EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0577-20141229

Consolidated text: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/2014-12-29

2013R0577 — SL — 29.12.2014 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 577/2013

z dne 28. junija 2013

o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 178, 28.6.2013, p.109)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1219/2014 z dne 13. novembra 2014

  L 329

23

14.11.2014
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 577/2013

z dne 28. junija 2013

o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 ( 1 ), zlasti člena 7(3), člena 11(4), člena 13(1) in (2), člena 21(2) in člena 25(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 576/2013 določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali v državo članico iz druge države članice ali z ozemlja ali iz tretje države in pravila za preverjanje skladnosti teh premikov. Navedena uredba je razveljavila in nadomestila Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS ( 2 ).

(2)

Psi, mačke in beli dihurji so na seznamu v delu A Priloge I k Uredbi (EU) št. 576/2013 kot vrste živali, ki jih zajema navedena uredba.

(3)

Uredba (EU) št. 576/2013 določa, da se psi, mačke in beli dihurji ne smejo premikati v državo članico iz druge države članice ali z ozemelj ali iz tretjih držav, razen če so bili cepljeni proti steklini s cepivom, ki izpolnjuje zahteve o veljavnosti iz Priloge III k Uredbi. Vendar se lahko dovolijo premiki mladih psov, mačk in belih dihurjev, ki niso cepljeni ali ne izpolnjujejo zahtev o veljavnosti iz Priloge III k Uredbi, iz držav članic ali z ozemelj ali iz tretjih držav s seznama v skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. 576/2013, kadar lastnik ali pooblaščena oseba med drugim predloži podpisano izjavo, da hišne živali od svojega rojstva do trenutka netrgovskega premika niso bile v stiku z divjimi živalmi vrst, ki so dovzetne za steklino. Zato je treba v tej uredbi določiti zahteve glede formata, oblike in jezika navedene izjave.

(4)

Uredba (EU) št. 576/2013 določa tudi, da mora Komisija sprejeti dva seznama ozemelj ali tretjih držav, iz katerih v državo članico za netrgovske namene prihajajo psi, mačke ali beli dihurji, za katere se ne zahteva test titracije protiteles proti steklini. En seznam bi moral vključevati tista ozemlja ali tretje države, ki so dokazali, da uporabljajo pravila, ki so po vsebini in učinku enaka tistim, ki jih uporabljajo države članice, drugi seznam pa bi moral vključevati tista ozemlja ali tretje države, ki so dokazali, da izpolnjujejo vsaj merila iz člena 13(2) Uredbe (EU) št. 576/2013. Zato je primerno, da se navedena seznama določita v Prilogi k tej uredbi.

(5)

Poleg tega bi bilo treba pri navedenih seznamih upoštevati določbe Pogodbe o pristopu Hrvaške, v skladu s katero bo Hrvaška 1. julija 2013 postala članica Evropske unije, in Sklepa Evropskega sveta 2012/419/EU z dne 11. julija 2012 o spremembi položaja Mayotteja v razmerju do Evropske unije ( 3 ), ki določa, da Mayotte od 1. januarja 2014 preneha biti čezmorska država ali ozemlje, za katerega se uporabljajo določbe četrtega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije, in postane najbolj oddaljena regija Unije v smislu člena 349 navedene pogodbe.

(6)

Uredba (EU) št. 576/2013 določa tudi, da se psi, mačke in beli dihurji ne smejo premikati v državo članico z ozemlja ali iz tretje države, razen tistih s seznama v Prilogi k tej uredbi, razen če je bil na njih opravljen test titracije protiteles proti steklini, ki izpolnjuje zahteve o veljavnosti iz Priloge IV k Uredbi (EU) št. 576/2013. Za tranzit preko enega od navedenih ozemelj ali tretjih držav pa navedenega testa ni treba opraviti, kadar lastnik ali pooblaščena oseba predloži podpisano izjavo, da živali niso bile v stiku z živalmi vrst, ki so dovzetne za steklino, in so bile zavarovane v prevoznem sredstvu ali znotraj območja mednarodnega letališča. Zato je treba v tej uredbi določiti zahteve glede formata, oblike in jezika navedene izjave.

(7)

Zahteve o veljavnosti iz Priloge IV k Uredbi (EU) št. 576/2013 vključujejo obveznost opravljanja navedenega testa v laboratoriju, odobrenem v skladu z Odločbo Sveta 2000/258/ES z dne 20. marca 2000 o imenovanju posebnega inštituta, pristojnega za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini ( 4 ), ki določa, da mora francoski urad za varnost živil Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) iz Nancyja v Franciji (od 1. julija 2010 združen v urad Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES) oceniti laboratorije v državah članicah in tretjih državah za namene odobritve izvajanja seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih.

(8)

Uredba (EU) št. 576/2013 določa tudi, da je treba psom, mačkam in belim dihurjem, ki se premikajo v državo članico iz druge države članice za netrgovske namene, priložiti identifikacijski dokument v obliki potnega lista v skladu z vzorcem, ki ga sprejme Komisija. Navedeni vzorec mora vključevati polja za vpis podatkov iz Uredbe (EU) št. 576/2013. V Prilogi k tej uredbi bi bilo treba določiti vzorec in dodatne zahteve za potni list, zaradi jasnosti in poenostavitve zakonodaje Unije pa bi bilo treba razveljaviti Odločbo Komisije 2003/803/ES z dne 26. novembra 2003 o določitvi vzorca potnega lista za premike psov, mačk in belih dihurjev znotraj Skupnosti ( 5 ).

(9)

Uredba (EU) št. 576/2013 določa tudi, da je treba psom, mačkam in belim dihurjem, ki se premikajo v državo članico z ozemlja ali iz tretje države za netrgovske namene, priložiti identifikacijski dokument v obliki veterinarskega spričevala v skladu z vzorcem, ki ga sprejme Komisija. Navedeni vzorec mora vključevati polja za vpis podatkov iz Uredbe (EU) št. 576/2013. Zato je primerno, da se navedeni vzorec določi v Prilogi k tej uredbi.

(10)

Uredba (EU) št. 576/2013 z odstopanjem od formata veterinarskega spričevala za primer premika v državo članico z ozemlja ali iz tretje države določa, da morajo države članice dovoliti netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev z ozemlja ali iz tretje države, ki so dokazali, da uporabljajo pravila, ki so po vsebini in učinku enaka tistim, ki jih uporabljajo države članice, kadar je bil priloženi identifikacijski dokument izdan v skladu s postopkom, določenim za primer premika v državo članico iz druge države članice. Vendar pa so potrebne številne tehnične prilagoditve vzorca potnega lista, ki se uporabi v takšnih primerih, zlasti glede na posebnosti na platnici, ki ne morejo v celoti izpolnjevati zahtev za potne liste, ki jih izdajo države članice. Zaradi jasnosti je zato primerno, da se v tej uredbi določi vzorec za takšne potne liste.

(11)

Uredba (EU) št. 576/2013 določa, da kadar je psov, mačk ali belih dihurjev ob enem samem premiku za netrgovske namene več kot pet, se za navedene živali uporabljajo ustrezne zahteve za zdravstveno varstvo živali iz Direktive Sveta 92/65/EGS ( 6 ) z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS, razen v primeru posebnih pogojev in nekaterih kategorij živali.

(12)

Poleg tega sta bili za zagotovitev enotnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 998/2003 sprejeti Odločba Komisije 2004/839/ES z dne 3. decembra 2004 o določitvi pogojev za netrgovske premike mladih psov in mačk iz tretjih držav v Skupnost ( 7 ) in Odločba Komisije 2005/91/ES z dne 2. februarja 2005 o določitvi obdobja, po preteku katerega je cepljenje proti steklini veljavno ( 8 ). Pravila iz navedenih aktov so bila pregledana in so zdaj vključena v določbe Uredbe (EU) št. 576/2013. Zaradi jasnosti in poenostavitve zakonodaje Unije bi bilo zato treba odločbi 2004/839/ES in 2005/91/ES razveljaviti.

(13)

Direktiva Sveta 96/93/ES z dne 17. decembra 1996 o certificiranju živali in živalskih proizvodov ( 9 ) določa pravila za izdajo veterinarskih spričeval, ki jih veterinarska zakonodaja zahteva za preprečevanje zavajanja in goljufij pri izdajanju spričeval. Primerno je zagotoviti, da pravila in načela, ki so vsaj enakovredna tistim iz navedene direktive, uporabljajo uradni veterinarji tretjih držav.

(14)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1152/2011 z dne 14. julija 2011 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih ( 10 ) določa, da se psi, ki vstopajo v države članice ali njihove dele s seznama v Prilogi I k Odločbi, od 1. januarja 2012 zdravijo zaradi zajedavca Echinococcus multilocularis v skladu z zahtevami iz navedene uredbe.

(15)

To uredbo bi bilo treba uporabljati brez poseganja v Odločbo Komisije 2006/146/ES z dne 21. februarja 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih za nekatere plodojede netopirje, pse in mačke s poreklom iz Malezije (polotok) in Avstralije ( 11 ), ki prepoveduje uvoz psov in mačk iz Malezije (polotok) in mačk iz Avstralije, razen če so izpolnjeni nekateri pogoji v zvezi z boleznima Nipah in Hendra.

(16)

To uredbo bi bilo treba uporabljati od datuma začetka uporabe Uredbe (ES) št. 576/2013.

(17)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Zahteve glede formata, oblike in jezika izjav iz členov 7, 11 in 12 Uredbe (EU) št. 576/2013

1.  Izjave iz točke (a) člena 7(2) in člena 11(2) Uredbe (EU) št. 576/2013 se pripravijo v skladu s formatom in obliko iz dela 1 Priloge I k tej uredbi ter izpolnjujejo jezikovne zahteve iz dela 3 navedene priloge.

2.  Izjava iz točke (c) člena 12(1) Uredbe (EU) št. 576/2013 se pripravi v skladu s formatom in obliko iz dela 2 Priloge I k tej uredbi ter izpolnjuje jezikovne zahteve iz dela 3 navedene priloge.

Člen 2

Seznam ozemelj in tretjih držav iz člena 13 Uredbe (EU) št. 576/2013

1.  Seznam ozemelj in tretjih držav iz člena 13(1) Uredbe (EU) št. 576/2013 je določen v delu 1 Priloge II k tej uredbi.

2.  Seznam ozemelj in tretjih držav iz člena 13(2) Uredbe (EU) št. 576/2013 je določen v delu 2 Priloge II k tej uredbi.

Člen 3

Vzorci potnih listov za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev

1.  Potni list iz člena 21(1) Uredbe (EU) št. 576/2013 se pripravi v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge III k tej uredbi ter izpolnjuje dodatne zahteve iz dela 2 navedene priloge.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 se potni listi, izdani v skladu s točko (a) člena 27 Uredbe (EU) št. 576/2013 na enem od ozemelj ali v eni od tretjih držav s seznama v delu 1 Priloge II k tej uredbi, pripravijo v skladu z vzorcem iz dela 3 Priloge III k tej uredbi in izpolnjujejo dodatne zahteve iz dela 4 navedene priloge.

Člen 4

Veterinarsko spričevalo za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo

Veterinarsko spričevalo iz člena 25(1) Uredbe (EU) št. 576/2013:

(a) se pripravi v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge IV k tej uredbi;

(b) je ustrezno izpolnjeno v skladu s pojasnjevalnimi opombami iz dela 2 navedene priloge;

(c) dopolnjuje pisna izjava iz člena 25(3) Uredbe (EU) št. 576/2013, ki se pripravi v skladu z vzorcem iz oddelka A dela 3 navedene priloge in izpolnjuje dodatne zahteve iz oddelka B dela 3 navedene priloge.

Člen 5

Razveljavitve

Odločbe 2003/803/ES, 2004/839/ES in 2005/91/ES se razveljavijo.

Člen 6

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 29. decembra 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Zahteve glede formata, oblike in jezika izjav

iz točke (a) člena 7(2) in člena 11(2) ter točke (c) člena 12(1) Uredbe (EU) št. 576/2013

DEL 1

Format in oblika izjave iz točke (a) člena 7(2) in člena 11(2) Uredbe (EU) št. 576/2013

image

DEL 2

Format in oblika izjave iz točke (c) člena 12(1) Uredbe (EU) št. 576/2013

image

DEL 3

Zahteve glede jezika izjav iz točke (a) člena 7(2) in člena 11(2) ter točke (c) člena 12(1) Uredbe (EU) št. 576/2013

Izjava se sestavi v vsaj enem uradnem jeziku namembne/vstopne države članice in v angleščini.

▼M1
PRILOGA II

Seznam ozemelj in tretjih držav iz člena 13 Uredbe (EU) št. 576/2013

DEL 1

Seznam ozemelj in tretjih držav iz člena 13(1) Uredbe (EU) št. 576/2013Oznaka ISO

Ozemlje ali tretja država

AD

Andora

CH

Švica

FO

Ferski otoki

GI

Gibraltar

GL

Grenlandija

IS

Islandija

LI

Lihtenštajn

MC

Monako

NO

Norveška

SM

San Marino

VA

Vatikanska mestna država

DEL 2

Seznam ozemelj in tretjih držav iz člena 13(2) Uredbe (EU) št. 576/2013Oznaka ISO

Ozemlje ali tretja država

Vključena ozemlja

AC

Otok Ascension

 

AE

Združeni arabski emirati

 

AG

Antigva in Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Avstralija

 

AW

Aruba

 

BA

Bosna in Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrajn

 

BM

Bermudi

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius in Saba (otoki BES)

 

BY

Belorusija

 

CA

Kanada

 

CL

Čile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandski otoki

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonska

 

KN

Saint Kitts in Nevis

 

KY

Kajmanski otoki

 

LC

Sveta Lucija

 

MS

Montserrat

 

MK

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

 

MU

Mauritius

 

MX

Mehika

 

MY

Malezija

 

NC

Nova Kaledonija

 

NZ

Nova Zelandija

 

PF

Francoska Polinezija

 

PM

Saint Pierre in Miquelon

 

RU

Rusija

 

SG

Singapur

 

SH

Sveta Helena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad in Tobago

 

TW

Tajvan

 

US

Združene države Amerike

AS – Ameriška Samoa

GU – Guam

MP – Severni Marianski otoki

PR – Portoriko

VI – Deviški otoki Združenih držav Amerike

VC

Saint Vincent in Grenadine

 

VG

Britanski Deviški otoki

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis in Futuna

 

▼B
PRILOGA III

Vzorci potnih listov za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev

DEL 1

Vzorec potnega lista, izdanega v državi članici

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

DEL 2

Dodatne zahteve za potni list, izdan v državi članici

1. Format potnega lista:

mere potnega lista so 100 mm × 152 mm.

2. Platnica potnega lista:

(a) sprednja platnica:

(i) barva: modra (PANTONE® Reflex Blue) z rumenimi zvezdami (PANTONE® rumena) v zgornji četrtini v skladu s specifikacijo evropskega emblema ( 12 );

(ii) besede „Evropska unija“ in ime države članice izdajateljice so natiskane v istem tisku;

(iii) ISO oznaka države članice izdajateljice, ki ji sledi edinstvena črkovno-številčna oznaka (navedena kot „številka“ v vzorcu potnega lista iz dela 1), je natisnjena na dnu.

(b) notranjost sprednje platnice in notranjost zadnje platnice: barva: bela;

(c) zadnja platnica: barva: modra (PANTONE® Reflex Blue).

3. Zaporedje naslovov in številčenje strani potnega lista:

(a) zaporedje naslovov (z rimskimi številkami) je treba dosledno upoštevati;

(b) strani potnega lista so oštevilčene na dnu vsake strani v naslednji obliki: „x od n“, pri čemer je x trenutna stran, n pa je skupno število strani potnega lista;

(c) ISO oznaka države članice izdajateljice, ki ji sledi edinstvena črkovno-številčna oznaka, je natisnjena na vsaki strani potnega lista.

(d) število strani ter velikost in oblika polj v vzorcu potnega lista iz dela 1 so okvirni.

4. Jeziki:

celotno tiskano besedilo je v uradnem jeziku (uradnih jezikih) države članice izdajateljice in v angleščini.

5. Varnostni elementi:

(a) po vnosu zahtevanih podatkov v oddelek III potnega lista se stran zapečati s prozorno samolepilno folijo;

(b) kadar so podatki na eni strani potnega lista v obliki nalepke, se s prozorno samolepilno folijo navedena nalepka zapečati, kadar se le-ta ob odstranitvi ne uniči.

DEL 3

Vzorec potnega lista, izdanega na enem od ozemelj ali v eni od tretjih držav s seznama v delu 1 Priloge II k tej uredbi

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

DEL 4

Dodatne zahteve za potni list, izdan na enem od ozemelj ali v eni od tretjih držav s seznama v delu 1 Priloge II k tej uredbi

1. Format potnega lista:

mere potnega lista so 100 mm × 152 mm.

2. Platnica potnega lista:

(a) sprednja platnica:

(i) barva: PANTONE® enobarvna z nacionalnim simbolom države v zgornji četrtini;

(ii) ISO oznaka ozemlja ali tretje države izdajateljice, ki ji sledi edinstvena črkovno-številčna oznaka (navedena kot „številka“ v vzorcu potnega lista iz dela 3), je natisnjena na dnu.

(b) notranjost sprednje platnice in notranjost zadnje platnice: barva: bela;

(c) zadnja platnica: barva: PANTONE® enobarvna.

3. Zaporedje naslovov in številčenje strani potnega lista:

(a) zaporedje naslovov (z rimskimi številkami) je treba dosledno upoštevati;

(b) strani potnega lista so oštevilčene na dnu vsake strani v naslednji obliki: „x od n“, pri čemer je x trenutna stran, n pa je skupno število strani potnega lista;

(c) ISO oznaka ozemlja ali tretje države izdajateljice, ki ji sledi edinstvena črkovno-številčna oznaka, je natisnjena na vsaki strani potnega lista.

(d) število strani ter velikost in oblika polj v vzorcu potnega lista iz dela 3 so okvirni.

4. Jeziki

celotno tiskano besedilo je v uradnem jeziku (uradnih jezikih) ozemlja ali tretje države izdajateljice in v angleščini.

5. Varnostni elementi:

(a) po vnosu zahtevanih podatkov v oddelek III potnega lista se stran zapečati s prozorno samolepilno folijo;

(b) kadar so podatki na eni strani potnega lista v obliki nalepke, se s prozorno samolepilno folijo navedena nalepka zapečati, kadar se le-ta ob odstranitvi ne uniči.
PRILOGA IV

DEL 1

Vzorec veterinarskega spričevala za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v državo članico z ozemlja ali iz tretje države v skladu s členom 5(1) in (2) Uredbe (EU) št. 576/2013

image

image

image

image

image

DEL 2

Pojasnjevalne opombe za izpolnjevanje veterinarskih spričeval

(a) Kadar je v spričevalu navedeno, da se nekatere navedbe uporabljajo, kot je to primerno, se neustrezne navedbe lahko prečrtajo, kar parafira in ožigosa uradni veterinar, ali pa se popolnoma črtajo iz spričevala.

(b) Izvirnik vsakega spričevala vsebuje en sam list papirja, pri daljšem besedilu pa so vse potrebne strani povezane v nedeljivo celoto.

(c) Spričevalo se sestavi v vsaj enem uradnem jeziku države članice izdajateljice in v angleščini. Izpolni se z velikimi tiskanimi črkami v vsaj enem uradnem jeziku države članice vstopa ali v angleščini.

(d) Če so spričevalu priloženi dodatni listi papirja ali podporna dokumentacija, se šteje, da so navedeni listi ali podporna dokumentacija sestavni del izvirnika spričevala, če jih na vsaki strani podpiše in ožigosa uradni veterinar.

(e) Kadar spričevalo, vključno z dodatnimi listi iz točke (d), vsebuje več kot eno stran, se vsaka stran na dnu strani oštevilči (številka strani od skupnega števila strani), na vrhu vsake strani pa se navede referenčna številka spričevala, ki jo določi pristojni organ.

(f) Izvirnik spričevala izda uradni veterinar na ozemlju ali v tretji državi odpreme ali pooblaščeni veterinar, kar nato potrdi pristojni organ na ozemlju ali v tretji državi odpreme. Pristojni organ ozemlja ali tretje države odpreme zagotovi, da se upoštevajo pravila in načela certificiranja, enakovredna tistim iz Direktive 96/93/ES.

Barva podpisa je v drugi barvi kot tisk. Ta zahteva velja tudi za žige, razen reliefnih in vodnih žigov.

(g) Referenčno številko spričevala iz rubrik I.2 in II.a. izda pristojni organ na ozemlju ali v tretji državi odpreme.

DEL 3

Pisna izjava iz člena 25(3) Uredbe (EU) št. 576/2013

Oddelek A

Vzorec izjave

image

Oddelek B

Dodatne zahteve za izjavo

Izjava se sestavi v vsaj enem uradnem jeziku države članice vstopa in v angleščini ter je napisana z velikimi tiskanimi črkami.( 1 ) Glej stran 1 tega Uradnega lista.

( 2 ) UL L 146, 13.6.2003, str. 1.

( 3 ) UL L 204, 31.7.2012, str. 131.

( 4 ) UL L 79, 30.3.2000, str. 40.

( 5 ) UL L 312, 27.11.2003, str. 1.

( 6 ) UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

( 7 ) UL L 361, 8.12.2004, str. 40.

( 8 ) UL L 31, 4.2.2005, str. 61.

( 9 ) UL L 13, 16.1.1997, str. 28.

( 10 ) UL L 296, 15.11.2011, str. 6.

( 11 ) UL L 55, 25.2.2006, str. 44.

( 12 ) Grafični vodnik po evropskem emblemu: http://publications.europa.eu/code/sl/sl-5000100.htm.

Top