EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0146

2006/146/ES: Odločba Komisije z dne 21. februarja 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih za nekatere plodojede netopirje, pse in mačke s poreklom iz Malezije (polotok) in Avstralije (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 417) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 55, 25.2.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 303–308 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 070 P. 51 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 070 P. 51 - 54
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 68 - 70

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/146(1)/oj

25.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 55/44


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. februarja 2006

o nekaterih zaščitnih ukrepih za nekatere plodojede netopirje, pse in mačke s poreklom iz Malezije (polotok) in Avstralije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 417)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/146/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (1), in zlasti člena 18(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 1999/507/ES z dne 26. julija 1999 o nekaterih zaščitnih ukrepih za nekatere plodojede netopirje, pse in mačke s poreklom iz Malezije (polotok) in Avstralije (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno odločbo kodificirati.

(2)

Glavni pogoji zdravstvenega varstva živali, ki jih morajo izpolnjevati države članice pri uvozu psov, mačk in drugih živali, dovzetnih za steklino, iz tretjih držav, so določeni v Direktivi Sveta 92/65/EGS (4) z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS. Vendar pa veterinarska spričevala še niso usklajena.

(3)

V Avstraliji in Maleziji so bili zabeleženi smrtni primeri bolezni Handra in Nipah pri ljudeh.

(4)

Plodojedi netopirji rodu Pteropus se štejejo za naravne gostitelje virusa bolezni Hendra in se domnevajo kot virusni rezervoar za bolezen Nipah; ker ti sesalci ne kažejo kliničnih znakov bolezni in lahko gostijo virus v prisotnosti nevtralizirajočih protiteles.

(5)

Plodojedi netopirji- se občasno uvozijo iz tretjih držav. Do sprejetja pogojev zdravstvenega varstva živali Skupnosti za uvoz letečih psov iz tretjih držav se zdi potrebno, da se uvedejo nekateri zaščitni ukrepi v zvezi z boleznima Hendra in Nipah.

(6)

Bolezen Hendra se lahko prenaša z mačkami, bolezni Nipah pa se nalezejo psi in mačke; ker izpostavljenost zadevnim virusom spodbuja serokonverzijo pri obolelih in ozdravljenih živalih, ki se lahko ugotovi z laboratorijskim testiranjem.

(7)

Prisotnost te zoonoze lahko v navedenih državah predstavlja nevarnost za osebe in občutljive živali v Skupnosti.

(8)

Sprejeti je treba zaščitne ukrepe na ravni Skupnosti v zvezi z uvozom plodojedih netopirjev, psov in mačk iz Malezije (polotok) in Avstralije.

(9)

Vendar pa bolezen Hendra, ki je v skladu z avstralsko zakonodajo prijavljiva bolezen, v Avstraliji od leta 1999 ni bila zabeležena. Zato ni treba zahtevati nobenih posebnih laboratorijskih testov mačk, uvoženih iz Avstralije.

(10)

Zaradi jasnosti je treba predvideti določbe, ki dovoljujejo tranzit psov in mačk prek mednarodnih letališč v Maleziji.

(11)

Ukrepi iz te odločbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Uvoz plodojedih netopirjev rodu Pteropus iz Malezije (polotok) in Avstralije je prepovedan.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 in brez poseganja v določbe Direktive 92/65/EGS se lahko plodojedi netopirji rodu Pteropus uvozijo pod naslednjimi pogoji:

(a)

živali izvirajo iz kolonij v ujetništvu;

(b)

živali so bile osamljene v karanteni vsaj 60 dni;

(c)

živali so z negativnimi rezultati opravile sero-nevtralizacijski test ali odobreni ELISA test za odkrivanje protiteles virusa bolezni Hendra in Nipah v laboratoriju, ki so ga za navedene teste odobrili pristojni organi, na podlagi vzorcev krvi, odvzetih dvakrat v razmaku 21 do 30 dni, pri čemer je bil drugi vzorec odvzet v 10 dneh pred izvozom.

Člen 2

1.   Uvoz psov in mačk iz Malezije (polotok) je prepovedan.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko psi in mačke uvozijo po naslednjih pogojih:

(a)

živali vsaj 60 dni pred izvozom niso bile v stiku s prašiči;

(b)

živali niso prebivale na kmetijskih gospodarstvih, na katerih so bili v zadnjih 60 dneh zabeleženi primeri bolezni Nipah;

(c)

živali so z negativnimi rezultati opravile ELISA test IgG za odkrivanje protiteles virusa bolezni Nipah v laboratoriju, ki so ga za navedene teste odobrili pristojni veterinarski organi, na podlagi vzorca krvi, odvzetega v 10 dneh pred izvozom.

3.   Prepoved iz odstavka 1 ne velja za pse in mačke v tranzitu, če ostanejo na območju mednarodnega letališča.

Člen 3

1.   Uvoz mačk iz Avstralije je prepovedan.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko mačke uvozijo pod pogojem, da živali niso prebivale na kmetijskih gospodarstvih, na katerih so bili v zadnjih 60 dneh zabeleženi primeri bolezni Hendra.

3.   Prepoved iz odstavka 1 ne velja za mačke v tranzitu, če ostanejo na območju mednarodnega letališča.

Člen 4

Odločba 1999/507/ES se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno odločbo se upoštevajo kot sklici na to odločbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi II.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. februarja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 194, 27.7.1999, str. 66. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2000/708/ES (UL L 289, 16.11.2000, str. 41).

(3)  Glej Prilogo I.

(4)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/68/ES (UL L 139, 30.4.2004, str. 320).


PRILOGA I

Razveljavljena odločba z njenimi zaporednimi spremembami

Odločba Komisije 1999/507/ES

(UL L 194, 27.7.1999, str. 66)

Odločba Komisije 1999/643/ES

(UL L 255, 30.9.1999, str. 38)

Odločba Komisije 2000/6/ES

(UL L 3, 6.1.2000, str. 29)

Odločba Komisije 2000/708/ES

(UL L 289, 16.11.2000, str. 41)


PRILOGA II

Primerjalna tabela

Odločba 1999/507/ES

Ta odločba

Člen 1(1)

Člen 1(1)

Člen 1(2), uvodne besede

Člen 1(2), uvodne besede

Člen 1(2), prva alinea

Člen 1(2)(a)

Člen 1(2) druga alinea

Člen 1(2)(b)

Člen 1(2) tretja alinea

Člen 1(2)(c)

Člen 2(1)

Člen 2(1)

Člen 2(2), uvodne besede

Člen 2(2), uvodne besede

Člen 2(2), prva alinea

Člen 2(2)(a)

Člen 2(2) druga alinea

Člen 2(2)(b)

Člen 2(2) tretja alinea

Člen 2(2)(c)

Člen 2(3)

Člen 2(3)

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Priloga I

Priloga II


Top