Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R0998-20130701

Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/998/2013-07-01

2003R0998 — SL — 01.07.2013 — 018.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 998/2003

z dne 26. maja 2003

o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS

(UL L 146, 13.6.2003, p.1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 592/2004 z dne 30. marca 2004

  L 94

7

31.3.2004

►M2

ODLOČBA SVETA z dne 13. septembra 2004

  L 298

22

23.9.2004

 M3

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1994/2004 z dne 19. novembra 2004

  L 344

17

20.11.2004

 M4

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2054/2004 z dne 29. novembra 2004

  L 355

14

1.12.2004

 M5

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 425/2005 z dne 15. marca 2005

  L 69

3

16.3.2005

 M6

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1193/2005 z dne 25. julija 2005

  L 194

4

26.7.2005

 M7

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 18/2006 z dne 6. januarja 2006

  L 4

3

7.1.2006

 M8

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 590/2006 z dne 12. aprila 2006

  L 104

8

13.4.2006

►M9

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1467/2006 z dne 4. oktobra 2006

  L 274

3

5.10.2006

►M10

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 245/2007 z dne 8. marca 2007

  L 73

9

13.3.2007

►M11

UREDBA (ES) št. 454/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 21. maja 2008

  L 145

238

4.6.2008

►M12

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1144/2008 z dne 18. novembra 2008

  L 308

15

19.11.2008

►M13

UREDBA (ES) št. 219/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. marca 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M14

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 898/2009 z dne 25. septembra 2009

  L 256

10

29.9.2009

►M15

UREDBA (EU) št. 438/2010 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19. maja 2010

  L 132

3

29.5.2010

►M16

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1153/2011 z dne 30. avgusta 2011

  L 296

13

15.11.2011

►M17

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 52/2012 z dne 20. januarja 2012

  L 18

1

21.1.2012

►M18

UREDBA SVETA (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013

  L 158

1

10.6.2013
▼B

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 998/2003

z dne 26. maja 2003

o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGSEVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 in člena 152(4)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije ( 1 ),

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora ( 2 ),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe ( 3 ), glede na skupno besedilo, ki ga je sprejel Spravni odbor dne 18. februarja 2003,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nujna je uskladitev zahtev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali med državami članicami in le na ravni Skupnosti sprejeti ukrepi lahko omogočijo dosego tega cilja.

(2)

Ta uredba zadeva premike živih živali, zajetih v Prilogi I k Pogodbi. Nekatere določbe te uredbe, zlasti glede stekline, imajo za neposredni cilj varovanje javnega zdravja, druge pa se nanašajo izključno na zdravje živali. Člen 37 in člen 152(4)(b) Pogodbe sta torej ustrezna pravna podlaga.

(3)

V zadnjih desetih letih so se razmere glede stekline izjemno izboljšale v vsej Skupnosti zaradi izvajanja programov za oralno cepljenje lisic v regijah, ki jih je prizadela epidemija silvatične stekline, ki se od leta 1960 širi po severovzhodni Evropi.

(4)

Zaradi tega izboljšanja sta Združeno kraljestvo in Švedska opustili sistem šestmesečne karantene, ki sta ga uporabljala več desetletij, in uvedla alternativni, manj restriktiven sistem, ki nudi enako raven varnosti. Na ravni Skupnosti bi bilo torej treba predvideti uporabo posebnega sistema za premike hišnih živali v te države članice za prehodno obdobje petih let, in da Komisija, glede na pridobljene izkušnje in znanstveno mnenje Evropske agencije za varnost živil, pravočasno predloži poročilo z ustreznimi predlogi. Predvideti bi tudi bilo treba hitri postopek za odločitev o začasnem podaljšanju navedenega prehodnega režima, zlasti, če bi znanstvena ocena pridobljenih izkušenj pokazala, da so potrebna daljša časovna obdobja od tistih, ki so trenutno določena.

(5)

V Skupnosti zabeleženi primeri stekline hišnih mesojedov se zdaj večinoma nanašajo na živali po poreklu iz tretjih držav, kjer je urbana steklina endemična. Zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki so jih doslej splošno uporabljale države članice za hišne mesojede, pripeljane iz takšnih tretjih držav, je zato treba poostriti.

(6)

Vendar bi bilo treba predvideti odstopanja za premike iz tretjih držav, ki s stališča zdravja živali pripadajo isti geografski regiji kot Skupnost.

(7)

Člen 299(6)(c) Pogodbe in Uredba Sveta EGS) št. 706/73 z dne 12. marca 1973 o režimu Skupnosti, ki se uporablja za Kanalske otoke in otok Man glede trgovine s kmetijskimi proizvodi ( 4 ) določata, da se veterinarska zakonodaja Skupnosti uporablja za Kanalske otoke in otok Man, ki se za namene te uredbe torej štejeta za del Združenega kraljestva.

(8)

Oblikovati bi bilo treba tudi pravni okvir za zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike vrst živali, ki ne obolevajo za steklino ali ki glede stekline nimajo epidemiološkega pomena, in glede drugih bolezni živalskih vrst, naštetih v Prilogi I.

(9)

Primerno je, da se ta uredba uporablja brez poseganja v Uredbo Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ( 5 ).

(10)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe je treba sprejeti skladno s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil ( 6 ).

(11)

Obstoječe zahteve Skupnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, natančneje Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS ( 7 ), se splošno uporabljajo samo za trgovino. Da se prepreči goljufivo prikrivanje trgovskih premikov kot netrgovske premike hišnih živali v smislu te uredbe, bi bilo treba osvežiti določbe Direktive 92/65/EGS o premikih vrst živali, navedenih v delih A in B Priloge I, da se jih uskladi s pravili iz te uredbe. Z istim namenom bi bilo treba predvideti možnost, da se določi največje število živali, ki se jih lahko premika v smislu te uredbe, nad katerim se bodo uporabljala pravila o trgovini.

(12)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so namenjeni za zagotovitev zadostne ravni varnosti v zvezi s temi tveganji za zdravje. Ne predstavljajo neupravičenih ovir za premike v okviru svojega področja uporabe, ker temeljijo na zaključkih skupin strokovnjakov, ki so dali svoje mnenje o tem vprašanju, in zlasti poročilu Znanstvenega veterinarskega odbora, objavljenem 16. septembra 1997 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:POGLAVJE I

Splošne določbe

Člen 1

Ta uredba določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in pravila, ki se uporabljajo za nadzor teh premikov.

Člen 2

Ta uredba se uporablja za premike med državami članicami ali iz tretjih držav vrst hišnih živali, naštetih v Prilogi I.

Uporablja se brez poseganja v Uredbo (ES) št. 338/97.

Ta uredba ne vpliva na določbe, sprejete na podlagi dejstev, ki niso povezana z zahtevami v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, in katerih namen je omejevanje premikov nekaterih vrst ali pasem hišnih živali.

Člen 3

V tej uredbi:

(a) „hišne živali“ so vrste živali, naštete v Prilogi I, ki spremljajo svoje lastnike ali fizično osebo, ki je v imenu lastnika odgovorna za te živali med premikom, in ki niso namenjene za prodajo ali prenos na drugega lastnika;

(b) „potni list“ je vsak dokument, ki omogoča jasno identifikacijo hišne živali in ki vsebuje točke, ki omogočajo nadzor njenega statusa glede na to uredbo, ki se pripravi v skladu z drugim odstavkom člena 17;

(c) „premik“ je vsak premik hišne živali med državami članicami ali njen vstop ali ponovni vstop na ozemlje Skupnosti iz tretje države.

Člen 4

1.  Med osemletnim prehodnim obdobjem, ki se začne z začetkom veljavnosti te uredbe, se za vrste živali, naštete v delih A in B Priloge I šteje, da so identificirane, če nosijo:

(a) jasno čitljivo tetovirano znamenje; ali

(b) elektronski identifikacijski sistem (transponder).

▼M15

V primeru iz točke (b) prvega pododstavka mora lastnik ali fizična oseba, ki je v imenu lastnika odgovorna za hišno žival, priskrbeti potrebna sredstva za branje transponderja ob vsakem pregledu, če transponder ne ustreza zahtevam iz Priloge Ia.

▼B

2.  Ne glede na obliko sistema identifikacije živali je treba predvideti navedbo podatkov o imenu in naslovu lastnika živali.

3.  Države članice, ki zahtevajo, da se živali, ki vstopajo na njihovo ozemlje drugače kot preko karantene, identificirajo v skladu s točko (b) prvega pododstavka odstavka 1, lahko to zahtevo obdržijo med prehodnim obdobjem.

4.  Po prehodnem obdobju se sprejme kot način za identifikacijo živali samo metoda iz točke (b) prvega pododstavka odstavka 1.POGLAVJE II

Določbe glede premikov med državami članicami

Člen 5

1.  Pri premikih je treba vrste hišnih živali, naštete v delih A in B Priloge I, brez poseganja v zahteve iz člena 6:

(a) identificirati v skladu s členom 4, in

▼M15

(b) opremiti s potnim listom, ki ga izda veterinar, pooblaščen od pristojnega organa, ki dokazuje, da:

(i) je bila zadevna žival veljavno cepljena proti steklini v skladu s Prilogo Ib;

(ii) so bili za zadevno žival po potrebi izvedeni preventivni zdravstveni ukrepi v zvezi z drugimi boleznimi.

▼M15

Komisija lahko z delegiranimi akti v skladu s členom 19b in ob upoštevanju pogojev iz členov 19c in 19d sprejme preventivne zdravstvene ukrepe iz točke (b)(ii) prvega pododstavka, da zagotovi nadzor nad boleznimi, razen stekline, ki bi se lahko razširile zaradi premika hišnih živali. Navedeni ukrepi so znanstveno utemeljeni in sorazmerni s tveganjem za širjenje navedenih bolezni zaradi takšnega premika.

▼B

2.  Države članice lahko dovolijo premik živali, naštetih v delih A in B Priloge I, ki so stare manj kot tri mesece in necepljene, če so opremljene s potnim listom in so bile na kraju rojstva brez stikov z divjimi živalmi, ki bi lahko bile izpostavljene okužbi, ali če so v spremstvu mater, od katerih so še odvisne.

Člen 6

▼M15

1.  Do 31. decembra 2011 veljajo za vstop hišnih živali iz dela A Priloge I na ozemlje Irske, Malte, Švedske in Združenega kraljestva naslednje zahteve:

 identificirane morajo biti v skladu s točko (b) prvega pododstavka člena 4(1), razen če namembna država članica do konca osemletnega prehodnega obdobja iz člena 4(1) prizna tudi identifikacijo v skladu s točko (a) prvega pododstavka člena 4(1), in

▼B

 spremljati jih mora potni list, ki ga izda veterinar, pooblaščen od pristojnega organa, ki poleg pogojev iz člena 5(1)(b) dokazuje opravljeno metodo titracije z nevtralizacijo protiteles pri čemer je titer protiteles najmanj enak 0,5 IE/ml, izvedeno v pooblaščenem laboratoriju na vzorcu, v časovnih razmakih, ki jih določajo veljavni nacionalni predpisi na dan, določen v drugem odstavku člena 25.

Te titracije protiteles ni treba ponavljati na živali, ki je bila po titraciji redno cepljena v razmakih iz člena 5(1) brez prekinitve v protokolu za cepljenje, ki ga zahteva proizvodni laboratorij.

Namembna država članica lahko hišne živali, ki se premikajo ►M2  med temi štirimi državami članicami ◄ , oprosti zahteve glede cepljenja in titracije protiteles iz prvega odstavka tega odstavka v skladu z nacionalnimi predpisi, ki veljajo na dan iz drugega odstavka člena 25.

2.  Razen v primerih, ko pristojni organ odobri odstopanje v posameznih primerih, se manj kot tri mesece starih živali vrst, naštetih v delu A Priloge I ne sme premikati, dokler ne dosežejo zahtevane starosti za cepljenje in, kjer to določajo pravila, dokler ni bil določen titer protiteles.

3.  Na predlog Komisije in v skladu s Pogodbo lahko Evropski parlament in Svet prehodno obdobje iz odstavka 1 podaljšata.

▼M13

Člen 7

Za premike vrst živali, naštetih v delu C Priloge I med državami članicami ali z ozemelj, navedenih v oddelku 2 dela B Priloge II, ni nobenih zahtev v zvezi s steklino. Po potrebi Komisija za druge bolezni pripravi posebne zahteve – vključno z možno omejitvijo števila živali. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(4). Vzorec spričevala, s katerim morajo biti te živali opremljene, se lahko pripravi v skladu z regulativnim postopkom iz člena 24(2).

▼BPOGLAVJE III

Pogoji za premike iz tretjih držav

Člen 8

1.  Pri premikih morajo hišne živali vrst, naštetih v delih A in B Priloge I:

(a) če prihajajo iz tretje države, naštete v oddelku 2 dela B in dela C Priloge II in vstopajo:

(i) v eno od držav članic, naštetih v oddelku 1 dela B Priloge II, izpolnjevati zahteve iz člena 5(1);

▼M15

(ii) v eno od držav članic iz dela A Priloge II, neposredno ali po tranzitu skozi eno od ozemelj iz dela B Priloge II, do 31. decembra 2011 izpolnjevati zahteve iz člena 6;

▼B

(b) če prihajajo iz druge tretje države in vstopajo:

(i) v eno od držav članic, naštetih v oddelku 1 dela B Priloge II:

 biti identificirane z identifikacijskim sistemom iz člena 4, in

 imeti opravljeno:

 

 cepljenje proti steklini v skladu z zahtevami iz člena 5, in

 test titracije z nevtralizacijo protiteles pri čemer mora biti titer protiteles najmanj enak 0,5 IE/ml, v vzorcu ki ga je odvzel pooblaščeni veterinar najmanj 30 dni po cepljenju in tri mesece pred premikom.

 Titracije protiteles ni treba ponavljati na živali, ki je bila ponovno cepljena v razmakih iz člena 5(1).

 To trimesečno obdobje se ne uporablja za ponovni vstop hišne živali, katere potni list dokazuje, da je bil opravljen test titracije s pozitivnim izvidom, preden je žival zapustila ozemlje Skupnosti;

▼M15

(ii) v eno od držav članic iz dela A Priloge II, neposredno ali po tranzitu skozi eno od ozemelj iz dela B Priloge II, do 31. decembra 2011 namestiti v karanteno, razen če se po vstopu v Unijo uskladijo z zahtevami iz člena 6.

▼B

2.  Hišne živali mora spremljati spričevalo, ki ga izda uradni veterinar ali, pri ponovnem vstopu, potni list, ki dokazuje skladnost z določbami odstavka 1.

3.  Ne glede na zgornje določbe:

(a) za hišne živali z ozemelj, naštetih v oddelku 2 dela B Priloge II, za katere je bilo po postopku iz člena 24(2) ugotovljeno, da uporabljajo pravila, ki so najmanj enaka pravilom Skupnosti iz tega poglavja, veljajo pravila iz poglavja II;

(b) premiki hišnih živali med San Marinom, Vatikanom in Italijo, med Monakom in Francijo, med Andoro in Francijo ali Španijo, in med Norveško in Švedsko se lahko nadaljujejo pod pogoji, ki jih določajo nacionalna predpisi, ki veljajo na dan iz drugega odstavka člena 25;

(c) v skladu s postopkom, določenim v členu 24(2), in pod pogoji, ki jih je treba določiti, se lahko dovoli vstop necepljenih manj kot tri mesece starih živali tistih vrst, ki so naštete v delu A Priloge I iz tretjih držav, ki so naštete v delih B in C Priloge II, če razmere glede stekline v zadevni državi to upravičujejo.

4.  Dogovori za izvajanje tega člena, zlasti glede vzorca spričevala, se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 24(2).

▼M13

Člen 9

Pogoje, ki se uporabljajo za premike iz tretjih držav vrst živali, navedenih v delu C Priloge I, sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(4). Vzorec spričevala, ki mora spremljati živali ob premiku, se določi v skladu z regulativnim postopkom iz člena 24(2).

▼B

Člen 10

►M13  Seznam tretjih držav iz dela C Priloge II sestavi Komisija. Za vpis v ta seznam mora tretja država najprej prikazati svoje razmere glede stekline in dokazati: ◄

(a) da je prijavljanje o sumu na steklino obvezno;

(b) da je že najmanj dve leti vzpostavljen učinkovit sistem spremljanja;

(c) da je struktura in organizacija njenih veterinarskih služb primerna, da jamči za veljavnost spričeval;

(d) da se izvajajo vsi regulativni ukrepi za preprečevanje in nadzor stekline, vključno z uvoznimi pravili;

(e) da so sprejeti predpisi o trženju cepiv proti steklini (seznam odobrenih cepiv in laboratorijev).

▼M13

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(5).

▼B

Člen 11

Države članice dajo javnosti jasne in lahko dostopne podatke o zahtevah glede zdravstvenega varstva, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali na ozemlju Skupnosti in o pogojih, pod katerimi lahko vstopijo ali ponovno vstopijo na to ozemlje. Prav tako zagotovijo, da je osebje na vstopnih točkah obveščeno o teh pravilih in usposobljeno za njihovo izvajanje.

Člen 12

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da se za hišne živali, prinesene na ozemlje Skupnosti iz tretjih držav, ki niso naštete v oddelku 2 dela B Priloge II:

(a) za pet ali manj hišnih živali, izvede pregled dokumentov in identitete s strani pristojnih organov na mestu, kjer potnik vstopi na ozemlje Skupnosti;

(b) če je več kot pet hišnih živali, upoštevajo zahteve in izvede nadzor, določen z Direktivo 92/65/EGS.

Države članice določijo organe, pristojne za takšne preglede, in o tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 13

Vsaka država članica sestavi seznam vstopnih mest iz člena 12 in ga pošlje drugim državam članicam in Komisiji.

Člen 14

Pri vsakem premiku mora biti lastnik ali fizična oseba, ki je odgovorna za hišno žival, sposobna predložiti pristojnim organom v pregled potni list ali spričevalo iz člena 8(2), ki dokazuje, da žival izpolnjuje zahteve, določene za tak premik.

▼M15

V primeru iz točke (b) prvega pododstavka člena 4(1) mora lastnik ali fizična oseba, ki je v imenu lastnika odgovorna za hišno žival, priskrbeti potrebna sredstva za branje transponderja ob vsakem pregledu, če transponder ne ustreza zahtevam iz Priloge Ia.

▼B

Če tak pregled pokaže, da žival ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe, se pristojni organi v posvetovanju z uradnim veterinarjem odločijo:

(a) da vrnejo žival v državo izvora;

(b) da osamijo žival pod uradnim nadzorom za čas, ki je potreben, da žival izpolni zahteve glede zdravja, na stroške lastnika ali fizične osebe, ki je zanjo odgovorna; ali

(c) kot zadnjo možnost, da usmrtijo žival brez finančne odškodnine, če ni mogoče predvideti njene vrnitve ali osamitve v karanteni.

Države članice zagotovijo, da so živali, ki niso dobile dovoljenja za vstop na ozemlje Skupnosti, nastanjene pod uradnim nadzorom pred vrnitvijo v državo porekla ali drugo upravno odločitvijo.POGLAVJE IV

Skupne in končne določbe

Člen 15

Če zahteve, ki se uporabljajo za premik, predvidevajo titracijo protiteles za steklino, mora vzorec odvzeti pooblaščeni veterinar, preskus pa mora biti izveden v laboratoriju, pooblaščenem v skladu z Odločbo Sveta 2000/258/ES z dne 20. marca 2000 o imenovanju posebnega inštituta, pristojnega za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini ( 8 ).

▼M15

Člen 16

Do 31. decembra 2011 lahko Finska, Irska, Malta, Švedska in Združeno kraljestvo, kar zadeva ehinokokozo, ter Irska, Malta in Združeno kraljestvo, kar zadeva klope, zahtevajo za vstop hišnih živali na svoje ozemlje izpolnjevanje posebnih pravil, ki se uporabljajo na dan začetka veljavnosti te uredbe.

▼B

Člen 17

▼M13

Za premike vrst živali, naštetih v delih A in B Priloge I, Komisija lahko sprejme tehnične zahteve poleg zahtev, ki jih določa ta uredba. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(4).

▼B

Vzorec potnega lista, ki mora spremljati pri premiku živalske vrste, naštete v delih A in B Priloge I, se pripravijo v skladu s postopkom, določenim v členu 24(2).

Člen 18

Uporabljajo se zaščitni ukrepi, ki jih predvidevata Direktiva Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga ( 9 ) izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi in Direktiva Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o načelih za organizacijo veterinarskih pregledov živali pri vstopu v Skupnost iz tretjih držav in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS ( 10 ).

Zlasti se lahko na zahtevo države članice ali na pobudo Komisije, če to upravičujejo razmere glede stekline v tretji državi, v skladu s postopkom, določenim v členu 24(3) sprejme odločitev, da morajo vrste živali, naštete v delih A in B Priloge I, ki prihajajo z navedenega ozemlja, izpolnjevati pogoje iz člena 8(1)(b).

▼M13

Člen 19

Del C Priloge I ter dela B in C Priloge II lahko Komisija spremeni tako, da se upošteva razvoj razmer v Skupnosti ali v tretjih državah glede bolezni živalskih vrst, ki so zajete v tej uredbi, zlasti glede stekline, in da se po potrebi, za namene te uredbe, omeji število živali, ki se jih lahko premakne. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(4).

▼M15

Člen 19a

1.  Komisija lahko zaradi upoštevanja tehničnega napredka z delegiranimi akti v skladu s členom 19b in ob upoštevanju pogojev iz členov 19c in 19d sprejme spremembe tehničnih zahtev za identifikacijo, kot je določeno v Prilogi Ia.

2.  Komisija lahko z namenom upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka pri cepljenju proti steklini z delegiranimi akti v skladu s členom 19b in ob upoštevanju pogojev iz členov 19c in 19d sprejme spremembe tehničnih zahtev za cepljenje proti steklini, kot je določeno v Prilogi Ib.

3.  Komisija pri sprejemanju takšnih delegiranih aktov ravna v skladu z določbami te uredbe.

Člen 19b

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(1) in člena 19a se prenese na Komisijo za obdobje petih let z začetkom 18. junija 2010. Komisija pripravi poročilo o pooblastilu najpozneje šest mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet pooblastilo prekliče v skladu s členom 19c.

2.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

3.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je prenešeno na Komisijo pod pogoji, določenimi v členih 19c in 19d.

Člen 19c

1.  Pooblastilo iz člena 5(1) in člena 19a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet.

2.  Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve ter pri tem navede pooblastila, ki bi se lahko preklicala, in možne razloge za preklic.

3.  Z odločitvijo o preklicu pooblastil prenehajo veljati pooblastila, navedena v tej odločitvi. Odločitev začne veljati nemudoma ali na dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Odločitev se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 19d

1.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila.

Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.

2.  Če do izteka navedenega roka niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, se akt objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem določen.

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega roka, če sta Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo o nameri, da delegiranemu aktu ne bosta nasprotovala.

3.  Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, akt ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu.

▼B

Člen 20

Vsi tehnični izvedbeni ukrepi se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 24(2).

▼M13

Člen 21

Komisija lahko sprejme kakršne koli prehodne ukrepe, da omogoči prehod od sedanjih režimov na režime, ki jih določa ta uredba. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(4).

▼B

Člen 22

Direktiva 92/65/EGS se spremeni:

1. v členu 10:

(a) v odstavku 1 se črta beseda „beli dihur“;

(b) odstavka 2 in 3 se nadomestita z:

„2.  S psi, mačkami in belimi dihurji se lahko trguje, če izpolnjujejo zahteve iz členov 5 in 16 Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS ( 11 ).

Spričevalo, ki spremlja žival mora tudi potrjevati, da je 24 ur pred premikom živali klinično pregledal veterinar, ki ga je pooblastil pristojni organ, in da so živali zdrave in sposobne za prevoz v namembni kraj.

3.  Z odstopanjem od odstavka 2 pri trgovanju z Irsko, Združenim kraljestvom in Švedsko za pse, mačke in bele dihurje veljajo pogoji iz členov 6 in 16 Uredbe (ES) št. 998/2003.

Spričevalo, ki spremlja žival mora tudi potrjevati, da je 24 ur pred premikom, živali klinično pregledal veterinar, ki ga je pooblastil pristojni organ, in da so živali zdrave in sposobne za prevoz v namembni kraj.

(c) v odstavku 4 se za „mesojedi“ doda naslednje:

„razen vrst iz odstavkov 2 in 3;“;

(d) odstavek 8 se črta.

2. členu 16 se dodata naslednja pododstavka:

„Za mačke, pse in bele dihurje morajo biti uvozni pogoji vsaj enaki pogojem iz poglavja III Uredbe (ES) št. 998/2003.

Spričevalo, ki spremlja žival mora tudi potrjevati, da je 24 ur pred premikom, živali klinično pregledal veterinar, ki ga je pooblastil pristojni organ, in da so živali zdrave in sposobne za prevoz v namembni kraj.“

Člen 23

Do 1. februarja 2007 Komisija, potem ko je prejela mnenje Evropske agencije za hrano o potrebi ohranitve serološkega testa, predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo na podlagi pridobljenih izkušenj in o oceni tveganja, skupaj z ustreznimi predlogi za določitev režima, ki naj se do ►M11  1. julija 2010 ◄ uporablja za člene 6, 8 in 16.

Člen 24

1.  Komisiji pomaga odbor.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) sklepa 1999/468/ES je 15 dni.

▼M13

4.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

▼M13

5.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.

▼B

Člen 25

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 3. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

VRSTE ŽIVALI

DEL A

Psi

Mačke

DEL B

Beli dihurji

DEL C

Nevretenčarji (razen čebel in rakov), okrasne tropske ribice, dvoživke, plazilci.

Ptice: vse vrste (razen perutnine, ki jo pokrivata direktivi Sveta 90/539/EGS ( 12 ) in 92/65/EGS.

Sesalci: glodalci in domači kunci.

▼M15
PRILOGA Ia

Tehnične zahteve za identifikacijo

Standardni elektronski identifikacijski sistem je za namene člena 4(1) bralna identifikacijska naprava s pasivno radijsko frekvenco (transponder):

1. ki je v skladu s standardom ISO 11784 in uporablja tehnologijo HDX ali FDX-B;

2. ki se lahko prebere z bralno napravo, združljivo s standardom ISO 11785.
PRILOGA Ib

Tehnične zahteve za cepljenje proti steklini (iz člena 5(1)(b)(i))

Cepljenje proti steklini za namene člena 5(1) se šteje za veljavno, če je v skladu z naslednjimi zahtevami:

1. Cepivo proti steklini mora:

(a) biti cepivo, ki ni živo modificirano cepivo in spada v eno izmed naslednjih kategorij:

(i) inaktivirano cepivo z najmanj eno antigensko enoto na odmerek (standard WHO); ali

(ii) rekombinantno cepivo, ki izraža imunizirajoči glikoprotein virusa stekline v živem virusnem vektorju;

(b) če je uporabljeno v državi članici, imeti dovoljenje za promet v skladu z:

(i) Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini ( 13 ); ali

(ii) Uredbo (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila ( 14 );

(c) če je uporabljeno v tretji državi, izpolnjevati vsaj zahteve iz dela C poglavja 2.1.13 Priročnika diagnostičnih testov in cepiv za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali, izdaja 2008.

2. Cepljenje proti steklini se šteje za veljavno le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) cepivo je bilo uporabljeno na dan, naveden v:

(i) oddelku IV potnega lista; ali

(ii) ustreznem oddelku spremnega veterinarskega spričevala;

▼M16

(b) datum iz točke (a) ne sme biti pred datumom mikročipiranja ali tetoviranja iz:

(i) oddelka III(2) ali III(5) potnega lista ali

(ii) ustreznega oddelka spremnega veterinarskega spričevala;

▼M15

(c) preteči mora vsaj 21 dni od datuma zaključka postopka cepljenja, ki ga proizvajalec zahteva za primarno cepljenje v skladu s tehničnimi specifikacijami dovoljenja za promet iz točke 1(b) za cepivo proti steklini v državi članici ali tretji državi, v kateri se cepivo uporablja;

(d) obdobje veljavnosti cepljenja, kakor je bilo določeno v tehnični specifikaciji dovoljenja za promet za cepivo proti steklini v državi članici ali tretji državi, v kateri se cepivo uporablja, mora pooblaščeni veterinar vnesti v:

(i) oddelek IV potnega lista; ali

(ii) ustrezni oddelek spremnega veterinarskega spričevala;

(e) ponovno cepljenje (obnovitvena doza (booster)) se šteje za primarno cepljenje, če ni opravljeno v obdobju veljavnosti iz točke (d) predhodnega cepljenja.

▼M9
PRILOGA II

SEZNAM DRŽAV IN OZEMELJ

DEL A

IE

Irska

MT

Malta

SE

Švedska

UK

Združeno kraljestvo

DEL B

Oddelek 1

DK

Danska, vključno z GL – Grenlandijo in FO – Ferskimi otoki;

ES

Španija, vključno z Balearskimi otoki, Kanarskimi otoki, Ceuto in Melillo;

FR

Francija, vključno z GF – Francosko Gvajano, GP – Guadeloupom, MQ – Martinikom in RE – Reunionom;

GI

Gibraltar;

PT

Portugalska, vključno z Azorskimi otoki in otočjem Madeira;

Države članice, ki niso navedene v delu A in točkah (a), (b), (c) in (e) tega oddelka.

Oddelek 2

AD

Andora

CH

Švica

▼M18 —————

▼M9

IS

Islandija

LI

Lihtenštajn

MC

Monako

NO

Norveška

SM

San Marino

VA

Vatikanska mestna država

DEL C

AC

Otok Ascension

AE

Združeni arabski emirati

AG

Antigva in Barbuda

AN

Nizozemski Antili

AR

Argentina

AU

Avstralija

AW

Aruba

BA

Bosna in Hercegovina

BB

Barbados

▼M10 —————

▼M9

BH

Bahrajn

BM

Bermudi

BY

Belorusija

CA

Kanada

CL

Čile

FJ

Fidži

FK

Falklandski otoki

HK

Hongkong

▼M12 —————

▼M9

JM

Jamajka

JP

Japonska

KN

Saint Kitts in Nevis

KY

Kajmanski otoki

▼M14

LC

Sveta Lucija

▼M9

MS

Montserrat

MU

Mauritius

MX

Mehika

▼M10

MY

Malezija

▼M9

NC

Nova Kaledonija

NZ

Nova Zelandija

PF

Francoska Polinezija

PM

Saint Pierre in Miquelon

▼M10 —————

▼M9

RU

Ruska federacija

SG

Singapur

SH

Sveta Helena

TT

Trinidad in Tobago

TW

Tajvan

▼M17

US

Združene države Amerike (vključno z AS – Ameriška Samoa, GU – Guam, MP – Severni Marianski otoki, PR – Portoriko in VI – Deviški otoki Združenih držav Amerike)

▼M9

VC

Saint Vincent in Grenadine

VG

Britanski Deviški otoki

VU

Vanuatu

WF

Wallis in Futuna

YT

Mayotte( 1 ) UL C 29 E, 30.1.2001, str. 239 in UL C 270 E, 25.9.2001, str. 109.

( 2 ) UL C 116, 20.04.2001, str. 54.

( 3 ) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 3. maja 2001 (UL C 27 E, 31.1.2002, str. 55), Skupno stališče Sveta z dne 27. junija 2002 (UL C 275 E, 12.11.2002, str. 42) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2002 (še ni objavljen v Uradnem listu). Sklep Evropskega parlamenta z dne 10. aprila 2003 in Sklep Sveta z dne 25. aprila 2003.

( 4 ) UL L 68, 15.3.1973, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1174/86 (UL L 107, 24.4.1986, str. 1).

( 5 ) UL L 61, 3.3.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2476/2001 (UL L 334, 18.12.2001, str. 3).

( 6 ) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

( 7 ) UL L 268, 14.9.1992, str. 54. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1282/2002 (UL L 187, 16.7.2002, str. 3).

( 8 ) UL L 79, 30.3.2000, str. 40.

( 9 ) UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/118/EGS (UL L 62, 15.3.1993, str. 49).

( 10 ) UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/43/EGS (UL L 162, 1.7.1996, str. 1).

( 11 ) UL L 146, 13.6.2003, str. 1.“;

( 12 ) Direktiva Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki urejajo trgovino med državami članicami Evropske skupnosti in uvoz perutnine in valilnih jajc iz tretjih držav (UL L 303, 31.10.1990, str. 6). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2001/867/ES (UL L 323, 7.12.2001, str. 29).

( 13 ) UL L 311, 28.11.2001, str. 1.

( 14 ) UL L 136, 30.4.2004, str. 1.

Top