Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0518

2013/518/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 21. oktobra 2013 o spremembi dela 1 Priloge E k Direktivi Sveta 92/65/EGS glede vzorcev veterinarskih spričeval z gospodarstev (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 6719) Besedilo velja za EGP

OJ L 281, 23.10.2013, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/518/oj

23.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 281/14


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 21. oktobra 2013

o spremembi dela 1 Priloge E k Direktivi Sveta 92/65/EGS glede vzorcev veterinarskih spričeval z gospodarstev

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 6719)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/518/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (1), in zlasti prvega odstavka člena 22 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10 Direktive 92/65/EGS določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki jih je treba upoštevati, da se lahko s psi, mačkami in belimi dihurji trguje v Uniji. Med drugim določa, da morajo navedene živali izpolnjevati pogoje iz člena 6 in po potrebi člena 7 Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (2).

(2)

Člen 6 Uredbe (EU) št. 576/2013 med drugim določa tudi, da mora navedene živali spremljati identifikacijski dokument v obliki potnega lista v skladu z vzorcem, ki ga sprejme Komisija. Vzorec navedenega potnega lista je določen v Prilogi III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo skladnost z nekaterimi pogoji iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(3)

Člen 7 Uredbe (EU) št. 576/2013 določa, da lahko države članice pod nekaterimi pogoji dovolijo, da se na njihovo ozemlje iz druge države članice opravi netrgovski premik mladih psov, mačk in belih dihurjev, ki niso bili cepljeni proti steklini ali so bili cepljeni proti steklini, vendar še niso razvili zaščite imunosti proti tej bolezni. Kadar države članice dovolijo take premike, morajo o tem obvestiti javnost prek spletnih strani, do katerih Komisija zagotovi spletno povezavo na svoji strani, ki se lahko uporablja za trgovino.

(4)

Člen 10 Direktive 92/65/EGS določa tudi, da mora pse, mačke in bele dihurje spremljati veterinarsko spričevalo, ki ustreza vzorcu iz dela 1 Priloge E k Direktivi.

(5)

Po razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (4) z Uredbo (EU) št. 576/2013 je treba spremeniti vzorec navedenega veterinarskega spričevala, da se sklicevanja na Uredbo (ES) št. 998/2003 nadomestijo s sklicevanji na Uredbo (EU) št. 576/2013.

(6)

Veterinarsko spričevalo iz dela 1 Priloge E k Direktivi 92/65/EGS upošteva Uredbo Komisije (EU) št. 388/2010 z dne 6. maja 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z največjim številom nekaterih vrst hišnih živali, ki so lahko predmet netrgovskega premika (5), ki določa, da se morajo zahteve in pregledi iz Direktive 92/65/EGS uporabljati za premike več kot pet živali, kadar se živali premikajo v državo članico iz druge države članice ali iz tretje države s seznama v oddelku 2 dela B Priloge II k Uredbi (ES) št. 998/2003.

(7)

Pravila iz Uredbe (EU) št. 388/2010 so bila pregledana in vključena v Uredbo (EU) št. 576/2013. Sklicevanja na Uredbo (EU) št. 388/2010 v vzorcu veterinarskega spričevala iz dela 1 Priloge E k Direktivi 92/65/EGS bi bilo zato treba črtati.

(8)

Direktivo 92/65/EGS bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Za zagotovitev nemotene trgovine bi bilo treba v prehodnem obdobju, tj. pred datumom začetka uporabe tega sklepa, pod nekaterimi pogoji dovoliti uporabo veterinarskih spričeval, izdanih v skladu z delom 1 Priloge E k Direktivi 92/65/EGS.

(10)

Ta sklep bi se moral uporabljati od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) št. 576/2013.

(11)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Del 1 Priloge E k Direktivi 92/65/EGS se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

V prehodnem obdobju do 29. aprila 2015 lahko države članice odobrijo trgovino s psi, mačkami in belimi dihurji z gospodarstev, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo, izdano najpozneje 28. decembra 2014 v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge E k Direktivi 92/65/EGS v različici pred spremembami, uvedenimi s tem sklepom.

Člen 3

Ta sklep se uporablja od 29. decembra 2014.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 21. oktobra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(2)  UL L 178, 28.6.2013, str. 1.

(3)  UL L 178, 28.6.2013, str. 109.

(4)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1.

(5)  UL L 114, 7.5.2010, str. 3.


PRILOGA

Del 1 –   Veterinarsko spričevalo za trgovino z živalmi z gospodarstev (kopitarji, ptice, cepljene proti aviarni influenci, lagomorfi, psi, mačke in beli dihurji) 92/65 EI

Image

Image

Image

Image


Top