvodov, ki izvirajo iz prefektur Akita, Jamagata in Nagano. Podatki o prisotnosti radioaktivnosti za četrto rastno sezono dokazujejo, da za eno užitno divjo rastlino ni več primerno zahtevati vzorčenja in analize pred izvozom v Unijo. Vendar je zaradi ugotovitve neskladnosti pri užitni divji rastlini primerno zahtevati vzorčenje in analizo te užitne divje rastline, ki izvira iz navedenih prefektur.

(11)

Podatki o prisotnosti radioaktivnosti za četrto rastno sezono dokazujejo, da je primerno ohraniti zahtevo za vzorčenje in analizo gob, ki izvirajo iz prefektur Šizuoka, Jamanaši in Niigata, pred izvozom v Unijo. Zaradi ugotovitve neskladnosti pri užitni divji rastlini je primerno zahtevati vzorčenje in analizo te užitne divje rastline, ki izvira iz navedenih prefektur.

(12)

Pregledi, opravljeni pri uvozu, kažejo, da japonski organi pravilno izvajajo posebne zahteve prava Unije, pri nadzoru uvoza pa nobena neskladnost ni bila ugotovljena več kot tri leta. Zato je primerno ohraniti nizko pogostnost pregledov pri uvozu in ne zahtevati več, da države članice vsake tri mesece prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) obvestijo Komisijo o rezultatih vseh analiz.

(13)

Prehodni ukrepi iz japonske zakonodaje iz Priloge III k Izvedbeni Uredbi (EU) št. 322/2014 niso več potrebni za krmo in živila, ki se trenutno uvažajo iz Japonske, zato jih ta uredba ne bi smela več navajati.

(14)

Primerno je določiti pregled določb te uredbe, ko bodo na voljo rezultati vzorčenja in analiz glede prisotnosti radioaktivnosti v živilih in krmi za peto rastno sezono (2015) po nesreči, tj. do 30. junija 2016. Merila za pregled bodo določena v času pregleda.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za živila in krmo v smislu člena 1(2) Uredbe Sveta (Euratom) št. 3954/87 (7) (v nadaljnjem besedilu: proizvodi), ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, razen:

(a)

proizvodov, ki so bili spravljeni in/ali predelani pred 11. marcem 2011;

(b)

osebnih pošiljk krme in živil živalskega izvora, ki jih zajema člen 2 Uredbe Komisije (ES) št. 206/2009 (8);

(c)

osebnih pošiljk krme in živil, ki niso živalskega izvora ter so nekomercialne in namenjene fizičnim osebam samo za osebno rabo in porabo. V primeru dvoma nosi dokazno breme prejemnik pošiljke.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi „pošiljka“ pomeni:

za proizvode, za katere se v členu 5 zahteva vzorčenje in analiza, količino katere koli krme ali živil, ki spadajo v področje uporabe te uredbe ter so iz istega razreda ali opisa, zanje veljajo isti dokumenti, so prepeljani z istim načinom prevoza in prihajajo iz iste japonske prefekture,

za druge proizvode, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, količino katere koli krme ali živil, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, zanje veljajo isti dokumenti, so prepeljani z istim načinom prevoza in prihajajo iz istih japonskih prefektur, znotraj omejitev iz izjave iz člena 5.

Člen 3

Uvoz v Unijo

Proizvodi se lahko uvažajo v Unijo le, če so v skladu s to uredbo.

Člen 4

Mejne vrednosti cezija-134 in cezija-137

Proizvodi izpolnjujejo določbo glede mejne vrednosti za vsoto cezija-134 in cezija-137 iz Priloge I.

Člen 5

Izjava za nekatere proizvode

1.   Vsako pošiljko gob, rib in ribiških proizvodov, razen pokrovač, riža, soje, (japonskih) kakijev, japonskega ali velikega repuha (fuki), bambusovih poganjkov Aralia spp., orlove praproti, japonske kraljeve praproti, navadne peruše in košiabure ali iz njih pridobljenega proizvoda ali krmne mešanice ali sestavljenih živil, ki vsebujejo več kot 50 % navedenih proizvodov, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, spremlja veljavna izjava, izpolnjena in podpisana v skladu s členom 6.

2.   Izjava iz odstavka 1 dokazuje, da so proizvodi skladni z veljavno zakonodajo na Japonskem.

3.   Izjava iz odstavka 1 poleg tega potrjuje, da:

(a)

je bil proizvod spravljen in/ali predelan pred 11. marcem 2011; ali

(b)

proizvod ne izvira in ni poslan iz ene od prefektur, ki so navedene v Prilogi II (9), za katere se zahteva vzorčenje in analiza tega proizvoda; ali

(c)

je proizvod poslan, vendar ne izvira iz ene od prefektur, ki so navedene v Prilogi II, za katere se zahteva vzorčenje in analiza tega proizvoda, ter med prevozom ni bil izpostavljen radioaktivnosti; ali

(d)

proizvod izvira iz ene prefektur, ki so navedene v Prilogi II, za katere se zahteva vzorčenje in analiza tega proizvoda, ter ga spremlja poročilo o analizi, ki vsebuje rezultate vzorčenja in analize; ali

(e)

če poreklo proizvoda ali njegovih sestavin, ki predstavljajo več kot 50 % proizvoda, ni znano, proizvod spremlja poročilo o analizi, ki vsebuje rezultate vzorčenja in analize.

4.   Ribe in ribiški proizvodi, ki so ulovljeni ali nabrani v obalnih vodah prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Čiba ali Ivate, spremlja izjava iz odstavka 1 ter poročilo o analizi, ki vsebuje rezultate vzorčenja in analize, ne glede na kraj iztovora takih proizvodov.

Člen 6

Priprava in podpis izjave

1.   Izjava iz člena 5 se sestavi v skladu z vzorcem iz Priloge III.

2.   Pri proizvodih iz točk (a), (b) in (c) člena 5(3) izjavo podpiše pooblaščeni predstavnik japonskega pristojnega organa ali pooblaščeni predstavnik službe, ki jo je pooblastil japonski pristojni organ ter je v njegovi pristojnosti in pod njegovim nadzorom.

3.   Pri proizvodih iz točk (d) in (e) člena 5(3) in iz člena 5(4) izjavo podpiše pooblaščeni predstavnik japonskega pristojnega organa, priloži pa se ji poročilo o analizi, ki vsebuje rezultate vzorčenja in analize.

Člen 7

Identifikacija

Vsaka pošiljka proizvodov iz člena 5(1) se identificira na podlagi kode, ki se navede v izjavi iz člena 5, v poročilu o analizi iz člena 6(3), enotnem vstopnem dokumentu ali skupnem vstopnem veterinarskem dokumentu iz člena 9(2) in sanitarnem spričevalu, ki spremlja pošiljko.

Člen 8

Mejne kontrolne točke in določena vstopna točka

1.   Pošiljke proizvodov iz člena 5(1) se vnesejo v Unijo prek določene vstopne točke v smislu člena 3(b) Uredbe Komisije (ES) št. 669/2009 (10) (v nadaljnjem besedilu: določena vstopna točka).

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za pošiljke proizvodov iz člena 5(1), ki spadajo v področje uporabe Direktive Sveta 97/78/ES (11). Navedene pošiljke se v Unijo vnesejo prek mejne kontrolne točke v smislu člena 2(2)(g) navedene direktive.

Člen 9

Predhodno uradno obveščanje

1.   Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti ali njihovi predstavniki uradno obveščajo o prispetju vsake pošiljke proizvodov iz člena 5(1).

2.   Za namene predhodnega uradnega obveščanja nosilci dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti ali njihovi predstavniki izpolnijo:

(a)

za proizvode neživalskega izvora: del I enotnega vstopnega dokumenta (v nadaljnjem besedilu: EVD) iz člena 3(a) Uredbe (ES) št. 669/2009 ob upoštevanju navodil za izpolnjevanje enotnega vstopnega dokumenta iz Priloge II k navedeni uredbi; za namene te uredbe lahko polje I.13 EVD vsebuje več kot eno oznako blaga.

(b)

za ribe in ribiške proizvode: skupni vstopni veterinarski dokument (SVVD) iz Priloge III k Uredbi Komisije (ES) št. 136/2004 (12).

Zadevni dokument se pošlje pristojnemu organu na določeni vstopni točki ali mejni kontrolni točki vsaj dva delovna dneva pred fizičnim prihodom pošiljke.

Člen 10

Uradni nadzor

1.   Pristojni organi na mejni kontrolni točki ali določeni vstopni točki izvedejo naslednji nadzor proizvodov iz člena 5(1):

(a)

preverijo dokumentacijo pri vseh pošiljkah;

(b)

preverijo identiteto in opravijo naključne fizične preglede, med drugim izvedejo laboratorijske analize za prisotnost cezija-134 in cezija-137. Rezultati analize morajo biti na voljo najpozneje v petih delovnih dneh.

2.   Če se pri laboratorijski analizi izkaže, da jamstva iz izjave iz člena 5 vsebujejo neresnične podatke, se šteje, da je izjava neveljavna, pošiljka krme in živil pa neskladna s to uredbo.

Člen 11

Stroški

Vse stroške uradnega nadzora iz člena 10 in vseh ukrepov, sprejetih zaradi neskladnosti, krijejo nosilci dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti.

Člen 12

Sprostitev v prosti promet

1.   Pred sprostitvijo vsake pošiljke proizvodov iz člena 5(1) v prosti promet mora nosilec dejavnosti poslovanja s krmo ali živilske dejavnosti ali njihov predstavnik carinskim organom (fizično ali elektronsko) predložiti EVD, ki ga je po opravljenem uradnem nadzoru ustrezno izpolnil pristojni organ. Carinski organi sprostijo pošiljko v prosti promet, samo če je v polju II.14 navedena in v polju II.21 EVD podpisana pozitivna odločitev pristojnega organa.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za pošiljke proizvodov iz člena 5(1), ki spadajo v področje uporabe Direktive 97/78/ES. Za sprostitev navedenih pošiljk v prosti promet se uporablja Uredba (ES) št. 136/2004.

Člen 13

Neskladni proizvodi

Proizvodi, ki niso v skladu s to uredbo, se ne dajo na trg. Taki proizvodi se varno odstranijo ali vrnejo na Japonsko.

Člen 14

Pregled

Ta uredba se pregleda do 30. junija 2016.

Člen 15

Razveljavitev

Izvedbena uredba (EU) št. 322/2014 se razveljavi.

Člen 16

Prehodna določba

Z odstopanjem od člena 3 se lahko proizvodi uvozijo v Unijo pod naslednjimi pogoji:

(a)

so v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 322/2014 in

(b)

so zapustili Japonsko pred začetkom veljavnosti te uredbe ali so zapustili Japonsko po začetku veljavnosti te uredbe, vendar pred 1. februarjem 2016, in jih spremlja izjava v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 322/2014, ki je bila izdana pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Člen 17

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. januarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 297/2011 z dne 25. marca 2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (UL L 80, 26.3.2011, str. 5).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 961/2011 z dne 27. septembra 2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 297/2011 (UL L 252, 28.9.2011, str. 10).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 961/2011 (UL L 92, 30.3.2012, str. 16).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 996/2012 z dne 26. oktobra 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 284/2012 (UL L 299, 27.10.2012, str. 31).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 322/2014 z dne 28. marca 2014 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (UL L 95, 29.3.2014, str. 1).

(7)  Uredba Sveta (Euratom) št. 3954/87 z dne 22. decembra 1987 o najvišji dovoljeni stopnji radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiološki nevarnosti (UL L 371, 30.12.1987, str. 11).

(8)  Uredba Komisije (ES) št. 206/2009 z dne 5. marca 2009 o vnosu osebnih pošiljk proizvodov živalskega izvora v Skupnost in spremembi Uredbe (ES) št. 136/2004 (UL L 77, 24.3.2009, str. 1).

(9)  Seznam proizvodov v Prilogi II ne posega v zahteve iz Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (UL L 43, 14.2.1997, str. 1).

(10)  Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES (UL L 194, 25.7.2009, str. 11).

(11)  Direktiva Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (UL L 24, 30.1.1998, str. 9).

(12)  Uredba Komisije (ES) št. 136/2004 z dne 22. januarja 2004 o postopkih za veterinarske preglede proizvodov, uvoženih iz tretjih držav, na mejnih kontrolnih točkah Skupnosti (UL L 21, 28.1.2004, str. 11).


PRILOGA I

Mejne vrednosti za živila  (1) (Bq/kg) po japonski zakonodaji

 

Živila za dojenčke in majhne otroke

Mleko in pijače na osnovi mleka

Mineralna voda in podobne pijače ter poparek iz nefermentiranih čajnih listov

Druga živila

Vsota cezija-134 in cezija-137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


Mejne vrednosti za krmo  (3) (Bq/kg) po japonski zakonodaji

 

Krma za govedo in konje

Krma za prašiče

Krma za perutnino

Krma za ribe (5)

Vsota cezija-134 in cezija-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  Pri posušenih proizvodih, ki so namenjeni zaužitju v rekonstituirani obliki, se mejna vrednost uporablja za rekonstituiran proizvod, pripravljen za zaužitje.

Za posušene gobe se uporablja faktor rekonstitucije 5.

Pri čaju se uporablja mejna vrednost za poparek iz nefermentiranih čajnih listov. Faktor predelave za posušeni čaj je 50, zato mejna vrednost 500 Bq/kg za posušeni čaj zagotavlja, da vrednost v poparku ne preseže mejne vrednosti 10 Bq/kg.

(2)  Za zagotovitev skladnosti z mejnimi vrednostmi, ki se trenutno uporabljajo na Japonskem, te vrednosti začasno nadomeščajo vrednosti iz Uredbe (Euratom) št. 3954/87.

(3)  Mejna vrednost se nanaša na krmo z 12-odstotno vsebnostjo vlage.

(4)  Da se zagotovi skladnost z mejnimi vrednostmi, ki se trenutno uporabljajo na Japonskem, te vrednosti začasno nadomeščajo vrednosti iz Uredbe Komisije (Euratom) št. 770/90 z dne 29. marca 1990 o določitvi najvišje dovoljene ravni radioaktivne kontaminacije krme po jedrski nesreči ali kakršni koli drugi radiološki nevarnosti (UL L 83, 30.3.1990, str. 78).

(5)  Razen krme za okrasne ribe.


PRILOGA II

Krma in živila, za katere se zahteva vzorčenje in analiza glede prisotnosti cezija-134 in cezija-137 pred izvozom v Unijo

(a)

Proizvodi, ki izvirajo iz prefekture Fukušima:

gobe in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 in 2005 99 80,

ribe in ribiški proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 in 1605, razen pokrovač, ki se uvrščajo pod oznake KN 0307 21, 0307 29 in 1605 52 00,

riž in iz njega pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 in 1905 90,

soja in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 1201 90, 1208 10, 1507,

veliki repuh ali japonski repuh (fuki) (Petasites japonicus) in iz njega predelani proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

Aralia spp. in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

bambusovi poganjki (Phyllostacys pubescens) in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 in 2005 91,

orlova praprot (Pteridium aquilinum) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

košiabura (poganjki rastline Eleuterococcus sciadophylloides) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

japonska kraljevska praprot (Osmunda japonica) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

navadna peruša (Matteuccia struthioptheris) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

(japonski) kakiji (Diospyros sp.) in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0810 70 00, 0810 90, 0811 90, 0812 90 in 0813 50;

(b)

Proizvodi, ki izvirajo iz prefekture Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Čiba ali Ivate:

gobe in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 in 2005 99 80,

ribe in ribiški proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 in 1605, razen pokrovač, ki se uvrščajo pod oznake KN 0307 21, 0307 29 in 1605 52 00,

Aralia spp. in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

bambusovi poganjki (Phyllostacys pubescens) in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 in 2005 91,

orlova praprot (Pteridium aquilinum) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

japonska kraljevska praprot (Osmunda japonica) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

košiabura (poganjki rastline Eleuterococcus sciadophylloides) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

navadna peruša (Matteuccia struthioptheris) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90;

(c)

Proizvodi, ki izvirajo iz prefektur Akita, Jamagata ali Nagano:

gobe in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 in 2005 99 80,

Aralia spp. in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

bambusovi poganjki (Phyllostacys pubescens) in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 in 2005 91,

japonska kraljevska praprot (Osmunda japonica) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90,

košiabura (poganjki rastline Eleuterococcus sciadophylloides) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90;

(d)

Proizvodi, ki izvirajo iz prefektur Jamanaši, Šizuoka ali Niigata:

gobe in iz njih pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 in 2005 99 80,

košiabura (poganjki rastline Eleuterococcus sciadophylloides) in iz nje pridobljeni proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 in 0712 90;

(e)

sestavljeni proizvodi, ki vsebujejo več kot 50 % proizvodov iz točk (a) do (d) te priloge.


PRILOGA III

Izjava za uvoz v Evropsko unijo

…(proizvod in država izvora)

Identifikacijska koda serijeŠtevilka izjave

V skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

(pooblaščeni predstavnik iz člena 6(2) ali (3) Izvedbene uredbe (EU) 2016/6)

IZJAVLJA, da so ……(proizvodi iz člena 5(1) Izvedbene uredbe (EU) 2016/6) iz te pošiljke, sestavljeni iz: … …(opis pošiljke, proizvod, število in vrsta zavojev, bruto ali neto teža), ki jih je v …(kraj natovarjanja) dne …(datum natovarjanja) natovoril …(prevoznik), namenjeni v …(namembni kraj in država) in prihajajo iz obrata … …(ime in naslov obrata),

v skladu z določbami veljavne japonske zakonodaje glede mejnih vrednosti za vsoto cezija-134 in cezija-137.

IZJAVLJA, da pošiljka vsebuje:

gobe, ribe in ribiške proizvode, riž, sojo, (japonske) kakije, japonski ali veliki repuh (fuki), Aralia spp., bambusove poganjke, orlovo praprot, japonsko kraljevo praprot, navadno perušo in košiaburo ali iz njih pridobljen proizvod ali krmno mešanico ali sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 50 % navedenih proizvodov, ki so bili spravljeni in/ali predelani pred 11. marcem 2011;

gobe, ribe in ribiške proizvode, riž, sojo, (japonske) kakije, japonski ali veliki repuh (fuki), Aralia spp., bambusove poganjke, orlovo praprot, japonsko kraljevo praprot, navadno perušo in košiaburo ali iz njih pridobljen proizvod ali krmno mešanico ali sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 50 % navedenih proizvodov, ki ne izvirajo in niso poslani iz ene od prefektur iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/6, za katere se zahtevata vzorčenje in analiza proizvoda;

gobe, ribe in ribiške proizvode, riž, sojo, (japonske) kakije, japonski ali veliki repuh (fuki), Aralia spp., bambusove poganjke, orlovo praprot, japonsko kraljevo praprot, navadno perušo in košiaburo ali iz njih pridobljen proizvod ali krmno mešanico ali sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 50 % navedenih proizvodov, ki so poslani, vendar ne izvirajo iz ene od prefektur iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/6, za katere se zahtevata vzorčenje in analiza proizvoda ter med prevozom niso bili izpostavljeni radioaktivnosti;

gobe, ribe in ribiške proizvode, riž, sojo, (japonske) kakije, japonski ali veliki repuh (fuki), Aralia spp., bambusove poganjke, orlovo praprot, japonsko kraljevo praprot, navadno perušo in košiaburo ali iz njih pridobljen proizvod ali krmno mešanico ali sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 50 % navedenih proizvodov, ki izvirajo iz ene od prefektur iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/6, za katere se zahtevata vzorčenje in analiza proizvoda, vzorci za določitev vrednosti radionuklidov cezija-134 in cezija-137 so bili odvzeti …(datum) in laboratorijska analiza opravljena …(datum) v …(ime laboratorija). Poročilo o analizi je priloženo;

gobe, ribe in ribiške proizvode, riž, sojo, (japonske) kakije, japonski ali veliki repuh (fuki), Aralia spp., bambusove poganjke, orlovo praprot, japonsko kraljevo praprot, navadno perušo in košiaburo neznanega porekla ali iz njih pridobljen proizvod ali krmno mešanico ali sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 50 % navedenih proizvodov kot sestavin neznanega porekla, vzorci za določitev radionuklidov cezija-134 in cezija-137 so bili odvzeti …(datum) in laboratorijska analiza opravljena …(datum) v …(ime laboratorija). Poročilo o analizi je priloženo.

V/Na …dne …

Žig in podpis pooblaščenega predstavnika iz člena 6(2) ali (3) Izvedbene uredbe (EU) 2016/6


Top