EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000L0029-20140210

Consolidated text: Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/29/2014-02-10

2000L0029 — SL — 10.02.2014 — 022.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA SVETA 2000/29/ES

z dne 8. maja 2000

o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

(UL L 169, 10.7.2000, p.1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

DIREKTIVA KOMISIJE 2001/33/ES z dne 8. maja 2001

  L 127

42

9.5.2001

►M2

DIREKTIVA KOMISIJE 2002/28/ES z dne 19. marca 2002

  L 77

23

20.3.2002

►M3

DIREKTIVA KOMISIJE 2002/36/ES z dne 29. aprila 2002

  L 116

16

3.5.2002

►M4

DIREKTIVA SVETA 2002/89/ES z dne 28. novembra 2002

  L 355

45

30.12.2002

►M5

DIREKTIVA KOMISIJE 2003/22/ES z dne 24. marca 2003

  L 78

10

25.3.2003

 M6

UREDBA SVETA (ES) št. 806/2003 z dne 14. aprila 2003

  L 122

1

16.5.2003

►M7

DIREKTIVA KOMISIJE 2003/47/ES z dne 4. junija 2003

  L 138

47

5.6.2003

►M8

DIREKTIVA KOMISIJE 2003/116/ES z dne 4. decembra 2003

  L 321

36

6.12.2003

►M9

DIREKTIVA KOMISIJE 2004/31/ES z dne 17. marca 2004

  L 85

18

23.3.2004

►M10

DIREKTIVA KOMISIJE 2004/70/ES Besedilo velja za EGP z dne 28. aprila 2004

  L 127

97

29.4.2004

►M11

UREDBA (ES) št. 882/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2004

  L 165

1

30.4.2004

►M12

DIREKTIVA KOMISIJE 2004/102/ES z dne 5. oktobra 2004

  L 309

9

6.10.2004

 M13

DIREKTIVA SVETA 2005/15/EC z dne 28. februarja 2005

  L 56

12

2.3.2005

►M14

DIREKTIVA KOMISIJE 2005/16/ES z dne 2. marca 2005

  L 57

19

3.3.2005

►M15

DIREKTIVA KOMISIJE 2005/77/ES z dne 11. novembra 2005

  L 296

17

12.11.2005

 M16

DIREKTIVA KOMISIJE 2006/14/ES z dne 6. februarja 2006

  L 34

24

7.2.2006

►M17

DIREKTIVA KOMISIJE 2006/35/ES z dne 24. marca 2006

  L 88

9

25.3.2006

►M18

DIREKTIVA KOMISIJE 2007/41/ES z dne 28. junija 2007

  L 169

51

29.6.2007

►M19

DIREKTIVA KOMISIJE 2008/64/ES z dne 27. junija 2008

  L 168

31

28.6.2008

►M20

DIREKTIVA KOMISIJE 2008/109/ES z dne 28. novembra 2008

  L 319

68

29.11.2008

►M21

DIREKTIVA KOMISIJE 2009/7/ES z dne 10. februarja 2009

  L 40

12

11.2.2009

►M22

DIREKTIVA KOMISIJE 2009/118/ES z dne 9. septembra 2009

  L 239

51

10.9.2009

►M23

DIREKTIVA SVETA 2009/143/ES z dne 26. novembra 2009

  L 318

23

4.12.2009

►M24

DIREKTIVA KOMISIJE 2010/1/EU z dne 8. januarja 2010

  L 7

17

12.1.2010

 M25

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 9. aprila 2013

  L 102

19

11.4.2013

►M26

IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/19/EU z dne 6. februarja 2014

  L 38

30

7.2.2014


spremenjena z:

►A1

  L 236

33

23.9.2003


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 020, 24.1.2008, str. 35  (2000/29)
▼B

DIREKTIVA SVETA 2000/29/ES

z dne 8. maja 2000

o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v SkupnostiSVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta ( 1 ),

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora ( 2 ),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 77/93/EGS z dne 21. decembra 1976 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti ( 3 ). Zaradi jasnosti in racionalnosti je bila večkrat spremenjena, pogosto tudi vsebinsko ( 4 ). Zato jo je treba pripraviti v obliki prečiščenega besedila.

(2)

Rastlinska pridelava je zelo pomembna za Skupnost.

(3)

Rastlinska pridelava se dosledno zmanjšuje zaradi učinkov škodljivih organizmov.

(4)

Varstvo rastlin pred takimi organizmi je nujno potrebno ne samo za preprečitev zmanjšanja donosa, ampak tudi za povečanje kmetijske proizvodnosti.

(5)

Ukrepi za sistematsko izkoreninjenje škodljivih organizmov v okviru Skupnosti z uvedbo fitosanitarnega režima, ki se uporablja v Skupnosti in na območju brez notranjih meja, bi imeli le omejen vpliv, če ne bi hkrati uporabljali varstvenih ukrepov proti vnosu teh organizmov v Skupnost.

(6)

Potreba po takih ukrepih je že dolgo priznana in ukrepe obravnavajo mnogi nacionalni predpisi in mednarodne konvencije, vključno z Mednarodno konvencijo o varstvu rastlin z dne 6. decembra 1951, sprejeto v Organizaciji združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), ki je svetovnega pomena.

(7)

Med najpomembnejšimi ukrepi je priprava seznama posebno nevarnih škodljivih organizmov, katerih vnos v Skupnost mora biti prepovedan, in tudi škodljivih organizmov, katerih vnos v države članice, kadar jih prenašajo nekatere rastline ali rastlinski proizvodi, mora biti tudi prepovedan.

(8)

Kadar se vnesejo rastline ali rastlinski proizvodi iz držav, v katerih so ti organizmi navzoči, se ne da učinkovito preverjati navzočnosti nekaterih škodljivih organizmov. Zato je treba sprejeti minimalne določbe za prepoved vnosa nekaterih rastlin in rastlinskih proizvodov ali predvideti posebne preglede v državah pridelovalkah.

(9)

Taki zdravstveni pregledi rastlin se morajo omejiti na vnose proizvodov, ki izvirajo iz držav nečlanic, in na primere, kadar obstajajo resni dokazi, da se ne upošteva kateri od predpisov o zdravstvenem varstvu rastlin.

(10)

Pod nekaterimi pogoji je treba predvideti odstopanje od nekaterih predpisov. Izkušnje kažejo, da se lahko nekaterim odstopanjem pripiše ista stopnja nujnosti kakor zaščitnim določbam. Zato naj se postopek nujne obravnave, opredeljen v tej direktivi, uporabi tudi za ta odstopanja.

(11)

Začasne varstvene ukrepe, ki niso predpisani v tej direktivi, naj bi praviloma sprejela država članica, v kateri je nastal problem neposredne nevarnosti vnosa ali širjenja škodljivih organizmov. Komisijo je treba obvestiti o vseh pojavih, zaradi katerih je treba sprejeti varstvene ukrepe.

(12)

Zaradi pomembnosti trgovine z rastlinami in rastlinskimi proizvodi med francoskimi čezmorskimi departmaji in preostalo Skupnostjo je zaželeno, da se zanje uporabijo določbe te direktive. Zaradi posebne narave kmetijske proizvodnje v francoskih čezmorskih departmajih je primerno zagotoviti dodatne varstvene ukrepe za varstvo zdravja in življenja tamkajšnjih rastlin. Določbe te direktive je treba razširiti tudi na varstvene ukrepe proti vnosu škodljivih organizmov v francoske čezmorske departmaje iz drugih delov Francije.

(13)

Uredba Sveta (EGS) št. 1911/91 z dne 26. junija 1991 o uporabi določb zakonodaje Skupnosti za Kanarske otoke ( 5 ) povezuje Kanarske otoke v carinsko območje Skupnosti in v skupne politike. V skladu s členoma 2 in 10 te uredbe je uporaba skupne kmetijske politike odvisna od uveljavitve posebnih dobavnih režimov. Tako uporabo morajo spremljati posebni ukrepi, ki se nanašajo na kmetijsko proizvodnjo.

(14)

Odločba Sveta 91/314/EGS z dne 26. junija 1991 o vzpostavitvi programa posebnih možnosti za Kanarske otoke zaradi njihove oddaljenosti in izoliranosti (Poseican) ( 6 ) opisuje možnosti, ki naj se izvajajo, zato da bi se upoštevale posebne težave in omejitve teh otokov.

(15)

Da bi se torej upoštevale posebne fitosanitarne razmere na Kanarskih otokih, je ustrezno, da se uporaba nekaterih ukrepov te direktive podaljša za šest mesecev od dneva, do katerega morajo države članice izvesti prihodnje določbe, ki se nanašajo na priloge k tej direktivi, za zaščito francoskih čezmorskih departmajev in Kanarskih otokov.

(16)

Za namene te direktive je primerno, da se sprejmejo vzorci spričeval, odobreni v skladu z Mednarodno konvencijo o varstvu rastlin, kakor je bila spremenjena 21. novembra 1979, v standardizirani obliki, ki je bila pripravljena v tesnem sodelovanju z mednarodnimi organizacijami. Primerno je tudi, da se predpišejo nekatera pravila v zvezi s pogoji, pod katerimi se lahko izdajo taka spričevala, nekatera pravila za uporabo prejšnjih vzorcev v prehodnem obdobju in zahteve za potrjevanje pri vnosu rastlin in rastlinskih proizvodov iz tretjih držav.

(17)

Pri uvozu rastlin ali rastlinskih proizvodov iz tretjih držav naj bi bili za izdajanje spričeval praviloma pristojni tisti organi v teh državah, ki so pooblaščeni po Mednarodni konvenciji o varstvu rastlin. Zaželeno bi bilo, da se pripravijo seznami teh organov za tretje države, ki niso pogodbenice.

(18)

Treba je poenostaviti postopek za nekatere spremembe prilog k tej direktivi.

(19)

Natančneje je treba določiti obseg uporabe te direktive v zvezi z „lesom“. Zlasti je koristno upoštevati podrobne opise „lesa“ v predpisih Skupnosti.

(20)

Nekatera semena niso zajeta v rastlinah, rastlinskih proizvodih in drugih predmetih, navedenih v prilogah k tej direktivi, ki morajo opraviti fitosanitarni pregled v državi izvora ali državi pošiljateljici, preden se jim dovoli vstop v Skupnost ali trgovino znotraj Skupnosti.

(21)

V nekaterih primerih je treba zagotoviti, da opravlja uradni inšpekcijski pregled rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki prihajajo iz tretjih držav, Komisija v tretji državi izvora.

(22)

Inšpekcijske preglede Skupnosti morajo opravljati izvedenci, ki jih zaposli Komisija, in izvedenci, zaposleni pri državah članicah, katerih storitve so na voljo Komisiji. Vloge teh izvedencev je treba opredeliti v zvezi z dejavnostmi, ki jih zahteva režim zdravstvenega varstva rastlin v Skupnosti.

(23)

Režim naj se po obsegu ne bi več omejeval na trgovino med državami članicami in tretjimi državami, ampak naj bi se razširil tudi na trženje znotraj posameznih držav članic.

(24)

Načelno naj bi imeli vsi deli Skupnosti enako raven varstva pred škodljivimi organizmi. Vendar pa je treba upoštevati različne ekološke razmere in razširjenost nekaterih škodljivih organizmov. Zato je treba opredeliti „varovana območja“, ki so izpostavljena posebni nevarnosti za zdravje rastlin, in jim zagotoviti posebno varstvo pod pogoji, združljivimi z notranjim trgom.

(25)

Zaradi uporabe režima zdravstvenega varstva rastlin Skupnosti je treba v Skupnosti kot območju brez notranjih meja in uvedbe varovanih območij razlikovati med zahtevami, ki se nanašajo na pridelke Skupnosti, in zahtevami, ki se nanašajo na uvoz iz tretjih držav, ter opredeliti škodljive organizme, ki so pomembni za varovana območja.

(26)

Mesto pridelave rastlin je najustreznejše za njihov zdravstveni pregled. Za pridelke Skupnosti morajo zato ti pregledi postati obvezni na mestu pridelave ter morajo zajemati vse ustrezne rastline in rastlinske proizvode, ki so vzgojeni, pridelani, uporabljeni ali kako drugače tam navzoči, in rastni substrat, ki se tam uporablja. Vsi pridelovalci morajo biti uradno registrirani za učinkovito delovanje takega sistema pregledov.

(27)

Za zagotavljanje učinkovitejše uporabe režima zdravstvenega varstva rastlin Skupnosti na notranjem trgu mora biti mogoče, da se za zdravstvene preglede rastlin uporabi razpoložljiva uradna delovna sila, ki ni delovna sila uradnih služb za varstvo rastlin v državah članicah ter katere usposabljanje naj bi Skupnost usklajevala in finančno podpirala.

(28)

Če bodo rezultati pregledov zadovoljivi, bodo pridelki Skupnosti namesto fitosanitarnega spričevala, ki se uporablja v mednarodni trgovini, nosili sprejeto oznako (rastlinski potni list), ki bo prilagojena vrsti pridelka, da se zagotovi prost pretok po vsej Skupnosti ali tistih delih Skupnosti, za katere potni list velja.

(29)

Opredeliti je treba uradne ukrepe, ki naj se sprejmejo, kadar rezultati pregledov niso zadovoljivi.

(30)

Za zagotovitev skladnosti z režimom zdravstvenega varstva rastlin Skupnosti v okviru notranjega trga je treba vzpostaviti sistem uradnih pregledov med trženjem. Ta sistem naj bi bil čim bolj zanesljiv in enoten po vsej Skupnosti, vendar naj bi izključeval posebne kontrole na mejah med državami članicami.

(31)

V okviru notranjega trga se morajo za pridelke, ki izvirajo iz tretjih držav, praviloma opraviti zdravstveni pregledi rastlin ob prvem vnosu v Skupnost. Če so rezultati pregledov zadovoljivi, se za pridelke tretjih držav izda rastlinski potni list, ki zagotavlja prost pretok, ki velja za pridelke Skupnosti.

(32)

Da bi za stanje, ki je nastalo z dokončnim oblikovanjem notranjega trga, pripravili potrebna jamstva, je nujno okrepiti infrastrukturo za zdravstvene inšpekcijske preglede rastlin na nacionalni ravni in na ravni Skupnosti na zunanjih mejah Skupnosti, ter zlasti v državah članicah, ki so zaradi svojega geografskega položaja vstopne točke v Skupnost. Komisija bo predlagala, da se v splošni proračun Evropske unije vključijo potrebna sredstva za ta namen.

(33)

Za zboljšanje učinkovitosti režima zdravstvenega varstva rastlin Skupnosti v okviru notranjega trga bi morale države članice uskladiti običajne postopke osebja, odgovornega za zdravstveno varstvo rastlin. Komisija bo pred 1. januarjem 1993 predložila kodeks Skupnosti o praksi zdravstvenega varstva rastlin.

(34)

Ni več mogoče, da bi države članice sprejele posebne predpise zdravstvenega varstva rastlin, o vnosu rastlin ali rastlinskih proizvodov, ki izvirajo iz drugih držav članic, na svoje ozemlje. Vse predpise o zahtevah zdravstvenega varstva rastlin za rastline in rastlinske proizvode je treba določiti na ravni Skupnosti.

(35)

Treba je vzpostaviti sistem finančnih prispevkov Skupnosti, da bi na ravni Skupnosti skupno nosili breme možne nevarnosti, ki lahko ostane pri trgovanju v skladu z režimom zdravstvenega varstva rastlin Skupnosti.

(36)

Da bi preprečili infekcije s škodljivimi organizmi, vnesenimi iz tretjih držav, mora biti finančni prispevek Skupnosti namenjen krepitvi infrastrukture za zdravstvene inšpekcijske preglede rastlin na zunanjih mejah Skupnosti.

(37)

Režim naj bi tudi predvidel ustrezne prispevke za nekatere stroške posebnih ukrepov, ki so jih sprejele države članice za obvladovanje in, če je primerno, izkoreninjenje okužb, ki so jih povzročili škodljivi organizmi, vneseni iz tretjih držav ali z drugih območij Skupnosti, in če je mogoče, za popravo povzročene škode.

(38)

Podrobnosti mehanizma za dodelitev finančne pomoči Skupnosti naj se določijo po hitrem postopku.

(39)

Treba je zagotoviti, da je Komisija v celoti obveščena o možnih vzrokih za vnos zadevnih škodljivih organizmov.

(40)

Komisija naj bi zlasti spremljala pravilno uporabo režima zdravstvenega varstva rastlin Skupnosti.

(41)

Treba je ugotoviti, ali so vnos škodljivih organizmov povzročila neustrezna preverjanja ali inšpekcijski pregledi. Zakonodaja Skupnosti naj se uporablja glede na posledice ob upoštevanju nekaterih posebnih ukrepov.

(42)

Za države članice in Komisijo je primerno tesno sodelovanje v okviru Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin, ustanovljenega z Sklepom Sveta 76/894/EGS ( 7 ).

(43)

Ta direktiva ne sme vplivati na obveznosti držav članic glede rokov, navedenih v delu B Priloge VIII, za prenos in uporabo –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:Člen 1

1.  Ta direktiva ureja varstvene ukrepe proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v države članice iz drugih držav članic ali tretjih držav.

Ureja tudi:

(a) varstvene ukrepe proti širjenju škodljivih organizmov v okviru Skupnosti, od 1. junija 1993, v zvezi s premeščanjem rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih sorodnih predmetov v okviru države članice;

(b) varstvene ukrepe proti vnosu škodljivih organizmov v francoske čezmorske departmaje iz drugih delov Francije in obratno, v druge dele Francije iz francoskih čezmorskih departmajev;

(c) varstvene ukrepe proti vnosu škodljivih organizmov na Kanarske otoke iz drugih delov Španije in obratno, v druge dele Španije s Kanarskih otokov;

▼M4

(d) vzorec „fitosanitarnih spričeval“ in „fitosanitarnih spričeval za ponovni izvoz“ ali njihova elektronska ustreznica, ki jo izdajo države članice po Mednarodni konvenciji za varstvo rastlin (IPPC).

▼B

2.  Brez poseganja v pogoje, ki naj se uveljavijo za varstvo zdravstvenega stanja rastlin na nekaterih območjih Skupnosti, se ob upoštevanju različnih kmetijskih in ekoloških razmer ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ , lahko določijo varstveni ukrepi za varstvo zdravja in življenja rastlin v francoskih čezmorskih departmajih in na Kanarskih otokih, ki dopolnjujejo pogoje, določenev tej direktivi.

3.  Ta direktiva se ne uporablja za Ceuto in Melillo.

▼M4

4.  Države članice zagotovijo tesno, hitro, takojšnje in učinkovito sodelovanje med sabo in Komisijo v zvezi z zadevami iz te direktive. V ta namen vsaka država članica ustanovi ali določi en sam organ, odgovoren vsaj za koordinacijo in stike v zvezi s temi zadevami. Po možnosti naj bi bila za ta namen izbrana uradna organizacija za varstvo rastlin, osnovana skladno z IPPC.

O tem organu in vseh nadaljnjih spremembah je treba obvestiti druge države članice in Komisijo.

Skladno s postopkom iz člena 18(2) se ta edini organ lahko pooblasti, da naloge koordinacije in stikov prenese ali zaupa drugi službi, če se nanašajo na zadeve, ki so izrazito v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin po tej direktivi.

▼B

5.  Glede na varstvene ukrepe proti vnosu škodljivih organizmov iz francoskih čezmorskih departmajev v druge dele Francije in druge države članice ter proti njihovemu širjenju v francoskih čezmorskih departmajih se datumi, navedeni v odstavku 1(a) tega člena, členu 3(4), členu 4(2) in (4), členu 5(2) in (4), členu 6(5) in (6), členu 10(1) in (2) ter členu 13(8), (10) in (11), nadomestijo z datumom, ki ustreza koncu šestmesečnega obdobja po datumu, do katerega morajo države članice izvesti nove določbe glede prilog I do V za zaščito francoskih čezmorskih departmajev., se z istim dnem se črtata odstavka 1(b) in 2 tega člena.

6.  Glede na varstvene ukrepe proti vnosu škodljivih organizmov s Kanarskih otokov v druge dele Španije in v druge države članice ter proti njihovem širjenju na Kanarskih otokih se datumi, navedeni v odstavku 1(a) tega člena, členu 3(4), členu 4(2) in (4), členu 5(2) in (4), členu 6(5) in (6), členu 10(1) in (2) ter členu 13(8), (10) in (11) nadomestijo z datumom, ki ustreza koncu šestmesečnega obdobja po datumu, do katerega morajo države članice izvesti nove določbe gledeprilog I do V za zaščito Kanarskih otokov. Z istim dnem se črta odstavek 1(c) tega člena.

Člen 2

1.  V tej Direktivi:

(a)  ►M4  rastline pomenijo: žive rastline in določeni živi deli takih rastlin vključno s semeni; ◄

živi deli rastlin vključujejo:

 plodove v botaničnem smislurazen tistih, ki so konzervirani z globokim zamrzovanjem,

 vrtnine razen tistih, ki se shranjujejo z globokim zamrzovanjem,

 gomolje, koreninske zadebelitve, čebulice, korenike,

 rezano cvetje,

 veje z listi ali iglicami,

 posekana drevesa z ohranjenimi listi ali iglicami,

▼M4

 listi, listje,

▼B

 rastlinske tkivne kulture,

▼M4

 živ cvetni prah,

 cepiči za okuliranje, potaknjenci, cepiči,

 katerikoli drug del rastlin, ki bi lahko bil določen po postopku iz člena 18(2);

▼B

seme pomeni: seme v botaničnem smislu razen tistega, ki ni za setev;

(b)  rastlinski proizvodi pomenijo: proizvode rastlinskega izvora, nepredelane ali enostavno pripravljene, če to niso rastline;

(c)  saditev pomeni: katerikoli postopek za namestitev rastlin, da bi zagotovili njihovo nadaljnjo rast, generativno ali vegetativno razmnoževanje;

(d)  rastline za saditev pomenijo:

 rastline, ki so že posajene in ostanejo posajene ali se presadijo po vnosu, ali

 rastline, ki niso posajene ob vnosu, ampak bodo posajene pozneje;

▼M4

(e)  škodljivi organizmi pomenijo: katero koli vrsto, sev ali biotip rastline, živali ali patogenega povzročitelja, škodljivega za rastline ali rastlinske proizvode;

▼B

(f)  rastlinski potni list pomeni: uradno etiketo, ki dokazuje, da so izpolnjene določbe direktive o standardih za zdravstveno varstvo rastlin in posebni pogoji, in ki je:

 standardizirana na ravni Skupnosti za različne vrste rastlin ali rastlinskih proizvodov, in

 jo pripravi pristojni uradni organ v državi članici ter je izdana v skladu z izvedbenimi pravili, ki urejajo podrobnosti postopka za izdajo rastlinskih potnih listov.

Za posebne vrste proizvoda se lahko določi uradno sprejete oznake, ki niso etikete ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ .

Standardizacija se ugotovi po postopku iz ►M4  členu 18(2) ◄ . Po tej standardizaciji se za neveljavne rastlinske potne liste določijo različne oznake v skladu z drugim pododstavkom člena 10(1) za vse dele Skupnosti;

(g)  pristojni uradni organi v državi članici so:

(i) uradna(-e) ►M4  organizacija(-e) ◄ za varstvo rastlin države članice, navedena v členu 1(4); ali

(ii) katerikoli državni organ, ustanovljen

 na nacionalni ravni,

 ali na regionalni ravni pod nadzorom nacionalnih organov v mejah, opredeljenih z ustavo zadevne države članice.

Pristojni uradni organi v državi članici smejo v skladu z nacionalno zakonodajo prenesti naloge, ki naj se v skladu s to direktivo izvajajo v njihovi pristojnosti in pod njihovim nadzorom, na pravno osebo javnega ali zasebnega prava, če ta oseba in njeni člani nimajo osebnega interesa glede rezultata sprejetega ukrepa.

Pristojni uradni organi v državah članicah zagotovijo, da je pravna oseba iz drugega pododstavka po lastnem uradno potrjenem ustanovitvenem aktu izključno pristojna za posebne javne funkcije, razen v primeru laboratorijskega testiranja, ki ga navedena pravna oseba lahko izvaja, tudi kadar laboratorijsko testiranje ni del njenih posebnih javnih funkcij.

Ne glede na tretji pododstavek lahko pristojni uradni organi države članice prenesejo laboratorijsko testiranje iz te direktive na pravno osebo, ki ne izpolnjuje zahtev iz navedene določbe.

Laboratorijsko testiranje se lahko prenese le, če pristojni uradni organ v času trajanja tega prenosa zagotovi, da lahko pravna oseba, na katero prenese laboratorijsko testiranje, zagotovi nepristranskost, kakovost in varstvo zaupnih informacij, ter da pri izvajanju prenesenih nalog in drugih dejavnosti pravne osebe ne obstajajo navzkrižni interesi.

Države članice zagotovijo tesno sodelovanje med organi, navedenimi v točki (ii) prvega pododstavka, in tistimi, navedenimi v točki (i).

Poleg tega se lahko ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ , odobrijo druge pravne osebe, ustanovljene v imenu organa ali organov, navedenih v točki (i) prvega pododstavka, in delujoče v pristojnosti in pod nadzorom takega organa, če taka oseba nima osebnih koristi od rezultatov sprejetih ukrepov.

En sam organ iz člena 1(4) obvesti Komisijo o odgovornih uradnih organih v zadevnih državah članicah. Komisija to informacijo posreduje drugim državam članicam;

(h)  varovano območje pomeni območje v Skupnosti, v katerem:

 en ali več škodljivih organizmov, navedenih v tej direktivi, ki so naseljeni v enem ali več delih Skupnosti, niso endemični ali naseljeni kljub ugodnim razmeram za njihovo naselitev,

 obstaja nevarnost za posamezno pridelavo, da se bodo nekateri škodljivi organizmi naselili v ugodnih ekoloških razmerah kljub dejstvu, da ti organizmi niso endemični ali naseljeni v Skupnosti,

in ki je bilo priznano ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ , da izpolnjuje pogoje iz prve in druge alinee, in v primeru iz prve alineje, priznano na zahtevo države članice/držav članic in pod pogojem, da rezultati ustreznih sistematičnih raziskav, ki jih spremljajo izvedenci iz člena 21, po tam predpisanem postopku ne dokazujejo nasprotnega. V primeru, navedenem v drugi alinei, so sistematične raziskave prostovoljne.

Škodljivi organizem je tisti, ki je naseljen na nekem območju, če je znano, da je tam navzoč in če uradni ukrepi za njegovo izkoreninjenje niso bili sprejeti ali pa so se v najmanj dveh zaporednih letih izkazali za neučinkovite.

Zadevna država članica (države članice) v zvezi s primerom iz prve alinee prvega pododstavka opravlja redne in sistematične uradne raziskave o navzočnosti organizmov, zaradi katerih je bilo priznano varovano območje. O vsaki ugotovitvi navzočnosti takih organizmov se takoj uradno ►M4  , pisno ◄ obvesti Komisijó. Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin oceni nevarnost, ki izhaja iz take ugotovitve, in sprejmejo se ustrezni ukrepi ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ .

Podrobnosti o sistematičnih raziskavah, navedenih v prvem in tretjem pododstavku, je lahko ugotoviti ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ ob upoštevanju ustreznih znanstvenih in statističnih načel.

O rezultatih zgoraj navedenih sistematičnih raziskav se uradno ►M4  , pisno ◄ obvesti Komisijó. Komisija posreduje te informacije drugim državam članicam.

Pred 1. januarjem 1998 Komisija predloži poročilo Svetu o delovanju sistema varovanih območij skupaj z ustreznimi predlogi, če je potrebno;

(i)  Izjava ali ukrep je uraden, če ga, brez poseganja v določbe člena 21 dajo ali sprejmejo:

▼M4

 predstavniki uradne nacionalne organizacije za varstvo rastlin tretje države ali na njihovo odgovornost drugi javni uslužbenci, ki so strokovno usposobljeni in jih navedena uradna nacionalna organizacija za varstvo rastlin ustrezno pooblasti, v primeru izjav ali ukrepov v zvezi z izdajo fitosanitarnih spričeval za ponovni izvoz ali njihove elektronske ustreznice;

▼B

 ali v vseh drugih primerih taki predstavniki ali javni uslužbenci ali usposobljeni zastopniki, ki so zaposleni v enem od pristojnih uradnih organov države članice, če taki zastopniki nimajo osebnih koristi od rezultatov sprejetih ukrepov in če izpolnjujejo minimalne standarde usposobljenosti.

Države članice zagotovijo, da imajo njihovi javni uslužbenci in usposobljeni zastopniki potrebno usposobljenost za pravilno uporabo te direktive. ►M4  V skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ , se lahko oblikujejo smernice za tako usposobljenost.

Komisija, ki deluje v okviru Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin, pripravi programe Skupnosti, katerih izvajanje spremlja v zvezi z nadaljnjim usposabljanjem javnih uslužbencev in usposobljenih zastopnikov, da bi se znanje in izkušnje, pridobljene v nacionalnem kontekstu, dvignile na raven prej navedene usposobljenosti. Komisija prispeva k financiranju tega nadaljnjega usposabljanja in predlaga, da se za to v proračunu Skupnosti dodelijo potrebna sredstva;

▼M4

(j)  vstopno mesto pomeni: mesto, kjer so rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti prvič vneseni na carinsko območje Skupnosti: letališče v primeru zračnega prevoza, pristanišče v primeru pomorskega ali rečnega prevoza, postaja v primeru železniškega prevoza ter mesto carinskega urada, pristojnega za področje, kjer se prečka notranja meja Skupnosti v primeru katerega koli drugega prevoza;

(k)  uradni organ vstopnega mesta pomeni: odgovorni uradni organ v državi članici, pristojen za vstopno mesto;

(l)  uradni organ namembnega kraja pomeni: odgovorni uradni organ v državi članici, pristojen za področje, kjer je „carinski urad namembnega kraja“;

(m)  carinski urad vstopnega mesta pomeni: urad vstopnega mesta, kot je opredeljeno v točki (j) zgoraj;

(n)  carinski urad namembnega kraja pomeni: urad namembnega kraja v pomenu člena 340b(3) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 ( 8 );

(o)  partija pomeni: število enot enega samega blaga, ki se ga da istovetiti s homogenostjo njegove sestave in izvora in ki je del pošiljke;

(p)  pošiljka pomeni: neko količino blaga, ki jo zajema en sam dokument, potreben za carinske formalnosti ali za druge formalnosti, kot je eno samo fitosanitarno spričevalo ali en sam alternativni dokument ali žig; pošiljko lahko sestavlja ena ali več partij;

(q)  carinsko odobrena obdelava ali uporaba pomeni: carinsko odobrene obdelave ali uporabe, omenjene v točki 15 člena 4 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti ( 9 ) (v nadaljevanju: Carinski zakonik Skupnosti);

(r)  tranzit pomeni: premeščanje blaga, za katero velja carinski nadzor, z ene točke na drugo v carinskem območju Skupnosti, kot je navedeno v členu 91 Uredbe (EGS) št. 2913/92.

▼B

2.  Razen če ni izrecno drugače določeno se določbe te direktive nanašajo na les le, če v celoti ali delno obdrži naravno okroglo površino z lubjem ali brez njega ali če je v obliki sekancev, iveri, žagovine, lesnih odpadkov ali ostankov.

Razen za namen določb glede Priloge V to zadeva les tudi, kadar v obliki podpornega lesa, distančnih letev, palet ali pakirnega materiala, ki se uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst, ne glede na to, ali so pogoji iz prvega pododstavka izpolnjeni ali ne, pomeni nevarnost za zdravje rastlin.

Člen 3

1.  Države članice prepovedo vnos škodljivih organizmov, navedenih v delu A Priloge I, na svoje ozemlje.

2.  Države članice prepovedo vnos rastlin in rastlinskih proizvodov, navedenih v delu A Priloge II, na svoje ozemlje, če so okuženi z značilnimi škodljivimi organizmi, navedenimi v tem delu priloge.

▼M4

3.  Prvi in drugi odstavek se ne uporabljata v skladu s pogoji, ki bi lahko bili določeni skladno s postopkom iz člena 18(2), v primeru rahle okuženosti rastlin, razen tistih, ki so namenjene saditvi, s škodljivimi organizmi, naštetimi v Prilogi I, del A, ali v Prilogi II, del A, ali v primeru ustreznih toleranc, uvedenih za škodljive organizme, naštete v Prilogi II, del A, Oddelek II, v zvezi z rastlinami, namenjenimi za sajenje, ki so bile predhodno izbrane v dogovoru z organi, ki predstavljajo države članice na področju zdravstvenega varstva rastlin, in ki temeljijo na ustrezni analizi nevarnosti škodljivih organizmov.

▼B

4.  Z veljavnostjo od 1. junija 1993 države članice predpišejo, da se odstavka 1 in 2 uporabita tudi za širjenje škodljivih organizmov v zvezi s premeščanjem rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov na ozemlju države članice.

5.  1. junija 1993 države članice prepovedo vnos na ustrezna varovana območja in širjenje znotraj njih:

(a) škodljivih organizmov, navedenih v delu B Priloge I;

(b) rastlin in rastlinskih proizvodov, navedenih v delu B Priloge II, če so kontaminirani z ustreznimi, tam navedenimi škodljivimi organizmi.

6.   ►M4  V skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ :

(a) se škodljivi organizmi, navedeni v prilogah I in II, podrazdelijo:

 organizmi, za katere ni znano, ali so navzoči v katerem koli delu Skupnosti in ki so pomembni za vso Skupnost, se navedejo v oddelku I dela A Priloge I oziroma oddelku I dela A Priloge II,

 organizmi, za katere je znano, da so navzoči v Skupnosti, toda niso endemični ali naseljeni po vsej Skupnosti, in ki so pomembni za vso Skupnost, se navedejo v oddelku II dela A Priloge I oziroma v oddelku II dela A Priloge II,

 drugi organizmi se navedejo v delu B Priloge I oziroma delu B Priloge II za varovano območje, za katero so značilni;

(b) škodljivi organizmi, ki so endemični ali naseljeni v enem ali več delih Skupnosti, se črtajo, razen tistih, ki so navedeni v drugi in tretji alinei točke (a);

(c) naslovi prilog I in II, pa tudi razni njihovi deli in oddelki se spremenijo v skladu s točkama (a) in (b).

▼M4

7.  Skladno s postopkom iz člena 18(2) se lahko sprejmejo izvedbeni predpisi za določitev pogojev za vnos v države članice in širjenje po državah članicah:

(a) organizmov, za katere se domneva, da so škodljivi za rastline ali rastlinske proizvode, ki pa niso našteti v Prilogah I in II;

(b) organizmov, ki so našteti v Prilogi II, ki pa se pojavljajo na drugih rastlinah ali rastlinskih proizvodih, kot so našteti v navedeni prilogi, in za katere se domneva, da so škodljivi za rastline ali rastlinske proizvode;

(c) organizmov, ki so našteti v Prilogah I in II, ki so v izoliranem stanju in za katere se šteje, da so škodljivi v tem stanju za rastline ali rastlinske proizvode.

8.  Odstavka 1 in 5(a) ter odstavek 2 in 5(b) ter odstavek 4 se ne uporabljajo, skladno s pogoji, ki se določijo po postopku iz člena 18(2), v poskusne ali znanstvene namene in za delo na žlahtnjenju.

9.  Po sprejetju ukrepov, predvidenih v odstavku 7, se navedeni odstavek ne uporablja, skladno s pogoji, ki se določijo po postopku, navedenem v členu 18(2), v poskusne ali znanstvene namene in za delo na žlahtnjenju.

▼B

Člen 4

1.  Države članice prepovedo vnos rastlin ali rastlinskih proizvodov, navedenih v delu A Priloge III, na svoje ozemlje, če izvirajo iz ustreznih držav, navedenih v tem delu priloge.

2.  Države članice predpišejo, da se s 1. junijem 1993 prepove vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, navedenih v delu B Priloge III, na ustrezna varovana območja na njihovem ozemlju.

3.   ►M4  V skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ , se Priloga III revidira tako, da so v delu A zajete rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ki predstavljajo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin za vse dele Skupnosti, in v delu B rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ki predstavljajo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin le na varovanih območjih. Varovana območja so tam določena.

4.  Od 1. junija 1993 se odstavek 1 ne uporablja več za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, ki izvirajo iz Skupnosti.

5.  V skladu s pogoji, ki se določijo na ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ , se odstavka 1 in 2 ne uporabita za poskusne ali znanstvene namene in žlahtnjenje.

6.  Če ni nevarnosti, da bi se škodljivi organizmi širili, lahko država članica predpiše, da se odstavka 1 in 2 ne uporabita v posameznih posebnih primerih za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, ki se gojijo, pridelujejo ali uporabljajo neposredno v obmejnem pasu s tretjo državo in se vnesejo v to državo članico za uporabo na bližnjih lokacijah v njenem obmejnem pasu.

Kadar država članica odobri tako odstopanje, določi lokacijo in ime uporabnika. Ti podatki, ki so redno ažurirani, so dostopni Komisiji.

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, za katere velja odstopanje v skladu s prvim pododstavkom, se opremijo z listinskimi dokazi o lokaciji v ustrezni tretji državi, iz katere izvirajo navedene rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti.

Člen 5

1.  Države članice prepovedo vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, navedenih v delu A Priloge IV, na svoje ozemlje, razen če so izpolnjene ustrezne posebne zahteve, navedene v tem delu priloge.

2.  Države članice s 1. junijem 1993 prepovedo vnos na varovano območje ter na njem premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, navedenih v delu B Priloge IV, razen če so izpolnjene ustrezne posebne zahteve, navedene v tem delu priloge.

3.   ►M4  V skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ , se Priloga IV spremeni po merilih, opredeljenih v členu 3(6).

4.  Od 1. junija 1993 države članice zagotovijo, da se prvi odstavek uporablja tudi za premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na območju države članice ne glede na člen 6(7). Ta odstavek ter odstavka 1 in 2 se ne uporabijo za premeščanje majhne količine rastlin, rastlinskih proizvodov, živil ali krmil, kadar naj bi jih lastnik ali prejemnik uporabljal za negospodarske in nekomercialne namene ali so namenjeni za porabo med prevozom, če ni nevarnosti širjenja škodljivih organizmov.

5.  Odstavki 1, 2 in 4 se ne uporabijo v skladu s pogoji, ki se določijo ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ , za poskusne ali znanstvene namene in žlahtnjenje.

6.  Če ni nevarnosti širjenja škodljivih organizmov, lahko država članica zagotovi, da se odstavki 1, 2 in 4 ne uporabijo v posameznih, posebnih primerih za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, ki rastejo, se pridelajo ali uporabijo v neposrednem mejnem pasu s tretjo državo in se v državi članici uporabijo na bližnjih lokacijah v mejnem pasu njenega ozemlja.

Ko država članica odobri tako odstopanje, določi lokacijo in ime uporabnika. Ti podatki, ki so redno ažurirani, so dostopni Komisiji.

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, za katere velja odstopanje v skladu s prvim pododstavkom, se opremijo z listinskimi dokazi o lokaciji v ustrezni tretji državi, iz katere izvirajo navedene rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti.

Člen 6

1.  Države članice določijo vsaj v zvezi z vnosom rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, navedenih v delu A Priloge V, v drugo državo članico, da se le-ti in njihova embalaža temeljito uradno preverijo v celoti ali na reprezentativnem vzorcu in da se, če je treba, uradno preverijo vozila, ki jih prevažajo, da bi zagotovili:

(a) da niso kontaminirani s škodljivimi organizmi, navedenimi v delu A Priloge I;

(b) da rastline in rastlinski proizvodi, navedeni v delu A Priloge II, niso kontaminirani z značilnimi škodljivimi organizmi, navedenimi v tistem delu priloge;

(c) da rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, navedene v delu A Priloge IV, izpolnjujejo ustrezne posebne zahteve, navedene v tistem delu priloge.

2.  Kakor hitro se sprejmejo ukrepi, predvideni v členu 3(6)(a) in členu 5(3), se odstavek 1 tega člena uporabi le v zvezi z oddelkom II dela A Priloge I, oddelkom II dela A Priloge II in oddelkom II dela A Priloge IV. Kadar se med preverjanjem, ki se izvaja v skladu s to določbo, ugotovi navzočnost škodljivih organizmov, navedenih v oddelku I dela A Priloge I ali oddelku I dela A Priloge II, zahteve iz člena 10 niso izpolnjene.

3.  Države članice določijo inšpekcijske ukrepe, navedene v odstavku 1, da bi zagotovile skladnost s členom 3(4), (5) in (7) ali členom 5(2), kadar namembna država članica uporabi eno od možnosti iz zgoraj navedenih členov.

4.  Države članice določijo, da se seme, navedeno v delu A Priloge IV, ki naj se vnese v drugo državo članico, uradno preveri, da bi zagotovile izpolnjevanje ustreznih posebnih pogojev, navedenih v tistem delu priloge.

5.  Z veljavnostjo od 1. junija 1993 in brez poseganja v odstavek 7, se odstavki 1, 3 in 4 tudi uporabijo za pretok rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na ozemlju države članice. Odstavki 1, 3 in 4 se ne uporabijo v zvezi s škodljivimi organizmi, navedenimi v delu B Priloge I ali delu B Priloge II, in posebnimi pogoji, navedenimi v delu B Priloge IV, za pretok rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov prek varovanega območja ali zunaj njega.

Uradna preverjanja iz odstavkov 1, 3 in 4 se izvedejo v skladu z naslednjimi določbami:

(a) Razširijo se na ustrezne rastline ali rastlinske proizvode, ki jih goji, pridela ali uporablja pridelovalec ali so kako drugače navzoče na njegovi posesti, in na rastni substrat, ki se tam uporablja.

(b) Opravijo se na posesti, po možnosti na mestu pridelave.

(c) Opravljajo se redno ob ustreznem času najmanj enkrat na leto in vsaj z vizualnim opazovanjem ne glede na posebne zahteve iz Priloge IV; nadaljnji ukrepi se sprejmejo, kadar je to predvideno v skladu z odstavkom 8.

Vsak pridelovalec, za katerega se v skladu z odstavki 1 do 4 zahteva uradno preverjanje, navedeno v drugem pododstavku, je vpisan v uradni register pod registrsko številko, ki omogoča njegovo identifikacijo. Tako vzpostavljeni uradni registri so dostopni Komisiji na njeno zahtevo.

Pridelovalec upošteva nekatere obveznosti, po odstavku 8. Zlasti takoj uradno obvesti pristojni uradni organ zadevne države članice o vsaki nenavadni navzočnosti škodljivih organizmov, simptomov ali drugih anomalij na rastlinah.

Odstavki 1, 3 in 4 se ne uporabijo za pretok majhne količine rastlin, rastlinskih proizvodov, živil ali živalske krme, kadar naj bi jih lastnik ali prejemnik uporabljal za negospodarske in nekomercialne namene ali so namenjeni za porabo med prevozom, če ni nevarnosti širjenja škodljivih organizmov.

6.  Od 1. junija 1993 države članice predpišejo, da se tudi pridelovalci nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, ki niso navedeni v delu A Priloge V, opredeljeni v skladu z odstavkom 8, ali skupna skladišča ali distribucijski centri na pridelovalnem območju vpišejo v uradni lokalni, regionalni ali nacionalni register v skladu s tretjim pododstavkom odstavka 5. Na zadevnih območjih se lahko kadarkoli opravijo preverjanja, predvidena v drugem pododstavku odstavka 5.

V skladu z odstavkom 8 se lahko vzpostavi sistem, tako da je mogoče, če je in kolikor je treba, nekaterim rastlinam, rastlinskim proizvodom in drugim predmetom slediti vse do njihovega izvora ob upoštevanju narave pridelovalnih ali trgovinskih pogojev.

7.  Če se ni bati širjenja škodljivih organizmov, lahko države članice izvzamejo:

 iz uradne registracije, ki jo zahtevata odstavka 5 in 6, male pridelovalce ali predelovalce, katerih celotna pridelava in prodaja ustreznih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov za končno uporabo osebam na lokalnem trgu, ki se ne ukvarjajo poklicno z rastlinsko pridelavo (lokalno pretok), ali

 iz uradnega preverjanja, zahtevanega v odstavkih 5 in 6, lokalni pretok rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki izvirajo od tako izvzetih pridelovalcev.

Določbe te direktive o lokalnem pretoku pregleda Svet pred 1. januarjem 1998 na podlagi predloga Komisije in glede na pridobljene izkušnje.

8.   ►M4  V skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ , se sprejmejo izvedbeni predpisi, ki se nanašajo na:

 manj stroge pogoje za pretok rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na varovanem območju, vzpostavljenem za navedene rastline, rastlinske proizvode in druge predmete glede na enega ali več škodljivih organizmov,

 jamstva v zvezi s pretokom rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov prek varovanega območja, vzpostavljenega za navedene rastline, rastlinske proizvode in druge predmete glede na enega ali več škodljivih organizmov,

 pogostnost in časovno razporeditev uradnega preverjanja, vključno z nadaljnjimi ukrepi iz drugega pododstavku (c) odstavka 5,

 obveznosti registriranih pridelovalcev, navedenih v četrtem pododstavku odstavka 5,

 opredelitev proizvodov, navedenih v odstavku 6, in proizvodov, za katere se predvideva sistem, uveden v odstavku 6,

 druge zahteve v zvezi z izjemami, navedenimi v odstavku 7, in zlasti v zvezi s pojmi „mali pridelovalec“ in „lokalni trg“ ter ustreznimi postopki.

9.  Izvedbena pravila v zvezi s postopkom registracije in registrska številka, navedena v tretjem pododstavku odstavka 5, se lahko sprejmejo ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ .

▼M4 —————

▼B

Člen 10

1.  Če se na podlagi preverjanja, določenega v členu 6(1), (3) in (4) in izvedenega v skladu s členom 6(5) ugotovi, da so tam navedeni pogoji izpolnjeni, se od 1. junija 1993,, izda rastlinski potni list v skladu z določbami, ki se lahko sprejmejo na podlagi odstavka 4 tega člena ►M4  ————— ◄ .

▼M4

Vendar pa v primeru semen iz člena 6(4), ni treba izdati rastlinskega potnega lista, če je skladno s postopkom iz člena 18(2) zagotovljeno, da dokumenti, izdani skladno s predpisi Skupnosti, ki se uporabljajo za trženje uradno certificiranega semena, dokazujejo skladnost z zahtevami iz člena 6(4). V takem primeru se šteje, da so dokumenti za vse namene rastlinski potni listi v smislu člena 2(1)(f).

▼B

Če preverjanje ne zajame pogojev, ki zadevajo varovana območja, ali če taki pogoji niso izpolnjeni, izdani rastlinski potni list ni veljaven za ta območja in bo nosil oznako, predvideno za take primere, v skladu s členom 2(1)(f).

2.  Od 1. junija 1993 se rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, navedeni v oddelku 1 dela A Priloge V, ►M4   in semena iz člena 6(4) ◄ ne smejo gibati znotraj Skupnosti, razen lokalno v pomenu člena 6(7), razen če njih, njihovo embalažo ali vozila, ki jih prevažajo, ne spremlja rastlinski potni list za zadevno območje, izdan v skladu z odstavkom 1.

Od 1. junija 1993 se rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, navedeni v oddelku II dela A Priloge V ►M4   in semena iz člena 6(4) ◄ ne smejo vnesti na neko varovano območje ali se na njem gibati, razen če njih, njihovo embalažo ali vozila, ki jih prevažajo, spremlja rastlinski potni list za to območje, izdan v skladu z odstavkom 1. Če so izpolnjeni pogoji, določeni v členu 6(8) za prevoz čez varovana območja, se ta pododstavek ne uporabi.

Prvi in drugi pododstavek se ne uporabita za pretok majhne količine rastlin, rastlinskih proizvodov, živil ali krmil, kadar naj bi jih lastnik ali prejemnik uporabljal za negospodarske in nekomercialne namene ali so namenjeni za porabo med prevozom, če ni nevarnosti širjenja škodljivih organizmov.

3.  Rastlinski potni list se lahko nadomesti pozneje in v katerem koli delu Skupnosti z drugim rastlinskim potnim listom v skladu z naslednjimi določbami:

 rastlinski potni list se lahko nadomesti le, kadar se pošiljke razdelijo ali kadar se več pošiljk ali njihovih delov združi ali kadar se spremeni zdravstveno stanje pošiljk, brez poseganja v posebne zahteve, predvidene v Prilogi IV, ali v drugih primerih, določenih v skladu z odstavkom 4,

 nadomestitev se lahko opravi le na zahtevo fizične ali pravne osebe, ne glede na to, ali je pridelovalka ali ne vpisane v uradnem registru v skladu s smiselno uporabo tretjega pododstavka člena 6(5),

 nadomestni potni list lahko pripravi le pristojni uradni organ na območju, na katerem se nahajajo posesti prosilke, in le, če je zagotovljena identiteta zadevnega proizvoda in če takrat, ko je pridelovalec pošiljal proizvod, pri pridelovalcu ni bilo nevarnosti za infekcijo s škodljivimi organizmi, navedenimi v prilogah I in II,

 postopek nadomestitve mora biti v skladu z določbami, ki se lahko sprejmejo na podlagi odstavka 4,

 nadomestni potni list mora nositi posebno oznako, predpisano v skladu z odstavkom 4, ki vsebuje številko prvotnega pridelovalca, in če je prišlo do spremembe zdravstvenega stanja rastlin, številko subjekta, ki je odgovoren za to spremembo.

4.   ►M4  V skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ , se sprejmejo izvedbena pravila za:

 podrobne postopke za izdajo rastlinskih potnih listov, kakor določa odstavek 1,

 pogoje, pod katerimi se lahko rastlinski potni list nadomesti v skladu s prvo alineo odstavka 3,

 podrobnosti postopka za nadomestni rastlinski potni list, kakor določa tretja alinea odstavka 3,

 posebno oznako, ki je obvezna za nadomestni potni list, kakor določa peta alinea odstavka 3.

Člen 11

1.  Če se na podlagi preverjanja, določenega v členu 6(1), (3) in (4) in izvedenega v skladu s členom 6(5), ugotovi, da tam navedeni pogoji niso izpolnjeni, se rastlinski potni list ne izda, brez poseganja v odstavek 2 tega člena.

2.  V posebnih primerih, kadar je ob upoštevanju narave rezultatov zadevnega preverjanja ugotovljeno, da del rastlin ali rastlinskih proizvodov, ki jih pridelovalec goji, prideluje ali uporablja ali so kako drugače navzoče na njegovi posesti, ali del tam uporabljenega rastnega substrata ne more predstavljati nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov, se odstavek 1 za ta del ne uporabi ►M4  in se lahko uporablja rastlinski potni list ◄ .

3.  Če se uporablja odstavek 1 za zadevne rastline, rastlinske proizvode ali rastni substrat, velja en ali več naslednjih uradnih ukrepov:

 ustrezno tretiranje, ki mu sledi izdaja ustreznega rastlinskega potnega lista v skladu s členom 10, če se upošteva, da so pogoji izpolnjeni zaradi tretiranja,

 dovoljenje za premeščanje pod uradnim nadzorom na območja, na katerih ne predstavljajo dodatne nevarnosti,

 dovoljenje za premeščanje pod uradnim nadzorom na mesta za industrijsko predelavo,

 uničenje.

►M4  Vskladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ , se lahko sprejmejo izvedbena pravila, ki se nanašajo na:

 pogoje, pod katerimi se sme ali ne sme sprejeti en ali več ukrepov iz prvega pododstavka,

 posebne značilnosti in pogoje za take ukrepe.

4.  Če se uporablja odstavek 1, se dejavnosti pridelovalca popolnoma ali delno začasno prekinejo, dokler se ne ugotovi, da ni več nevarnosti širjenja škodljivih organizmov. Dokler traja ta začasna prekinitev, se člen 10 ne uporablja.

5.  Kadar na podlagi uradnega preverjanja, izvedenega v skladu s členom 6(6), tam navedeni proizvodi ne vsebujejo škodljivih organizmov, navedenih v prilogah I in II, se odstavki 2, 3 in 4 tega člena uporabijo z vsemi potrebnimi spremembami.

▼M4

Člen 12

1.  Države članice organizirajo uradne preglede, da zagotovijo skladnost z določbami te direktive, zlasti s členom 10(2), ki se izvajajo naključno in brez razlikovanja glede izvora rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov skladno z naslednjimi določbami:

 občasni pregledi, kadarkoli in kjerkoli, kamor se premeščajo rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti,

 občasni pregledi v prostorih, kjer se rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti gojijo, proizvajajo, skladiščijo ali so naprodaj, ter tudi v prostorih kupcev,

 občasni pregledi obenem s katerim koli drugim pregledom dokumentov, ki se opravlja zaradi drugih razlogov in ne zaradi zdravstvenega varstva rastlin.

Pregledi morajo biti redni v uradno registriranih objektih skladno s členom 10(3) in členom 13c(1b), in so lahko redni v uradno registriranih objektih skladno s členom 6(6).

Pregledi morajo biti ciljno naravnani, če so se odkrila dejstva, ki nakazujejo, da ena ali več določb te direktive ni bilo izpolnjenih.

2.  Komercialni kupci rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov kot končni uporabniki, ki se poklicno ukvarjajo z rastlinsko proizvodnjo, hranijo ustrezne rastlinske potne liste vsaj eno leto in vnesejo sklice v svoje evidence.

Inšpektorji imajo dostop do rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov v vseh fazah proizvodne in tržne verige. Imajo pravico, da opravijo vse preiskave, potrebne za zadevne uradne preglede, vključno s tistimi, ki se nanašajo na rastlinske potne liste in evidence.

3.  Državam članicam lahko pri uradnih pregledih pomagajo strokovnjaki iz člena 21.

4.  Če se z uradnimi pregledi, opravljenimi skladno z odstavkoma 1 in 2, ugotovi, da predstavljajo rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti nevarnost za širjenje škodljivih organizmov, zanje veljajo uradni ukrepi skladno s členom 11(3).

Brez poseganja v uradno obveščanje in informiranje, zahtevano po členu 16, države članice zagotovijo, če zadevne rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti prihajajo iz druge države članice, da en sam organ države članice prejemnice nemudoma obvesti en sam organ tiste države članice in Komisijo o ugotovitvah in o uradnih ukrepih, ki jih namerava izvesti ali jih je izvedel. Skladno s postopkom iz člena 18(2) se lahko vzpostavi standardiziran sistem informiranja.

Člen 13

1.  Države članice zagotovijo, brez poseganja v:

 določbe člena 3(3), 13b(1), (2), (3), (4) in (5),

 posebne zahteve in pogoje, določene v odstopanjih, sprejetih skladno s členom 15(1), v ekvivalentne ukrepe, sprejete skladno s členom 15(2), ali v izredne ukrepe, sprejete skladno s členom 16, ter

 posebne sporazume, sprejete glede zadev, obravnavanih v tem členu, med Skupnostjo in eno ali več tretjimi državami,

da za rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete, naštete v Prilogi V, del B, ki prihajajo iz tretje države in so vneseni na carinsko območje Skupnosti, od trenutka njihovega vnosa velja carinski nadzor skladno s členom 37(1) Carinskega zakonika Skupnosti in tudi nadzor odgovornih uradnih organov. Zanje se lahko uporabi eden od carinskih postopkov, kot je določeno v členu 4(16)(a), (d), (e), (f), (g) Carinskega zakonika Skupnosti samo, če so bile formalnosti, kot je določeno v členu 13a, opravljene skladno z določbami člena 13c(2) in če je kot rezultat teh formalnosti mogoče ugotoviti:

(i) 

 da rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti niso okuženi s škodljivimi organizmi, naštetimi v Prilogi I, del A, ter

 v primeru rastlin ali rastlinskih proizvodov, naštetih v Prilogi II, del A, niso okuženi z ustreznimi škodljivimi organizmi, naštetimi v navedeni prilogi, ter

 v primeru rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, naštetih v Prilogi IV, del A, da ustrezajo ustreznim posebnim zahtevam, navedenim v tej prilogi, ali, če je primerno, možnosti, deklarirani v spričevalu skladno s členom 13a(4)(b), ter

(ii) da je rastlinam, rastlinskim proizvodom ali drugim predmetom priložen ustrezen original zahtevanega uradnega „fitosanitarnega spričevala“; ali „fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz“;, izdanega skladno z določbami iz člena 13a(3) in (4), ali, če je primerno, da so zadevnemu predmetu priloženi ali dodani ali je kakorkoli drugače opremljen z originalom alternativnih dokumentov ali žigov, kot je določeno in dovoljeno v izvedbenih predpisih.

Spričevalo v elektronski obliki se lahko prizna, če so izpolnjeni ustrezni pogoji, določeni v izvedbenih predpisih.

V izjemnih primerih, ki so določeni v izvedbenih predpisih, se lahko priznajo tudi uradno overjene kopije.

Izvedbeni predpisi, omenjeni v (ii) zgoraj, se lahko sprejmejo skladno s postopkom iz člena 18(2).

2.  V primerih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, namenjenih za varovano območje, se uporablja odstavek 1 v zvezi s škodljivimi organizmi in posebnimi zahtevami, naštetimi v Prilogi I, del B, Prilogi II, del B oziroma Prilogi IV, del B za tisto varovano območje.

3.  Države članice zagotovijo, da lahko za rastline, rastlinske proizvode ali predmete z izjemo tistih, ki so omenjeni v prvem in drugem odstavku, ki prihajajo iz tretje države in so vneseni na carinsko območje Skupnosti, od trenutka njihovega vnosa velja nadzor odgovornih uradnih organov v zvezi s prvo, drugo in tretjo alineo odstavka 1(i). Te rastline, rastlinski proizvodi ali predmeti vključujejo les v obliki varovalne obloge, distančnikov, palet ali pakirnega materiala, ki se dejansko uporablja pri transportu predmetov vseh vrst.

Če odgovorni uradni organ uporabi to pooblastilo, zadevne rastline, rastlinski proizvodi ali predmeti ostanejo pod nadzorom iz prvega odstavka, dokler niso opravljene ustrezne formalnosti, tako da se kot rezultat teh formalnosti in če je mogoče, ugotovi, da izpolnjujejo ustrezne zahteve, določene v ali po tej direktivi.

Izvedbeni predpisi glede vrste informacij in sredstev za njihovo dostavo, ki jih morajo podati uvozniki ali njihovi carinski posredniki odgovornim uradnim organom v zvezi z rastlinami, rastlinskimi proizvodi ali predmeti vključno z različnimi vrstami lesa iz prvega pododstavka, se sprejmejo skladno s postopkom iz člena 18(2).

4.  Če obstaja nevarnost za razširitev škodljivih organizmov, države članice brez poseganja v člen 13c(2)(a) uporabijo tudi odstavke 1, 2 in 3 za rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete, za katere se uporablja eden od carinsko odobrenih postopkov ali uporab, kot je določeno v členu 4(15)(b), (c), (d), (e) Carinskega zakonika Skupnosti, ali carinski postopki, kot je določeno v členu 4(16)(b), (c) tega zakonika.

Člen 13a

1.  

(a) Formalnosti iz člena 13(1) sestavljajo podrobni inšpekcijski pregledi odgovornih uradnih organov vsaj za:

(i) vsako pošiljko, za katero je po carinskih formalnostih deklarirano, da jo sestavljajo ali da vsebuje rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete, omenjene v členu 13(1), (2) ali (3) pod ustreznimi pogoji, ali

(ii) v primeru pošiljke, ki jo sestavljajo različne partije, vsako partijo, za katero je po carinskih formalnostih deklarirano, da jo sestavljajo ali da vsebuje take rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete.

(b) Z inšpekcijskimi pregledi se ugotovi, ali:

(i) je pošiljka ali partija opremljena z zahtevanimi spričevali, alternativnimi dokumenti ali žigi, kot je določeno v členu 13(1)(ii) (preverjanje dokumentov),

(ii) je pošiljka ali partija v celoti ali eden ali več njenih reprezentativnih vzorcev sestavljena ali vsebuje rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete, kot je deklarirano na zahtevanih dokumentih (preverjanje istovetnosti), ter

(iii) pošiljka ali partija v celoti ali eden ali več njenih reprezentativnih vzorcev, vključno z embalažo in, če je primerno, transportnim vozilom, ali njihov leseni pakirni material ustrezajo zahtevam, predpisanim v tej direktivi, kot je določeno v členu 13(1)(i) (zdravstveni pregled rastlin), in ali se uporablja člen 16(2).

2.  Preverjanje istovetnosti in zdravstveni pregledi rastlin se opravljajo z zmanjšano pogostostjo, če:

 so inšpekcijske preglede rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov v pošiljki ali partiji že opravili v pošiljateljevi tretji državi po tehničnih dogovorih iz člena 13b(6) ali

 so rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti v pošiljki ali partiji našteti v izvedbenih predpisih, sprejetih v ta namen skladno z odstavkom 5(b), ali

 rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti v pošiljki ali partiji prihajajo iz tretje države, za katero je v ali po krovnih mednarodnih fitosanitarnih sporazumih na podlagi načela recipročne obravnave med Skupnostjo in tretjo državo omenjena določba o zmanjšani pogostosti preverjanja istovetnosti in zdravstvenih pregledov rastlin,

razen če obstaja tehten razlog za mnenje, da niso izpolnjene zahteve, predpisane v tej direktivi.

Zdravstveni pregledi rastlin se lahko opravljajo z zmanjšano pogostostjo tudi, če se po podatkih, ki jih je zbrala Komisija in temeljijo na izkušnjah iz predhodnega vnosa takega materiala z istim izvorom v Skupnost in so jih potrdile vse zadevne države članice, ter po posvetovanju z odborom iz člena 18, lahko meni, da rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti v pošiljki ali partiji ustrezajo zahtevam, predpisanim v tej direktivi, če so izpolnjeni podrobni pogoji, določeni v izvedbenih predpisih skladno z odstavkom 5(c).

3.  Uradno „fitosanitarno spričevalo“ ali „fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz“ iz člena 13(1)(ii) se izda v vsaj enem uradnem jeziku Skupnosti in skladno z zakoni ali drugimi predpisi tretje države izvoza ali ponovnega izvoza, ki so bili sprejeti skladno z določbami IPPC, ne glede na to ali je zadevna država pristopila k IPPC ali ne. Naslovi se na „Organizacije za varstvo rastlin držav članic Evropske skupnosti“, kot je omenjeno v členu 1(4), prvi pododstavek, zadnji stavek.

Spričevalo ne sme biti napisano več kot 14 dni pred datumom, na katerega so v njem zajete rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti zapustili tretjo državo, v kateri je bil izdan.

Vsebuje informacije v skladu z vzorci, določenimi v prilogi k ICCP, ne glede na njegovo obliko.

Naredi se po enem od vzorcev, ki jih določi Komisija skladno z odstavkom 4. Spričevalo izdajo za to pooblaščeni organi na podlagi zakonov ali predpisov zadevne tretje države, ki so bili skladno z določbami IPPC predloženi Generalnemu direktorju FAO ali - v primeru tretjih držav, ki niso podpisnice IPPC - Komisiji. Komisija obvesti države članice o prejetih dokumentih.

4.  

(a) Skladno s postopkom iz člena 18(2) se določijo sprejemljivi vzorci, kot je določeno v različnih verzijah Priloge k IPPC. Po istem postopku se lahko za tretje države, ki niso podpisnice IPPC, predpišejo alternativne specifikacije za „fitosanitarna spričevala“ ali „fitosanitarna spričevala za ponovni izvoz“.

(b) Brez poseganja v člen 15(4) spričevala v primeru rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, naštetih v Prilogi IV, oddelek I ali del B, pod naslovom „Dodatna deklaracija“ opredelijo, če je ustrezno, katera posebna zahteva izmed tistih, ki so naštete kot alternative v ustrezni postavki v različnih delih Priloge IV, je bila izpolnjena. Ta opredelitev se naredi s sklicem na ustrezno postavko v Prilogi IV.

(c) V primeru rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, za katere se uporabljajo posebne zahteve, določene v Prilogi IV, del A ali del B, se uradna „fitosanitarna spričevala“ iz člena 13(1)(ii) izda v tretji državi, iz katere izvirajo rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti (država porekla).

(d) Vendar pa v primeru, če so lahko ustrezne posebne zahteve izpolnjene tudi na drugih mestih, kot so mesta porekla, ali ko se ne uporablja nobena posebna zahteva, se lahko „fitosanitarno spričevalo“ izda v tretji državi, iz katere rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti prihajajo (država pošiljateljica).

5.  Skladno s postopkom iz člena 18(2) se lahko sprejmejo izvedbeni predpisi, da:

(a) se določijo postopki za opravljanje zdravstvenih pregledov rastlin iz odstavka 1(b), točka (iii), vključno z minimalnimi števili in minimalnimi velikostmi vzorcev,

(b) se uvedejo seznami rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, za katere se izvajajo zdravstveni pregledi rastlin po zmanjšani pogostosti skladno z odstavkom 2, prvi pododstavek, druga alinea,

(c) se določijo podrobni pogoji za podatke iz odstavka 2, drugi pododstavek, in kriteriji za vrsto in raven omejitve zdravstvenih pregledov rastlin.

Komisija lahko vključi smernice v zvezi z odstavkom 2 v priporočila iz člena 21(6).

Člen 13b

1.  Države članice zagotovijo, da odgovorni uradni organi pregledajo tudi pošiljke ali partije, ki prihajajo iz tretje države, za katere pa po carinskih formalnostih ni deklarirano, da jih sestavljajo ali da vsebujejo rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete, naštete v Prilogi V, del B, če obstaja utemeljen razlog za mnenje, da so take rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti navzoči.

Države članice zagotovijo, da preiskovalni carinski urad v okviru sodelovanja iz člena 13c(4) nemudoma obvesti uradni organ svoje države članice, kadarkoli se s carinskim pregledom ugotovi, da pošiljko ali partijo, ki prihaja iz tretje države, sestavljajo ali da vsebuje nedeklarirane rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete, naštete v Prilogi V, del B.

Če ob izidu pregleda odgovornih uradnih organov še vedno obstaja dvom glede istovetnosti blaga, zlasti v zvezi z rodom ali vrsto rastlin ali rastlinskih proizvodov ali njihovega porekla, se šteje, da pošiljka vsebuje rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete, kot je našteto v Prilogi V, del B.

2.  Pod pogojem da ni nevarnosti, da bi se škodljivi organizmi razširili po Skupnosti:

(a) se člen 13(1) ne uporablja za vnos v Skupnost rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, ki se prenašajo z ene na drugo točko v Skupnosti in pri tem prečkajo ozemlje tretje države, ne da bi se spremenil njihov carinski status (interni tranzit),

(b) se člen 13(1) in člen 4(1) ne uporabljata za vnos v Skupnost rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, ki se prenašajo z ene na drugo točko v eni ali dveh tretjih državah in pri tem prečkajo ozemlje Skupnosti po ustreznih carinskih postopkih brez kakršne koli spremembe njihovega carinskega statusa.

3.  Brez poseganja v določbe člena 4 v zvezi s Prilogo III in če ni nobene nevarnosti, da bi se škodljivi organizmi razširili po Skupnosti, člena 13(1) ni treba uporabljati za vnos v Skupnost majhnih količin rastlin, rastlinskih proizvodov, hrane ali živalskih krmil, v kolikor se nanašajo na rastline ali rastlinske proizvode, če naj bi jih uporabljal lastnik ali prejemnik v negospodarske in nekomercialne namene ali so namenjeni za porabo med prevozom.

Skladno s postopkom iz člena 18(2) se lahko sprejmejo podrobna pravila, ki določajo pogoje za izvajanje te določbe, vključno z določitvijo „majhnih količin“.

4.  Pod opredeljenimi pogoji se člen 13(1) ne uporablja za vnos v Skupnost rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih premetov za uporabo v poskusih, v znanstvene namene ali za delo pri žlahtnjenju. Opredeljeni pogoji se določijo skladno s postopkom iz člena 18(2).

5.  Če ni nobene nevarnosti, da bi se škodljivi organizmi razširili po Skupnosti, lahko država članica sprejme odstopanje, da se člen 13(1) ne uporablja v določenih posameznih primerih za rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete, ki se gojijo, proizvajajo ali uporabljajo v njeni neposredni obmejni coni s tretjo državo in so vnesene v to državo članico, da bi se obdelovali na bližnjih lokacijah v obmejni coni na njenem ozemlju.

Ko dovoli tako odstopanje, država članica določi lokacijo in ime osebe, ki jo obdeluje. Te podatke, ki se redno ažurirajo, se da na voljo Komisiji.

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, za katere velja odstopanje po prvem pododstavku, so opremljene z listinskimi dokazi o lokaciji v ustrezni tretji državi, iz katere izvirajo navedene rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti.

6.  V tehničnih dogovorih, sklenjenih med Komisijo in pristojnimi organi v nekaterih tretjih državah in odobrenih v skladu s postopkom iz člena 18(2) je lahko dogovorjeno, da se dejavnosti iz člena 13(1)(i) lahko izvajajo tudi pod pristojnostjo Komisije in skladno z ustreznimi določbami člena 21 v tretji državi pošiljateljici v sodelovanju z uradno organizacijo za varstvo rastlin tiste države.

Člen 13c

1.  

(a) Formalnosti, kot je opredeljeno v členu 13a(1), inšpekcijski pregledi, kot je predpisano v členu 13b(1) in pregledi za ujemanje z določbami člena 4 glede Priloge III se, kot je določeno v odstavku 2, opravljajo v povezavi s formalnostmi, zahtevanimi za uvedbo carinskega postopka, kot je omenjeno v členu 13(1) ali členu 13(4).

Izvajajo se skladno z določbami Mednarodne konvencije o harmonizaciji mejnih pregledov blaga in zlasti Priloge 4 konvencije, kot je odobreno z Uredbo Sveta (EGS) št. 1262/84 ( 10 ).

(b) Države članice predpišejo, da morajo biti uvozniki, ne glede na to ali so proizvajalci ali ne, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, naštetih v Prilogi V, del B vključeni v uradni register države članice pod uradno registrsko številko. Določbe člena 6(5), tretji in četrti pododstavek, se uporabljata ustrezno za te uvoznike.

(c) Države članice tudi zagotavljajo, da:

(i) se uvozniki – ali njihovi carinski zastopniki - pošiljk, ki jih sestavljajo ali ki vsebujejo rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete, naštete v Prilogi V, del B, sklicujejo na vsaj en dokument, zahtevan za uvedbo carinskega postopka, kot je navedeno v členu 13(1) ali členu 13(4), na tako sestavo pošiljke, tako da podajo naslednje informacije:

 sklic na vrsto rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov z uporabo kode „integrirane tarife Evropskih skupnosti (Taric)“,

 izjavo „Ta pošiljka vsebuje fitosanitarno relevantne pridelke“ ali drugo enakovredno alternativno opombo, kot je dogovorjeno med carinskim uradom vstopnega mesta in uradnim organom vstopnega mesta,

 referenčno številko(-e) zahtevane fitosanitarne dokumentacije,

 uradno registrsko številko uvoznika, kot je navedeno pod (b) zgoraj;

(ii) letališčni organi, pristaniški organi ali uvozniki ali operaterji, kakor je urejeno med njimi, takoj ko zvedo za bližnji prihod takih pošiljk, o tem vnaprej obvestijo carinski urad vstopnega mejnega prehoda in uradni organ vstopnega mejnega prehoda.

Države članice lahko to določbo smiselno uporabljajo za primere kopenskega prometa, zlasti če se prihod pričakuje izven običajnega delovnega časa ustreznega uradnega organa ali drugega urada, kot je določeno v odstavku 2.

2.  

(a) „Preverjanje dokumentov“ in inšpekcijske preglede, kot je predpisano v členu 13b(1), in preglede ujemanja z določbami člena 4 v zvezi s Prilogo III mora opraviti uradni organ vstopnega mejnega prehoda ali carinski urad vstopnega mejnega prehoda po dogovoru med odgovornim uradnim organom in carinskimi uradi tiste države članice.

(b) Brez poseganja v (c) in (d) spodaj, mora „preverjanje istovetnosti“ in „zdravstvene preglede rastlin“ opraviti uradni organ vstopnega mejnega prehoda v povezavi s carinskimi formalnostmi, zahtevanimi za uvedbo carinskega postopka, kot je navedeno v členu 13(1) ali členu 13(4), in sicer na istem mestu kot te formalnosti, v prostorih uradnega organa vstopnega mejnega prehoda ali na katerem koli bližnjem kraju, ki ga določijo ali odobrijo carinski organi in odgovorni uradni organ in ki ni namembni kraj, kot je določeno pod (d).

(c) Vendar pa lahko v primeru tranzita blaga, ki ni iz Skupnosti, uradni organ vstopnega mejnega prehoda v dogovoru z uradnim organom ali organi namembnega kraja sklene, da „preverjanje istovetnosti“ ali „zdravstvene preglede rastlin“ v celoti ali delno opravi uradni organ namembnega kraja v svojih prostorih ali na katerem koli bližnjem kraju, ki ga določijo ali odobrijo carinski organi in odgovorni uradni organ in ki ni namembni kraj, kot je določeno pod (d). Če ni sklenjen tak dogovor, „preverjanje istovetnosti“ ali „zdravstveni pregled rastlin“ v celoti opravi uradni organ vstopnega mejnega prehoda na katerem koli kraju, določenem pod (b).

(d) V skladu s postopkom iz člena 18(2) se lahko opredelijo nekateri primeri ali okoliščine, v katerih lahko „preverjanje istovetnosti“ ali „zdravstvene preglede rastlin“ opravijo na namembnem kraju, kot je kraj proizvodnje, ki ga odobrijo uradni organ in carinski organi, odgovorni za območje, na katerem je namembni kraj, namesto na prej omenjenih drugih krajih, pod pogojem da so izpolnjena posebna jamstva in upoštevani dokumenti v zvezi s prevozom rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov.

(e) Skladno s postopkom iz člena 18(2) se sprejmejo izvedbeni predpisi v zvezi z:

 minimalnimi pogoji za izvajanje „zdravstvenih pregledov rastlin“; pod (b), (c) in (d),

 posebnimi jamstvi in dokumenti glede prevoza rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov na kraje, določene v (c) in (d), da se zagotovi, da ni nobene nevarnosti za razširjanje škodljivih organizmov med prevozom,

 posebnimi jamstvi in minimalnimi pogoji glede ustreznosti namembnega kraja za skladiščenje in glede skladiščnih pogojev obenem z opredelitvijo primerov pod (d).

(f) V vseh primerih se „zdravstveni pregledi rastlin“ štejejo za sestavni del formalnosti, omenjenih v členu 13(1).

3.  Države članice lahko predpišejo, da se ustrezni original ali spričevala ali alternativni dokumenti v elektronski obliki z izjemo žigov, kot je opredeljeno v členu 13(1)(ii), ki se ga predloži odgovornemu uradnemu organu za „preverjanje dokumentov“ skladno z določbami člena 13a(1)(b)(i) ob inšpekcijskem pregledu označi z „vizo“ tistega organa skupaj s poimenovanjem in datumom predložitve dokumenta.

Skladno s postopkom iz člena 18(2) se lahko uvede standardiziran sistem, da se zagotovi, da se za določene rastline, namenjene za saditev, informacije iz spričevala posredujejo pristojnemu uradnemu organu vsake države članice ali območja, kamor so rastline iz pošiljke namenjene ali kjer naj bi se posadile.

4.  Države članice Komisiji in drugim državam članicam v pisni obliki posredujejo seznam krajev, določenih za vstopne mejne prehode. Kakršne koli spremembe tega seznama je prav tako treba poslati nemudoma v pisni obliki.

Države članice sestavijo seznam krajev, kot je določeno pod 2(b) in 2(c), ter namembnih krajev, kot je določeno pod 2(d), za katere so odgovorne. Ti seznami so dostopni Komisiji.

Vsak uradni organ vstopnega mesta in vsak uradni organ namembnega kraja, ki izvaja preverjanje istovetnosti ali zdravstvene preglede rastlin, mora izpolnjevati nekatere minimalne pogoje v zvezi z infrastrukturo, osebjem in opremo.

Skladno s postopkom iz člena 18(2) so prej omenjeni minimalni pogoji predpisani v izvedbenih predpisih.

Skladno z istim postopkom se predpišejo podrobna pravila glede:

(a) vrste dokumentov, zahtevanih za uvedbo carinskega postopka, na katerih so informacije, določene v odstavku 1(c)(i),

(b) sodelovanja med:

(i) uradnim organom vstopnega mejnega prehoda in uradnim organom namembnega kraja;

(ii) uradnim organom vstopnega mejnega prehoda in carinskim uradom vstopnega mejnega prehoda;

(iii) uradnim organom namembnega kraja in carinskim uradom namembnega kraja,

(iv) uradnim organom vstopnega mejnega prehoda in carinskim uradom namembnega kraja.

Navedena pravila vključujejo vzorčne formularje dokumentov, ki se uporabljajo pri tem sodelovanju, način prenosa teh dokumentov, postopke za izmenjavo informacij med zgoraj omenjenimi uradnimi organi in uradi ter ukrepe, ki jih je treba sprejeti za ohranjanje istovetnosti partij in pošiljk in za varstvo pred razširjanjem škodljivih organizmov, zlasti med prevozom, do dokončanja zahtevanih carinskih formalnosti.

5.  Države članice prejmejo finančni prispevek Skupnosti za krepitev infrastrukture za inšpekcijske preglede, v kolikor ta zadeva zdravstvene preglede rastlin, opravljene skladno z odstavkom 2(b) ali (c).

Namen tega prispevka je, da se na mestih inšpekcijskih pregledov, razen tistih v namembnih krajih, izboljša dobava opreme in kapacitet, potrebnih za opravljanje inšpekcijskih pregledov in preverjanj ter, če je primerno, za izvajanje ukrepov iz odstavka 7 nad ravnijo, ki je že dosežena z izpolnjevanjem minimalnih pogojev, določenih v izvedbenih predpisih skladno z odstavkom 2(e).

Komisija predlaga, da se v ta namen razporejena ustrezna sredstva vključijo v splošni proračun Evropske unije.

V okviru razporejenih sredstev za te namene prispevek Skupnosti pokriva do 50 % izdatkov, ki se nanašajo neposredno na izboljšave opreme in kapacitet.

Podrobna pravila glede finančnega prispevka Skupnosti se predpišejo v izvedbeni uredbi, sprejeti po postopku iz člena 18(2).

O dodelitvi in znesku finančnega prispevka Skupnosti se odloča po postopku iz člena 18(2) z vidika informacij in dokumentov, ki jih dostavijo zadevne države članice, in, če je primerno, rezultatov pregledov, ki jih pod pristojnostjo Komisije opravijo strokovnjaki iz člena 21, ter glede na razporejena sredstva, na voljo za te namene.

6.  Člen 10(1) in (3) se smiselno uporablja za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz člena 13, če so navedeni v Prilogi V, del A in če se na podlagi formalnosti iz člena 13(1) šteje, da so izpolnjeni tam določeni pogoji.

7.  Če se na podlagi formalnosti iz člena 13(1) šteje, da tam določeni pogoji niso izpolnjeni, se nemudoma sprejme eden ali več izmed naslednjih uradnih ukrepov:

(a) zavrnitev vnosa celotne ali dela pošiljke v Skupnost,

(b) premeščanje v namembni kraj izven Skupnosti pod uradnim nadzorom skladno z ustreznim carinskim postopkom med njihovim premeščanjem po Skupnosti,

(c) odstranitev okuženega/napadenega pridelka iz pošiljke,

(d) uničenje,

(e) uvedba karantene, dokler niso na voljo rezultati preiskav ali uradnih preskusov,

(f) izjemoma in samo v posebnih razmerah ustrezno tretiranje, če odgovorni uradni organ države članice meni, da bodo kot rezultat tretiranja izpolnjeni pogoji in preprečena nevarnost za širjenje škodljivega organizma; ukrep ustreznega tretiranja se sprejme tudi v zvezi s škodljivimi organizmi, ki niso našteti v Prilogi I ali Prilogi II.

Člen 11(3), drugi odstavek, se smiselno uporablja.

Pri zavrnitvi, omenjeni pod (a), ali premestitvi v namembni kraj izven Skupnosti, omenjeni pod (b), ali odstranitvi, omenjeni pod (c), države članice predpišejo, da odgovorno uradni organ razveljavi fitosanitarna spričevala ali fitosanitarna spričevala za ponovni izvoz in katerikoli drugi dokument, ki so bili predloženi, ko so bile rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti predani za vnos na njihovo ozemlje. Ob preklicu omenjeni uradni organ na sprednjo stran na vidno mesto odtisne trikotni žig rdeče barve z oznako „spričevalo razveljavljeno“ ali „dokument razveljavljen“ skupaj s svojim imenom in datumom zavrnitve, začetkom premeščanja v namembni kraj izven Skupnosti ali odstranitve. Napisana je z velikimi črkami v vsaj enem od uradnih jezikov Skupnosti.

8.  Ne glede na zahtevano uradno obveščanje in informiranje iz člena 16 države članice zagotovijo, da odgovorni uradni organi obvestijo organizacijo za varstvo rastlin tretje države, od koder blago izvira, ali tretjo državo pošiljateljico in Komisijo o vseh primerih, ko so rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete, ki prihajajo iz zadevne tretje države, zadržali, ker niso izpolnjevale zahtev glede zdravstvenega varstva rastlin, ter o vzrokih za zadržanje ne glede na ukrep, ki bi ga država članica lahko ali ga je izvedla v zvezi z zadržano pošiljko. Informacija se pošlje, takoj ko je mogoče, tako da lahko prizadete organizacije za varstvo rastlin in, če je primerno, tudi Komisija proučijo primer, da bi naredile korake, potrebne za preprečevanje nadaljnjih podobnih primerov. Po postopku iz člena 18(2) se lahko uvede standardiziran sistem informiranja.

Člen 13d

1.  Države članice zagotovijo pobiranje pristojbin (fitosanitarna pristojbina) zaradi pokrivanja stroškov, ki jih povzročijo preverjanje dokumentov, preverjanje istovetnosti in zdravstveni pregledi rastlin iz člena 13a(1), ki se opravijo skladno s členom 1. Višina pristojbine odraža:

(a) plače, vključno s socialnim zavarovanjem, inšpektorjev, vključenih v zgoraj omenjene preglede;

(b) pisarno, druge kapacitete, orodje in opremo za te inšpekcijske preglede;

(c) jemanje vzorcev za vizualne preglede ali laboratorijsko testiranje;

(d) laboratorijsko testiranje;

(e) administrativa opravila (vključno z obratovalno režijo), potrebna za učinkovito opravljanje pregledov, ki lahko vključujejo začetno izobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje inšpektorjev.

2.  Države članice lahko višino fitosanitarne pristojbine določijo na podlagi podrobnega izračuna stroškov, opravljenega skladno z odstavkom 1, ali uporabljajo standardno pristojbino, kot je določeno v Prilogi VIIIa.

Če se skladno s členom 13a(2) za neko skupino rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov s poreklom iz nekaterih tretjih držav izvajajo preverjanje istovetnosti in zdravstveni pregledi rastlin z zmanjšano pogostostjo, države članice pobirajo sorazmerno znižano fitosanitarno pristojbino za vse pošiljke in partije v tej skupini, ne glede na to ali so podvržene inšpekcijskemu pregledu ali ne.

Po postopku iz člena 18(2) se lahko sprejmejo izvedbeni ukrepi, da se določi višina te znižane fitosanitarne pristojbine.

3.  Če država članica določi fitosanitarno pristojbino na podlagi stroškov, ki jih nosi odgovorni uradni organ te države članice, prizadete države članice Komisiji pošljejo poročila, ki podrobno prikazujejo metodo izračuna pristojbin glede na elemente, naštete v odstavku 1.

Nobena pristojbina, naložena v skladu s prvim pododstavkom, ne sme biti višja od dejanskih stroškov, ki jih nosi odgovorni uradni organ države članice.

4.  Dovoljeno ni nobeno neposredno niti posredno povračilo pristojbin, predpisanih s to direktivo. Vendar pa se možna uporaba standardne pristojbine države članice, kot je določeno v Prilogi VIIIa, ne šteje za posredno povračilo.

5.  Standardna pristojbina, kot je določeno v prilogi VIIIa, ne vpliva na dodatne dajatve za povračilo dodatnih stroškov, ki nastanejo pri posebnih dejavnostih, povezanih s pregledi, kot so izjemna potovanja inšpektorjev ali čakalne dobe inšpektorjev zaradi nenačrtovanih zamud pri prihodu pošiljk, pregledov, opravljenih izven rednih delovnih ur, dodatni pregledi ali laboratorijski testi, potrebni poleg tistih iz člena 13 zaradi potrditve ugotovitev, izpeljanih iz pregledov, posebnih fitosanitarnih ukrepov, kot jih zahtevajo akti Skupnosti na podlagi členov 15 ali 16, ukrepov, izvedenih po členu 13c(7) ali prevajanja potrebnih dokumentov.

6.  Države članice imenujejo organe, pooblaščene za zaračunavanje fitosanitarne pristojbine. Pristojbino plača uvoznik ali njegov carinski posrednik.

7.  Fitosanitarna pristojbina nadomesti vse druge dajatve ali pristojbine, ki se pobirajo v državah članicah na državni, regionalni ali lokalni ravni za preglede iz odstavka 1 in za potrdila zanje.

Člen 13e

„Fitosanitarno spričevalo“ in „fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz“, ki jih države članice izdajajo po IPPC, so v formatu standardiziranega vzorca iz Priloge VII.

▼B

Člen 14

Svet na predlog Komisije, sprejme spremembe prilog.

Vendar se po postopku iz ►M4  člena 18(2) ◄ , sprejmejo:

(a) dodatne postavke k Prilogi III v zvezi z nekaterimi rastlinami, rastlinskimi proizvodi ali drugimi predmeti, ki izvirajo iz določenih tretjih držav:

(i) če se te postavke uvedejo na zahtevo države članice, ki že uporablja posebne prepovedi glede vnosa takih proizvodov iz tretjih držav;

(ii) če predstavljajo škodljivi organizmi, ki so navzoči v državi izvora, nevarnost za zdravje rastlin po vsej Skupnosti ali njenem delu in

(iii) če se ne da učinkovito odkriti njihove morebitne navzočnosti na proizvodih ob njihovem vnosu;

(b) dodatne postavke k drugim prilogam v zvezi z nekaterimi rastlinami, rastlinskimi proizvodi ali drugimi predmeti, ki izvirajo iz določenih tretjih držav:

(i) če se te postavke uvedejo na zahtevo države članice, ki že uporablja posebne prepovedi ali omejitve glede vnosa takih proizvodov iz tretjih držav;

(ii) če predstavljajo škodljivi organizmi, ki so navzoči v državi izvora, nevarnost za zdravje rastlin po vsej Skupnosti ali njenem delu v zvezi s pridelki, za katere se obseg možne škode ne da predvideti;

(c) katera koli sprememba dela B prilog ►M4  po posvetovanju z zadevno državo članico ◄ ;

▼M4

(d) kakršna koli sprememba Prilog, ki se opravi z vidika razvoja znanstvenega ali tehničnega znanja ali ki je, če je tehnično utemeljena, skladna z nevarnostjo škodljivih organizmov;

▼M4

(e) spremembe Priloge VIIIa.

▼B

Člen 15

▼M4

1.  Po postopku iz člena 18(2) se lahko predvidijo odstopanja:

 od člena 4(1) in (2) glede na Prilogo III, del A in del B brez poseganja v določbe člena 4(5) in od člena 5(1) in (2) in tretje alinee člena 13(1)(i) v zvezi z zahtevami, omenjenimi v Prilogi IV, del A, oddelek I in Prilogi IV, del B,

 od člena 13(1)(ii) v primeru lesa, če so zagotovljeni enakovredni varstveni ukrepi z alternativno dokumentacijo ali oznakami.

▼B

če se ugotovi, da se nevarnost širjenja škodljivih organizmov prepreči z enim ali več naslednjimi dejavniki:

 izvor rastlin ali rastlinskih proizvodov,

 ustrezno tretiranje,

 posebni varnostni ukrepi za uporabo rastlin ali rastlinskih proizvodov.

Nevarnost se oceni na podlagi razpoložljivih znanstvenih in tehničnih informacij; kadar so take informacije nezadostne, se dopolnijo z dodatnimi poizvedbami, ali če je to primerno, s poizvedbami, izvedenimi v pristojnosti Komisije in v skladu z ustreznimi določbami člena 21 v državi izvora rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov.

Vsaka odobritev se uporablja posamezno za vse ozemlje Skupnosti ali njen del pod pogoji, ki upoštevajo nevarnost širjenja škodljivih organizmov z zadevnim proizvodom na varovanih območjih ali v nekaterih regijah ob upoštevanju razlik v kmetijskih in ekoloških razmerah. V takih primerih se zadevne države članice izrecno izvzamejo iz določenih obveznosti, izhajajočih iz gornjih določb v odločbah, ki predvidevajo te odobritve.

Nevarnost se oceni na podlagi razpoložljivih znanstvenih in strokovnih informacij. Kadar so take informacije nezadostne, se dopolnijo z dodatnimi poizvedbami, ali če je ustrezno, s poizvedbami, ki jih izvede Komisija v državi izvora rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov.

▼M4

2.  Skladno s postopki iz prvega pododstavka odstavka 1 se fitosanitarni ukrepi, ki jih za izvoz v Skupnost sprejme tretja država, priznajo za enakovredne fitosanitarnim ukrepom, predpisanim v tej direktivi, zlasti tistim, ki so opredeljeni v Prilogi IV, če ta tretja država objektivno prikaže Skupnosti, da njeni ukrepi dosegajo ustrezno raven fitosanitarnega varstva Skupnosti in če to potrdijo sklepi na podlagi ugotovitev, doseženih ob primernem dostopu strokovnjakov iz člena 21 zaradi inšpekcijskega pregleda, testiranja in drugih ustreznih postopkov v zadevni tretji državi.

Na zahtevo tretje države Komisija začne s posvetovanji zaradi doseganja dvostranskih ali večstranskih sporazumov o priznavanju enakovrednosti določenih fitosanitarnih ukrepov.

3.  Odločbe o odstopanjih po prvem pododstavku odstavka 1 ali priznavanje enakovrednosti po odstavku 2 zahtevajo, da država izvoznica za vsak posamezen primer uporabe uradno v pisni obliki ugotovi, da so izpolnjeni pogoji, ki so tam predpisani, ter določajo podrobnosti o uradni ugotovitvi, ki potrjuje izpolnjevanje pogojev.

4.  Odločbe iz odstavka 3 opredeljujejo, ali in na kak način države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o vsakem posameznem primeru uporabe ali skupinah primerov uporabe.

▼B

Člen 16

1.  Vsaka država članica takoj ►M4   v pisni obliki ◄ uradno obvesti Komisijo in druge države članice o navzočnosti katerih koli škodljivih organizmov, navedenih v oddelku I dela A Priloge I ali oddelku I dela A Priloge II, na njenem ozemlju ali o pojavu katerih koli škodljivih organizmov, navedenih v oddelku II dela A Priloge I ali oddelku II dela A ali dela B Priloge II, na delu njenega ozemlja, na katerem je bila njihova navzočnost prej neznana.

Država članica sprejme vse potrebne ukrepe za izkoreninjenje, ali če to ni mogoče, za preprečevanje širjenja zadevnih škodljivih organizmov. Komisijo in druge države članice obvesti o sprejetih ukrepih.

2.  Vsaka država članica takoj ►M4   v pisni obliki ◄ uradno obvesti Komisijo in druge države članice o dejanskem ali domnevnem pojavu škodljivih organizmov, ki niso navedeni v Prilogi I ali Prilogi II, katerih navzočnost na njenem ozemlju prej ni bila znana. Komisijo in druge države članice obvesti o varstvenih ukrepih, ki jih je sprejela ali jih namerava sprejeti. Ti ukrepi morajo med drugim biti taki, da preprečujejo nevarnost širjenja zadevnega škodljivega organizma na ozemlju drugih držav članic.

V zvezi s pošiljkami rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov iz tretjih držav, ki predstavljajo neposredno nevarnost vnosa ali širjenja škodljivih organizmov, navedenih v odstavku 1 in v prvem pododstavku tega odstavka, država članica takoj sprejme potrebne ukrepe za zaščito ozemlja Skupnosti pred to nevarnostjo in o tem obvesti Komisijo in druge države članice.

Če država članica presodi, da obstaja neposredna nevarnost, razen tiste, navedene v drugem pododstavku, takoj ►M4   v pisni obliki ◄ uradno obvesti Komisijo in druge države članice o ukrepih, ki jih želi sprejeti. Če presodi, da se ti ukrepi ne sprejmejo v ustreznem času, da bi preprečili vnos ali širjenje škodljivega organizma na njenem ozemlju, lahko začasno sprejme dodatne potrebne ukrepe, če Komisija ni sprejela ukrepov v skladu z odstavkom 3.

Komisija bo z morebitnimi predlogi do 31. decembra 1992 Svetu predstavila poročilo o delovanju te določbe.

3.  V primerih, navedenih v odstavkih 1 in 2, Komisija čim prej preveri stanje v okviru Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin. Poizvedbe na kraju samem se lahko opravijo v pristojnosti Komisije in v skladu z ustreznimi določbami člena 21. ►M4   Na podlagi analize nevarnosti škodljivih organizmov v primerih iz odstavka 2 se lahko sprejmejo ◄ potrebni ukrepi, vključno s tistimi, s katerimi se odloči, ali naj se ukrepi, ki so jih sprejele države članice, prekličejo ali spremenijo po postopku iz ►M4  člena 18(2) ◄ . Komisija spremlja razvoj stanja in po istem postopku spremeni ali prekliče navedene ukrepe glede na razvoj stanja. Do sprejema ukrepa po prej navedenem postopku lahko država članica ohrani ukrepe, ki jih je uporabila.

4.  Podrobna pravila za uporabo odstavkov 1 in 2 se sprejmejo, kakor je potrebno, ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ .

▼M4

5.  Če Komisija ni bila obveščena o ukrepih, izvedenih po odstavku 1 ali 2, ali če šteje izvedene ukrepe za neustrezne, lahko do sestanka Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin sprejme začasne varstvene ukrepe na podlagi predhodne analize nevarnosti škodljivih organizmov, da bi odpravila ali, če to ni mogoče, ustavila širjenje zadevnega škodljivega organizma. Ti ukrepi se čim prej predložijo Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin, da jih potrdi, dopolni ali prekliče skladno s postopkom iz člena 18(2).

▼M4 —————

▼M4

Člen 18

1.  Komisiji pomaga Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin, ustanovljen s Sklepom Sveta 76/894/EGS ( 11 ), v nadaljevanju „Odbor“.

2.  Pri sklicih na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Določi se, da obdobje, predpisano v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3.  Odbor sprejme svoj poslovnik.

▼M4 —————

▼B

Člen 20

1.  Ta direktiva ne vpliva na določbe Skupnosti o zahtevah zdravstvenega varstva rastlin in rastlinskih proizvodov, razen če predvideva ali izrecno dovoljuje strožje tovrstne zahteve.

2.  Spremembe te direktive, ki so potrebne za zagotavljanje skladnosti z določbami Skupnosti, navedenimi v odstavku 1, se sprejmejo ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ .

3.  Za vnos rastlin ali rastlinskih proizvodov na svoje ozemlje, zlasti tistih, navedenih v Prilogi VI, in njihove embalaže ali prevoznih sredstev, ki jih prevažajo, lahko države članice sprejmejo posebne ukrepe zdravstvenega varstva rastlin proti škodljivim organizmom, ki praviloma napadajo skladiščene rastline ali rastlinske proizvode.

Člen 21

1.  Za zagotavljanje pravilne in enotne uporabe te direktive in ne glede na preglede, opravljene v pristojnosti držav članic, sme Komisija organizirati preglede, ki naj jih opravijo izvedenci v njeni pristojnosti in ob upoštevanju nalog, navedenih v odstavku 3, na kraju samem ali kje drugje, v skladu z določbami tega člena.

Če se taki pregledi opravljajo v državi članici, jih je treba izvesti v sodelovanju z uradno organizacijo za varstvo rastlin te države članice, kakor je določeno v odstavkih 4 in 5, in v skladu s postopki iz odstavka 7.

2.  Izvedence, navedene v odstavku 1, lahko:

 zaposli Komisija,

 zaposlijo države članice in jih začasno ali priložnostno dajo na voljo Komisiji.

Vsaj v eni državi članici so si izvedenci pridobili potrebno usposobljenost, ki se zahteva od oseb, pristojnih za izvajanje in spremljanje uradnih zdravstvenih inšpekcijskih pregledov rastlin.

▼M4

3.  Pregledi iz odstavka 1 se lahko opravljajo v zvezi z naslednjimi nalogami:

 nadzorni pregledi skladno s členom 6,

 izvajanje uradnih pregledov skladno s členom 12(3),

 spremljanje ali v okviru določb iz petega pododstavka odstavka 5 izvajanje inšpekcijskih pregledov v sodelovanju z državami članicami skladno s členom 13(1),

 izvajanje ali spremljanje dejavnosti, opredeljenih v tehničnih predpisih iz člena 13b(6),

 izvajanje preiskav iz člena 15(1), 15(2) in člena 16(3),

 spremljanje, zahtevano po določbah o pogojih, pod katerimi se lahko določeni škodljivi organizmi, rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti vnašajo v ali premeščajo po Skupnosti ali nekaterih njenih varovanih območjih zaradi poskusov ali v znanstvene namene ali za delo na žlahtnjenju iz členov 3(9), 4(5), 5(5) in 13b(4),

 spremljanje, zahtevano po pooblastilih, podeljenih skladno s členom 15, po ukrepih, ki jih izvajajo države članice skladno s členom 16(1) ali (2), ali po ukrepih, sprejetih skladno s členom 16(3) ali (5),

 pomoč Komisiji v zadevah iz odstavka 6,

 izvajanje katere koli druge dolžnosti, naložene strokovnjakom v podrobnih pravilih iz odstavka 7.

▼B

4.  Za izpolnjevanje nalog iz odstavka 3 lahko izvedenci, navedeni v odstavku 1:

 obiščejo vzgajališča rastlin za saditev, kmetije in druga mesta, na katerih so ali so bile gojene, pridelovane, predelovane ali skladiščene rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti,

 obiščejo mesta, na katerih se opravljajo naloge v skladu s členom 6 ali inšpekcijski pregledi v skladu s členom 13,

 se posvetujejo z uradniki iz uradnih organizacij za varstvo rastlin v državah članicah,

 spremljajo nacionalne inšpektorje v državah članicah pri njihovem opravljanju dejavnosti za namene uporabe te direktive.

5.  V okviru sodelovanja, navedenega v drugem pododstavku odstavka 1, se uradna organizacija za varstvo rastlin države članice pravočasno vnaprej obvesti o nalogi, da se lahko opravijo potrebne priprave.

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev, da cilji in učinkovitost inšpekcijskih pregledov niso v nevarnosti. Zagotovijo, da lahko izvedenci nemoteno izvajajo svoje naloge in sprejemajo ustrezne ukrepe, da se jim na njihovo zahtevo zagotovijo potrebni razpoložljivi objekti in naprave, vključno z laboratorijsko opremo in laboratorijskim osebjem. Komisija zagotovi povrnitev stroškov, ki izhajajo iz takih zahtev v mejah proračunskih sredstev, ki so na voljo za namene te naloge v splošnem proračunu Evropske unije. ►M4  Ta določba se ne uporablja za izdatke, ki so rezultat naslednjih vrst zahtev, postavljenih ob sodelovanju imenovanih strokovnjakov pri inšpekcijskih pregledih ob uvozu držav članic: laboratorijsko testiranje in vzorčenje za vizualne preglede ali za laboratorijsko testiranje, ki so že pokriti s pristojbinami iz člena 13d. ◄

Če tako zahteva nacionalna zakonodaja, mora izvedence ustrezno pooblastiti uradna organizacija za varstvo rastlin zadevne države članice ter morajo upoštevati pravila in običajne postopke, ki se zahtevajo od uradnikov te države članice.

Kadar je naloga sestavljena iz spremljanja preverjanj, navedenih v členu 6, spremljanja inšpekcijskih pregledov, navedenih v členu 13(1), ali poizvedb, navedenih v členu 15(1) in členu 16(3), se sklepi ne smejo sprejeti na kraju samem. Izvedenci poročajo Komisiji o svojih dejavnostih in svojih ugotovitvah.

Kadar je naloga sestavljena iz opravljanja inšpekcijskih pregledov v skladu s členom 13(1), so ti inšpekcijski pregledi vključeni v skladu z veljavnim programom inšpekcijskih pregledov in morajo biti v skladu s pravili postopka, ki jih sprejme država članica; pri skupnem inšpekcijskem pregledu država članica dovoli vnos pošiljke v Skupnost le, če sta njena organizacija za varstvo rastlin in Komisija soglasni. ►M4  V skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ , se ta pogoj lahko razširi na druge nepreklicne zahteve, ki se uporabijo za pošiljke pred vnosom v Skupnost, če je glede na izkušnje, to potrebno. Če se izvedenec Skupnosti in nacionalni inšpektor ne strinjata, sprejme država članica potrebne začasne ukrepe do dokončne odločitve.

V vseh primerih se po običajnih postopkih uporabijo nacionalne določbe v zvezi s kazenskim postopkom in upravnimi sankcijami. Če izvedenci ugotovijo domnevno kršitev določb te direktive, je treba o tem uradno obvestiti pristojne organe države članice.

6.  Komisija:

 vzpostavi mrežo za uradno obveščanje o novih pojavih škodljivih organizmov,

 oblikuje priporočila za pripravo navodil za izvedence in za nacionalne inšpektorje pri izvajanju njihovih dejavnosti.

Kot pomoč Komisiji pri tej zadnji nalogi države članice uradno obvestijo Komisijo o zdajšnjih nacionalnih inšpekcijskih postopkih na področju zdravstvenega varstva rastlin.

7.  Komisija ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ , podrobna pravila za uporabo tega člena, skupaj s tistimi, ki se uporabijo za sodelovanje iz drugega podostavka odstavka 1.

8.  Komisija najpozneje do 31. decembra 1994 poroča Svetu o izkušnjah, pridobljenih pri izvajanju določb tega člena. Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije, sprejme potrebne ukrepe za spremembo teh določb, kjer je ustrezno, na podlagi teh izkušenj.

Člen 22

Pri dejanskem ali domnevnem pojavu škodljivega organizma zaradi njegovega vnosa ali širjenja v Skupnosti, lahko države članice prejmejo finančni prispevek Skupnosti za „ obvladovanje zdravstvenega varstva rastlin“ na podlagi členov 23 in 24 za kritje izdatkov, ki se neposredno nanašajo na potrebne ukrepe, sprejete ali načrtovane za boj proti temu škodljivemu organizmu, da bi ga izkoreninili, ali če to ni mogoče, preprečili njegovo širjenje. Komisija predlaga, da se za ta namen predvidijo ustrezna proračunska sredstva v splošnem proračunu Evropske unije.

Člen 23

1.  Zadevna država članica lahko, na podlagi zahteve, prejme finančni prispevek Skupnosti, naveden v členu 22, če se za zadevni škodljivi organizem, ne glede na to, ali je naveden v prilogah I in II, ugotovi:

 da je bil uradno prijavljen v skladu s prvim pododstavkom člena 16(1) ali (2) in

 da predstavlja neposredno nevarnost za vso Skupnost ali njen del zaradi svojega pojava na območju, na katerem njegova navzočnost do zdaj ni bila znana ali je bil izkoreninjen ali se izkoreninja in

 je bil vnesen na območje prek pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov iz tretje države ali z drugega območja Skupnosti.

2.  Naslednji ukrepi se uvrščajo med potrebne po členu 22:

(a) uničenje, dezinfekcija, dezinfestacija, sterilizacija, čiščenje ali drugo tretiranje, ki se izvaja uradno ali na uradno zahtevo:

(i) v zvezi z rastlinami, rastlinskimi proizvodi ali drugimi predmeti, ki sestavljajo pošiljko/pošiljke, s katero/s katerimi je bil škodljivi organizem vnesen na območje, in za katere se ugotovi, da so kontaminirane ali občutljive za kontaminacijo;

(ii) v zvezi z rastlinami, rastlinskimi proizvodi in drugimi predmeti, za katere se ugotovi, da so kontaminirani ali občutljivi za kontaminacijo z vnesenim škodljivim organizmom, pridelani iz rastlin v zadevni pošiljki/pošiljkah ali so bili v neposredni bližini rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov teh pošiljk ali rastlin, ki so bile iz njih pridelane;

(iii) v zvezi z rastnimi substrati in zemljo, za katere se ugotovi, da so kontaminirani ali občutljivi za kontaminacijo s škodljivim organizmom;

(iv) v zvezi s proizvodnim materialom, embalažo, ovojnim in skladiščnim materialom, prostori za skladiščenje ali pakiranje in prevoznimi sredstvi, ki so bili v stiku z vsemi rastlinami, rastlinskimi proizvodi in drugimi zgoraj navedenimi predmeti ali le njihovim delom;

(b) inšpekcijski pregledi ali testiranje, izvedeno uradno ali na uradno zahtevo, za spremljanje navzočnosti ali obsega kontaminacije z vnesenim škodljivim organizmom;

(c) prepovedi ali omejitve glede uporabe rastnih substratov, obdelovalnih območij ali posesti in rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov razen materiala iz pošiljke/pošiljk ali materiala, pridelanega iz njih, kadar izhajajo iz uradnih sklepov, sprejetih na podlagi nevarnosti za zdravje rastlin v zvezi z vnesenim škodljivim organizmom.

3.  Plačila iz javnih sredstev:

 za kritje vseh stroškov ali dela stroškov ukrepov, iz odstavka 2(a) in (b), razen tistih, ki se nanašajo na redne tekoče stroške zadevnega pristojnega uradnega organa ali

 za nadomestilo vseh ali dela finančnih izgub, razen izgube dobička, ki izhajajo neposredno iz enega ali več ukrepov, opisanih v odstavku 2(c),

so neposredni izdatki za potrebne ukrepe, navedene v odstavku 2.

Z odstopanjem od druge alinee prvega pododstavka se lahko z izvedbeno uredbo ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ , določi primere, ko se nadomestilo za izgubo dobička upošteva kot izdatek v neposredni zvezi s potrebnimi ukrepi ob upoštevanju zahtev, navedenih v zvezi s tem v odstavku 5, in časovne omejitve največ treh let, ki se uporabijo za te primere.

4.  Da bi bila država članica upravičena do finančnega prispevka Skupnosti, in brez poseganja v člen 16, vloži prošnjo na Komisijo najpozneje do konca koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem je bil odkrit pojav škodljivega organizma, in takoj obvesti Komisijo in druge države članice:

 o sklicu na uradno obveščanje, predvideno v prvi alinei odstavka 1,

 o naravi in obsegu pojava škodljivega organizma iz člena 22, ter kdaj, kje in kako je bil odkrit,

 o identiteti pošiljk, navedenih v tretji alinei odstavka 1, prek katerih je bil škodljivi organizem vnesen,

 o potrebnih ukrepih, ki so bili sprejeti ali so načrtovani, za katere išče pomoč, skupaj s časovnim razporedom zanje in

 o dobljenih rezultatih in dejanskih ali ocenjenih stroških za izdatke, ki nastanejo ali naj bi nastali, ter deležu teh izdatkov, ki se krijejo ali naj se krijejo iz javnih sredstev države članice, zato da bi se izvajali ti potrebni ukrepi.

Če je pojav škodljivega organizma ugotovljen pred 30. januarjem 1997, se ta datum upošteva kot datum odkritja po tem odstavku in odstavku 5, če dejanski datum odkritja ni pred 1. januarjem 1995. Vendar pa se ta določba ne uporabi v zvezi z nadomestilom za izgubo dobička, navedenim v drugem pododstavku odstavka 3, razen v izrednih primerih pod pogoji, določenimi v izvedbeni uredbi iz odstavka 3, za izgubo dobička, ki nastane pozneje.

5.  Brez poseganja v člen 24 se dodelitev in višina finančnega prispevka Skupnosti določita ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ , glede na informacije in listine, ki jih predloži zadevna država članica v skladu z odstavkom 4, in kjer je ustrezno, rezultati poizvedb, ki jih v pristojnosti Komisije opravijo izvedenci, navedeni v členu 21, na podlagi prvega pododstavka člena 16(3) ob upoštevanju obsega nevarnosti iz druge alinee odstavka 1 zgoraj in odvisno od proračunskih sredstev, ki so na voljo za te namene.

V okviru proračunskih sredstev, ki so na voljo za te namene, pokriva finančni prispevek Skupnosti do 50 % in pri nadomestilih za izgubo dobička iz drugege pododstavka odstavka 3 do 25 % neposrednih izdatkov, ki se nanašajo neposredno na potrebne ukrepe iz odstavka 2, če so bili ti ukrepi sprejeti največ dve leti po datumu odkritja škodljivega organizma iz člena 22, ali se načrtujejo za to obdobje.

Zgoraj navedeno obdobje se lahko podaljša po istem postopku, če se na podlagi preverjanja zadevnega stanja lahko sklepa, da bo cilj ukrepov dosežen v ustreznem dodatnem obdobju. Finančni prispevek Skupnosti je degresiven v zadevnih letih.

Če država članica ne more dati zahtevanih informacij glede identitete pošiljke v skladu s tretjo alineo odstavka 4, navede domnevne vire odkritja in razloge, zakaj se pošiljk ni dalo identificirati. Dodelitev finančnega prispevka se lahko odobri po istem postopku glede na rezultat ocene teh informacij.

Podrobna pravila za izvedbo tega odstavka se oblikujejo v izvedbeni uredbi, ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ .

6.  Glede na razvoj stanja v Skupnosti se lahko odloči ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ ali 19, da bodo izvedeni drugi ukrepi ali da bodo ukrepi, ki jih sprejme ali načrtuje država članica, podrejeni nekaterim zahtevam ali dodatnim pogojem, če so ti potrebni za doseganje zadevnega cilja.

Po istem postopku se lahko sprejme sklep o dodelitvi finančnega prispevka Skupnosti za take dodatne ukrepe, zahteve ali pogoje. V mejah proračunskih sredstev, ki so na voljo v te namene, prispevek Skupnosti pokriva do 50 % izdatkov, ki se neposredno nanašajo na druge zadevne ukrepe, zahteve ali pogoje.

Kadar imajo taki drugi ukrepi, zahteve ali pogoji bistveni pomen za varovanje ozemlja Skupnosti, razen ozemlja zadevne države članice, se lahko po istem postopku sprejme sklep, da finančni prispevek Skupnosti pokriva več kot 50 % izdatkov.

Finančni prispevek Skupnosti je časovno omejen in degresiven v zadevnih letih.

7.  Dodelitev finančnega prispevka Skupnosti ne vpliva na zahtevke, ki jih ima država članica ali posamezniki do drugih, vključno drugih držav članic v primerih, navedenih v odstavku 24(3), za povračilo izdatkov, nadomestilo izgub ali druge škode po nacionalni zakonodaji, zakonodaji Skupnosti ali mednarodnem pravu. Pravice v teh zahtevkih bodo predmet prenosa s polno pravico na Skupnost z veljavnostjo od plačila finančnega prispevka Skupnosti, če so taki izdatki, izgube ali druge škode kriti s tem prispevkom.

8.  Finančni prispevek Skupnosti se lahko vplača v več obrokih.

Če se zdi, da finančni prispevek Skupnosti, kakor je dodeljen, ni več upravičen, se uporabi naslednje:

Znesek finančnega prispevka Skupnosti, dodeljenega državi članici na podlagi odstavkov 5 in 6, se lahko zniža ali začasno odloži, če se na podlagi informacij, ki jih pošlje država članica, ali rezultatov poizvedb, ki jih v pristojnosti Komisije opravijo izvedenci, navedeni v členu 21, ali rezultatov ustreznega preverjanja, ki ga je opravila Komisija po postopkih, analognimtistim iz člena 39 Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999, ki predpisuje splošne določbe za strukturne sklade ( 12 ), ugotovi:

 da neizvajanje potrebnih ukrepov, sprejetih v skladu z odstavkoma 5 in 6, v celoti ali delno, ali neizpolnjevanje pravil ali časovnih omejitev, opredeljenih v skladu s temi določbami ali zahtevanih zaradi doseganja ciljev, ni upravičeno ali

 da ukrepi niso več potrebni ali

 da se razkrije stanje, kakor iz člena 39 Uredbe (ES) št. 1260/1999.

9.  Člena 8 in 9 Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike ( 13 ) se uporabljata smiselno.

10.  Država članica povrne Skupnosti vse zneske ali del zneskov, ki so ji bili plačani prek finančnega prispevka Skupnosti, dodeljenega na podlagi odstavkov 5 in 6 zgoraj, če se iz virov, opredeljenih v odstavku 8, ugotovi:

(a) da potrebni ukrepi, upoštevani na podlagi odstavka 5 ali 6,

(i) niso bili izvedeni ali

(ii) niso bili izvedeni v skladu s pravili ali časovnimi omejitvami, opredeljenimi v skladu s temi določbami, ali potrebnimi zaradi doseganja ciljev;

ali

(b) da so bili plačani zneski uporabljeni za druge namene in ne za tiste, za katere je bil dodeljen finančni prispevek Skupnosti;

ali

(c) da se odkrije stanje, kakor je opisano v členu 39 Uredbe (ES) št. 1260/1999.

Pravice, navedene v drugem stavku odstavka 7, bodo predmet prenosa s polno pravico nazaj na zadevno državo članico z veljavnostjo od časa poplačila, kolikor so zajete v tem poplačilu.

Obresti zaradi poznega plačila se zaračunajo na vsote, ki niso poplačane v skladu z določbami finančne uredbe in v skladu z ureditvijo, ki jo pripravi Komisija ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ .

Člen 24

1.  V zvezi z vzroki za pojav škodljivega organizma, navedenega v členu 22, se uporablja naslednje:

Komisija preveri, ali je pojav škodljivega organizma na navedenem območju povzročila premestitev ene ali več pošiljk, ki vsebujejo škodljivi organizem, na to območje in identificira državo članico ali naslednje države članice, iz katerih je pošiljka/pošiljke prišla.

Država članica, iz katere je prišla pošiljka/pošiljke, ki nosi škodljivi organizem, ne glede na to, ali je država članica ista, kakor je navedena zgoraj, takoj obvesti Komisijo na njeno zahtevo o vseh podrobnostih, ki se nanašajo na izvor ali izvore pošiljke/pošiljk in o ustreznih upravnih postopkih, vključno s preverjanji, inšpekcijskimi pregledi in kontrolami, predvidenimi v tej direktivi, da bi ugotovili, zakaj ta država članica ni ugotovila, da pošiljka/pošiljke niso v skladu z določbami te direktive. Komisijo tudi obvesti na njeno zahtevo o namembnem območju vseh drugih pošiljk, ki so poslane iz istega izvora ali izvorov v nekem obdobju.

Za dopolnjevanje informacij lahko izvedenci, navedeni v členu 21, opravljajo poizvedbe s pooblastilom Komisije.

2.  Informacije, pridobljene na podlagi teh določb ali določb v členu 16(3), se pregledajo v odboru, da bi identificirali morebitne slabosti predpisov zdravstvenega varstva rastlin Skupnosti ali njihovega izvajanja in ukrepe, ki bi jih lahko sprejeli za odpravo teh slabosti.

Informacije, navedene v odstavku 1, se uporabljajo tudi za to, da se ugotovi v skladu s Pogodbo, ali država članica, iz katere je prišla pošiljka/pošiljke, ni ugotovila njihove neustreznosti, kar je povzročilo pojav škodljivega organizma na zadevnem območju, ker ta država članica ni izpolnjevala svojih obveznosti po Pogodbi in po določbah te direktive, ki se zlasti nanašajo na preverjanja, predpisana v členu 6 ali na inšpekcijske preglede, predpisane v členu 13(1).

3.  Kadar se za državo članico, navedeno v členu 23(1), ugotovi, kakor je navedeno v odstavku 2, se finančni prispevek Skupnosti ne dodeli, ali če je že dodeljen, se ne izplača, ali če je že izplačan, se vrne Skupnosti. V zadnjem primeru se uporablja tretji pododstavek člena 23(10).

Kadar se v zvezi z drugo državo članico sklene, kakor je navedeno v odstavku 2, se uporablja zakonodaja Skupnosti ob upoštevanju drugega stavka člena 23(7).

▼M4

Zneski, ki se povrnejo po odstavku 3, se določijo skladno s postopkom iz člena 18(2).

▼B

Člen 25

Glede finančnega prispevka Skupnosti, navedenega v ►M4  členu 13c(5) ◄ , sprejme Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije, določbe za izredne primere, kadar je zaradi posebnega interesa Skupnosti upravičen prispevek Skupnosti do 70 % neposrednih izdatkov za zboljšanje opreme in objektov v okviru omejitev proračunskih sredstev, ki so na voljo za te namene in če to ne posega v sklepe na podlagi člena 23(5) ali (6).

Člen 26

Najpozneje do 20. januarja 2002 Komisija preveri rezultate uporabe ►M4  člena 13c(5) ◄ in členov 22, 23 in 24 ter predloži Svetu poročilo s potrebnimi predlogi za spremembe.

Člen 27

Direktiva 77/93/EGS, kakor je spremenjena z akti, navedenimi v delu A Priloge VIII, se razveljavi in ne posega v obveznosti držav članic glede časovnih omejitev za prenos in uporabo iz dela B Priloge VIII.

Sklici na razveljavljeno direktivo se štejejo kot sklici na to direktivo in se berejo v skladu s tabelo ujemanja v Prilogi IX.

▼M11

Člen 27a

Za namene te direktive in brez poseganja v njen člen 21 se smiselno uporabljajo členi 41 do 46 Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uradnem nadzoru, ki se opravlja, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali ( 14 ).

▼B

Člen 28

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 29

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA I

DEL A

ŠKODLJIVI ORGANIZMI, KATERIH VNOS IN ŠIRJENJE V DRŽAVAH ČLANICAH SE PREPOVE

Oddelek I

ŠKODLJIVI ORGANIZMI, ZA KATERE NI ZNANO, ALI SO NAVZOČI V KATEREM KOLI DELU SKUPNOSTI, IN KI SO POMEMBNI ZA VSO SKUPNOST

(a)   Insekti, pršice in ogo rčice na vseh stopnjah njihovega razvoja

1.  Acleris spp. (neevropski)

2.  Amauromyza maculosa (Malloch)

3.  Anomala orientalis Waterhouse

4.  Anoplophora chinensis (Thomson)

▼M3

4.1  Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

▼B

5.  Anoplophora malasiaca (Forster)

6.  Arrhenodes minutus Drury

7.  Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije) vektor virusov:

(a) virus Bean golden mosaic

(b) virus Cowpea mild mottle

(c) virus Lettuce infectious yellows

(d) virus Pepper mild tigré

(e) virus Squash leaf curl

(f) virus Euphorbia mosaic

(g) virus Florida tomato

8. Cicadellidae (neevropske), ki so znane kot vektor za Piercevo bolezen (ki jo povzroča Xylella fastidiosa):

(a)  Carneocephala fulgida Nottingham

(b)  Draeculacephala minerva Ball

(c)  Graphocephala atropunctata (Signoret)

9.  Choristoneura spp. (neevropske)

10.  Conotrachelus nenuphar (Herbst)

▼M21

10.0.  Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

▼B

10.1  Diabrotica barberi Smith in Lawrence

10.2  Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3  Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

▼M21

10.4  Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith

▼B

11.  Heliothis zea (Boddie)

11.1  Hirschmanniella spp., razen Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc in Goodey

12.  Liriomyza sativae Blanchard

13.  Longidorus diadecturus Eveleigh in Allen

14.  Monochamus spp. (neevropski)

15.  Myndus crudus Van Duzee

16.  Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne in A1len

▼M3

16.1  Naupactus leucoloma Boheman

▼B

17.  Premnotrypes spp. (neevropski)

18.  Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19.  Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

▼M21

19.1.  Rhynchophorus palmarum (L.)

▼B

20.  Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21.  Spodoptera eridania (Cramer)

22.  Spodoptera frugiperda (Smith)

23.  Spodoptera litura (Fabricus)

24.  Thrips palmi Karny

25.  Tephritidae (neevropske:

(a)  Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

(b)  Anastrepha ludens (Loew)

(c)  Anastrepha obliqua Macquart

(d)  Anastrepha suspensa (Loew)

(e)  Dacus ciliatus (Loew)

(f)  Dacus curcurbitae Coquillet

(g)  Dacus dorsalis Hendel

(h)  Dacus tryoni (Froggatt)

(i)  Dacus tsuneonis Miyake

(j)  Dacus zonatus Saund.

(k)  Epochra canadensis (Loew)

(l)  Pardalaspis cyanescens Bezzi

(m)  Pardalaspis quinaria Bezzi

(n)  Pterandrus rosa (Karsch)

(o)  Rhacochlaena japonica Ito

(p)  Rhagoletis cingulata (Loew)

(q)  Rhagoletis completa Cresson

(r)  Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

(s)  Rhagoletis indifferens Curran

(t)  Rhagoletis mendax Curran

(u)  Rhagoletis pomonella Walsh

(v)  Rhagoletis ribicola Doane

(w)  Rhagoletis suavis (Loew)

26.  Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropske populacije)

27.  Xiphinema californicum Lamberti in Bleve-Zacheo

(b)   Bakterije

1.  Xylella fastidiosa (Well in Raju)

(c)   Glive

1.  Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2.  Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3.  Cronartium spp. (neevropska)

4.  Endocronartium spp. (neevropska)

5.  Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto in Ito

6.  Gymnosporangium spp. (neevropska)

7.  Inonotus weirii (Murril) Kotlaba in Pouzar

8.  Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9.  Monilinia fructicola (Winter) Honey

10.  Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11.  Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12.  Phoma andina Turkensteen

13.  Phyloosticta solitaria Ell. in Ev.

14.  Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone in Boerema

15.  Thecaphora solani Barrus

15.1  Tilletia indica Mitra

16.  Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

(d)   Virusi in virusom podobni organizmi

1. Mikoplazma Elm phlöem necrosis

2. Krompirjevi virusi in virusom podobni organizmi:

(a) virus Andean potato latent

(b) virus Andean potato mottle

(c) virus Arracacha B, sev oca

(d) virus Potato black ringspot virus

(e) viroid Potato spindle tuber

(f) virus Potato T

(g) neevropski izolati krompirjevih virusov A, M, S, V, X in Y (vključno z Yo, Yn in Yc) in Potato virus leaf roll

3. virus Tobacco ringspot

4. virus Tomato ringspot

5. Virusi in virusom podobni organizmi na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. in Vitis L.:

(a) virus Blueberry leaf mottle

(b) virus Cherry rasp leaf (ameriški)

(c) virus Peach mosaic (ameriški)

(d) Peach phony rikecija

(e) virus Peach rosette mosaic

(f) mikoplazma Peach rosette

(g) mikoplazma Peach X-disease

(h) mikoplazma Peach yellows

(i) virus Plum line pattern (ameriški)

(j) virus Raspberry leaf curl (ameriški)

(k) virus Strawberry latent C‘

(l) Strawberry vein banding

(m) mikoplazmaStrawberry witches‘ broom

(n) Neevropski virusi in virusom podobni organizmi na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. in Vitis L.

6. Virusi, ki jih prenaša Bemisia tabaci Genn.:

(a) virus Bean golden mosaic

(b) virus Cowpea mild mottle

(c) virus Lettuce infectious yellows

(d) virus Pepper mild tigré

(e) virus Squash leaf curl

(f) virus Euphorbia mosaic

(g) virus Florida tomato

(e)   Parazitske rastline

1.  Arceuthobium spp. (neevropske)

Oddelek II

ŠKODLJIVI ORGANIZMI, ZA KATERE JE ZNANO, DA SO NAVZOČI V SKUPNOSTI IN POMEMBNI ZA VSO SKUPNOST

(a)   Insekti, pršice in ogorčice na vseh stopnjah svojega razvoja

▼M26 —————

▼B

1.  Globodera pallida (Stone) Behrens

2.  Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

▼M19 —————

▼M3 —————

▼B

6.1  Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije)

6.2  Meloidogyne fallax Karssen

7.  Opogona sacchari (Bojer)

8.  Popilia japonica Newman

8.1  Rhizoecus hibisci Kawai in Takagi

9.  Spodoptera littoralis (Boisduval)

(b)   Bakterije

1.  Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al.

2.  Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

(c)   Glive

1.  Melampsora medusae Thümen

2.  Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

(d)   Virusi in virusom podobni organizmi

1. Mikoplazma Apple proliferation

2. Mikoplazma Apricot chlorotic leafroll

3. Mikoplazma Pear decline

DEL B

ŠKODLJIVI ORGANIZMI, KATERIH VNOS IN ŠIRJENJE NA NEKATERA VAROVANA OBMOČJA SE PREPOVESTA

(a)   Insekti, pršice in ogorčice na vseh stopnjah njihovega razvojaVrste

Varovano območje/območja

1.

Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije)

►M1  DK,  ◄ IRL, P ( ►M17  Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (občine Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche in Torres Vedras) in Trás-os-Montes ◄ ), UK, S, FI

▼A1

1.1

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

CY

▼A1

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens

FI, LV, SI, SK

3.

Leptinotarsa decemlineata Say

►M14  E (Ibiza in Menorca), IRL, CY, M, P (Azori in Madeira), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), FI (okrožja Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta) ◄

▼M3

4.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

IRL in UK (Severna Irska)

▼B

(b)   Virusi in virusom podobni organizmiVrste

Varovano območje/območja

▼M10

1.

Beet necrotic yellow vein virus

►M14  DK,  ◄ F (Britanny), FI, IRL, ►M17   LT, ◄ P (Azori), UK (Severna Irska)

▼B

2.

Virus Tomato spotted wilt

►M1  DK,  ◄ S, FI
PRILOGA II

DEL A

ŠKODLJIVI ORGANIZMI, KATERIH VNOS IN ŠIRJENJE V DRŽAVAH ČLANICAH SE PREPOVESTA, ČE SO NAVZOČI NA NEKATERIH RASTLINAH ALI RASTLINSKIH PROIZVODIH

Oddelek 1

ŠKODLJIVI ORGANIZMI, ZA KATERE NI ZNANO, ALI SO NAVZOČI V SKUPNOSTI, IN KI SO POMEMBNI ZA VSO SKUPNOST

(a)   Insekti, pršice in ogorčice na vseh stopnjah njihovega razvojaVrste

Predmet kontaminacije

1.  Aculops fuchsiae Keifer

rastline Fuchsia L za saditev, razen semena

▼M21

1.1  Agrilus planipennis Fairmaire

rastline za saditev, razen rastlin v tkivnih kulturah in semena, les in lubje Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. in Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana in ZDA

▼B

2.  Aleurocantus spp.

rastline Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

3.  Anthonomus bisignifer (Schenkling)

rastline Fragaria L za saditev, razen semena

4.  Anthonomus signatus (Say)

rastline Fragaria L za saditev, razen semena

5.  Aonidellla citrina Coquillet

rastline Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

6.  Aphelenchoides besseyi Christie (1)

seme Oryza spp.

7.  Aschistonyx eppoi Inouye

rastline Juniperus L, razen plodov in semena, ki izvirajo iz neevropskih držav

8.  Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Buhere) Nickle et al.

rastline Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus l., Pseudotsuga Carr. in Tsuga Carr., razen plodov in semena, ter les iglavcev (Coniferales), ki izvirajo iz neevropskih držav

9.  Carposina niponensis Walsingham

rastline Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. in Pyrus L., razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav

10.  Diaphorina citri Kuway

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi ter Murraya König, razen plodov in semena

11.  Enarmonia packardi (Zeller)

rastline Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. in Pyrus L., razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav

12.  Enarmonia prunivora Walsh

rastline Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl, Prunus L in Rosa L. za saditev, razen

13.  Eotetranychus lewisi Mc Gregor

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

▼A1

▼B

15.  Grapholita inopinata Heinrich

rastline Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. in Pyrus L, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav

16.  Hishomonus phycitis

rastline Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in rastlin

17.  Leucaspis japonica Ckll.

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

18.  Listronotus bonariensis (Kuschel)

semena Cruciferae, Gramineae in Trifolium spp., ki izvirajo iz Argentine, Avstralije, Bolivije, Čila, Nove Zelandije in Urugvaja

19.  Margarodes, neevropske vrste:

a)  Margarodes vitis (Phillipi)

b)  Margarodes vredendalensis de Klerk

c)  Margarodes prieskaensisJakubski

rastline Vitis L., razen plodov in semena

20.  Numonia pyrivorella (Matsumura)

rastline Pyrus L., razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav

21.  Oligonychus perditus Pritchard in Baker

rastline Juniperus L., razen plodov in semena, ki izvirajo iz neevropskih držav

22.  Pissodes spp. (neevropske)

rastline iglavcev (Coniferales), razen plodov in semena, les iglavcev (Coniferales) z lubjem in izolirano lubje iglavcev (Coniferales), ki izvirajo iz neevropskih držav

23.  Radopholus citrophilus Huettel Dickson in Kaplan

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena, ter rastline Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. Strelitziaceae, ukoreninjene ali z rastnim substratom, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo

▼M21 —————

▼B

25.  Scirtothrips aurantii Faure

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen semena

26.  Scirtothrips dorsalis Hood

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

27.  Scirtothrips citri (Moultex)

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

28.  Scolytidae spp. (neevropski)

rastline iglavcev (Coniferales), ki so višje od 3 m, razen plodov in semena, les iglavcev (Coniferales) z lubjem in izolirano lubje iglavcev (Coniferales), ki izvirajo iz neevropskih držav.

▼M21

28.1  Scrobipalpopsis solanivora Povolny

gomolji Solanum tuberosum L.

▼B

29.  Tachypterellus quadrigibbus Say

rastline Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. in Pyrus L., razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav

30.  Toxoptera citricida Kirk.

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

31.  Trioza erytreae Del Guercio

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

32.  Unaspis citri Comstock

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

(1)    Aphelenchoides besseyi Christie ni navzoč na Oryza spp. v Skupnosti.

(b)   BakterijeVrste

Predmet kontaminacije

1.  Citrus greening bakterija

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

2.  Citrus variegated chlorosis

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

3.  Erwinia stewartii (Smith) Dye

seme Zea mays L.

4.  Xanthomonas campestris (vsi sevi, patogeni za Citrus)

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen semena

5.  Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye in pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

seme Oryza spp.

(c)   GliveVrste

Predmet kontaminacije

1.  Alternaria alternata (Fr.) Keissler (neevropski patogeni izolati)

rastline Cydonia Mill., Malus Mill. in Pyrus L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav

▼M3

1.1  Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

rastline Corylus L., namenjene sajenju, razen semen, s poreklom iz Kanade in Združenih držav Amerike

▼B

2.  Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

rastline Prunus L. za saditev, razen semena

3.  Atropellis spp.

rastline Pinus L., razen plodov in semena, izolirano lubje in les Pinus L.

▼M12

4.  Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

rastline Acer saccharum Marsh., razen plodov in semen, s poreklom iz ZDA in Kanade, les Acer saccharum Marsh., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA in Kanade

▼B

5.  Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori in Nambu) Deighton

rastline Pinus L., razen plodov in semena, in les Pinus L.

6.  Cercospora angolensis Carv. in Mendes

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen semena

7.  Ciborinia camelliae Kohn

rastline Camelia L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav

8.  Diaporthe vaccinii Shaer

rastline Vaccinium spp. za saditev, razen semena

9.  Elsinoe spp. Bitanc. in Jenk. Mendes

rastline Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena, ter rastline Citrus L. in njihovi hibridi, razen semena in plodov, z izjemo plodov Citrus reticulata Blanco in Citrus sinensis (L.) Osbeck, ki izvirajo iz Južne Amerike

10.  Fusarium oxysporum f. sp. albedinis(Kilian in Maire) Gordon

rastline Phoenix spp., razen plodov in semena

11.  Guignardia citricarpa Kiely (vsi sevi, patogeni za Citrus)

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen semena

12.  Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

rastline Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. in Pyrus L., razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav

13.  Puccinia pittieriana Hennings

rastline Solanaceae, razen plodov in semena

14.  Scirrhia aciola (Dearn.) Siggers

rastline Pinus L., razen plodov in semena

▼M21

14.1  Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow

rastline Ulmus L. in Zelkova L. za saditev, razen semena

▼B

15.  Venturia nashicola Tanaka in Yamamoto

rastline Pyrus L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav

(d)   Virusi in virusom podobni organizmiVrste

Predmet kontaminacije

1.  Virus Beet curly top (neevropski izolati)

rastline Beta vulgaris L. za saditev, razen semena

2.  Virus Black raspberry latent

rastline Rubus L. za saditev

3.  Ožig in ožigu podobni (blight and blight-like)

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

4.  Viroid Cadang-Cadang

rastline Palmae za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav

5.  Virus Cherry leafroll (1)

rastline Rubus L. za saditev

▼M21

5.1  Virus Chrysanthemum stem necrosis

rastline Dendranthema (DC.) Des Moul. in Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. za saditev, razen semena

▼B

6.  Virus Citrus mosaic

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

7.  Virus Citrus tristeza (neevropski izolati)

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

8.  Leproza

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

9.  Little cherry pathogen (neevropski izolati)

rastline Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum. ter njihovi hibridi in kultivarji za saditev, razen semena

10.  Psoroza Naturally spreading

rastline Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

11.  Mikoplazma Palm lethal yellowing

rastline Palmae za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav

12.  Virus Prunus necrotic ringspot (2)

rastline Rubus L. za saditev

13.  Virus Satsuma dwarf

rastline Citrus L.,Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

14.  Virus Tatter leaf

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

15.  Metličavost (witches' broom (MLO))

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

(1)   Cherry leaf roll virus ni navzoč na Rubus L. v Skupnosti.

(2)   Prunus necrotic ringspot virus ni navzoč na Rubus L. v Skupnosti.

Oddelek II

ŠKODLJIVI ORGANIZMI, ZA KATERE JE ZNANO, DA SO NAVZOČI V SKUPNOSTI, IN KI SO POMEMBNI ZA VSO SKUPNOST

(a)   Insekti, pršice in ogorčice na vseh stopnjah njihovega razvojaVrste

Predmet kontaminacije

1.  Aphelenchoides besseyi Christie

rastline Fragaria L. za saditev, razen semena

2.  Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

rastline Vitis L. razen plodov in semena

3.  Ditylenchus destructor Thorne

cvetlične čebulice in koreninske zadebelitve Crocus L., miniaturni kultivarji in njihovi hibridi iz rodu Gladiolus Tourn. ex L., so Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss. Tulipa L. za saditev in krompirjevi gomolji (Solanum tuberosum L.) za saditev

4.  Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

semena in čebulice Allium ascalonicum L., Allium cepa L. in Allium schoenoprasum L. za saditev in rastline Allium porrum L. za saditev, čebulice in koreninske zadebelitve Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston „Golden Yellow“, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L. za saditev ter semena Medicago sativa L.

5.  Circulifer haematoceps

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

6.  Circulifer tenellus

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

▼A1

6.1.  Eutetranychus orientalis Klein

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi razen plodov in semena

▼M19

6.2.  Helicoverpa armigera (Hübner)

Rastline Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. in iz družine Solanaceae, namenjene za saditev, razen semen

▼M21

6.3  Parasaissetia nigra (Nietner)

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

▼B

7.  Radopholous similis (Cobb) Thorne

rastline Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, ukoreninjene ali z rastnim substratom, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo

▼M3

8.  Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

rezano cvetje, listne vrtnine vrste Apium graveolens L. in zelnate rastline, namenjene sajenju, razen:

— čebulice,

— stebelni gomolji,

— rastline družine Gramineae,

— korenike,

— semena

9.  Liriomyza trifolii (Burgess)

rezano cvetje, listnate vrtnine vrste Apium graveolens L. in zelnate rastline, namenjene sajenju, razen:

— čebulice,

— stebelni gomolji,

— rastline družine Gramineae,

— korenike,

— semena

▼M21

10.  Paysandisia archon (Burmeister)

rastline Palmae za saditev s premerom debla ob vznožju več kot 5 cm in iz rodov: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

▼B

(b)   BakterijeVrste

Predmet kontaminacije

1.  Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (Mc Culloch) Davis et al.

seme Medicago sativa L.

2.  Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al.

rastline Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. za saditev

3.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

►M8  rastline Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. in Sorbus L. za saditev, razen semena ◄

4.  Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey

rastline Dianthus L. za saditev, razen semena

5.  Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr in Burkholder

rastline Dianthus L. za saditev, razen semena

6.  Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

rastline Prunus persica (L.) Batsch in Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim za saditev, razen semena

7.  Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

seme Phaseolus L.

8.  Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

rastline Prunus L. za saditev, razen semena

9.  Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge)Dye

rastline Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. in Capsicum spp. za saditev

10.  Xanthomonas fragariae Kennedy in King

rastline Fragaria L. za saditev, razen semena

11.  Xylophilus ampelinus (Panagopoulus) Willems et al.

rastline Vitis L., razen plodov in semena

(c)   GliveVrste

Predmet kontaminacije

1.  Ceratocystis fimbriata f. spp. platani Walter

rastline Platanus L. za saditev, razen semena, in les Platanus L. z lesom, ki ni ohranil naravne okrogle površine

▼M19 —————

▼B

3.  Cryphonectria parasitica (Murril) Barr

►M12  rastline Castanea Mill in Quercus L., namenjene za sajenje, razen semena ◄

4.  Didymella ligulicola (Baker, Dimock in Davis) v. Arx

rastline Dendrathema (DC.) Des Moul. za saditev, razen semena

5.  Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

rastline Dianthus L. za saditev, razen semena

6.  Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli in Gikashvili

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen semena

7.  Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae

rastline Fragaria L. za saditev, razen semena

8.  Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. in de Toni

seme Helianthus annuus L.

9.  Puccinia horiana Hennings

rastline Dendranthema (DC.) Des Moul. za saditev, razen semena

10.  Scirrhia pini Funk in Parker

rastline Pinus L. za saditev, razen semena

11.  Verticillium albo-atrum Reinke in Berthold

rastline Humulus lupulus L. za saditev, razen semena

12.  Verticillium dahliae Klebahn

rastline Humulus lupulus L. za saditev, razen semena

(d)   Virusi in virusom podobni organizmiVrsta

Predmet kontaminacije

1.  Virus Arabis mosaic

rastline Fragaria L. in Rubus L. za saditev, razen semena

2.  Virus Beet leaf curl

rastline Beta vulgaris L. za saditev, razen semena

3.  Viroid Chrysanthemum stunt

rastline Dendranthema (DC.) Des Moul. za saditev, razen semena

4.  Virus Citrus tristeza (evropski izolati)

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

5.  Citrus vein enation woody gall

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

6.  Grapevine flavescence dorée MLO

rastline Vitis L., razen plodov in semena

7.  Virus Plum pox

rastline Prunus L. za saditev, razen semena

8.  Mikoplazma Potato stolbur

rastline Solanaceaeza saditev, razen semena

9.  Virus Raspberry ringspot

rastline Fragaria L. in Rubus L. za saditev, razen semena

10.  Spiroplasma citri Saglio et al.

rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

11.  Virus Strawberry crinkle

rastline Fragaria L. za saditev, razen semena

12.  Virus Strawberry latent ringspot

rastline Fragaria L. in Rubus L. za saditev, razen semena

13.  Virus Strawberry mild yellow edge

rastline Fragaria L. za saditev, razen semena

14.  Virus Tomato black ring

rastline Fragaria L. in Rubus L. za saditev, razen semena

15.  Virus Tomato spotted wilt

rastline Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., vse sorte novogvinejskih hibridov Impatiens, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Nicotiana tabacum L., o katerih obstajajo dokazi, da jih nameravajo prodati za poklicno pridelavo tobaka. Solanum melongena L. in Solanum tuberosum L. za saditev, razen semena.

16.  Virus Tomato yellow leaf curl

rastline Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. za saditev, razen semena

DEL B

ŠKODLJIVI ORGANIZMI, KATERIH VNOS IN ŠIRJENJE NA NEKATERA VAROVANA OBMOČJA SE PREPOVESTA, ČE SO NAVZOČI NA NEKATERIH RASTLINAH ALI RASTLINSKIH PROIZVODIH

(a)   Insekti, pršice in ogorčice na vseh stopnjah njihovega razvojaVrste

Predmet kontaminacije

Varovano območje/območja

1.  Anthonomus grandis (Boh.)

seme in plodovi (mešički) Gossypium spp. in neočiščen bombaž

EL, E (Andaluzija, Katalonija, Estremadura, Murcia, Valencia)

2.  Cephalcia lariciphila (Klug)

rastline Larix Mill. za saditev, razen semena

IRL, UK (Severna Irska, otok Man in Jersey)

3.  Dendroctonus micans Kugelan

rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. in Pseudotsuga Carr., višje od 3m, razen plodov in semena, les iglavcev (Coniferales) z lubjem, izolirano lubje iglavcev

►M14  EL, IRL, UK (Severna Irska, otoka Man in Jersey) ◄

4.  Gilphinia hercyniae (Hartig)

rastline Picea A. Dietr. za saditev, razen semena

EL, IRL, UK (Severna Irska, otok Man in Jersey)

5.  Gonipterus scutellatus Gyll.

rastline Eucalyptus l'Hérit., razen plodov in semena

►M7  EL, P (Azori) ◄

6.

(a)  Ips amitinus Eichhof

rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. in Pinus L., višje od 3 m, razen plodov in semena, les iglavcev (Coniferales) z lubjem, izolirano lubje iglavcev

EL, F (Korzika), IRL, UK

(b)  Ips cembraeHeer

rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. in Pinus L. terPseudotsuga Carr., višje od 3 m, razen plodov in semena, les iglavcev (Coniferales) z lubjem, izolirano lubje iglavcev

EL, IRL, UK (Severna Irska, otok Man)

(c)  Ips duplicatus Sahlberg

rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. in Pinus L., višje od 3 m, razen plodov in semena, les iglavcev (Coniferales) z lubjem, izolirano lubje iglavcev

EL, IRL, UK

▼A1

(d)  Ips sexdentatus Börner

rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L, višje od 3 m, razen plodov in semena, les iglavcev (Coniferales) z lubjem, izolirano lubje iglavcev

IRL, CY, UK (Severna Irska, otok Man)

▼B

(e)  Ips typographus Heer

rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., in Pseudotsuga Carr., višje od 3 m, razen plodov in semena, les iglavcev (Coniferales) z lubjem, izolirano lubje iglavcev

IRL, UK

▼M2 —————

▼M1 —————

▼B

9.  Sternochetus mangiferae Fabricius

seme Mangifera spp., ki izvira iz tretjih držav

E (Granada in Malaga), P (Alentejo, Algarve in Madeira)

▼M19 —————

▼B

(b)   BakterijeVrste

Predmet kontaminacije

Varovano območje/območja

1.  Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins in Jones

seme Phaseolus vulgaris L. in Dolichos Jacq.

EL, E, P

▼M10

2.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Deli rastlin, razen plodov, semena in rastline za saditev, vendar vključno s kaljivim pelodom za opraševanje Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. in Sorbus L.

►M24  E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruci, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija - Romanja (pokrajini Parma in Piacenza); Furlanija - Julijska krajina, Lacij, Ligurija, Lombardija (razen pokrajine Mantova), Marke, Molise, Piemont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, dolina Aoste, Benečija (razen pokrajin Rovigo in Benetke, občin Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana v pokrajini Padova ter območja južno od avtoceste A4 v pokrajini Verona), LV, LT, P, SI (razen Gorenjske, Koroške, Maribora in Notranjske), SK (razen občin Blahová, Horné Mýto in Okoč (okrožje Dunajská Streda), Hronovce in Hronské Kľačany (okrožje Levice), Málinec (okrožje Poltár), Hrhov (okrožje Rožňava), Veľké Ripňany (okrožje Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (okrožje Trebišov)), FI, UK (Severna Irska, otok Man in Kanalski otoki). ◄

▼B

(c)   GliveVrste

Predmet kontaminacije

Varovano območje/območja

▼M12

01.  Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

les, razen lesa brez lubja in izoliranega lubja Castanea Mill.

CZ, ►M18  DK ◄ ►M22  , EL, (Kreta, Lesbos)  ◄ IRL, S, UK (razen otoka Man)

▼B

1.  Glomerella gossypii Edgerton

seme in plodovi (mešički) Gossypium spp.

EL

2.  Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. in Pseudotsuga Carr. za saditev, razen semena

IRL, UK (Severna Irska)

3.  Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller

rastline Populus L. za saditev, razen semena

IRL, UK (Severna Irska)

▼A1

(d)   Virusi in virusom podobni organizmiVrste

Predmet kontaminacije

Varovano območje/območja

1.  Citrus tristeza virus (evropski izolati)

plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi z listi in peclji

►M19  EL, F (Korzika), M, P (razen Madeire) ◄

▼M18

2.  Grapevine flavescence dorée MLO

Rastline Vitis L., razen plodov in semen.

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorena in Alzacija), IT (Bazilikata)

▼B
PRILOGA III

DEL A

RASTLINE, RASTLINSKI PROIZVODI IN DRUGI PREDMETI, KATERIH VNOS SE PREPOVE V VSEH DRŽAVAH ČLANICAHOpis

Država izvora

1.

Rastline Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A., Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. in Tsuga Carr., razen plodov in semena

neevropske države

2.

Rastline Castanea Mill. in Quercus L. z listi, razen plodov in semena

neevropske države

3.

Rastline Populus L. z listi, razen plodov in semena

severnoameriške države

▼M12 —————

▼B

5.

Izolirano lubje Castanea Mill.

tretje države

6.

Izolirano lubje Quercus L., razen Quercus suber L.

severnoameriške države

7.

Izolirano lubje Acer saccharum Marsh.

severnoameriške države

8.

Izolirano lubje Populus L.

države na ameriški celini

9.

Rastline Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., in Rosa L. za saditev, razen rastlin v stadiju mirovanja brez listov, cvetov in plodov

neevropske države

9.1

Rastline Photinia Ldl. za saditev, razen rastlin v stadiju mirovanja brez listov, cvetov in plodov

ZDA, Kitajska, Japonska, Republika Koreja in Ljudska demokratska republika Koreja

10.

Gomolji Solanum tuberosum L., semenski krompir

tretje države, razen Švice

11.

Rastline vrst Solanum L., ki tvorijo pritlike ali gomolje, ali njihovi hibridi za sadirev, razen gomoljev Solanum tuberosum L., kakor je podrobneje opredeljeno v Prilogi III A (10)

tretje države

12.

Gomolji vrst Solanum L. in njihovi hibridi, razen tistih, ki so podrobneje opredeljeni v točkah 10 in 11

Brez poseganja v posebne zahteve, ki veljajo za krompirjeve gomolje, navedene v oddelku I dela A Priloge IV, tretje države, razen Alžirije ►A1  , Cipra ◄ , Egipta, Izraela, Libije ►A1  , Malte ◄ , Maroka, Sirije, Švice, Tunizije in Turčije in razen evropskih tretjih držav, ki so ali niso priznane kot neokužene s Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al. ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ ali v katerih se ravna v skladu z določbami, ki so priznane kot enakovredne določbam Skupnosti za boj proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus(Spieckermann in Kotthoff) Davis et al., ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄

13.

Rastline Solanaceae za saditev, razen semena in postavk iz Priloge III A (10), (11) ali (12)

tretje države, razen evropskih in mediteranskih držav

14.

Zemlja in rastni substrat, ki je v celoti ali delno sestavljen iz zemlje ali trdnih organskih snovi, kot so rastlinski deli, humus, vključno s šoto ali lubjem, razen tistega, ki je v celoti sestavljen iz šote

Turčija, Belorusija ►A1  , Estonija, Latvija, Litva ◄ , Moldavija, Rusija, Ukrajina in tretje države, ki ne sodijo v celinsko Evropo, razen naslednjih: ►A1   Ciper, ◄ Egipt, Izrael, Libija ►A1  , Malta ◄ , Maroko, Tunizija

15.

Rastline Vitis L., razen plodov

►M9  tretje drave, razen Švice ◄

16.

Rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

tretje države

17.

Rastline Phoenix spp., razen plodov in semena

Alžirija, Maroko

18.

Rastline Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. in Pyrus L. in njihovi hibridi ter Fragaria L. za saditev, razen semena

Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III A (9), kjer je ustrezno, neevropske države, razen mediteranskih držav, Avstralije, Nove Zelandije, Kanade in celinskih držav ZDA

19.

Rastline družine Graminacae, razen rastlin okrasnih večletnih trav poddružin Bambusoideae in Panicoideae ter rodov Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. in Uniola L. za saditev, razen semena

tretje države, razen evropskih in mediteranskih držav

▼A1

DEL B

RASTLINE, RASTLINSKI PROIZVODI IN DRUGI PREDMETI, KATERIH VNOS SE PREPOVE V NEKATERIH VAROVANIH OBMOČJIHOpis

Varovano območje/območja

▼M10

1.  Brez poseganja v prepovedi, ki se uporabljajo za rastline, navedene v Prilogi IIIA(9), (9.1), (18), kadar je to primerno, rastline in kaljiv pelod za opraševanje: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. in Sorbus L., razen plodov in semena, ki izvirajo iz tretjih držav razen iz Švice, in tistih, ki so priznane, da niso okužene z bakterijo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Winsl. et al. po postopku iz člena 18(2), ali v katerih so bila določena neokužena območja v zvezi z Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Winsl. et al. v skladu z ustreznim mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe in priznana kot taka v skladu s postopkom iz člena 18(2)

►M24  E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruci, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija - Romanja (pokrajini Parma in Piacenza); Furlanija - Julijska krajina, Lacij, Ligurija, Lombardija (razen pokrajine Mantova), Marke, Molise, Piemont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, dolina Aoste, Benečija (razen pokrajin Rovigo in Benetke, občin Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana v pokrajini Padova ter območja južno od avtoceste A4 v pokrajini Verona), LV, LT, P, SI (razen Gorenjske, Koroške, Maribora in Notranjske), SK (razen občin Blahová, Horné Mýto in Okoč (okrožje Dunajská Streda), Hronovce in Hronské Kľačany (okrožje Levice), Málinec (okrožje Poltár), Hrhov (okrožje Rožňava), Veľké Ripňany (okrožje Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (okrožje Trebišov)), FI, UK (Severna Irska, otok Man in Kanalski otoki). ◄

2.  Brez poseganja v prepovedi, ki se uporabljajo za rastline, navedene v Prilogi IIIA(9), (9.1), (18), kadar je to primerno, rastline in kaljiv pelod za opraševanje: Cotoneaster Ehrh. in Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, razen plodov in semena, ki izvirajo iz tretjih držav razen iz tistih, ki so priznane, da niso okužene z bakterijo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. po postopku iz člena 18(2), ali v katerih so bila določena neokužena območja v zvezi z Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. v skladu z ustreznim mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe in priznana kot taka v skladu s postopkom iz člena 18(2)

►M24  E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (the provinces of Parma and Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy (except the province of Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (except the provinces of Rovigo and Venice, the communes Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana in the province of Padova and the area situated to the south of highway A4 in the province of Verona)), LV, LT, P, SI (except the regions Gorenjska, Koroška, Maribor and Notranjska), SK (except the communes of Blahová, Horné Mýto and Okoč (Dunajská Streda County), Hronovce and Hronské Kľačany (Levice County), Málinec (Poltár County), Hrhov (Rožňava County), Veľké Ripňany (Topoľčany County), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše and Zatín (Trebišov County)), FI, UK (Northern Ireland, I ◄

▼B
PRILOGA IV

DEL A

POSEBNE ZAHTEVE, KI JIH MORAJO PREDPISATI VSE DRŽAVE ČLANICE ZA VNOS IN PREMEŠČANJE RASTLIN, RASTLINSKIH PROIZVODOV IN DRUGIH PREDMETOV V VSE DRŽAVE ČLANICE IN ZNOTRAJ NJIH

Oddelek 1

RASTLINE, RASTLINSKI PROIZVODI IN DRUGI PREDMETI, KI IZVIRAJO ZUNAJ SKUPNOSTIRastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti

Posebne zahteve

▼M12

1.1  Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les iglavcev (Coniferales) z izjemo Thuja L., razen lesa v naslednjih oblikah:

— sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh iglavcev,

— lesena embalaža v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, bobnov in podobne embalaže, palet, zabojastih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, ki se dejansko uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst,

— les, ki se uporablja za zagozditev ali podporo nelesenega tovora,

— les Libocedrus decurrens Torr., če obstaja dokaz, da je bil les obdelan ali predelan v svinčnike s toplotno obdelavo z doseganjem najnižje temperature 82 °C za obdobje 7–8 dni,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da se pojavlja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Uradna izjava, da je bil les ustrezno:

a)  toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut. V dokaz se les ali embalaža, kakor tudi spričevala iz člena 13.1(ii) opremijo z znakom „HT“ v skladu s sedanjo rabo,

ali

b)  zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

c)  impregniran s kemičnim stiskanjem s proizvodom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1.(ii) navedejo učinkovina, tlak (psi ali kPa) in koncentracija (%).

1.2  Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les iglavcev (Coniferales) z izjemo Thuja L., v obliki:

— sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh iglavcev,

s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da se pojavlja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Uradna izjava, da je bil les ustrezno:

a)  toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii),

ali

b)  zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h).

1.3  Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les Thuja L., razen lesa v naslednjih oblikah:

— sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki,

— lesena embalaža v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, bobnov in podobne embalaže, palet, zabojastih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, ki se dejansko uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst,

— les, ki se uporablja za zagozditev ali podporo nelesenega tovora,

s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da se pojavlja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Uradna izjava, da je les:

a)  brez lubja,

ali

b)  sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega razmerja časa/temperature. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom „kiln-dried“ (sušeno v peči) ali „KD“ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo,

ali

c)  toplotno ustrezno obdelan, tako da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut. V dokaz se les ali embalaža, kakor tudi spričevala iz člena 13.1(ii) opremijo z znakom „HT“ v skladu s sedanjo rabo,

ali

d)  ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

e)  ustrezno impregniran s kemičnim stiskanjem s proizvodom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navedejo učinkovina, tlak (psi ali kPa) in koncentracija (%).

1.4  Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les Thuja L., v obliki:

— sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov,

s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da se pojavlja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Uradna izjava, da je les:

a)  izdelan iz olupljene hlodovine,

ali

b)  bil sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda,

ali

c)  ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

d)  ustrezno toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii).

1.5  Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les iglavcev (Coniferales), razen lesa v naslednjih oblikah:

— sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh iglavcev,

— lesena embalaža v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, bobnov in podobne embalaže, palet, zabojastih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, ki se dejansko uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst,

— les, ki se uporablja za zagozditev ali podporo nelesenega tovora,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz Rusije, Kazahstana in Turčije.

Uradna izjava, da je les:

a)  s poreklom z območij, ki so znana kot neokužena z:

— Monochamus spp. (neevropske vrste)

— Pissodes spp. (neevropske vrste)

— Scolytidae spp. (neevropske vrste)

Območje se navede na spričevalih iz člena 13.1(ii), v rubriki „kraj izvora,“

ali

b)  brez lubja in izvrtin, ki so jih napravile ličinke rodu Monochamus spp. (neevropske vrste), za ta namen opredeljene kot tiste s premerom več kakor 3 mm,

ali

c)  je bil sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena z ustreznim časovnim/temperaturnim razporedom. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom „kiln-dried“ (sušeno v peči) ali „KD“ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo,

ali

d)  ustrezno toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut. V dokaz se les ali embalaža, kakor tudi spričevala iz člena 13.1(ii) opremijo z znakom „HT“ v skladu s sedanjo rabo,

ali

e)  ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

f)  ustrezno impregniran s kemičnim stiskanjem s proizvodom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navedejo učinkovina, tlak (psi ali kPa) in koncentracija (%).

1.6  Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les iglavcev (Coniferales), razen lesa v naslednjih oblikah:

— sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh iglavcev,

— lesena embalaža v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, bobnov in podobne embalaže, palet, zabojastih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, ki se dejansko uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst,

— les, ki se uporablja za zagozditev ali podporo nelesenega tovora,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz tretjih držav, razen:

— Rusije, Kazahstana in Turčije,

— evropskih držav,

— Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da se pojavlja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Uradna izjava, da je les:

a)  brez lubja in izvrtin, ki so jih napravile ličinke rodu Monochamus spp. (neevropske vrste), za ta namen opredeljene kot tiste s premerom, večjim od 3 mm,

ali

b)  sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom „kiln-dried“ (sušeno v peči) ali „KD“ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo,

ali

c)  ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

d)  ustrezno impregniran s kemičnim stiskanjem s proizvodom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navedejo učinkovina, tlak (psi ali kPa) in koncentracija (%),

ali

e)  toplotno ustrezno obdelan, tako da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut. V dokaz se les ali embalaža, kakor tudi spričevala iz člena 13.1(ii) opremijo z znakom „HT“ v skladu s sedanjo rabo.

1.7  Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, delno ali v celoti pridobljenih iz iglavcev (Coniferales), s poreklom iz

— Rusije, Kazahstana in Turčije,

— neevropskih držav, razen Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da se pojavlja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Uradna izjava, da je les:

a)  s poreklom z območij, ki so znana kot neokužena z:

— Monochamus spp. (neevropske vrste)

— Pissodes spp. (neevropske vrste)

— Scolytidae spp. (neevropske vrste)

Območje se navede na spričevalih iz člena 13.1(ii), v rubriki „kraj izvora“

ali

b)  izdelan iz olupljene hlodovine,

ali

c)  sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda,

ali

d)  ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz zaplinjanja se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

e)  toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii).

▼M20

2.  Lesena embalaža v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, bobnov in podobne embalaže, palet, zabojastih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, ki se dejansko uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst, razen surovega lesa debeline 6 mm ali manj in predelanega lesa, izdelanega z lepilom, vročino in tlakom ali njihovo kombinacijo, ki prihaja iz tretjih držav, razen Švice.

Lesena embalaža je:

— brez lubja, razen posameznih kosov, če so široki manj kot 3 cm (ne glede na dolžino) ali so širši kot 3 cm, s površino največ 50 cm2, in

— obdelana na enega od načinov, kot so določeni v Prilogi I k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini, ter

— opremljena z oznako, kakor je določeno v Prilogi II k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini, ki navaja, da je bila lesena embalaža predmet odobrene fitosanitarne obdelave.

Prva alinea se uporablja šele od 1. julija 2009.

▼M12

2.1  Les Acer saccharum Marsh., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, razen lesa v obliki:

— lesa, namenjenega za proizvodnjo listov za furniranje,

— sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov,

s poreklom iz ZDA in Kanade.

Uradna izjava, da je bil les sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom „Kiln-dried“ (sušeno v peči) ali „KD“ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo.

2.2  Lesa Acer saccharum Marsh., namenjenega za proizvodnjo listov za furniranje, s poreklom iz ZDA in Kanade.

Uradna izjava, da ima les poreklo na območjih, ki so znana kot neokužena s Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau, in je namenjen za proizvodnjo listov za furniranje.

▼M21

2.3  Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. in Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., razen lesa v naslednjih oblikah:

— sekanci, v celoti ali delno pridobljeni iz teh dreves,

— lesen pakirni material v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, bobnov in podobne embalaže, palet, zabojastih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, ki se dejansko uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst,

— les, ki se uporablja za zagozditev ali podporo nelesenega tovora,

toda vključno z lesom, ki ni ohranil naravne okrogle površine,

s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana in ZDA

Uradna izjava, da je les:

(a)  s poreklom z območja, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi izvoza v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe vzpostavila kot območje, prosto Agrilus planipennis Fairmaire, ali

(b)  grobo obdelan (obtesan), tako da se popolnoma odstrani okrogla površina.

2.4  Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les v obliki sekancev, v celoti ali delno pridobljenih iz Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. in Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana in ZDA

Uradna izjava, da je les:

(a)  s poreklom z območja, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi izvoza v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe vzpostavila kot območje, prosto Agrilus planipennis Fairmaire, ali

(b)  obdelan v kose, ki niso debeli in široki več kot 2,5 cm.

2.5  Izolirano lubje Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. in Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana in ZDA

Uradna izjava, da je izolirano lubje:

(a)  s poreklom z območja, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi izvoza v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe vzpostavila kot območje, prosto Agrilus planipennis Fairmaire, ali

(b)  obdelano v kose, ki niso debeli in široki več kot 2,5 cm.

▼M12

3.  Les Quercus L., razen lesa v obliki:

— sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov,

— sodov, kadi, veder in drugih kletarskih proizvodov in njihovih delov, vključno z dogami, če obstaja dokaz, da je bil les pridobljen ali izdelan s pomočjo toplotne obdelave in doseganju temperature najmanj 176 °C za 20 minut

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA

Uradna izjava, da je les:

a)  grobo obdelan (obtesan), tako da se popolnoma odstrani okrogla površina,

ali

b)  brez lubja in vsebnost vode, izražena kot odstotek suhe snovi, ne presega 20 %,

ali

c)  brez lubja in je bil razkužen z ustrezno obdelavo z vročim zrakom ali vročo vodo,

ali

d)  če je žagan, z ali brez ostankov lubja, bil sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom Kiln-dried (sušeno v peči) ali „KD“ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo.

▼M12 —————

▼M12

5.  Les Platanus L., razen lesa v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA ali Armenije

Uradna izjava, da je bil les sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom „Kiln-dried“ (sušeno v peči) ali „KD“ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo.

6.  Les Populus L., razen lesa v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz držav ameriške celine

Uradna izjava, da je les:

— brez lubja

— ali

— sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom „Kiln-dried“ (sušeno v peči) ali „KD“ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo.

7.1  Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, delno ali v celoti pridobljen iz:

— Acer saccharum Marsh., s poreklom iz ZDA in Kanade,

— Platanus L., s poreklom iz ZDA ali Armenije,

— Populus L., s poreklom z ameriške celine

Uradna izjava, da je les:

a)  izdelan iz olupljene hlodovine,

ali

b)  sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda,

ali

c)  ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz zaplinjanja se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

d)  toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii).

7.2  Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V les v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, delno ali v celoti pridobljen iz Quercus L., s poreklom iz ZDA

Uradna izjava, da je les:

a)  sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda,

ali

b)  ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz zaplinjanja se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h),

ali

c)  toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii).

▼M12

7.3  Izolirano lubje iglavcev (Coniferales), s poreklom iz neevropskih držav

Uradna izjava, da je izolirano lubje:

a)  ustrezno zaplinjan s fumigantom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lubja, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h)

ali

b)  toplotno obdelan tako, da je bila dosežena najmanj temperatura 56 °C za najmanj 30 minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii).

▼M20

8.  Les, ki se uporablja za zagozditev ali podporo nelesenega tovora, vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, razen surovega lesa debeline 6 mm ali manj in predelanega lesa, izdelanega z lepilom, toploto in tlakom ali njihovo kombinacijo, ki prihaja iz tretjih držav, razen Švice.

Les je:

— brez lubja, razen posameznih kosov, če so široki manj kot 3 cm (ne glede na dolžino) ali so širši kot 3 cm, s površino največ 50 cm2, in

— obdelan na enega od načinov, kot so določeni v Prilogi I k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini, ter

— opremljen z oznako, kakor je določeno v Prilogi II k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini, ki navaja, da je bil les predmet odobrene fitosanitarne obdelave.

Prva alinea se uporablja šele od 1. julija 2009.

▼B

8.1  Rastline iglavcev (Coniferales), razen plodov in semena, ki izvirajo iz neevropskih držav

Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(I), kjer je ustrezno, uradna izjava, da so bile rastline pridelane v drevesnicah in da mesto pridelave ni okuženo s Pissodes spp. (neevropske vrste).

8.2  Rastline iglavcev (Coniferales), razen plodov in semena, višje od 3 m, ki izvirajo iz neevropskih držav

Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1) in Prilogi IV(A)(I)(8.1), kjer je ustrezno, uradna izjava, da so bile rastline pridelane v drevesnicah in da mesto pridelave ni okuženo s Scolytidae spp. (neevropske vrste).

9.  Rastline Pinus L. za saditev, razen semena

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1) in Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), uradna izjava, da niso bili opaženi simptomi Scirrhia aciola (Dearn.) Siggers ali Scirrhia pini Funk in Parker na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe.

10.  Rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. in Tsuga Carr. za saditev, razen semena

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1) in Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2) ali (9), kjer je ustrezno, uradna izjava, da niso bili opaženi simptomi Melampsora medusae Thümen na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe.

▼M12

11.01  Rastline Quercus L., razen plodov in semen, s poreklom iz ZDA

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge III(A)(2), uradna izjava, da imajo rastline poreklo na območjih, ki so znana kot neokužena s Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

11.1  Rastline Castanea Mill. in Quercus L., razen plodov in semen, s poreklom iz neevropskih držav

Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline iz Priloge III(A)(2) in IV(A)(I)(11.01), uradna izjava, da v kraju pridelave ali njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe niso bila opažena znamenja Cronartium spp. (neevropske vrste).

▼B

11.2  Rastline Castanea Mill. in Quercus L. za saditev, razen semena

Brez poseganja v določbe, veljavne za rastline, navedene v Prilogi III(A)(2) in (IV)(A)(I)(11.1), uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena s Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

ali

(b)  da niso bili opaženi simptomi Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe.

▼M3

11.3  Rastline Corylus L., namenjene sajenju, razen semen, s poreklom iz Kanade in Združenih držav Amerike

Uradna izjava, da so bile rastline pridelane v vrtnarijah in:

(a)  so s poreklom iz območja, za katerega je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni okuženo z glivo Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno na spričevalih iz člena 7 ali 8 te direktive v rubriki „Dopolnilna izjava“,

ali

(b)  so s poreklom iz mesta pridelave, za katero je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni okuženo z glivo Anisogramma anomala (Peck) E. Müller z uradnimi pregledi, opravljenimi na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjih treh popolnih rastnih dob, v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno v spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive v rubriki „Dopolnilna izjava“ in je priznano, da ni okuženo z glivo Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.

▼M21

11.4  Rastline Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. in Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. za saditev, razen semena in rastlin v tkivnih kulturah s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana in ZDA

Uradna izjava, da so rastline:

(a)  v celotni življenjski dobi rasle na območju, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe vzpostavila kot območje, prosto Agrilus planipennis Fairmaire, ali

(b)  vsaj dve leti pred izvozom rasle na mestu pridelave, na katerem z 2 uradnima inšpekcijskima pregledoma na leto ob primernem času, vključno s pregledom neposredno pred izvozom, ni bilo odkrito znakov Agrilus planipennis Fairmaire.

▼B

12.  Rastline Platanus L., namenjene za sajenje, razen semen, s poreklom iz ZDA ali Armenije

Uradna izjava, da niso bili opaženi simptomi Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe.

13.1  Rastline Populus L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz tretjih držav

Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(3), uradna izjava, da niso bili opaženi simptomi Melampsora medusae Thümen na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe.

13.2  Rastline Populus L., razen plodov in semena, ki izvirajo iz držav na ameriški celini

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(3) in IV(A)(I)(13.1) uradna izjava, da niso bili opaženi simptomi Mycosphaerella populorumG.E. Thompson na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe.

14.  Rastline Ulmus L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz severnoameriških držav

►M21  Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge IV (A)(I)(11.4), uradna izjava, da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe niso bili ugotovljeni znaki mikoplazme Elm phlöem necrosis. ◄

15.  Rastline Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. in Pyrus L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav

Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9), (18) in Prilogi III(B)(1), kjer je ustrezno, uradna izjava:

— da rastline izvirajo iz države, za katero je znano, da ni okužena z Monilinia fructicola (Winter) Honey;

— ali

— da rastline izvirajo z območja, ki je priznano, da ni okuženo z Monilinia fructicola (Winter) Honey ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ in da niso bili opaženi simptomi Monilinia fructicola (Winter) Honey na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe

16.  Od 15. februarja do 30. septembra plodovi Prunus L., ki izvirajo iz neevropskih držav

Uradna izjava:

— da plodovi izvirajo iz države, za katero je znano, da ni okužena z Monilinia fructicola (Winter) Honey

— ali

— da plodovi izvirajo z območja, ki je priznano, da ni okuženo z Monilinia fructicola (Winter) Honey ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄

— ali

— da so bili plodovi ustrezno inšpekcijsko pregledani in tretirani pred spravilom in/ali izvozom, da se prepreči okužba z Monilinia spp.

16.1  Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, ki izvirajo iz tretjih držav

Plodovi so brez pecljev in listov in na embalaži je ustrezna označba izvora.

16.2  Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, ki izvirajo iz tretjih držav

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za plodove v Prilogi IV(A)(I)(16.1), (16.3), (16.4) in (16.5), uradna izjava:

(a)  da plodovi izvirajo iz države, ki je priznana, da ni okužena s Xanthomonas campestris (vsi sevi, patogeni za Citrus) ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄

ali

(b)  da plodovi izvirajo z območja, ki je priznano, da ni okuženo s Xanthomonas campestris (vsi sevi, patogeni za Citrus) ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ in navedenem na spričevalih iz člena 7 ali 8 te direktive,

ali

(c)  bodisi

— da v uradnem sistemu nadzora in preverjanj niso bili opaženi simptomi Xanthomonas campestris (vsi sevi, patogeni za Citrus) na polju in v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje rastne dobe

— in

— da plodovi, pridelani na polju, niso kazali simptomov Xanthomonas campestris (vsi sevi, patogeni za Citrus),

— in

— da so bili plodovi tretirani na primer z natrijevim ortofenilfenatom, kar je navedeno na spričevalih iz člena 7 ali 8 te direktive,

— ter

— da so bili plodovi pakirani na posesti ali v distribucijskih centrih, ki so registrirani za ta namen,

— bodisi

— da je zagotovljena v skladu s katerim koli sistemom potrjevanja, ki je priznan kot enakovreden gornjim določbam ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ .

16.3  Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, ki izvirajo iz tretjih držav

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za plodove v Prilogi IV(A)(I)(16.1), (16.2), (16.4) in (16.5), uradna izjava:

(a)  da plodovi izvirajo iz države, ki je priznana, da ni okužena s Cercospora angolensis Carv. et Mendes ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄

ali

(b)  da plodovi izvirajo z območja, ki je priznano, da ni okuženo s Cercospora angolensis Carv. et Mendes ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ in navedenim na spričevalih iz člena 7 ali 8 te direktive,

ali

(c)  da niso bili opaženi simptomi Cercospora angolensis Carv. et Mendes na polju in v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje rastne dobe,

ter

da z ustreznim uradnim preverjanjem plodov, pridelanih na polju, niso bili ugotovljeni simptomi tega organizma

16.4  Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov Citrus aurantium L., izvirajoči iz tretjih držav

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za plodove v Prilogi IV(A)(I)(16.1), (16.2), (16.3) in (16.5) uradna izjava:

(a)  da plodovi izvirajo iz države, ki je priznana, da ni okužena z Guignardia citricarpa Kiely (vsi sevi, patogeni za Citrus) ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ ,

ali

(b)  da plodovi izvirajo z območja, ki je priznano, da ni okuženo z Guignardia citricarpa Kiely (vsi sevi, patogeni za Citrus) ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ in navedenim na spričevalih iz člena 7 ali 8 te direktive,

ali

(c)  da niso bili opaženi simptomi Guignardia citricarpa Kiely (vsi sevi, patogeni za Citrus) na polju in v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje rastne dobe in da pri ustreznem uradnem preverjanju plodov, pridelanih na polju, niso bili ugotovljeni simptomi tega organizma,

ali

(d)  da plodovi izvirajo iz polja, ki se ustrezno tretira proti Guignardia citricarpa Kiely (vsi sevi, patogeni za Citrus),

in

da pri ustreznem uradnem preverjanju plodov, pridelanih na polju, niso bili ugotovljeni simptomi tega organizma.

16.5  Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, ki izvirajo iz tretjih držav, za katere je znano, da so tam navzočeTephritidae (neevropske vrste) na plodovih

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za plodove v ►M22  Prilogi III(B)(2), (3) in  ◄ Prilogi IV(A)(I)(16.1), (16.2) in (16.3), uradna izjava:

(a)  da plodovi izvirajo z območij, ki niso okužena z značilnim organizmom; ali če te zahteve ni mogoče izpolniti

(b)  da ob uradnih inšpekcijskih pregledih, izvedenih vsaj enkrat mesečno v treh mesecih pred spravilom, na mestu pridelave in v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi znaki značilnega organizma od začetka zadnje popolne rastne dobe in je bilo z ustreznim uradnim preverjanjem ugotovljeno, da noben od plodov, pridelanih na mestu pridelave, ne kaže znamenj značilnega organizma, ali če tudi te zahteve ni mogoče izpolniti;

(c)  da je bilo z ustreznim uradnim preverjanjem reprezentativnih vzorcev ugotovljeno, da plodovi niso okuženi z značilnim organizmom na vseh stopnjah njihovega razvoja ali če te zahteve tudi ni mogoče izpolniti;

(d)  da so bili plodovi ustrezno tretirani s sprejemljivo obdelavo z vročo paro, podhlajevanjem ali hitrim zamrzovanjem, ki se je pokazalo za učinkovito proti značilnim organizmom, ne da bi pri tem poškodovali plod, in kadar to ni mogoče, da so bili kemično obdelani, če je to sprejemljivo po zakonodaji Skupnosti.

▼M8

17.  Rastline Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. in Sorbus L. za saditev, razen semena

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9), (9.1), (18), Prilogi III(B)(1) ali Prilogi IV(A)(I)(15), kadar je to primerno, uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo iz držav, ki so priznane, da so neokužene z Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. po postopku iz člena 18(2),

ali

(b)  da rastline izvirajo iz neokuženih območij, ki so bila določena v zvezi z Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. v skladu z ustreznim mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe in priznana kot taka po postopku iz člena 18(2),

ali

(c)  da so bile na polju pridelave in v njegovi neposredni bližini odstranjene rastline, ki so kazale simptome Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

▼B

18.  Rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena, in rastline Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. in Strelitziaceae, ukoreninjene ali z rastnim substratom, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo

Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(16), kjer je ustrezno, uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo iz držav, za katere je znano, da niso okužene z Radopholus citrophilus Huettel et al. in Radopholus similis (Cobb) Thorne;

ali

(b)  da je bilo od začetka zadnje popolne rastne dobe opravljeno nematološko testiranje reprezentativnih vzorcev zemlje in korenin z mesta pridelave vsaj za Radopholus citrophilus Huettel et al. in Radopholus similis (Cobb) Thorne in da je bilo s testiranjem ugotovljeno, da niso okuženi s temi škodljivimi organizmi.

19.1  Rastline Crataegus L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9) in Prilogi IV(A)(I)(15) in (17), uradna izjava, da na rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi Phyllosticta solitaria Ell. in Ev. od začetka zadnje popolne rastne dobe.

19.2  Rastline Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi na zadevnih rodovih

Značilni škodljivi organizmi so:

— na Fragaria L.:

— 

— Phytophtora fragariae Hickman, var. fragariae,

— virus Arabis mosaic,

— virus Raspberry ringspot,

— virus Strawberry crinkle,

— virus Strawberry latent ringspot,

— virus Strawberry mild yellow edge,

— virus Tomato black ring,

— Xanthomonas fragariae Kennedy et King;

— na Malus Mill.:

— 

— Phyllosticta solitaria Ell. in Ev.;

— na mikoplazmo

— 

— Apricot chlorotic leafroll,

— Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye,

— na Prunus persica (L.) Batsch:

— 

— Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.;

— na Pyrus L.:

— 

— Phyllosticta solitaria Ell. in Ev.;

— na Rubus L.:

— 

— virus Arabis mosaic,

— virus Raspberry ringspot,

— virus Strawberry latent ringspot,

— virus Tomato black ring,

— na vseh vrstah:

— 

neevropski virusi in virusom podobni organizmi.

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9) in (18) ter Prilogi IV(A)(I)(15) in (17), kjer je ustrezno, uradna izjava, da od začetka zadnje popolne rastne dobe na rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzročajo škodljivi organizmi.

20.  Rastline Cydonia Mill. in Pyrus L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoča mikoplazma Pear decline

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9) in (18) in Prilogi IV(A)(I)(15), (17) in (19.2), uradna izjava, da so bile rastline na mestu pridelave in v njegovi neposredni bližini, ki kažejo sumljive simptome kontaminacije z o pear decline mycoplasm, uničene na tem mestu v zadnjih treh popolnih rastnih dobah.

21.1  Rastline Fragaria L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči škodljivi organizmi

Značilni škodljivi organizmi so:

— virus Strawberry latent „C“,

— virus Strawberry vein banding,

— mikoplazma metličavosti jagod (mikoplazma Strawberry witches' broom )

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(18) in Prilogi IV(A)(I)(19.2), uradna izjava:

(a)  da so bile rastline, razen tistih, ki so vzgojene iz semena:

— ali uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da morajo izvirati neposredno iz materiala, ki je bil hranjen pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj za značilne škodljive organizme ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi,

— ali

— da izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil vsaj enkrat v zadnjih treh popolnih rastnih dobah uradno testiran na značilne škodljive organizme ob uporabi ustreznih indikatorjev ali ustreznih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi,

(b)  da simptomi bolezni, ki jih povzročajo značilni škodljivi organizmi, niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe.

21.2  Rastline Fragaria L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč Aphelenchoides besseyi Christie

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(18) ter Prilogi IV(A)(I)(19.2) in (21.1), uradna izjava:

(a)  da simptomiv Aphelenchoides besseyi Christie niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe

ali

(b)  da rastline, če gre za rastline v tkivnih kulturah, izvirajo iz rastlin, ki so v skladu z razdelkom (a) te točke ali so bile uradno testirane z ustrezno nematološko metodo in je bilo ugotovljeno, da niso okužene z Aphelenchoides besseyi Christie.

21.3  Rastline Fragaria L. za saditev, razen semena

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(18) ter Prilogi IV(A)(I)(19.2), (21.1) in (21.2), uradna izjava, da rastline izvirajo z območja, za katero je znano, da ni okuženo z Anthonomus signatus Say in Anthonomus bisignifer (Schenkling).

22.1  Rastline Malus Mill. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi na Malus Mill.

Značilni škodljivi organizmi so:

— virus Cherry rasp leaf (ameriški),

— virus Tomato ringspot,

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9) in (18), Prilogi III(B)(I) ter Prilogi IV(A)(I)(15), (17) in (19.2), uradna izjava:

(a)  da so rastline:

— ali uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da morajo izvirati neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj za značilne škodljive organizme ob uporabi primernih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi,

— ali

— da izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji, in je bil uradno testiran vsaj enkrat v zadnjih treh popolnih rastnih dobah vsaj za značilne škodljive organizme ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi;

(b)  da simptomi bolezni, ki jo povzročajo značilni škodljivi organizmi, niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe.

22.2  Rastline Malus Mill. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoča metličavosti jablan (mikoplazma Apple proliferation)

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9) in (18), Prilogi III(B)(I) ter Prilogi IV(A)(I)(15), (17), (19.2) in (22.1), uradna izjava

(a)  da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z mikoplazmo Apple proliferation;

ali

(b)  

(aa)  da so rastline, razen tistih, vzgojenih iz semena:

— ali uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da morajo izvirati neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj za mikoplazmo razraščanja jablan (Apple proliferation mycoplasm) ob uporabi primernih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom,

— ali

— da izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj enkrat v zadnjih šestih popolnih rastnih dobah vsaj za mikoplazmo Apple proliferation ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom,

(bb)  da simptomi bolezni, ki jo povzroča mikoplazma Apple proliferation, niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe.

23.1  Rastline naslednjih vrst Prunus L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč virus Plum pox:

— Prunus amygdalus Batsch,

— Prunus armeniaca L.,

— Prunus blireiana Andre,

— Prunus brigantina Vill.,

— Prunus cerasifera Ehrh.,

— Prunus cistena Hansen,

— Prunus curdica Fenzl in Fritsch.,

— Prunus domestica ssp. domestica L.,

— Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,

— Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

— Prunus glandulosa Thunb.,

— Prunus holosericea Batal.,

— Prunus hortulana Bailey,

— Prunus japonica Thunb.,

— Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

— Prunus maritima Marsh.,

— Prunus mume Sieb in Zucc.,

— Prunus nigra Ait.,

— Prunus persica (L.) Batsch,

— Prunus salicina L.,

— Prunus sibirica L.,

— Prunus simonii Carr.,

— Prunus spinosa L.,

— Prunus tomentosa Thunb.,

— Prunus triloba Lindl.,

— druge vrste Prunus L., občutljive na virus šarke (plum pox virus).

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9) in (18) ter Prilogi IV(A)(I)(15) in (19.2), uradna izjava

(a)  da so rastline, razen tistih, ki so vzgojene iz semena:

— ali uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da morajo izvirati neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj za virus Plum pox ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom,

— ali

— da izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj enkrat v zadnjih treh popolnih rastnih dobah vsaj za virus šarke (virus plum pox) ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom;

(b)  da simptomi bolezni, ki jo povzroča virus Plum pox, niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjih treh popolnih rastnih dob

(c)  da so bile odstranjene rastline na mestu pridelave, na katerih so se pojavili simptomi bolezni, ki jo povzročajo drugi virusi ali virusom podobni patogeni.

23.2  Rastline Prunus L. za saditev

(a)  ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi na Prunus L.

(b)  razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi

(c)  razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi

Značilni škodljivi organizmi so:

— pod (a):

— 

— virus Tomato ringspot,

— pod (b):

— 

— virus Cherry rasp leaf (ameriški),

— virus Peach mosaic (ameriški),

— Peach phony rikecija,

— mikoplazma Peach rosette,

— mikoplazma Peach yellows,

— virus Plum line pattern (ameriški),

— mikoplazma Peach X-disease,

— ali (c):

— 

— Little cherry patogen.

Brez poseganja v določbe, veljavne za rastline, ki so, kjer je ustrezno, navedene v Prilogi III(A)(9) in (18) ali Prilogi IV(A)(I)(15), (19.2) in (23.1), uradna izjava

(a)  da so rastline:

— ali uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj za značilne škodljive organizme z uporabo primernih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi,

— ali

— da neposredno izvirajo iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil v zadnjih treh popolnih rastnih dobah vsaj enkrat uradno testiran vsaj za značilne škodljive organizme z uporabo ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi,

(b)  da simptomi bolezni, ki jih povzročajo škodljivi organizmi, niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjih treh popolnih rastnih dob.

24.  Rastline Rubus L. za saditev:

(a)  ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi na Rubus L.

(b)  razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi.

Značilni škodljivi organizmi so:

— pod (a):

— 

— virus obročkaste gnilobe paradižnika (tomato ringspot virus),

— virus Black raspberry latent,

— virus Cherry leafroll,

— virus Prunus necrotic ringspot,

— pod (b):

— 

— virus Raspberry leaf curl (ameriški)

— virus Cherry rasp leaf (ameriški)

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(19.2),

(a)  na rastlinah ni listnih uši ne njihovih jajčec

(b)  uradna izjava:

(aa)  da so rastline:

— ali uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj za značilne škodljive organizme z uporabo primernih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi,

— ali

— da neposredno izvirajo iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil v zadnjih treh popolnih rastnih dobah vsaj enkrat uradno testiran vsaj za značilne škodljive organizme z uporabo ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi

(bb)  da simptomi bolezni, ki jih povzročajo škodljivi organizmi, niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjih popolnih rastnih dob.

25.1  Gomolji Solanum tuberosum L., ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za gomolje, navedene v Prilogi III(A)(10), (11), in (12), uradna izjava:

(a)  da gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena s Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (vse rase, razen Rasa 1, navadna evropska rasa) in na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival od začetka ustreznega obdobja;

ali

(b)  da so bile v državi izvora izpolnjene določbe, priznane kot enakovredne določbam Skupnosti o boju proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄

25.2  Gomolji Solanum tuberosum L.

Brez poseganja v določbe, navedene v Prilogi (A)(10), (11) in (12) ter Prilogi IV (A)(I)(25.1), uradna izjava:

(a)  da gomolji izvirajo iz držav, za katere je znano, da niso okužene s Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al.;

ali

(b)  da so bile v državi izvora izpolnjene določbe, priznane kot enakovredne določbam Skupnosti o boju proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al. ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ .

25.3  Gomolji Solanum tuberosum L., razen zgodnjega krompirja, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč viroid Potato spindle tuber

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za gomolje, navedene v Prilogi III(A)(10), (11) in (12) ter Prilogi IV(A)(I)(25.1) in (25.2), zadrževanje sposobnosti kaljenja

25.4  Gomolji Solanum tuberosum L. za saditev

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za gomolje, navedene v Prilogi III(A)(10), (11) in (12) ter Prilogi IV(A)(I)(25.1), (25.2) in (25.3), uradna izjava, da gomolji izvirajo s polja, za katero je znano, da ni okuženo z Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens in Globodera pallida (Stone) Behrens

in

(aa)  da gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith tam ni navzoč;

ali

(bb)  da na območjih, za katera je znano, da je tam navzoč Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, gomolji izvirajo z mesta pridelave, za katero je ugotovljeno, da ni okuženo s Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ali ni okuženo zaradi izvajanja ustreznega postopka za izkoreninjenje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄

in

(cc)  da gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da tam nista navzoča Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) in Meloidogyne fallax Karssen ali

(dd)  na območjih, za katera je znano, da sta tam navzoča Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) in Meloidogyne fallax Karssen,

— bodisi gomolji izvirajo z mesta pridelave, za katero je, na podlagi letne sistematične raziskave gojenih gostiteljskih rastlin z vizualnim inšpekcijskim pregledom gostiteljskih rastlin ob ustreznem času in z vizualnim inšpekcijskim pregledom zunanjosti in rezanjem gomoljev po spravilu krompirja, ki je rasel na mestu pridelave, ugotovljeno, da ni okuženo z Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) in Meloidogyne fallax Karssen

— bodisi se gomolji po spravilu naključno vzorčijo in se preveri navzočnost simptomov z ustrezno metodo za induciranje simptomov ali z laboratorijskim testiranjem in z inšpekcijskim vizualnim pregledom zunanjosti in rezanjem gomoljev ob ustreznem času in vseh možnostih pri zapiranju paketov ali kontejnerjev pred trženjem v skladu z določbami o zapiranju Direktive Sveta 66/403/EGS z dne 14. junija 1996 o trženju semenskega krompirja (1), in simptomi Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) ter Meloidogyne fallax Karssen niso bili ugotovljeni.

▼M21

25.4.1  Gomolji Solanum tuberosum L., razen tistih za saditev

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za gomolje, navedene v Prilogi III(A)(12) ter Prilogi IV(A)(I)(25.1), (25.2) in (25.3), uradna izjava, da gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith tam ni navzoč.

25.4.2  Gomolji Solanum tuberosum L.

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za gomolje, navedene v Prilogi III(A)(10), (11) in (12) ter Prilogi IV(A)(I)(25.1), (25.2), (25.3), (25.4) in (25.4.1), uradna izjava, da:

(a)  gomolji izvirajo iz države, za katero je znano, da Scrobipalpopsis solanivora Povolny tam ni navzoč, ali

(b)  gomolji izvirajo z območja, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe vzpostavila kot območje, prosto Scrobipalpopsis solanivora Povolny.

▼B

25.5  Rastline Solanaceae za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoča mikoplazma Potato stolbur.

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za gomolje, navedene v Prilogi III(A)(10), (11), (12) in (13) ter Prilogi IV(A)(I)(25.1), (25.2), (25.3) in (25.4), uradna izjava, da na rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi mikoplazme Potato stolbur od začetka zadnje popolne rastne dobe.

25.6  Rastline Solanaceae za saditev, razen gomoljev Solanum tuberosum L. in razen semena Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč viroid Potato spindle tuber.

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(11), (13) in Prilogi IV(A)(I)(25.5), kjer je ustrezno, uradna izjava, da na rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi viroida Potato spindle tuber od začetka zadnje popolne rastne dobe

25.7  Rastline Capsicum annum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. in Solanum melongena L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(11) in (13) ter Prilogi IV(A)(I)(25.5) in (25.6), kjer je ustrezno, uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo z območij, za katera je ugotovljeno, da niso okužena s Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;

ali

(b)  da na rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith od začetka zadnje popolne rastne dobe.

▼M21 —————

▼B

26.  Rastline Humulus lupulus L. za saditev, razen semena

Uradna izjava, da na hmelju niso bili opaženi simptomi Verticillium alboatrum Reinke in Berthold in Verticillium dahliae Klebahn na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe.

27.1  Rastline Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. in Pelargonium l'Hérit. ex Ait. za saditev, razen semena

Uradna izjava:

(a)  da na mestu pridelave niso bili opaženi nobeni znaki ►M19  Helicoverpa armigera (Hübner) ◄ ali Spodoptera littoralis (Boisd.) od začetka zadnje popolne rastne dobe

ali

(b)  da so bile rastline ustrezno tretirane proti navedenim organizmom.

27.2  Rastline Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. in Pelargonium l'Hérit. ex Ait., razen semena

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(27.1),

(a)  na mestu pridelave niso bili opaženi nobeni znaki Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugiperda Smith ali Spodoptera litura (Fabricius) od začetka zadnje popolne rastne dobe

ali

(b)  rastline so bile ustrezno tretirane proti navedenim organizmom.

28.  Rastline Dendranthema (DC.) Des Moul. za saditev, razen semena

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(27.1) in (27.2), uradna izjava:

(a)  da rastline niso več kot tretja generacija vegetativnega dela, ki izvira iz materiala, za katerega so virološki testi pokazali, da ni okužen z viroidom Chrysanthemum stunt, ali neposredno izvirajo iz materiala, za katerega se med uradnim inšpekcjskim pregledom, ki se izvaja med cvetenjem, ugotovi, da vsaj 10 % reprezentativnega vzorca ni okuženega z viroidom Chrysanthemum stunt;

(b)  da rastline ali potaknjenci:

— prihajajo s posesti, na katerih so bile uradno inšpekcijsko pregledane vsaj mesečno v treh mesecih, preden so bile odposlane, in na katerih v tem obdobju niso bili opaženi simptomi Puccinia horiana Hennings in v njihovi neposredni bližini niso bili ugotovljeni nobeni simptomi Puccinia horiana Hennings v treh mesecih pred izvozom,

— ali

— da so bile ustrezno tretirane proti Puccinia horiana Hennings;

(c)  da pri izkoreninjenih podtaknjencih niso bili opaženi simptomi Didymella ligulicola (Baker, Dimock in Davis) v. Arx na potaknjencih ali na rastlinah, iz katerih izvirajo potaknjenci, ali da pri ukoreninjenih potaknjencih niso bili opaženi simptomi Didymella ligulicola (Baker, Dimock in Davis) v. Arx na potaknjencih ali ukorenišču.

▼M21

28.1  Rastlini Dendranthema (DC.) Des Moul. in Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. za saditev, razen semena

Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(13) ter Prilogi IV(A)(I) (25.5), (25.6), (25.7), (27.1), (27.2) in (28), uradna izjava, da:

(a)  so rastline v celotnem življenjskem obdobju rasle v državi, ki je prosta virusa Chrysanthemum stem necrosis, ali

(b)  so rastline v celotnem življenjskem obdobju rasle na območju, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi izvoza v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe vzpostavila kot območje, prosto virusa Chrysanthemum stem necrosis, ali

(c)  so rastline v celotnem življenjskem obdobju rasle na mestu pridelave, ki je bilo vzpostavljeno kot prosto virusa Chrysanthemum stem necrosis in potrjeno z uradnimi inšpekcijskimi pregledi in, kadar je bilo primerno, testiranji.

▼B

29.  Rastline Dianthus L. za saditev, razen semena

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(27.1) in (27.2), uradna izjava:

— da rastline izvirajo neposredno iz matičnih rastlin, za katere je bilo z uradno odobrenimi preskusi, izvedenimi vsaj enkrat v dveh predhodnih letih, ugotovljeno, da niso okužene z Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr in Burkholder in Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma,

— da na rastlinah niso bili opaženi simptomi zgoraj navedenih škodljivih organizmov.

30.  Čebulice Tulipa L. in Narcissus L., razen tistih, za katere je na njihovi embalaži ali kako drugače jasno označeno, da so za prodajo končnim porabnikom, ki niso vključeni v poklicno pridelavo rezanega cvetja

Uradna izjava, da na rastlinah niso bili opaženi simptomi Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev od začetka zadnje popolne rastne dobe.

31.  Rastline Pelargonium L'Herit. ex Ait. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč virus Tomato ringspot:

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(27.1) in (27.2),

(a)  za katere ni znano, ali je tam navzoča Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropske populacije) ali drugi vektorji virusa Tomato ringspot

uradna izjava:

(a)  da rastline neposredno izvirajo z mest pridelave, za katera je ugotovljeno, da niso okužena z virusom Tomato ringspot;

ali

(b)  da rastline niso več kot četrta generacija vegetativnega dela, ki izvira iz matičnih rastlin, za katere se v uradno odobrenem sistemu testiranja na viruse ugotovi, da niso okužene z virusom Tomato ringspot.

(b)  za katere je znano, da je tam navzoča Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropske populacije) ali drugi vektorji virusa Tomato ringspot

uradna izjava:

(a)  da rastline neposredno izvirajo z mest pridelave, za katera je ugotovljeno, da zemlja ali rastline niso okužene z virusom Tomato ringspot;

ali

(b)  da rastline niso več kot druga generacija vegetativnega dela, ki izvira iz matičnih rastlin, za katere je v uradno odobrenem sistemu testiranja na viruse ugotovljeno, da niso okužene z virusom Tomato ringspot.

▼M3

32.1  Zelnate rastline, namenjene sajenju, razen:

— čebulice,

— stebelni gomolji,

— rastline družine Gramineae,

— korenike,

— semena,

— gomolji,

s poreklom iz tretjih držav, kjer je znano, da se pojavljata vrsti Liriomyza sativae (Blanchard) in Amauromyza maculosa (Malloch)

Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge IV, Del A, Oddelek 1(27.1), (27.2), (28) in (29), kjer je to primerno, uradna izjava, da so bile rastline pridelane v vrtnarijah in:

(a)  so s poreklom iz območja, za katerega je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni napadeno z listnimi zavrtalkami Liriomyza sativae (Blanchard) in Amauromyza maculosa (Malloch) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno na spričevalih iz člena 7 in 8 te direktive v rubriki „Dopolnilna izjava“,

ali

(b)  so s poreklom iz mesta pridelave, za katero je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni okuženo z listnimi zavrtalkami Liriomyza sativae (Blanchard) in Amauromyza maculosa (Malloch) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe in je navedeno v spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive v rubriki „Dopolnilna izjava“, in je z uradnimi pregledi, ki so bili opravljeni vsaj mesečno v zadnjih treh mesecih pred izvozom, priznano, da ni okuženo z listnimi zavrtalkami Liriomyza sativae (Blanchard) in Amauromyza maculosa (Malloch),

ali

(c)  če so bile tik pred izvozom tretirane z ustreznimi sredstvi proti listnim zavrtalkam Liriomyza sativae (Blanchard) in Amauromyza maculosa (Malloch) in je bilo na uradnem pregledu ugotovljeno, da niso okužene z listnimi zavrtalkami Liriomyza sativae (Blanchard) in Amauromyza maculosa (Malloch). Podrobni podatki o tretiranju se navedejo v spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive.

32.2  Rezano cvetje Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. in Solidago L., ter listnate vrtnine Apium graveolens L. in Ocimum L.

Uradna izjava, da so rezano cvetje in listnate vrtnine:

— s poreklom iz države, ki ni okužena z listnimi zavrtalkami Liriomyza sativae (Blanchard) in Amauromyza maculosa (Malloch),

— ali

— bile tik pred izvozom uradno pregledane in je bilo ugotovljeno, da niso okužene z listnimi zavrtalkami Liriomyza sativae (Blanchard) in Amauromyza maculosa (Malloch).

32.3  Zelnate rastline, namenjene sajenju, razen:

— čebulice,

— stebelni gomolji,

— rastline družine Gramineae,

— korenike,

— semena,

— gomolji,

s poreklom iz tretjih držav

Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz Oddelka I (27.1), (27.2), (28), (29) in (32.1) dela A Priloge IV, uradna izjava, da:

(a)  so rastline s poreklom iz območja, za katerega je znano, da ni okuženo z listnimi zavrtalkami Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess),

ali

(b)  na uradnih pregledih, ki so se opravljali vsaj mesečno v zadnjih treh mesecih pred spravilom pridelka, na mestu pridelave niso bili opaženi sledovi listnih zavrtalk Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess)

ali

(c)  so bile rastline tik pred izvozom uradno pregledane in je bilo ugotovljeno, da niso okužene z listnimi zavrtalkami Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess) in je bilo opravljeno ustrezno tretiranje proti listnim zavrtalkam Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess).

▼B

33.  Rastline s koreninami, posajene ali predvidene za saditev, rastoče na prostem

Uradna izjava, da mesto pridelave ni okuženo s Clavibacter michiganensis ssp., sependoniscus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens in Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

34.  Zemlja in rastni substrat, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo, ki se v celoti ali deloma sestoji iz zemlje ali trdnih organskih snovi, kot so deli rastlin, humus vključno s šoto ali lubjem ali ki ga deloma sestavlja katera koli trdna anorganska snov, namenjen za vzdrževanje vitalnosti rastlin, ki izvirajo iz:

—  ►M7  Cipra, Malte,  ◄ Turčije,

— Belorusije ►A1  , Estonije ◄ , Gruzije ►A1  , Latvije, Litve ◄ , Moldavije, Rusije, Ukrajine,

— neevropskih držav razen Alžirije, Egipta, Izraela, Libije, Maroka, Tunizije

Uradna izjava:

(a)  da je bil rastni substrat ob sajenju:

— brez zemlje in organskih snovi,

— ali

— je bilo ugotovljeno, da ni okužen z insekti in škodljivimi ogorčicami in je bil ustrezno pregledan ali obdelan z visoko temperaturo ali zaplinjen proti okužbi z drugimi škodljivimi organizmi,

— ali

— je bil ustrezno obdelan z visoko temperaturo ali zaplinjen proti okužbi s škodljivimi organizmi in

(b)  ob sajenju:

— so bili sprejeti ustrezni ukrepi, da bi se rastni substrat zavaroval proti okužbi s škodljivimi organizmi,

— ali

— je bil rastni substrat odstranjen z rastlin v dveh tednih pred pošiljanjem in ga je ostalo le toliko, kakor je potrebno za vzdrževanje vitalnosti med prevozom, in če je ponovno posajen, rastni substrat, ki se uporablja za ta namen, izpolni zahteve pod (a).

35.1  Rastline Beta vulgaris L. za saditev, razen semena

Uradna izjava, da niso bili opaženi simptomi virusa Beet curly top (neevropski izolati) na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe.

35.2  RastlineBeta vulgaris L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč virus Beet curly top

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(35.1), uradna izjava:

(a)  da ni znano, ali je virus Beet curly top navzoč na območju pridelave;

in

(b)  da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi virusa Beet curly top od začetka zadnje popolne rastne dobe.

▼M3

36.1  Rastline, namenjene sajenju, razen

— čebulice,

— stebelni gomolji,

— korenike,

— semena,

— gomolji,

s poreklom iz tretjih držav

Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge IV, Del A, Oddelek 1(27.1), (27.2), (28) (29), (31), (32.1) in (32.3), uradne izjave, da so bile rastline pridelane v vrtnarijah, in:

(a)  so s poreklom iz območja, za katerega je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni napadeno z resarjem Thrips palmi Karny, v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno na spričevalih iz člena 7 in 8 te direktive v rubriki „Dopolnilna izjava“,

ali

(b)  so s poreklom iz mesta pridelave, za katero je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni napadeno z resarjem Thrips palmi Karny v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno v spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive v rubriki „Dopolnilna izjava“, in je z uradnimi pregledi, ki so bili opravljeni vsaj mesečno v zadnjih treh mesecih pred izvozom, priznano, da ni napadeno z resarjem Thrips palmi Karny,

ali

(c)  so bile tik pred izvozom tretirane z ustreznim sredstvom proti resarju Thrips palmi Karny in je bilo na uradnem pregledu ugotovljeno, da niso napadene z resarjem Thrips palmi Karny. Podrobni podatki o tretiranju se navedejo v spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive.

36.2  Rezano cvetje Orchidaceae in plodovi Momordica L. ter Solatium melongena L., s poreklom iz tretjih držav

Uradna izjava, da so rezano cvetje in plodovi:

— s poreklom iz države, ki ni napadena z resarjem Thrips palmi Karny,

— ali

— bili tik pred izvozom uradno pregledani in je bilo ugotovljeno, da niso napadeni z resarjem Thrips palmi Karny.

▼B

37.  Rastline Palmae za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav

Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(17), kjer je ustrezno, uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo z območja, za katero je znano, da ni okuženo z mikoplazmo Palm lethal yellowing in z viroidom Cadang-Cadang in da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi od začetka zadnje rastne dobe;

ali

(b)  da na rastlinah niso bili opaženi simptomi mikoplazme Palm lethal yellowing in viroida Cadang-Cadang od začetka zadnje popolne rastne dobe in da so bile rastline na mestu pridelave, na katerih so se pojavili simptomi, ki vzbujajo sum na kontaminacijo s temi organizmi, uničene na tem mestu in ustrezno tretirane, da bi se odpravil Myndus crudus Van Duzee;

(c)  da so bile rastline v tkivnih kulturah pridobljene iz rastlin, ki izpolnjujejo zahteve pod (a) ali (b)

▼M21

37.1  Rastline Palmae za saditev, s premerom debla ob vznožju več kot 5 cm in iz vrst: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf

Brez poseganja v prepovedi, ki se uporabljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(17), in v zahteve, ki so navedene v Prilogi (IV)(A)(I)(37), uradna izjava, da so rastline:

(a)  v celotni življenjski dobi rasle v državi, za katero je znano, da tam Paysandisia archon (Burmeister) ni navzoč, ali

(b)  v celotni življenjski dobi rasle na območju, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe vzpostavila kot območje, prosto Paysandisia archon (Burmeister), ali

(c)  vsaj v obdobju dveh let pred izvozom rasle na mestu pridelave:

— ki ga je registrirala in ga nadzoruje nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla in

— kjer so se rastline nahajale na mestu, ki je bilo fizično popolnoma zaščiteno pred vnosom Paysandisia archon (Burmeister) ali na katerem so bila izvedena ustrezne preventivna tretiranja, in

— na katerem s 3 uradnimi inšpekcijskimi pregledi na leto ob primernem času, vključno s pregledom neposredno pred izvozom, niso bili odkriti znaki Paysandisia archon (Burmeister).

▼B

38.1  Rastline Camellia L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav

Uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena s Ciborinia camelliae Kohn;

ali

(b)  da na cvetočih rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi Ciborinia camelliae Kohn od začetka zadnje popolne rastne dobe.

38.2  Rastline Fuchsia L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz ZDA ali Brazilije

Uradna izjava, da na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi Aculops fuchsiae Keifer in da so bile rastline inšpekcijsko pregledane neposredno pred izvozom in je bilo ugotovljeno, da niso okužene z Aculops fuchsiae Keifer.

39.  Drevnate rastline in grmovnice za saditev, razen semena in rastlin v tkivnih kulturah, ki izvirajo iz tretjih držav, razen evropskih in mediteranskih držav

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v prilogi III(a)(1), (2), (3), (9), (13), (15), (16), (17), (18), Prilogi III(B)(1) in Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (25.5.), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), (32.2), (33), (34), (36.1), (36.2), (37), (38.1) in (38.2), kjer je ustrezno, uradna izjava:

— da so rastline čiste (tj. brez rastlinskih ostankov) in brez listov in plodov,

— da so bile vzgojene v drevesnicah,

— da so bile inšpekcijsko pregledane ob ustreznem času in pred izvozom ter je bilo ugotovljeno, da nimajo znakov škodljivih bakterij, virusov in virusom podobnih organizmov in je bilo ugotovljeno, da so ali brez znakov ali znakov škodljivih ogorčic, insektov, pršic in gliv ali pa so bile ustrezno tretirane, da bi se odstranili taki organizmi.

40.  Listnata drevesa in grmovnice za saditev, razen semena in rastlin v tkivnih kulturah, izvirajoča iz tretjih držav, razen evropskih in mediteranskih

►M3  Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge III(A)(2), (3), (9), (15), (16), (17) in (18), Priloge III(B)(1) in Priloge IV(A)(I), (11.1), (11.2), (11.3), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (33), (36.1), (38.1), (38.2), (39) in (45.1) kjer je to primerno, uradna izjava, da so rastline v dormantem (mirujočem) stanju in brez listja. ◄

41.  Enoletne in dveletne rastline, razen Gramineae, za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih ali nemediteranskih držav

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, kjer je ustrezno, navedene v Prilogi III(A)(11), (13) ter Prilogi IV(A)(I)(25.5), (25.6), (32.1), (32.2), (32.3), (33), (34), (35.1) in (35.2), uradna izjava:

— da so bile rastline gojene v vzgajališčih,

— da so brez rastlinskih ostankov, cvetov in plodov,

— da so inšpekcijsko pregledane ob ustreznem času in pred izvozom in

— 

— je bilo ugotovljeno, da so brez znakov škodljivih bakterij, virusov in virusom podobnih organizmov ter

— je bilo ugotovljeno, da so ali brez znakov ali znakov škodljivih ogorčic, insektov, pršic in gliv ali so bile ustrezno tretirane, da bi se odpravili taki organizmi.

42.  Rastline družine Gramineae okrasnih večletnih trav poddružin Bambusoideae, Panicoideae in rodov Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. in Uniola L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevpropskih ali nemediteranskih

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, kjer je ustrezno, navedene v Prilogi IV(A)(I)(33) in (34), uradna izjava:

— da so bile rastline vzgojene v vzgajališčih,

— in

— da so brez rastlinskih ostankov, cvetov in plodov,

— ter

— da so bile inšpekcijsko pregledane pred izvozom in

— 

— je bilo ugotovljeno, da nimajo znakov škodljivih bakterij, virusov in virusom podobnih organizmov ter

— je bilo ugotovljeno, da nimajo znakov ali znakov škodljivih ogorčic, insektov, pršic in gliv, ali pa so bile ustrezno tretirane, da se odstranijo taki organizmi.

43.  Naravno ali siljeno pritlikave rastline za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), (2), (3), (9), (13), (15), (16), (17), (18), Prilogi III(B)(1) ter Prilogi IV(A)(I)(8.1), (9),(10),(11.1),(11.2), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2),(20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (25.5), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (32.1), (32.2), (33), (34), (36.1), (36.2), (37), (38.1), (38.2), (39), (40), in (42), kjer je ustrezno, uradna izjava:

(a)  da morajo rastline, vključno s tistimi, ki so nabrane neposredno iz naravnih rastišč, rasti v uradno registriranih vzgajališčih, pod uradnim režimom nadzora oziroma jih morajo tam vzdrževati in vzgajati vsaj dve zaporedni leti, preden se odpošljejo,

(b)  da so rastline v vzgajališčih, navedene pod (a):

(aa)  vsaj v obdobju, navedenem v (a):

— posajene v lončke na policah najmanj 50 cm nad tlemi,

— ustrezno tretirane, da bi se preprečilo širjenje okužbe z neevropskimi vrstami rje: aktivna snov, koncentracija in datum uporabe sredstev so navedeni v fitosanitarnem spričevalu, predpisanem v členu 7 te direktive pod rubriko „dezinfestacija in/ali dezinfekcija“.

— uradno inšpekcijsko pregledane najmanj šestkrat letno v ustreznih časovnih presledkih za navzočnost škodljivih organizmov, navedenih v prilogah k tej direktivi. Ti inšpekcijski pregledi, ki se izvajajo tudi na rastlinah v neposredni bližini vzgajališč, navedenih v (a), se opravljajo vsaj z vizualnim pregledom vsake vrste na polju ali vzgajališču in z vizualnim pregledom vseh delov rastline nad rastnim substratom ob uporabi naključnega vzorca vsaj 300 rastlin nekega rodu, kadar število rastlin tega rodu ni večje od 3000, ali 10 % rastlin, če je več kakor 3000 rastlin iz tega rodu,

— v teh inšpekcijskih pregledih je ugotovljeno, da niso okužene s škodljivimi organizmi, kakor je navedeno v prejšnji alinei. Okužene rastline se odstranijo. Ostale rastline je treba, kadar je ustrezno, učinkovito tretirati in jih zadržati ustrezno dolgo ter inšpekcijsko pregledati zaradi zagotovila, da niso okužene z nevarnimi škodljivimi organizmi, posajene v nerabljen umetni rastni substrat ali naravni rastni substrat, ki je zaplinjen ali ustrezno obdelan z visoko temperaturo in brez vseh škodljivih organizmov,

— vzdrževane v pogojih, ki zagotavljajo, da se rastni substrat ne okuži s škodljivimi organizmi in so bile v dveh tednih pred odpošiljanjem:

— otresene in sprane s čisto vodo, da se odstrani prvotni rastni substrat, in hranjene z golimi koreninami ali

— 

— otresene in sprane s čisto vodo, da se odstrani naravni rastni substrat, in ponovno posajene v rastni substrat, ki izpolnjuje pogoje, določene v

— v peti alinei ali

— ustrezno tretirane, da se zagotovi rastni substrat brez škodljivih organizmov, aktivna snov, koncentracija in datum uporabe sredstev pa so navedeni v fitosanitarnem spričevalu, predvidenem v členu 7 te direktive pod rubriko „dezinfestacija in/ali dezinfekcija“,

(bb)  pakirane v zaprtih posodah, ki so bile uradno zaplombirane in označene z registrsko številko registriranega vzgajališča; ta številka je tudi navedena pod rubriko dopolnilna izjavana fitosanitarnem spričevalu, predvidenem v členu 7 te direktive, kar omogoča identifikacijo pošiljk.

44.  Širokolistne večletne rastline za saditev, razen semena družin Caryophyllaceae (razen Dianthus L.), Compositae (razen Dendranthema (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae in Rosaceae (razen Fragaria L.), ki izvirajo iz tretjih držav, razen evropskih in mediteranskih.

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo, kjer je ustrezno, za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(32.1), (32.2), (32.3), (33) in (34), uradna izjava:

— da so rastline vzgojene v vzgajališčih in

— da so brez rastlinskih ostankov, cvetov in plodov ter

— so bile inpekcijsko pregledane ob ustreznem času in pred izvozom in

— 

— je bilo ugotovljeno, da nimajo znakov škodljivih bakterij, virusov ali virusom podobnih organizmov,

— je bilo ugotovljeno, da nimajo znakov škodljivih bakterij, virusov ali virusom podobnih organizmov, ter

— je bilo ugotovljeno, da bodisi nimajo znakov ali simptomov kodljivih ogorčic, pric in gljiv bodisi so bile ustrezno tretirane, da bi se odstranili taki organizmi.

▼M3

45.1  Zelnate rastline in rastline Ficus L. in Hibiscus L., namenjene sajenju, razen čebulic, stebelnih gomoljev, korenik, semen in gomoljev, s poreklom iz neevropskih držav

Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge IV, Del A, Oddelek 1(27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), (32.3) in (36.1), uradna izjava, da rastline:

(a)  so s poreklom iz območja, za katerega je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni napadeno s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije), v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno v spričevalih iz člena 7 ali 8 te direktive v rubriki „Dopolnilna izjava“,

ali

(b)  so s poreklom iz mesta pridelave, za katero je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni napadeno s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno v spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive v rubriki „Dopolnilna izjava“, in je z uradnimi pregledi, ki so bili opravljeni vsaj vsake tri tedne v zadnjih devetih tednih pred izvozom, priznano, da ni napadeno s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije),

ali

(c)  v primerih, ko je bila na mestu pridelave ugotovljena navzočnost tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije), se ohranjajo ali pridelujejo na tem mestu pridelave in je bilo opravljeno ustrezno tretiranje, da bi zagotovili nenapadenost s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije), kasneje pa je bilo zaradi izvajanja ustreznih postopkov za izkoreninjenje tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci Genn. (neevropskih populacij) tako med uradnimi pregledi, ki so se opravljali tedensko devet tednov pred izvozom kot med nadzornimi postopki v celotnem navedenem obdobju ugotovljeno, da to mesto pridelave ni napadeno s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije). Podrobni podatki o tretiranju se navedejo v spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive.

45.2  Rezano cvetje Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L., in listnate vrtnine Ocimum L., s poreklom iz neevropskih držav

Uradna izjava, da so rezano cvetje in listnate vrtnine:

— s poreklom iz države, ki ni napadena s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije),

— ali

— bili tik pred izvozom uradno pregledani in je bilo ugotovljeno, da niso napadeni s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije).

▼B

►M3  45.3 ◄   Rastline Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč virus Tomato yellow leaf curl

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(13) ter Prilogi IV(A)(I)(25.5), (25.6) in (25.7), kjer je ustrezno

(a)  za katere je znano, ali je tam navzoča Bemisia tabaci Genn.

uradna izjava, da na rastlinah niso bili opaženi simptomi virusa Tomato yellow leaf curl

(b)  za katere je znano, da je tam navzoča Bemisia tabaci Genn.

uradna izjava:

(a)  da na rastlinah niso bili opaženi simptomi virusa Tomato yellow leaf curl in

(aa)  da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da Bemisia tabaci Genn tam ni navzoča ali

(bb)  da je bilo ob uradnih inšpekcijskih pregledih, ki se izvajajo vsaj enkrat mesečno v treh mesecih pred izvozom, ugotovljeno, da mesto pridelave ni okuženo z Bemisia tabaci Genn;

ali

(b)  da simptomi virusa Tomato yellow leaf curl niso bili opaženi na mestu pridelave in da je bilo tam opravljeno ustrezno tretiranje proti okužbi z Bemisia tabaci Genn.

►C1  46.  Rastline za saditev, razen semena, čebulic, gomoljev, koreninskih zadebelitev in korenik, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi ◄

Značilni škodljivi organizmi so:

— virus Bean golden mosaic,

— virus Cowpea mild mottle,

— virus Lettuce infectious yellow,

— virus Pepper mild tigré,

— virus Squash leaf curl,

— drugi virusi, ki jih prenaša Bemisia tabaci Genn.

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(13) ter Prilogi IV(A)(I)(25.5.), (25.6), (32.1), (32.2), (32.3), (35.1), (35.2), (44), ►M22  (45),  ◄ (45.1) ►M3  , (45.2) in (45.3) ◄ , kjer je ustrezno

(a)  Kjer ni znano, ali je tam navzoča Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije) ali drugi vektorji značilnih škodljivih organizmov

Uradna izjava, da na rastlinah med njihovo popolno rastno dobo niso bili opaženi nobeni simptomi značilnih škodljivih organizmov

(b)  Kjer je znano, da je tam navzoča Bemisia tabaci (neevropske populacije) ali drugi vektorji značilnih škodljivih organizmov

Uradna izjava, da v ustreznem obdobju na rastlinah niso bili opaženi nobeni simptomi značilnih škodljivih organizmov,

in

(a)  da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z Bemisia tabaci Genn. in drugimi vektorji značilnih škodljivih organizmov;

ali

(b)  da je z uradnimi inšpekcijskimi pregledi, opravljenimi ob ustreznem času, ugotovljeno, da mesto pridelave ni okuženo z Bemisia tabaci Genn. in drugimi vektorji značilnih škodljivih organizmov;

ali

(c)  da so bile rastline ustrezno tretirane, da bi se izkoreninila Bemisia tabaci Genn.

47.  SemeHelianthus annuus L.

Uradna izjava:

(a)  da seme izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena s Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni;

ali

(b)  da je bilo seme, razen semena, ki je bilo pridelano na sortah, odpornih na vse rase Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni, navzoče na območju pridelave, ustrezno tretirano proti Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni.

48.  Seme Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Uradna izjava, da je bilo seme pridobljeno z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije ali ustrezno metodo, odobreno ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ ,

in

(a)  da seme izvira z območij, za katera je znano, da tam niso navzoči Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye in viroid Potato spindle tuber; ali

(b)  da na rastlinah na mestu pridelave med njihovo popolno dobo rasti niso bili opaženi nobeni simptomi, ki jih povzročajo ti škodljivi organizmi, ali

(c)  da je bilo seme uradno testirano vsaj za te škodljive organizme na reprezentativnem vzorcu in z uporabo ustreznih metod in je bilo s testiranji ugotovljeno, da seme ni okuženo s temi škodljivimi organizmi.

49.1  Seme Medicago sativa L.

Uradna izjava:

(a)  da simptomi Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev niso bili opaženi na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe in da laboratorijski preskusi na reprezentativnem vzorcu niso pokazali Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev;

ali

(b)  da je bilo opravljeno zaplinjevanje pred izvozom.

49.2  Seme Medicago sativa L., ki izvira iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(49.1), uradna izjava:

(a)  da ni znano, da bi bil od začetka zadnjih 10 let na kmetiji ali v njeni neposredni bližini navzoč Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al;

(b)  ali

— da pridelek sodi v sorto, ki je priznana kot zelo odporna na Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al,

— ali

— da je bilo seme nabrano, ko se še ni začela četrta popolna rastna doba od saditve, in da je bilo v tem pridelku seme pred tem nabrano največ enkrat,

— ali

— da vsebnost inertne snovi, ki je bila ugotovljena v skladu s pravili, ki veljajo za potrjevanje semena, trženega v Skupnosti, ne presega 0,1 ut. %;

(c)  da niso bili opaženi simptomi Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. na mestu pridelave ali na sosednjem pridelku Medicago sativa L. med zadnjo popolno rastno dobo ali, kjer je ustrezno, zadnjima dvema rastnima dobama;

(d)  da je bil pridelek pridelan na polju, na katerem ni bil navzoč noben predhoden pridelek Medicago sativa L. v zadnjih treh letih pred saditvijo.

50.  Seme Oryza sativa L.

Uradna izjava:

(a)  da je bilo seme uradno testirano z ustreznimi nematološkimi testi in da je bilo ugotovljeno, da ni okuženo z Aphelenchoides besseyi Christie;

ali

(b)  da je bilo seme ustrezno obdelano z vročo vodo ali drugim ustreznim tretiranjem proti Aphelenchoides besseyi Christie.

51.  Seme Phaseolus L.

Uradna izjava:

(a)  da seme izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena s Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye;

ali

(b)  da je bil testiran reprezentativni vzorec semena in je bilo v teh testih ugotovljeno, da ni okužen s Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

52.  Seme Zea mays L.

Uradna izjava:

(a)  da seme izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Erwinia stewartii (Smith) Dye;

ali

(b)  da je bil testiran reprezentativni vzorec semena in v tem testu je bilo ugotovljeno, da seme ni okuženo z Erwinia stewartii (Smith) Dye.

53.  Seme rodov Triticum, Secale in X Triticosecale iz Afganistana, Indije, Iraka ►M9  , Iran  ◄ , Mehike, Nepala, Pakistana ►M3  , Južna Afrika ◄ in ZDA, kjer je znano, da je tam navzoča Tilletia indica Mitra.

Uradna izjava, da seme izvira z območja, za katero je znano, da tam ni navzoča Tilletia indica Mitra. Ime območja je navedeno na fitosanitarnem spričevalu, predstavljenem v členu 7.

54.  Zrnje rodov Triticum, Secale in X Triticosecale iz Afganistana, Indije, Iraka ►M9  , Iran  ◄ , Mehike, Nepala, Pakistana ►M3  , Južna Afrika ◄ in ZDA, kjer je znano, da je tam navzoča Tilletia indica Mitra.

Uradna izjava:

(i)  da zrnje izvira z območja, za katero je znano, da tam ni navzoča Tilletia indica Mitra. Ime območja ali območij je nevedeno na fitosanitarnem spričevalu iz člena 7 pod rubriko „mesto pridelave“ ali

(ii)  da na rastlinah niso bili opaženi simptomi Tilletia indica Mitra na mestu pridelave med zadnjo popolno rastno dobo in da so bili vzeti reprezentativni vzorci zrnja ob spravilu in pred pošiljanjem, da so bili preskušeni in je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da vzorci semena niso okuženi s Tilletia indica Mitra; slednje se v fitosanitarnem spričevalu iz člena 7 v rubriki „ime pridelka“ omeni kot „testirano in ugotovljeno, da ni okuženo s Tilletia indica Mitra“.

(1)   OJ 125, 11.7.1966, str. 2320/66. Direktiva, kakor je nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 1999/742/ES (OJ L 297, 18.11.1999, str. 39).

Oddelek II

RASTLINE, RASTLINSKI PROIZVODI IN DRUGI PREDMETI, KI IZVIRAJO IZ SKUPNOSTIRastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti

Posebne zahteve

▼M12 —————

▼B

2.  Les Platanus L. z lesom, ki je ohranil svojo naravno okroglo površino

(a)  uradna izjava, da les izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena s Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter;

ali

(b)  z označbo „kiln-dried“(sušeno v peči), „KD“ ali drugo mednarodno priznano označbo se v skladu s sedanjimi trgovinskimi običaji označita les ali njegova embalaža, da je bil les ob predelavi sušen v peči na manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda.

▼M12 —————

▼B

4.  Rastline Pinus L. za saditev, razen semena

Uradna izjava, da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi Scrirrhia pini Funk in Parker od začetka zadnje popolne rastne dobe.

5.  Rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A., Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. in Tsuga Carr. za saditev, razen semena

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(II)(4), za katere je ustrezno, uradna izjava, da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi Melampsora medusae Thümen od začetka zadnje popolne rastne dobe.

6.  Rastline Populus L. za saditev, razen semena

Uradna izjava, da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi Melampsora medusae Thümen od začetka zadnje popolne rastne dobe.

7.  Rastline Castanea Mill., in Quercus L. za saditev, razen semena

Uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena s Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

ali

(b)  da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr od začetka zadnje popolne rastne dobe.

8.  Rastline Platanus L. za saditev, razen semena

Uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo z območja, za katero je znano, da ni okuženo s Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter

ali

(b)  da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter od začetka zadnje popolne rastne dobe.

9.   ►M8  Rastline Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. in Sorbus L. za saditev, razen semena ◄

Uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo z območij, ki so priznana, da niso okužena z Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ ;

ali

(b)  da so bile uničene rastline, na katerih so se pojavili simptomi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., na mestu pridelave in v njegovi neposredni bližini.

10.  Rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena

Uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena s Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli in Gikashvili, Citrus vein enation woody gall in virusom Citrus tristeza (evropski sevi);

ali

(b)  da so rastline vzgojene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da izvirajo neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan pod ustreznimi pogoji in uradno posamično testiran vsaj za virus Citrus tristeza (evropski sevi) in Citrus vein enation woody gall, ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod, odobrenih ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ , in so stalno rasle v rastlinjaku, varnem pred insekti, ali v izolirani komori, na katerih niso bili opaženi simptomi Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Pandri) Kanchaveli in Gikashvili, virusa Citrus tristeza(evropski sevi) in Citrus vein enation woody gall;

ali

(c)  da so rastline:

— vzgojene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da izvirajo neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan pod ustreznimi pogoji in je bil uradno posamično testiran vsaj za citrus vein enation woody gall in virus Citrus tristeza (evropski sevi) ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod, odobrenih ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ , in za katerega je bilo v teh preskusih ugotovljeno, da ni okužen z virusom Citrus tristeza(evropski sevi) in za katerega je bilo v uradnih posamičnih testiranjih, opravljenih v skladu z metodami, navedenimi v tej alinei, uradno potrjeno, da ni okužen vsaj z virusom Citrus tristeza (evropski sevi),

— in

— inšpekcijsko pregledane in niso bili opaženi simptomi Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Pandri) Kanchaveli in Gikashvili, in Citrus vein enation woody gall ter virusom Citrus tristezaod začetka zadnje popolne rastne dobe.

11.  Rastline Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. in Strelitziaceae, ukoreninjene ali z rastnim substratom, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo

Uradna izjava:

(a)  da ni bila opažena kontaminacija z Radopholus similis (Cobb) Thorne na mestu pridelave od začetka zadnje rastne dobe;

ali

(b)  da so bile zemlja in korenine rastlin, za katere se domneva, da so kontaminirane, od začetka zadnje popolne rastne dobe uradno nematološko testirane vsaj za Radopholus similis (Cobb) Thorne in v teh testih je bilo ugotovljeno, da niso okužene s škodljivimi organizmi.

12.  Rastline Fragaria L., Prunus L. in Rubus L. za saditev, razen semena

Uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z značilnimi škodljivimi organizmi;

ali

(b)  da na rastlinah na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzročajo značilni škodljivi organizmi.

Značilni škodljivi organizmi so:

— na Fragaria L.:

— 

— Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae

— virus Arabis mosaic

— virus Raspberry ringspot

— virus Strawberry crinkle

— virus Strawberry latent ringspot

— virus Strawberry mild yellow edge

— virus Tomato black ring

— Xanthomonas fragariae Kennedy in King

— na Prunus L.:

— 

— mikoplazma Apricot chlorotic leafroll

— Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

— na Prunus persica (L.) Batsch:

— 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

— na Rubus L.:

— 

— virus Arabis mosaic

— virus Raspberry ringspot

— virus Strawberry latent ringspot

— virus Tomato black ring

13.  Rastline Cydonia Mill., in Pyrus L. za saditev, razen semena

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(II)(9), uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z mikoplazmo Pear decline;

ali

(b)  da so bile rastline na mestu pridelave in v njegovi neposredni bližini, ki so kazale sumljive simptome kontaminacije z mikoplazmo Pear decline, uničene na tem mestu v zadnjih treh popolnih rastnih dobah.

14.  Rastline Fragaria L. za saditev, razen semena

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(II)(12), uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z Aphelenchoides besseyi Christie;

ali

(b)  da na rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi nobeni simptomi Aphelenchoides besseyi Christie od začetka zadnje popolne rastne dobe:

ali

(c)  da rastline v tkivnih kulturah izvirajo iz rastlin, ki ustrezajo razdelku (b) te točke ali so bile uradno testirane z ustreznimi nematološkimi metodami in je bilo ugotovljeno, da niso okužene z Aphelenchoides besseyi Christie.

15.  Rastline Malus Mill. za saditev, razen semena

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(II)(9), uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z mikoplazmo Apple proliferation;

ali

(b)  

(aa)  da so bile rastline, razen tistih, ki so vzgojene iz semena:

— bodisi uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da neposredno izvirajo iz materiala, ki je bil vzdrževan pod primernimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj na mikoplazmo Apple proliferation ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom,

— bodisi

— neposredno izvirajo iz materiala, ki je vzdrževan pod primernimi pogoji in je bil v zadnjih šestih popolnih rastnih dobah enkrat uradno testiran vsaj na mikoplazmo Apple proliferation ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom;

(bb)  da na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzroča mikoplazma Apple proliferation, od začetka zadnjih treh popolnih rastnih dob.

16.  Rastline naslednjih vrst Prunus L. za saditev, razen semena:

— Prunus amygdalus Batsch,

— Prunus armeniaca L.,

— Prunus blireiana Andre,

— Prunus brigantina Vill.,

— Prunus cerasifera Ehrh.,

— Prunus cistena Hansen,

— Prunus curdica Fenzl in Fritsch.,

— Prunus domestica ssp. domestica L.,

— Prunus domestica ssp. insititia (L.)C.K. Schneid,

— Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

— Prunus glandulosa Thunb.,

— Prunus holosericea Batal.,

— Prunus hortulana Bailey,

— Prunus japonica Thunb.,

— Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

— Prunus maritima Marsh.,

— Prunus mume Sieb. in Zucc.,

— Prunus nigra Ait.,

— Prunus persica (L.) Batsch,

— Prunus salicina L.,

— Prunus sibirica L.,

— Prunus simonii Carr.,

— Prunus spinosa L.,

— Prunus tomentosa Thunb.,

— Prunus triloba Lindl., razen vrst Prunus L.,

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(II)(12), uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z virusom šarke (plum pox virus) z virusom Plum pox;

ali

(b)  

(aa)  da so rastline, razen tistih, ki so vzgojene iz semena:

— bodisi uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da izvirajo neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan pod ustreznimi pogoji in uradno testiran vsaj na virus Plum pox ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom,

— bodisi

— neposredno izvirajo iz materiala, ki je bil vzdrževan pod primernimi pogoji in je bil v zadnjih treh popolnih rastnih dobah vsaj enkrat uradno testiran vsaj na virus Plum pox ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testih ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom;

(bb)  da na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzroča virus Plum pox, od začetka zadnjih treh popolnih rastnih dob;

(cc)  da so bile uničene rastline na mestu pridelave, ki kažejo simptome bolezni, povzročenih zaradi drugih virusov ali virusom podobnih patogenov.

17.  Rastline Vitis L., razen plodov in semena

Uradna izjava, da na matičnih rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi Grapevine Flavescence dorée MLO in Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. od začetka zadnjih dveh popolnih rastnih dob.

18.1  Gomolji Solanum tuberosum L. za saditev

Uradna izjava:

(a)  da se upoštevajo določbe Skupnosti za boj proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival;

in

(b)  da bodisi gomolji izvirajo z območja, za katero je znano, da ni okuženo s Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al. bodisi se upoštevajo določbe Skupnosti za boj proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthof) Davis et al.;

in

(c)  da gomolji izvirajo s polja, za katero je znano, da ni okuženo z Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens in Globodera pallida (Stone) Behrens;

in

(d)  

(aa)  bodisi da gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da tam ni navzoč Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith; bodisi

(bb)  da na območjih, za katera je znano, da je tam navzoč Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, gomolji izvirajo z mesta pridelave, za katerega je ugotovljeno, da ni okuženo s Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ali ni okuženo zaradi izvajanja ustreznega postopka, zato da bi se izkoreninil Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;

in

(e)  bodisi da gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da tam nista navzoča Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) in Meloidogyne fallax Karssen ali z območij, kjer sta navzoča Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) in Meloidogyne fallax Karssen:

— bodisi da gomolji izvirajo z mesta pridelave, za katerega je ugotovljeno, da ni okuženo z Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) in Meloidogyne fallax Karssen na podlagi letne sistematične raziskave pridelave gostiteljev z vizualnim inšpekcijskim pregledom gostiteljskih rastlin v ustreznih časovnih obdobjih ter z vizualnim inšpekcijskim pregledom zunanjosti in rezanjem gomoljev po spravilu na mestu pridelave pridelanega krompirja ali

— pa se gomolji po spravilu naključno vzorčijo in se preveri navzočnost simptomov z ustrezno indikatorsko metodo ali z laboratorijskim testom, kakor tudi z vizualnim inšpekcijskim pregledom zunanjosti in rezanjem gomoljev ob ustreznem času in v vseh primerih pri zapiranju pakiranj ali zabojnikov pred trženjem v skladu z določbami o zapiranju v Direktivi Sveta 66/403/EGS ter niso ugotovljeni simptomi Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) in Melodoigyne fallax Karssen.

18.2  Gomolji Solanum tuberosum L. za saditev, razen gomoljev tistih sort, ki so uradno sprejete v eni ali več državah članicah na podlagi Direktive Sveta 70/457/EGS z dne 29. septembra 1970 o enotnem katalogu sort kmetijskih rastlin (1)

Brez poseganja v posebne zahteve iz Priloge IV(A)(II)(18.1), ki veljajo za gomolje, uradna izjava:

— da gomolji pripadajo višji vzgojni stopnji; taka izjava je ustrezno navedena na listini, ki spremlja gomolje,

— da so gomolji pridelani v Skupnosti,

— in

— da gomolji neposredno izvirajo iz materiala, ki se vzdržuje v ustreznih pogojih in je bil uradno karantensko testiran v skladu z ustreznimi metodami in je bilo v teh testih ugotovljeno, da ni okužen s škodljivimi organizmi.

18.3  Rastline iz vrst Solanum L., ki tvorijo stolone ali gomolje, ali njihovi hibridi za saditev, razen gomoljev Solanum tuberosum L., podrobneje navedenih v Prilogi IV(A)(II)(18.1) ali (18.2), in razen materiala, ki se vzdržuje v kulturah, shranjenih v genskih bankah ali genetskih zbirkah

(a)  Rastline se vzdržujejo pod karantenskimi pogoji in s testiranjem v karanteni se ugotovi, da niso okužene s škodljivimi organizmi;

(b)  karantensko testiranje, navedeno pod (a):

(aa)  nadzira uradna organizacija za varstvo rastlin zadevne države članice in ga izvaja strokovno usposobljeno osebje te organizacije ali kateri koli drug uradno potrjen organ;

(bb)  se izvaja na mestu, ki je ustrezno opremljeno za preprečevanje širjenja škodljivih organizmov in ohranjanje materiala, vključno z indikatorskimi rastlinami, tako da se odstrani vsaka nevarnost za širjenje škodljivih organizmov;

(cc)  se izvaja na vsaki enoti materiala,

— z vizualnim pregledom v rednih časovnih presledkih med celotnim trajanjem vsaj ene rastne dobe, ob upoštevanju vrste materiala in njegove razvojne stopnje med preskusnim programom, za ugotavljanje simptomov, ki jih povzročajo škodljivi organizmi,

— s testiranjem po ustreznih metodah, ki se predložijo odboru iz člena 18:

— 

— pri krompirju v kakršni koli obliki vsaj za

— 

— virus Andean potato latent,

— virus Arracacha virus B. sev oca,

— virus Potato black ringspot,

— viroid Potato spindle tuber,

— virus Potato T,

— virus Andean potato mottle,

— navadni krompirjevi virusi A, M, S, V, X, in Y (vključno Yom Yn in Yc) in virus Potato leaf roll,

— Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al.,

— Pseudomonas solanaceanum (Smith) Smith;

— pri pravem semenu krompirja vsaj za zgoraj navedene viruse in viroid.

(dd)  z ustreznim testiranjem vseh drugih simptomov, opaženih pri vizualnem pregledu, da bi identificirali škodljive organizme, ki so povzročili take simptome;

(c)  vsak material, za katerega je v testiranju pod (b) ugotovljeno, da je okužen s škodljivimi organizmi pod (b) se takoj uniči ali se uporabijo ustrezni postopki za odstranitev škodljivega organizma/organizmov;

(d)  vsaka organizacija ali raziskovalno telo, ki hrani ta material, obvesti uradno službo države članice za varstvo rastlin o materialu, ki ga hrani.

18.4  Rastline vrst Solanum L., ki tvorijo stolone ali gomolje, ali njihovi hibridi za saditev, shranjeni v genskih bankah ali genetskih zbirkah

Vsaka organizacija ali raziskovalni subjekt, ki ima tak material, obvesti uradno službo za varstvo rastlin države članice o materialu, ki ga hrani.

18.5  Gomolji Solanum tuberosum L., razen tistih, ki so navedeni v Prilogi IV(A)(II)(18.1), (18.2), (18.3) ali (18.4)

Registrska številka, s katero se označi embalaža ali če se krompir prevaža v razsutem stanju, je vozilo, ki prevaža krompir, dokazilo, da je krompir pridelal uradno registrirani pridelovalec ali da izvira iz uradno registriranega skupnega skladišča ali iz distribucijskih centrov, ki obstajajo na območju pridelave, kar nakazuje, da gomolji niso okuženi s Pseudomonas solanacearum(Smith) Smith in

(a)  da so bile upoštevane določbe Skupnosti za boj proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival;

ter

(b)  kjer je ustrezno, določbe Skupnosti za boj proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al.

18.6  Rastline Solanaceae za saditev, razen semena in rastlin, navedenih v Prilogi IV(A)(II)(18.4) ali (18.5)

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(II)(18.1), (18.2) in (18.3), kjer je ustrezno, uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo z območja, za katero je znano, da ni okuženo z mikoplazmo Potato stolbur;

ali

(b)  da na rastlinah na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe niso bili opaženi simptomi mikoplazme Potato stolbur.

18.7  Rastline Capsicum annuum L., Lycopersicum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L., in Solanum melongena L. za saditev, razen semena

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi V(A)(II)(18.6), kjer je ustrezno, uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo z območij, za katera je ugotovljeno, da niso okužena s Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, ali

(b)  da na rastlinah na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe niso bili opaženi simptomi Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

19.  Rastline Humulus lupulus L. za saditev, razen semena

Uradna izjava, da na hmelju na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi Verticillium albo-atrum Reinke in Berthold in Verticillium dahliae Klebahn od začetka zadnje popolne rastne dobe.

▼M21

19.1  Rastline Palmae za saditev, s premerom debla ob vznožju več kot 5 cm in iz vrst: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Uradna izjava, da so rastline:

(a)  v celotni življenjski dobi rasle na območju, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe vzpostavila kot območje, prosto Paysandisia archon (Burmeister), ali

(b)  vsaj v obdobju dveh let pred premikom rasle na mestu pridelave:

— ki ga je registriral in ga nadzoruje pristojni uradni organ v državi članici izvora in

— kjer so se rastline nahajale na mestu, ki je bilo fizično popolnoma zaščiteno pred vnosom Paysandisia archon (Burmeister) ali na katerem so bila izvedena ustrezna preventivna tretiranja, in

— na katerem s 3 uradnimi inšpekcijskimi pregledi na leto ob primernem času niso bili odkriti znaki Paysandisia archon (Burmeister).

▼B

20.  Rastline Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. in Pelargonium l'Hérit, ex Ait. za saditev, razen semena

Uradna izjava:

(a)  da na mestu pridelave niso bili opaženi znaki ►M19  Helicoverpa armigera (Hübner) ◄ ali Spodoptera littoralis (Boisd.) od začetka zadnje popolne rastne dobe;

ali

(b)  da so bile rastline ustrezno tretirane proti navedenim organizmom.

21.1  Rastline Dendranthema (DC) Des Moul. za saditev, razen semena

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(II)(20), uradna izjava:

(a)  da rastline niso več kot tretja generacija vegetativnega dela, ki izvira iz materiala, za katerega je pri testiranju na viruse ugotovljeno, da ni okužen z viroidom Chrysanthemum stunt ali neposredno izvira iz materiala, za katerega je med uradnim inšpekcijskih pregledom, ki je opravljen med cvetenjem, ugotovljeno, da vsaj 10 % reprezentativnega vzorca ni okuženega z viroidom Chrysanthemum stunt;

(b)  da rastline ali potaknjenci prihajajo s posesti:

— ki je bila mesečno uradno inšpekcijsko pregledana v treh mesecih pred pošiljanjem in na kateri takrat niso bili opaženi nobeni simptomi Puccinia horiana Hennings in znano je bilo, da v njeni neposredni bližini v treh mesecih pred trženjem niso bili navzoči simptomi Puccinia horiana Hennings,

— ali

— da je bila pošiljka ustrezno tretirana proti Puccinia horiana Hennings;

(c)  da pri neukoreninjenih potaknjencih niso bili opaženi nobeni simptomi Didymella ligulicola (Baker, Dimock in Davis) v. Arx na potaknjencih ali na rastlinah, iz katerih izvirajo potaknjenci, ali pri ukoreninjenih potaknjencih niso bili opaženi simptomi Didymella ligulicola (Baker, Dimock in Davis) v. Arx na potaknjencih ali ukorenišču.

21.2  Rastline Dianthus L. za saditev, razen semena

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(II)(20), uradna izjava:

— da rastline neposredno izvirajo iz matičnih rastlin, za katere je v uradno odobrenih testih, opravljenih vsaj enkrat v zadnjih dveh letih, ugotovljeno, da niso okužene z Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr in Burkholder in Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma,

— da na rastlinah niso bili opaženi nobeni simptomi zgoraj navedenih škodljivih organizmov.

22.  Čebulice Tulipa L. in Narcissus L., razen tistih, ki so označene na embalaži ali kako drugače, da so namenjene prodaji končnim uporabnikom, ki se ne ukvarjajo s poklicno pridelavo rezanega cvetja

Uradna izjava, da na rastlinah od začetka zadnje popolne vegetativne dobe niso bili opaženi simptomi Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev.

▼M3

23.  Rastline ali zelnate rastline za sajenje, razen:

— čebulice,

— stebelni gomolji,

— rastline družine Gramineae,

— korenike,

— semena

— gomolji

Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge IV, Del A, Oddelek II (20), (21.1) ali (21.2), uradna izjava, da:

(a)  so rastline s poreklom iz območja, za katerega je znano, da ni napadeno z listnimi zavrtalkami Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess),

ali

(b)  na uradnih pregledih, ki so se opravljali vsaj mesečno v zadnjih treh mesecih pred žetvijo, na mestu pridelave niso bili opaženi sledovi listnih zavrtalk Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess)

ali

(c)  so bile rastline tik pred trženjem uradno pregledane in je bilo ugotovljeno, da niso napadene z listnimi zavrtalkami Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess) in je bilo opravljeno ustrezno tretiranje proti listnim zavrtalkam Liriomyza huidobrensis (Blanchard) in Liriomyza trifolii (Burgess).

▼B

24.  Rastline s koreninami, sajene ali predvidene za saditev, rastoče na prostem

Da ni dokazov, da mesto pridelave ni okuženo s Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann in Kottfhoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens in Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

25.  Rastline Beta vulgaris L. za saditev, razen semena

Uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z virusom Beet leaf curl;

ali

(b)  da ni znano, da bi bil na območju pridelave navzoč virus Beet leaf curl in na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi nobeni simptomi virusa Beet leaf curl od začetka zadnje popolne rastne dobe.

26.  Seme Helianthus annuus L.

Uradna izjava:

(a)  da seme izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena s Plasmopara halstedii (Farlow) Berl.&de Toni;

ali

(b)  da je seme, razen semena, ki je pridelano na sortah, odpornih na vse rase Plasmopara halstedii (Farlow) Berl.&de Toni, navzoče na območju pridelave, ustrezno tretirano proti Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni.

26.1  Rastline Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.) za saditev, razen semena

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, kjer je ustrezno, navedene v Prilogi IV(a)(II)(18.6) in (23), uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z virusom Tomato yellow leaf curl;

ali

(b)  da na rastlinah niso bili opaženi nobeni simptomi virusa Tomato yellow leaf curl;

in

(aa)  da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z Bemisia tabaci Genn;

ali

(bb)  da je na uradnih inšpekcijskih pregledih, opravljenih vsaj mesečno v zadnjih treh mesecih pred izvozom, ugotovljeno, da mesto pridelave ni okuženo z Bemisia tabaci Genn;

ali

(c)  da na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi virusa Tomato yellow leaf curl in da je bil na mestu pridelave uveden ustrezen režim tretiranja in spremljanja, da bi se zagotovila neokužena mesta pridelave z Bemisia tabaci Genn.

27.  Seme Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Uradna izjava, da je bilo seme pridobljeno z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije ali enakovredno metodo, odobreno ►M4  v skladu s postopkom iz člena 18(2) ◄ ;

in

(a)  da seme izvira z območij, za katera ni znano, ali sta tam navzoča Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. ali Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye;

ali

(b)  da na rastlinah na mestu pridelave med njihovo zadnjo popolno rastno dobo niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzročajo ti škodljivi organizmi;

ali

(c)  da je bilo seme uradno testirano vsaj na te škodljive organizme na reprezentativnem vzorcu in z uporabo ustreznih metod in v testih ugotovljeno, da seme ni okuženo s temi škodljivimi organizmi.

28.1  Seme Medicago sativa L.

Uradna izjava:

(a)  da na mestu pridelave niso bili opaženi nobeni simptomi Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev od začetka zadnje popolne rastne dobe in da z laboratorijskimi testi na reprezentativnem vzorcu ni bila odkrita Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev;

ali

(b)  da je bilo opravljeno zaplinjevanje pred trženjem.

28.2  Seme Medicago sativa L.

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(II)(28.1), uradna izjava:

(a)  da seme izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena s Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al.;

ali

(b)  

— da od začetka zadnjih 10 let ni bilo znano, ali je Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. navzoč na kmetiji ali v njeni neposredni bližini,

— in

— 

— da pridelek spada v sorto, priznano kot zelo odporno na Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al,

— ali

— da je bilo seme pridelano, ko se še ni začela četrta popolna rastna doba od sajenja, in da je bila največ ena predhodna pridelava semena tega pridelka,

— ali

— da vsebnost inertne snovi, določene v skladu s pravili, ki veljajo za uradno potrjevanje semena, poslanega na tržišče Skupnosti, ne presega 0,1 ut. %,

— da na mestu pridelave ali na sosednjem pridelku Medicago sativa L. niso bili opaženi nobeni simptomi Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. med zadnjo popolno rastno dobo ali, kjer je ustrezno, med zadnjima dvema rastnima dobama,

— da so bili pridelki pridelani na zemljišču, na katerem v zadnjih treh letih predsajenjem ni bilo pridelka Medicago sativa L.

29.  Semena Phaseolus L.

Uradna izjava:

(a)  da semena izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena s Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye;

ali

(b)  da je bil testiran reprezentativni vzorec semena in je bilo v teh testih ugotovljeno, da ni okužen s Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

30.1  Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi

Na embalaži je ustrezna označba izvora.

(1)   OJ L 225, 12.10.1970, str. 1. Direktiva, kakor je nazadnje spremenjena z Direktivo 98/96/ES (OJ L 25, 1.2.1999, str. 27).

DEL B

POSEBNE ZAHTEVE, KI JIH DOLOČIJO VSE DRŽAVE ČLANICE ZA VNOS RASTLIN, RASTLINSKIH PROIZVODOV IN DRUGIH PREDMETOV NA NEKATERA VAROVANA OBMOČJA IN ZA PREMEŠČANJE ZNOTRAJ NJIHRastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti

Posebne zahteve

Varovano območje/območja

1.  Les iglavcev (Coniferales)

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za les, naveden v ►M22  Prilogi IV(A)(I)(1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (1.6), (1.7) ◄ , kjer je ustrezno:

(a)  lesu se odstrani lubje;

ali

(b)  uradna izjava, da les izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Dendroctonus micans Kugelan;

ali

(c)  z označbo „kiln-dried“ (sušen v peči) ali „KD“ ali drugo mednarodno priznano označbo obstajajo na lesu ali njegovi embalaži v skladu s sedanjimi trgovinskimi običaji dokazi, da je bil les ob predelavi sušen v peči na manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi ter ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda.

►M14  EL, IRL, UK (Severna Irska, otoka Man in Jersey) ◄

2.  Les iglavcev (Coniferales)

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za les, naveden v ►M22  Prilogi IV(A)(I)(1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (1.6), (1.7) ◄ , kjer je ustrezno, in Prilogi IV(B)(1),

(a)  lesu se odstrani lubje;

ali

(b)  uradna izjava, da les izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Ips duplicatus Sahlbergh;

ali

(c)  z označbo „kiln-dried“ (sušen v peči) ali „KD“ ali drugo mednarodno priznano označbo obstajajo na lesu ali njegovi embalaži v skladu s sedanjimi trgovinskimi običaji dokazi, da je bil les ob predelavi sušen v peči na manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda.

EL, IRL, UK

3.  Les iglavcev (Coniferales)

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za les, naveden v ►M22  Prilogi IV(A)(I)(1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (1.6), (1.7) ◄ , kjer je ustrezno, in Prilogi IV(B)(1) in (2):

(a)  lesu se odstrani lubje;

ali

(b)  uradna izjava, da les izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Ips typographusHeer;

ali

(c)  z označbo „kiln-dried“ (sušen v peči) ali „KD“ ali drugo mednarodno priznano označbo obstajajo na lesu ali njegovi embalaži v skladu s sedanjimi trgovinskimi običaji dokazi, da je bil les ob predelavi sušen v peči na manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda.

IRL, UK

4.  Les iglavcev (Coniferales)

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za les, naveden v ►M22  Prilogi IV(A)(I)(1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (1.6), (1.7) ◄ , kjer je ustrezno, in Prilogi IV(B)(1),(2),(3):

(a)  lesu se odstrani lubje;

ali

(b)  uradna izjava, da les izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Ips amitinus Eichhof;

ali

(c)  z označbo „kiln-dried“ (sušen v peči) ali „KD“ ali drugo mednarodno priznano označbo obstajajo na lesu ali njegovi embalaži v skladu s sedanjimi trgovinskimi običaji dokazi, da je bil les ob predelavi sušen v peči na manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda.

EL, F (Korzika), IRL, UK

5.  Les iglavcev (Coniferales)

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za les, naveden v ►M22  Prilogi IV(A)(I)(1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (1.6), (1.7) ◄ , kjer je ustrezno, in Prilogi IV(B)(1),(2),(3),(4):

(a)  lesu se odstrani lubje;

ali

(b)  uradna izjava, da les izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Ips cembraeHeer;

ali

(c)  z označbo „kiln-dried“ (sušen v peči) ali „KD“ ali drugo mednarodno priznano označbo obstajajo na lesu ali njegovi embalaži v skladu s sedanjimi trgovinskimi običaji dokazi, da je bil les ob predelavi sušen v peči na manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi ter ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda.

EL, IRL, UK (Severna Irska, otok Man)

6.  Les iglavcev (Coniferales)

Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za les, naveden v ►M22  Prilogi IV(A)(I)(1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (1.6), (1.7) ◄ , kjer je ustrezno, in Prilogi IV(B)(1),(2),(3),(4),(5):

(a)  lesu se odstrani lubje;

ali

(b)  uradna izjava, da les izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Ips sexdentatus Börner;

ali

(c)  z označbo „kiln-dried“ (sušen v peči) ali „KD“ ali drugo mednarodno priznano označbo obstajajo na lesu ali njegovi embalaži v skladu s sedanjimi trgovinskimi običaji dokazi, da je bil les ob predelavi sušen v peči na manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda.

►A1  CY, ◄ IRL, UK (Severna Irska, otok Man)

▼M1 —————

▼M2 —————

▼M12

6.3  Les Castanea Mill.

a)  Les je brez lubja

ali

b)  Uradna izjava, da je les:

i)  s poreklom z območij, ki so znana kot neokužena z Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

ali

ii)  sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom „Kiln-dried“ (sušeno v peči) ali „KD“ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo.

CZ, ►M18  DK ◄ ►M22  , EL, (Kreta, Lesbos)  ◄ IRL, S, UK (razen otoka Man)

▼B

7.  Rastline Abies Mill., Larix Mill, Picea A. Dietr, Pinus L. in Pseudotsuga Carr., visoke več kakor 3 m, razen plodov in semena

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10) in Prilogi IV(A)(II)(4), (5), kjer je ustrezno, uradna izjava, da mesto pridelave ni okuženo z Dendroctonus micans Kugelan.

►M14  EL, IRL, UK (Severna Irska, otoka Man in Jersey) ◄

8.  Rastline Abies Mill., Larix Mill, Picea A. Dietr, Pinus L., visoke več kakor 3 m, razen plodov in semena

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), Prilogi IV(A)(II)(4), (5) in Prilogi IV(B)(7), kjer je ustrezno, uradna izjava, da mesto pridelave ni okuženo z Ips duplicatus Sahlberg.

EL, IRL, UK

9.  Rastline Abies Mill., Larix Mill, Picea A. Dietr, Pinus L. in Pseudotsuga Carr., visoke več kakor 3 m, razen plodov in semena

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), Prilogi IV(A)(II)(4), (5) in Prilogi IV(B)(7), (8), kjer je ustrezno, uradna izjava, da mesto pridelave ni okuženo z Ips typographus Heer.

IRL, UK

10.  Rastline Abies Mill., Larix Mill, Picea A. Dietr in Pinus L., visoke več kakor 3 m, razen plodov in semena

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), Prilogi IV(A)(II)(4), (5) in Prilogi IV(B)(7), (8), (9), kjer je ustrezno, uradna izjava, da mesto pridelave ni okuženo z Ips amitinus Eichhof.

EL, F (Korzika), IRL, UK

11.  Rastline Abies Mill., Larix Mill, Picea A. Dietr, Pinus L., Pseudotsuga Carr., visoke več kakor 3 m, razen plodov in semena

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), Prilogi IV(A)(II)(4), (5) in Prilogi IV(B)(7), (8), (9), (10), kjer je ustrezno, uradna izjava, da mesto pridelave ni okuženo z Ips cembraeHeer.

EL, IRL, UK (Severna Irska, otok Man)

12.  Rastline Abies Mill., Larix Mill, Picea A. Dietr, in Pinus L., visoke več kakor 3 m, razen plodov in semena

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), Prilogi IV(A)(II)(4), (5) in Prilogi IV(B)(7), (8), (9), (10), (11), kjer je ustrezno, uradna izjava, da mesto pridelave ni okuženo z Ips sexdentatus Börner.

►A1  CY, ◄ IRL, UK (Severna Irska, otok Man)

▼M1 —————

▼B

14.1  Izolirano lubje iglavcev (Coniferales)

►M12  Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za lubje, navedene v Prilogi III(A)(4),  ◄ Uradna izjava:

(a)  da je bilo na pošiljki opravljeno zaplinjevanje ali drugo ustrezno tretiranje proti podlubnikom;

ali

(b)  da izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Dendroctonus micans Kugelan.

►M14  EL, IRL, UK (Severna Irska, otoka Man in Jersey) ◄

14.2  Izolirano lubje iglavcev (Coniferales)

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za lubje, navedene v ►M12  Prilogi III(A)(4),  ◄ Prilogi IV(B)(14.1) uradna izjava:

(a)  da je bilo na pošiljki opravljeno zaplinjevanje ali drugo ustrezno tretiranje proti podlubnikom;

ali

(b)  da izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Ips amitinus Eichhof.

EL, F (Korzika), IRL, UK

14.3  Izolirano lubje iglavcev (Coniferales)

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za lubje, navedene v ►M12  Prilogi III(A)(4),  ◄ Prilogi IV(B)(14.1), (14.2), uradna izjava:

(a)  da je bilo na pošiljki opravljeno zaplinjevanje ali drugo ustrezno tretiranje proti podlubnikom;

ali

(b)  da pošiljka izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Ips cembrae Heer.

EL, IRL, UK (Severna Irska, otok Man)

14.4  Izolirano lubje iglavcev (Coniferales)

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za lubje, navedene v ►M12  Prilogi III(A)(4),  ◄ Prilogi IV(B)(14.1), (14.2), (14.3), uradna izjava:

(a)  da je bilo na pošiljki opravljeno zaplinjevanje ali drugo ustrezno tretiranje proti podlubnikom;

ali

(b)  da pošiljka izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Ips duplicatus Sahlberg.

EL, IRL, UK

14.5  Izolirano lubje iglavcev (Coniferales)

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za lubje, navedene v ►M12  Prilogi III(A)(4),  ◄ Prilogi IV(B)(14.1), (14.2), (14.3), (14.4), uradna izjava:

(a)  da je bilo na pošiljki opravljeno zaplinjevanje ali drugo ustrezno tretiranje proti podlubnikom;

ali

(b)  da pošiljka izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Ips sexdentatus Börner.

►A1  CY, ◄ IRL, UK (Severna Irska, otok Man)

14.6  Izolirano lubje iglavcev (Coniferales)

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za lubje, navedene v ►M12  Prilogi III(A)(4),  ◄ Prilogi IV(B)(14.1), (14.2), (14.3), (14.4), (14.5), uradna izjava:

(a)  da je bilo na pošiljki opravljeno zaplinjevanje ali drugo ustrezno tretiranje proti podlubnikom;

ali

(b)  da pošiljka izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z Ips typographus Heer.

IRL, UK

▼M2 —————

▼M1 —————

▼M12

14.9  Izolirano lubje Castanea Mill.

Uradna izjava, da je izolirano lubje:

a)  s poreklom z območij, ki so znana kot neokužena s Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

ali

b)  je bilo predmet zaplinjanja ali druge ustrezne obdelave proti Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz zaplinjanja se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lubja, odmerek (g/m3) in čas izpostavljenosti (h).

CZ, ►M22  DK,  ◄ ►M22  EL, (Kreta, Lesbos)  ◄ IRL, S, UK (razen otoka Man)

▼B

15.  Rastline Larix Mill za saditev, razen semena

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (10), Prilogi IV(A)(II)(5) in Prilogi IV(B)(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), uradna izjava, da so bile rastline pridelane v drevesnicah in da mesto pridelave ni okuženo s Cephalcia lariciphila (Klug.)

IRL, UK (Severna Irska, otok Man in Jersey)

16.  Rastline Pinus L., Picea A., Dietr., Larix Mill., Abies Mill. in Pseudotsuga Carr. za saditev, razen semena

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), Prilogi IV(A)(II)(4) in Prilogi IV(B)(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (15), kjer je ustrezno, uradna izjava, da so bile rastline pridelane v drevesnicah in da mesto pridelave ni okuženo z Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet.

IRL, UK (Severna Irska)

▼M19 —————

▼B

18.  Rastline Picea A. Dietr. za saditev, razen semena

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (10), Prilogi IV(A)(II)(5) in Prilogi IV(B)(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (16), kjer je ustrezno, uradna izjava, da so bile rastline pridelane v drevesnicah in da mesto pridelave ni okuženo z Gilpinia hercyniae (Hartig).

EL, IRL, UK (severna Irska, otok Man in Jersey)

19.  Rastline Eucalyptus l'Hérit, razen plodov in semena

Uradna izjava:

(a)  da so rastline brez zemlje in da je bilo opravljeno tretiranje proti Gonipterus scutellatus Gyll;

ali

(b)  da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z Gonipterus scutellatus Gyll.

►M7  EL, P (Azori) ◄

20.1  Gomolji Solanum tuberosum L. za saditev

Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(10), (11), Prilogi IV(A)(I)(25.1), (25.2), (25.3), (25.4), (25.5), (25.6), Prilogi IV(A)(II)(18.1),(18.2), (18.3), (18.4), (18.6), uradna izjava:

(a)  da gomolji rastejo na območju, za katero ni znano, ali je tam navzoč virus Beet necrotic yellow vein (BNYVV);

ali

(b)  da gomolji rastejo na zemljišču ali v rastnem substratu, ki vsebuje zemljo, za katero je znano, da ni okužena z BNYVV, ali pa je v uradnih testiranjih z ustrezno metodo ugotovljeno, da ni okužena z BNYVV;

ali

(c)  da je bila zemlja sprana z gomoljev.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), ►M17   LT, ◄ UK (Severna Irska) ◄

▼M3

20.2  Gomolji Solanum tuberosum L., razen tistih iz Priloge IV(B)(20.1)

(a)  Pošiljka ali partija ne vsebuje več kot 1 mas. % zemlje,

ali

(b)  gomolji so namenjeni za predelavo v prostorih z uradno odobreno opremo za odstranjevanje odpadkov, ki zagotavlja, da ni tveganja za širjenje BNYVV.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), ►M17   LT, ◄ UK (Severna Irska) ◄

▼B

20.3  Gomolji Solanum tuberosum L.

Brez poseganja v zahteve, navedene v Prilogi IV(A)(II)(118.1), (18.2), (18.5), uradna izjava, da se upoštevajo določbe glede Globodera pallida (Stone) Behrens in Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, ki so v skladu s tistimi, določenimi v Direktivi Sveta 69/465/EGS z dne 8. decembra 1969 o nadzoru krompirjeve cistotvorne ogorčice (1).

►M10  LV, SI, SK, FI ◄

▼M10

21.  Rastline in kaljiv pelod za opraševanje: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. in Sorbus L. razen plodov in semena

Brez poseganja v prepovedi, ki se uporabljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9), (9.1), (18) in III(B)(1), kadar je to primerno, uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo iz tretjih držav, ki so priznane, da niso okužene z bakterijo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. po postopku iz člena 18(2)

ali

(b)  da rastline izvirajo z območij v tretjih državah, ki so bila določena v zvezi z Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. v skladu z ustreznim mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe in priznana kot taka v skladu s postopkom iz člena 18(2)

ali

►M24  

(c)  rastline izvirajo iz kantona Valais v Švici ali

 ◄

(d)  da rastline izvirajo z varovanih območij, navedenih v desnem stolpcu

ali

(e)  da so rastline pridelane ali, če so premeščene na „nevtralno območje“, gojene vsaj 7 mesecev, vključno z obdobjem med 1. aprilom in 31. oktobrom zadnje celotne rastne dobe, na polju:

(aa)  vsaj 1 km znotraj meja uradno določenega „nevtralnega območja“, ki pokriva vsaj 50 km2, na katerem se za gostiteljske rastline opravlja uradno odobreni in nadzorovani režim obvladovanja, uveden najpozneje pred začetkom popolne rastne dobe pred zadnjo popolno rastno dobo, da bi se kar najbolj zmanjšala nevarnost širitve bakterije Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. iz rastlin, ki tam rastejo. Podroben opis tega „nevtralnega območja“ je na voljo Komisiji in drugim državam članicam. Ko je določeno „nevtralno območje“, se uradni pregledi opravljajo v tem pasu, ki ne vključuje polja in okoliškega pasu s polmerom 500 m, vsaj enkrat od začetka zadnje popolne rastne dobe ob najustreznejšem času in vse gostiteljske rastline, ki kažejo simptome Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Winsl. et al., je treba takoj odstraniti. Rezultati teh pregledov se predložijo Komisiji in drugim državam članicam do 1. maja vsako leto, in

(bb)  ki je bilo uradno odobreno, kakor tudi „nevtralno območje“, pred začetkom celotne rastne dobe pred zadnjo celotno rastno dobo, za gojenje rastlin v skladu z zahtevami, predpisanimi v tej točki, ter

(cc)  za katero je bilo, ravno tako kakor za obkrožujoči pas širine najmanj 500 m, ugotovljeno, da je neokuženo z bakterijo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Winsl. et al. od začetka zadnje celotne rastne dobe, med uradnim pregledom, opravljenim najmanj:

— dvakrat na polju ob najprimernejšem času, tj. enkrat v obdobju med junijem in avgustom in enkrat v obdobju med avgustom in novembrom;

— in

— enkrat na navedenem obkrožujočem pasu, ob najprimernejšem času, tj. med avgustom in novembrom, in

(dd)  s katerega so bile rastline uradno testirane glede latentnih okužb z ustrezno laboratorijsko metodo na vzorcih, uradno vzetih v najprimernejšem obdobju.

Med 1. aprilom 2004 in 1. aprilom 2005 se te določbe ne uporabljajo za rastline, premeščene na varovana območja in znotraj njih, navedenih v desnem stolpcu, ki so bile pridelane in gojene na poljih na uradno določenih „nevtralnih območjih“ v skladu z ustreznimi zahtevami, ki se uporabljajo pred 1. aprilom 2004.

►M24  E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruci, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija - Romanja (pokrajini Parma in Piacenza); Furlanija - Julijska krajina, Lacij, Ligurija, Lombardija (razen pokrajine Mantova), Marke, Molise, Piemont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, dolina Aoste, Benečija (razen pokrajin Rovigo in Benetke, občin Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana v pokrajini Padova ter območja južno od avtoceste A4 v pokrajini Verona), LV, LT, P, SI (razen Gorenjske, Koroške, Maribora in Notranjske), SK (razen občin Blahová, Horné Mýto in Okoč (okrožje Dunajská Streda), Hronovce in Hronské Kľačany (okrožje Levice), Málinec (okrožje Poltár), Hrhov (okrožje Rožňava), Veľké Ripňany (okrožje Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (okrožje Trebišov)), FI, UK (Severna Irska, otok Man in Kanalski otoki). ◄

▼M9 —————

▼M14

21.1  Rastline Vitis L., razen plodov in semen

Brez poseganja v prepoved iz točke 15 dela A Priloge III, ki velja za vnos rastlin Vitis L., razen plodov, iz tretjih držav (razen Švice) v Skupnost, uradna izjava, da:

(a)  rastline izvirajo iz območja, ki je znano kot neokuženo z Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

ali

(b)  so rastline rasle na mestu pridelave, za katero je bilo v uradnih inšpekcijskih pregledih v zadnjih dveh popolnih rastnih dobah ugotovljeno, da je neokuženo z Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

ali

(c)  da je bilo na rastlinah opravljeno zaplinjevanje ali drugo ustrezno tretiranje proti Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY

▼A1

21.2  Plodovi Vitis L.

Plodovi so brez listov

in

uradna izjava:

(a)  da plodovi izvirajo iz območja, ki je znano, da ni okuženo z Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

ali

(b)  da so plodovi rastli na mestu pridelave, za katero je bilo v uradnih inšpekcijskih pregledih v zadnjih dveh popolnih rastnih dobah ugotovljeno, da je neokuženo z Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

ali

(c)  da je bilo na plodovih opravljeno zaplinjevanje ali drugo ustrezno tretiranje proti Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY

▼M10

21.3  Od 15. marca do 30. junija, čebelji panji

Na voljo so dokumentarna dokazila, da čebelji panji:

(a)  izvirajo iz tretjih držav, ki so priznane kot neokužene z Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. po postopku iz člena 18(2)

ali

►M24  

(b)  rastline izvirajo iz kantona Valais v Švici ali

 ◄

(c)  izvirajo iz varovanih območij, navedenih v desnem stolpcu

ali

(d)  so šli pred premeščanjem skozi ustrezne karantenske postopke.

►M24  E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruci, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija - Romanja (pokrajini Parma in Piacenza); Furlanija - Julijska krajina, Lacij, Ligurija, Lombardija (razen pokrajine Mantova), Marke, Molise, Piemont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, dolina Aoste, Benečija (razen pokrajin Rovigo in Benetke, občin Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana v pokrajini Padova ter območja južno od avtoceste A4 v pokrajini Verona), LV, LT, P, SI (razen Gorenjske, Koroške, Maribora in Notranjske), SK (razen občin Blahová, Horné Mýto in Okoč (okrožje Dunajská Streda), Hronovce in Hronské Kľačany (okrožje Levice), Málinec (okrožje Poltár), Hrhov (okrožje Rožňava), Veľké Ripňany (okrožje Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (okrožje Trebišov)), FI, UK (Severna Irska, otok Man in Kanalski otoki). ◄

▼M3

22.  Rastline Allium porrum L., Apium L., Beta L., razen tistih iz Priloge IV(B)(25) in tistih, ki so namenjene krmi za živali, Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L., razen rastlin, namenjenih za sajenje

(a)  Pošiljka ali partija ne vsebuje več kot 1 mas. % zemlje,

ali

(b)  rastline so namenjene za predelavo v prostorih z uradno odobreno opremo za odstranjevanje odpadkov, ki zagotavlja, da ni tveganja za širjenje BNYVV.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), ►M17   LT, ◄ UK (Severna Irska) ◄

▼B

23.  Rastline Beta vulgaris L. za saditev, razen semena

(a)  Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(35.1), (35.2), Prilogi IV(A)(II)(25) in Prilogi IV(B)(22), uradna izjava:

(aa)  da so bile rastline uradno posamično testirane in je bilo ugotovljeno, da niso okužene z virusom Beet necrotic yellow vein (BNYVV);

ali

(bb)  da so rastline zrasle iz semena, ki ustrezajo zahtevam iz Priloge IV(B)(27.1) in (27.2) ter

— so rasle na območjih, za katera je znano, da BNYVV tam ni navzoč,

— ali

— so rasle na zemljišču ali v rastnem substratu, ki je uradno testiran z ustreznimi metodami, in je ugotovljeno, da ni okužen z BNYVV,

— in

— se vzorčijo ter se s testiranjem vzorcev ugotovi, da niso okužene z BNYVV;

(b)  organizacija ali raziskovalni subjekt, ki hrani material, obvesti uradno službo države članice za varstvo rastlin o materialu, ki ga hrani.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), ►M17   LT, ◄ UK (Severna Irska) ◄

▼M3

24.1  Neukoreninjeni potaknjenci Euphorbia pulcherrima Willd., namenjeni sajenju

Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline, naštete v Prilogi IV(A)(I)(45.1), kjer je to primerno, uradna izjava, da:

(a)  so neukoreninjeni potaknjenci z izvorom iz območja, ki je znano, da ni napadeno s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije),

ali

(b)  na uradnih pregledih, ki se opravljajo vsaj vsake tri tedne v celotnem obdobju pridelave rastlin na mestu pridelave ni bilo nobenih sledov tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije) na potaknjencih ali na rastlinah, iz katerih izvirajo potaknjenci in se hranijo ali pridelujejo na tem mestu pridelave,

ali

(c)  v primerih, ko je bila na mestu pridelave ugotovljena navzočnost tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), je bilo opravljeno ustrezno tretiranje potaknjencev in rastlin, iz katerih izvirajo potaknjenci, in se hranijo ali so pridelane na tem mestu pridelave, da bi zagotovili napadenost s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), kasneje pa je bilo zaradi izvajanja ustreznih postopkov za izkoreninjenje tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropskih populacij) tako med uradnimi pregledi, ki so se opravljali tedensko tri tedne pred premeščanjem iz tega mesta pridelave kot med nadzornimi postopki v celotnem navedenem obdobju ugotovljeno, da to mesto pridelave ni napadeno s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije). Zadnji pregled od zgoraj navedenih tedenskih pregledov se izvaja neposredno pred zgoraj navedenim premeščanjem.

IRL, P ( ►M17  Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (občine Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche in Torres Vedras) in Trás-os-Montes ◄ ), FI, S, UK

24.2  Rastline Euphorbia pulcherrima Willd., namenjene sajenju, razen:

— semena,

— tiste, za katere je razvidno na embalaži ali iz razvoja cvetov (ali listov) ali kako drugače, da so namenjeni prodaji končnim porabnikom, ki niso vključeni v strokovno pridelavo rastlin,

— tiste, ki so navedene v 24.1

Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline, naštete v Prilogi IV(A)(I)(45.1), kjer je to primerno, uradna izjava, da:

(a)  so rastline s poreklom iz območja, ki je znano, da ni napadeno s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije),

ali

(b)  uradni pregledi, ki se opravljajo vsaj vsake tri tedne v devetih tednih pred trženjem, na mestu pridelave niso odkrili sledov Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije) na rastlinah,

ali

(c)  v primerih, ko je bila na mestu pridelave ugotovljena navzočnost tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), je bilo opravljeno ustrezno tretiranje rastlin, ki se hranijo ali so pridelane na tem mestu pridelave, da bi zagotovili napadenost s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), kasneje pa je bilo zaradi izvajanja ustreznih postopkov za izkoreninjenje tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropskih populacij) tako med uradnimi pregledi, ki so se opravljali tedensko tri tedne pred premeščanjem iz tega mesta pridelave kot med nadzornimi postopki v celotnem navedenem obdobju ugotovljeno, da to mesto pridelave ni napadeno s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije). Zadnji pregled od zgoraj navedenih tedenskih pregledov se izvaja neposredno pred zgoraj navedenim premeščanjem,

in

(d)  na razpolago so dokazila, da so bile rastline pridelane iz potaknjencev, ki:

(da)  so s poreklom iz območja, ki je znano, da ni napadeno s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije),

ali

(db)  so bili pridelani na mestu pridelave, kjer uradni pregledi, ki so se opravljali vsaj vsake tri tedne v celotnem obdobju pridelave takšnih rastlin, niso odkrili sledov tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije),

ali

(dc)  v primerih, ko je bila na mestu pridelave ugotovljena navzočnost tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), so zrasli na rastlinah, ki se hranijo ali pridelujejo na tem mestu proizvodnje in so bile ustrezno tretirane, da bi zagotovili napadenost s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), kasneje pa je bilo zaradi izvajanja ustreznih postopkov za izkoreninjenje tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropskih populacij) tako med uradnimi pregledi, ki so se opravljali tedensko tri tedne pred premeščanjem iz tega mesta pridelave kot med nadzornimi postopki v celotnem navedenem obdobju, ugotovljeno, da to mesto pridelave ni napadeno s tobakovim ščitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije). Zadnji pregled od zgoraj navedenih tedenskih pregledov se izvaja neposredno pred zgoraj navedenim premeščanjem.

IRL, P ( ►M17  Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (občine Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche in Torres Vedras) in Trás-os-Montes ◄ , FI, S, UK

24.3  Rastline Begonia L., namenjene za sajenje, razen semen, gomoljev in stebelnih gomoljev, in rastlin Ficus L. in Hibiscus L., namenjenih za sajenje, razen semen, razen tistih, za katere je razvidno na embalai ali iz razvoja cvetov ali kako drugače, da so namenjeni prodaji končnim porabnikom, ki se poklicno ne ukvarjajo s pridelavo rastlin

Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline, naštete v Prilogi IV(A)(I)(45.1), kjer je to primerno, uradna izjava, da:

(a)  so rastline s poreklom iz območja, ki je znano, da ni napadeno s tobakovim čitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije),

ali

(b)  uradni pregledi, ki se opravljajo vsaj vsake tri tedne v devetih tednih pred trenjem, na mestu pridelave niso odkrili sledov tobakovega čitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije) na rastlinah,

ali

(c)  v primerih, ko je bila na mestu pridelave ugotovljena navzočnost tobakovega čitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), je bilo opravljeno ustrezno tretiranje rastlin, ki se hranijo ali so pridelane na tem mestu proizvodnje, da bi zagotovili nenapadenost s tobakovim čitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije), kasneje pa je bilo zaradi izvajanja ustreznih postopkov za izkoreninjenje tobakovega čitkarja Bemisia tabaci Genn. (evropskih populacij) tako med uradnimi pregledi, ki so se opravljali tedensko tri tedne pred premečanjem iz tega mesta pridelave kot med nadzornimi postopki v celotnem navedenem obdobju, ugotovljeno, da to mesto pridelave ni napadeno s tobakovim čitkarjem Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije). Zadnji pregled od zgoraj navedenih tedenskih pregledov se izvaja neposredno pred zgoraj navedenim premečanjem.

IRL, P ( ►M17  Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (občine Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche in Torres Vedras) in Trás-os-Montes ◄ ), FI, S, UK

▼M3 —————

▼M3

25.  Rastline Beta vulgaris L., namenjene za industrijsko predelavo

Uradna izjava, da:

(a)  se rastline prevažajo na takšen način, da je zagotovljeno, da ni tveganja za širjenje BNYVV, in so namenjene dostavi v predelovalni obrat z uradno odobreno opremo za odstranjevanje odpadkov, ki zagotavlja, da ni tveganja za širjenje BNYVV,

ali

(b)  rastline so bile pridelane na območju, kjer je znano, da se BNYVV ne pojavlja.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), ►M17   LT, ◄ UK (Severna Irska) ◄

26.  Zemlja pese in nesterilizirani odpadki pese (Beta vulgaris L.)

Uradna izjava, da so zemlja in odpadki:

(a)  obdelani tako, da se odpravi okužba z BNYVV,

ali

(b)  namenjeni prevozu na odstranjevanje na uradno potrjen način,

ali

(c)  iz rastlin Beta vulgaris, pridelanih na območju, kjer je znano, da se BNYVV ne pojavlja.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), ►M17   LT, ◄ UK (Severna Irska) ◄

▼B

27.1  Seme sladkorne in seme krmne pese vrste Beta vulgaris L.

Brez poseganja v določbe Direktive Sveta 66/400/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmne pese (2), kjer je ustrezno, uradna izjava:

(a)  da seme kategorij „osnovno seme“ in „potrjeno seme“ izpolnjuje pogoje, določene v Prilogi I(B)(3) k Direktivi 66/400/EGS, ali

(b)  da seme, če gre za „seme, ki ni dokončno potrjeno“:

— izpolnjuje pogoje, določene v členu (15)(2) Direktive 66/400/EGS in

— je namenjeno pridelavi, ki bo izpolnila pogoje, določene v Prilogi I(B) k Direktivi 66/400/EGS, ter se pošlje v obrat za predelavo z uradno odobrenim nadzorovanim odlagališčem za odpadke, da bi se preprečilo širjenje Beet necrotic yellow vein virusa (BNYVV);

(c)  da je bilo seme pridelano iz pridelka, ki je zrasel na območju, za katero je znano, da tam ni navzoč BNYVV.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), ►M17   LT, ◄ UK (Severna Irska) ◄

27.2  Seme vrtnin vrste Beta vulgaris L.

Brez poseganja v določbe Direktive Sveta 70/458/EGS z dne 29. septembra 1970 o trženju semena vrtnin (3), kjer je ustrezno, uradna izjava:

(a)  da predelano seme vsebuje največ 0,5 ut. % inertne snovi; pri piliranem semenu se ta standard doseže pred piliranjem; ali

(b)  da se pri nepredelanem semenu:

— seme uradno pakira tako, da se zagotovi, da ni nevarnosti za širjenje BNYVV in

— da je za predelavo, ki bo izpolnila pogoje iz (a) ter se pošlje obratu za predelavo z uradno odobrenim nadzorovanim odlagališčem odpadkov, da bi se preprečilo širjenje Beet necrotic yellow vein virusa (BNYVV);

— ali

(c)  da je bilo seme pridelano iz pridelka, ki je zrasel na območju, za katero je znano, da tam ni navzoč BNYVV.

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), ►M17   LT, ◄ UK (Severna Irska) ◄

28.  Seme Gossypium spp.

Uradna izjava:

(a)  da so bila vlakna odstranjena s semen s kislino,

in

(b)  da simptomi Glomerella gossypii Edgerton niso bili opaženi na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe in je bil reprezentativni vzorec testiran ter je bilo v teh testih ugotovljeno, da seme ni okuženo z Glomerella gossypii Edgerton.

EL

28.1  Seme Gossypium spp.

Uradna izjava, da so bila vlakna odstranjena s semen s kislino.

EL, E (Andaluzija, Katalonija, Estremadura, Murcia, Valencia)

29.  Seme Mangifera spp.

Uradna izjava, da seme izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena s Sternochetus mangiferae Fabricius.

E (Granada in Malaga), P (Alentejo, Algarve in Madeira)

30.  Rabljeni kmetijski stroji

►M3  

(a)  Kadar stroji pridejo na mesta pridelave, kjer se prideluje pesa, so očiščeni in na njih ni zemlje ali ostankov rastlin,

ali

(b)  stroji pridejo iz območja, kjer je znano, da se BNYVV ne pojavlja.

 ◄

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretanja), FI, IRL, P (Azori), ►M17   LT, ◄ UK (Severna Irska) ◄

▼M14

31.  Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi s poreklom iz E, F (razen Korzike) CY in I

Brez poseganja v zahtevo iz točke 30.1 oddelka II dela A Priloge IV, da mora biti na embalaži označba izvora:

(a)  so plodovi brez listov in pecljev ali

(b)  pri plodovih z listi ali peclji, uradna izjava, da so plodovi pakirani v zaprte zabojnike, ki so bili uradno zaplombirani in ostanejo zaplombirani med prevozom prek varovanega območja, priznanega za te plodove, in so označeni z registracijsko oznako, ki naj se navede v potnem listu.

►M19  EL, F (Korzika), M, P (razen Madeire) ◄

▼M18

32.  Rastline Vitis L., razen plodov in semen.

Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za rastline iz točke 15 dela A Priloge III, točke 17 v poglavju II dela A Priloge IV in točke 21.1 dela B Priloge IV, uradna izjava, da:

(a)  rastline izvirajo in so bile gojene na mestu pridelave v državi, v kateri pojav Grapevine flavescence dorée MLO ni znan; ali

(b)  rastline izvirajo in so bile gojene na mestu pridelave na območju, na katerem Grapevine flavescence dorée MLO ni prisoten, kot je ugotovila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z zadevnimi mednarodnimi standardi; ali

(c)  rastline izvirajo in so bile gojene bodisi na Češkem, v Franciji (Champagne-Ardenne, Loreni in Alzaciji) bodisi v Italiji (Bazilikati); ali

(d)  rastline izvirajo in so bile gojene na mestu pridelave, kjer:

(aa)  od začetka zadnjih dveh zaključenih rasnih dob na matičnih rastlinah ni bilo opaženih simptomov Grapevine flavescence dorée MLO; ter

(bb)  ali

(i)  na mestu pridelave na rastlinah ni bilo opaženih nobenih simptomov Grapevine flavescence dorée MLO; ali

(ii)  so bile rastline obdelane z vročo vodo, in sicer 45 minut pri najmanj 50 °C, tako da se je uničil Grapevine flavescence dorée MLO.

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorena in Alzacija), IT (Bazilikata)

▼B

(1)   UL L 323, 24.12.1969, str. 3.

(2)   UL 125, 11.7.1966, str. 2290/66. Direktiva, kakor je nazadnje spremenjena z Direktivo 98/96/ES (UL L 25, 1.2.1999, str. 27).

(3)   UL L 225, 12.10.1970, str. 7. Direktiva, kakor je nazadnje spremenjena z Direktivo 98/96/ES (UL L 25, 1.2.1999, str. 27).
PRILOGA V

RASTLINE, RASTLINSKI PROIZVODI IN DRUGI PREDMETI, ZA KATERE SE OPRAVI ZDRAVSTVENI INŠPEKCIJSKI PREGLED (NA MESTU PRIDELAVE, ČE IZVIRAJO IZ SKUPNOSTI, PREDEN SE PREMEŠČAJO ZNOTRAJ SKUPNOSTI – V DRŽAVI IZVORA ALI DRŽAVI POŠILJATELJICI, ČE IZVIRAJO ZUNAJ SKUPNOSTI), PREDEN SE JIM DOVOLI VSTOP V SKUPNOST

DEL A

RASTLINE, RASTLINSKI PROIZVODI IN DRUGI PREDMETI, KI IZVIRAJO IZ SKUPNOSTI

1.   Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ki so možni prenašalci škodljivih organizmov, pomembnih za vso Skupnost, in jih mora spremljati rastlinski potni list

1. Rastline in rastlinski proizvodi

▼M8

1.1 Rastline za saditev, razen semena, Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., razen Prunus laurocerasus L. in Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. in Sorbus L.

▼B

1.2 Rastline Beta vulgaris L. in Humulus lupulus L. za saditev, razen semena.

1.3 Rastline vrst Solanum L., ki tvorijo stolone ali gomolje, ali njihovi hibridi za saditev.

1.4 Rastline Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi ter Vitis L., razen plodov in semena.

1.5 Brez poseganja v točko 1.6 rastline Citrus L. in njihovi hibridi, razen plodov in semena.

1.6 Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen listov in pecljev.

▼M12

1.7 Les v smislu prvega pododstavka člena 2(2), če:

a) je bil v celoti ali delno pridobljen iz Platanus L., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine

in

b) ustreza enemu od naslednjih poimenovanj, določenih v delu dve Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi in o skupni carinski tarifi ( 15 ):Oznaka KN

Poimenovanje

4401 10 00

Les za ogrevanje v hlodih, polenih, vejah, butarah ali podobnih oblikah

4401 22 00

Iveri ali sekanci neiglavcev

►M22  ex440130 80 ◄

Odpadki in ostanki (razen žagovine), neaglomerirani v hlode, brikete, pelete ali podobne oblike

4403 10 00

Les, neobdelan, obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)

ex44 03 99

Les neiglavcev (razen tropskega lesa, določenega v opombi k podtarifni številki 1 k poglavju 44 ali drug tropski les, hrast (Quercus spp.) ali breza (Fagus spp.)), neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan), neobdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi

ex440420 00

Cepljeni koli iz neiglavcev; koli, planke in drogovi iz lesa neiglavcev, zašiljeni, toda ne žagani po dolžini

ex44 07 99

Les neiglavcev (razen tropskega lesa, določenega v opombi k podtarifni številki 1 k poglavju 44 ali drug tropski les, hrast (Quercus spp.) ali breza (Fagus spp.)), rezan ali vzdolžno žagan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm.

▼M12 —————

▼B

2. Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ki jih pridelujejo pridelovalci, katerih pridelava in prodaja je dovoljena osebam, ki se poklicno ukvarjajo z rastlinsko pridelavo, razen tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki so obdelani in pripravljeni za prodajo končnemu porabniku, in za katere pristojni uradni organi držav članic zagotovijo, da je njihova pridelava jasno ločena od pridelave drugih proizvodov

2.1 Rastline za saditev, razen semena rodov Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. in hibridi Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., vse sorte novogvinejskih hibridov Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr.,Verbena L. ►M3  in druge zelnate rastline, razen rastlin družine Gramineae, namenjenih za sajenje, in razen čebulic, stebelnih gomoljev, korenik, semen in gomoljev. ◄

2.2 Rastline Solanaceae, razen tistih iz točke 1.3 za saditev, razen semena.

2.3 Rastline Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. in Strelitziaceae, ukoreninjene ali z rastnim substratom, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo

▼M21

2.3.1 Rastline Palmae za saditev, s premerom debla ob vznožju več kot 5 cm in iz vrst: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

▼B

2.4  ►M14  

Semena in čebulice Allium ascalonicum L., Allium cepa L., in Allium schoenoprasum L. za saditev in rastline Allium porrum L. za saditev,

Semena Medicago sativa L.,

 ◄

▼M15

Semena Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. in Phaseolus L.

▼B

3. Čebulice in koreninske zadebelitve za saditev, ki jih pridelujejo pridelovalci, katerih pridelava in prodaja je dovoljena osebam, ki se poklicno ukvarjajo z rastlinsko pridelavo, razen tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki so obdelani in pripravljeni za prodajo končnemu porabniku, in za katere pristojni uradni organi držav članic zagotovijo, da je njihova pridelava jasno ločena od pridelave drugih proizvodov Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston „Golden Yellow“, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., miniaturni kultivarji in njihovi hibridi rodu Gladiolus Tourn. ex L., kot so Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. in Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L, Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia Juss. in Tulipa L.

II.   Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ki so možni prenašalci škodljivih organizmov, pomembnih za nekatera varovana območja, in ki jih mora spremljati rastlinski potni list, veljaven za neko območje, kadar se vnašajo na to območje ali se na njem premeščajo

Brez poseganja v rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, navedene v delu I.

1. Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti

1.1 Rastline Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L. in Pseudotsuga Carr.

1.2 Rastline za saditev, razen semena Populus L. in Beta vulgaris L.

▼M18

1.3 Rastline Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. in Vitis L., razen plodov in semen.

▼M8

1.4 Kaljiv pelod za opraševanje Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. in Sorbus L.

▼B

1.5 Gomolji Solanum tuberosum L. za saditev.

▼M3

1.6 Rastline Beta vulgaris L., namenjene za industrijsko predelavo.

1.7 Zemlja pese in nesterilizirani odpadki pese (Beta vulgaris L.).

▼B

1.8 Seme Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. in Phaseolus vulgaris L.

1.9 Plodovi (mešički) Gossypium spp. in neočiščen bombaž ►A1  , plodovi Vitis L. ◄

▼M12

1.10 Les v smislu prvega pododstavka člena 2(2), če

a) je bil v celoti ali delno pridobljen iz

 iglavcev (Coniferales), pri čemer je izključen les brez lubja;

  Castanea Mill., pri čemer je izključen les brez lubja

in

b) ustreza enemu od naslednjih poimenovanj iz dela dve Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87:Oznaka KN

Poimenovanje

4401 10 00

Les za ogrevanje v hlodih, polenih, vejah, butarah ali podobnih oblikah

4401 21 00

Iveri ali sekanci iglavcev

4401 22 00

Iveri ali sekanci neiglavcev

ex44 01 30

Odpadki in ostanki (razen žagovine), neaglomerirani v hlode, brikete, pelete ali podobne oblike

ex440310 00

Les, neobdelan, obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)

ex44 03 20

Les iglavcev, neobdelan, ki ni brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan), neobdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi

ex44 03 99

Les neiglavcev (razen tropskega lesa, določenega v opombi k podtarifni številki 1 k poglavju 44 ali drug tropski les, hrast (Quercus spp.) ali breza (Fagus spp.)), neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan), neobdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi

ex44 04

Cepljeni koli: koli, planke in drogovi iz lesa, zašiljeni, toda ne žagani po dolžini

4406

Leseni železniški ali tramvajski pragovi

4407 10

Les iglavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

ex44 07 99

Les neiglavcev (razen tropskega lesa, določenega v opombi k podtarifni številki 1 k poglavju 44 ali drug tropski les, hrast (Quercus spp.) ali breza (Fagus spp.)), rezan ali vzdolžno žagan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm.

1.11 Izolirano lubje Castanea Mill, in iglavci (Coniferales).

▼B

2. Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ki jih pridelujejo pridelovalci, katerih pridelava in prodaja je dovoljena osebam, ki se poklicno ukvarjajo z rastlinsko pridelavo, razen tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki so obdelani in pripravljeni za prodajo končnemu porabniku, in za katere pristojni uradni organi držav članic zagotovijo, da je njihova pridelava jasno ločena od pridelave drugih proizvodov

▼M3

2.1 Rastline Begonia L., namenjene za sajenje, razen stebelnih gomoljev, semen, gomoljev, in rastline Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. in Hibiscus L., namenjene za sajenje, razen semen.

▼B

DEL B

RASTLINE, RASTLINSKI PROIZVODI IN DRUGI PREDMETI, KI NE IZVIRAJO Z OBMOČIJ, NAVEDENIH V DELU A

1.   Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ki so možni prenašalci škodljivih organizmov, pomembnih za vso Skupnost

1. Rastline za saditev, razen semena, vendar vključno s semenom Cruciferae Gramineae, Trifolium spp., ki izvirajo iz Argentine, Avstralije, Bolivije, Čila, Nove Zelandije in Urugvaja, rodovi Triticum, Secale in X Triticosecale iz Afganistana, Indije ►M9  , Iran ◄ , Iraka, Mehike, Nepala, Pakistana ►M5  , Južna Afrika ◄ in ZDA. Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. in Phaseolus L.

2. Deli rastlin, razen sadja in semen:

  Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. in rezanega cvetja Orchidaceae,

 iglavcev (Coniferales),

  ►M12  Acer saccharum Marsh., s poreklom iz ZDA in Kanade, ◄

  Prunus L., ki je po poreklu iz neevropskih držav,

 rezanega cvetja Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. in Trachelium L., ki so po poreklu iz neeevropskih držav,

 listnate zelenjave Apium graveolens L. in Ocimum L.

3. Plodovi:

  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi ►M3  , Momordica L. in Solanum melongena L. ◄ ,

  Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., in Vaccinium L., ki izvirajo iz neevropskih držav.

4. Gomolji Solanum tuberosum L.

5. Izolirano lubje:

▼M12

 iglavcev (Coniferales), s poreklom iz neevropskih držav,

▼B

  Acer saccharum Marsh, Populus L., in Quercus L., razen Quercus suber L.

▼M21

  Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. in Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana in ZDA.

▼M12

6. Les v smislu prvega pododstavka člena 2(2), pri čemer:

a) je bil v celoti ali delno pridobljen iz spodaj navedenega reda, rodu ali vrste, razen lesene embalaže, opredeljene v točki 2 oddelka I dela A Priloge IV:

  Quercus L., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA, razen lesa, ki ustreza poimenovanju iz točke (b) oznake KN 4416 00 00 in če obstaja dokaz, da je bil les obdelan ali izdelan z uporabo toplotne obdelave pri najnižji temperaturi 176 °C za 20 minut,

  Platanus, vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA ali Armenije,

  Populus L., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom z ameriške celine,

  Acer saccharum Marsh., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA in Kanade,

  Conifers (Coniferales), vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz neevropskih držav, Kazahstana, Rusije in Turčije,

▼M21

  Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. in Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana in ZDA.

▼M12

in

b) ustreza enemu od naslednjih poimenovanj iz dela dve Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87:Oznaka KN

Poimenovanje

4401 10 00

Les za ogrevanje v hlodih, polenih, vejah, butarah ali podobnih oblikah

4401 21 00

Iveri ali sekanci iglavcev

4401 22 00

Iveri ali sekanci neiglavcev

▼M22

ex440130 40

Žagovina, neaglomerirana v hlode, brikete, pelete ali podobne oblike

▼M12

►M22  ex440130 80 ◄

Ostali odpadki in ostanki, neaglomerirani v hlode, brikete, pelete ali podobne oblike

4403 10 00

Les, neobdelan, obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)

4403 20

Les iglavcev, neobdelan, razen obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, z lubjem ali brez lubja ali beljavine ali grobo obdelan (obtesan)

4403 91

Hrastov les, (Quercus spp.) neobdelan, razen obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)

ex44 03 99

Les neiglavcev (razen tropskega lesa, določenega v opombi k podtarifni številki 1 k poglavju 44 ali drug tropski les, hrast (Quercus spp.) ali breza (Fagus spp.)), neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan), neobdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi

ex44 04

Cepljeni koli, koli, planke in drogovi, zašiljeni, toda ne žagani po dolžini,

4406

Leseni železniški ali tramvajski pragovi

4407 10

Les iglavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

4407 91

Hrastov les (Quercus spp.), vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

▼M21

ex44 07 93

Les Acer saccharum Marsh, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

4407 95

Jesenov les (Fraxinus spp,) vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

ex44 07 99

Les listavcev (razen tropskega lesa, določenega v opombi k podtarifni številki 1 k poglavju 44 ali drug tropski les, hrast (Quercus spp.), breza (Fagus spp.), javor (Acer spp.), češnja (Prunus spp.) ali jesen (Fraxinus spp.)), rezan ali vzdolžno žagan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

▼M12

4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, bobni in podobna lesena embalaža; koluti za kable, iz lesa; palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče, iz lesa, paletne prirobnice iz lesa

4416 00 00

Sodi, kadi, vedra in drugi kletarski proizvodi in njihovi deli, iz lesa, vključno doge

9406 00 20

Montažne zgradbe, lesene.

▼B

7. 

(a) Zemlja in rastni substrat, ki sta v celoti ali delno sestavljena iz zemlje ali trdnih organskih snovi, kakršni so deli rastlin, humus, vključno s šoto ali lubjem, razen tistega, ki je v celoti sestavljen iz šote.

(b) Zemlja in rastni substrat, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo, ki se v celoti ali deloma sestoji iz materialov, navedenih pod (a), ali ki ga deloma sestavlja katera koli trdna anorganska snov, namenjen za vzdrževanje vitalnosti rastlin, ki izvirajo iz:

  ►A1  ————— ◄ Turčije,

 Belorusije ►A1  ————— ◄ , Gruzije ►A1  ————— ◄ , Moldavije, Rusije, Ukrajine,

 neevropskih držav razen Alžirije, Egipta, Izraela, Libije, Maroka, Tunizije.

8. Zrnje rodov Triticum, Secale in X Triticosecale, ki izvirajoiz Afganistana, Indije ►M9  , Iran ◄ , Iraka, Mehike, Nepala, Pakistana ►M5  , Južna Afrika ◄ in ZDA.

II.   Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ki so možni prenašalci škodljivih organizmov, pomembnih za nekatera varovana območja

Brez poseganja v rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, navedene v I.

▼M3

1. Rastline Beta vulgaris L., namenjene za industrijsko predelavo.

2. Zemlja pese in nesterilizirani odpadki pese (Beta vulgaris L.)

▼M8

3. Kaljiv pelod za opraševanje Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. in Sorbus L.

4. Deli rastlin, razen plodov in semena, Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. in Sorbus L.

▼B

5. Seme Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. in Phaseolus vulgaris L.

6. Seme in plodovi (mešički) Gossypium spp. in neočiščen bombaž.

▼A1

6a. Plodovi Vitis L.

▼M12

7. Les v pomenu prvega pododstavka člena 2(2), pri čemer:

a) je bil v celoti ali delno pridobljen iz iglavcev (Coniferales), pri čemer je izključen les brez lubja, s poreklom iz evropskih tretjih držav, in Castanea Mill., razen lesa brez lubja

in

b) ustreza enemu od naslednjih poimenovanj iz dela dve Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87:Oznaka KN

Poimenovanje

4401 10 00

Les za ogrevanje v hlodih, polenih, vejah, butarah ali podobnih oblikah

4401 21 00

Iveri ali sekanci iglavcev

4401 22 00

Iveri ali sekanci neiglavcev

ex44 01 30

Odpadki in ostanki (razen žagovine), neaglomerirani v hlode, brikete, pelete ali podobne oblike

ex440310 00

Les, neobdelan, obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, ne brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)

ex44 03 20

Les iglavcev, neobdelan, razen obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, ne brez lubja ali beljavine ali grobo obdelan (obtesan)

ex44 03 99

Les neiglavcev (razen tropskega lesa, določenega v opombi k podtarifni številki 1 k poglavju 44 ali drug tropski les, hrast (Quercus spp.) ali breza (Fagus spp.)), neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan), neobdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi

ex44 04

Cepljeni koli, koli, planke in drogovi, zašiljeni, toda ne žagani po dolžini

4406

Leseni železniški ali tramvajski pragovi

4407 10

Les iglavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

ex44 07 99

Les neiglavcev (razen tropskega lesa, določenega v opombi k podtarifni številki 1 k poglavju 44 ali drug tropski les, hrast (Quercus spp.) ali breza (Fagus spp.)), rezan ali vzdolžno žagan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, bobni in podobna lesena embalaža; koluti za kable, iz lesa; palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče, iz lesa, paletne prirobnice iz lesa:

9406 00 20

Montažne zgradbe, lesene.

▼B

8. Deli rastlin Eucalyptus l’Hérit.

▼M12

9. Izolirano lubje iglavcev (Coniferales), s poreklom iz evropskih tretjih držav.

▼B
PRILOGA VI

RASTLINE IN RASTLINSKI PROIZVODI, ZA KATERE SE LAHKO UPORABIJO POSEBNI UKREPI

1. Žita in izdelki iz njih.

2. Suhe stročnice.

3. Gomolji manioka in njihovi derivati.

4. Ostanki iz proizvodnje rastlinskih olj.
PRILOGA VII

VZORCI SPRIČEVAL

Naslednji vzorci spričeval se določijo glede na:

 besedilo,

 obliko,

 obliko in dimenzije okenc,

 barvo papirja in barvo tiska.

A.   Vzorec fitosanitarnega spričevala

image

▼M4

B.   Vzorec fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz

▼B

image

►(1) M4  

C.   Opombe

1.  Okence 2

Ta referenčna številka na spričevalu vsebuje:

 „ES“,

 začetnico/-e države članice,

 identifikacijsko označbo za posamezno spričevalo, sestavljeno iz številk ali kombinacij črk in številk, tako da številke predstavljajo pokrajino, okrožje, itd. zadevne države članice, v kateri je bilo spričevalo izdano.

2.  Neoštevilčeno okence

To okence je le za uradno rabo.

3.  Okence 8

„Opis pakiranj“ pomeni navedbo vrste pakiranja.

4.  Okence 9

Količina se izraža s številom ali težo.

5.  Okence 11

Če zmanjka prostora za dopolnilno izjavo, se lahko besedilo nadaljuje na hrbtni strani obrazca.
PRILOGA VIII

DEL A

RAZVELJAVLJENA DIREKTIVA IN NJENE ZAPOREDNE SPREMEMBE

(kakor je navedeno v členu 27)Direktiva Sveta 77/93/EGS (UL L 26, 31.1.1977, str. 20)

z izjemo člena 19

Direktiva Sveta 80/392/EGS (UL L 100, 17.4.1980, str. 32)

 

Direktiva Sveta 80/393/EGS (UL L 100, 17.4.1980, str. 35)

 

Direktiva Sveta 81/7/EGS (UL L 14, 16.1.1981, str. 23)

 

Direktiva Sveta 84/378/EGS (UL L 207, 2 8.1984, str.1)

 

Direktiva Sveta 85/173/EGS (UL L 65, 6.3.1985, str. 23)

 

Direktiva Sveta 85/574/EGS (UL L 372, 31.12.1985, str. 25)

 

Direktiva Komisije 86/545/EGS (UL L 323, 18.11.1986, str. 14)

 

Direktiva Komisije 86/546/EGS (UL L 323, 18.11.1986, str. 16)

 

Direktiva Komisije 86/547/EGS (UL L 323, 18.11.1986, str. 21)

 

Direktiva Sveta 86/651/EGS (UL L 382, 31.12.1986, str. 13)

 

Direktiva Sveta 87/298/EGS (UL L 151, 11.6.1987, str. 1)

 

Direktiva Komisije 88/271/EGS (UL L 116, 4.5.1988, str. 13)

 

Direktiva Komisije 88/272/EGS (UL L 116, 4.5.1988, str. 19)

 

Direktiva Komisije 88/430/EGS (UL L 208, 2.8.1988, str. 36)

 

Direktiva Sveta 88/572/EGS (UL L 313, 19.11.1988, str. 39)

 

Direktiva Sveta 89/359/EGS (UL L 153, 16.6.1989, str. 28)

 

Direktiva Sveta 89/439/EGS (UL L 212, 22.7.1989, str. 106)

 

Direktiva Sveta 90/168/EGS (UL L 92, 7.4.1990, str. 49)

 

Direktiva Komisije 90/490/EGS (UL L 271, 3.10.1990, str. 28)

 

Direktiva Komisije 90/506/EGS (UL L 282, 13.10.1990, str. 67)

 

Direktiva Sveta 90/654/EGS (UL L 353, 17.12.1990, str. 48)

zadeva le Prilogo I, točko 2

Direktiva Komisije 91/27/EGS (UL L 16, 22.1.1991, str. 29)

 

Direktiva Sveta 91/683/EGS (UL L 376, 31.12.1991, str. 29)

 

Direktiva Komisije 92/10/EGS (UL L 70, 17.3.1992, str. 27)

 

Direktiva Sveta 92/98/EGS (UL L 352, 2.12.1992, str. 1)

 

Direktiva Sveta 92/103/EGS (UL L 363, 11.12.1992, str. 1)

 

Direktiva Sveta 93/19/EGS (UL L 96, 22.4.1993, str. 33)

 

Direktiva Komisije 93/110/ES (UL L 303, 10.12.1993, str. 19)

 

Direktiva Sveta 94/13/ES (UL L 92, 9.4.1994, str. 27)

 

Direktiva Komisije 95/4/ES (UL L 44, 28.2.1995, str. 56)

 

Direktiva Komisije 95/41/ES (UL L 182, 2.8.1995, str. 17)

 

Direktiva Komisije 95/66/ES (UL L 308, 21.12.1995, str. 77)

 

Direktiva Komisije 96/14/ES (UL L 68, 19.3.1996, str. 24)

 

Direktiva Komisije 96/78/ES (UL L 321, 12.12.1996, str. 20)

 

Direktiva Sveta 97/3/ES (UL L 27, 30.1.1997, str. 30)

 

Direktiva Komisije 97/14/ES (UL L 87, 2.4.1997, str. 17)

 

Direktiva Komisije 98/1/ES (UL L 15, 21.1.1998, str. 26)

 

Direktiva Komisije 98/2/ES (UL L 15, 21.1.1998, str. 34)

 

Direktiva Komisije 1999/53/ES (UL L 142, 5.6.1999, str. 29)

 

DEL B

KONČNI ROKI ZA PRENOS IN/ALI IZVAJANJEDirektiva

Končni rok za prenos

Končni rok za izvajanje

77/93/EGS

23.12.1980 (člen 11(3)) (1) (2) (3) (4)

1.5.1980 (druge določbe) (1) (2) (3) (4)

 

80/392/EGS

1.5.1980

 

80/393/EGS

1.1.1983 (člen 4(11))

1.5.1980 (druge določbe)

 

81/7/EGS

1.1.1981 (člen 1(1))

1.1.1983 (člen 1(2a), (3a), (3b), (4a), (4b))

1.1.1983 (5)(druge določbe)

 

84/378/EGS

1.7.1985

 

85/173/EGS

 

1.1.1983

85/574/EGS

1.1.1987

 

86/545/EGS

1.1.1987

 

86/546/EGS

 
 

86/547/EGS

 

velja do 31.12.1989

86/651/EGS

1.3.1987

 

87/298/EGS

1.7.1987

 

88/271/EGS

1.1.1989 (6)

 

88/272/EGS

 

velja do 31.12.1989

88/430/EGS

1.1.1989

 

88/572/EGS

1.1.1989

 

89/359/EGS