EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0360

Odločba Komisije z dne 28. maja 1993 o pooblastitvi držav članic, da predvidijo odstopanja od nekaterih predpisov Direktive Sveta 77/93/EGS glede lesa Thuja L. s poreklom iz Kanade

OJ L 148, 19.6.1993, p. 45–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 050 P. 38 - 41
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 050 P. 38 - 41
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 235 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 235 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 235 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 235 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 235 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 235 - 238
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 235 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 235 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 235 - 238
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 280 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 280 - 283

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/360/oj

31993D0360Official Journal L 148 , 19/06/1993 P. 0045 - 0046
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 50 P. 0038
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 50 P. 0038


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. maja 1993

o pooblastitvi držav članic, da predvidijo odstopanja od nekaterih predpisov Direktive Sveta 77/93/EGS glede lesa Thuja L. s poreklom iz Kanade

(93/360/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 77/93/EGS z dne 21. decembra 1976 o zaščitnih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti 1, kakor je bila nazadnje spremenjene z Direktivo 93/19/EGS 2, in zlasti tretje alinee člena 14(3) Direktive,

ob upoštevanju zahtev držav članic,

ker se skladno z določbami Direktive 77/93/EGS lesa Thuja L., vključno s tistim, ki ni ohranil naravne okrogle površine, s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Tajvana in Združenih držav Amerike ne sme vnesti v Skupnost, razen če ni opremljen s spričevali, predpisanimi v členih 7 in 8 navedene direktive, ter če lubje ni obeljeno in ni brez izvrtin ličink, ki jih povzročijo neevropske vrste Monochamus spp.;

ker se les Thuja L. s poreklom iz Kanade trenutno vnaša v Skupnost; ker se v tem primeru ponavadi ne izdajo fitosanitarna spričevala v tisti državi;

ker je Komisija na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov ugotovila, da je vzpostavljen uradno potrjen in nadzorovan program izdaje "spričeval o beljenju lesa in nadzoru izvrtin ličink" za zagotovitev pravilne odstranitve lubja in zmanjšanje nevarnosti škodljivih organizmov; ker se nevarnost širjenja škodljivih organizmov zmanjša, če je les opremljen s "spričevalom o beljenju lesa in nadzoru izvrtin ličink", izdanim v skladu s programom;

ker bo Komisija zagotovila, da Kanada da na voljo vse tehnične podatke, potrebne za ocenitev delovanja programa za izdajo spričeval o beljenju lesa in nadzoru izvrtin ličink;

ker naj se ta odločba pregleda najpozneje do 1. aprila 1995;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin,

SPREJELA NASLEDNJO DOLOČBO:

Člen 1

1. Države članice so pooblaščene, da predvidijo odstopanja od členov 7(2) in 12(1)(b) Direktive 77/93/EGS v skladu s pogoji iz odstavka 2 za les Thuja L., vključno s tistim, ki ni ohranil naravne okrogle površine, s poreklom iz Kanade.

2. Izpolnijo se naslednji pogoji:

(a) skladnost z zahtevami iz Priloge IV, del A, oddelek I, točka 1.4, k tej direktivi preverijo ocenjevalci, ki so izurjeni, usposobljeni in pooblaščeni za ta namen skladno s programom, odobrenim in pod nadzorom Kmetijstva Kanade, Oddelek za varstvo rastlin;

(b) preglede skladnosti iz (a) izvedejo industrijski inšpektorji ali njihovi zastopniki v obratih za predelavo lesa in odpravni inšpektorji v pristaniščih, ki jih za to primerno usposobi in pooblasti Oddelek za varstvo rastlin. Poleg tega sistem pregledov omogoči inšpektorjem Oddelka za varstvo rastlin, da občasno izvedejo nadzor pred pošiljanjem z ladjo;

(c) les se opremi s "spričevalom o beljenju lesa in nadzoru izvrtin ličink", ki je standardiziran v okviru programa, navedenega v (a), in je v skladu z vzorcem iz priloge k tej odločbi ter ki ga izda pooblaščena oseba v imenu obratov za predelavo lesa ali odpošiljateljev, katerim je Oddelek za varstvo rastlin dovolil sodelovati v tem programu, in je izpolnjen v skladu s pravili programa, kakor je natisnjeno na drugi strani vzorca.

Če je "spričevalo o beljenju lesa in nadzoru izvrtin ličink" izdano v imenu odpošiljatelja, temelji na "spričevalu o beljenju lesa in nadzoru izvrtin ličink", ki so mu ga preskrbeli pooblaščeni obrati za predelavo lesa, in/ali kot posledica pregledov, izvedenih v skladu s to odgovornostjo.

Člen 2

Brez poseganja v določbe iz člena 14(5) Direktive 77/93/EGS države članice obvestijo Komisijo in druge države članice o vseh primerih, ko pošiljke, uvedene skladno s to odločbo, ne izpolnjujejo pogojev iz členov 1(2)(a) in (c).

Člen 3

Pooblastilo, podeljeno v členu 1, se uporablja od 1. junija 1993. Razveljavi se, če se ugotovi, da pogoji iz člena 1(2) ne zadostujejo za preprečitev vnosa škodljivih organizmov oziroma da niso bili upoštevani. Podeljeno pooblastilo se ponovno pregleda najpozneje do 1. aprila 1995.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. maja 1993

Za Komisijo

René STEICHEN

Član Komisije

[pic]

[pic]

1 UL L 26, 31.1.1977, str. 20.

2 UL L 96, 22.4.1993, str. 33.

Top