EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01991L0068-20131220

Consolidated text: Direktiva Sveta z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (91/68/EGS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/68/2013-12-20

1991L0068 — SL — 20.12.2013 — 014.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA SVETA

z dne 28. januarja 1991

o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami

(91/68/EGS)

(UL L 046, 19.2.1991, p.19)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

Odločba Komisije z dne 18. februarja 1994

  L 74

42

17.3.1994

►M2

Odločba Komisije z dne 20. decembra 1994

  L 371

14

31.12.1994

 M3

Odločba Komisije z dne 30. marca 2001

  L 102

63

12.4.2001

►M4

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2001/10/ES z dne 22. maja 2001

  L 147

41

31.5.2001

 M5

Odločba Komisije z dne 25. marca 2002

  L 91

31

6.4.2002

►M6

Uredba Sveta (ES) št. 806/2003 z dne 14. aprila 2003

  L 122

1

16.5.2003

►M7

Direktiva Sveta 2003/50/ES z dne 11. junija 2003

  L 169

51

8.7.2003

 M8

Odločba Komisije z dne 7. oktobra 2003

  L 258

11

10.10.2003

 M9

Odločba Komisije z dne 9. julija 2004

  L 248

1

22.7.2004

 M10

Odločba Komisije z dne 21. decembra 2005

  L 340

68

23.12.2005

►M11

Direktiva Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006

  L 363

352

20.12.2006

►M12

Direktiva Sveta 2008/73/ES Besedilo velja za EGP z dne 15. julija 2008

  L 219

40

14.8.2008

►M13

Direktiva Sveta 2013/20/EU z dne 13. maja 2013

  L 158

234

10.6.2013

 M14

Izvedbeni sklep Komisije z dne 29. avgusta 2013

  L 233

48

31.8.2013

►M15

Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. decembra 2013

  L 346

75

20.12.2013


spremenjena z:

►A1

  C 241

21

29.8.1994
▼B

DIREKTIVA SVETA

z dne 28. januarja 1991

o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami

(91/68/EGS)SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije ( 1 ),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta ( 2 ),

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora ( 3 ),

ker usklajeno delovanje skupne ureditve trga za ovce in koze ne bo prineslo pričakovanih rezultatov, dokler bodo neskladnosti med državami članicami v zvezi z zdravstvenimi pogoji ovirale trgovanje v Skupnosti;

ker je za spodbujanje takšnega trgovanja priporočljivo, da se te neskladnosti odpravi in da se uvede pravila, ki bi veljala po vsej Skupnosti za trženje ovc in koz v okviru tega trgovanja; ker bo ta cilj prispeval tudi k dokončni vzpostavitvi enotnega trga;

ker bi morale ovce in koze, da bi bile primerne za trgovanje v Skupnosti, izpolnjevati nekatere zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, katerih namen je preprečiti širjenje nalezljivih ali kužnih bolezni;

ker bi se morale ustrezne zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali razlikovati glede na namen, zaradi katerega se s temi živalmi trguje;

ker zdravstveno stanje ovc in koz ni enako po vsem ozemlju Skupnosti; ker bi bilo zaradi tega treba upoštevati „regije“, kakor je določeno v Direktivi Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči med državami članicami Evropske skupnosti ( 4 ), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 90/425/EGS ( 5 ), pri trgovanju z deli tega ozemlja;

ker trgovanje med regijami, v katerih so pogoji v zvezi z zdravstvenim varstvom živali enakovredni, ne sme biti ovirano;

ker bi bilo treba predvideti, da bi Komisija lahko odobrila nekatere dodatne zahteve glede na napredek, ki ga je država članica dosegla pri izkoreninjenju nekaterih bolezni, če te zahteve v nobenem primeru ne presegajo veljavnih nacionalnih zahtev zadevne države članice;

ker bi bilo treba, da se prepreči širjenje nalezljivih ali kužnih bolezni, določiti pogoje, ki zadevajo prevoz živali v namembni kraj;

ker bi bilo treba predvideti uvedbo zdravstvenega spričevala, ki bi ga izdal uradni veterinar in ki bi spremljal ovce in koze do njihovega namembnega kraja, in sicer da se zagotovi izpolnjevanje veljavnih zahtev;

ker bi bilo treba, kar zadeva organizacijo in izvajanje pregledov v državah članicah ter izvajanje varnostnih ukrepov, ki jih je treba uvesti, predvideti sklicevanje na splošne predpise, določene v Direktivi Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi;

ker je treba predvideti, da bi imela Komisija pravico do opravljanja lastnih pregledov;

ker bi bilo treba uvesti postopek, katerega namen je tesno in uspešno sodelovanje med državami članicami in Komisijo, in sicer v okviru Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:Člen 1

Ta direktiva opredeljuje pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje v Skupnosti z ovcami in kozami.

▼M7

Člen 2

(a) Opredelitve pojmov v členu 2 Direktive 90/425/EGS in v členu 2 Direktive 91/628/EGS z dne 19. novembra 1991 o zaščiti živali med prevozom in o spremembi direktiv 90/425/EGS in 91/496/EGS ( 6 ) se uporabljajo, kjer veljajo.

(b) Poleg tega se za namene te direktive uporabljajo še naslednje opredelitve pojmov:

1.  ovce ali koze za zakol so ovce ali koze, ki so namenjene v klavnico bodisi neposredno bodisi preko odobrenega zbirališča, da bi jih tam zaklali;

2.  plemenske ovce ali koze so ovce in koze, razen tistih iz točk 1 in 3, ki so namenjene na namembno mesto bodisi neposredno ali preko odobrenega zbirališča, kjer se uporabijo za plemenske ali proizvodne namene;

3.  ovce ali koze za pitanje so ovce in koze, razen tistih iz točk 1 in 2, ki so namenjene na namembno mesto bodisi neposredno ali preko odobrenega zbirališča, kjer se dopitajo in nato zakoljejo;

4.  gospodarstvo z ovcami in kozami, uradno prosto bruceloze je gospodarstvo, ki zadovoljuje pogoje iz oddelka I poglavja 1 Priloge A;

5.  gospodarstvo z ovcami in kozami, prosto bruceloze je gospodarstvo, ki zadovoljuje pogoje iz poglavja 2 Priloge A;

6.  obvezno prijavljive bolezni so bolezni, naštete v oddelku I Priloge B;

7.  uradni veterinar je veterinar, ki ga imenuje centralni pristojni organ države članice;

8.  gospodarstvo izvora je vsako gospodarstvo, na katerem so bile ovce in koze neprekinjeno prisotne, kot zahteva ta direktiva, in na katerem se hranijo evidence, ki dokazujejo bivanje teh živali in jih pristojni organi lahko preverjajo;

9.  zbirališče so zbirni centri in sejmi, kjer se pod nadzorom uradnega veterinarja zbirajo ovce in koze z različnih gospodarstev, in se združujejo v pošiljke živali, namenjene za promet v državi.

10.  odobreno zbirališče je gospodarstvo, kjer se zbirajo ovce in koze z različnih gospodarstev, in se združujejo v pošiljke živali, namenjene za trgovanje med državami članicami Skupnosti;

11.  trgovec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki neposredno ali preko posrednikov kupuje in prodaja živali v komercialne namene, ki ima pri teh živalih redni promet, ki največ v 29 dneh po nakupu živali proda naprej ali jih premesti iz prvotnih prostorov v druge prostore ali v klavnico, ki niso v njegovi lasti;

12.  odobreno gospodarstvo trgovca je gospodarstvo, ki ga upravlja trgovec, kakor je opredeljeno v točki 11, in ga odobri pristojni organ, kjer se zbirajo ovce ali koze z različnih gospodarstev, da bi oblikovali pošiljke živali, namenjene za trgovanje med državami članicami Skupnosti;

13.  prevoznik je vsaka fizična ali pravna oseba iz člena 5 Direktive 91/628/EGS;

14.  regija je del ozemlja države članice s površino najmanj 2 000 km2, ki je pod nadzorom pristojnih organov in vključuje najmanj enega od naslednjih upravnih okrajev:— Belgija:

province/provincie

— Nemčija:

Regierungsbezirk

— Danska:

amt or island

— Francija:

département

— Italija:

provincia

— Luksemburg

— Nizozemska:

RVV–kring

— Združeno kraljestvo:

 

Anglija, Wales in Severna Irska:

county

Škotska:

district or island area

— Irska:

county

— Grčija:

vομός

— Španija:

provincia

— Portugalska:

 

celinska:

distrito

drugi deli ozemlja Portugalske:

regiăo autónoma

— Avstrija:

Bezirk

— Švedska:

län

— Finska:

lääni/län.

▼M11

— Bolgarija:

област

— Romunija:

județ.

▼M13

— Hrvaška:

županija.

▼M7

Člen 3

1.  Z ovcami in kozami za zakol se lahko trguje, samo če izpolnjujejo pogoje iz členov 4, 4a, 4b in 4c.

2.  Z ovcami in kozami za pitanje se lahko trguje, samo če izpolnjujejo pogoje iz členov 4, 4a, 4b in 5, brez poseganja v vsakršna dodatna jamstva, ki se lahko zahtevajo na podlagi členov 7 in 8.

3.  S plemenskimi ovcami in kozami se lahko trguje, samo če izpolnjujejo pogoje iz členov 4, 4a, 4b, 5 in 6, brez poseganja v vsakršna dodatna jamstva, ki se lahko zahtevajo na podlagi členov 7 in 8.

4.  Z odstopanjem od določb iz odstavkov 2 in 3 lahko pristojni organi namembnih držav članic odobrijo splošna ali omejena odstopanja v zvezi s pretokom plemenskih ovc in koz ter ovc in koz za pitanje, ki so namenjene izključno za začasno pašo v bližini notranjih meja Skupnosti. Države članice, ki uporabljajo takšno odstopanje, Komisijo obvestijo o vsebini odobrenega odstopanja.

5.  Ovce in koze, ki jih zajema ta direktiva, v obdobju, ko zapustijo gospodarstvo izvora, do prihoda v namembni kraj v nobenem trenutku ne smejo priti v stik z drugimi parkljarji razen s tistimi, ki imajo enak zdravstveni status.

Člen 4

1.  Države članice zagotovijo za ovce in koze:

(a) da so identificirane in registrirane v skladu z zakonodajo Skupnosti;

(b) da jih pregleda uradni veterinar v 24 urah pred natovarjanjem in da ne kažejo nobenih kliničnih znakov bolezni;

(c) da ne prihajajo z gospodarstva in da niso bile v stiku z živalmi z gospodarstva, na katerem velja prepoved v zvezi z zdravstvenim varstvom živali; takšna prepoved traja po zakolu in/ali odstranitvi zadnje živali, obolele ali dovzetne za eno od bolezni iz točk (i), (ii) ali (iii), najmanj:

(i) 42 dni za brucelozo,

(ii) 30 dni za steklino,

(iii) 15 dni za vranični prisad;

(d) da ne izvirajo z gospodarstva in da niso bile v stiku z živalmi z gospodarstva, ki se nahaja na območju, za katerega v skladu z zakonodajo Skupnosti in/ali nacionalno zakonodajo veljajo iz zdravstvenih razlogov prepovedi ali omejitve v zvezi z zadevno živalsko vrsto;

(e) da zanje ne veljajo ukrepi v zvezi z zdravstvenim varstvom živali na podlagi zakonodaje Skupnosti za slinavko in parkljevko in niso bile cepljene proti slinavki in parkljevki.

2.  Države članice zagotovijo, da se ne trguje z naslednjimi živalmi:

(a) z ovcami in kozami, ki bi jih bilo treba zaklati na podlagi nacionalnega programa za izkoreninjenje bolezni, ki jih ne navaja Priloga C k Direktivi 90/425/EGS ali poglavje I Priloge B k tej direktivi;

(b) z ovcami in kozami, ki se jih ne more tržiti na njihovem lastnem ozemlju iz razlogov javnega zdravstva ali zdravstvenega varstva živali, ki jih upravičuje člen 30 Pogodbe.

3.  Države članice zagotovijo za ovce in koze:

(a) da so bile rojene in od rojstva dalje vzrejane na ozemlju Skupnosti ali

(b) da so bile uvožene iz tretje države v skladu z zakonodajo Skupnosti.

▼M7

Člen 4a

1.  Države članice zagotovijo, da se ovce in koze za zakol, plemenske ovce in koze ter ovce in koze za pitanje ne odpremijo v drugo državo članico, razen če:

(a) so bile najmanj 30 dni neprekinjeno na gospodarstvu izvora ali od rojstva, če so živali mlajše od 30dni,

(b) ne izvirajo z gospodarstva, na katerega so v 21 dneh pred odpremo prispele ovce ali koze,

(c) ne izvirajo z gospodarstva, na katerega so v 30 dneh pred odpremo prispeli parkljarji, uvoženi iz tretje države.

2.  Z odstopanjem od odstavkov 1(b) in (c) države članice lahko dovolijo odpremo ovc in koz v drugo državo članico, če so bile živali iz odstavkov 1(b) in (c), povsem izolirane od vseh drugih živali na gospodarstvu.

Člen 4b

1.  Države članice zagotovijo, da se pogoji, določeni v odstavkih 2 do 6, uporabljajo pri trgovanju med državami članicami Skupnosti za vse ovce in koze.

2.  Živali ne smejo biti izven gospodarstva izvora več kot šest dni, preden jih dokončno potrdijo za odpremo v namembni kraj v drugi državi članici, ki je naveden v zdravstvenem spričevalu.

Brez poseganja v člen 9(1) se v primeru prevoza po morju rok šestih dni podaljša za čas trajanja plovbe.

3.  Potem ko živali zapustijo gospodarstvo izvora, morajo biti odpremljene naravnost v namembni kraj v drugi državi članici.

4.  Z odstopanjem od odstavka 3 je za ovce in koze, potem ko zapustijo gospodarstvo izvora in preden prispejo v namembni kraj v drugi državi članici, dovoljen tranzit skozi eno samo odobreno zbirališče v državi članici izvora.

V primeru ovc in koz za zakol lahko odobreno zbirališče nadomesti odobreno gospodarstvo trgovca v državi članici izvora.

5.  Živali za zakol, ki se ob prihodu v namembno državo članico prepeljejo v klavnico, je treba zaklati čim prej, vsekakor pa v 72 urah od prihoda.

6.  Brez poseganja v člen 3(5) države članice zagotovijo, da živali, ki so zajete v tej direktivi, v nobenem trenutku od odhoda z gospodarstva izvora do prihoda v namembni kraj ne ogrozijo zdravstvenega stanja ovc in koz, ki niso namenjene za trgovanje med državami članicami Skupnosti.

Člen 4c

1.  Z odstopanjem od člena 4a(1)(a) se z ovcami in kozami za zakol lahko trguje, potem ko so bile najmanj 21 dni neprekinjeno na gospodarstvu izvora.

2.  Z odstopanjem od člena 4a(1)(b) in brez poseganja v odstavek 1 in člen 4b(2) se ovce in koze za zakol lahko odpošljejo z gospodarstva izvora, na katero so v 21 dneh pred odpremo prispele ovce in koze, če potujejo naravnost v klavnico v drugi državi članici za takojšen zakol brez tranzita skozi zbirališče ali počivališče, urejeno v skladu z Direktivo 91/628/EGS.

3.  Z odstopanjem od člena 4b(3) in (4) in brez poseganja v določbe člena 4b(2) lahko ovce in koze za zakol po odhodu z gospodarstva izvora preidejo na podlagi naslednjih pogojev še dodatno zbirališče:

(a) preden živali preidejo odobreno zbirališče iz člena 4b(4) in ki se nahaja v državi članici izvora, izpolnjujejo naslednje pogoje:

(i) ko živali zapustijo gospodarstvo izvora, preidejo eno samo zbirališče pod uradnim veterinarskim nadzorom, na katerem se smejo zadrževati istočasno le živali z istim zdravstvenim statusom;

(ii) brez poseganja v zakonodajo Skupnosti o označevanju ovc in koz se živali najpozneje v tem zbirališču posamično označijo, da se v vsakem primeru lahko prepozna gospodarstvo izvora, in

(iii) živali potujejo od zbirališča v spremstvu uradnega veterinarskega dokumenta v odobreno zbirališče iz člena 4b(4), da bi jih tam potrdili in odpremili naravnost v klavnico v namembni državi članici;

ali

(b) živali lahko po odpremi iz države članice izvora preidejo eno odobreno zbirališče, preden se odpošljejo v klavnico v namembni državi članici, na podlagi naslednjih pogojev:

(i) če je odobreno zbirališče v namembni državi članici, od koder je treba živali pod uradnim veterinarskim nadzorom odpremiti naravnost v klavnico, kjer morajo biti zaklane v petih dneh po prihodu v odobreno zbirališče, ali

(ii) če je odobreno zbirališče v državi članici tranzita, od koder se živali odpremijo naravnost v klavnico v namembni državi članici, ki je navedena na zdravstvenem spričevalu, izdanem v skladu s členom 9(6).

▼B

Člen 5

Brez poseganja v dodatna jamstva, ki se morda zahtevajo na podlagi členov 7 in 8, morajo ovce in koze za pleme in rejo poleg pogojev iz člena 4 izpolnjevati tudi zahteve iz poglavja 1.D ali poglavja 2.D Priloge A – da lahko prispejo na gospodarstvo za ovce ali koze, kjer uradno prosto bruceloze, ali na gospodarstvo za ovce ali koze, prosto bruceloze.

Člen 6

Brez poseganja v dodatna jamstva, ki se morda zahtevajo na podlagi členov 7 in 8, morajo živali za pleme izpolnjevati tudi naslednje zahteve:

(a) Izhajati morajo z gospodarstva in v stiku so bile le z živalmi z gospodarstva:

(i) kjer niso bile klinično diagnosticirane naslednje bolezni:

 v preteklih šestih mesecih kontagiozna agalakcija ovc (Mycoplasma agalactiae) ali kontagiozna agalakcija koz (Mycoplasma agalactiae. M. capricolum, M. Mycoides var. mycoides„large colony“),

 v preteklih 12 mesecih paratuberkuloza ali kazeozni limfadenitis,

 v preteklih treh letih pulmonalna adenomatoza ovac, Maedi/visna ali kozji virusni artritis/encefalitis. Vendar se to obdobje skrajša na 12 mesecev, če so bile živali, okužene z maedi/visno ali kozjim virusnim artritisom/encefalitisom zaklane in če so preostale živali negativno reagirale na dve preiskavi, priznana na podlagi postopka iz člena 15,

ali postopka, ki brez poseganja v skladnost z zahtevami v zvezi z drugimi boleznimi v okviru programa, priznanega v skladu s členoma 7 in 8, predvideva za eno ali več od zgoraj omenjenih bolezni zdravstvena jamstva, ki so enakovredna tistim za navedeno bolezen ali bolezni;

(ii) kjer uradni veterinar, ki je odgovoren za izdajo zdravstvenega spričevala ni zabeležil dejstev, ki bi nakazovala na neizpolnjevanje zahtev iz točke (i);

(iii) katerega lastnik zatrdi, da mu takšna dejstva niso znana, in pisno potrdi, da žival ali živali, namenjene za trgovanje v Skupnosti, izpolnjujejo merila iz točke (i);

▼M4 —————

▼B

(c) kar zadeva kontagiozni epididimitis (B. ovis), velja za nekastrirane ovne za pleme naslednje:

 prihajati morajo z gospodarstva, kjer v preteklih 12 mesecih ni bil diagnosticiran noben primer kontagioznega epididimitisa (B. ovis),

 60 dni pred odvozom so bili neprekinjeno na tem gospodarstvu,

 v 30 dneh pred odvozom so z negativnimi rezultati opravili serološko preiskavo, izvedeno v skladu s Prilogo D, ali pa izpolnjujejo enakovredna zdravstvena jamstva, ki jih je treba priznati na podlagi postopka, določenega v členu 15;

(d) spričevalo, ustrezno vzorcu III v Prilogi E, potrjuje, da so te zahteve izpolnjene.

Člen 7

1.  Država članica, ki ima obvezen ali prostovoljen nacionalni program za nadzor ali nacionalni program za spremljanje ene od nalezljivih ali kužnih bolezni ►M4  iz oddelka III Priloge B ◄ za vse svoje ozemlje ali le za del tega ozemlja, lahko navedeni program predloži Komisiji, v katerem poudari predvsem:

 razširitev bolezni v državi članici,

 razloge za uvedbo programa, ob upoštevanju pomembnosti bolezni in verjetnih koristi programa v razmerju s stroški za njegovo izvajanje,

 geografsko območje, na katerem naj bi se program izvajal,

 statusne kategorije, ki se nanašajo na gospodarstva, standarde, ki jih je treba določiti za vsako kategorijo, in postopke preiskav, ki jih je treba ob tem uporabiti,

 postopke programa za spremljanje,

 kako ukrepati, če gospodarstvo izgubi svoj status,

 kako ukrepati, če so izvidi preiskav, izvedenih v skladu z določbami programa, pozitivni.

2.  Programe, ki jih predstavijo države članice, preveri Komisija. Programe iz odstavka 1, se lahko potrdi v skladu s postopkom iz člena 15, če so izpolnjena merila, določena v odstavku 1. Na podlagi istega postopka se opredeli tudi splošna ali omejena dodatna jamstva, ki so morda potrebna v okviru trgovanja znotraj Skupnosti, in sicer sočasno ali vsaj tri mesece po odobritvi programov. Ta jamstva ne smejo presegati tistih, ki jih države članice uporabljajo na svojih ozemljih.

3.  Programi, ki jih države članice predložijo, se lahko spreminjajo ali dopolnjujejo v skladu s postopkom, določenim v členu 15. Spremembe ali dopolnila programov, ki so bili že odobreni, ali jamstev, ki so bila opredeljena v skladu z odstavkom 2, se lahko odobri po istem postopku.

4.  Programi, ki so odobreni v skladu s tem členom, so upravičeni do financiranja Skupnosti, kakor je predvideno v členu 24 Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterinarstva ( 7 ), in sicer za bolezni in pod pogoji, določenimi v navedeni odločbi.

Člen 8

1.  Če država članica meni, da na njenem ozemlju ali na delu njenega ozemlja ni navzoča ena od bolezni, ►M4  navedena v oddelku III Priloge B ◄ , za katero so ovce in koze dovzetne, predloži Komisiji ustrezne dokazne listine o tem, iz katerih je razvidno predvsem naslednje:

 vrsta bolezni in zgodovina njenega pojavljanja na tem ozemlju,

 rezultati nadzornih preiskav na osnovi seroloških, mikrobioloških, patoloških in epidemioloških raziskav ter na osnovi dejstva, da je treba bolezen po zakonu prijaviti pristojnemu organu,

 obdobje, v katerem se je nadzor izvajalo,

 po potrebi obdobje, v katerem je bilo cepljenje proti bolezni prepovedano, in geografsko območje, na katerega se je ta prepoved nanašala,

 ukrepe za preverjanje odsotnosti bolezni.

2.  Komisija preuči dokazne listine, ki jih predložijo države članice. Splošna ali omejena dodatna jamstva, ki se jih lahko zahteva pri trgovanju v Skupnosti, se določi na podlagi postopka, določenega v členu 15. Ta jamstva ne smejo presegati tistih, ki jih države članice uporabljajo na svojih ozemljih. Če so dokazne listine predložene pred 1. januarjem 1992, se odločitve o dodatnih jamstvih sprejmejo pred 1. julijem 1992.

3.  Zadevna država članica uradno obvesti Komisijo o kakršnih koli spremembah dokaznih listin, opredeljenih v odstavku 1, ki se nanašajo na bolezen. Jamstva, opredeljena, kakor je določeno v odstavku 2, se na podlagi takšnega uradnega obvestila po postopku, določenem v členu 15, lahko spremeni ali ukine.

▼A1

4.  Komisija v najkrajšem možnem času preuči utemeljitve, ki jih predloži Švedska glede ovčje paratuberkoloze in kužne agalaktije pri ovcah. Po opravljenem pregledu in če je to utemeljeno, se lahko uporabijo določbe odstavka 2. Ustrezni sklepi iz odstavka 2, se sprejmejo v najkrajšem možnem času. Do sprejetja teh sklepov lahko Švedska v enem letu od začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu uporablja svoje veljavne nacionalne predpise, ki so veljali do tega datuma za zgoraj omenjene bolezni. To enoletno obdobje se lahko po potrebi podaljša skladno s postopkom iz člena 15.

▼M7

Člen 8a

1.  Države članice zagotovijo, da pristojni organ odobri samo zbirališča, ki izpolnjujejo najmanj naslednje:

(a) so pod nadzorom uradnega veterinarja, ki poskrbi, da se upoštevajo zlasti določbe člena 3(5);

(b) se nahajajo se na območju, za katerega ne veljajo prepovedi ali omejitve v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti in/ali nacionalno zakonodajo;

(c) pred uporabo se očistijo in razkužijo, kakor to zahteva uradni veterinar;

(d) glede na kapaciteto živali, imajo:

 izključno za ta namen predviden objekt, če se uporabljajo kot zbirališče,

 primerno opremo za natovarjanje, raztovarjanje ter ustrezno in pravilno nastanitev živali kot tudi za napajanje in krmljenje ter po potrebi drugo oskrbovanje živali; takšna oprema mora omogočati enostavno čiščenje in razkuževanje,

 primerne objekte ali naprave za preglede,

 primerne objekte za izolacijo živali,

 primerno opremo za čiščenje in razkuževanje prostorov in vozil,

 primeren prostor za shranjevanje krme, stelje in gnoja,

 primeren sistem za zbiranje odpadne vode,

 pisarno ali prostor za uradnega veterinarja;

(e) sprejemajo samo živali, ki so označene v skladu z zakonodajo Skupnosti in izpolnjujejo pogoje zdravstvenega varstva živali, ki so določeni v tej direktivi za zadevno vrsto živali. V ta namen lastnik ali upravljavec zbirališče ob sprejemu živali zagotovi, da živali spremljajo ustrezni veterinarski dokumenti ali ustreznega spričevala za zadevne vrste in kategorije živali;;

(f) pristojni organi jih morajo redno pregledovati, da ugotovijo, ali še naprej izpolnjujejo pogoje za odobritev.

2.  Lastnik ali upravljavec zbirališča je dolžan bodisi na podlagi spremnih dokumentov za živali bodisi na podlagi identifikacijskih številk ali oznak živali v register ali bazo podatkov zapisovati in najmanj tri leta hraniti naslednje podatke:

 ime lastnika, izvor, datum prihoda in odhoda, število in oznake ovc in koz ali registrsko številko gospodarstva izvora tistih živali, ki prihajajo v zbirališče, po potrebi številko odobritve ali registrsko številko zbirališča, skozi katero so šle živali pred prihodom v zbirališče, in njihov predvideni cilj,

 registrsko številko prevoznika in številko dovoljenja tovornjaka, ki dostavlja ali odvaža živali z zbirališča.

▼M12

3.  Pristojni organ izda vsakemu odobrenemu zbirališču številko odobritve. Odobritve se lahko omejijo na eno ali več vrst, ki jih zajema ta direktiva, ali na plemenske živali ali živali za pitanje ali na živali za zakol.

Pristojni organ pripravi in posodablja seznam odobrenih zbirališč in njihovih številk odobritve ter ga da na voljo drugim državam članicam in javnosti.

▼M7

4.  Pristojni organ lahko začasno razveljavi ali prekliče odobritev, če se ne izpolnjujejo določbe tega člena ali druge ustrezne določbe te direktive ali drugih direktiv, ki zadevajo omejitve glede zdravstvenega varstva živali. Odobritev se lahko ponovno dodeli, ko se pristojni organ prepriča, da zbirališče v celoti izpolnjuje vse ustrezne določbe te direktive.

5.  Pristojni organ zagotovi, da je med uporabo zbirališča na razpolago dovolj pooblaščenih veterinarjev za opravljanje vseh nalog.

6.  Podrobna pravila, potrebna za enotno izvajanje tega člena, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 15(2).

▼M7

Člen 8b

1.  Države članice zagotovijo, da so vsi trgovci registrirani in da jih pristojni organ za namene trgovanja med državami članicami Skupnosti odobri in jim izda številko odobritve ter da odobreni trgovci izpolnjujejo najmanj naslednje pogoje:

(a) trgovati smejo le z živalmi, ki so označene in prihajajo z gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 3. V ta namen trgovec zagotovi, da so živali ustrezno označene in da jih spremlja veterinarska dokumentacija, ki je v skladu s to direktivo;

(b) trgovec je dolžan bodisi na podlagi dokumenta, ki spremlja živali, bodisi na podlagi identifikacijskih številk ali oznak na živalih voditi evidenco ali bazo podatkov in najmanj tri leta hraniti naslednje podatke:

 ime lastnika, izvor, datum odkupa, kategorije, število in oznako ovc in koz ali registrsko številko gospodarstva izvora odkupljenih živali, po potrebi številko odobritve ali registrsko številko zbirališča, skozi katero so šle živali pred prihodom na zbirališče, in njihov cilj,

 registrsko številko prevoznika in/ali številko dovoljenja tovornjaka, ki dostavlja in odvaža živali,

 ime in naslov kupca ter namembni kraj živali,

 izvode načrtov poti in/ali serijsko številko zdravstvenih spričeval;

(c) če ima trgovec živali nastanjene v svojih prostorih, mora zagotoviti, da:

 osebje, ki se ukvarja z živalmi, opravi posebno usposabljanje za izpolnjevanje zahtev te direktive in za oskrbo in dobro počutje živali,

 živali morajo biti pod rednim nadzorom uradnega veterinarja, ki opravi tudi vse potrebne preiskave in ukrepe, potrebne za preprečevanje širjenja bolezni.

2.  Države članice zagotovijo, da so vsi prostori, ki jih uporablja trgovec za opravljanje svoje dejavnosti, registrirani in da jim pristojni organ izda številko odobritve ter da izpolnjujejo najmanj naslednje pogoje:

(a) biti morajo pod nadzorom uradnega veterinarja;

(b) nahajati se morajo na območju, za katerega ne veljajo prepovedi ali omejitve v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti ali nacionalno zakonodajo;

(c) imeti morajo:

 ustrezne objekte zadostnih prostorskih zmogljivosti, zlasti za preglede in izolacijo, da se lahko vse živali v primeru izbruha kužne bolezni izolirajo,

 primerno opremo za raztovarjanje in po potrebi za ustrezno in pravilno nastanitev živali kot tudi za napajanje in krmljenje ter po potrebi drugo oskrbovanje živali; takšna oprema mora omogočati enostavno čiščenje in razkuževanje,

 primeren sprejemni prostor za steljo in gnoj,

 primeren sistem za zbiranje odpadne vode;

(d) pred uporabo se morajo očistiti in razkužiti, kakor to zahteva uradni veterinar.

3.  Pristojni organ lahko začasno razveljavi ali prekliče odobritev, če se ne izpolnjujejo določbe tega člena ali druge ustrezne določbe te direktive ali drugih direktiv, ki zadevajo omejitve glede zdravstvenega varstva živali. Odobritev se lahko ponovno dodeli, ko se pristojni organ prepriča, da trgovec v celoti izpolnjuje vse ustrezne določbe te direktive.

4.  Pristojni organ mora izvajati redne preglede, s katerimi preverja, ali so zahteve tega člena izpolnjene.

▼M12

5.  Države članice pripravijo in posodabljajo sezname odobrenih trgovcev, registriranih prostorov, ki jih uporabljajo trgovci pri svojem poslovanju, in njihove številke odobritve ter jih dajo na voljo drugim državam članicam in javnosti.

Podrobna pravila za enotno uporabo tega odstavka se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 15(2).

▼M7

Člen 8c

1.  Države članice zagotovijo, da prevozniki iz člena 5 Direktive 91/628/EGS izpolnjujejo naslednje dodatne pogoje:

(a) za prevoz živali morajo uporabljati prevozna sredstva:

 ki so zgrajena tako, da iztrebki, stelja ali krma ne morejo iztekati ali padati iz vozila,

 ki se takoj po vsakem prevozu živali ali katerih koli izdelkov, ki bi lahko škodljivo vplivali na zdravje živali, in po potrebi pred vsakim novim nakladanjem živali očistijo in razkužijo z razkužili, ki jih uradno odobri pristojni organ;

(b) bodisi morajo imeti ustrezno opremo za čiščenje in razkuževanje, ki jo je odobril pristojni organ, vključno z opremo za shranjevanje stelje in gnoja, bodisi morajo predložiti dokumentacijo, ki dokazuje, da ta opravila izvaja tretja oseba, ki jo odobri pristojni organ.

2.  Prevoznik mora zagotoviti, da se za vsako vozilo, ki se uporablja za prevoz živali, v register zapisujejo in najmanj tri leta hranijo najmanj naslednji podatki:

(i) kraj in datum prevzema ter ime ali firma in naslov gospodarstva ali zbirališča, kjer so se živali prevzele,

(ii) kraj in datum dostave ter ime ali firma in naslov prejemnika(ov),

(iii) vrsta in število živali, ki se prevažajo,

(iv) datum in kraj razkuževanja,

(v) podrobnosti v zvezi s spremno dokumentacijo, številko itn.

3.  Prevozniki zagotovijo, da živali v pošiljki v obdobju od odhoda z gospodarstva izvora ali zbirališča do prihoda v namembni kraj v nobenem trenutku ne pridejo v stik z živalmi, ki imajo nižji zdravstveni status.

4.  Države članice zagotovijo, da se prevozniki v pisni izjavi obvežejo zlasti:

 da bodo sprejeli vse ukrepe, potrebne za izpolnjevanje te direktive in zlasti določb tega člena, ki se nanašajo na ustrezno dokumentacijo, ki mora spremljati živali,

 da bodo prevoz živali zaupali osebju, ki ima za to potrebne sposobnosti, strokovno usposobljenost in znanje.

5.  Člen 18 Direktive 91/628/EGS se uporablja na podoben način v primeru kršitve tega člena.

▼M7

Člen 9

1.  Ovce in koze mora spremljati med prevozom na cilj zdravstveno spričevalo, ki ustreza pripadajočemu vzorcu I, II ali III v Prilogi E. Spričevalo sestavlja en sam list papirja, kadar pa se zahteva več listov, ima takšno obliko, da sta dve ali več strani nedeljiva celota, in vsebuje serijsko številko. Izpolni se na dan veterinarskega pregleda v najmanj enem od uradnih jezikov namembne države. Spričevalo velja 10 dni od dneva veterinarskega pregleda.

2.  Veterinarski pregled za izdajo zdravstvenega spričevala, vključno z dodatnimi jamstvi, ki spremlja pošiljko živali, se lahko opravi na gospodarstvu izvora ali v odobrenem zbirališču ali v primeru živali za zakol v odobrenem gospodarstvu trgovca. V ta namen pristojni organ zagotovi, da vsako zdravstveno spričevalo izpolni uradni veterinar po pregledih, obiskih in kontrolah, predvidenih s to direktivo.

3.  Uradni veterinar, pristojen za zbirališče, opravi vse potrebne preglede živali, ki pridejo v zbirališče.

4.  Za ovce in koze za pitanje in plemenske ovce in koze, ki se pošljejo v drugo državo članico z odobrenega zbirališča v državi članici izvora, se zdravstveno spričevalo iz odstavka 1 in ki ustreza pripadajočemu vzorcu II ali III v Prilogi E, lahko izda na podlagi pregledov, predvidenih v odstavku 3, in na podlagi uradnega dokumenta, ki vsebuje vse potrebne podatke uradnega veterinarja, odgovornega za gospodarstvo izvora.

5.  Za ovce in koze za zakol, ki se pošljejo v drugo državo članico z odobrenega zbirališča ali iz odobrenega gospodarstva trgovca v državi članici izvora, se zdravstveno spričevalo iz odstavka 1 in ki ustreza pripadajočemu vzorcu I v Prilogi E, lahko izda samo na podlagi pregledov, predvidenih v odstavku 3, in na podlagi uradnega dokumenta, ki vsebuje vse potrebne podatke uradnega veterinarja, odgovornega za gospodarstvo izvora ali zbirališče iz člena 4c(3)(a)(i).

6.  Za ovce in koze za zakol, ki gredo skozi odobreno zbirališče v skladu s členom 4c(3)(b)(ii), uradni veterinar, odgovoren za odobreno zbirališče v državi članici tranzita, izda za namembno državo članico drugo zdravstveno spričevalo, ki ustreza pripadajočemu vzorcu I iz Priloge E, in ga izpolni z vsemi potrebnimi podatki z izvirnika zdravstvenega(ih) spričevala(-) ter ga priloži njegovi uradno potrjeni kopiji. V tem primeru skupna veljavnost spričeval ne sme biti daljša od tiste, ki je predvidena v odstavku 1.

7.  Uradni veterinar, ki izdaja zdravstveno spričevalo za trgovanje med državami članicami Skupnosti, ustrezno pripadajočemu vzorcu I, II ali III v Prilogi E, zagotovi, da se na dan izdaje spričevala premik vnese v sistem ANIMO.

▼B

Člen 10

1.  Predpisi, določeni v Direktivi 90/425/EGS, veljajo zlasti za preglede na kraju izvora, za organiziranje in izvajanje pregledov, ki jih mora opravljati namembna država članica, ter za varnostne ukrepe, ki jih je treba uvesti.

2.  V naslovu I Priloge A k Direktivi 90/425/EGS se doda naslednje sklicevanje:

2.  

„Direktiva Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami,

UL L 46, 19.2.1991, str. 19.“

3.  V točki A Priloge B k Direktivi 90/425/EGS se prva alinea črta.

Člen 11

1.  Veterinarski strokovnjaki Komisije lahko izvajajo preglede na kraju samem, in sicer v obsegu, ki je potreben, da se zagotovi enotno uporabo te direktive, ter v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi. Država članica, na katere ozemlju se izvajajo pregledi, ponudi strokovnjakom vso pomoč, ki jo potrebujejo za opravljanje svoje naloge. Komisija obvesti države članice o rezultatih teh pregledov.

2.  Splošne določbe za izvajanje tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 15.

Predpisi, ki se uporabljajo za preglede, na katere se nanaša ta člen, se določijo v skladu z istim postopkom.

Člen 12

Države članice, ki izvajajo alternativni nadzorni sistem, ki ponuja enakovredna jamstva kot tista iz člena 5 in člena 6 (a) in (c) glede gibanja ovc in koz na njihovem ozemlju, lahko druga drugi dopuščajo odstopanja od pregleda, predvidenega v členu 4(1)(b), ter obveznosti do predložitve spričevala, predvidenega v členu 9. O tem uradno obvestijo Komisijo.

▼M7 —————

▼M7

Člen 14

1.  Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino spremeni Prilogo A.

2.  Priloge B, C, D in E se spremenijo v skladu s postopkom iz člena 15(2).

3.  Pravila za izvajanje te direktive se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 15(2).

▼M6

Člen 15

1.  Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali, ustanovljen s členom 58 Uredbe (ES) št. 178/2002 ( 8 ).

2.  Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ( 9 ).

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES znaša tri mesece.

3.  Odbor sprejme svoj poslovnik.

▼M7 —————

▼B

Člen 17

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev z:

(i) členi 7 in 8 te direktive dva meseca po datumu njene notifikacije; ustrezne nacionalne določbe se še naprej uporabljajo do odobritve programov, in če takšni programi ne obstajajo, do datuma, na katerega se nanaša točka (ii);

(ii) drugimi določbami te direktive najpozneje do 31. decembra 1992.

2.  Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 18

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA A

POGLAVJE 1

I.   Gospodarstvo za ovce ali koze, uradno prosto bruceloze (B. melitensis)

A.  Dodelitev statusa

Gospodarstvo za ovce ali koze, uradno prosto bruceloze (B. melitensis), je

1. gospodarstvo:

(a) na katerem vse živali, dovzetne za brucelozo (B. melitensis), najmanj 12 mesecev ne kažejo ne kliničnih ne katerih koli drugih znakov bruceloze (B. melitensis);

(b) na katerem ni ovc ali koz, ki so bile cepljene proti brucelozi (B. melitensis), razen tistih, ki so bile cepljene najmanj pred dvema letoma s sevom Rev. I ali katerim drugim cepivom, odobrenim na podlagi postopka, določenega v členu 15 te direktive;

(c) na katerem sta bili v skladu s Prilogo C opravljeni dve preiskavi z negativnim rezultatom, med katerima je minilo šest mesecev ali več, in sicer na vseh ovcah in kozah na gospodarstvu, ki so v času preiskave starejše od šest mesecev; in

(d) na katerem so po preiskavah iz točke (c), samo ovce ali koze, ki so se skotile na gospodarstvu ali ki na podlagi pogojev iz točke D prihajajo z gospodarstva, uradno prostega bruceloze, ali gospodarstva, prostega bruceloze,

in na katerih so po opredelitvi statusa zahteve iz točke B še naprej izpolnjene;

2. gospodarstvo, ki v skladu s točko II leži v državi članici ali regiji, uradno prosti bruceloze.

B.  Ohranitev statusa

1. V primeru gospodarstev za ovce ali koze, uradno prostih bruceloze (B. melitensis), ki ne ležijo na delu ozemlja, uradno prostem bruceloze, in na katerih se po opredelitvi statusa dovoz živali izvaja v skladu z zahtevami točke D, je treba letno pregledati reprezentativno število ovc in koz, ki so starejše od šest mesecev. Gospodarstvo lahko obdrži svoj status, uradno prostega bruceloze (B. melitensis), če so rezultati preiskav negativni.

Reprezentativno število živali, ki jih je treba preiskati, mora na vsakem gospodarstvu zajemati:

 vse nekastrirane samce, starejše od šest mesecev,

 vse živali, ki so prispele na gospodarstvo v času od prejšnje preiskave,

 25 % samic, ki so primerne za razmnoževanje (t.j. so spolno dozorele) ali ki dojijo, in sicer najmanj 50 na vsakem gospodarstvu – razen na gospodarstvih, kjer je manj kot 50 takšnih samic; v tem primeru je treba preiskati vse samice.

2. Za regijo, ki ne sodi med uradno prosto bruceloze, in v kateri je več kakor 99 % gospodarstev za ovce ali koze, uradno prostih bruceloze (B. melitensis), se pogostost pregledov na gospodarstvih za ovce ali koze, uradno prostih bruceloze, lahko razširi na tri leta, če so gospodarstva, ki niso uradno prosto bruceloze, pod uradnim nadzorom ali če se zanje uvede program izkoreninjenja bolezni.

C.  Sum ali dejanski pojav bruceloze

1. Kadar na gospodarstvu za ovce ali koze, uradno prostem bruceloze,

(a) obstaja sum, da je ena ali več ovc ali koz zbolela za brucelozo (B. melitensis), mora pristojni organ gospodarstvu odvzeti status, uradno prostega bruceloze. Vendar se status lahko odvzame tudi začasno, če se žival ali živali nemudoma uničijo ali izolirajo, do uradne potrditve bolezni ali uradne zavrnitve suma o pojavu te bolezni;

(b) je potrjena navzočnost bruceloze (B. melitensis), pristojni organ lahko začasen odvzem odpravi, samo če so usmrčene vse okužene živali ali vse živali tistih vrst, ki so dovzetne za okužbo, in če so rezultati dveh preiskav, med katerima minejo najmanj trije meseci ali več in se ju izvede v skladu s Prilogo C na vseh živalih na gospodarstvu, ki so starejše od šest mesecev, negativni.

2. Če gospodarstvo iz odstavka 1, leži v regiji, uradno prosti bruceloze (B. melitensis), mora zadevna država članica o tem nemudoma obvestiti Komisijo in druge države članice.

Pristojni organ zadevne države članice mora:

(a) usmrtiti vse okužene živali in vse živali tistih vrst, ki so dovzetne za okužbo, na zadevnem gospodarstvu. Zadevna država članica mora obveščati Komisijo in druge države članice o razvoju stanja;

(b) izvesti epidemiološko preiskavo in črede, ki so epidemiološko povezane z okuženo čredo, morajo opraviti preiskave, določene v točki 1(b).

3. Če se v skladu s točko 2 potrdi izbruh bruceloze, Komisija po oceni okoliščin ob ponovnem izbruhu bruceloze (B. melitensis) sprejme, če njena ocena to upravičuje, po postopku, določenem v členu 15, odločitev o začasnem odvzemu ali ukinitvi statusa omenjene regije. Če se status ukine, se v skladu z istim postopkom določijo pogoji za novo opredelitev statusa.

D.  Uvajanje živali na gospodarstvo za ovce ali koze, uradno prosto bruceloze (B. melitensis)

Ovc in koz se ne sme uvajati na gospodarstva za ovce ali koze, uradno proste bruceloze, razen če:

1. 

 prihajajo z gospodarstva za ovce ali koze, uradno prostega bruceloze;

2. ali:

 prihajajo z gospodarstva, prostega bruceloze, in

 so posamično označene v skladu s členom 4(1)(a) te direktive,

 niso bile nikdar cepljene proti brucelozi, če pa so bile cepljene, se je to zgodilo več kakor tri leta pred tem. Vendar se na gospodarstvo lahko uvede tudi samice, starejše od dveh let, ki so bile cepljene, preden so dosegle starost sedem mesecev, in

 so bile na gospodarstvu izvora izolirane pod uradnim nadzorom in so med to izolacijo z negativnimi rezultati opravile dve preiskavi, med katerima je minilo najmanj šest tednov, v skladu s Prilogo C.

II.   Država članica ali regija, uradno prosta bruceloze

Za vsako državo članico ali regijo v smislu člena 2(10) te direktive se lahko na podlagi postopka, določenega v členu 15, potrdi, da v njej uradno potrjeno ni bruceloze:

1. 

(a) kjer je najmanj 99,8 % gospodarstev za ovce ali koze uradno prostih bruceloze;

ali

(b) če izpolnjuje naslednje pogoje:

(i) ovčja ali kozja bruceloza je bolezen, ki jo je treba že najmanj pet let obvezno prijaviti;

(ii) že najmanj pet let niso uradno potrdili nobenega primera ovčje ali kozje bruceloze;

(iii) cepljenje je prepovedano že najmanj tri leta; in

(c) katerih skladnost s temi pogoji je bila določena s postopkom iz člena 15 te direktive;

2. v kateri so bili izpolnjeni pogoji iz točke 1; in

▼M2

(i) 

 prvo leto po razglasitvi države članice ali regije za bruceloze prosto (Br. melitensis) kažejo naključni pregledi, izvedeni ali na ravni gospodarstev ali klavnic, z 99-odstotno stopnjo zaupanja, da je bilo okuženih manj kakor 0,2 % gospodarstev, ali pa je bilo najmanj 10 % ovc in koz v starosti nad šest mesecev testiranih v skladu s Prilogo C in je bil rezultat negativen;

 letno, od drugega leta po razglasitvi države članice ali regije za bruceloze prosto (Br. melitensis), kažejo naključni pregledi, izvedeni ali na ravni gospodarstev ali klavnic, s 95-odstotno stopnjo zaupanja, da je bilo okuženih manj kakor 0,2 % gospodarstev, ali pa je bilo najmanj 5 % ovc in koz v starosti nad šest mesecev testiranih v skladu s Prilogo C in je bil rezultat negativen;

 določbe v zgornjih dveh alineah se lahko spremenijo v skladu s postopkom, določenim v členu 15.

▼B

(ii) so pogoji za dodeljeni status še naprej izpolnjeni.

POGLAVJE 2

Gospodarstvo za ovce ali koze, prosto bruceloze (B. melitensis)

A.  Dodelitev statusa

A. Gospodarstvo za ovce ali koze, prosto bruceloze (B. melitensis), je gospodarstvo:

1. kjer:

(a) vse živali, dovzetne za brucelozo (B. melitensis), najmanj 12 mesecev ne kažejo kliničnih ali kakršnih koli drugih znakov bruceloze;

(b) so vse ali nekaj ovc in koz cepili s sevom Rev. 1 ali z drugim cepivom, odobrenim po postopku, določenim v členu 15 te direktive. Cepljene živali so morale biti cepljene, preden so dopolnile sedem mesecev;

(c) so v skladu s Prilogo C opravili dve preiskavi z negativnim rezultatom, med katerima je minilo šest mesecev ali več, in sicer na vseh cepljenih ovcah in kozah na gospodarstvu, ki so v času preiskav starejše od 18 mesecev;

(d) so v skladu s Prilogo C opravili dve preiskavi z negativnim rezultatom, med katerima je minilo šest mesecev ali več, in sicer na vseh necepljenih ovcah in kozah na gospodarstvu, ki so v času preiskav starejše od šest mesecev;

(e) so se po izvedbi preiskav, na katere se nanašata točki (c) ali (d), vse ovce in koze na gospodarstvu tam tudi skotile ali pa prihajajo z gospodarstva, kjer bruceloze ni, pod pogoji, določenimi v oddelku D; in

2. kjer so po dodelitvi statusa, gospodarstva prostega bruceloze, še naprej izpolnjene zahteve, določene pod B.

B.  Ohranitev statusa

Vsako leto je treba izvesti preiskave na reprezentativnem številu ovac in koz na vsakem gospodarstvu. Gospodarstvo lahko ohrani svoj status, samo če so rezultati preiskav negativni.

Reprezentativno število živali, ki jih je treba preiskati, mora za vsako gospodarstvo zajemati:

 vse nekastrirane samce, ki so starejši od šest mesecev in niso bili cepljeni,

 vse nekastrirane samce, starejše od 18 mesecev, ki so bili cepljeni,

 vse živali, ki so prispele na gospodarstvo v času od prejšnje preiskave,

 25 % samic, ki so primerne za razmnoževanje (t.j. so spolno dozorele) ali ki dojijo, in sicer najmanj 50 na vsakem gospodarstvu – razen na gospodarstvih, kjer je manj kakor 50 takšnih samic; v tem primeru je treba preiskati vse samice.

C.  Sum ali dejanski pojav bruceloze

1. Status gospodarstva za ovce ali koze, prostega bruceloze, je treba ukiniti, če je na gospodarstvu ena ali več ovc ali koz, za katere obstaja sum, da so okužene z brucelozo (B. melitensis). Vendar se ta status lahko odvzame začasno, če se žival ali živali nemudoma usmrtijo ali izolirajo, do uradne potrditve bolezni ali uradne zavrnitve suma o pojavu te bolezni.

2. Če je navzočnost bruceloze (B. melitensis) potrjena, se začasen odvzem lahko umakne, samo če so bile usmrčene vse okužene živali ali vse živali tistih vrst, ki so dovzetne za okužbo, in če se v skladu s Prilogo C opravi dve preiskavi, med katerima minejo trije meseci ali več,

 na vseh cepljenih živalih, ki so starejše od 18 mesecev,

 na vseh necepljenih živalih, starejših od šest mesecev, in

če so rezultati obeh preiskav negativni.

D.  Uvajanje živali na gospodarstvo za ovce ali koze, prosto bruceloze (B. melitensis)

Na gospodarstva za ovce ali koze, prosta bruceloze, se lahko uvede samo naslednje živali:

1. ovce ali koze, ki prihajajo z gospodarstva za ovce ali koze, prostega bruceloze ali uradno prostega bruceloze (B. melitensis);

2. do datuma, ki je določen za gospodarstva za namene pridobitve statusa gospodarstva, prostega bruceloze, in sicer v skladu z načrti izkoreninjenja bolezni, sprejetimi z Odločbo 90/242/EGS ( 10 ), ovce ali koze z gospodarstev, razen s tistih iz točke 1, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) označene morajo biti posamično v skladu s členom 4(1)(a) te direktive;

(b) izhajati morajo z gospodarstva, na katerem vse živali tistih vrst, ki so dovzetne za brucelozo (B. melitensis), najmanj 12 mesecev ne kažejo ne kliničnih ne katerih koli drugih znakov bruceloze (B. melitensis);

(c) 
(i) 

 v preteklih dveh letih niso bile cepljene;

 na gospodarstvu izvora so bile izolirane pod uradnim nadzorom in med to izolacijo so z negativnimi rezultati opravile dve preiskavi, med katerima je minilo najmanj šest tednov, v skladu s Prilogo C; ali

(ii) cepljene so bile s sevom Rev. I ali katerim koli drugim cepivom, odobrenim v skladu s postopkom, določenim v členu 15 te direktive, in sicer preden so bile stare sedem mesecev in najpozneje 15 dni pred prihodom na namembno gospodarstvo.

E.  Sprememba statusa

Gospodarstvu za ovce ali koze, prostega bruceloze (B. melitensis), se lahko vsaj za dve leti dodeli status gospodarstva, uradno prostega bruceloze (B. melitensis):

(a) če na njem ni nobene živali, ki je bila najmanj v preteklih dveh letih cepljena proti brucelozi (B. melitensis);

(b) če so bili ves ta čas izpolnjeni pogoji, določeni v točki D.2.;

(c) če je bil konec drugega leta izid preiskave, izvedene v skladu s Prilogo C na vseh živalih, starejših od šest mesecev, v vsakem primeru negativen.
PRILOGA B

I ( 11 )

 Slinavka in parkljevka

 Bruceloza (B. melitensis)

 Kontagiozni epididimitis (B. ovis)

 Vranični prisad

 Steklina

▼M4 —————

▼B

III

 Kontagiozna agalakcija

 Paratuberkuloza

 Kazeozni limfadenitis

 Pulmonalna adanomatoza

 Maedi/visna

 Kozji virusni artritis/encefalitis.
PRILOGA C

Preiskave na brucelozo (B. melitensis)

Za dodelitev statusa gospodarstva, prostega bruceloze, se izvede preiskava na brucelozo (B. melitensis), in sicer s Rose Bengal testom ali s testom reakcije vezanega komplementa (RVK), kakor je opisano v Prilogi k Odločbi 90/242/EGS, ali s katero koli drugo metodo, odobreno v skladu s postopkom, določenim v členu 15 te direktive. Preiskava z reakcijo vezanega komplementa se uporablja samo za preiskavo posameznih živali.

Če je pri izvajanju Rose Bengal testa pri več kakor 5 % živali na gospodarstvu vidna pozitivna reakcija, se izvede dodatno preiskavo na vsaki živali na gospodarstvu, in sicer s preiskavo vezanega komplementa.

Serum, ki vsebuje 20 ali več ICFT enot/ml, je treba pri preiskavi z vezanim komplementom obravnavati kot pozitiven.

Uporabljene antigene mora odobriti nacionalni laboratorij in morajo biti standardizirani glede na drugi mednarodni standardni serum proti bakteriji Brucella abortus.
PRILOGA D

Uradne preiskave na kontagiozni epididimitis (Brucella ovis)

Preiskava vezanega komplementa:

Specifične antigene mora odobriti nacionalni laboratorij in morajo biti standardizirani glede na mednarodni standardni serum proti bakteriji Brucella ovis.

Delovni serum mora biti standardiziran z mednarodnim standardnim serumom proti bakteriji Brucella ovis, ki ga je pripravil Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, United Kingdom.

Serum, ki vsebuje 50 ali več mednarodnih enot na ml, je treba obravnavati kot pozitiven.

▼M15
PRILOGA E

VZOREC I

image

image

image

VZOREC II

image

image

image

image

VZOREC III

image

image

image

image

image( 1 ) UL C 48, 27.2.1989, str. 21.

( 2 ) UL C 96, 17.4.1989, str. 187.

( 3 ) UL C 194, 31.7.1989, str. 9.

( 4 ) UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

( 5 ) UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

( 6 ) UL L 340, 11.12.1991, str. 17. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 95/29/ES (UL L 148, 30.6.1995, str. 52).

( 7 ) UL L 224, 18.8.1990, str. 19.

( 8 ) UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

( 9 ) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

( 10 ) UL L 140, 1.6.1990, str. 123.

( 11 ) Bolezni, ki jih je treba obvezno prijaviti.

Top