EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0206-20150417

Consolidated text: Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 z dne 12. marca 2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/206/2015-04-17

2010R0206 — SL — 17.04.2015 — 016.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

▼C1

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 206/2010

z dne 12. marca 2010

o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval

(Besedilo velja za EGP)

▼B

(UL L 073, 20.3.2010, p.1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 810/2010 z dne 15. septembra 2010

  L 243

16

16.9.2010

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 144/2011 z dne 17. februarja 2011

  L 44

7

18.2.2011

►M3

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 342/2011 z dne 8. aprila 2011

  L 96

10

9.4.2011

 M4

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 801/2011 z dne 9. avgusta 2011

  L 205

27

10.8.2011

 M5

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1112/2011 z dne 3. novembra 2011

  L 287

32

4.11.2011

►M6

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 497/2012 z dne 7. junija 2012

  L 152

1

13.6.2012

 M7

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 546/2012 z dne 25. junija 2012

  L 165

25

26.6.2012

►M8

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 644/2012 z dne 16. julija 2012

  L 187

18

17.7.2012

 M9

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1036/2012 z dne 7. novembra 2012

  L 308

13

8.11.2012

►M10

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1160/2012 z dne 7. decembra 2012

  L 336

9

8.12.2012

►M11

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 71/2013 z dne 25. januarja 2013

  L 26

7

26.1.2013

►M12

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 102/2013 z dne 4. februarja 2013

  L 34

4

5.2.2013

►M13

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 191/2013 z dne 5. marca 2013

  L 62

22

6.3.2013

►M14

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 196/2013 z dne 7. marca 2013

  L 65

13

8.3.2013

►M15

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 482/2013 z dne 24. maja 2013

  L 139

6

25.5.2013

►M16

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M17

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 556/2013 z dne 14. junija 2013

  L 164

13

18.6.2013

►M18

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 780/2013 z dne 14. avgusta 2013

  L 219

1

15.8.2013

►M19

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 854/2013 z dne 4. septembra 2013

  L 237

1

5.9.2013

►M20

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1044/2013 z dne 25. oktobra 2013

  L 284

12

26.10.2013

►M21

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1218/2014 z dne 13. novembra 2014

  L 329

20

14.11.2014

►M22

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/604 z dne 16. aprila 2015

  L 100

60

17.4.2015


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 146, 11.6.2010, str. 1 (206/2010)

 C2

Popravek, UL L 049, 24.2.2011, str. 53 (144/2011)

►C3

Popravek, UL L 238, 6.9.2013, str. 23 (780/2013)

►C4

Popravek, UL L 029, 5.2.2015, str. 16 (780/2013)
▼B

▼C1

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 206/2010

z dne 12. marca 2010

o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval

(Besedilo velja za EGP)EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS ( 1 ), ter zlasti člena 17(2)(b), člena 17(3)(a), prvega pododstavka člena 17(3)(c), četrte alinee člena 18(1) in člena 19 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi ( 2 ), ter zlasti člena 8, člena 9(2)(b) in člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/68/ES z dne 26. aprila 2004 o določitvi predpisov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz v Skupnost in tranzit skozi Skupnost nekaterih živih parkljarjev, o spremembi direktiv 90/426/EGS in 92/65/EGS ter razveljavitvi Direktive 72/462/EGS ( 3 ) ter zlasti prvega in drugega pododstavka člena 3(1), prvega pododstavka člena 6(1), člena 7(e), člena 8, prvega odstavka člena 10 in člena 13(1) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil ( 4 ) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora ( 5 ) in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi ( 6 ), ter zlasti člena 11(1) in člena 16 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali ( 7 ), ter zlasti člena 48(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih v zvezi z zdravstvenimi in veterinarskimi pregledi ob uvozu goveda in prašičev ter svežega mesa iz tretjih držav ( 8 ) določa, da je treba pripraviti seznam držav ali njihovih delov, iz katerih države članice odobrijo uvoz nekaterih živih živali in svežega mesa nekaterih živali.

(2)

Zato je bila sprejeta Odločba Sveta 79/542/EGS z dne 21. decembra 1976 o seznamu tretjih držav ali delov tretjih držav in o določitvi pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnim zdravjem ter veterinarskih spričeval za uvoz nekaterih živih živali in njihovega svežega mesa v Skupnost ( 9 ). Navedena odločba določa sanitarne pogoje za uvoz živih živali, razen konjev, in uvoz svežega mesa teh živali, vključno s konjskim mesom, toda brez mesnih pripravkov, v Evropsko unijo. V Prilogi I in II k navedeni odločbi so določeni tudi seznami tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih se v Unijo lahko uvozi nekatere žive živali in njihovo sveže meso, ter tudi vzorci veterinarskih spričeval.

(3)

Od datuma sprejetja navedene odločbe so bile v drugih aktih Unije določene številne nove zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnim zdravjem, s čimer je na tem področju nastal nov regulativni okvir. Poleg tega je bila Direktiva 72/462/EGS razveljavljena z Direktivo 2004/68/ES.

(4)

Člen 20 Direktive 2004/68/ES navaja, da izvedbena pravila o uvozu, določena v skladu z odločbami, sprejetimi v skladu z Direktivo 72/462/EGS, med drugim tudi z Odločbo 79/542/EGS, veljajo, dokler jih ne zamenjajo ukrepi, sprejeti po novem regulativnem okviru.

(5)

V skladu s členom 4(3) Direktive 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o razveljavitvi nekaterih direktiv o higieni živil in zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg nekaterih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, in o spremembi direktiv Sveta 89/662/EGS in 92/118/EGS ter Odločbe Sveta 95/408/ES ( 10 ) se izvedbena pravila, sprejeta na podlagi Direktive 72/462/EGS, prenehajo uporabljati takoj, ko so sprejete potrebne določbe na podlagi uredb (ES) št. 852/2004, št. 853/2004, št. 854/2004 ali Direktive 2002/99/ES.

(6)

Odločba 79/542/EGS je bila že nekajkrat spremenjena, uvozne določbe, ki temeljijo na novem regulativnem okviru, pa so že bile uvedene z Odločbo 79/542/EGS. Zaradi jasnosti in preglednosti je treba ukrepe iz Odločbe 79/542/EGS navesti v novem pravnem aktu. Ta uredba vsebuje vse določbe iz Odločbe 79/542/EGS. Zato Odločba 79/542/EGS z začetkom veljavnosti obstoječe uredbe preneha veljati in se ne uporablja več, dokler se navedena odločba izrecno ne prekliče.

(7)

Direktiva 92/65/EGS določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za trgovino in uvoz živih živali, semena, jajčnih celic in zarodkov v Unijo, za katere ne veljajo zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, določene v posebnih aktih Unije iz Priloge F k navedeni direktivi. V skladu z navedeno direktivo se tiste žive živali, semena, jajčne celice in zarodki lahko uvozijo v Unijo le iz tretje države, ki je navedena na seznamu, pripravljenem v skladu s postopkom iz navedene direktive. Poleg tega žive živali spremlja veterinarsko spričevalo, ki ustreza vzorcu, pripravljenem v skladu s postopkom iz navedene direktive.

(8)

Direktiva Sveta 96/93/ES z dne 17. decembra 1996 o certificiranju živali in živalskih proizvodov ( 11 ) določa pravila za izdajo veterinarskih spričeval, ki jih veterinarska zakonodaja zahteva zaradi preprečevanja zavajanja in goljufije pri izdajanju spričeval. Primerno je zagotoviti, da pravila in načela, ki so vsaj enakovredna tistim iz navedene direktive, uporabljajo uradni inšpektorji ali veterinarji tretjih držav. Nekatere tretje države s seznama v Prilogi II k tej uredbi so zagotovile zadostna jamstva glede obstoja in izvajanja takšnih pravil in načel. Zato je primerno, da se iz navedenih tretjih držav odobri vnos nekaterih živih živali v Unijo, če se ne zahtevajo nadaljnje omejitve zaradi posebnega stanja bolezni.

(9)

Direktiva 2002/99/ES določa pravila v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo vnos proizvodov živalskega izvora in proizvodov, pridobljenih iz njih, ki so namenjeni za prehrano ljudi, v Unijo. V skladu z navedeno direktivo se pripravijo seznami tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih se dovoli uvoz določenih proizvodov živalskega izvora, navedeni uvoz pa mora biti v skladu z nekaterimi zahtevami za izdajo veterinarskih spričeval.

(10)

Direktiva 2004/68/ES določa zahteve glede zdravstvenega varstva živali za uvoz v Unijo in tranzit skozi Unijo nekaterih živih parkljarjev. Uvoz navedenih živih parkljarjev v Unijo in tranzit skoz Unijo iz se odobri le iz tretjih držav ali ozemelj, ki so na seznamu ali seznamih, pripravljenih v skladu s postopkom iz navedene direktive, navedeni uvoz pa mora biti v skladu z nekaterimi zahtevami glede veterinarskih spričeval.

(11)

Razen določb iz zadnjega pododstavka člena 17(2) Direktive 92/65/EGS je za žive živali in proizvode živalskega izvora, za katere se uporabljajo direktive 92/65/EGS, 2002/99/ES in 2004/68/ES, dovoljen uvoz v Unijo ali tranzit skozi Unijo le, če jih spremlja veterinarsko spričevalo in so v skladu z ustreznimi zahtevami iz zakonodaje Unije.

(12)

Zato je v tej uredbi za izvajanje direktiv 92/65/EGS, 2002/99/ES in 2004/68/ES primerno določiti sezname tretjih držav, njihovih ozemelj in delov ter posebne uvozne pogoje, vključno z vzorci veterinarskih spričeval za nekatere žive živali in sveže meso nekaterih živali.

(13)

Zaradi usklajenosti zakonodaje Unije mora ta uredba upoštevati tudi zahteve glede javnega zdravja iz drugih aktov Unije, zlasti iz uredb (ES) št. 852/2004, št. 853/2004 in št. 854/2004, ki določajo pravila o higieni živil in živil živalskega izvora ter organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, pa tudi iz Direktive Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ( 12 ) ter iz Uredbe (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij ( 13 ).

(14)

Uredba (ES) št. 882/2004 določa splošna pravila za izvajanje uradnega nadzora živil in krme ter zdravstvenega varstva in zaščite živali. Komisija je v skladu s členom 48 Uredbe pooblaščena za sprejetje seznama tretjih držav, iz katerih se lahko v Unijo uvažajo posebni proizvodi. Uredba (ES) št. 854/2004 določa posebne predpise za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, ki so namenjeni za prehrano ljudi, vključno s seznami tretjih držav, iz katerih se lahko v Unijo uvozi proizvode živalskega izvora. Navedeni predpisi omogočajo združitev navedenih seznamov z drugimi seznami, sestavljenimi za namene javnega zdravja in zdravja živali.

(15)

Zato morajo vzorci spričeval iz prilog k tej uredbi vključevati potrdila, ki dokazujejo, da so izpolnjene zahteve za javno zdravje iz Direktive 96/23/ES in uredb (ES) št. 999/2001, 852/2004, 853/2004 in 854/2004.

(16)

Vzorci spričeval iz prilog k tej uredbi morajo tudi vključevati potrdila, ki dokazujejo, da so izpolnjene zahteve v zvezi z dobrim počutjem živali iz Direktive Sveta 93/119/ES z dne 22. decembra 1993 o zaščiti živali pri zakolu ali usmrtitvi ( 14 ) in Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim ( 15 ).

(17)

Za zagotovitev, da zdravje živih živali, vnesenih v Unijo, ni ogroženo med prevozom iz tretje države porekla v Unijo, je treba določiti nekatere zahteve v zvezi s prevozom živih živali, vključno z zahtevami v zvezi z zbirnimi centri.

(18)

Za zagotovitev zdravstvenega varstva živali v Uniji je treba žive živali prepeljati neposredno v namembni kraj v Uniji.

(19)

Sveže meso, vneseno v Unijo za tranzit v drugo tretjo državo, pomeni zanemarljivo tveganje za javno zdravje. Vendar mora biti tako meso v skladu z vsemi ustreznimi zahtevami v zvezi z zdravstvenim varstvom živali. Zato je treba sprejeti posebne določbe o tranzitu svežega mesa in njegovem shranjevanju pred tranzitom.

(20)

Za tranzit pošiljk skozi Unijo, ki potujejo v Rusijo in iz nje, je treba določiti posebne pogoje zaradi geografskega položaja Kaliningrada, ki vpliva le na Latvijo, Litvo in Poljsko.

(21)

Vnos v Unijo je treba odobriti za pošiljke svežega mesa gojenih nedomačih živali iz reda Artiodactyla, ki izvirajo iz živali, ulovljenih v divjini, razen drobovine in mletega mesa. Da se izključijo vsakršna tveganja za zdravje živali, ki lahko nastanejo s takšnim vnosom, je primerno, da se navedene živali tri mesece pred vnosom takšnih pošiljk v Unijo ločijo od divjih živali. Zato je treba v vzorcu veterinarskega spričevala za navedene pošiljke (RUF) to tudi upoštevati.

(22)

Odločba Komisije 2003/881/ES z dne 11. decembra 2003 o pogojih zdravstvenega varstva živali in izdajanja zdravstvenih spričeval za uvoz čebel (Apis mellifera in Bombus spp.) iz nekaterih tretjih držav ( 16 ) določa pogoje za zdravstveno varstvo živali in izdajanje spričeval za uvoz čebel iz nekaterih tretjih držav. Zaradi poenostavitve zakonodaje Unije je treba ukrepe iz navedene odločbe vključiti v to uredbo. Zato je treba razveljaviti Odločbo 2003/881/ES.

(23)

Primerno je uvesti prehodno obdobje, da se državam članicam in industriji omogoči, da sprejmejo potrebne ukrepe za uskladitev z zahtevami iz te uredbe.

(24)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:POGLAVJE I

VSEBINA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.  Ta uredba določa zahteve za izdajo veterinarskih spričeval za vnos pošiljk v Unijo, ki vsebujejo naslednje žive živali ali sveže meso:

(a) parkljarji;

(b) živali iz dela 2 Priloge IV;

(c) sveže meso parkljarjev in kopitarjev, namenjeno za prehrano ljudi, razen mesnih pripravkov.

2.  Ta uredba določa sezname tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk iz odstavka 1 v Unijo.

▼M18 —————

▼C1

4.  Ta uredba se uporablja brez poseganja v kakršne koli posebne zahteve v zvezi z izdajanjem spričeval iz drugih aktov Unije ali sporazumov, ki jih je Unija sklenila s tretjimi državami.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „parkljarji“ so parkljarji (Ungulata), kakor so opredeljeni v členu 2(d) Direktive 2004/68/ES;

(b) „sveže meso“ je sveže meso, kakor je opredeljeno v točki 1.10 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(c) „kopitarji“ so kopitarji (Equidae), kakor so opredeljeni v členu 2(b) Direktive Sveta 90/426/EGS ( 17 );

(d) „gospodarstvo“ je kmetijsko gospodarstvo ali drugo uradno nadzorovano kmetijsko, industrijsko ali trgovinsko podjetje, vključno z živalskimi vrtovi, zabaviščnimi parki ter naravnimi ali lovskimi rezervati, v katerih se živali redno gojijo ali vzrejajo.POGLAVJE II

POGOJI ZA VNOS ŽIVIH ŽIVALI V UNIJO

Člen 3

Splošni pogoji za vnos parkljarjev v Unijo

Pošiljke kopitarjev se v Unijo vnesejo le, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) izvirajo iz tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, navedenih v stolpcih 1, 2 in 3 preglednice v delu 1 Priloge I, za katere v stolpcu 4 preglednice v delu 1 Priloge I obstaja vzorec veterinarskega spričevala, ki ustreza zadevni pošiljki;

(b) spremlja jih ustrezno veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z ustreznim vzorcem veterinarskega spričevala iz dela 2 Priloge I, pri čemer se upoštevajo posebni pogoji iz stolpca 6 preglednice v delu 1 navedene priloge, izpolni in podpiše pa ga uradni veterinar tretje države izvoznice;

(c) so v skladu z zahtevami iz veterinarskega spričevala iz točke (b), vključno s:

(i) posebnimi jamstvi iz navedenega spričevala, kadar so navedena v stolpcu 5 preglednice v delu 1 Priloge I;

(ii) katerimi koli dodatnimi zahtevami v zvezi z izdajo veterinarskega spričevala, ki jih v skladu z veterinarsko zakonodajo Unije lahko sprejme namembna država članica in so vključene v spričevalo.

▼M18

Člen 3a

Pogoji za vnos parkljarjev, namenjenih za odobreno ustanovo, inštitut ali središče

1.  Z odstopanjem od člena 3 lahko pristojni organ države članice odobri vnos pošiljke vrst parkljarjev iz preglednic 1, 2 in 3 dela 1 Priloge VI na njeno ozemlje, kadar so navedene pošiljke namenjene za odobreno ustanovo, inštitut ali središče, pod naslednjimi pogoji:

(a) pristojni organ namembne države članice je opravil oceno tveganja za zdravje živali, ki ga vsaka pošiljka lahko predstavlja za Unijo;

(b) zadevne pošiljke prihajajo iz tretje države, njenega ozemlja ali dela, ki so vključeni v enega od seznamov iz:

(i) dela 1 Priloge I ali dela 1 Priloge II k tej uredbi,

(ii) Odločbe 2004/211/ES ( 18 ), Odločbe 2007/777/ES ( 19 ), Uredbe (ES) št. 798/2008 ( 20 ), Uredbe (ES) št. 119/2009 ( 21 ), Uredbe (EU) št. 605/2010 ( 22 ),

(c) parkljarji izvirajo iz ustanove, inštituta ali središča v tretji državi, na njenem ozemlju ali delu ozemlja iz točke (a), ki je vključen v seznam, sestavljen v skladu s členom 3c;

(d) parkljarji so bili za obdobje, določeno v ustreznih spričevalih, v karanteni v prostorih z zaščito pred vektorji, ki so v prostorih ustanove, inštituta ali središča iz točke (c);

(e) parkljarji se prepeljejo neposredno v odobreno ustanovo, inštitut ali središče v namembni državi članici;

(f) parkljarje spremlja ustrezno veterinarsko spričevalo, sestavljeno v skladu z ustreznim vzorcem veterinarskega spričevala iz preglednic 1, 2 in 3 v delu 1 Priloge VI in iz dela 2 navedene priloge;

(g) parkljarji so v skladu z zahtevami iz veterinarskega spričevala iz točke (f).

Namembna država članica Komisijo in druge države članice v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali pred vnosom parkljarjev na svoje ozemlje obvesti o dovoljenju, izdanem na podlagi prvega pododstavka.

2.  Kadar zaradi izrednih okoliščin točk (c) in (d) odstavka 1 ni mogoče upoštevati, lahko pristojni organ namembne države članice dovoli vnos vrst parkljarjev iz preglednic 1, 2 in 3 dela 1 Priloge VI na svoje ozemlje z drugih gospodarstev, ki niso v skladu z zahtevami iz navedenih točk, če so izpolnjene zahteve iz točk (a), (b) in (e) do (g) odstavka 1 ter naslednji pogoji:

(a) lastnik ali fizična oseba, ki zastopa lastnika, je vložil predhodno vlogo za dovoljenje, namembna država članica pa je tako dovoljenje po opravljeni oceni tveganja z navedbo, da vnos kopitarjev na njeno ozemlje ne predstavlja tveganja za zdravje živali v Uniji, odobrila;

(b) parkljarji so bili v karanteni v tretji državi porekla, na njenem ozemlju ali delu pod uradnim nadzorom, dokler niso izpolnili pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, določenih v vzorcu veterinarskega spričevala iz točke (f):

(i) na kraju, ki ga odobri pristojni organ tretje države izvora živali, njenega ozemlja ali dela;

(ii) v skladu z določbami iz dovoljenja, da zagotovijo vsaj enaka jamstva kot tista iz točk (a), (b) in (e) do (g) odstavka 1.

Kadar so parkljarji vneseni v Unijo v skladu s prvim pododstavkom, so v karanteni v odobreni ustanovi, inštitutu ali središču namembnega kraja vsaj šest mesecev od datuma vnosa v Unijo, v tem času pa lahko pristojni organi uporabljajo zahteve iz člena 8(1)(a) Direktive Sveta 90/425/EGS.

Država članica, ki odobri vnos parkljarjev v skladu s prvim pododstavkom, o tem pred navedenim vnosom na svoje ozemlje obvesti Komisijo in druge države članice v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Člen 3b

Pogoji za vstop in tranzit parkljarjev, namenjenih za odobreno ustanovo, inštitut ali središče, skozi ozemlje držav članic, ki niso namembne države članice

Tranzit parkljarjev iz člena 3a prek države članice, ki ni namembna država članica, je dovoljen samo, če ga odobri pristojni organ tranzitne države članice. Tako dovoljenje se lahko izda samo na osnovi ocene tveganja, ki jo opravi navedeni pristojni organ ob upoštevanju informacij, ki mu jih je predložila namembna država članica.

Namembna država članica Komisijo in druge države članice v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali pred tranzitom in pod pogoji iz člena 3a obvesti o izdajanju dovoljenj za vnos živali.

Člen 3c

Seznam odobrenih ustanov, inštitutov ali središč v tretjih državah, njihovih ozemljih ali delih

1.  Po opravljeni oceni skladnosti s pogoji iz odstavka 2 lahko vsaka država članica sestavi seznam ustanov, inštitutov in središč, iz katerih se na podlagi člena 3a(1) lahko odobri vnos parkljarjev na njeno ozemlje.

2.  Ustanova, inštitut ali središče tretje države, njenega ozemlja ali dela se vključi v seznam iz odstavka 1 le, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) ustanova, inštitut ali središče so skladni z zahtevami iz dela 3 Priloge VI;

(b) ustanovo, inštitut ali središče je odobril pristojni organ tretje države, njenega ozemlja ali dela, na katerem se navedena ustanova, inštitut ali središče nahaja;

(c) pristojni organ tretje države, njenega ozemlja ali dela daje zadostna jamstva, da so pogoji v zvezi z odobritvijo ustanov, inštitutov ali središč iz dela 4 Priloge VI izpolnjeni.

3.  Država članica lahko v seznam iz odstavka 1 vključi ustanove, inštitute ali središča v tretjih državah, ki so že vključene v tak seznam v drugi državi članici, ne da bi ocenila skladnost s pogoji iz odstavka 2.

4.  Države članice redno posodabljajo sezname iz odstavka 1, pri čemer upoštevajo zlasti kakršno koli začasno prekinitev ali preklic dovoljenja, ki ga izda pristojni organ tretje države, njenega ozemlja ali dela za ustanove, inštitute ali središča v navedeni tretji državi, na njenem ozemlju ali delu in je vključeno v navedene sezname.

5.  Države članice dajo javnosti s pomočjo informacijskih spletnih strani na voljo sezname iz odstavka 1 ter navedene informacijske spletne strani redno posodabljajo.

6.  Države članice Komisiji sporočijo spletne naslove informacijskih spletnih strani.

▼M18

Člen 4

Pogoji za zbirne centre za nekatere pošiljke parkljarjev

1.  Pošiljke parkljarjev, ki vsebujejo žive živali z več kot enega gospodarstva, se vnesejo v Unijo le, če so zbrane v zbirnih centrih, ki jih v skladu z zahtevami iz dela 5 Priloge I odobri pristojni organ tretje države izvora živali, njenega ozemlja ali dela.

2.  Pošiljke parkljarjev, vnesene v Unijo v skladu s členom 3a ali členom 6, ne izvirajo z več kot enega gospodarstva in niso zbrane v zbirnih centrih.

▼C1

Člen 5

Protokoli za standardizacijo snovi ter postopki vzorčenja in testiranja za parkljarje

Kadar se v skladu z veterinarskimi spričevali iz stolpca 4 preglednice v delu 1 Priloge I zahteva vzorčenje in testiranje za bolezni iz dela 6 navedene priloge, takšno vzorčenje in testiranje za vnos pošiljk parkljarjev v Unijo izvede ali nadzoruje pristojni organ tretje države izvora v skladu s protokoli za standardizacijo snovi in postopki testiranja iz dela 6 navedene priloge.

Člen 6

Posebni pogoji za nekatere pošiljke parkljarjev, uvožene v St. Pierre in Miquelon ter vnesene v Unijo

Pošiljke vrst parkljarjev, ki so navedene v preglednici v delu 7 Priloge I ter so bile vnesene v St. Pierre in Miquelon manj kot šest mesecev pred datumom odpreme iz St. Pierra in Miquelona v Unijo, se vnesejo v Unijo le, če:

(a) izpolnjujejo zahteve v zvezi z namestitvijo in karanteno iz poglavja 1 navedenega dela;

(b) so bile živali testirane v skladu z zahtevami za testiranje glede zdravstvenega varstva živali iz poglavja 2 navedenega dela.

Člen 7

Splošni pogoji za vnos nekaterih vrst čebel v Unijo

1.  Pošiljke vrst čebel, navedenih v preglednici 1 v delu 2 Priloge IV, se v Unijo vnesejo le iz tretjih držav ali njihovih ozemelj:

(a) iz dela 1 Priloge II;

(b) v katerih je prisotnost hude gnilobe čebelje zalege, malega panjskega hrošča (Aethina tumida) in pršice Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) na celotnem ozemlju tretje države ali zadevnem ozemlju obvezno prijavljiva.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1(a) se pošiljke čebel lahko vnesejo v Unijo iz dela tretje države ali njenega ozemlja iz dela 1 Priloge II, ki je:

(a) geografsko in epidemiološko ločen del tretje države ali ozemlja;

(b) naveden v tretjem stolpcu preglednice v oddelku 1 dela 1 Priloge IV.

Pri uporabi navedenega odstopanja se prepove vnos pošiljk čebel v Unijo iz vseh ostalih delov tretje države ali zadevnega ozemlja, ki niso navedeni v tretjem stolpcu preglednice v oddelku 1 dela 1 priloge IV.

3.  Pošiljke vrst čebel, navedenih v preglednici 1 v delu 2 Priloge IV, so sestavljene iz:

(a) matičnic (Apis mellifera in Bombus spp.), ki vsebujejo po eno matico z največ 20 spremljevalkami, ali

(b) posod s čmrlji (Bombus spp.), ki vsebujejo po kolonijo z največ 200 odraslimi čmrlji.

4.  Pošiljke vrst čebel, navedenih v preglednici 1 v delu 2 Priloge IV:

(a) spremlja primerno veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z ustreznim vzorcem veterinarskega spričevala iz dela 2 Priloge IV, ki ga izpolni in podpiše uradni inšpektor tretje države izvoznice;

(b) so v skladu z veterinarskimi zahtevami iz veterinarskega spričevala iz točke (a).

Člen 8

Splošni pogoji za prevoz živih živali v Unijo

V času po natovarjanju v tretji državi izvora in pred prihodom na mejno kontrolno točko vnosa v Unijo se pošiljke živih živali ne smejo:

(a) prevažati skupaj z živimi živalmi, ki:

(i) niso namenjene za vnos v Unijo ali

(ii) imajo nižji zdravstveni status;

▼M18

(b) raztovarjati ali pri zračnem prevozu premestiti na drugo letalo ali prevažati po cesti, železnici ali premestiti peš prek tretje države, njenega ozemlja ali dela, iz katerega uvoz zadevnih živali v Unijo ni dovoljen.

▼C1

Člen 9

Časovna omejitev za prevoz živih živali v Unijo

Pošiljke živih živali se v Unijo vnesejo le, kadar pošiljka prispe na mejno kontrolno točko vnosa v Unijo v 10 dneh od datuma izdaje primernega veterinarskega spričevala.

Pri prevozu po morju se rok 10 dni podaljša še za čas, ki ustreza trajanju plovbe po morju, kar dokazuje originalni izvod podpisane izjave kapitana, pripravljene v skladu z delom 3 Priloge I in priložene veterinarskemu spričevalu.

Člen 10

Posebni pogoji za škropljenje pošiljk živih živali pri letalskem prevozu v Unijo

Pri letalskem prevozu pošiljk živih živali, razen pošiljk čebel, se zaboj ali zabojnik, v katerem se prevažajo, in prostor okoli njega poškropita s primernim insekticidom.

Škropljenje se izvede po natovarjanju neposredno pred zaprtjem vrat letala in po kakršnem koli poznejšem odpiranju vrat letala v tretji državi, dokler letalo ne prispe v namembni kraj.

Pilot s podpisom izjave, pripravljene v skladu z delom 4 Priloge I, ki je v originalu priložena k veterinarskemu spričevalu, potrdi, da je bilo škropljenje opravljeno.

Člen 11

Pogoji, ki se uporabijo po vnosu nekaterih pošiljk parkljarjev v Unijo

▼M18

1.  Po vnosu v Unijo se pošiljke parkljarjev, razen tistih iz člena 3a, s prevoznimi sredstvi, zaščitenimi pred vektorji, nemudoma prepeljejo na namembno gospodarstvo.

Navedeni parkljarji ostanejo na navedenem gospodarstvu vsaj 30 dni, razen če se odpremijo neposredno v klavnico.

▼C1

2.  Po vnosu v Unijo se pošiljke parkljarjev, namenjene za takojšnji zakol, takoj prepeljejo v namembno klavnico, kjer so zaklani v petih delovnih dneh od datuma prihoda v klavnico.

Člen 12

Posebni pogoji za tranzit nekaterih pošiljk parkljarjev skozi tretje države

Kadar se uporabi posebni pogoj I iz dela 1 Priloge I, se zato, da se pošiljkam parkljarjev, ki jih zajema navedeni pogoj ter izvirajo v eni državi članici in so namenjene v drugo državo članico, omogoči tranzit skozi tretjo državo, njeno ozemlje ali del, ki je naveden v preglednici v delu 1 Priloge I, vendar za zadevne pošiljke parkljarjev ni ustreznega vzorca veterinarskega spričevala iz stolpca 4 navedene preglednice, uporabijo naslednji pogoji:

(a) za govedo, namenjeno pitanju:

(i) gospodarstva v namembnem kraju mora vnaprej določiti pristojni organ v namembnem kraju;

(ii) žive živali iz pošiljke se ne smejo premakniti z gospodarstva v namembnem kraju, razen za takojšnji zakol;

(iii) vsi premiki živih živali na gospodarstvo v namembnem kraju ali z njega se morajo izvesti pod nadzorom pristojnega organa, dokler so živali iz pošiljke nameščene na gospodarstvu.

(b) za parkljarje za takojšnji zakol se uporabi člen 11(2).

▼M8

Člen 12a

Odstopanje za tranzit nekaterih pošiljk živega goveda za vzrejo in proizvodnjo skozi Litvo

1.  Tranzit pošiljk živega goveda za vzrejo in proizvodnjo iz ruske regije Kaliningrad po cesti skozi Litvo, ki se pošilja v namembni kraj zunaj Unije, se odobri, če je v skladu z naslednjimi pogoji:

(a) živali vstopijo v Litvo na mejni kontrolni točki na cesti Kybartai in iz nje izstopijo na mejni kontrolni točki Medininkai;

(b) živali se prevažajo v kontejnerjih s cestnimi prevoznimi sredstvi, ki jih veterinarske službe pristojnega litovskega organa na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo na cesti Kybartai zapečatijo z zalivko s serijsko številko;

(c) uradni veterinar pristojnega organa, odgovornega za mejno kontrolno točko na cesti Kybartai, dokumente iz tretje alinee člena 7(1) Direktive Sveta 91/496/EGS, vključno z ustrezno izpolnjenim veterinarskim spričevalom v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala „BOV-X-TRANSIT-RU“ iz dela 2 Priloge I k tej uredbi, ki je priloženo živalim od mejne kontrolne točke na cesti Kybartai do mejne kontrolne točke Medininkai, na vsaki strani opremi z napisom „SAMO ZA TRANZIT IZ RUSKE REGIJE KALINIGRAD SKOZI LITVO“;

(d) zahteve iz člena 9 Direktive Sveta 91/496/EGS so izpolnjene;

(e) uradni veterinar na mejni kontrolni točki na cesti Kybartai pošiljko na skupnem vstopnem veterinarskem dokumentu iz člena 1(1) Uredbe Komisije (ES) št. 282/2004 ( 23 ) potrdi kot sprejemljivo za tranzit skozi Litvo in dokument podpiše;

(f) živali spremlja zdravstveno spričevalo, ki dovoljuje neoviran vstop v Belorusijo, in veterinarsko spričevalo, izdano za namembni kraj živali v Rusiji.

2.  Pošiljke se ne iztovarjajo v Uniji in se prepeljejo neposredno na mejno kontrolno točko izstopa Medininkai.

Ko izstopna kontrola potrdi, da je pošiljka ista kot ob vstopu v Litvo na mejni kontrolni točki na cesti Kybartai, uradni veterinar na mejni kontrolni točki Medininkai, izpolni del 3 skupnega vstopnega veterinarskega dokumenta.

3.  V primeru nepravilnosti ali v izrednih primerih med tranzitom država članica tranzita uporabi ukrepe iz druge alinee člena 8(1)(b) Direktive 90/425/EGS ( 24 ), kakor je primerno.

4.  Pristojni litovski organ redno preverja, da se število pošiljk ob vstopu in izstopu z ozemlja Unije ujema.

▼C1

Člen 13

Pogoji, ki se uporabijo po vnosu pošiljk čebel iz člena 7 v Unijo

1.  Pošiljke matic iz člena 7(3)(a) se takoj prepeljejo v določeni namembni kraj, kjer so panji pod nadzorom pristojnega organa, matice pa se pred vnosom v lokalne kolonije premestijo v nove matičnice.

2.  Matičnice, spremljevalke in drug material, ki spremlja matice iz tretjih držav izvora, se pošljejo v laboratorij, ki ga določi pristojni organ, za pregled na prisotnost:

(a) malega panjskega hrošča (Aethina tumida), njegovih jajčec ali ličink;

(b) znakov pršice Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.).

Matičnice, spremljevalke in material se uničijo po laboratorijskem pregledu.

3.  Pošiljke čmrljev (Bombus spp.) iz člena 7(3)(b) se takoj prepeljejo v določeni namembni kraj.

Navedeni čmrlji lahko ostanejo v posodi, v katerem so bili vneseni v Unijo, do konca življenjske dobe kolonije.

Posoda in material, ki je čmrlje spremljal iz tretje države izvora, se uničita najpozneje na koncu življenjske dobe kolonije.

▼M18

Člen 13a

Pogoji, ki se uporabijo med vnosom pošiljk parkljarjev, namenjenih za odobrene ustanove, inštitute ali središča

1.  Po vnosu v Unijo se pošiljke parkljarjev, namenjene za odobrene ustanove, inštitute ali središča, nemudoma prepeljejo v odobreno namembno ustanovo, inštitut ali središče s prevoznimi sredstvi, ki so zaščitena pred vektorji in zasnovana tako, da med prevozom onemogočajo pobeg živali ter izpad fekalij, urina, nastilja, krme, odpadkov ali drugega materiala iz vozila ali kontejnerja.

2.  Živali se zadržijo v karanteni v prostorih z zaščito pred vektorji v odobreni ustanovi, inštitutu ali središču namembne države članice vsaj 30 dni. Po 30-dnevni karanteni se lahko živali premaknejo v drugo odobreno ustanovo, inštitut ali središče.

3.  Živali, vnesene v odobreno ustanovo, inštitut ali središče, se lahko premaknejo na drugo destinacijo, ki ni odobrena ustanova, inštitut ali središče, če:

(a) je od vnosa v Unijo preteklo najmanj šest mesecev in

(b) se premik izvede v skladu z odstavkom 4 Priloge C k Direktivi 92/65/EGS.

4.  Z odstopanjem od odstavka 3 lahko živali zapustijo odobreno ustanovo, inštitut ali središče pred koncem šestmesečnega obdobja iz navedenega odstavka le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) živali se izvozijo v tretjo državo, na njeno ozemlje ali del;

(b) za namene njihovega izvoza iz točke (a) se živali prevažajo v prevoznih sredstvih, ki so zaščitena pred vektorji in zasnovana tako, da je med prevozom onemogočen pobeg živali ter iztekanje ali izpadanje fekalij, urina, nastilja, krme, odpadkov ali drugega materiala iz vozila ali kontejnerja.

▼C1POGLAVJE III

POGOJI ZA VNOS SVEŽEGA MESA V UNIJO

Člen 14

Splošni pogoji za uvoz svežega mesa

Pošiljke svežega mesa, namenjenega za prehrano ljudi, se v Unijo uvozijo le, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) izvirajo iz tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov iz stolpcev 1, 2 in 3 preglednice v delu 1 Priloge II, za katere v stolpcu 4 preglednice v delu 1 Priloge II obstaja vzorec veterinarskega spričevala, ki ustreza zadevni pošiljki;

(b) so na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo predložene skupaj z ustreznim veterinarskim spričevalom, pripravljenim v skladu z ustreznim vzorcem veterinarskega spričevala iz dela 2 Priloge II, pri čemer se upoštevajo posebni pogoji iz stolpca 6 preglednice v delu 1 navedene priloge, izpolni in podpiše pa ga uradni veterinar tretje države izvoznice;

(c) so v skladu z zahtevami iz veterinarskega spričevala iz točke (b), vključno s:

(i) posebnimi jamstvi iz navedenega spričevala, kadar so navedena v stolpcu 5 preglednice v delu 1 Priloge II;

(ii) katerimi koli dodatnimi zahtevami v zvezi z izdajo veterinarskega spričevala, ki jih v skladu z veterinarsko zakonodajo Unije lahko sprejme namembna država članica in so vključene v spričevalo.

Člen 15

Pogoji, ki se uporabijo po uvozu neodrtih trupov divjih parkljarjev

V skladu s členom 8(2) Direktive Sveta 97/78/ES ( 25 ) se pošiljke neodrtih trupov divjih parkljarjev, namenjenih za prehrano ljudi, pred nadaljnjo predelavo takoj prepeljejo v namembni predelovalni obrat.

Člen 16

Tranzit in skladiščenje svežega mesa

Vnos pošiljk svežega mesa v Unijo, ki ni namenjeno uvozu v Unijo, temveč v tretjo državo, bodisi s takojšnjim tranzitom bodisi po skladiščenju v Uniji v skladu s členom 12(4) in členom 13 Direktive 97/78/ES, se odobri le pošiljkam, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) so iz tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov iz stolpcev 1, 2 in 3 preglednice v delu 1 Priloge II, za katere v stolpcu 4 preglednice v delu 1 Priloge II obstaja vzorec veterinarskega spričevala, ki ustreza zadevni pošiljki;

(b) so v skladu s posebnimi zahtevami v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za zadevno pošiljko, kot je navedeno v ustreznem vzorcu veterinarskega spričevala iz točke (a);

(c) spremlja jih veterinarsko spričevalo, pripravljeno v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala iz Priloge III, ki ga izpolni in podpiše uradni veterinar tretje države izvoznice;

(d) so potrjene kot sprejemljive za tranzit, vključno s skladiščenjem, kot je primerno, na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu iz člena 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 136/2004 ( 26 ), ki ga na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo podpiše uradni veterinar.

Člen 17

Odstopanje za tranzit skozi Latvijo, Litvo in Poljsko

1.  Z odstopanjem od člena 16 se odobri tranzit po cesti ali železnici skozi Unijo, med določenimi mejnimi kontrolnimi točkami v Latviji, Litvi in na Poljskem iz Odločbe Komisije 2009/821/ES ( 27 ), za pošiljke, ki pridejo iz Rusije in so tja namenjene neposredno ali skozi drugo tretjo državo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) veterinarske službe pristojnega organa pošiljko zapečatijo z zalivko s serijskimi številkami na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo;

(b) dokumente, ki spremljajo pošiljko in so navedeni v členu 7 Direktive 97/78/ES, opremi uradni veterinar pristojnega organa, odgovornega za mejno kontrolno točko vnosa v Unijo, na vsaki strani z napisom „SAMO ZA TRANZIT V RUSIJO SKOZI EU“;

(c) so v skladu s postopkovnimi zahtevami iz člena 11 Direktive 97/78/ES;

(d) uradni veterinar na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo pošiljko s podpisom na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu potrdi kot sprejemljivo za tranzit.

2.  Iztovarjanje ali skladiščenje, kot je opredeljeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES, za te pošiljke na ozemlju Unije ni dovoljeno.

3.  Pristojni organ opravlja redne preglede za zagotovitev, da število pošiljk in količine proizvodov, ki zapuščajo ozemlje Unije, ustrezajo vstopnemu številu in količinam.

▼M17

Člen 17a

Odstopanje za tranzit pošiljk skozi Hrvaško, ki iz Bosne in Hercegovine potujejo v tretje države

1.  Z odstopanjem od člena 16 se odobri neposreden cestni tranzit med mejno kontrolno točko Nova Sela in mejno kontrolno točko Ploče za pošiljke skozi Unijo, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine ter so namenjene v tretje države, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljko zapečati z zalivko s serijsko številko;

(b) dokumente, ki spremljajo pošiljko in so navedeni v členu 7 Direktive 97/78/ES, opremi uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa na vsaki strani z napisom „SAMO ZA TRANZIT V TRETJE DRŽAVE SKOZI EU“;

(c) postopkovne zahteve iz člena 11 Direktive 97/78/ES so izpolnjene;

(d) uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 136/2004 pošiljko potrdi kot sprejemljivo za tranzit.

2.  Raztovarjanje ali skladiščenje, kot je opredeljeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES, za take pošiljke na ozemlju Unije ni dovoljeno.

3.  Pristojni organ opravlja redne preglede za zagotovitev, da število pošiljk in količine proizvodov, ki zapuščajo Unijo, ustrezajo vstopnemu številu in količinam.

▼C1POGLAVJE IV

SPLOŠNE, PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 18

Certificiranje

Veterinarska spričevala, ki se zahtevajo s to uredbo, se izpolnijo v skladu s pojasnjevalnimi opombami iz Priloge V.

Vendar navedena zahteva ne izključuje uporabe elektronskega certificiranja in drugih dogovorjenih sistemov, usklajenih na ravni Unije.

Člen 19

Prehodne določbe

▼M1

V prehodnem obdobju do 31. maja 2011 se lahko pošiljke živih živali, razen čebel iz Zvezne države Havaji, in svežega mesa, namenjenega za prehrano ljudi, za katere so bila v skladu z odločbama 79/542/EGS in 2003/881/ES pred 30. novembrom 2010 izdana veterinarska spričevala, še naprej vnašajo v Unijo.

▼C1

Člen 20

Razveljavitev

Odločba 2003/881/ES se razveljavi.

Člen 21

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

PARKLJARJI

▼M8

DEL 1Seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov (1)

Oznaka ISO in ime tretje države

Oznaka ozemlja

Opis tretje države, njenega ozemlja ali dela

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoji

Vzorci

PJ

1

2

3

4

5

6

CA – Kanada

CA-0

Celotno ozemlje države

POR-X

 

IVb

IX

V

CA-1

Celotno ozemlje države, razen doline Okanagan v Britanski Kolumbiji:

— od točke na meji Kanade in Združenih držav, 120° 15′ ZD, 49° ZŠ

— na severu do točke 119° 35′ ZD, 50° 30′ ZŠ

— na severovzhodu do točke 119° ZD, 50° 45′ ZŠ

— na jugu do točke na meji Kanade in Združenih držav, 118° 15′ ZD, 49° ZŠ

BOV-X OVI-X, OVI-Y: RUM (2)

A

CH – Švica

CH-0

Celotno ozemlje države

 (3)

 
 

CL – Čile

CL-0

Celotno ozemlje države

BOV-X,OVI-X, RUM

 
 

POR-X, SUI

B

GL – Grenlandija

GL-0

Celotno ozemlje države

OVI-X, RUM

 

V

▼M16 —————

▼M8

IS – Islandija

IS-0

Celotno ozemlje države

BOV-X, BOV-Y, RUM OVI-X, OVI-Y

 
 

POR-X, POR-Y

B

ME – Črna gora

ME-0

Celotno ozemlje države

 
 

I

MK – Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (4)

MK-0

Celotno ozemlje države

 
 

I

▼M22

NZ – Nova Zelandija

NZ-0

Celotno ozemlje države

BOV-X, BOV-Y,

RUM,

POR-X, POR-Y

OVI-X, OVI-Y

 

III

V

XII

▼M8

PM – St Pierre in Miquelon

PM-0

Celotno ozemlje države

BOV-X, BOV-Y, RUM OVI-X, OVI-Y, CAM

 
 

RS – Srbija (5)

RS-0

Celotno ozemlje države

 
 

I

RU – Rusija

RU-0

Celotno ozemlje države

 
 
 

RU-1

Celotno ozemlje države, razen regije Kaliningrad

 
 
 

RU-2

Regija Kaliningrad

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

▼M12

US – Združene države

US-0

Celotno ozemlje države

POR-X

D

 

▼M8

(1)   Brez poseganja v posebne zahteve v zvezi z izdajo spričeval, ki so določene v ustreznih sporazumih med Unijo in tretjimi državami.

(2)   Izključno za žive živali, ki ne spadajo v vrste jelenov (cervidae).

(3)   Spričevala v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132).

(4)   Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija: dokončna nomenklatura za to državo bo sprejeta po koncu pogajanj, ki trenutno potekajo na ravni ZN.

(5)   Brez Kosova, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244/99.

Posebni pogoji (glej opombe v posameznem spričevalu):

„I“

:

kadar se čez ozemlje tretje države opravlja tranzit živih živali za takojšnji zakol ali živega goveda za pitanje iz ene države članice in namenjene v drugo državo članico v tovornjakih, zapečatenih s serijsko številko zalivke.

Številka zalivke se mora vnesti v veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge F k Direktivi 64/432/EGS ( 28 ) za živo govedo za zakol in pitanje ter v skladu z vzorcem I iz Priloge E k Direktivi 91/68/EGS ( 29 ) za ovce in koze za zakol.

Poleg tega mora biti zalivka ob prihodu na določeno vhodno mejno kontrolno točko v Unijo nepoškodovana, številka zalivke pa mora biti vpisana v celovit računalniški veterinarski sistem Unije (TRACES).

Spričevalo mora na izhodni točki iz Unije pred tranzitom čez tretjo državo ali več tretjih držav pristojni veterinarski organ opremiti z naslednjim besedilom: „SAMO ZA TRANZIT MED RAZLIČNIMI DELI EVROPSKE UNIJE ČEZ NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO/ČRNO GORO/SRBIJO ( 30 ) ( 31 )“.

Govedo za pitanje mora biti prepeljano neposredno na namembno gospodarstvo, ki ga določi pristojni veterinarski organ v namembnem kraju. Navedene živali ne smejo biti premeščene z navedenega gospodarstva, razen za takojšnji zakol.

„II“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim tuberkuloze za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem BOV-X.

„III“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim bruceloze, za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem BOV-X.

„IVa“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim enzootske goveje levkoze (EGL), za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem BOV-X.

„IVb“

:

ozemlje s čredami, priznanimi kot uradno prostimi enzootske goveje levkoze (EGL), enako zahtevam iz Priloge D k Direktivi 64/432/EGS za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem BOV–X.

„V“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim bruceloze, za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem OVI-X.

„VI“

:

geografske ovire:

„VII“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim tuberkuloze, za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem RUM.

„VIII“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim bruceloze, za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem RUM.

„IX“

:

ozemlje s statusom, uradno prostim bolezni Aujeszkega, za izvoz živih živali v Unijo, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem POR-X.

„X“

:

samo za tranzit goveda za vzrejo in/ali proizvodnjo iz regije Kaliningrad skozi Litvo v druge ruske regije.

▼M21

„XI“

:

gospodarstva ali kompartmenti, ki so priznani kot taki, ki uporabljajo nadzorovane pogoje bivanja v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 2075/2005.

▼M22

„XII“

:

ozemlje, priznano kot ozemlje, na katerem se nahajajo goveje črede, uradno proste tuberkuloze, ki je enakovredno tistim, priznanim na podlagi pogojev iz odstavkov 1 in 2 Priloge A.I k Direktivi 64/432/EGS, za izvoz živih živali v Unijo, certificiranih v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala BOV-X ali BOV-Y.

▼M8

DEL 2

Vzorci veterinarskih spričeval

Vzorci:

„BOV-X“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače govedo (vključno z vrstami bivolov (Bubalus) in bizonov (Bison) ter njihovimi križanci), namenjeno za vzrejo in/ali proizvodnjo po uvozu.

„BOV-Y“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače govedo (vključno z vrstami bivolov(Bubalus) in bizonov (Bison) ter njihovimi križanci), namenjeno za takojšnji zakol po uvozu.

„BOV-X-TRANSIT-RU“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače govedo (vključno z vrstami bivolov (Bubalus) in bizonov (Bison) ter njihovimi križanci), namenjeno za tranzit iz regije Kaliningrad v druge ruske regije čez ozemlje Litve.

„OVI-X“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače ovce (Ovis aries) in domače koze (Capra hircus), namenjene za vzrejo in/ali proizvodnjo po uvozu.

„OVI-Y“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače ovce (Ovis aries) in domače koze (Capra hircus), namenjene za takojšnji zakol po uvozu.

▼M12

„POR-X“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače prašiče (Sus scrofa), namenjene za vzrejo in/ali proizvodnjo po uvozu ali namenjene za tranzit skozi Unijo iz ene tretje države v drugo tretjo državo.

▼M8

„POR-Y“

:

vzorec veterinarskega spričevala za domače prašiče (Sus scrofa), namenjene za takojšnji zakol po uvozu.

„RUM“

:

vzorec veterinarskega spričevala za živali iz reda Artiodactyla (razen goveda (vključno z vrstami bivolov (Bubalus) in bizonov (Bison) ter njihovimi križanci), ovc (Ovis aries), koz (Capra hircus), prašičev (Suidae) in pekarjev (Tayassuidae)) ter družin nosorogov (Rhinocerotidae) in slonov (Elephantidae).

„SUI“

:

vzorec veterinarskega spričevala za nedomače prašiče (Suidae), pekarje (Tayassuidae) in tapirje (Tapiridae).

„CAM“

:

vzorec posebnega potrdila za živali, uvožene iz St. Pierra in Miquelona pod pogoji iz dela 7 Priloge I.

PJ (Posebna jamstva):

„A“

:

jamstva glede testov za prisotnost bolezni modrikastega jezika in epizootske hemoragične bolezni pri živalih, certificiranih v skladu z vzorci veterinarskih spričeval BOV-X (točka II.2.8 B), OVI-X (točka II.2.6 D) in RUM (točka II.2.6).

„B“

:

jamstva glede testov za prisotnost vezikularne bolezni prašičev in klasične prašičje kuge pri živalih, certificiranih v skladu z vzorcema veterinarskih spričeval POR-X (točka II.2.4 B) in SUI (točka II.2.4 B).

„C“

:

jamstva glede testa za prisotnost bruceloze pri živalih, certificiranega v skladu z vzorcema veterinarskih spričeval POR-X (točka II.2.4 C) in SUI (točka II.2.4 C).

▼M12

„D“

:

jamstva glede testa za prisotnost vezikularnega stomatitisa pri živalih, certificiranega v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala POR-X (točka II.2.1(b)).

▼M22

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼M10

Vzorec BOV-X-TRANSIT-RU

image

image

image

▼M19

Vzorec OVI-X

image

image

image

image

image

▼M6

image

image

image

image

▼M12

Vzorec POR-X

image

image

►(1) M21  

image

image

►(1) M21  

▼C1

image

image

►(1) M21  

image

image

►(1) M21  

▼M6

image

image

image

image

image

▼C1

image

image

image

image

image

image

image

image

DEL 3

Dodatek za prevoz živali po morju

(Izpolnite in priložite veterinarskemu spričevalu, če prevoz na zunanjo mejo Unije zajema ladijski prevoz, čeprav le na delu potovanja.)Izjava kapitana ladje

Podpisani kapitan ladje (ime …) izjavljam, da so bile živali iz priloženega veterinarskega spričevala št. … na poti iz … v … (država izvoznica) do … v Uniji na krovu ladje in da ladja ni pristala nikjer zunaj … (država izvoznica) na poti v Unijo razen v: … (pristanišče pristanka na poti). Poleg tega te živali med plovbo niso bile v stiku z drugimi živalmi na krovu z nižjim zdravstvenim statusom.

V … dne …

(Pristanišče prihoda)

(Datum prihoda)

(žig)

(Podpis kapitana)

(ime z velikimi tiskanimi črkami in naziv)

DEL 4

Dodatek za letalski prevoz živali

(Izpolnite in priložite veterinarskemu spričevalu, če prevoz na zunanjo mejo Unije zajema letalski prevoz, čeprav le na delu potovanja.)Izjava pilota zrakoplova

Podpisani pilot zrakoplova (ime … izjavljam, da je bil zaboj ali zabojnik in prostor okoli zaboja ali zabojnika z živalmi iz priloženega veterinarskega spričevala št. … pred odhodom poškropljen z insekticidom.

V … dne …

(Letališče odhoda)

(Datum odhoda)

(žig)

(podpis vodje)

(ime z velikimi tiskanimi črkami in naziv)

DEL 5

Pogoji za odobritev zbirnih centrov (iz člena 4)

Za odobritev morajo zbirni centri izpolnjevati naslednje zahteve:

I. Morajo biti pod nadzorom uradnega veterinarja.

II. Zbirni center mora ležati sredi območja s premerom vsaj 20 km, na katerem po uradnih ugotovitvah vsaj 30 dni pred uporabo kot odobreni zbirni center ni bilo nobenega primera slinavke in parkljevke.

III. Pred vsako uporabo kot odobreni zbirni center, morajo biti zbirni centri očiščeni in razkuženi z razkužilom, ki je v državi izvoznici uradno odboreno kot učinkovito pri obvladovanju slinavke in parkljevke.

IV. Ob upoštevanju njihovih zmogljivosti za nastanitev živali morajo imeti:

(a) prostor, predviden izključno za uporabo kot zbirni center;

(b) ustrezne objekte in naprave, enostavne za čiščenje in razkuževanje, za natovarjanje in raztovarjanje ter opremo primernega standarda za nastanitev živali, za napajanje in hranjenje živali ter potrebno oskrbo;

(c) ustrezne prostore za veterinarske inšpekcijske preglede in izolacijo živali;

(d) ustrezno opremo za čiščenje in razkuževanje prostorov in tovornjakov;

(e) ustrezne skladiščne prostore za krmo, steljo in gnoj;

(f) ustrezen sistem za zbiranje in odstranjevanje odpadne vode;

(g) pisarno za uradnega veterinarja.

V. Kadar obratujejo, mora biti na voljo dovolj veterinarjev za izvajanje vseh nalog iz dela 5.

VI. Sprejemati smejo le posamezno označene živali, da je zagotovljena sledljivost. V ta namen mora lastnik centra ali oseba, odgovorna za center, ob sprejemanju živali zagotoviti, da so pravilno označene in jih spremljajo zdravstveni dokumenti ali spričevala za zadevne živalske vrste ali kategorije.

Poleg tega mora lastnik zbirnega centra ali oseba, odgovorna za zbirni center, v registru ali podatkovni bazi evidentirati in vsaj tri leta hraniti ime lastnika, izvor živali, datum vpisa in izpisa, identifikacijsko številko živali ali številko registracije črede izvora in namembno gospodarstvo ter številko registracije prevoznika in registrsko številko tovornjaka, ki živali pripelje v zbirni center ali jih odpelje iz njega.

VII. Vse živali, ki potujejo prek zbirnega centra, morajo izpolnjevati zdravstvene pogoje, predpisane za vnos ustrezne kategorije živali v Unijo.

VIII. Živali, namenjene za vnos v Unijo, ki potujejo prek zbirnega centra, morajo biti v šestih dneh po prispetju v zbirni center natovorjene in odposlane neposredno na zunanjo mejo države izvoznice:

(a) pri tem ne smejo priti v stik s parkljarji, razen tistimi, ki izpolnjujejo zdravstvene pogoje, predpisane za vnos ustrezne kategorije živali v Unijo;

(b) po pošiljkah so ločene tako, da nobena pošiljka ne vsebuje hkrati živali za vzrejo ali proizvodnjo ter živali za takojšnji zakol;

(c) v prevoznih sredstvih ali zabojnikih, prej očiščenih in razkuženih z razkužilom, ki je v državi izvoznici uradno odobreno kot učinkovito pri obvladovanju slinavke in parkljevke in zgrajenih tako, da iztrebki, urin, stelja ali krma ne morejo iztekati ali izpadati med prevozom.

IX. Kadar pogoji za izvoz živali v Unijo zahtevajo, da se živali testirajo v določenem obdobju pred natovarjanjem, mora to obdobje zajemati tudi obdobje bivanja v zbirnem centru, do šest dni, po prispetju živali v odobreni zbirni center.

X. Tretja država izvoznica mora imenovati centre, ki so odobreni za živali za vzrejo in proizvodnjo, in centre, ki so odobreni za živali za zakol, ter mora obveščati Komisijo in glavne pristojne organe držav članic o imenih in naslovih navedenih centrov. Te informacije je treba redno posodabljati.

XI. Tretja država izvoznica določi postopek uradnega nadzora odobrenih zbirnih centrov in zagotovi, da se tak nadzor izvaja.

XII. Odobrene zbirne centre mora redno pregledovati pristojni organ tretje države zaradi zagotovitve, da so zahteve v zvezi z odobritvijo iz točk I do XI še naprej izpolnjujejo.

Če navedeni pregledi pokažejo, da se pogoji ne upoštevajo več, se mora odobritev za center začasno preklicati. Odobritev se lahko obnovi le, če je pristojni organ tretje države prepričan, da center v celoti izpolnjuje pogoje iz točk I do XI.

DEL 6

Protokoli za standardizacijo snovi in postopkov testiranja

(iz člena 5)

Tuberkuloza (TBC)

Intradermalni tuberkulinski monotest z bovinim tuberkulinom se izvede v skladu s Prilogo B k Direktivi 64/432/EGS. V primeru živali iz družine Suidae se intradermalni tuberkulinski monotest z aviarnim tuberkulinom izvede v skladu s Prilogo B k Direktivi 64/432/EGS, s to razliko, da je mesto vbrizganja ohlapna koža ob korenu uhlja.

▼M2

Bruceloza (Brucella abortus) (BRL)

Serum aglutinacijski test, reakcija vezanja komplementa, test s puferiranim antigenom brucelle, encimskoimunska metoda (test ELISA) in test s fluorescentnimi označevalci (FPA) se izvajajo v skladu s Prilogo C k Direktivi 64/432/EGS.

▼C1

Bruceloza (Brucella melitensis) (BRL)

Testi se izvajajo v skladu s Prilogo C k Direktivi 91/68/EGS.

Enzootska goveja levkoza (EGL)

Agar gel imunodifuzijski test in encimskoimunska metoda (test ELISA) se izvajata v skladu z odstavkoma A in C poglavja II Priloge D k Direktivi 64/432/EGS.

Bolezen modrikastega jezika (BT)

(A)

Blocking ali kompetitivna ELISA se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Kompetitivna ELISA z monoklonskim protitelesom 3-17-A3 se uporablja za ugotavljanje protiteles za vse znane serotipe virusa bolezni modrikastega jezika (BTV).

Načelo testa je prekinitev reakcije med antigenom virusa bolezni modrikastega jezika (BTV) ter grupno specifičnim monoklonskim protitelesom (3-17-A3) ob dodatku preiskovanega seruma. Protitelesa proti BTV, prisotna v preiskovanem serumu, ustavijo reaktivnost monoklonskega protitelesa (Mab), kar povzročijo zmanjšanje pričakovanega obarvanja po dodatku z encimom označenega protimišjega protitelesa in kromogena/substrata. Serumi se lahko testirajo v enkratni razredčitvi 1:5 (enkratna redčitev – Dodatek 1) ali pa se titrirajo (titracija seruma – Dodatek 2), da dobimo končne titre razredčitev seruma. Vrednosti inhibicije, ki so večje kot 50 %, se lahko obravnavajo kot pozitivne.

Materiali in reagenti:

1. Ustrezne mikroplošče za test ELISA.

2. Antigen: koncentriran ekstrakt celic, ki se pripravi, kakor je opisano v nadaljevanju, in se hrani pri – 20 °C ali – 70 °C.

3. Bloking pufer: fosfatni pufer s soljo (PBS), ki vsebuje 0,3 % BTV negativnega bovinega seruma (odraslih govedi), 0,1 % (vol:vol) Tween-20 (na voljo kot sirup polioksietilen sorbiton monolaurata) v PBS.

4. Monoklonalno protitelo: 3-17-A3 (na voljo kot supernatant kulture tkiva hibridoma), usmerjeno na grupno specifični polipeptid VP7, shranjeno pri – 20 °C ali liofilizirano in pred uporabo razredčeno v razmerju 1:100 s pufrom za ustavitev reakcije.

5. Konjugat: kunčji protimišji globulin (adsorbiran in izpran), konjugiran s hrenovo peroksidazo in shranjen v temnem prostoru pri 4 °C.

6. Kromogen in substrat: ortofenilen-diamin (OPD-kromogen) s končno koncentracijo 0,4 mg/ml v sterilni destilirani vodi. Vodikov peroksid (30 % vol:vol-substrat) 0,05 % vol:vol, dodan neposredno pred uporabo (5 μl H2O2 na 10 ml OPD). (Previdno ravnajte z OPD – roke zaščitite z gumijastimi rokavicami – domnevno mutagena snov).

7. 1-molarna žveplena kislina: 26,6 ml kisline dodamo v 473,4 ml destilirane vode. (Opomba: vedno dodajte kislino v vodo in nikoli vode v kislino.)

8. Orbitalni stresalnik.

9. Čitalnik mikroplošč ELISA (test se lahko tudi vidno odčita).

Oblika testa

Cc: kontrola s konjugatom (brez seruma / brez monoklonalnih protiteles); C++: močno pozitivna kontrola s serumom; C+: šibko pozitivna kontrola s serumom; C–: negativna kontrola s serumom; Cm: kontrola z monoklonskim protitelesom (brez seruma).DODATEK 1

Enkratna redčitev vzorca (1:5) (40 serumov/ploščo)

 

Pregledi

Testni serumi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C++

C++

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D

C++

C++

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E

C+

C+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F

C+

C+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G

Cm

Cm

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40

H

Cm

Cm

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40DODATEK 2

Titracija seruma (10 serumov/ploščo)

 

Pregledi

Testni serumi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1:5

 
 
 
 
 
 
 
 

1:5

B

Cc

C-

1:10

 
 
 
 
 
 
 
 

1:10

C

C++

C++

1:20

 
 
 
 
 
 
 
 

1:20

D

C++

C++

1:40

 
 
 
 
 
 
 
 

1:40

E

C+

C+

1:80

 
 
 
 
 
 
 
 

1:80

F

C+

C+

1:160

 
 
 
 
 
 
 
 

1:160

G

Cm

Cm

1:320

 
 
 
 
 
 
 
 

1:320

H

Cm

Cm

1:640

 
 
 
 
 
 
 
 

1:640

Testni protokol:

Kontrola konjugata (Cc)

:

jamici 1A in 1B sta slepa kontrola, ki je sestavljena iz antigena proti BTV in konjugata. Uporabi se lahko za izravnavo čitalnika testa ELISA.

Kontrola Mab (Cm)

:

stolpca 1 in 2, vrstici G in H, sta kontrola z monoklonskim protitelesom in vsebujeta antigen proti BTV, monoklonsko protitelo in konjugat. V teh jamicah je obarvanje najbolj intenzivno. Srednja vrednost odčitanj optične gostote iz te kontrole je vrednost inhibicije 0 %.

Pozitivna kontrola (C++, C+)

:

stolpca 1 in 2, vrstice C-D-E-F. Te jamice vsebujejo antigen proti BTV, močno pozitivno serumsko kontrolo proti BTV oziroma šibko pozitivno serumsko kontrolo proti BTV, Mab in konjugat.

Negativna kontrola (C-)

:

jamici 2A in 2B sta negativni kontroli, ki vsebujeta antigen proti BTV, negativni serum proti BTV, Mab in konjugat.

Testni serumi

:

za zelo obsežne serološke preiskave in hitre presejalne teste se lahko serumi testirajo v enkratni redčitvi 1:5 (Dodatek 1), po 10 serumov pa se lahko testira v obsegu razredčitev od 1:5 do 1:640 (Dodatek 2). Tako lahko približno določimo titer protitelesa v preiskovanem serumu.

Postopek:

1. Antigen proti BTV razredčimo na predtitrirano koncentracijo v PBS, ga damo za kratek čas v sonikator, da se nakopičeni virus porazdeli (če sonikator ni na voljo, antigen porazdelimo s pipetiranjem), in dodamo po 50 μl v vse jamice na mikroplošči za test ELISA. Mikroploščo stresamo levo in desno, da se antigen enakomerno porazdeli.

2. Inkubiramo pri 37 °C 60 minut na orbitalnem stresalniku. Mikroplošče trikrat speremo s polnjenjem in praznjenjem jamic z nesterilnim PBS in jih osušimo na vpojnem papirju.

3. Kontrolne jamice: dodamo 100 μl bloking pufra v vse jamice Cc. Dodamo 50 μl pozitivnega in negativnega kontrolnega seruma v razredčitvi 1:5 (10 μl serumov + 40 μl pufra za ustavitev reakcije), v vsako posamezno jamico C-, C + in C++. Dodamo 50 μl bloking pufra v jamice za kontrolo Mab.

Metoda enkratne redčitve: testni serum, razredčen 1:5 v bloking pufru, damo v paralelne jamice v stolpcih 3 do 12 (10 μl serumov + 40 μl pufra za ustavitev reakcije),

ali

metoda serumske titracije: pripravimo zaporedje dvojnih redčitev vsakega preiskovanega serumskega vzorca (1:5 do 1:640) v pufru za ustavitev reakcije, v osmih jamicah enojnih stolpcev 3 do 12.

4. Takoj po dodatku preiskovanih serumov razredčimo Mab 1:100 v bloking pufru in ga dodamo po 50 μl v vsako jamico na mikroplošči, razen slepe kontrole.

5. Inkubiramo pri 37 °C 60 minut na orbitalnem stresalniku. Trikrat speremo s PBS in osušimo na vpojnem papirju.

6. Razredčimo kunčji protimišji koncentrat na 1:5 000 v bloking pufru in ga dodamo po 50 μl v vsako jamico na mikroplošči.

7. Inkubiramo pri 37 °C 60 minut na orbitalnem stresalniku. Trikrat speremo s PBS in osušimo na vpojnem papirju.

8. Odtajamo O-fenilendiamin dihidroklorid (OPD) in tik pred uporabo dodamo 5 μl 30-odstotnega vodikovega peroksida v vsakih 10 ml OPD. Dodamo po 50 μl v vsako jamico na mikroplošči. Počakamo približno 10 minut, da se jamice obarvajo, in ustavimo reakcijo z 1 molarno žvepleno kislino (50 μl na jamico). Obarvati se morajo kontrolne jamice Mab ter jamice, v katerih so serumi brez protitelesa proti BTV.

9. Mikroplošče pregledamo vidno ali s spektrofotometričnim čitalnikom in zapišemo rezultate.

Analiza rezultatov:

Z ustreznim računalniškim programskim paketom izpišemo vrednosti optične gostote (OD) in odstotke inhibicije (PI) za testne in kontrolne serume na podlagi srednje vrednosti, ugotovljene v kontrolnih jamicah za antigen. Podatke, izražene kot vrednosti OD in PI, uporabimo za ugotavljanje, ali je test opravljen znotraj sprejemljivih kriterijev. Zgornje kontrolne meje (UCL) in spodnje kontrolne meje (LCL) za kontrolo Mab (antigen in Mab, brez testnih serumov) so v razponu vrednosti OD 0,4 do 1,4. Katera koli plošča, ki ne ustreza zgoraj navedenim kriterijem, se ne upošteva.

Če računalniški programski paket ni na voljo, izpišemo vrednosti OD na tiskalniku testa ELISA. Izračunamo srednjo vrednost OD za kontrolne jamice za antigen, ki je enaka 100-odstotni vrednosti. Določimo 50-odstotno vrednost OD in ročno izračunamo pozitivnost in negativnost vsakega vzorca.

Vrednost odstotka inhibicije (PI) = 100 – (OD vsake preiskovane kontrole/srednja vrednost OD kontrole za monoklonsko protitelo (Cm)) × 100.

Dvojniki jamic z negativnim kontrolnim serumom in dvojniki praznih jamic morajo prikazati vrednosti PI med + 25 % in – 25 % oziroma med + 95 % in + 105 %. Če vrednosti niso znotraj predpisanih meja, plošča ni neveljavna, da pa slutiti, da se razvija barva ozadja. Močno in šibko pozitivni kontrolni serumi morajo prikazati vrednosti PI med + 81 % in + 100 % oziroma med + 51 % in + 80 %.

Diagnostični prag za testne serume je 50 % (PI 50 % ali OD 50 %). Vzorci, ki prikažejo vrednosti PI < 50 %, se ocenijo kot negativni. Vzorci z vrednostmi PI nad pragom dvojnikov jamice in pod njim se ocenijo kot dvomljivi; takšne vzorce se mora ponovno testirati z enojnim redčenjem in/ali titracijo. Pozitivne vzorce se lahko tudi titrira, da se dobi stopnjo pozitivnosti.

Vizualno odčitanje: pozitivne in negativne vzorce lahko enostavno razločimo s prostim očesom; šibko pozitivne ali močno negativne vzorce pa je težje oceniti s prostim očesom.

Priprava antigena proti BTV za test ELISA:

1. 40-60 rouxovih stekleničk celic strnjene linije BHK-21 trikrat speremo z Eagle’s Medium brez seruma in jih inficiramo z virusom bolezni modrikastega jezika, serotip 1, v Eagle’s Medium brez seruma.

2. Inkubiramo pri 37 °C in vsak dan preverimo citopatski učinek (CPE).

3. Ko so citopatski učinki (CPE) prisotni v 90 do 100 odstotkih v vsaki Rouxovi steklenički celične linije BHK-21, zberemo virus s stresanjem še vseh pritrjenih celic s stekla.

4. Centrifugiramo pri 2 000 do 3 000 obr./min., da skoncentriramo celice.

5. Supernatant zavržemo in resuspendiramo celice v približno 30 ml PBS, ki vsebuje 1 % „Sarkosyla“ in 2 ml fenilmetilsulfonil fluorida (pufer za lizo celic). Pri tem se lahko iz celic tvori gel in dodati je treba več pufra za lizo, da se zmanjša ta učinek. (Opomba: fenilmetilsulfonil fluorid je škodljiv – z njim ravnamo izjemo previdno.)

6. Celice razbijamo 60 sekund z ultrazvočno sondo pri amplitudi 30 mikronov.

7. Centrifugiramo 10 minut pri 10 000 vrt/min.

8. Supernatant shranimo pri + 4 °C in pripravimo resuspenzijo ostanka celičnega centrifugata v 10 do 20 ml pufra za liziranje.

9. Trikrat sonificiramo in centrifugiramo ter na vsaki stopnji shranimo supernatant.

10. Pripravimo zbirni vzorec supernatantov in ga centrifugiramo na Beckmannovi centrifugi (s 30-mililitrskimi epruvetami in rotorjem SW 28) pri 24 000 obr./min. (100,000 g) 120 minut, pri + 4 °C, na 5 mililitrski podlagi 40-odstotne raztopine saharoze (vol:vol v PBS).

11. Supernatant zavržemo, epruvete temeljito odcedimo in resuspendiramo centrifugat v PBS s sonificiranjem. Antigen shranimo v enakih delih pri – 20 °C.

Titriranje antigena proti BTV za test ELISA:

Za titriranje antigena proti BTV se uporabi indirektna ELISA. Dvojne razredčine antigena titriramo glede na konstantno razredčino (1/100) monoklonalnih protiteles 3-17-A3. Protokol je naslednji:

1. Antigen proti BTV, razredčen 1:20 v PBS, titriramo z večkanalno pipeto po vsej mikroplošči v dvojnih padajočih razredčitvah (50 μl/jamico).

2. Inkubiramo 1 uro pri 37 °C na orbitalnem stresalniku.

3. Plošče trikrat speremo s PBS.

4. Dodamo 50 μl monoklonalnih protiteles 3-17-A3 (razredčenih 1:100) v vsako jamico na mikroplošči.

5. Inkubiramo 1 uro pri 37 °C na orbitalnem stresalniku.

6. Plošče trikrat speremo s PBS.

7. Dodamo 50 μl kunčjega protimišjega globulina, konjugiranega s hrenovo peroksidazo (HRP), razredčeno na optimalno koncentracijo, v vsako jamico na mikroplošči.

8. Inkubiramo 1 uro pri 37 °C na orbitalnem stresalniku.

9. Dodamo substrat in kromogen, kakor je opisano zgoraj. Reakcijo ustavimo po 10 minutah z dodatkom 1 molarne žveplene kisline (50 μl/jamico).

Pri kompetitivni ELISA morajo biti monoklonska protitelesa prisotna v pribitku in zato izberemo razredčitev antigena, katere vrednost leži na titracijski krivulji (ne na ravnini) in da približno OD vrednost 0,8 po 10 minutah.

(B)

Agar gel imunodifuzijski test se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Antigen:

Antigen za precipitacijo lahko pripravimo v kateri koli celični kulturi, v kateri se referenčni sev virusa bolezni modrikastega jezika lahko hitro množi. Priporočljivo je uporabiti celice BHK ali Vero. Po končani rasti virusa je antigen prisoten v tekočem supernatantu, vendar je za njegovo učinkovitost potrebna 50- do 100-kratna koncentracija. To lahko dosežemo s katerim koli standardnim postopkom koncentracije proteinov; antigen virusa lahko inaktiviramo z dodatkom 0,3 % (vol:vol) beta-propiolaktona.

Znani pozitivni kontrolni serum:

Ob uporabi mednarodnega referenčnega seruma in antigena pripravimo nacionalni standardni serum, standardiziran v optimalnem volumenskem razmerju glede na mednarodni referenčni serum, ga liofiliziramo in uporabljamo kot znani kontrolni serum v vsakem testu.

Testni serum

Postopek

:

1 % agarozo, pripravljeno v boratu ali pufru natrijevega barbitola, pH 8,5 do 9,0, zlijemo v petrijevko do višine vsaj 3,0 mm. V agar vrežemo vzorec sedmih jamic, ki morajo biti suhe in čiste, vsaka s premerom 5,0 mm. Testna rozeta se sestoji iz ene osrednje jamice in šestih jamic okoli nje v krogu s polmerom 3 cm. V osrednjo jamico odpipetiramo standardni antigen. V obrobne jamice 2, 4 in 6 odpipetiramo znani pozitivni serum, testne serume pa v jamice 1, 3 in 5. Tako pripravljeno ploščo inkubiramo do 72 ur pri sobni temperaturi v zaprti vlažni komori.

Razlaga

:

Testni serum je pozitiven, če med luknjico z antigenom oblikuje tanko specifično precipitacijsko linijo, ki se združuje z linijo med kontrolnim serumom in antigenom. Testni serum je negativen, če se ne oblikuje specifična precipitacijska linija med antigenom in ne ukrivi k liniji med kontrolnim serumom in antigenom. Petrijevke je treba pregledati na temni podlagi, pod posredno usmerjeno svetlobo.

Epizootska hemoragična bolezen (EHD)

Agar gel imunodifuzijski test se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Antigen:

Precipitirajoči antigen pripravimo v kateri koli celični kulturi, v kateri se ustrezni serotip(-i) virusa epizootske hemoragične bolezni lahko hitro namnožuje(-jo). Priporočljivo je uporabiti celice BHK ali Vero. Po končani rasti virusa je antigen prisoten v tekočem supernatantu, vendar je za njegovo učinkovitost potrebna 50- do 100-kratna koncentracija. To lahko dosežemo s katerim koli standardnim postopkom koncentracije proteinov; virus v antigenu lahko inaktiviramo z dodatkom 0,3 % (vol:vol) beta-propiolaktona.

Znani pozitivni kontrolni serum:

Ob uporabi mednarodnega referenčnega seruma in antigena pripravimo nacionalni standardni serum, standardiziran v optimalnem volumenskem razmerju glede na mednarodni referenčni serum, ga suho zamrznemo in uporabljamo kot znani kontrolni serum v vsakem testu.

Testni serum

Postopek

:

1 % agarozo, pripravljeno v boratu ali pufru natrijevega barbitola, pH 8,5 do 9,0, zlijemo v petrijevko do višine vsaj 3,0 mm. V agar vrežemo testni vzorec sedmih popolnoma suhih jamic, vsako s premerom 5,0 mm. Vzorec sestoji iz ene osrednje jamice in šestih jamic okoli nje v krogu s polmerom 3 cm. V osrednjo jamico odpipetiramo standardni antigen. V obrobne jamice 2, 4 in 6 odpipetiramo znani pozitivni serum, testne serume pa v jamice 1, 3 in 5. Tako pripravljeno ploščo inkubiramo do 72 ur pri sobni temperaturi v zaprti vlažni komori.

Razlaga

:

Testni serum je pozitiven, če z antigenom oblikuje tanko specifično precipitacijsko črto in s kontrolnim serumom popolnoma ujemajočo se črto. Testni serum je negativen, če se ne oblikuje jasno razvidna specifična precipitacijska črta z antigenom in če se črta kontrolnega seruma ne ukrivi. Petrijevke je treba pregledati na temni podlagi, na posredni svetlobi.

Infekciozni bovini rinotraheitis (IBR) / infekciozni pustularni vulvovaginitis (IPV)

(A)

Serum-nevtralizacijski test se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Serum

:

Pred uporabo vse serume inaktiviramo 30 minut pri 56 °C.

Postopek

:

Za serum-nevtralizacijski test na mikroploščah, pri katerem se virus konstantno spreminja, uporabimo celično linijo MDBK ali druge dovzetne celice. Uporabimo Colorado, Oxford ali kateri koli drug referenčni sev virusa, pri 100 TCID50 na 0,025 ml; inaktivirane nerazredčene vzorce seruma zmešamo z enako količino (0,025 ml) suspenzije virusa. Mešanice virus/serum inkubiramo 24 ur pri 37 °C na mikroploščah, preden jim dodamo MDBK celice. Celice uporabimo v koncentraciji, ki zagotavlja, da se po 24 urah oblikuje popolna enoslojna celična kultura.

Kontrole

:

(i) preverjanje infektivnosti virusa, (ii) kontrole toksičnosti seruma, (iii) kontrole nenacepljenih celičnih kultur, (iv) referenčni antiserumi.

Razlaga

:

Rezultate serum-nevtralizacijskega testa ter titer virusa, uporabljenega v testu, odčitamo po treh do šestih dneh inkubacije pri 37 °C. Titri seruma se štejejo za negativne, če pri razredčitvi 1:2 (nerazredčeni serum) ni nevtralizacijske reakcije.

(B)

Kateri koli drug test v okviru Odločbe 2004/558/ES ( 32 ).

Slinavka in parkljevka (SIP)

(A)

Zbiranje ezofagealnih/faringealnih vzorcev in preskušanje se izvajata v skladu z naslednjim protokolom:

Reagenti

:

Pred vzorčenjem pripravimo transportni medij. Po 2 ml medija damo v toliko epruvet, kolikor živali bomo vzorčili. Epruvete morajo biti odporne proti zamrzovanju na trdnem CO2 ali v tekočem dušiku. Vzorce ezofagealnega/faringealnega sputuma zbiramo s posebno sondo, imenovano „probang“. Za odvzem vzorca vstavimo zajemalko sonde probang skozi gobec, prek hrbta jezika, navzdol v zgornji del požiralnika. Površinski epitel zgornjega dela požiralnika in žrela postrgamo lateralno in dorzalno. Če je mogoče, sondo probang izvlečemo po tem, ko je žival pogoltnila. Zajemalka sonde probang mora biti polna in vsebovati mešanico sluzi, sline, ezofagealne tekočine in celičnega drobirja. Paziti je treba, da vsak vzorec vsebuje nekaj vidnega celičnega tkiva. Izogibati se je treba zelo grobemu ravnanju, ki povzroči krvavitev. Vzorci nekaterih živali so lahko močno kontaminirani z vampovo vsebino. Te vzorce je treba zavreči in gobec živali spirati z vodo ali po možnosti s fiziološko raztopino pred ponovnim vzorčenjem.

Priprava vzorcev

:

Preverimo kakovost vsakega vzorca, odvzetega s sondo probang, in 2 ml vzorca z enako količino transportnega medija prelijemo v epruveto, odporno proti zamrzovanju. Epruvete z navojem trdno zapremo, zapečatimo, razkužimo in označimo z nalepko. Vzorce ohladimo (+ 4 °C) in jih pregledamo po treh do štirih urah ali pa jih do pregleda hranimo zamrznjene na suhem ledu (– 69 °C) ali v tekočem dušiku. Pred vzorčenjem vsake naslednje živali sondo probang razkužimo in trikrat speremo s čisto vodo.

Preskusi na virus SIP

:

Vzorce vcepimo v primarne kulture iz celic goveje ščitnice in uporabimo vsaj tri epruvete na vzorec. Lahko uporabimo tudi druge dovzetne celice, kot so primarne celice govejih ali prašičjih ledvic, vendar je treba vedeti, da so te manj občutljive za nekatere seve virusa SIP. Epruvete inkubiramo pri 37 °C na orbitalnem stresalniku in vsak dan v 48 urah preverjamo prisotnost citopatskega učinka (CPE). Če je negativen, izvedemo slepo pasažo kultur na novih kulturah in ponovno preverjamo učinek v 48 urah. Potrditi je treba specifičnost vsakega CPE.

Priporočeni transportni mediji:

1. 0,08M fosfatni pufer, pH 7,2, z 0,01 % bovinega serumskega albumina, 0,002 % fenol rdečega barvila in antibiotiki.

2. Medij za tkivno kulturo (npr. Eagle’s MEM) z 0,04M pufra Hepes, 0,01 % bovinega serumskega albumina in antibiotiki, pH 7,2.

3. Transportnemu mediju je treba dodati antibiotike (na ml končne raztopine), npr. penicilin 1 000 IE, neomicin sulfat 100 IE, polimiksin B sulfat 50 IE, mikostatin 100 IE.

(B)

Test za nevtralizacijo virusa se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Reagenti

:

Standardni antigen proti FMDV pripravimo v celičnih kulturah ali na celicah govejega jezika in ga shranimo pri – 70 °C ali manj ali pri – 20 °C po dodatku 50 % glicerola. To je standardni antigen. FMDV je stabilen pri teh pogojih in titer se le malo spremeni v večmesečnem obdobju.

Postopek

:

Test izvedemo na graduiranih mikroploščah z ravnim dnom za tkivno kulturo, v katere damo dovzetne celice, kakor so na primer IB-RS-2, BHK-21 ali celice telečje ledvice. Testne serume razredčimo v razmerju 1:4 v mediju celične kulture brez seruma, z dodatkom 100 IE/ml neomicina ali drugih primernih antibiotikov. Serume inaktiviramo pri 56 °C 30 minut in s količinami po 0,05 ml pripravimo na mikroploščah dvojno zaporedje razredčitvenih zank s po 0,05 ml. V vsako jamico dodamo predtitrirani virus, prav tako razredčen v mediju celične kulture brez seruma, ki vsebuje 100 TCID50 na 0,05 ml. Po inkubaciji pri 37 °C eno uro, da pride do nevtralizacije, v vsako jamico dodamo po 0,05 ml suspenzije celic s po 0,5 do 1,0 × 106 celic na 1 ml v mediju celične kulture, ki vsebuje serum brez protiteles proti SIPV, in zapečatimo plošče. Plošče inkubiramo pri 37 °C. Enojne plasti navadno konfluirajo v 24 urah. Po 48 urah je CPE navadno dovolj izrazit, da je test mogoče mikroskopsko odčitati. Po tem času dobimo tudi končno mikroskopsko odčitanje ali pa mikroplošče fiksiramo in obarvamo za makroskopsko odčitanje, na primer z 10-odstotno solno raztopino formola in 0,05-odstotnim metilenskim modrilom.

Kontrole

:

Kontrole pri vsakem testu zajemajo homologni antiserum z znanim titrom, celično kontrolo, kontrolo toksičnosti seruma, kontrolo medija in titracijo virusa, iz katere izračunamo dejansko količino virusa pri testu.

Razlaga

:

Jamice z jasno izraženim CPE se štejejo za inficirane in nevtralizacijski titri so izraženi kot obratne vrednosti končne razredčitve seruma, prisotnega v mešanicah serum/virus pri 50 % končni točki, ocenjeni po Spearman-Karberjevi metodi (Karber, G., 1931, Archiv für Experimentelle Pathologie und Pharmokologie, 162, 480). Testi se štejejo za veljavne, če je dejanska količina virusa, uporabljenega na jamico v testu, med 101,5 in 102,5 TCID50 in če ima titer referenčnega seruma vsaj dvakratno vrednost njegovega pričakovanega titra, ocenjeno po predhodnih titracijah. Če so kontrole zunaj teh meja, je treba test ponoviti. Končni titer 1:11 ali manj se šteje za negativnega.

(C)

Dokazovanje in kvantificiranje protiteles s testom ELISA se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Reagenti

:

Kunčji antiserumi proti antigenu 146S sedmih tipov virusa slinavke in parkljevke (SIPV), uporabljeni v vnaprej določeni optimalni koncentraciji v pufru karbonat/bikarbonat, pH 9,6. Antigene pripravimo iz izbranih sevov virusa, namnoženih na enoslojnih BHK-21 celičnih linijah. Uporabimo neprečiščene supernatante in jih predtitriramo v skladu s protokolom, vendar brez seruma, da dobimo razredčino, ki po dodatku enake količine PBST (fosfatnega pufra s soljo z 0,05 % Tween-20 in fenol rdečim indikatorjem) privede do odčitanja optične gostote med 1,2 in 1,5. Viruse lahko uporabimo inaktivirane. PBST uporabimo kot razredčilo. Antiserume budre pripravimo tako, da budre (morske prašičke) inokuliramo z antigenom 146S vsakega serotipa. Vnaprej določeno optimalno koncentracijo pripravimo v PBST, ki vsebuje 10 % normalni bovini serum in 5 % normalni kunčji serum. Kunčji protibudrin imunoglobulin, konjugiran na hrenovo peroksidazo (HRP), uporabimo v vnaprej določeni optimalni koncentraciji v PBST, ki vsebuje 10 % normalnega bovinega seruma in 5 % normalnega kunčjega seruma. Preiskovane serume razredčimo v PBST.

Postopek:

1. Mikroplošče ELISA prekrijemo s 50 μl kunčjih antiserumov in jih pustimo stati čez noč v vlažni komori pri sobni temperaturi.

2. Petdeset mikrolitrov v dveh ponovitvah dvakratnih razredčin vsakega testnega seruma z začetno razredčitvijo 1:4 pripravimo na večjamičnih mikroploščah z dnom v obliki črke U (nosilnih ploščah). Petdeset mikrolitrov konstantnega odmerka antigena dodamo v vsako jamico in mešanice pustimo stati čez noč pri 4 °C. Z dodatkom antigena razredčimo začetno razredčino seruma na 1:8.

3. Mikroplošče ELISA petkrat speremo s PBST.

4. Petdeset mikrolitrov mešanic serum/antigen prenesemo z nosilnih plošč na mikroplošče ELISA, prekrite s kunčjim serumom, in jih inkubiramo pri 37 °C eno uro na orbitalnem stresalniku.

5. Po spiranju dodamo v vsako jamico po 50 μl budrinega antiseruma proti antigenu v skladu s točko 4. Mikroplošče inkubiramo pri 37 °C eno uro na orbitalnem stresalniku.

6. Mikroplošče speremo in v vsako jamico dodamo po 50 μl kunčjega antibudrinega imunoglobulina, konjugiranega na hrenovo peroksidazo (HRP). Mikroplošče inkubiramo pri 37 °C eno uro na orbitalnem stresalniku.

7. Mikroplošče speremo in v vsako jamico dodamo po 50 μl ortofenilen-diamina z 0,05 % H2O2 (30 %) vol:vol.

8. Reakcijo ustavimo po 15 minutah z 1,25M H2SO4.

Mikroplošče odčitamo spektrofotometrično pri 492 nm na čitalniku testa ELISA, povezanem z mikroračunalnikom.

Kontrole

:

Za vsak uporabljeni antigen 40 jamic brez seruma, ki vsebujejo antigen, razredčen v PBST. Dvakratne razredčine v dveh ponovitvah homolognega bovinega referenčnega antiseruma. Dvakratne razredčine v dveh ponovitvah govejega seruma.

Razlaga

:

Titri protiteles so izraženi kot končna razredčitev testnih serumov, ki dosežejo 50 % srednje vrednosti OD, ugotovljene v jamicah s kontrolami virusa brez testnega seruma. Vrednosti titrov nad 1:40 se štejejo za pozitivne.

Sklici

:

Hamblin C, Barnett ITR in Hedger RS (1986) „A new enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus. I. Development and method of ELISA.“ Journal of Immunological Methods, 93, 115 do 121.11.

Bolezen Aujeszkega (BA)

(A)

Serum-nevtralizacijski test se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Serum

:

Pred uporabo vse serume inaktiviramo 30 minut pri 56 °C.

Postopek

:

Za serum-nevtralizacijski test na mikroploščah, pri katerem se virus konstantno spreminja, uporabimo celično linijo Vero ali druge dovzetne celice. Virus bolezni Aujeszkega uporabimo pri 100 TCID50 na 0,025 ml; inaktivirane nerazredčene vzorce seruma zmešamo z enako količino (0,025 ml) suspenzije virusa. Mešanice virus/serum inkubiramo dve uri pri 37 °C na mikroploščah, preden jim dodamo ustrezne celice. Celice uporabimo v koncentraciji, ki zagotavlja, da se po 24 urah oblikuje popolna enoslojna celična kultura.

Kontrole

:

(i) preverjanje infektivnosti virusa, (ii) kontrole toksičnosti seruma, (iii) kontrole nenacepljenih celičnih kultur, (iv) referenčni antiserumi.

Razlaga

:

Rezultate serum-nevtralizacijskega testa in titer virusa, uporabljenega v testu, zabeležimo po treh do sedmih dneh inkubacije pri 37 °C. Titri seruma, manjši od 1:2 (nerazredčeni serum), se štejejo za negativne.

(B)

Kateri koli drug test v okviru Odločbe 2008/185/ES ( 33 ).

Transmisivni gastroenteritis (TGE)

Serum-nevtralizacijski test se izvaja v skladu z naslednjim protokolom:

Serum

:

Pred uporabo vse serume inaktiviramo 30 minut pri 56 °C.

Postopek

:

Za serum-nevtralizacijski test na mikroploščah, pri katerem se virus konstantno spreminja, uporabimo celično linijo A72 (celice pasjega tumorja) ali druge dovzetne celice. Virus TGE uporabimo pri 100 TCID50 na 0,025 ml; inaktivirane nerazredčene vzorce seruma zmešamo z enako količino (0,025 ml) suspenzije virusa. Mešanice virus/serum inkubiramo 30 do 60 minut pri 37 °C na mikroploščah, preden jim dodamo ustrezne celice. Celice uporabimo v koncentraciji, ki zagotavlja, da se po 24 urah oblikuje popolna enoslojna celična kultura. Vsaka celica sprejme 0,1 ml celične suspenzije.

Kontrole

:

(i) preverjanje infektivnosti virusa, (ii) kontrole toksičnosti seruma, (iii) kontrole nenacepljenih celičnih kultur, (iv) referenčni antiserumi.

Razlaga

:

Rezultate serum-nevtralizacijskega testa in titer virusa, uporabljenega v testu, zabeležimo po treh do petih dneh inkubacije pri 37 °C. Titri seruma, manjši od 1:2 (končna razredčitev), se štejejo za negativne. Če so nerazredčeni vzorci seruma toksični za tkivne kulture, lahko te serume razredčimo na 1:2 pred uporabo v testu. To ustreza končni razredčitvi seruma 1:4. V teh primerih se titri seruma, manjši od 1:4 (končna razredčitev), štejejo za negativne.

Vezikularna bolezen prašičev (SVD)

Preskusi za vezikularno bolezen prašičev (SVD) se izvajajo v skladu z Odločbo 2000/428/ES ( 34 ).

Klasična prašičja kuga (KPK)

Preskusi za klasično prašičjo kugo (KPK) se izvajajo v skladu z Odločbo 2002/106/ES ( 35 ).

Preskusi za KPK morajo potekati v skladu s smernicami iz ustreznega poglavja Poslovnika standardnih postopkov za diagnostične preskuse in cepiva za kopenske živali – OIE.

Oceno občutljivosti in specifičnosti serološkega testa za KPK se mora določiti v nacionalnem laboratoriju z uvedenim sistemom zagotavljanja kakovosti. Uporabljeni testi morajo biti dokazano sposobni prepoznavati razpone šibko in močno pozitivnih referenčnih serumov ter omogočati dokazovanje protiteles v zgodnji fazi bolezni in fazi rekonvalescence.

▼M12

Vezikularni stomatitis (VS)

Test za nevtralizacijo virusa se izvaja v skladu s protokoli testiranja na prisotnost vezikularnega stomatitisa iz poglavja 2.1.19 Priročnika diagnostičnih testov in cepiv za kopenske živali OIE.

Za serume, ki preprečujejo citopatski učinek (CPE) v razredčitvah 1: 32 ali več, se šteje, da vsebujejo protitelesa proti virusu vezikularnega stomatitisa.

▼C1

DEL 7

Pogoji zdravstvenega varstva za uvoz in karanteno za živali, uvožene v St. Pierre in Miquelon v obdobju, krajšem od šest mesecev pred vnosom v Unijo

(iz člena 6)

Zajete živalske vrsteTakson

RED

DRUŽINA

ROD IN VRSTA

Artiodactyla

Camelidae

Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.

POGLAVJE 1

Bivanje in karantena

1.

Živali, uvožene v St. Pierre in Miquelon, morajo bivati v odobreni karantenski postaji najmanj 60 dni pred odpremo za vnos v Unijo. To obdobje se lahko podaljša glede na zahteve testov za posamezne vrste. Poleg tega morajo živali izpolnjevati naslednje zahteve:

(a) v karantensko postajo lahko pridejo različne pošiljke živali. Vendar je treba po prihodu v karantensko postajo vse živali iste vrste šteti za eno skupino in jih tako tudi obravnavati. V tem primeru se začne obdobje karantene za celotno skupino na dan, ko je zadnja žival prišla v karanteno;

(b) v karantenski postaji je treba posamezne skupine živali ločiti tako, da ne pridejo neposredno ali posredno v stik z drugimi živalmi, vključno z morebitno prisotnimi živalmi iz drugih pošiljk.

Posamezne pošiljke živali morajo biti nastanjene v odobreni karantenski postaji in zaščitene pred vektorskimi insekti;

(c) če se v času karantene ne upošteva izolacija skupine živali in te pridejo v stik z drugimi živalmi, se mora začeti novo obdobje karantene v enakem trajanju, kakor je bilo prvotno predpisano pri vstopu v karantensko postajo;

(d) živali, namenjene za vnos v Unijo, ki gredo skozi karantensko postajo, morajo biti natovorjene in odpremljene neposredno v Unijo:

(i) ne da bi prišle v stik z živalmi, ki ne izpolnjujejo pogojev glede zdravstvenega stanja živali, predpisanih za vnos zadevne kategorije živali v Unijo;

(ii) razdeljene na pošiljke tako, da nobena pošiljka ne more priti v stik z živalmi, ki ne izpolnjujejo pogojev za uvoz v Unijo;

(iii) v prevoznih sredstvih ali zabojnikih, prej očiščenih in razkuženih z razkužilom, ki je v St. Pierru in Miquelonu uradno odobreno kot učinkovito pri obvladovanju bolezni iz poglavja 2, in zgrajenih tako, da iztrebki, urin, stelja ali krma med prevozom ne morejo iztekati ali izpadati iz vozila ali zabojnika.

2.

Prostori karantene morajo ustrezati vsaj minimalnim standardom iz Priloge B k Direktivi 91/496/EGS ( 36 ) in izpolnjevati naslednje pogoje:

(a) morajo biti pod nadzorom uradnega veterinarja;

(b) morajo ležati sredi območja s premerom vsaj 20 km, na katerem po uradnih ugotovitvah vsaj 30 dni pred uporabo kot odobrena karantenska postaja ni bilo nobenega primera slinavke in parkljevke;

(c) pred uporabo kot karantenska postaja morajo biti očiščeni in razkuženi z razkužilom, ki ga St. Pierre in Miquelon uradno prizna za učinkovitega pri obvladovanju bolezni iz poglavja 2;

(d) ob upoštevanju zmogljivosti glede števila živali morajo zajemati:

(i) prostor, namenjen izključno za karanteno živali, vključno s primernim bivališčem ustreznega standarda za živali;

(ii) primerne prostore, ki:

 so enostavni za temeljito čiščenje in razkuževanje,

 vsebujejo prostore za varno natovarjanje in raztovarjanje,

 izpolnjujejo vse zahteve glede napajanja in hranjenja živali,

 omogočajo enostavno opravljanje nujnega veterinarskega zdravljenja;

(iii) primerne prostore za veterinarske inšpekcijske preglede in izolacijo živali;

(iv) primerno opremo za čiščenje in razkuževanje prostorov in prevoznih sredstev;

(v) primerne skladiščne prostore za krmo, steljo in gnoj;

(vi) primeren sistem za zbiranje odpadne vode;

(vii) pisarno za uradnega veterinarja;

(e) kadar obratujejo, mora biti na voljo dovolj veterinarjev za izvajanje vseh nalog;

(f) sprejemati smejo le posamezno označene živali, da je zagotovljena sledljivost. V ta namen mora lastnik karantenske postaje ali oseba, odgovorna za karantensko postajo, ob sprejemanju živali zagotoviti, da so pravilno označene in jih spremljajo spričevala o zdravstvenem stanju za zadevne živalske vrste ali kategorije. Poleg tega mora lastnik karantenske postaje ali oseba, odgovorna za karantensko postajo, v registru ali podatkovni bazi evidentirati in vsaj tri leta hraniti ime lastnika, izvor živali v pošiljki, datum vstopa in izstopa živali iz pošiljke, identifikacijsko številko živali v pošiljki in njihov namembni kraj;

(g) pristojni organ mora določiti postopek uradnega nadzora karantenske postaje in zagotoviti, da se tak nadzor izvaja; nadzor mora vključevati redne preglede, da se preveri, ali so zahteve za odobritev še izpolnjene. V primeru neizpolnjevanja zahtev in začasnega preklica odobritve lahko pristojni organ prostore karantene ponovno odobri šele, ko se prepriča, da v celoti izpolnjuje vse pogoje iz točk (a) do (g).

POGLAVJE 2

Testi zdravstvenega stanja živali

1.   SPLOŠNE ZAHTEVE

Pri živalih je treba opraviti naslednje teste, ki se izvajajo na vzorcih krvi, odvzetih ne prej kot 21 dni po začetku obdobja izolacije, če ni določeno drugače.

Laboratorijski testi morajo biti opravljeni v odobrenem laboratoriju v Uniji ter vsi laboratorijski testi in njihovi rezultati, cepljenja in zdravljenja morajo biti priloženi veterinarskemu spričevalu

Da se posegi na živalih ohranijo na kar najnižji ravni, se mora odvzem vzorcev, testi in kakršna koli cepljenja združiti kolikor najbolj mogoče ob upoštevanju najmanjših časovnih intervalov, ki se zahtevajo za protokole testiranja v delu 2 tega poglavja.

2.   POSEBNE ZAHTEVE

2.1   DRUŽINA KAMEL (CAMELIDAE)

2.1.1   Tuberkuloza

(a)  Uporabi se test: intradermalni primerjalni preskus z bovinim prečiščenim proteinskim derivatom (PPD) in aviarnim PPD, ki ustrezajo standardom za proizvodnjo bovinih in aviarnih tuberkulinov, kot je opisano v točki 2.1.2 Priloge B k Direktivi 64/432/EGS.

Test je treba opraviti na področju za ramo (aksilarno področje) po postopku iz točke 2.2.4 Priloge B k Direktivi 64/432/EGS.

(b)  Časovna razporeditev: na živalih je treba opraviti teste v dveh dneh po prihodu živali v karantensko postajo in 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Razlaga testov:

reakcijo je treba šteti za:

 negativno, če je povečanje debeline kože manjše od 2 mm,

 pozitivno, če je povečanje debeline kože večje od 4 mm,

 nedoločno, če je povečanje debeline kože na bovini PPD med 2 mm in 4 mm ali večje kot 4 mm, vendar manjše od reakcije na aviarni PPD.

(d)  Možni ukrepi po testiranju:

Če se pri živali ugotovi pozitivna reakcija na intradermalno reakcijo bovinega PPD, je treba to žival izključiti iz skupine, na ostalih živalih pa je treba test ponoviti ne prej kot 42 dni od datuma prvega pozitivnega testa, ta test pa se šteje kot prvi test iz točke (b).

Če se za več živali iz skupine ugotovi pozitivna reakcija, se celotna skupina izključi iz izvoza v Unijo.

Če se pri eni ali več živali iz iste skupine ugotovi nedoločna reakcija, bo na celi skupini test ponovljen ne prej kot 42 dni od datuma prvega testa in se šteje kot prvi test iz točke (b).

2.1.2   Bruceloza

(a)  Uporabi se test:

(i)  Brucella abortus: rose bengal test (RBT) in test serumske aglutinacije (SAT), kot sta opisana v točkah 2.5 in 2.6 Priloge C k Direktivi 64/432/EGS. Pri pozitivnem rezultatu je treba zaradi potrditve opraviti test reakcije vezanja komplementa, kot je opisan v delu 6 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.

(ii)  Brucella melitensis: RBT in SAT, kot sta opisana v točkah 2.5 in 2.6 Priloge C k Direktivi 64/432/EGS. Pri pozitivnem rezultatu je treba zaradi potrditve opraviti test reakcije vezanja komplementa po postopku iz Priloge C k Direktivi 91/68/EGS.

(iii)  Brucella ovis: reakcija vezanja komplementa, kot je opisana v Prilogi D k Direktivi 91/68/EGS.

(b)  Časovna razporeditev: na živalih je treba opraviti teste v dveh dneh po prihodu živali v karantensko postajo in 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Razlaga testov:

Pozitivna reakcija na teste je reakcija, kot je opredeljena v Prilogi C k Direktivi 64/432/EGS.

(d)  Možni ukrepi po testiranju:

Živali, za katere se na enem od testov ugotovi pozitivnem rezultat, se izključijo iz skupine, na ostalih živalih pa se test ponovi ne prej kot 42 dni od datuma prvega pozitivnega testa, ta test se šteje kot prvi test iz točke (b).

Samo živali, za katere se negativen rezultat ugotovi pri dveh zaporednih testih, opravljenih v skladu s točko (b), se odobrijo za vnos v Unijo.

2.1.3   Bolezen modrikastega jezika in epizootska hemoragična bolezen

(a)  Uporabi se test: agar gel imunodifuzijski test (AGID) iz dela 6 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.

Pri pozitivnem rezultatu se živali zaradi razločevanja med boleznima testira s kompetitivnim ELISA testom, kot je opisan v delu 6 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010.

(b)  Časovna razporeditev:

Živali morajo pokazati negativno reakcijo pri dveh testih: prvega je treba opraviti v dveh dneh od datuma prihoda v karantensko postajo in drugega vsaj 21 dni od datuma prvega testa.

(c)  Možni ukrepi po testiranju:

(i) Bolezen modrikastega jezika

Če je pri eni ali več živalih reakcija na test ELISA iz dela 6 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010 pozitivna, se pozitivne živali izključijo iz skupine, vse preostale živali iz skupine pa se namestijo v karanteno za 100 dni od dneva, ko so bili odvzeti vzorci za pozitivni test. Skupina se šteje za prosto bolezni modrikastega jezika le, če se pri rednih pregledih uradnih veterinarjev v času karantene ne pokažejo klinični znaki bolezni in karantenska postaja ostane prosta vektorjev bolezni modrikastega jezika (Culicoides).

Če se v času karantene iz prvega pododstavka pokažejo znaki bolezni modrikastega jezika še pri kateri živali, se vnos v Unijo zavrne vsem živalim iz skupine.

(ii) Epizootska hemoragična bolezen (EHD)

Če se pri eni ali več živalih, ki so imele pozitivno reakcijo, med potrditvenim testom ELISA odkrije prisotnost protiteles za virus EHD, se živali štejejo za pozitivne in se izključijo iz skupine, na celi skupini pa je treba ponoviti test vsaj 21 dni od datuma začetne pozitivne diagnoze in še enkrat vsaj 21 dni od datuma ponovljenega testa, pri čemer morajo biti rezultati obeh testov negativni.

Če so pri enem od ponovljenih testov ali obeh na dodatnih živalih reakcije pozitivne, se vnos v Unijo zavrne za celotno skupino živali.

2.1.4   Slinavka in parkljevka (SIP)

(a)  Uporabi se test: diagnostični testi (test probang in serološke preiskave) z uporabo postopkov ELISA in nevtralizacije virusa (NV) v skladu s protokoli iz dela 6 Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 206/2010.

(b)  Časovna razporeditev: živali pokažejo negativno reakcijo pri dveh testih: prvi se opravi v dveh dneh od datuma prihoda v karantensko postajo in drugi vsaj 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Možni ukrepi po testiranju: če se pri kateri koli živali ugotovi pozitivna reakcija na virus SIP, se šteje, da nobena žival iz karantenske postaje ni primerna za vnos v Unijo.

Opomba: vsakršno odkritje protiteles za strukturne ali nestrukturne proteine virusa SIP se šteje za posledico prejšnje okužbe s SIP, ne glede na status cepljenja.

2.1.5   Goveja kuga

(a)  Uporabi se test: kompetitivni ELISA test, kot je opisan v zadnji različici Priročnika diagnostičnih testov in cepiv za kopenske živali (OIE), je predpisani test za mednarodno trgovino in je test izbora. Lahko se uporabi tudi test nevtralizacije seruma ali drugi priznani testi v skladu s protokoli iz ustreznih oddelkov Priročnika OIE.

(b)  Časovna razporeditev: na živalih se izvedeta dva testa: prvi se opravi v dveh dneh od datuma prihoda v karantensko postajo in drugi vsaj 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Možni ukrepi po testiranju: če se pri kateri koli živali ugotovi pozitivna reakcija na virus goveje kuge, se šteje, da nobena žival iz karantenske postaje ni primerna za vnos v Unijo.

2.1.6   Vezikularni stomatitis

(a)  Uporabi se test: test ELISA, test nevtralizacije virusa ali drug priznani test v skladu s protokoli iz ustreznih oddelkov Priročnika OIE.

(b)  Časovna razporeditev: na živalih se izvedeta dva testa: prvi se opravi v dveh dneh od datuma prihoda v karantensko postajo in drugi vsaj 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Možni ukrepi po testiranju: če se pri kateri koli živali ugotovi pozitivna reakcija na virus vezikularnega stomatitisa, se šteje, da nobena žival iz karantenske postaje ni primerna za vnos v Unijo.

2.1.7   Mrzlica doline Rift

(a)  Uporabi se test: test ELISA, test nevtralizacije virusa ali drug priznani test v skladu s protokoli iz ustreznih oddelkov Priročnika OIE.

(b)  Časovna razporeditev: na živalih se izvedeta dva testa: prvi se opravi v dveh dneh od datuma prihoda v karantensko postajo in drugi vsaj 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Možni ukrepi po testiranju: če katera koli žival kaže znake izpostavljenosti povzročitelju mrzlice doline Rift, se šteje, da nobena žival iz karantenske postaje ni primerna za vnos v Unijo.

2.1.8   Vozličasti dermatitis

(a)  Uporabi se test: serološki test ELISA, test nevtralizacije virusa ali drug priznani test v skladu s protokoli iz ustreznih oddelkov Priročnika OIE.

(b)  Časovna razporeditev: na živalih se izvedeta dva testa: prvi se opravi v dveh dneh od datuma prihoda v karantensko postajo in drugi vsaj 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Možni ukrepi po testiranju: če katera koli žival kaže znake izpostavljenosti povzročitelju vozličastega dermatitisa, se šteje, da nobena žival iz karantenske postaje ni primerna za vnos v Unijo.

2.1.9   Krimsko-kongoška hemoragična mrzlica

(a)  Uporabi se test: test ELISA, test nevtralizacije virusa, imunofluorescenčni test ali drugi priznani testi.

(b)  Časovna razporeditev: na živalih se izvedeta dva testa: prvi se opravi v dveh dneh od datuma prihoda v karantensko postajo in drugi vsaj 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Možni ukrepi po testiranju: če katera koli žival kaže znake izpostavljenosti povzročitelju Krimsko-kongoške hemoragične mrzlice, se šteje, da nobena žival iz karantenske postaje ni primerna za vnos v Unijo.

2.1.10   Tripanosomiaza (Trypanosoma evansi (T. evansi))

(a)  Uporabi se test: parazit se lahko dokaže v koncentriranih krvnih vzorcih v skladu s protokoli, opisanimi v ustreznih oddelkih Priročnika OIE.

(b)  Časovna razporeditev: na živalih se izvedeta dva testa: prvi se opravi v dveh dneh od datuma prihoda v karantensko postajo in drugi vsaj 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Možni ukrepi po testiranju: če se pri kateri koli živali v pošiljki ugotovi T. evansi, se šteje, da navedena žival ni primerna za vnos v Unijo. Na preostalih živalih iz skupine se izvede zdravljenje proti notranjim in zunanjim zajedavcem z uporabo zdravil, učinkovitih proti T. evansi.

2.1.11   Maligna kataralna mrzlica

(a)  Uporabi se test: odkrivanje virusne DNK na podlagi imunofluorescence ali imunocitokemije z uporabo protokolov iz ustreznih oddelkov Priročnika OIE.

(b)  Časovna razporeditev: na živalih se izvedeta dva testa: prvi se opravi v dveh dneh od datuma prihoda v karantensko postajo in drugi vsaj 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Možni ukrepi po testiranju: če katera koli žival kaže znake izpostavljenosti maligni kataralni mrzlici, se šteje, da nobena žival iz karantenske postaje ni primerna za vnos v Unijo.

2.1.12   Steklina

Cepljenje: cepljenje proti steklini se lahko opravi, če tako zahteva namembna država članica, živali se odvzame vzorec kri in opravi serum-nevtralizacijski test na protitelesa.

2.1.13

Enzootska goveja levkoza (le če so živali namenjene za državo članico ali regijo, ki je uradno prosta enzootske goveje levkoze, kot je navedeno v členu 2(2)(k) Direktive 64/432/EGS).

(a)  Uporabi se test: test AGID ali blocking ELISA v skladu s protokoli iz zadnje različice Priročnika OIE.

(b)  Časovna razporeditev: na živalih se izvedeta dva testa: prvi se opravi v dveh dneh od datuma prihoda v karantensko postajo in drugi vsaj 42 dni od datuma prvega testa.

(c)  Možni ukrepi po testiranju: živali, ki pokažejo pozitivno reakcijo na test iz točke (a), se izključijo iz skupine živali v prostorih karantene, na ostalih živalih pa se test ponovi ne prej kot 21 dni od datuma prvega pozitivnega testa: ta test se šteje kot prvi test iz točke (b).

Samo živali, za katere se negativen rezultat ugotovi pri dveh zaporednih testih, opravljenih v skladu s točko (b), se štejejo kot primerne za vnos v Unijo.
PRILOGA II

SVEŽE MESO

▼M2

DEL 1Seznam tretjih držav, njihovih ozemelj in delov (1)

Oznaka ISO in ime tretje države

Oznaka ozemlja

Opis tretje države, njenega ozemlja ali dela

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoji

Končni datum (2)

Začetni datum (3)

Vzorci

PJ

1

2

3

4

5

6

7

8

AL – Albanija

AL-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

AR – Argentina

AR-0

Celotno ozemlje države

EQU

 
 
 
 

AR-1

Province:

Buenos Aires,

Catamarca,

Corrientes (razen departmajev Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme in San Luís del Palmar),

Entre Ríos,

La Rioja,

Mendoza,

Misiones,

del Neuquéna (razen ozemlja, vključenega v AR-4),

del Ría Negra (razen ozemlja, vključenega v AR-4),

San Juan,

San Luis,

Santa Fe,

Tucuman,

Cordoba,

La Pampa,

Santiago del Estero,

Chaco, Formosa, Jujuy in Salta, razen varovalnega pasu 25 km od meje z Bolivijo in Paragvajem, ki se razteza od okraja Santa Catalina v provinci Jujuy do okraja Laishi v provinci Formosa.

BOV

A

1

 

18. marca 2005

RUF

A

1

 

1. decembra 2007

RUW

A

1

 

1. avgusta 2010

AR-2

Chubut, Santa Cruz in Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 
 
 

1. marca 2002

AR-3

Corrientes: departmaji Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme in San Luís del Palmar

BOV

RUF

A

1

 

1. decembra 2007

AR-4

Del Ría Negra (razen: območje v Avellanedi, severno od pokrajinske ceste 7 in vzhodno od pokrajinske ceste 250, območje v Conesi, vzhodno od pokrajinske ceste 2, območje v El Cuyu, severno od pokrajinske ceste 7 od križišča s pokrajinsko cesto 66 do meje z departmajem Avellaneda, in območje v San Antoniu, vzhodno od pokrajinskih cest 250 in 2),

del Neuquéna (razen območja v Confluencii, vzhodno od pokrajinske ceste 17, in območja v Picun Leufúju, vzhodno od pokrajinske ceste 17)

BOV, OVI, RUW, RUF

 
 
 

1. avgusta 2008

AU – Avstralija

AU-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 
 
 
 

BA – Bosna in Hercegovina

BA-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

BH – Bahrajn

BH-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

BR – Brazilija

BR-0

Celotno ozemlje države

EQU

 
 
 
 

BR-1

Zvezna država Minas Gerais,

Zvezna država Espírito Santo,

Zvezna država Goiás,

Zvezna država Mato Grosso,

Zvezni državi Rio Grande Do Sul in Mato Grosso Do Sul (razen določenega območja visokega nadzora 15 km od zunanjih meja v občinah Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã in Mundo Novo ter določenega območja visokega nadzora v občinah Corumbá in Ladário).

BOV

A in H

1

 

1. decembra 2008

BR-2

Zvezna država Santa Catarina

BOV

A in H

1

 

31. januarja 2008

BR-3

Zvezni državi Paraná in São Paulo

BOV

A in H

1

 

1. avgusta 2008

▼M15

BW – Bocvana

BW-0

Celotno ozemlje države

EQU, EQW

 
 
 
 

BW-1

Območja z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 3c, 4b, 5, 8, 9 in 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11. maja 2011

26. junija 2012

BW-2

Območja z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 10, 11, 13 in 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7. marca 2002

BW-3

Območje z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20. oktobra 2008

20. januarja 2009

BW-4

Območje z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 4a, razen zaščitnega območja intenzivnega nadzora širine 10 km ob meji z območjem, kjer se opravlja cepljenje proti slinavki in parkljevki, ter z območji upravljanja prostoživečih živali

BOV

F

1

28. maja 2013

18. februarja 2011

BW-5

Območje z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 6, razen območja intenzivnega nadzora na območju št. 6 med mejo z Zimbabvejem in avtocesto A1

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

28. maja 2013

26. junija 2012

▼M2

BY – Belorusija

BY-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

BZ – Belize

BZ-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 
 
 
 

CA – Kanada

CA-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 
 
 

CH – Švica

CH-0

Celotno ozemlje države

*

 
 
 
 

CL – Čile

CL-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 
 
 
 

CN – Kitajska

CN-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

CO – Kolumbija

CO-0

Celotno ozemlje države

EQU

 
 
 
 

CR – Kostarika

CR-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 
 
 
 

CU – Kuba

CU-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 
 
 
 

DZ – Alžirija

DZ-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

ET – Etiopija

ET-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

FK – Falklandski otoki

FK-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU

 
 
 
 

GL – Grenlandija

GL-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 
 
 
 

GT – Gvatemala

GT-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 
 
 
 

HK – Hongkong

HK-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

HN – Honduras

HN-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 
 
 
 

▼M16 —————

▼M22

IL – Izrael (6)

IL-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

▼M2

IN – Indija

IN-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

IS – Islandija

IS-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 
 
 
 

▼M14

JP - Japonska

JP

Celotno ozemlje države

BOV

 
 
 

28. marec 2013

▼M2

KE – Kenija

KE-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

MA – Maroko

MA-0

Celotno ozemlje države

EQU

 
 
 
 

ME – Črna gora

ME-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU

 
 
 
 

MG – Madagaskar

MG-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

MK – Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (4)

MK-0

Celotno ozemlje države

OVI, EQU

 
 
 
 

MU – Mauritius

MU-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

MX – Mehika

MX-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 
 
 
 

NA – Namibija

NA-0

Celotno ozemlje države

EQU, EQW

 
 
 
 

NA-1

Južno od obrambne črte, ki se razteza od točke Palgrave na zahodu do Gam na vzhodu

BOV, OVI,RUF, RUW

F and J

1

 
 

NC – Nova Kaledonija

NC-0

Celotno ozemlje države

BOV, RUF, RUW

 
 
 
 

NI – Nikaragva

NI-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

NZ – Nova Zelandija

NZ-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 
 
 
 

PA – Panama

PA-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 
 
 
 

▼M22

PY – Paragvaj

PY-0

Celotno ozemlje države

EQU

 
 
 
 

PY-0

Celotno ozemlje države

BOV

A

1

 

17. april 2015

▼M2

RS – Srbija (5)

RS-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU

 
 
 
 

RU – Rusija

RU-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

RU-1

Regija Murmansk, avtonomno območje Yamolo-Nenets

RUF

 
 
 
 

SV – Salvador

SV-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

SZ – Svazi

SZ-0

Celotno ozemlje države

EQU, EQW

 
 
 
 

SZ-1

Območje, zahodno od ograj „rdeče črte“, ki se razteza severno od reke Usutu do meje z Južno Afriko, zahodno od Nkalashane.

BOV, RUF, RUW

F

1

 
 

SZ-2

Območja, kjer se izvaja veterinarski nadzor nad slinavko in parkljevko ter cepljenje živali proti tema boleznima, so zakonsko opredeljena v skladu s pravnim obvestilom št. 51 iz leta 2001.

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4. avgusta 2003

TH – Tajska

TH-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

TN – Tunizija

TN-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

TR – Turčija

TR-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

TR-1

Province Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat in Kirikkale

EQU

 
 
 
 

UA – Ukrajina

UA-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

US – Združene države Amerike

US-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU,SUF, SUW, RUF, RUW

G

 
 
 

▼M11

UY – Urugvaj

UY-0

Celotno ozemlje države

EQU

 
 
 
 

BOV

A in J

1

 

1. novembra 2001

OVI

A

1

 
 

▼M3

ZA – Južna Afrika

ZA-0

celotno ozemlje države

EQU, EQW

 
 
 
 

ZA-1

celotno ozemlje države, razen:

— dela območja, kjer se izvaja nadzor nad slinavko in parkljevko, v veterinarski regiji Mpumalanga in severnih provincah, v okraju Ingwavuma v veterinarski regiji Natal in obmejnem območju z Bocvano, vzhodno od 28. vzporednika, in

— okraja Camperdown v provinci KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11. februarja 2011

 

▼M2

ZW – Zimbabve

ZW-0

Celotno ozemlje države

 
 
 
 

(1)   Brez poseganja v posebne zahteve za izdajo spričeval, ki so določene v sporazumih Unije s tretjimi državami.

(2)   Meso živali, zaklanih na datum iz stolpca 7 ali pred njim, se lahko uvozi v Unijo do 90 dni po navedenem datumu. Pošiljke na plovilih na odprtem morju, za katere je bilo spričevalo izdano pred datumom iz stolpca 7, se lahko uvozijo v Unijo do 40 dni po navedenem datumu. (Opomba: če v stolpcu 7 ni datuma, pomeni, da ni časovne omejitve.)

(3)   Le meso živali, zaklanih na datum iz stolpca 8 ali po njem, se lahko uvozi v Unijo (če v stolpcu 8 ni datuma, pomeni, da ni časovne omejitve).

(4)   Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; začasna oznaka, ki na noben način ne vpliva na dokončno poimenovanje te države, ki bo sprejeto po koncu pogajanj, ki trenutno na to temo potekajo v Združenih narodih.

(5)   Brez Kosova, ki je trenutno pod mednarodno upravo v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(6)   V nadaljnjem besedilu se razume kot Država Izrael brez območij, ki so od junija 1967 pod izraelsko upravo, tj. Golanske planote, Gaze, vzhodnega Jeruzalema in drugih delov Zahodnega brega.

* = Zahteve kot v skladu s Sporazumom med Skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132).

— = Spričevala niso določena in uvoz svežega mesa je prepovedan (razen za vrste, ki so navedene v vrstici, ki se nanaša na celotno območje države).

„1“  Omejitve pri kategorijah:

Vnos v Unijo se ne odobri za drobovino (razen v primeru goveda, trebušne prepone in žvekalnih mišic).

▼M1

DEL 2

Vzorci veterinarskih spričeval

Vzorci:

„BOV“

:

vzorec veterinarskega spričevala za sveže meso, vključno z mletim mesom, domačega goveda (vključno z vrstami bizonov (Bison) in bivolov (Bubalus) ter njihovimi križanci);

„OVI“

:

vzorec veterinarskega spričevala za sveže meso, vključno z mletim mesom, domačih ovc (Ovis aries) in domačih koz (Capra hircus);

„POR“

:

vzorec veterinarskega spričevala za sveže meso, vključno z mletim mesom, domačih prašičev (Sus scrofa);

„EQU“

:

vzorec veterinarskega spričevala za sveže meso, razen mletega mesa, domačih enoprstih kopitarjev (konja (Equus caballus), osla (Equus asinus), in njunih križancev);

„RUF“

:

vzorec veterinarskega spričevala za sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, gojenih nedomačih živali iz reda Artiodactyla (razen goveda (vključno z vrstami bizonov (Bison) in bivolov (Bubalus) ter njihovimi križanci), ovc (Ovis aries), koz (Capra hircus), prašičev (Suidae), in pekarjev (Tayassuidae)) ter družin nosorogov (Rhinocerotidae) in slonov (Elephantidae);

„RUW“

:

vzorec veterinarskega spričevala za sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, divjih nedomačih živali iz reda Artiodactyla (razen goveda (vključno z vrstami bizonov (Bison) in bivolov (Bubalus) ter njihovimi križanci), ovc (Ovis aries), koz (Capra hircus), prašičev (Suidae), in pekarjev (Tayassuidae)) ter družin nosorogov (Rhinocerotidae) in slonov (Elephantidae);

„SUF“

:

vzorec veterinarskega spričevala za sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, gojenih nedomačih živali iz družine prašičev (Suidae), pekarjev (Tayassuidae) ali tapirjev (Tapiridae);

„SUW“

:

vzorec veterinarskega spričevala za sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, divjih nedomačih živali iz družine prašičev (Suidae), pekarjev (Tayassuidae) ali tapirjev (Tapiridae);

„EQW“

:

vzorec veterinarskega spričevala za sveže meso, razen drobovine in mletega mesa, divjih enoprstih kopitarjev iz podroda zeber (Hippotigris).

PJ (Posebna jamstva)

„A“

:

jamstva glede zorenja, merjenja pH in izkoščevanja svežega mesa, razen drobovine, certificiranega v skladu z vzorci veterinarskih spričeval BOV (točka II.2.6.), OVI (točka II.2.6.), RUF (točka II.2.7.) in RUW (točka II.2.4.).

„C“

:

jamstva glede laboratorijskih testov na klasično prašičjo kugo na trupih, iz katerih je bilo pridobljeno sveže meso, certificirano v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala SUW (točka II.2.3 B).

„D“

:

jamstva glede hranjenja s pomijami na gospodarstvih izvora živali, iz katerih je bilo pridobljeno sveže meso, certificirano v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala POR (točka II.2.3 d).

„E“

:

jamstva glede testov na tuberkulozo na živalih, iz katerih je bilo pridobljeno sveže meso, certificirano v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala BOV (točka II.2.4 d).

„F“

:

jamstva glede zorenja in izkoščevanja svežega mesa, razen drobovine, certificiranega v skladu z vzorci veterinarskih spričeval BOV (točka II.2.6.), OVI (točka II.2.6.), RUF (točka II.2.6.) in RUW (točka II.2.7.).

„G“

:

jamstva glede 1 – izločitve drobovine in hrbtenjače; in 2 – testiranja in izvora jelenov (Cervidae) v zvezi z boleznijo kroničnega hiranja iz vzorcev veterinarskih spričeval RUF (točka II.1.7.) in RUW (točka II.1.8.).

„H“

:

posebna jamstva, zahtevana za Brazilijo glede programov cepljenja. Ker pa zvezna država Santa Catarina v Braziliji ne izvaja cepljenja proti slinavki in parkljevki, se sklicevanje na program cepljenja ne uporablja za meso živali, ki izvirajo iz navedene zvezne države in so bile v njej zaklane.

„J“

:

jamstva glede premika goveda, ovc in koz z gospodarstev v klavnico, ki omogočajo, da pred prevozom neposredno za zakol potujejo prek zbirnega centra (vključno s trgi).

▼M21

„K“

:

gospodarstva ali kompartmenti, ki so priznani kot taki, ki uporabljajo nadzorovane pogoje bivanja v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 2075/2005.

▼M1

Vzorec BOV

image image image image image ►(1) M13   image ►(1) M13  

Vzorec OVI

image image image image ►(1) M13   image ►(1) M13  

▼C1

image

image

►(1) M21  

image

►(1) M13  

image

►(2) M13  

►(2) M21  

image

image

image

►(2) M13  

►(2) M13  

image

image

image

image

►(1) M13  

image

►(1) M13  

image

image

image

image

image

image

image

image

►(2) M13  

►(2) M13  

image

image

image

image

image

image

image
PRILOGA III

image

image

image
PRILOGA IV

ŽIVALI IZ ČLENA 1(1)(b):

DEL 1

Seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov

ODDELEK 1

Deli tretjih držav ali ozemelj iz člena 7(2)

▼M1Država/ozemlje

Oznaka dela države / ozemlja

Opis dela države/ozemlja

US – Združene države

US-A

Zvezna država Havaji (1)

(1)   Začasno preklicano od 5. maja 2010.

▼C1

DEL 2

Preglednice z živalmi in ustreznimi vzorci veterinarskih spričevalPreglednica 1

 

„QUE“: vzorec veterinarskega spričevala za pošiljke čebeljih in čmrljih matic (Apis mellifera in Bombus spp.),

„BEE“: vzorec veterinarskega spričevala za pošiljke kolonij čmrljev (Bombus spp.)

Red

Družina

Rodovi/vrste

Hymenoptera

Apidae

Apis mellifera, Bombus spp.

▼M20

Vzorec QUE

image

image

▼C1

image

image
PRILOGA V

Pojasnjevalne opombe za izpolnjevanje veterinarskih spričeval

(iz člena 18)

(a) Veterinarska spričevala izda tretja država izvoznica na podlagi vzorcev spričeval iz dela 2 prilog I, II in IV ter Priloge III v skladu z obliko in zgradbo vzorca spričevala za zadevne žive živali ali sveže meso.

Spričevala v istem zaporedju kot v vzorcu vsebujejo potrdila, ki se zahtevajo za vse tretje države in po potrebi posebna jamstva, ki se zahtevajo za tretjo državo izvoznico ali njen del.

Če namembna država članica za zadevne žive živali ali sveže meso uvede dodatne zahteve v zvezi s certificiranjem, se potrdila, ki potrjujejo izpolnitev navedenih zahtev, vključijo v originalni izvod veterinarskega spričevala.

(b) Kadar je v vzorcu veterinarskega spričevala navedeno, da se nekatere navedbe uporabljajo, če je to primerno, se neustrezne navedbe lahko prečrtajo, kar parafira in ožigosa pooblaščena oseba, ali pa se popolnoma črtajo iz spričevala.

(c) Posebno in neponovljivo veterinarsko spričevalo je treba pripraviti za žive živali ali sveže meso, ki se izvažajo z enega ozemlja ali več ozemelj iste države izvoznice, navedenih v stolpcih 2 in 3 dela 1 prilog I, II ali IV, ter se pošiljajo v isti namembni kraj in prevažajo z istim železniškim vagonom, tovornjakom, letalom ali ladjo.

(d) Originalni izvod vsakega spričevala vsebuje en sam dvostranski list papirja, pri daljšem besedilu pa so vse potrebne strani povezane v nedeljivo celoto.

(e) Veterinarska spričevala se pripravijo v vsaj enem uradnem jeziku države članice, v kateri je mejna kontrolna točka za vnos pošiljke v Unijo, in v vsaj enem uradnem jeziku namembne države članice. Vendar navedene države članice lahko odobrijo, da se spričevalo pripravi v uradnem jeziku druge države članice, ki ga po potrebi spremlja uradni prevod.

(f) Če se zaradi identifikacije kosov v pošiljki (seznam v točki I.28 vzorca veterinarskega spričevala) spričevalu priložijo dodatni listi papirja, se šteje, da so navedeni listi sestavni del originalnega izvoda spričevala, če jih na vsaki strani podpiše in ožigosa uradni veterinar, ki izvaja certificiranje.

(g) Kadar spričevalo, vključno z dodatnimi seznami iz točke (f), vsebuje več kot eno stran, se vsaka stran na dnu strani oštevilči, (številka strani) od (skupnega števila strani), in na vrhu strani označi z referenčno številko spričevala, ki jo je določil pristojni organ.

(h) Originalni izvod spričevala mora izpolniti in podpisati uradni veterinar ali drug imenovan uradni inšpektor, kadar je to določeno v vzorcu veterinarskega spričevala. Pri živih živalih je treba spričevalo izpolniti in podpisati v 24 urah pred natovarjanjem pošiljke, namenjene za vnos v Unijo. Pristojni organi tretje države izvoznice zagotovijo, da se upoštevajo pravila certificiranja, enakovredna tistim iz Direktive 96/93/ES ( 37 ).

Barva podpisa je v drugi barvi kot tisk. Ta zahteva velja tudi za žige, razen reliefnih in vodnih žigov.

(i) Referenčno številko spričevala iz rubrik I.2 in II.a. mora izdati pristojni organ.

▼M18
PRILOGA VI

DEL 1Preglednica 1

 

„RUM-A“: vzorec veterinarskega spričevala za spodaj naštete živalske vrste, ki izvirajo iz odobrene ustanove, inštituta ali središča in so zanje namenjene.

Red

Družina

Rodovi/vrste

Artiodactyla

Antilocapridae

Antilocapra ssp.

Bovidae

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (vključno z Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (vključno z anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (vključno z Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madoqua ssp., Naemorhedus ssp. (vključno z Nemorhaedus in Capricornis), Neotragus ssp., Oreamnos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (vključno z Boocerus).

Camelidae

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Giraffidae

Giraffa ssp., Okapia ssp.

Moschidae

Moschus ssp.

Tragulidae

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.Preglednica 2

 

„SUI-A“: vzorec veterinarskega spričevala za spodaj naštete živalske vrste, ki izvirajo iz odobrene ustanove, inštituta ali središča in so zanje namenjene.

Red

Družina

Rodovi/vrste

Artiodactyla

Suidae

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.

Tayassuidae

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

 

Hippopotamidae

Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.Preglednica 3

 

„TRE-A“: vzorec veterinarskega spričevala za spodaj naštete živalske vrste, ki izvirajo iz odobrene ustanove, inštituta ali središča in so zanje namenjene.

Red

Družina

Rodovi/vrste

Perissodactyla

Tapiridae

Tapirus ssp.

 

Rhinocerotidae

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

Proboscidea

Elephantidae

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

DEL 2

image

image

►(1) C3  

image

►(1) C4  

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

DEL 3

Zahteve v zvezi z ustanovami, inštituti ali središči v tretjih državah

Ustanova, inštitut ali središče v tretji državi mora:

(a) biti jasno omejeno in ločeno od okolice;

(b) imeti ustrezna sredstva za lovljenje, zaprtje in izolacijo živali ter imeti na razpolago ustrezne karantenske objekte in odobrene standardne operativne postopke za živali neznanega porekla;

(c) imajo zgradbo z zaščito pred vektorji, ki ustreza naslednjim zahtevam:

(i) na vhodu in izhodu ima nameščene ustrezne fizične pregrade;

(ii) odprtine v zgradbi z zaščito pred vektorji so zaščitene z mrežico, ki je ustrezne velikosti ter redno impregnirana z odobrenim insekticidom v skladu z navodili proizvajalca;

(iii) spremljanje in nadzor vektorjev se izvajata v zgradbi z zaščito pred vektorji in okoli nje;

(iv) sprejeti so ukrepi za omejitev ali izkoreninjenje razmnoževališč vektorjev v bližini zgradbe z zaščito pred vektorji;

(v) vzpostavljeni so standardni operativni postopki, vključno z opisi varnostnih in alarmnih sistemov, za delovanje zgradbe z zaščito pred vektorji in za prevoz živali iz navedene zgradbe do kraja natovarjanja;

(d) najmanj deset let se hranijo posodobljene evidence o:

(i) številu in identiteti (starost, spol, vrsta in posamezna identifikacija, kjer je primerno) živali vseh vrst, prisotnih v prostorih;

(ii) številu in identiteti (starost, spol, vrsta in posamezna identifikacija, kjer je primerno) živali, ki prispejo v prostore ali jih zapustijo, skupaj s podatki o njihovem poreklu ali namembnosti, prevoznih sredstvih ter zdravstvenem stanju navedenih živali;

(iii) rezultatih krvnih preiskav ali drugih diagnostičnih postopkov, opravljenih na živalih v njihovih prostorih;

(iv) primerih bolezni in, če je ustrezno, opravljenem zdravljenju;

(v) patomorfoloških rezultatih pregledov živali, ki so poginile v njihovih prostorih, vključno z mrtvorojenimi živalmi;

(vi) opažanjih v obdobju izolacije ali karantene;

(e) biti prost bolezni iz Priloge A k Direktivi 92/65/EGS ali naveden v veterinarskih spričevalih za ustrezne vrste, navedene v delu 2 Priloge VI k temu pravilniku najmanj zadnja tri leta, kot je razvidno iz evidence, ki se vodi v skladu s točko (d), rezultati kliničnih in laboratorijskih testov pa so opravljeni na živalih v njihovih prostorih;

(f) imeti dogovor z laboratorijem, ki ga odobri pristojni organ, za opravljanje patomorfoloških preiskav ali imeti enega ali več ustreznih prostorov, kjer se ti pregledi lahko opravljajo pod nadzorom uradno odobrenega veterinarja;

(g) zagotoviti odstranjevanje trupov živali, ki so poginile zaradi bolezni ali so bile usmrčene;

(h) zagotoviti, s pogodbo ali drugim pravnim instrumentom, storitve veterinarja, ki ga je odobril pristojni organ in ki deluje pod njegovim nadzorom ter mora izvajati najmanj naslednje naloge:

(i) zagotoviti, da se v navedeni ustanovi, inštitutu ali središču uporabljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in nadzorovanje bolezni. Take ukrepe mora odobriti pristojni organ tretje države, njenega ozemlja ali dela, kjer se ustanova, inštitut ali središče nahaja, ob upoštevanju stanja bolezni ter morajo vključevati vsaj naslednje elemente:

 letni načrt nadzorovanja bolezni, vključno z ustreznimi nadzornimi ukrepi v zvezi z zoonozami pri živalih, ki so prisotne v prostorih,

 klinično, laboratorijsko in patomorfološko testiranje živali, za katere se sumi, da so okužene z nalezljivimi boleznimi in zoonozami,

 cepljenje dovzetnih živali proti nalezljivim boleznim in zoonozam;

(ii) zagotoviti, da se o vseh sumljivih primerih poginov ali prisotnost kakršnih koli drugih znakov, ki nakazujejo, da so živali obolele za eno ali več boleznimi iz Priloge A k Direktivi 92/65/EGS ali iz veterinarskih spričeval za zadevne živalske vrste iz dela 2 Priloge VI k tej uredbi, nemudoma uradno obvesti pristojni organ, kadar je posamezno bolezen treba obvezno prijaviti v zadevni tretji državi, na njenem ozemlju ali delu;

(iii) zagotoviti, da so prihajajoče živali po potrebi v karanteni v skladu z navodili pristojnega organa;

(iv) zagotoviti usklajenost z zahtevami v zvezi z zdravstvenim stanjem živali, ki jih morajo živali izpolnjevati, da se lahko vnašajo v Unijo.

DEL 4

Pogoji v zvezi z odobritvami ustanov, inštitutov ali središč v tretjih državah

1. Odobrijo se lahko samo ustanove, inštituti ali središča, ki so v skladu z zahtevami iz dela 3.

2. Če je potrebna zaščita pred vektorji, se odobritev zgradbe z zaščito pred vektorji odobri le, če so izpolnjena merila iz točke (c) dela 3. Za podelitev odobritve mora pristojni organ vsaj trikrat v zahtevanem obdobju zaščite (na začetku, na sredini in na koncu obdobja) preveriti učinkovitost ukrepov za zaščito pred vektorji, in sicer s pastmi za vektorje v zgradbi z zaščito pred vektorji.

3. Vsaki odobreni ustanovi, inštitutu in središču se mora dodeliti številka odobritve.

4. Odobritev velja samo toliko časa, dokler so izpolnjeni naslednji pogoji:

prostori so pod nadzorom uradnega veterinarja, ki mora opraviti vsaj naslednje naloge:

(i) najmanj enkrat letno pregleda prostore ustanove, inštituta ali središča;

(ii) opravi revizijo dejavnosti veterinarja iz točke (h) dela 3 in izvaja letni program nadzorovanja bolezni iz prve alinee točke (h)(i);

(iii) zagotovi, da so izpolnjene določbe iz delov 3 in 4;

(iv) preveri:

 usklajenost z zahtevami v zvezi z zdravstvenim stanjem živali, ki jih morajo živali izpolnjevati, da se lahko vnašajo v Unijo;

 da rezultati kliničnih, patomorfoloških in laboratorijskih testov na živalih niso pokazali nobenega pojava bolezni iz Priloge A k Direktivi 92/65/EGS ali navedenih v veterinarskih spričevalih za zadevne živalske vrste iz dela 2 Priloge VI k tej uredbi.

5. Odobritev je treba preklicati, kadar pristojni organ ugotovi, da zahteve iz dela 3 niso več izpolnjene.

6. V primeru uradnega obvestila o sumu pojava ene od bolezni s seznama v Prilogi A k Direktivi 92/65/EGS ali iz veterinarskih spričeval za ustrezne vrste iz dela 2 Priloge VI k tej uredbi, mora pristojni organ začasno preklicati odobritev ustanove, inštituta ali središča, dokler se sum uradno ne izključi. Glede na zadevno bolezen in tveganje za prenos bolezni se začasni preklic lahko nanaša na ustanovo, inštitut ali središče kot celoto ali le na nekatere kategorije živali, dovzetne za zadevno bolezen. Pristojni organ mora zagotoviti, da se sprejmejo ukrepi, potrebni za potrditev ali izključitev suma ter za omejitev širjenja bolezni.

7. Če se potrdi sum bolezni iz točke 6, se odobritev ustanove, inštituta ali središča umakne.

8. Kadar je odobritev ustanove, inštituta ali središča umaknjena, se obnovi samo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) bolezen in vir okužbe sta bila izkoreninjena v prostorih zadevne ustanove, inštituta ali središča;

(b) prostori zadevne ustanove, inštituta ali središča so bili ustrezno očiščeni in razkuženi;

(c) zadevna ustanova, inštitut ali središče je v skladu z zahtevami iz točk od (a) do (d) in od (f) do (h) dela 3.

9. Pristojni organ, ki je odobril ustanovo, inštitut ali središče, mora države članice, ki so to ustanovo, inštitut ali središče vključile v svoje sezname odobrenih ustanov, središč in inštitutov, obvestiti o začasnem preklicu, umiku ali obnovitvi navedene odobritve.( 1 ) UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

( 2 ) UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

( 3 ) UL L 139, 30.4.2004, str. 321.

( 4 ) UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

( 5 ) UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

( 6 ) UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

( 7 ) UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

( 8 ) UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

( 9 ) UL L 146, 14.6.1979, str. 15.

( 10 ) UL L 157, 30.4.2004, str. 33.

( 11 ) UL L 13, 16.1.1997, str. 28.

( 12 ) UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

( 13 ) UL L 147, 31.5.2001, str. 1.

( 14 ) UL L 340, 31.12.1993, str. 21.

( 15 ) UL L 3, 5.1.2005, str. 1.

( 16 ) UL L 328, 17.12.2003, str. 26.

( 17 ) UL L 224, 18.8.1990, str. 42.

( 18 ) UL L 73, 11.3.2004, str. 1.

( 19 ) UL L 312, 30.11.2007, str. 49.

( 20 ) UL L 226, 23.8.2008, str. 1.

( 21 ) UL L 39, 10.2.2009, str. 12.

( 22 ) UL L 175, 10.7.2010, str. 1.

( 23 ) UL L 49, 19.2.2004, str. 11.

( 24 ) UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

( 25 ) UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

( 26 ) UL L 21, 28.1.2004, str. 11.

( 27 ) UL L 296, 12.11.2009, str. 1.

( 28 ) UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

( 29 ) UL L 46, 19.2.1991, str. 19.

( 30 ) Neustrezno državo prečrtajte.

( 31 ) Srbija brez Kosova, v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244/99.

( 32 ) UL L 249, 23.7.2004, str. 20.

( 33 ) UL L 59, 4.3.2008, str. 19.

( 34 ) UL L 167, 7.7.2000, str. 22.

( 35 ) UL L 39, 9.2.2002, str. 71.

( 36 ) UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

( 37 ) UL L 13, 16.1.1997, str. 28.

Top