Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0102

Direktiva Komisije 2004/102/ES z dne 5. oktobra 2004 o spremembi prilog II, III, IV in V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

OJ L 309, 6.10.2004, p. 9–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 229–245 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 060 P. 43 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 060 P. 43 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 50 - 66

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/102/oj

6.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 309/9


DIREKTIVA KOMISIJE 2004/102/ES

z dne 5. oktobra 2004

o spremembi prilog II, III, IV in V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) in zlasti točk (c) in (d) drugega odstavka člena 14 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2000/29/ES določa, da mora biti les iglavcev (Coniferales), razen lesa Thuja L., v obliki zabojev za pakiranje, gajb, bobnov, palet, zabojastih palet ali drugih nakladalnih plošč, podpornega lesa, distančnikov in nosilcev, vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Tajvana in ZDA, brez lubja in brez izvrtin, ki so jih napravile ličinke, s premerom več kot 3 mm in z vsebnostjo vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, manj kakor 20 % v času obdelave.

(2)

Mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe FAO št. 15 o Smernicah za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini (2) vsebuje fitosanitarne ukrepe v zvezi s premeščanjem lesene embalaže v obliki zabojev za pakiranje, gajb, bobnov, palet, nakladalnih plošč, paletnih prirobnic in podpornega lesa, z namenom zmanjšati nevarnost vnosa in/ali širjenja karantenskih škodljivcev, ki so povezani z leseno embalažo, izdelano iz neobdelanega lesa iglavcev in listavcev, v mednarodni trgovini. Ustrezne določbe Direktive 2000/29/ES o leseni embalaži je treba uskladiti z določbami omenjenih smernic.

(3)

Določbe za les s poreklom iz držav, za katere je znano, da se tam pojavlja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., je treba spremeniti, saj so na voljo nove tehnične obdelave proti temu povzročitelju bolezni.

(4)

Določbe za les, s poreklom iz Rusije, Kazahstana in Turčije ter drugih tretjih držav, je treba izboljšati in prilagoditi tako, da bo Skupnost bolje zaščitena pred vnosom škodljivih organizmov, ki napadajo les, in ob upoštevanju novih tehničnih obdelav, ki so v zadnjem času na voljo proti škodljivim organizmom, ki napadajo les.

(5)

Ti izboljšani ukrepi morajo vključevati uporabo „fitosanitarnega spričevala“ za lesne proizvode s poreklom iz tretjih držav.

(6)

Določbe v zvezi s Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. je treba spremeniti tako, da se upoštevajo dopolnjene informacije o prisotnosti tega škodljivega organizma v Skupnosti ter tveganje za njegov vnos in širjenje v Skupnosti z lesom in izoliranim lubjem Castanea Mill., tako da se ju omeji na varovana območja na Češkem, Danskem, v Grčiji, na Irskem, Švedskem in v Združenem kraljestvu, kjer je bilo ugotovljeno, da ta organizem ni prisoten.

(7)

Določbe v zvezi z lesnimi proizvodi, s poreklom zunaj Skupnosti, za katere je treba opraviti zdravstveni inšpekcijski pregled v državi porekla ali državi pošiljateljici, preden se jim dovoli vstop v Skupnost ali gibanje znotraj Skupnosti, je treba spremeniti v skladu s spremembami tehničnih zahtev za tak les in spremembami tarifne in statistične nomenklature ter skupno carinsko tarifo.

(8)

Določbe, ki se nanašajo na nevarnost vnosa škodljivih organizmov z izoliranim lubjem iglavcev (Coniferales), s poreklom iz nekaterih tretjih držav, je treba spremeniti, ker so na voljo nove informacije v zvezi z obdelavo takega izoliranega lubja, ki odpravljajo omenjeno nevarnost.

(9)

Verjetno bo škodljivi organizem Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau postal splošno sprejeto ime za organizem Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi.

(10)

Zato je treba ustrezne priloge k Direktivi 2000/29/ES ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge II, III, IV in V k Direktivi 2000/29/ES se spremenijo v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice najpozneje do 28. februarja 2005 sprejmejo in objavijo zakone, predpise in upravne določbe, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma posredujejo besedilo določb in korelacijsko tabelo med navedenimi določbami in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. marca 2005.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice pošljejo Komisiji besedilo glavnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. oktobra 2004

Za Komisijo

David BYRNE

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/70/ES (UL L 127, 29.4.2004, str. 97).

(2)  Mednarodni standard ISPM št. 15, marec 2002, FAO, Rim.


PRILOGA

1.

V oddelku I dela A Priloge II se točka (c)4 nadomesti z naslednjim:

„4.

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Rastline Acer saccharum Marsh., razen plodov in semen, s poreklom iz ZDA in Kanade, les Acer saccharum Marsh., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA in Kanade“.

2.

V točki (c)3 oddelka II dela A Priloge IIl se besedilo desnega stolpca nadomesti z naslednjim:

„Rastline Castanea Mill in Quercus L., namenjene za sajenje, razen semena“.

3.

V delu B(c) Priloge II se pred točko 1 doda naslednja točka:

„01

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Les, razen lesa brez lubja in izoliranega lubja Castanea Mill.

CZ, DK, EL, (Kreta, Lesbos) IRL, S, UK (razen otoka Man)“.

4.

V delu A Priloge III se točka 4 črta.

5.

V oddelku I dela A Priloge IV se točke 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 in 1.5 nadomestijo z naslednjim:

„1.1.

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les iglavcev (Coniferales) z izjemo Thuja L., razen lesa v naslednjih oblikah:

sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh iglavcev,

lesena embalaža v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, bobnov in podobne embalaže, palet, zabojastih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, ki se dejansko uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst,

les, ki se uporablja za zagozditev ali podporo nelesenega tovora,

les Libocedrus decurrens Torr., če obstaja dokaz, da je bil les obdelan ali predelan v svinčnike s toplotno obdelavo z doseganjem najnižje temperature 82 °C za obdobje 7–8 dni,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da se pojavlja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Uradna izjava, da je bil les ustrezno:

a)

toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut. V dokaz se les ali embalaža, kakor tudi spričevala iz člena 13.1(ii) opremijo z znakom ‚HT‘ v skladu s sedanjo rabo,

ali

b)

zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

c)

impregniran s kemičnim stiskanjem s proizvodom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1.(ii) navedejo učinkovina, tlak (psi ali kPa) in koncentracija (%).

1.2.

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les iglavcev (Coniferales) z izjemo Thuja L., v obliki:

sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh iglavcev,

s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da se pojavlja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Uradna izjava, da je bil les ustrezno:

a)

toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii),

ali

b)

zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h).

1.3.

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les Thuja L., razen lesa v naslednjih oblikah:

sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki,

lesena embalaža v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, bobnov in podobne embalaže, palet, zabojastih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, ki se dejansko uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst,

les, ki se uporablja za zagozditev ali podporo nelesenega tovora,

s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da se pojavlja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Uradna izjava, da je les:

a)

brez lubja,

ali

b)

sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega razmerja časa/temperature. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom ‚kiln-dried‘ (sušeno v peči) ali ‚KD‘ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo,

ali

c)

toplotno ustrezno obdelan, tako da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut. V dokaz se les ali embalaža, kakor tudi spričevala iz člena 13.1(ii) opremijo z znakom ‚HT‘ v skladu s sedanjo rabo,

ali

d)

ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

e)

ustrezno impregniran s kemičnim stiskanjem s proizvodom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navedejo učinkovina, tlak (psi ali kPa) in koncentracija (%).

1.4.

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les Thuja L., v obliki:

sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov,

s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da se pojavlja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Uradna izjava, da je les:

a)

izdelan iz olupljene hlodovine,

ali

b)

bil sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda,

ali

c)

ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

d)

ustrezno toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii).

1.5.

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les iglavcev (Coniferales), razen lesa v naslednjih oblikah:

sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh iglavcev,

lesena embalaža v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, bobnov in podobne embalaže, palet, zabojastih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, ki se dejansko uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst,

les, ki se uporablja za zagozditev ali podporo nelesenega tovora,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz Rusije, Kazahstana in Turčije.

Uradna izjava, da je les:

a)

s poreklom z območij, ki so znana kot neokužena z:

Monochamus spp. (neevropske vrste)

Pissodes spp. (neevropske vrste)

Scolytidae spp. (neevropske vrste)

Območje se navede na spričevalih iz člena 13.1(ii), v rubriki ‚kraj izvora,‘

ali

b)

brez lubja in izvrtin, ki so jih napravile ličinke rodu Monochamus spp. (neevropske vrste), za ta namen opredeljene kot tiste s premerom več kakor 3 mm,

ali

c)

je bil sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena z ustreznim časovnim/temperaturnim razporedom. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom ‚kiln-dried‘ (sušeno v peči) ali ‚KD‘ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo,

ali

d)

ustrezno toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut. V dokaz se les ali embalaža, kakor tudi spričevala iz člena 13.1(ii) opremijo z znakom ‚HT‘ v skladu s sedanjo rabo,

ali

e)

ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

f)

ustrezno impregniran s kemičnim stiskanjem s proizvodom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navedejo učinkovina, tlak (psi ali kPa) in koncentracija (%).

1.6.

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les iglavcev (Coniferales), razen lesa v naslednjih oblikah:

sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh iglavcev,

lesena embalaža v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, bobnov in podobne embalaže, palet, zabojastih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, ki se dejansko uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst,

les, ki se uporablja za zagozditev ali podporo nelesenega tovora,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz tretjih držav, razen:

Rusije, Kazahstana in Turčije,

evropskih držav,

Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da se pojavlja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Uradna izjava, da je les:

a)

brez lubja in izvrtin, ki so jih napravile ličinke rodu Monochamus spp. (neevropske vrste), za ta namen opredeljene kot tiste s premerom, večjim od 3 mm,

ali

b)

sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom ‚kiln-dried‘ (sušeno v peči) ali ‚KD‘ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo,

ali

c)

ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

d)

ustrezno impregniran s kemičnim stiskanjem s proizvodom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navedejo učinkovina, tlak (psi ali kPa) in koncentracija (%),

ali

e)

toplotno ustrezno obdelan, tako da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut. V dokaz se les ali embalaža, kakor tudi spričevala iz člena 13.1(ii) opremijo z znakom ‚HT‘ v skladu s sedanjo rabo.

1.7.

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, delno ali v celoti pridobljenih iz iglavcev (Coniferales), s poreklom iz

Rusije, Kazahstana in Turčije,

neevropskih držav, razen Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da se pojavlja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Uradna izjava, da je les:

a)

s poreklom z območij, ki so znana kot neokužena z:

Monochamus spp. (neevropske vrste)

Pissodes spp. (neevropske vrste)

Scolytidae spp. (neevropske vrste)

Območje se navede na spričevalih iz člena 13.1(ii), v rubriki ‚kraj izvora‘

ali

b)

izdelan iz olupljene hlodovine,

ali

c)

sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda,

ali

d)

ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz zaplinjanja se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

e)

toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii).“.

6.

V oddelku I dela A Priloge IV se doda nova točka 2:

„2.

Lesena embalaža v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, bobnov in podobne embalaže, palet, zabojastih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, ki se dejansko uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst, razen surovega lesa debeline 6 mm ali manj, in predelanega lesa, izdelanega z lepilom, vročino in tlakom ali njihovo kombinacijo, ki prihaja iz tretjih držav, razen Švice.

Lesena embalaža:

se izdela iz olupljene hlodovine in

je predmet enega od odobrenih ukrepov, kot so določeni v Prilogi I k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini, in

ima znak z

a)

dvočrkovno kodo države ISO, šifro proizvajalca in šifro odobrenega ukrepa, ki se uporablja za leseno embalažo v znaku, kot je določen v Prilogi II k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini. Črki ‚DB‘ se dodata h kratici odobrenega ukrepa, vključeni v navedeni znak.

in

b)

v primeru lesene embalaže, izdelane, popravljene ali reciklirane od 1. marca 2005, tudi logotip, kot je določen v Prilogi II k omenjenemu Standardu FAO. Vendar se ta zahteva ne more uporabljati začasno do 31. decembra 2007 za leseno embalažo, predelano, popravljeno ali reciklirano pred 28. februarjem 2005.“.

7.

V oddelku I dela A Priloge IV se točka 2.1 nadomesti z naslednjim:

„2.1.

Les Acer saccharum Marsh., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, razen lesa v obliki:

lesa, namenjenega za proizvodnjo listov za furniranje,

sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov,

s poreklom iz ZDA in Kanade.

Uradna izjava, da je bil les sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom ‚Kiln-dried‘ (sušeno v peči) ali ‚KD‘ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo.“.

8.

V oddelku I dela A Priloge IV se točka 2.2 nadomesti z naslednjim:

„2.2.

Lesa Acer saccharum Marsh., namenjenega za proizvodnjo listov za furniranje, s poreklom iz ZDA in Kanade.

Uradna izjava, da ima les poreklo na območjih, ki so znana kot neokužena s Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau, in je namenjen za proizvodnjo listov za furniranje.“.

9.

V oddelku I dela A Priloge IV se točka 3 nadomesti z naslednjim:

„3.

Les Quercus L., razen lesa v obliki:

sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov,

sodov, kadi, veder in drugih kletarskih proizvodov in njihovih delov, vključno z dogami, če obstaja dokaz, da je bil les pridobljen ali izdelan s pomočjo toplotne obdelave in doseganju temperature najmanj 176 °C za 20 minut

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA

Uradna izjava, da je les:

a)

grobo obdelan (obtesan), tako da se popolnoma odstrani okrogla površina,

ali

b)

brez lubja in vsebnost vode, izražena kot odstotek suhe snovi, ne presega 20 %,

ali

c)

brez lubja in je bil razkužen z ustrezno obdelavo z vročim zrakom ali vročo vodo,

ali

d)

če je žagan, z ali brez ostankov lubja, bil sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom Kiln-dried (sušeno v peči) ali ‚KD’ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo.“.

10.

V oddelku I dela A Priloge IV se točka 4 črta.

11.

V oddelku I dela A Priloge IV se točka 5 nadomesti z naslednjim:

„Les Platanus L., razen lesa v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA ali Armenije.

Uradna izjava, da je bil les sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom ‚Kiln-dried‘ (sušeno v peči) ali ‚KD‘ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo.“.

12.

V oddelku I dela A Priloge IV se točka 6 nadomesti z naslednjim:

„Les Populus L., razen lesa v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz držav ameriške celine.

Uradna izjava, da je les:

brez lubja

ali

sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom ‚Kiln-dried‘ (sušeno v peči) ali ‚KD‘ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo.“.

13.

V oddelku I dela A Priloge IV se točka 7 nadomesti z naslednjim:

„7.1.

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, delno ali v celoti pridobljen iz:

Acer saccharum Marsh., s poreklom iz ZDA in Kanade,

Platanus L., s poreklom iz ZDA ali Armenije,

Populus L., s poreklom z ameriške celine.

Uradna izjava, da je les:

a)

izdelan iz olupljene hlodovine,

ali

b)

sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda,

ali

c)

ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz zaplinjanja se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

d)

toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii).

7.2.

Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V les v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, delno ali v celoti pridobljen iz Quercus L., s poreklom iz ZDA

Uradna izjava, da je les:

a)

sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda,

ali

b)

ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz zaplinjanja se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

c)

toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii).“.

14.

V oddelku I dela A Priloge IV se doda nova točka 7.3:

„7.3.

Izolirano lubje iglavcev (Coniferales), s poreklom iz neevropskih držav

Uradna izjava, da je izolirano lubje:

a)

ustrezno zaplinjan s fumigantom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lubja, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h)

ali

b)

toplotno obdelan tako, da je bila dosežena najmanj temperatura 56 °C za najmanj 30 minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii).“.

15.

V oddelku I dela A Priloge IV se doda nova točka 8:

„8.

Les, ki se uporablja za zagozditev ali podporo nelesenega tovora, vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, razen surovega lesa debeline 6 mm ali manj in predelanega lesa, izdelanega z lepilom, toploto in tlakom ali njihovo kombinacijo, ki prihaja iz tretjih držav, razen Švice.

Les je:

a)

izdelan iz olupljene hlodovine in:

predmet enega od odobrenih ukrepov, kot so določeni v Prilogi I k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini, in

ima znak najmanj z dvočrkovno kodo države ISO, šifro proizvajalca in šifro odobrenega ukrepa, ki se uporablja za leseno embalažo v znaku, kot je določen v Prilogi II k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini. Črki ‚DB‘ se dodata h kratici odobrenega ukrepa, vključeni v navedeni znak.

ali začasno do 31. decembra 2007

b)

pridobljen iz lesa brez lubja, ki ni okužen s škodljivci in ne kaže znakov živih škodljivcev.“.

16.

V oddelku I dela A Priloge IV se točka 11.1 nadomesti z naslednjim:

„11.01.

Rastline Quercus L., razen plodov in semen, s poreklom iz ZDA

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge III(A)(2), uradna izjava, da imajo rastline poreklo na območjih, ki so znana kot neokužena s Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

11.1.

Rastline Castanea Mill. in Quercus L., razen plodov in semen, s poreklom iz neevropskih držav

Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline iz Priloge III(A)(2) in IV(A)(I)(11.01), uradna izjava, da v kraju pridelave ali njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe niso bila opažena znamenja Cronartium spp. (neevropske vrste).“.

17.

V oddelku I dela A Priloge IV, točka 12, se besedilo iz levega stolpca nadomesti z naslednjim:

„12.

Rastline Platanus L., namenjene za sajenje, razen semen, s poreklom iz ZDA ali Armenije.“.

18.

V oddelku II dela A Priloge IV se točki 1 in 3 črtata.

19.

V delu B Priloge IV se doda nova točka 6.3:

„Les Castanea Mill.

a)

Les je brez lubja

ali

b)

Uradna izjava, da je les:

i)

s poreklom z območij, ki so znana kot neokužena z Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

ali

ii)

sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom ‚Kiln-dried‘ (sušeno v peči) ali ‚KD‘ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo.

CZ, DK, EL, (Kreta, Lesbos) IRL, S, UK (razen otoka Man)“.

20.

V delu B Priloge IV, točka 14.1, se besede „brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za lubje iz Priloge III(a)(4)“ v srednjem stolpcu črtajo.

21.

V delu B Priloge IV, točke 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 in 14.6, se besede „Priloga III(A)(4),“ v srednjem stolpcu črtajo.

22.

V delu B Priloge IV se doda nova točka 14.9:

„14.9. Izolirano lubje Castanea Mill.

Uradna izjava, da je izolirano lubje:

a)

s poreklom z območij, ki so znana kot neokužena s Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

ali

b)

je bilo predmet zaplinjanja ali druge ustrezne obdelave proti Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz zaplinjanja se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lubja, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h)

CZ, DK, EL, (Kreta, Lesbos) IRL, S, UK (razen otoka Man)“.

23.

V delu A Priloge V se oddelek I spremeni:

a)

Točka 1.7 se nadomesti z naslednjim:

„1.7.

Les v smislu prvega pododstavka člena 2(2), če:

a)

je bil v celoti ali delno pridobljen iz Platanus L., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine

in

b)

ustreza enemu od naslednjih poimenovanj, določenih v delu dve Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi in o skupni carinski tarifi (1):

Oznaka KN

Poimenovanje

4401 10 00

Les za ogrevanje v hlodih, polenih, vejah, butarah ali podobnih oblikah

4401 22 00

Iveri ali sekanci neiglavcev

ex 4401 30 90

Odpadki in ostanki (razen žagovine), neaglomerirani v hlode, brikete, pelete ali podobne oblike

4403 10 00

Les, neobdelan, obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)

ex 4403 99

Les neiglavcev (razen tropskega lesa, določenega v opombi k podtarifni številki 1 k poglavju 44 ali drug tropski les, hrast (Quercus spp.) ali breza (Fagus spp.)), neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan), neobdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi

ex 4404 20 00

Cepljeni koli iz neiglavcev; koli, planke in drogovi iz lesa neiglavcev, zašiljeni, toda ne žagani po dolžini

ex 4407 99

Les neiglavcev (razen tropskega lesa, določenega v opombi k podtarifni številki 1 k poglavju 44 ali drug tropski les, hrast (Quercus spp.) ali breza (Fagus spp.)), rezan ali vzdolžno žagan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm.“

b)

točka 1.8 se črta

24.

Oddelek II dela A Priloge V se spremeni:

a)

točka 1.10 se nadomesti z naslednjim:

„1.10.

Les v smislu prvega pododstavka člena 2(2), če

a)

je bil v celoti ali delno pridobljen iz

iglavcev (Coniferales), pri čemer je izključen les brez lubja;

Castanea Mill., pri čemer je izključen les brez lubja

in

b)

ustreza enemu od naslednjih poimenovanj iz dela dve Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87:

Oznaka KN

Poimenovanje

4401 10 00

Les za ogrevanje v hlodih, polenih, vejah, butarah ali podobnih oblikah

4401 21 00

Iveri ali sekanci iglavcev

4401 22 00

Iveri ali sekanci neiglavcev

ex 4401 30

Odpadki in ostanki (razen žagovine), neaglomerirani v hlode, brikete, pelete ali podobne oblike

ex 4403 10 00

Les, neobdelan, obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)

ex 4403 20

Les iglavcev, neobdelan, ki ni brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan), neobdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi

ex 4403 99

Les neiglavcev (razen tropskega lesa, določenega v opombi k podtarifni številki 1 k poglavju 44 ali drug tropski les, hrast (Quercus spp.) ali breza (Fagus spp.)), neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan), neobdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi

ex 4404

Cepljeni koli: koli, planke in drogovi iz lesa, zašiljeni, toda ne žagani po dolžini

4406

Leseni železniški ali tramvajski pragovi

4407 10

Les iglavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

ex 4407 99

Les neiglavcev (razen tropskega lesa, določenega v opombi k podtarifni številki 1 k poglavju 44 ali drug tropski les, hrast (Quercus spp.) ali breza (Fagus spp.)), rezan ali vzdolžno žagan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm.“

b)

točka 1.11 se nadomesti z naslednjim:

„1.11.

Izolirano lubje Castanea Mill, in iglavci (Coniferales)“.

25.

V točki 2, oddelka I dela B Priloge V se tretja alinea nadomesti z naslednjim:

„—

Acer saccharum Marsh., s poreklom iz ZDA in Kanade“

26.

V točki 5 oddelka I dela B Priloge V se prva alinea nadomesti z naslednjim:

„—

iglavcev (Coniferales), s poreklom iz neevropskih držav“.

27.

V oddelku I dela B Priloge V se točka 6 nadomesti z naslednjim:

„6.

Les v smislu prvega pododstavka člena 2(2), pri čemer:

a)

je bil v celoti ali delno pridobljen iz spodaj navedenega reda, rodu ali vrste, razen lesene embalaže, opredeljene v točki 2 oddelka I dela A Priloge IV:

Quercus L., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA, razen lesa, ki ustreza poimenovanju iz točke (b) oznake KN 4416 00 00 in če obstaja dokaz, da je bil les obdelan ali izdelan z uporabo toplotne obdelave pri najnižji temperaturi 176 °C za 20 minut,

Platanus, vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA ali Armenije,

Populus L., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom z ameriške celine,

Acer saccharum Marsh., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA in Kanade,

Conifers (Coniferales), vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz neevropskih držav, Kazahstana, Rusije in Turčije,

in

b)

ustreza enemu od naslednjih poimenovanj iz dela dve Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87:

Oznaka KN

Poimenovanje

4401 10 00

Les za ogrevanje v hlodih, polenih, vejah, butarah ali podobnih oblikah

4401 21 00

Iveri ali sekanci iglavcev

4401 22 00

Iveri ali sekanci neiglavcev

4401 30 10

Žagovina

ex 4401 30 90

Ostali odpadki in ostanki, neaglomerirani v hlode, brikete, pelete ali podobne oblike

4403 10 00

Les, neobdelan, obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)

4403 20

Les iglavcev, neobdelan, razen obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, z lubjem ali brez lubja ali beljavine ali grobo obdelan (obtesan)

4403 91

Hrastov les, (Quercus spp.) neobdelan, razen obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)

ex 4403 99

Les neiglavcev (razen tropskega lesa, določenega v opombi k podtarifni številki 1 k poglavju 44 ali drug tropski les, hrast (Quercus spp.) ali breza (Fagus spp.)), neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan), neobdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi

ex 4404

Cepljeni koli, koli, planke in drogovi, zašiljeni, toda ne žagani po dolžini,

4406

Leseni železniški ali tramvajski pragovi

4407 10

Les iglavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

4407 91

Hrastov les (Quercus spp.), vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

ex 4407 99

Les neiglavcev (razen tropskega lesa, določenega v opombi k podtarifni številki 1 k poglavju 44 ali drug tropski les, hrast (Quercus spp.) ali breza (Fagus spp.)), rezan ali vzdolžno žagan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, bobni in podobna lesena embalaža; koluti za kable, iz lesa; palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče, iz lesa, paletne prirobnice iz lesa

4416 00 00

Sodi, kadi, vedra in drugi kletarski proizvodi in njihovi deli, iz lesa, vključno doge

9406 00 20

Montažne zgradbe, lesene.“

28.

V oddelku II dela B Priloge V se točka 7 nadomesti z naslednjim:

„7.

Les v pomenu prvega pododstavka člena 2(2), pri čemer:

a)

je bil v celoti ali delno pridobljen iz iglavcev (Coniferales), pri čemer je izključen les brez lubja, s poreklom iz evropskih tretjih držav, in Castanea Mill., razen lesa brez lubja

in

b)

ustreza enemu od naslednjih poimenovanj iz dela dve Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87:

Oznaka KN

Poimenovanje

4401 10 00

Les za ogrevanje v hlodih, polenih, vejah, butarah ali podobnih oblikah

4401 21 00

Iveri ali sekanci iglavcev

4401 22 00

Iveri ali sekanci neiglavcev

ex 4401 30

Odpadki in ostanki (razen žagovine), neaglomerirani v hlode, brikete, pelete ali podobne oblike

ex 4403 10 00

Les, neobdelan, obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, ne brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)

ex 4403 20

Les iglavcev, neobdelan, razen obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, ne brez lubja ali beljavine ali grobo obdelan (obtesan)

ex 4403 99

Les neiglavcev (razen tropskega lesa, določenega v opombi k podtarifni številki 1 k poglavju 44 ali drug tropski les, hrast (Quercus spp.) ali breza (Fagus spp.)), neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan), neobdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi

ex 4404

Cepljeni koli, koli, planke in drogovi, zašiljeni, toda ne žagani po dolžini

4406

Leseni železniški ali tramvajski pragovi

4407 10

Les iglavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

ex 4407 99

Les neiglavcev (razen tropskega lesa, določenega v opombi k podtarifni številki 1 k poglavju 44 ali drug tropski les, hrast (Quercus spp.) ali breza (Fagus spp.)), rezan ali vzdolžno žagan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, bobni in podobna lesena embalaža; koluti za kable, iz lesa; palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče, iz lesa, paletne prirobnice iz lesa:

9406 00 20

Montažne zgradbe, lesene.“

29.

V oddelku II dela B Priloge V se doda nova točka 9:

„9.

Izolirano lubje iglavcev (Coniferales), s poreklom iz evropskih tretjih držav“.


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1558/2004 (UL L 283, 2.9.2004, str. 7).


Top