EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0422

Odločba Komisije z dne 22. junija 1993 o pooblastitvi držav članic za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 77/93/EGS o lesu iglavcev, sušenem v pečeh, s poreklom iz Kanade in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za les, sušen v pečeh

OJ L 195, 4.8.1993, p. 51–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 023 P. 12 - 15
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 023 P. 12 - 15
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 367 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 367 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 367 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 367 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 367 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 367 - 370
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 367 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 367 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 367 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 102 - 105
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 102 - 105

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/422/oj

31993D0422Uradni list L 195 , 04/08/1993 str. 0051 - 0054
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 23 str. 0012
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 23 str. 0012


Odločba Komisije

z dne 22. junija 1993

o pooblastitvi držav članic za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 77/93/EGS o lesu iglavcev, sušenem v pečeh, s poreklom iz Kanade in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za les, sušen v pečeh

(93/422/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 77/93/EGS z dne 21. decembra 1976 o varstvenih ukrepih pred vnosom škodljivih organizmov za rastline ali rastlinske proizvode v Skupnost in pred njihovim širjenjem v Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/19/EGS [2], in zlasti člena 14(3) tretje alinee Direktive,

ob upoštevanju zahtev držav članic,

ker se skladno z določbami Direktive 77/93/EGS zaradi nevarnosti vnosa škodljivih organizmov les iglavcev (Coniferales) razen lesa Thuja L. in les v obliki:

- sekancev, iveri, lesnih odpadkov ali ostankov, pridobljenih v celoti ali delno iz teh iglavcev,

- zabojev za pakiranje, košar ali kolutov,

- palet, paletnih zabojev ali drugih podpor,

- podpornega lesa, distančnikov in nosilcev,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil naravne okrogle površine, s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Tajvana in Združenih držav Amerike, ne sme vnesti v Skupnost, razen če ni bil ustrezno toplotno obdelan, tako da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za 30 minut, in ni opremljen s spričevali, predpisanimi v členih 7 ali 8 navedene direktive;

ker se les iglavcev s poreklom iz Kanade trenutno vnaša v Skupnost; ker se v tem primeru fitosanitarna spričevala običajno ne izdajo v tej državi; ker se podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporabi za les, določijo za potrditev, da je bil les izpostavljen zahtevani toplotni obdelavi in je dosegel najmanj 56 °C za 30 minut v sredici;

ker je Komisija za Kanado na podlagi podatkov, ki jih je priskrbela Kanada, ugotovila, da je vzpostavljen uradno odobren in nadzorovan program sušenja lesa v pečeh za zagotovitev, da je les sušen v pečeh, dokler se ne doseže toplotna smrt zadevnih škodljivih organizmov (Bursaphelenchus xylophilus in njihovih prenašalcev); ker se nevarnost širjenja ustreznih škodljivih organizmov zmanjša, če je les opremljen s "Spričevalom o toplotni obdelavi z uporabo sušilnih peči", izdanim v skladu s tem programom;

ker bo Komisija zagotovila, da Kanada da na voljo vse tehnične podatke, potrebne za ocenitev delovanja tega programa;

ker naj se to dovoljenje pregleda najpozneje do 1. aprila 1995;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin,

SPREJELA NASLEDNJO DOLOČBO:

Člen 1

1. Države članice se pooblastijo za določitev odstopanja od členov 7(2) in 12(1)(b) Direktive 77/93/EGS, v skladu s pogoji iz odstavka 2, za les iglavcev s poreklom iz Kanade, ki je bil izpostavljen pravilni toplotni obdelavi.

2. Izpolnijo se naslednji pogoji:

(a) les se pridobi na žagah ali se obdela v primernih obratih, ki jih odobri in usposobi Kmetijstvo Kanade za sodelovanje v programu sušenja lesa v pečeh;

(b) les se suši v pečeh toliko časa, da sredica lesa doseže najmanj temperaturo 56 °C za 30 minut, v peči, ki jo je v ta namen preizkusila in odobrila uradna ocenjevalna služba, ki jo v ta namen odobri Kmetijstvo Kanade; pri uporabi programa, pri katerem temperatura suhega termometra ne doseže 56 °C, postopek sušenja v pečeh vključuje pogojno obdobje na koncu cikla sušenja, pri katerem temperatura sušilnice doseže 60 °C za najmanj eno uro;

(c) če so izpolnjeni pogoji iz (b), pristojni uradnik žage iz (a) pritrdi standardizirano oznako na vsak sveženj ali na njihove zavoje oziroma se pritrdi pod njegovim nadzorom;

(d) uradne ocenjevalne službe, ki so v ta namen usposobljene in pooblaščene, v skladu s programom, ki ga odobri in nadzoruje Kmetijstvo Kanade, vzpostavijo sistem preverjanja, če so izpolnjeni pogoji iz (b) in (c);

(e) sistem preverjanja omogoči inšpektorjem Kmetijstva Kanade nadzor na usposobljenih žagah iz (a) in občasne preglede pred pošiljanjem;

(f) les se opremi s "Spričevalom o toplotni obdelavi z uporabo sušilnih peči", ki je standardiziran po programu, navedenem v (a), in je v skladu z vzorcem iz Priloge k tej odločbi ter ga izda pooblaščena oseba v imenu žag, ki jim je Kmetijstvo Kanade dovolilo sodelovati v programu.

Člen 2

Brez poseganja v določbe iz člena 14(5) Direktive 77/93/EGS države članice obvestijo Komisijo in druge države članice o vseh primerih, pri katerih pošiljke, vnesene skladno s to odločbo, ne izpolnjujejo pogojev iz člena 1(2)(c) in (f).

Člen 3

Dovoljenje, odobreno po členu 1, se uporablja od 1. junija 1993. Razveljavi se, če se ugotovi, da pogoji iz člena 1(2) ne zadostujejo za preprečitev vnosa škodljivih organizmov oziroma da niso bili izpolnjeni. Dovoljenje se ponovno pregleda najpozneje do 1. aprila 1995.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. junija 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 26, 31.1.1977, str. 20.

[2] UL L 96, 22.4.1993, str. 33.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠAPATHMAANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXO

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top