Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R0396-20060222

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/2006-02-22

2005R0396 — SL — 22.02.2006 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 396/2005

z dne 23. februarja 2005

o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 070, 16.3.2005, p.1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 178/2006 z dne 1. februarja 2006

  L 29

3

2.2.2006
▼B

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 396/2005

z dne 23. februarja 2005

o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS

(Besedilo velja za EGP)EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 in člena 152(4)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora ( 1 ),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe ( 2 ),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 76/895/EGS z dne 23. novembra 1976 o določanju najvišjih dovoljenih ravni za ostanke pesticidov v in na sadju in zelenjavi ( 3 ), Direktiva Sveta 86/362/EGS z dne 24. julija 1986 o določanju mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih ( 4 ), Direktiva Sveta 86/363/EGS z dne 24. julija 1986 o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na živilih živalskega izvora ( 5 ) in Direktiva Sveta 90/642/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi najvišjih dovoljenih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih kmetijskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo ( 6 ), so bile večkrat bistveno spremenjene. Zaradi jasnosti in poenostavitve je treba navedene direktive razveljaviti in nadomestiti z enim samim aktom.

(2)

Ta uredba neposredno zadeva javno zdravje in je pomembna za delovanje notranjega trga. Razlike med nacionalnimi mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov lahko povzročijo ovire pri trgovanju s proizvodi, vključenimi v Prilogo I k Pogodbi, in iz njih pridobljenimi proizvodi med državami članicami ter v trgovanju med tretjimi državami in Skupnostjo. Skladno s tem je v interesu prostega pretoka blaga, enakih konkurenčnih pogojev med državami članicami in visoke ravni varstva potrošnikov primerno, da se mejna vrednost ostankov (MVO) za proizvode rastlinskega in živalskega izvora ob upoštevanju dobre kmetijske prakse določi na ravni Skupnosti.

(3)

Uredba, ki določa MVO, ne zahteva prevzema v nacionalno pravo držav članic. Uredba je tako najustreznejši pravni instrument za določitev MVO za pesticide v proizvodih rastlinskega in živalskega izvora, saj se bodo njene natančne zahteve uporabljale istočasno in na enak način v celotni Skupnosti in tako omogočile učinkovitejšo rabo nacionalnih virov.

(4)

Proizvodnja in potrošnja rastlinskih in živalskih proizvodov igra v Skupnosti zelo pomembno vlogo. Na donos rastlinske proizvodnje stalno vplivajo škodljivi organizmi. Nujno je treba zaščititi rastline in rastlinske proizvode pred temi organizmi zaradi preprečevanja zmanjšanja donosa ali poškodb rastlin in tudi z namenom zagotovitve kakovosti pridelanih proizvodov ter doseganja visoke kmetijske produktivnosti. V ta namen so na voljo različne metode, vključno z nekemičnimi metodami, kot so na primer uporaba odpornih sort, kolobarjenje, mehansko odstranjevanje plevela, biološki nadzor ter kemične metode, kakršna je uporaba fitofarmacevtskih sredstev.

(5)

Ena izmed najbolj razširjenih metod zaščite rastlin in rastlinskih proizvodov pred vplivi škodljivih organizmov je uporaba aktivnih snovi v fitofarmacevtskih sredstvih. Vendar je možna posledica njihove uporabe prisotnost ostankov v tretiranih proizvodih, v živalih, ki se krmijo s temi proizvodi, in v medu, ki ga proizvedejo čebele, izpostavljene tem snovem. Ker je treba v skladu z Direktivo 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ( 7 ) javnemu zdravju dati prednost pred interesi varstva rastlin, je treba zagotoviti, da ti ostanki niso prisotni v vrednostih, ki bi predstavljale nesprejemljivo tveganje za ljudi in, če je to primerno, za živali. MVO za vsak pesticid je treba določiti na najnižji dosegljivi ravni, ki je skladna z dobro kmetijsko prakso, da bi tako zaščitili ranljive skupine, kot so otroci in nerojeni otroci.

(6)

Prav tako je pomembno nadaljevati z delom na razvoju metodologije, ki bo upoštevala kumulativne in sinergijske učinke. Z ozirom na izpostavljenost ljudi kombinacijam aktivnih snovi in njihovih kumulativnih in možnih združenih in sinergijskih učinkov na zdravje ljudi, je treba določiti MVO po posvetovanju z Evropsko agencijo za varno hrano, ustanovljeno z Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varno hrano in postopkih, ki zadevajo varnost hrane ( 8 ) (v nadaljnjem besedilu „agencija“).

(7)

Direktiva 91/414/EGS predvideva, da države članice ob registraciji predpišejo, da se morajo fitofarmacevtska sredstva pravilno uporabljati. Pravilna uporaba vključuje uporabo načel dobre kmetijske prakse, kot tudi načela integriranega varstva. Če MVO, ki nastanejo zaradi registriranega načina uporabe pesticida v skladu z Direktivo 91/414/EGS, predstavljajo tveganje za potrošnika, bi moral biti ta način uporabe spremenjen z namenom zmanjšati vrednosti ostankov pesticidov. Skupnost bi morala vzpodbujati uporabo metod ali proizvodov, ki omogočajo zmanjšanje tveganja in zmanjševanje količin uporabljenih pesticidov na ravni, ki so še skladne z učinkovitim varstvom pred škodljivci.

(8)

Številne aktivne snovi so prepovedane na podlagi Direktive Sveta 79/117/EGS z dne 21. decembra 1978 o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi ( 9 ). Hkrati številne druge aktivne snovi trenutno niso registrirane na podlagi Direktive 91/414/EGS. Ostanke aktivnih snovi v proizvodih rastlinskega in živalskega izvora, ki izvirajo iz nedovoljene uporabe ali kontaminacije okolja ali iz uporabe v tretjih državah, je treba pazljivo nadzorovati in spremljati.

(9)

Osnovna pravila prava o hrani in krmi so določena v Uredbi (ES) št. 178/2002.

(10)

Poleg teh osnovnih pravil so potrebna posebna pravila za zagotovitev učinkovitega delovanja notranjega trga in trgovine s tretjimi državami v zvezi s svežimi, predelanimi in/ali sestavljenimi rastlinskimi ali živalskimi proizvodi, ki so namenjeni za prehrano ljudi ali krmljenje živali, v katerih bi lahko bili prisotni ostanki pesticidov, ki hkrati predstavljajo osnovo za zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja ljudi in živali ter interesov potrošnikov. Ta pravila naj vključujejo določitev posebnih MVO za vsak pesticid v prehrambnih in krmnih proizvodih in kakovost podatkov, ki so osnova za te MVO.

(11)

Ne glede na to, da se načela splošne živilske zakonodaje, ki jih določa Uredba (ES) št. 178/2002, uporabljajo le za krmo za živali, namenjene za proizvodnjo hrane, jih je, upoštevajoč težavnost ločitve proizvodov, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki niso namenjene za proizvodnjo hrane, in z namenom olajšanja nadzora in izvrševanja določb te uredbe, treba uporabljati tudi za krmo, ki se ne uporablja za živali, namenjene za proizvodnjo hrane. Vendar ta uredba ne sme biti ovira za poskuse, ki so potrebni za presojo samih pesticidov.

(12)

Direktiva 91/414/EGS določa osnovna pravila glede uporabe in dajanja v promet fitofarmacevtskih sredstev. Uporaba teh proizvodov zlasti ne sme imeti škodljivih učinkov na ljudi ali živali. Ostanki pesticidov, ki izvirajo iz uporabe fitofarmacevtskih sredstev, lahko imajo škodljive posledice za zdravje potrošnikov. Zato je primerno, da so pravila za MVO za proizvode, namenjene za prehrano ljudi, določena v povezavi z registracijo načinov uporabe teh fitofarmacevtskih sredstev, kakor je opredeljena v Direktivi 91/414/EGS. Zato je treba tudi to direktivo prilagoditi, da bi se upoštevalo postopek Skupnosti za določitev MVO po tej uredbi. Po navedeni direktivi je lahko država članica imenovana za državo poročevalko za oceno aktivne snovi. Strokovno znanje in izkušnje v tej državi članici je primerno uporabljati tudi za namene te uredbe.

(13)

Primerno je uvesti posebna pravila glede nadzora ostankov pesticidov, ki bodo dopolnjevala splošne določbe Skupnosti glede nadzora hrane in krme.

(14)

Pri obravnavanju MVO pesticidov je treba tudi upoštevati, da se redki potrošniki zavedajo tveganj, ki izvirajo iz uporabe pesticidov. Koristno bi bilo javnosti popolnoma razložiti tovrstna tveganja.

(15)

Države članice morajo pretehtati možnost, da objavijo imena podjetij, katerih proizvodi vsebujejo višje ravni ostankov pesticidov od dovoljenih ravni.

(16)

Posebna pravila za živalsko krmo, vključno s trženjem, shranjevanjem krme in krmljenjem živali so določena v Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi ( 10 ). Za nekatere proizvode ni mogoče določiti, ali bodo predelani v hrano ali živalsko krmo. Zato morajo biti ostanki pesticidov v teh proizvodih v mejah, ki ne predstavljajo nevarnosti za ljudi in, kjer je primerno, za prehrano živali. Skladno s tem je primerno, da se pravila, določena s to uredbo, uporabljajo tudi za te proizvode, poleg posebnih pravil za hranjenje živali.

(17)

Nujno je treba na ravni Skupnosti določiti nekatere pogoje, ki se bodo uporabljali za določitev, nadzor MVO in poročanje o nadzoru MVO za proizvode rastlinskega in živalskega izvora. Pomembno je, da države članice uporabijo ustrezne sankcije v skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali ( 11 ).

(18)

Direktiva 76/895/EGS predvideva, da države članice lahko dovolijo višje vrednosti MVO, kot so trenutno dovoljene na ravni Skupnosti. To možnost bi bilo treba ukiniti, saj bi lahko na notranjem trgu povzročala ovire v trgovanju znotraj Skupnosti.

(19)

Določitev MVO za pesticide zahteva dolgotrajno strokovno preučevanje in vključuje presojo možnih tveganj za potrošnike. Zato MVO za ostanke pesticidov, ki jih trenutno ureja Direktiva 76/895/EGS, ali za pesticide, za katere MVO na ravni Skupnosti še niso bile določene, ni mogoče določiti nemudoma.

(20)

Primerno je, da se minimalni zahtevani podatki, ki se uporabljajo pri določitvi MVO za pesticide, določijo na ravni Skupnosti.

(21)

V izjemnih okoliščinah in predvsem za neregistrirane pesticide, ki bi lahko bili prisotni v okolju, je primerno pri določitvi MVO dovoliti uporabo podatkov spremljanja.

(22)

MVO za pesticide je treba nenehno spremljati in jih na podlagi novih informacij in podatkov spremeniti. MVO je treba določiti na nižji stopnji analitične določitve, kjer pri registriranem načinu uporabe fitofarmacevtskih sredstev ni mogoče odkriti vrednosti ostankov pesticidov. Kjer način uporabe pesticidov ni registriran na ravni Skupnosti, morajo biti MVO določene na primerno nizki ravni za varstvo potrošnikov pred vnosom nedovoljene ali prevelike vrednosti ostankov pesticidov. Za olajšanje nadzora ostankov pesticidov se določi privzeta vrednost za ostanke pesticidov v proizvodih ali skupinah proizvodov iz Priloge I, za katere MVO niso določene v prilogah II in III, razen če so zadevne aktivne snovi navedene v Prilogi IV. Privzeto vrednost je primerno določiti na 0,01 mg/kg in omogočiti možnost določitve druge vrednosti za aktivne snovi iz Priloge V, ob upoštevanju razpoložljivih rutinskih analiznih metod in/ali varstva potrošnikov.

(23)

Uredba (ES) št. 178/2002 določa postopke za sprejem nujnih ukrepov v zvezi s hrano in krmo, ki izvira iz Skupnosti ali je uvožena iz tretjih držav. Ti postopki dovoljujejo Komisiji sprejetje ukrepov v primerih, ko lahko hrana predstavlja resno tveganje za zdravje ljudi, živali ali okolje in ko takega tveganja ni mogoče na zadovoljiv način obvladati z ukrepi, ki jih sprejme(-jo) zadevna(-e) država(-e) članica(-e). Primerno je, da te ukrepe in njihov učinek na ljudi in, kjer je to primerno, na živali presodi agencija.

(24)

Vseživljenjsko izpostavljenost in, če je primerno, akutno izpostavljenost potrošnikov ostankom pesticidov preko prehrambnih proizvodov je treba oceniti v skladu s postopki in prakso Skupnosti, ob upoštevanju smernic, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija.

(25)

S trgovinskimi partnerji Skupnosti se je treba o predlaganih MVO posvetovati preko Svetovne trgovinske organizacije pred sprejetjem MVO in njihove pripombe upoštevati. Pri določitvi MVO je treba ob upoštevanju ustreznih dobrih kmetijskih praks upoštevati tudi MVO, ki jih je na mednarodni ravni določila Komisija za Codex Alimentarius.

(26)

Za hrano in krmo, proizvedeno zunaj Skupnosti, se lahko zakonito uporabljajo drugačne kmetijske prakse glede uporabe fitofarmacevtskih snovi, kar ima včasih za posledico ostanke pesticidov, ki se razlikujejo od ostankov pesticidov, nastalih pri zakonitih načinih uporabe v Skupnosti. Zato je primerno, da so za uvožene proizvode določene MVO, ki upoštevajo take načine uporabe in iz nje izvirajoče ostanke, pod pogojem, da je varnost teh proizvodov dokazana z uporabo enakih meril kot za domače proizvode.

(27)

Agencija mora ob upoštevanju vseh toksikoloških učinkov, kot so imunotoksičnost, povzročanje endokrinih motenj in toksičnost za razvoj, preučiti vloge za MVO in ocenjevalna poročila držav članic, z namenom določiti z njimi povezana tveganja za potrošnike in, kjer je to primerno, za živali.

(28)

Države članice morajo določiti pravila glede sankcij, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe in zagotoviti njihovo uporabo. Te sankcije naj bodo učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(29)

Razvoj usklajenega sistema MVO na ravni Skupnosti vključuje razvoj smernic, baz podatkov in drugih dejavnosti, ki so povezane s stroški. Primerno je, da Skupnost v nekaterih primerih prispeva k pokrivanju teh stroškov.

(30)

Časovna usklajenost sprejetja odločitev o MVO za aktivne snovi s sprejetjem odločitev o teh snoveh v okviru Direktive 91/414/EGS predstavlja dobro upravno prakso in je priporočljiva s tehničnega vidika. Za številne snovi, za katere MVO na ravni Skupnosti še niso bile določene, naj bi odločitve v okviru direktive ne bile sprejete pred dnem začetka veljavnosti te uredbe.

(31)

Zato je treba sprejeti ločena pravila za začasne, toda obvezne usklajene MVO, z namenom postopne določitve MVO vzporedno s sprejemanjem odločitev o posameznih aktivnih snoveh v okviru ocen po Direktivi 91/414/EGS. Te začasne usklajene MVO morajo temeljiti na obstoječih nacionalnih MVO, ki so jih določile države članice, in morajo spoštovati nacionalne ureditve, ki jih določajo, pod pogojem, da te MVO ne predstavljajo nesprejemljivega tveganja za potrošnike.

(32)

Po vključitvi obstoječih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS morajo države članice v štirih letih od dne vključitve ponovno oceniti vsak fitofarmacevtski proizvod, ki vsebuje te aktivne snovi. Zadevne MVO je treba ohraniti v obdobju do štirih let, da se zagotovi kontinuiteta registracij, in jih po zaključku ponovne ocene dokončno določiti, če so podprte z dokumentacijo, ki ustreza Prilogi III k Direktivi 91/414/EGS, ali pa jih določiti na privzeto vrednost, če niso podprte z dokumentacijo.

(33)

Ta uredba določa MVO za nadzor ostankov pesticidov v hrani in krmi. Zato je primerno, da države članice sestavijo nacionalne programe za nadzor teh ostankov. Rezultati nacionalnih nadzornih programov naj se predložijo Komisiji, agenciji in drugim državam članicam ter se vključijo v letno poročilo Skupnosti.

(34)

Da se zagotovi primerna obveščenost potrošnikov, morajo države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004 letno na internetu objaviti rezultate nacionalnega spremljanja ostankov z vsemi individualnimi podatki, ki vključujejo kraj zbiranja in imena trgovcev na drobno, trgovcev na debelo in/ali proizvajalcev.

(35)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil ( 12 ).

(36)

V skladu z načelom sorazmernosti je za doseganje osnovnih ciljev olajšanja trgovine ob hkratnem varstvu potrošnikov potrebno in primerno določiti pravila o MVO za proizvode rastlinskega in živalskega izvora. Ta uredba v skladu s tretjim odstavkom člena 5 Pogodbe ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje zastavljenih ciljev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:POGLAVJE I

VSEBINA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba v skladu z splošnimi načeli iz Uredbe (ES) št. 178/2002, zlasti s potrebo zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov, določa usklajene določbe Skupnosti glede mejnih vrednosti ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora.

Člen 2

Področje uporabe

1.  Ta uredba se uporablja za proizvode rastlinskega in živalskega izvora ali dele le-teh iz Priloge I, ki se uporabljajo kot sveža, predelana ali sestavljena hrana ali krma, v ali na kateri so lahko prisotni ostanki pesticidov.

2.  Ta uredba se ne uporablja za proizvode iz Priloge I, kadar je na podlagi ustreznih dokazil mogoče ugotoviti, da so namenjeni:

(a) izdelavi proizvodov, ki niso hrana ali krma; ali

(b) setvi ali sajenju; ali

(c) v nacionalnem pravu dovoljenemu testiranju aktivnih snovi.

3.  Mejna vrednost ostankov pesticidov, določena v skladu s to uredbo, se ne uporablja za proizvode iz Priloge I, ki so namenjeni izvozu v tretje države in so tretirani pred izvozom, kjer je bilo z ustreznimi dokazili ugotovljeno, da namembna ciljna tretja država zahteva ali dopušča to tretiranje z namenom preprečiti vnos škodljivih organizmov na njeno ozemlje.

4.  Ta uredba se uporablja brez poseganja v direktivi 98/8/ES ( 13 ) in 2002/32/ES ter v Uredbo (EGS) št. 2377/90 ( 14 ).

Člen 3

Opredelitve pojmov

1.  Za namene te uredbe se uporabljajo opredelitve pojmov iz Uredbe (ES) št. 178/2002 in opredelitve pojmov iz točk 1 in 4 člena 2 Direktive 91/414/EGS.

2.  Prav tako se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a) „dobra kmetijska praksa“ (DKP) pomeni nacionalno priporočeno, dovoljeno ali registrirano varno rabo fitofarmacevtskih proizvodov pod dejanskimi pogoji na kateri koli stopnji proizvodnje, shranjevanja, prevoza, distribucije ali predelave hrane in krme. Prav tako pa vključuje v skladu z Direktivo 91/414/EGS uporabo načel integriranega varstva pred škodljivci v določenem podnebnem območju in uporabo najmanjše možne količine pesticidov ter določitev MVO/začasnih MVO na najnižji ravni, ki še omogoča doseganje želenih učinkov;

(b) „kritična DKP“ pomeni DKP, kjer obstaja več kot ena DKP za kombinacijo aktivna snov/proizvod, na kateri temelji najvišja sprejemljiva raven ostankov pesticidov v tretiranem pridelku in ki je osnova za določitev MVO;

(c) „ostanki pesticidov“ pomenijo ostanke, vključno z aktivnimi snovmi, metaboliti in/ali razkrojnimi ali reakcijskimi produkti aktivnih snovi, ki se trenutno uporabljajo ali so se uporabljali v fitofarmacevtskih proizvodih, kot so opredeljeni v točki 1 člena 2 Direktive 91/414/EGS, ki so prisotni v ali na proizvodih iz Priloge I k tej uredbi, še posebej tisti, ki nastajajo kot posledica uporabe pri zaščiti rastlin, v veterinarski medicini ali kot biocid;

(d) „mejna vrednost ostankov“ (MVO) pomeni zgornjo dovoljeno mejo koncentracije ostankov pesticidov v ali na hrani ali krmi, določeno v skladu s to uredbo, ki temelji na dobri kmetijski praksi ter najnižji izpostavljenosti potrošnika, ki je potrebna za zaščito ranljivih potrošnikov;

(e) „CXL“ pomeni MVO, določeno s strani Komisije za Codex Alimentarius;

(f) „meja določitve“ (MD) pomeni najnižje potrjene koncentracije ostankov, ki jih je mogoče količinsko opredeliti in poročati z rutinskim spremljanjem s potrjenimi metodami nadzora;

(g) „uvozna toleranca“ pomeni za uvožen proizvod določeno MVO za zadovoljevanje potreb mednarodne trgovine, kjer:

 uporaba aktivne snovi v fitofarmacevtskem proizvodu na določenem proizvodu ni dovoljena v Skupnosti iz razlogov razen javnega zdravja za specifičen proizvod in specifično uporabo, ali

 je primerna druga vrednost, ker je bila obstoječa MVO Skupnosti določena iz razlogov razen javnega zdravja za specifičen proizvod in specifično uporabo;

(h) „preizkus strokovne usposobljenosti“ pomeni primerjalni test, pri katerem več laboratorijev izvede analize na identičnih vzorcih in ki omogoči oceno kakovosti analize vsakega laboratorija;

(i) „akutni referenčni odmerek“ pomeni oceno količine snovi v hrani, izražene na osnovi telesne teže, ki je lahko zaužita v kratkem časovnem obdobju, običajno v enem dnevu, brez občutnega tveganja za potrošnika, na podlagi podatkov iz ustreznih študij in ob upoštevanju občutljivih skupin prebivalstva (na primer otrok in nerojenih otrok);

(j) „dopustni dnevni vnos“ pomeni oceno količine snovi v hrani, izražene na osnovi telesne teže, ki je na osnovi vseh znanih dejstev v času ocene lahko zaužita dnevno v celotnem življenju, brez občutnega tveganja za katerega koli potrošnika, ob upoštevanju občutljivih skupin prebivalstva (na primer otrok in nerojenih otrok).

Člen 4

Seznam skupin proizvodov, za katere se uporabljajo usklajene MVO

1.  Proizvodi, skupine proizvodov in/ali deli proizvodov iz člena 2(1), za katere se uporabljajo usklajene MVO, se skladno s postopkom iz člena 45(2) opredelijo in zajamejo v Prilogi I. Priloga I vključuje vse proizvode, za katere so MVO določene, kakor tudi vse druge proizvode, za katere je primerno uporabljati usklajene MVO predvsem zaradi njihove pomembnosti v prehrani potrošnikov ali v trgovini. Proizvodi so razvrščeni na način, ki dopušča, kolikor je to mogoče, določitev MVO za skupino podobnih ali sorodnih proizvodov.

2.  Priloga I se prvič sestavi v roku treh mesecev od začetka veljavnosti te uredbe in se po potrebi, predvsem pa na zahtevo ene izmed držav članic, revidira.

Člen 5

Sestava seznama aktivnih snovi, za katere niso potrebne MVO

1.  Aktivne snovi fitofarmacevtskih proizvodov, ocenjene po Direktivi 91/414/EGS, za katere niso potrebne MVO, se ob upoštevanju načinov uporabe teh aktivnih snovi in zadev iz točk (a), (c) in (d) člena 14(2) te uredbe opredelijo v skladu s postopkom iz člena 45(2) te uredbe in navedejo v Prilogi IV k tej uredbi.

2.  Priloga IV se prvič sestavi v roku dvanajstih mesecev od začetka veljavnosti te uredbe.POGLAVJE II

POSTOPEK Z VLOGAMI ZA MVOODDELEK 1

PREDLOŽITEV VLOG ZA MVO

Člen 6

Vloge

1.  Če država članica namerava registrirati ali začasno registrirati uporabo fitofarmacevtskega proizvoda v skladu z Direktivo 91/414/EGS, ta država članica preuči, ali je kot rezultat te uporabe treba obstoječe MVO, določene v Prilogi II ali III k tej uredbi, spremeniti, določiti novo MVO ali je treba aktivno snov vključiti v Prilogo IV. Po potrebi država članica od stranke, ki prosi za registracijo, zahteva predložitev vloge v skladu s členom 7.

2.  Vse stranke, ki z ustreznim dokazilom izkažejo legitimni interes za zdravje, vključno z organizacijami civilne družbe in strankami s poslovnim interesom, kot so izdelovalci, pridelovalci, uvozniki in proizvajalci proizvodov iz Priloge I, prav tako lahko državi članici predložijo vlogo v skladu s členom 7.

3.  Če država članica meni, da je potrebna določitev, sprememba ali izbris MVO, lahko ta država članica prav tako sestavi in oceni vlogo za določitev, spremembo ali izbris MVO v skladu s členom 7.

4.  Vloge za uvozne tolerance se predložijo državi članici poročevalki, imenovani v skladu z Direktivo 91/414/EGS, oziroma, če taka poročevalka ni imenovana, se vloge predložijo državam članicam, ki jih imenuje Komisija na zahtevo vlagatelja v skladu s postopkom iz člena 45(2) te uredbe. Te vloge se predložijo v skladu s členom 7.

Člen 7

Zahteve v zvezi z vlogami za MVO

1.  Vlagatelj vključi v vlogo za MVO naslednje informacije in dokumente:

(a) ime in naslov vlagatelja;

(b) predložitev dosjeja z vlogo, ki vključuje:

(i) povzetek vloge;

(ii) glavne vsebinske argumente;

(iii) kazalo dokumentacije;

(iv) kopijo ustrezne DKP, ki se uporablja za poseben način uporabe te aktivne snovi;

(c) popoln pregled ustreznih pomislekov v obstoječi znanstveni literaturi o fitofarmacevtskih sredstvih in/ali o njihovih ostankih;

(d) podatke, navedene v prilogah II in III k Direktivi 91/414/EGS glede zahtevanih podatkov za določitev MVO za pesticide, vključno, če je to primerno, s toksikološkimi podatki in podatki o rutinskih analiznih metodah za uporabo v nadzornih laboratorijih ter podatki o presnovi rastlin in živali.

Če pa so ustrezni podatki že javno dostopni, predvsem če je bila aktivna snov že ocenjena v skladu z Direktivo 91/414/EGS ali če obstaja CXL, in je predlagatelj take podatke predložil, lahko država članica uporabi te informacije za ocenitev vloge. V teh primerih bo ocenjevalno poročilo vključevalo obrazložitev v zvezi z uporabo oziroma neuporabo teh podatkov.

2.  Ocenjujoča država članica lahko, kjer je to primerno, v roku, ki ga določi, zahteva od predlagatelja predložitev dodatnih informacij poleg informacij, zahtevanih v skladu z odstavkom 1. V nobenem primeru ta rok ne sme biti daljši od dveh let.

Člen 8

Ocenjevanje vlog

1.  Država članica, ki ji je v skladu s členom 6 predložena vloga, ki izpolnjuje pogoje iz člena 7, kopijo vloge nemudoma posreduje agenciji in Komisiji ter brez nepotrebnega odlašanja pripravi ocenjevalno poročilo.

2.  Vloge se ocenijo v skladu z ustreznimi določbami Enotnih načel za ocenjevanje in registracijo fitofarmacevtskih sredstev, določenih v Prilogi VI k Direktivi 91/414/EGS, ali s posebnimi načeli za ocenjevanje, ki se določijo z uredbo Komisije po postopku iz člena 45(2) te uredbe.

3.  Z odstopanjem od odstavka 1 in s soglasjem zadevnih držav članic lahko ocenjevanje vloge izvede država članica poročevalka, imenovana v skladu z Direktivo 91/414/EGS za zadevno aktivno snov.

4.  Če ima država članica težave pri ocenjevanju vloge ali v izogib podvajanju dela, se lahko v skladu s postopkom iz člena 45(2) določi, katera država članica bo ocenjevala določene vloge.

Člen 9

Predložitev ocenjenih vlog Komisiji in agenciji

1.  Po dokončanju ocenjevalnega poročila ga država članica posreduje Komisiji. Komisija brez odlašanja obvesti države članice in agenciji posreduje vlogo, ocenjevalno poročilo in spremljevalni dosje.

2.  Agencija brez odlašanja pisno potrdi prejem vloge vlagatelju, ocenjujoči državi članici in Komisiji. Potrdilo navaja datum prejema vloge in spremljajoče dokumente.ODDELEK 2

OBRAVNAVA VLOG ZA MVO S STRANI AGENCIJE

Člen 10

Mnenje agencije o vlogah za MVO

1.  Agencija preuči vloge in ocenjevalna poročila in poda obrazloženo mnenje zlasti o tveganjih za potrošnika in, kjer je to primerno, za živali v zvezi z določitvijo, spremembo ali izbrisom MVO. To mnenje vsebuje:

(a) presojo, ali je predlagana analitska metoda za rutinsko spremljanje v vlogi primerna za predvidene namene nadzora;

(b) pričakovane MD za kombinacijo pesticid/proizvod;

(c) presojo tveganj prekoračitve dopustnega dnevnega vnosa ali akutnega referenčnega odmerka kot posledice spremembe MVO; prispevek k vnosu zaradi ostankov v proizvodu, za katerega je bila zahtevana MVO;

(d) vse druge elemente, pomembne za oceno tveganja.

2.  Agencija posreduje obrazloženo mnenje vlagatelju, Komisiji in državam članicam. Iz obrazloženega mnenja mora jasno izhajati podlaga za vsak sprejet zaključek.

3.  Brez poseganja v člen 39 Uredbe (ES) št. 178/2002 agencija svoje obrazloženo mnenje objavi.

Člen 11

Roki za mnenje agencije o vlogah za MVO

1.  Agencija poda obrazloženo mnenje, kot je določeno v členu 10, v najkrajšem možnem času in najpozneje v treh mesecih od dne prejema vloge.

V izjemnih primerih, ko je treba izvesti podrobnejše ocene, se rok iz prvega pododstavka lahko podaljša za šest mesecev od dne prejema veljavne vloge.

2.  Če agencija zahteva dodatne informacije, rok, določen v odstavku 1, preneha teči, dokler informacije niso predložene. Tako prenehanje teka roka je lahko predmet pregleda iz člena 13.

Člen 12

Ocena obstoječih MVO s strani agencije

1.  Agencija po začetku veljavnosti te uredbe v obdobju dvanajstih mesecev od datuma vključitve ali nevključitve aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS predloži obrazloženo mnenje, ki temelji predvsem na ustreznem ocenjevalnem poročilu, pripravljenem v skladu z Direktivo 91/414/EGS, Komisiji in državam članicam o:

(a) obstoječih MVO za to aktivno snov, določenih v Prilogi II ali III k tej uredbi;

(b) potrebnosti določitve novih MVO za to aktivno snov ali njeno vključitev v Prilogo IV k tej uredbi;

(c) specifičnih predelovalnih faktorjih v smislu člena 20(2) te uredbe, ki so lahko potrebni za to aktivno snov;

(d) MVO, ki jih Komisija lahko vključi v Prilogo II in/ali Prilogo III, in tistih MVO, ki so v povezavi s to aktivno snovjo lahko izbrisane.

2.  Za snovi, vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS pred začetkom veljavnosti te uredbe, se obrazloženo mnenje iz odstavka 1 tega člena poda v dvanajstih mesecih od začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 13

Upravni pregled

Katero koli sprejeto odločitev ali neizvrševanje pooblastil, ki so bila podeljena agenciji v skladu s to uredbo, lahko pregleda Komisija po uradni dolžnosti ali na zahtevo države članice ali katere koli neposredno in posamično prizadete osebe.

V ta namen je treba predložiti zahtevo Komisiji v roku dveh mesecev od dneva, ko je zadevna stranka izvedela za zadevno odločitev ali opustitev.

Komisija odloči v roku dveh mesecev in, če je to primerno, zahteva od agencije, da umakne svojo odločitev ali da v določenem roku popravi svojo opustitev ukrepanja.ODDELEK 3

DOLOČITEV, SPREMEMBA ALI IZBRIS MVO

Člen 14

Odločitve o vlogah za MVO

1.  Po prejemu mnenja agencije in ob upoštevanju tega mnenja Komisija brez odlašanja in najpozneje v roku treh mesecev pripravi in predloži v sprejem v skladu s postopkom iz člena 45(2) uredbo o določitvi, spremembi ali izbrisu MVO ali odločbo o zavrnitvi vloge.

2.  V zvezi z akti iz odstavka 1 se upošteva:

(a) razpoložljivo znanstveno in tehnično znanje;

(b) možnost prisotnosti ostankov pesticidov, ki izvirajo iz drugih virov kot trenutnih načinov uporabe aktivnih substanc pri zaščiti rastlin in njihovi poznani kumulativni in sinergijski učinki, ko so na voljo metode za oceno takih učinkov;

(c) rezultate ocene potencialnih tveganj za potrošnike, ki zaužijejo večje količine in so bolj ranljivi, in, kjer je to primerno, za živali;

(d) rezultate vseh ocen in odločitev glede sprememb načinov uporabe fitofarmacevtskih sredstev;

(e) CXL ali DKP, ki se izvaja v tretji državi za zakonito uporabo aktivne snovi v tej državi;

(f) druge legitimne dejavnike, ki so pomembni za obravnavano zadevo.

3.  Komisija lahko od predlagatelja ali agencije kadar koli zahteva predložitev dodatnih informacij. Komisija da na razpolago vse prejete dodatne informacije državam članicam in agenciji.

Člen 15

Vključitev novih ali spremenjenih MVO v prilogah II in III

1.  Uredba iz člena 14(1):

(a) določi nove ali spremenjene MVO in jih navede v Prilogi II k tej direktivi, če so bile aktivne snovi vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS; ali

(b) če aktivne snovi niso bile vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in če niso vključene v Prilogo II k tej uredbi, določi ali spremeni začasne MVO in jih navede v Prilogi III k tej uredbi; ali

(c) v primerih iz člena 16 določi začasne MVO in jih navede v Prilogi III k tej uredbi.

2.  Če je določena začasna MVO, kot to določa odstavek 1(b), se jo iz Priloge III izbriše z uredbo v skladu s postopkom iz člena 45(2) te uredbe eno leto po dnevu vključitve ali nevključitve zadevne aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Če pa to zahteva ena ali več držav članic, se jo lahko ohrani za dodatno leto do potrditve, da so bile začete znanstvene študije v podporo vloge za določitev MVO. V primerih take potrditve je začasna MVO ohranjena za nadaljnji dve leti, pod pogojem, da niso bili ugotovljeni nikakršni nesprejemljivi zadržki glede varnosti potrošnikov.

Člen 16

Postopek določitve začasnih MVO v nekaterih okoliščinah

1.  Uredba iz člena 14(1) lahko določa tudi vključitev začasnih MVO v Prilogo III v naslednjih okoliščinah:

(a) v izjemnih primerih, predvsem če ostanki pesticidov nastanejo kot posledica okoljske ali druge kontaminacije ali zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev v skladu s členom 8(4) Direktive 91/414/EGS; ali

(b) če zadevni proizvodi predstavljajo manj pomembno sestavino prehrane potrošnikov in ne predstavljajo pomembnega dela prehrane ustreznih podskupin in, kjer je to primerno, živali; ali

(c) za med; ali

(d) za zeliščne poparke; ali

(e) če so bili osnovni načini uporabe fitofarmacevtskih sredstev opredeljeni z odločbo o nevključitvi ali izbrisu aktivne snovi, ki se nahaja v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS; ali

(f) če to zahteva ena ali več držav članic, da se omogočita izvedba in ocena znanstvenih raziskav, potrebnih v podporo MVO, pod pogojem da ni bilo ugotovljeno nesprejemljivo tveganje za varnost potrošnika in da so bili novi proizvodi, skupine proizvodov in/ali deli proizvodov vključeni v Prilogo I.

2.  Vključitev začasnih MVO iz odstavka 1 temelji na mnenju agencije, podatkih spremljanja in na oceni, ki izkazuje, da ne obstajajo nesprejemljiva tveganja za potrošnike ali živali.

Nadaljevanje veljavnosti začasnih MVO iz odstavka 1(a), (b), (c) in (d) se ponovno oceni vsaj vsakih deset let in take MVO se po potrebi spremeni ali izbriše.

MVO iz odstavka 1(e) se ponovno ocenijo po izteku obdobja, za katero je bil registriran osnovni način uporabe. MVO iz odstavka 1(f) se ponovno ocenijo, ko se zaključijo in ocenijo znanstvene raziskave, vendar najpozneje v štirih letih po njihovi vključitvi v Prilogo III.

Člen 17

Spremembe MVO zaradi preklica registracije fitofarmacevtskih sredstev

Spremembe Priloge II ali III, potrebne zaradi izbrisa MVO zaradi preklica obstoječe registracije fitofarmacevtskega sredstva, se lahko sprejmejo brez pridobitve mnenja agencije.POGLAVJE III

MVO, KI SE UPORABLJAJO ZA PROIZVODE RASTLINSKEGA IN ŽIVALSKEGA IZVORA

Člen 18

Skladnost z MVO

1.  Proizvodi iz Priloge I od trenutka, ko so dani na trg kot hrana ali krma ali se z njimi krmi živali, ne vsebujejo nobenih ostankov pesticidov, ki presegajo:

(a) MVO za te proizvode, določene v prilogah II in III;

(b) 0,01 mg/kg za proizvode, za katere v Prilogi II ali III ni določena posebna MVO, ali za aktivne snovi, ki niso navedene v Prilogi IV, razen če so v skladu s postopkom iz člena 45(2) za neko aktivno snov ob upoštevanju razpoložljivih rutinskih analiznih metod določene drugačne privzete vrednosti. Te privzete vrednosti so določene v Prilogi V.

2.  Države članice na svojem ozemlju ne smejo prepovedati ali ovirati dajanja v promet proizvodov iz Priloge I ali krmljenja živali, namenjenih prehrani, s temi proizvodi zaradi njihove vsebnosti ostankov pesticidov, pod pogojem, da:

(a) so ti proizvodi skladni z odstavkom 1 in členom 20; ali

(b) je aktivna snov navedena v Prilogi IV.

3.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko država članica na svojem ozemlju dovoli pri tretiranju po pobiranju pridelka s fumigantom vrednosti ostankov aktivnih snovi, ki presegajo meje, določene v prilogah II in III za proizvode iz Priloge I, če so te kombinacije aktivna snov/proizvod navedene v Prilogi VII, pod pogojem, da:

(a) ti proizvodi niso namenjeni takojšnji uporabi;

(b) obstaja primeren nadzor, ki zagotavlja, da taki proizvodi ne morejo biti dostopni končnemu porabniku ali potrošniku, če so mu dobavljeni neposredno, vse dokler ostanki presegajo mejne vrednosti, določene v Prilogi II ali III;

(c) druge države članice in Komisija so bile obveščene o sprejetih ukrepih.

Kombinacije aktivna snov/proizvod iz Priloge VII se opredelijo v skladu s postopkom iz člena 45(2).

4.  V izjemnih okoliščinah in predvsem pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev v skladu s členom 8(4) Direktive 91/414/EGS ali pri uresničevanju obveznosti iz Direktive 2000/29/ES ( 15 ) lahko država članica dovoli dajanje v promet in/ali krmljenje živali na svojem ozemlju s tretirano hrano ali krmo, ki ni skladna z določbami odstavka 1, pod pogojem, da taka hrana ali krma ne predstavlja nesprejemljivega tveganja. O teh dovoljenjih se nemudoma uradno obvesti druge države članice, Komisijo in agencijo, vključno z ustrezno oceno tveganja, ki se brez nepotrebnega odlašanja obravnava v skladu s postopkom iz člena 45(2), da bi se določilo začasno MVO za določeno obdobje ali sprejelo kateri koli drug potreben ukrep v zvezi s temi proizvodi.

Člen 19

Prepoved glede predelanih in/ali sestavljenih proizvodov

Proizvode iz Priloge I, ki niso skladni s členom 18(1) ali 20, je prepovedano predelovati in/ali mešati za namene razredčenja z istimi ali drugimi proizvodi, z namenom dati jih na trg kot hrano ali krmo ali z njimi krmiti živali.

Člen 20

MVO, ki se uporabljajo za predelane in/ali sestavljene proizvode

1.  Če MVO niso določene v Prilogi II ali III za predelano in/ali sestavljeno hrano ali krmo, se uporabljajo MVO, navedene v členu 18(1) za ustrezne proizvode iz Priloge I, ob upoštevanju sprememb v vrednostih ostankov pesticidov, ki jih povzročijo predelava in/ali mešanje.

2.  V seznam iz Priloge VI se lahko vključijo v skladu s postopkom iz člena 45(2) posebni faktorji koncentracije ali redčenja za določene operacije predelave in/ali mešanja ali za določene predelane in/ali sestavljene proizvode.POGLAVJE IV

POSEBNE DOLOČBE GLEDE PREVZEMA OBSTOJEČIH MVO V TO UREDBO

Člen 21

Prva določitev MVO

1.  MVO za proizvode iz Priloge I se prvič določijo in navedejo v Prilogi II v skladu s postopkom iz člena 45(2) s prevzemom MVO, ki so določene z direktivami 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS, in ob upoštevanju meril, omenjenih v členu 14(2) te uredbe.

2.  Priloga II se sestavi v roku dvanajstih mesecev od začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 22

Prva določitev začasnih MVO

1.  Začasne MVO za aktivne snovi, glede katerih odločitev o vključitvi ali nevključitvi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS še ni bila sprejeta, se prvič določijo in navedejo v Prilogi III k tej uredbi v skladu s postopkom iz člena 45(2), razen če so že bile navedene v Prilogi II k tej uredbi, ob upoštevanju informacij držav članic, kjer je to primerno obrazloženega mnenja iz člena 24, dejavnikov iz člena 14(2) in naslednjih MVO:

(a) preostalih MVO v Prilogi k Direktivi 76/895/EGS; in

(b) doslej neusklajenih nacionalnih MVO.

2.  Priloga III se sestavi v roku dvanajstih mesecev od začetka veljavnosti te uredbe v skladu s členi 23, 24 in 25.

Člen 23

Informacije, ki jih priskrbi država članica o nacionalnih MVO

Če aktivna snov še ni vključena v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in če je država članica najpozneje do začetka veljavnosti Priloge I k tej uredbi določila nacionalno MVO za to aktivno snov za proizvod iz Priloge I k tej uredbi ali se je odločila, da za to aktivno snov MVO ni potrebna, zadevna država članica uradno obvesti Komisijo v obliki in v roku, ki se določita v skladu s postopkom iz člena 45(2), o nacionalni MVO ali o dejstvu, da MVO za neko aktivno snov ni potrebna, ter kjer je to primerno in na zahtevo Komisije:

(a) o DKP;

(b) o zbirnih podatkih o nadzorovanih poizkusih in/ali podatkih spremljanja, če se v državi članici uporablja kritična DKP in če so na razpolago;

(c) o dopustnem dnevnem vnosu in, če je to primerno, o akutnem referenčnem odmerku, ki se uporabljata za nacionalno oceno tveganja, kakor tudi o rezultatih ocene.

Člen 24

Mnenje agencije o podatkih, ki so podlaga nacionalnih MVO

1.  Agencija Komisiji predloži obrazloženo mnenje o možnih tveganjih za zdravje potrošnika iz:

(a) začasnih MVO, ki so lahko vključene v Prilogo III;

(b) aktivnih snovi, ki so lahko vključene v Prilogo IV.

2.  Pri pripravi obrazloženega mnenja iz odstavka 1 agencija upošteva razpoložljivo znanstveno in tehnično znanje ter predvsem informacije, ki jih je posredovala država članica, kot to določa člen 23.

Člen 25

Določitev začasnih MVO

Ob upoštevanju mnenja agencije, če je mnenje potrebno, so lahko začasne MVO za aktivne snovi iz člena 23 določene in navedene v Prilogi III v skladu s členom 22(1) ali, če je to primerno, so lahko aktivne snovi vključene v Prilogo IV v skladu s členom 5(1). Začasne MVO se določijo na najnižji ravni, ki se na podlagi dobre kmetijske prakse lahko doseže v vseh državah članicah.POGLAVJE V

URADNI NADZOR, POROČILA IN SANKCIJEODDELEK 1

URADNI NADZOR MVO

Člen 26

Uradni nadzor

1.  Brez poseganja v Direktivo 96/23/ES ( 16 ) države članice z namenom, da zagotovijo spoštovanje te uredbe, izvajajo uradni nadzor nad ostanki pesticidov v skladu z ustreznimi določbami prava Skupnosti o uradnem nadzoru hrane in krme.

2.  Nadzor nad ostanki pesticidov pomeni predvsem vzorčenje, naknadne analize vzorcev in identifikacijo prisotnih pesticidov ter vrednosti njihovih ostankov. Takšen nadzor se izvaja tudi na mestu, kjer potrošnik prevzame proizvod.

Člen 27

Vzorčenje

1.  Vsaka država članica odvzame zadostno število in obseg vzorcev, da zagotovi reprezentativnost rezultatov za trg, ob upoštevanju rezultatov predhodnih nadzornih programov. To vzorčenje se izvaja, kolikor je smiselno blizu točke dobave, da se omogoči naknadno sprejetje izvršilnih ukrepov.

2.  Potrebne metode vzorčenja za izvajanje nadzora nad ostanki pesticidov v proizvodih, ki niso navedene v Direktivi 2002/63/ES ( 17 ), se določijo v skladu s postopkom iz člena 45(2) te uredbe.

Člen 28

Analizne metode

1.  Analizne metode ostankov pesticidov so v skladu z merili, določenimi v ustreznih določbah prava Skupnosti o uradnem nadzoru hrane in krme.

2.  Tehnične smernice, ki obravnavajo posebna merila veljavnosti in postopek nadzora kakovosti v zvezi z analiznimi metodami določitve ostankov pesticidov, so lahko sprejete v skladu s postopkom iz člena 45(2).

3.  Vsi laboratoriji, ki analizirajo vzorce v okviru uradnega nadzora ostankov pesticidov, sodelujejo v preizkusih strokovne usposobljenosti Skupnosti za ostanke pesticidov, ki jih organizira Komisija.ODDELEK 2

NADZORNI PROGRAM SKUPNOSTI

Člen 29

Nadzorni program Skupnosti

1.  Komisija pripravi usklajen večletni nadzorni program Skupnosti, ki opredeljuje določene vzorce, ki jih je treba vključiti v nacionalne nadzorne programe, in upošteva ugotovljene težave z usklajenostjo z MVO, ki jih določa ta uredba, z namenom oceniti izpostavljenost potrošnikov in delovanje veljavne zakonodaje.

2.  Nadzorni program Skupnosti se sprejme in vsako leto posodablja v skladu s postopkom iz člena 45(2). Osnutek nadzornega programa Skupnosti bo predložen odboru iz člena 45(1) vsaj šest mesecev pred koncem vsakega koledarskega leta.ODDELEK 3

NACIONALNI NADZORNI PROGRAMI

Člen 30

Nacionalni nadzorni programi za ostanke pesticidov

1.  Države članice pripravijo večletne nacionalne nadzorne programe za ostanke pesticidov. Večletni programi se vsako leto posodabljajo.

Ti programi temeljijo na tveganju in njihov cilj je predvsem oceniti izpostavljenost potrošnikov in skladnost z veljavno zakonodajo. Določajo najmanj naslednje:

(a) proizvode, ki jih je treba vzorčiti;

(b) potrebno število vzorcev in analize, ki jih je treba izvesti;

(c) pesticide, ki jih je treba analizirati;

(d) merila priprave teh programov, vključno s:

(i) kombinacijami pesticid/proizvod;

(ii) številom vzetih vzorcev za domače in nedomače proizvode;

(iii) porabo proizvodov kot deležem celotne nacionalne porabe;

(iv) nadzornim programom Skupnosti; in

(v) rezultati predhodnih nadzornih programov.

2.  Države članice predložijo Komisiji in agenciji posodobljene nacionalne nadzorne programe za ostanke pesticidov, navedene v odstavku 1, najmanj tri mesece pred koncem vsakega koledarskega leta.

3.  Države članice sodelujejo v nadzornem programu Skupnosti, kot je predviden v členu 29. Letno objavljajo vse rezultate nacionalnega spremljanja ostankov na internetu. V primeru, da so MVO presežene, lahko države članice razkrijejo imena zadevnih trgovcev na drobno, trgovcev na debelo ali proizvajalcev.ODDELEK 4

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC IN LETNO POROČILO

Člen 31

Informacije držav članic

1.  Države članice posredujejo Komisiji, agenciji in drugim državam članicam do 31. avgusta vsako leto naslednje informacije, ki zadevajo prejšnje koledarsko leto:

(a) rezultate uradnih nadzorov iz člena 26(1);

(b) MD, ki se uporabljajo v nacionalnih nadzornih programih iz člena 30 in v okviru nadzornega programa Skupnosti iz člena 29;

(c) podrobnosti o sodelovanju analitskih laboratorijev v preizkusih strokovne usposobljenosti Skupnosti iz člena 28(3) in drugih preizkusih strokovne usposobljenosti, ki ustrezajo kombinacijam pesticid/proizvod, vzorčenim v nacionalnem nadzornem programu;

(d) podrobnosti o stanju akreditacije analitskih laboratorijev, vključenih v nadzore iz točke (a);

(e) kjer to dovoljuje nacionalna zakonodaja, podrobnosti o izvršilnih ukrepih.

2.  Izvedbeni ukrepi o predložitvi informacij s strani držav članic se lahko določijo v skladu s postopkom iz člena 45(2) po posvetovanju z agencijo.

Člen 32

Letno poročilo o ostankih pesticidov

1.  Na osnovi informacij, posredovanih s strani držav članic v skladu s členom 31(1), agencija pripravi letno poročilo o ostankih pesticidov.

2.  Agencija vključi v letno poročilo vsaj naslednje informacije:

(a) analizo rezultatov nadzorov iz člena 26(2);

(b) navedbo možnih razlogov, zakaj so bile MVO prekoračene, skupaj z ustreznimi ugotovitvami glede možnosti obvladovanja tveganja;

(c) analizo kroničnih in akutnih tveganj za zdravje potrošnikov zaradi ostankov pesticidov;

(d) oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom pesticidov na osnovi informacij, predloženih pod točko (a), in vseh drugih ustreznih informacij, vključno s poročili, predloženimi v skladu z Direktivo 96/23/ES.

3.  Če država članica ni posredovala informacij v skladu s členom 31, lahko agencija pri sestavi letnega poročila prezre informacije v zvezi s to državo članico.

4.  Oblika letnega poročila se lahko določi v skladu s postopkom iz člena 45(2).

5.  Agencija predloži Komisiji letno poročilo vsako leto do zadnjega dne v februarju.

6.  Letno poročilo lahko vključuje mnenje o pesticidih, ki jih je potrebno vključiti v prihodnje programe.

7.  Agencija letno poročilo objavi. Prav tako objavi tudi morebitne pripombe Komisije ali držav članic.

Člen 33

Predložitev letnega poročila o ostankih pesticidov odboru

Komisija predloži letno poročilo o ostankih pesticidov brez odlašanja v pregled odboru iz člena 45(1). Odbor lahko poda priporočila o vseh potrebnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti glede ugotovljenih kršitev MVO, določenih v prilogah II in III.ODDELEK 5

SANKCIJE

Člen 34

Sankcije

Države članice določijo pravila o sankcijah, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Države članice brez odlašanja uradno obvestijo Komisijo o teh pravilih in o vseh njihovih naknadnih spremembah.POGLAVJE VI

NUJNI UKREPI

Člen 35

Nujni ukrepi

Člena 53 in 54 Uredbe (ES) št. 178/2002 se uporabljata, če lahko na podlagi novih informacij ali ponovne ocene obstoječih informacij ostanki pesticidov ali MVO, ki jih zajema ta uredba, ogrozijo človeško ali živalsko zdravje in je potrebno takojšnje ukrepanje. Rok, v katerem mora Komisija sprejeti odločitev, se v primeru svežih proizvodov skrajša na sedem dni.POGLAVJE VII

PODPORNI UKREPI V ZVEZI Z USKLAJENIMI MVO PESTICIDOV

Člen 36

Podporni ukrepi v zvezi z usklajenimi MVO pesticidov

1.  Na ravni Skupnosti se sprejmejo podporni ukrepi v zvezi z usklajenimi MVO pesticidov, vključno s:

(a) skupno bazo podatkov zakonodaje Skupnosti o MVO za ostanke pesticidov in javno dostopnostjo takih podatkov;

(b) preizkusi strokovne usposobljenosti Skupnosti iz člena 28(3);

(c) študijami in drugimi potrebnimi ukrepi za pripravo in razvoj zakonodaje in tehničnih smernic glede ostankov pesticidov, katerih cilj je predvsem razvoj in uporaba metod ocenjevanja združenih, kumulativnih in sinergijskih učinkov;

(d) potrebnimi študijami za oceno izpostavljenosti potrošnikov in živali ostankom pesticidov;

(e) potrebnimi študijami v podporo nadzornim laboratorijem, če analizne metode niso sposobne nadzorovati določenih MVO.

2.  Vse potrebne izvedbene določbe za ukrepe iz odstavka 1 se lahko sprejme v skladu s postopkom iz člena 45(2).

Člen 37

Prispevek Skupnosti k podpornim ukrepom v zvezi z usklajenimi MVO pesticidov

1.  Skupnost lahko predvidi finančni prispevek do 100 % stroškov za ukrepe iz člena 36.

2.  Proračunska sredstva se odobrijo vsako finančno leto v okviru proračunskega postopka.POGLAVJE VIII

USKLAJEVANJE VLOG ZA MVO

Člen 38

Imenovanje nacionalnih organov

Vsaka država članica za namene te uredbe imenuje enega ali več nacionalnih organov za usklajevanje sodelovanja s Komisijo, agencijo, drugimi državami članicami, izdelovalci, proizvajalci in pridelovalci. Če je s strani države članice imenovan več kot en organ, se navede, kateri od imenovanih organov deluje kot kontaktna točka.

Nacionalni organi lahko prenesejo naloge na druge subjekte.

Vsaka država članica obvesti Komisijo in agencijo o imenih in naslovih imenovanih nacionalnih organov.

Člen 39

Usklajevanje agencije v zvezi z informacijami o MVO

Agencija omogoča:

(a) usklajevanje z državo članico poročevalko, imenovano za aktivno snov v skladu z Direktivo 91/414/EGS;

(b) usklajevanje z državami članicami in Komisijo glede MVO, predvsem za namene izpolnjevanja zahtev člena 41.

Člen 40

Informacije, ki jih posredujejo države članice

Države članice posredujejo agenciji na njeno zahtevo vse razpoložljive informacije, potrebne za oceno varnosti MVO.

Člen 41

Baza podatkov agencije o MVO

Brez poseganja v veljavne določbe prava Skupnosti in nacionalnega prava o dostopu do dokumentov agencija razvija in vzdržuje bazo podatkov, dostopno Komisiji in pristojnim organom držav članic, ki vsebuje ustrezne znanstvene informacije o DKP v zvezi z MVO, aktivnih snoveh in predelovalnih faktorjih, določenih v prilogah II, III, IV in VII. Predvsem vsebuje ocene vnosa s hrano, predelovalne faktorje in toksikološke parametre.

Člen 42

Države članice in pristojbine

1.  Državi članici se lahko preko pristojbine ali dajatve povrne stroške dela, povezanega z določitvijo, spremembo ali izbrisom MVO ali z vsakim drugim delom, ki izhaja iz obveznosti iz te uredbe.

2.  Države članice zagotovijo, da je pristojbina ali dajatev iz odstavka 1:

(a) določena na pregleden način; in

(b) odraža dejanske stroške vloženega dela.

Vključuje lahko lestvico fiksnih stroškov na osnovi povprečnih stroškov za delo iz odstavka 1.POGLAVJE IX

IZVAJANJE

Člen 43

Znanstveno mnenje agencije

Komisija ali države članice lahko zaprosijo agencijo za znanstveno mnenje o katerem koli ukrepu v zvezi z oceno tveganja iz te uredbe. Komisija lahko določi rok, v katerem se to mnenje predloži.

Člen 44

Postopek za sprejemanje mnenj agencije

1.  Če mnenja agencije v skladu s to uredbo zahtevajo samo znanstveno ali tehnično delo z uporabo uveljavljenih znanstvenih ali tehničnih načel, jih lahko, razen v primeru nasprotovanja Komisije ali države članice, agencija poda brez posvetovanja z znanstvenim odborom ali z znanstvenimi sveti iz člena 28 Uredbe (ES) št. 178/2002.

2.  V izvedbenih predpisih na podlagi člena 29(6)(a) Uredbe (ES) št. 178/2002 se določijo primeri, ko se uporablja odstavek 1 tega člena.

Člen 45

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali, ustanovljen s členom 58 Uredbe (ES) št. 178/2002 (v nadaljnjem besedilu „odbor“).

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES znaša tri mesece.

3.  Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 46

Izvedbeni ukrepi

V skladu s postopkom iz člena 45(2) in če je to primerno, se ob upoštevanju mnenja agencije sprejmejo ali lahko spremenijo:

(a) izvedbeni ukrepi za zagotavljanje enotne uporabe te uredbe;

(b) roki v členih 23, 29(2), 30(2), 31(1) in 32(5);

(c) dokumenti s tehničnimi navodili v pomoč pri izvajanju te uredbe;

(d) podrobna pravila glede znanstvenih podatkov, potrebnih za določitev MVO.

Člen 47

Poročilo o izvajanju te uredbe

Najpozneje v desetih letih po začetku veljavnosti te uredbe Komisija posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te uredbe in ustrezne predloge.POGLAVJE X

KONČNE DOLOČBE

Člen 48

Razveljavitev in prilagoditev zakonodaje

1.  Direktive 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS se razveljavijo z učinkom od dne iz drugega odstavka člena 50.

2.  Člen 4(1)(f) Direktive 91/414/EGS se nadomesti z naslednjim:

„(f) so bile, kjer je bilo to primerno, MVO za kmetijske proizvode, prizadete zaradi načina uporabe, na katerega se nanaša registracija, določene ali spremenjene v skladu z Uredbo (ES) št. 396/2005 ( 18 ).

Člen 49

Prehodni ukrepi

1.  Zahteve poglavja III se ne uporabljajo za pred dnem iz drugega odstavka člena 50 zakonito proizvedene ali v Skupnost uvožene proizvode.

Vendar se lahko v skladu s postopkom iz člena 45(2) za doseganje visoke ravni varstva potrošnikov sprejme ustrezne ukrepe glede teh proizvodov.

2.  Če je to potrebno, da se omogoči normalno trgovanje, predelavo in potrošnjo proizvodov, je možno predvideti nadaljnje prehodne ukrepe za izvajanje določenih MVO iz členov 15, 16, 21, 22 in 25.

Ti ukrepi, ki ne posegajo v obveznosti za zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 45(2).

Člen 50

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Poglavja II, III in V se začnejo uporabljati šest mesecev po objavi zadnje izmed uredb za določitev prilog I, II, III in IV.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M1
PRILOGA IŽivila rastlinskega in živalskega izvora iz člena 2(1)

Številčna koda (1)

Skupine živil, za katere veljajo MRL

Primeri posameznih živil iz skupin, za katere se uporabljajo MRL

Taksonomsko ime (2)

Primeri sorodnih vrst, varietet ali drugih živil, ki so vključena v opredelitev in za katere velja ista MRL

Deli proizvoda, za katere velja MRL

0100000

1.  SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 
 
 
 

0110000

(i)  Citrusi

 
 
 

Cel plod

0110010

 

Grenivke

Citrus paradisi

pomelo, sweeties, tangelo, ugli in drugi hibridi

 

0110020

 

Pomaranče

Citrus sinensis

Bergamot, grenka pomaranča, chinotto in drugi hibridi

 

0110030

 

Limone

Citrus limon

Citrona, limona

 

0110040

 

Limete

Citrus aurantifolia

 
 

0110050

 

Mandarine

Citrus reticulata

Klementine, tangerine in drugi hibridi

 

0110990

 

Drugo (3)

 
 
 

0120000

(ii)  Lupinarji (oluščeni ali neoluščeni)

 
 
 

Cel plod brez lupine (razen kostanja)

0120010

 

Mandeljni

Prunus dulcis

 
 

0120020

 

Brazilski oreški

Bertholletia excelsa

 
 

0120030

 

Indijski orehi

Anacardium occidentale

 
 

0120040

 

Kostanj

Castanea sativa

 
 

0120050

 

Kokosovi orehi

Cocos nucifera

 
 

0120060

 

Lešniki

Corylus avellana

Lešniki iz rodu Corylus

 

0120070

 

Makadamija

Macadamia ternifolia

 
 

0120080

 

Pekani

Carya illinoensis

 
 

0120090

 

Pinjole

Pinus pinea

 
 

0120100

 

Pistacije

Pistachia vera

 
 

0120110

 

Orehi

Juglans regia

 
 

0120990

 

Drugo (3)

 
 
 

0130000

(iii)  Pečkato sadje

 
 
 

Cel plod brez peclja

0130010

 

Jabolka

Malus domesticus

Lesnika

 

0130020

 

Hruške

Pyrus communis

Naši

 

0130030

 

Kutine

Cydonia oblonga

 
 

0130040

 

Nešplja (4)

Mespilus germanica

 
 

0130050

 

Japonska nešplja (4)

Eriobotrya japonica

 
 

0130990

 

Drugo (3)

 
 
 

0140000

(iv)  Koščičasto sadje

 
 
 

Cel plod brez peclja

0140010

 

Marelice

Prunus armeniaca

 
 

0140020

 

Češnje

Prunus cerasus, Prunus avium

Češnje, višnje

 

0140030

 

Breskve

Prunus persica

Nektarine in podobni hibridi

 

0140040

 

Slive

Prunus domestica

Trnasta sliva, ringlo, plodovi črnega trna, mirabela

 

0140990

 

Drugo (3)

 
 
 

0150000

(v)  Jagodičje in drobno sadje

 
 
 

Cel plod brez venčnih listov/ostankov čaše, pecljev razen pri ribezu: plod s pecljevino

0151000

(a)  Namizno grozdje in vinsko grozdje

 
 
 
 

0151010

 

Namizno grozdje

Vitis euvitis

 
 

0151020

 

Vinsko grozdje

Vitis euvitis

 
 

0152000

(b)  Jagode

 

Fragaria × ananassa

 
 

0153000

(c)  Rozgasto sadje

 
 
 
 

0153010

 

Robide

Rubus fruticosus

 
 

0153020

 

Ostrožnice

Rubus ceasius

Loganova robida, Boysenova robida in Rubus chamaemorus

 

0153030

 

Maline

Rubus idaeus

Japonska vinska robida

 

0153990

 

Drugo (3)

 
 
 

0154000

(d)  Drugo drobno sadje in jagodičje

 
 
 
 

0154010

 

Ameriške borovnice

Vaccinium corymbosum

Gozdne borovnice; Evropska brusnica

 

0154020

 

Ameriške brusnice

Vaccinium macrocarpon

 
 

0154030

 

Ribez (rdeči, črni in beli)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 
 

0154040

 

Kosmulje

Ribes uva-crispa

Vključno s hibridi z drugimi vrstami iz rodu Ribes

 

0154050

 

Šipek

Rosa canina

 
 

0154060

 

Murva (4)

Morus spp.

Navadna jagodičnica

 

0154070

 

Plodovi gloga (sredozemska nešplja) (4)

Crataegus azarolus

 
 

0154080

 

Bezgove jagode (4)

Sambucus nigra

Aronija (Aronia melanocarpa), jerebika, krhlika, (navadni rakitovec), glog, šmarna hrušica in drugo jagodičevje

 

0154990

 

Drugo (3)

 
 
 

0160000

(vi)  Mešano sadje

 
 
 

Cel plod brez pecljev ali krone (ananas)

0161000

(a)  Užitna lupina

 
 
 
 

0161010

 

Dateljni

Phoenix dactylifera

 
 

0161020

 

Fige

Ficus carica

 
 

0161030

 

Namizne olive

Olea europaea

 
 

0161040

 

Kumkvat (4)

Fortunella species

Marumi kumkvati, nagami kumkvati

 

0161050

 

Karambola (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Kaki (4)

Diospyros kaki

 
 

0161070

 

Jambolan (4) (javanska sliva)

Syzygium cumini

avansko jabolko (Syzygium javanicum Miq.) (water apple), malajsko jabolko (Syzygium Malaccense), rose apple (Syzygium jambos), brazilska češnja (Eugenia brasiliensis, Surinamska češnja)

 

0161990

 

Drugo (3)

 
 
 

0162000

(b)  Neužitna lupina, drobni plodovi

 
 
 
 

0162010

 

Kivi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 
 

0162020

 

Liči

Litchi chinensis

Pulsan (Nephelium mutabile), rambutan

 

0162030

 

Pasijonka

Passiflora edulis

 
 

0162040

 

Opuncija (4) (kaktusov sadež)

Opuntia ficus-indica

 
 

0162050

 

Zvezdasta jabolka (4)

Chrysophyllum cainito

 
 

0162060

 

Persimon (Virginijski kaki) (4)

Diospyros virginiana

Črni sapotovec, beli sapotovec, zeleni sapotovec, rumeni sapotovec (Pouteria campechiana), in Pouteria sapota

 

0162990

 

Drugo (3)

 
 
 

0163000

(c)  neužitna lupina, veliki plodovi

 
 
 
 

0163010

 

Avokado

Persea americana

 
 

0163020

 

Banane

Musa × paradisica

Mini banana, rajska smokva, apple banana

 

0163030

 

Mango

Mangifera indica

 
 

0163040

 

Papaja

Carica papaya

 
 

0163050

 

Granatno jabolko

Punica granatum

 
 

0163060

 

Cherimoya (4)

Annona cherimola

Annona reticulata L., Annona squamosa, Annona daversifolia in druge vrste iz rodu Annonaceae s srednje velikimi plodovi

 

0163070

 

Guava (4)

Psidium guajava

 
 

0163080

 

Ananas

Ananas comosus

 
 

0163090

 

Kruhovec (4)

Artocarpus altilis

Jackfruit (Artocarpus heterophyllus)

 

0163100

 

Durian (4)

Durio zibethinus

 
 

0163110

 

Graviola (4)

Annona muricata

 
 

0163990

 

Drugo (3)

 
 
 

0200000

2.  SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 
 
 
 

0210000

(i)  Zelenjava – korenovke in gomoljnice

 
 
 

Cel koren ali gomolj po odstranitvi zgornjega dela (če obstaja) in sprimkov prsti s spiranjem ali krtačenjem

0211000

(a)  Krompir

 

Gomolji Solanum Spp.

 
 

0212000

(b)  Tropske korenovke in gomoljnice

 
 
 
 

0212010

 

Kasava (manioka)

Manihot esculenta

Kolokazija (Clocasia esculenta), karibsko zelje (Xanthosoma sagittifolium)

 

0212020

 

Sladki krompir

Ipomoea batatas

 
 

0212030

 

Jam

Dioscorea sp.

Jicama (yam bean), mehiški yam bean

 

0212040

 

Maranta (4)

Maranta arundinacea

 
 

0212990

 

Drugo (3)

 
 
 

0213000

(c)  Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 
 
 
 

0213010

 

Rdeča pesa

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 
 

0213020

 

Korenje

Daucus carota

 
 

0213030

 

Gomoljna zelena

Apium graveolens var. rapaceum

 
 

0213040

 

Hren

Armoracia rusticana

 
 

0213050

 

Topinambur

Helianthus tuberosus

 
 

0213060

 

Pastinak

Pastinaca sativa

 
 

0213070

 

Peteršilj – koren

Petroselinum crispum

 
 

0213080

 

Redkev

Raphanus sativus var. sativus

črna redkev, kitajska redkev, mesečna redkvica in podobne varietete

 

0213090

 

Beli koren

Tragopogon porrifolius

Kozja brada, črni koren

 

0213100

 

Podzemna koleraba

Brassica napus var. napobrassica

 
 

0213110

 

Repa

Brassica rapa

 
 

0213990

 

Drugo (3)

 
 
 

0220000

(ii)  Zelenjava – čebulnice

 
 
 

Cela čebula ali strok po odstranitvi vrhnih luskolistov, ki se zlahka odstranijo, in zemlje (pri suhi) ali korenin in zemlje (pri sveži)

0220010

 

Česen

Allium sativum

 
 

0220020

 

Čebula

Allium cepa

Srebrnjak

 

0220030

 

Šalotka

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 
 

0220040

 

Spomladanska čebula

Allium cepa

Zimski luk in podobne varietete

 

0220990

 

Drugo (3)

 
 
 

0230000

(iii)  Zelenjava – plodovke

 
 
 

Cel plod brez peclja (pri sladki koruzi brez ličja)

0231000

(a)  Razhudnikovke

 
 
 
 

0231010

 

Paradižnik

Lycopersicum esculentum

Paradižnik češnjevec

 

0231020

 

Paprika

Capsicum annuum, var. grossum in var. longum

Feferoni, Jajčevec

 

0231030

 

Jajčevec

Solanum melongena

Pepino- črnikasti razhudnik (Solanum muricatum)

 

0231040

 

Bamija, oslez

Hibiscus esculentus

 
 

0231990

 

Drugo (3)

 
 
 

0232000

(b)  Bučnice z užitno lupino

 
 
 
 

0232010

 

Kumare

Cucumis sativus

 
 

0232020

 

Kumarice za vlaganje

Cucumis sativus

 
 

0232030

 

Bučke

Cucurbita pepo var. melopepo

Patisonke, cukini

 

0232990

 

Drugo (3)

 
 
 

0233000

(c)  Bučnice z neužitno lupino

 
 
 
 

0233010

 

Melone

Cucumis melo

Kivano (afriške kumare)

 

0233020

 

Orjaška buča

Cucurbita maxima

Navadna buča

 

0233030

 

Lubenice

Citrullus lanatus

 
 

0233990

 

Drugo (3)

 
 
 

0234000

(d)  Sladka koruza

 

Zea mays var. saccharata

 

Zrna s storžem brez ličja

0239000

(e)  Druge plodovke

 
 
 
 

0240000

(iv)  Kapusnice

 
 
 
 

0241000

(a)  Cvetoče kapusnice

 
 
 

Samo rože

0241010

 

Brokoli

Brassica oleracea var. italica

Kalabrijski, kitajski brokoli, brokoli raab

 

0241020

 

Cvetača

Brassica oleracea var. botrytis

 
 

0241990

 

Drugo (3)

 
 
 

0242000

(b)  Glavnate kapusnice

 
 
 

Cela rastlina brez korenin in odmrlih listov

0242010

 

Brstični ohrovt

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Samo brsti

0242020

 

Glavnato zelje

Brassica oleracea convar. capitata

Koničasto zelje, rdeče zelje, belo zelje

 

0242990

 

Drugo (3)

 
 
 

0243000

(c)  Listnate kapusnice

 
 
 

Cela rastlina brez korenin in odmrlih listov

0243010

 

Kitajski kapus

Brassica pekinensis

Sarepatska ogrščica, pak choi, listnati kitajski kapus, parakitajski kapus (tai goo choi), pekinško zelje (petsai)

 

0243020

 

Listni ohrovt

Brassica oleracea convar. Acephalea

Kodrolistni ohrovt

 

0243990

 

Drugo (3)

 
 
 

0244000

(d)  Kolerabica

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Cela rastlina brez korenin, vrhnjega dela in sprimkov prsti (če so)

0250000

(v)  Listna zelenjava in sveža zelišča

 
 
 

Cela rastlina brez korenin, odmrlih zunanjih listov in prsti (če je)

0251000

(a)  Solata in druge solatnice, vključno Brassicacea

 
 
 
 

0251010

 

Motovilec

Valerianella locusta

Volnatoplodni motovilec

 

0251020

 

Solata

Lactuca sativa

Glavnata solata, rozetasta solata (rezivka), ledenka, vezivka

 

0251030

 

Endivija (eskarijolka)

Cichorium endiva

Cikorija, rdeči radič, kodrolistna endivija, sladkorni radič

 

0251040

 

Kreša (4)

Lepidium sativum

 
 

0251050

 

Rana barbica (4)

Barbarea verna

 
 

0251060

 

Rukvica, rukola (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Divja rukvica

 

0251070

 

Ogrščica (4)

Brassica juncea var. rugosa

 
 

0251080

 

Listi in poganjki Brassica spp. (4)

Brassica spp.

Mizuna

 

0251990

 

Drugo (3)

 
 
 

0252000

(b)  Špinača in podobno (listi)

 
 
 
 

0252010

 

Špinača

Spinacia oleracea

Novozelandska špinača, repno listje

 

0252020

 

Portulak (4)

Portulaca oleracea

Kubanska špinača (Claytonia perfoliata), vrtni tolščak, tolščak, navadna kislica, osočnik

 

0252030

 

Blitva

Beta vulgaris

Listi drugih rastlin iz družine Brassicae

 

0252990

 

Drugo (3)

 
 
 

0253000

(c)  Trtni listi (4)

 

Vitis euvitis

 
 

0254000

(d)  Vodna kreša

 

Nasturtium officinale

 
 

0255000

(e)  Vitlof

 

Cichorium intybus. var. foliosum

 
 

0256000

(f)  Zelišča

 
 
 
 

0256010

 

Prava krebuljica

Anthriscus cerefolium

 
 

0256020

 

Drobnjak

Allium schoenoprasum

 
 

0256030

 

Listi zelene

Apium graveolens var. seccalinum

Listi janeža, koriandra, kopra, kumine, luštrka, angelike, navadni osočnik in druge rastline iz družine Apiacea

 

0256040

 

Peteršilj

Petroselinum crispum

 
 

0256050

 

Žajbel (4)

Salvia officinalis

Zimski in vrtni šatraj

 

0256060

 

Rožmarin (4)

Rosmarinus officinalis

 
 

0256070

 

Materina dušica (4)

Thymus spp.

Majaron, origano

 

0256080

 

Bazilika (4)

Ocimum basilicum

Listi medenike, meta, poprova meta

 

0256090

 

Lovorovi listi (lovor) (4)

Laurus nobilis

 
 

0256100

 

Pehtran (4)

Artemisia dracunculus

Ožep

 

0256990

 

Drugo (3)

 
 
 

0260000

(vi)  Stročnice (presne)

 
 
 

Cel plod ali zrno

0260010

 

Fižol (s stroki)

Phaseolus vulgaris

Navadni fižol (nizek, fižol), laški fižol, stročji fižol, asparagus frižol

 

0260020

 

Fižol v zrnju (brez strokov)

Phaseolus vulgaris

Bob, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.)

 

0260030

 

Grah (s stroki)

Pisum sativum

Sladkorni grah

 

0260040

 

Grah (brez strokov)

Pisum sativum

Grah, veliki, navadni grah, navadna čičerika

 

0260050

 

Leča (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 
 

0260990

 

Drugo (3)

 
 
 

0270000

(vii)  Stebelna zelenjava (presna)

 
 
 

Cela rastlina brez odmrlih tkiv, prsti in korenin

0270010

 

Špargelj

Asparagus officinalis

 
 

0270020

 

Kardij

Cynara cardunculus

 
 

0270030

 

Belušna zelena

Apium graveolens var. dulce

 
 

0270040

 

Koromač

Foeniculum vulgare

 
 

0270050

 

Artičoke

Cynara scolymus

 

Cela cvetna glava s cvetiščem

0270060

 

Por

Allium porrum

 
 

0270070

 

Rabarbara

Rheum × hybridum

 

Stebla brez korenin in listov

0270080

 

Bambusovi vršički (4)

Bambusa vulgaris

 
 

0270090

 

Palmovi srčki (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 
 

0270990

 

Drugo (3)

 
 
 

0280000

(viii)  Gobe (4)

 
 
 

Cela goba brez prsti ali drugega substrata

0280010

 

Gojene

 

Dvotrosni kukmak Šampinjon), bukov ostrigar, šitake

 

0280020

 

Gozdne

 

Navadna lisička, poletna gomoljka, mavrah, užitni gobani

 

0280990

 

Drugo (3)

 
 
 

0290000

(ix)  Morske alge (4)

 
 
 

Cela rastlina brez odmrlih delov

0300000

3.  STROČNICE, SUŠENE

 
 
 

Celo zrno

0300010

 

Fižol

Phaseolus vulgaris

Bob, beli fižol, fižol, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.)

 

0300020

 

Leča

Lens culinaris syn. L. esculenta

 
 

0300030

 

Grah

Pisum sativum

Čičerka, njivski grah, grahor

 

0300040

 

Volčji bob (4)

Lupinus spp.

 
 

0300990

 

Drugo (3)

 
 
 

0400000

4.  OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

 
 
 

Cel proizvod brez lupine, koščic in ličja, če je mogoče

0401000

(i)  Seme oljnic

 
 
 
 

0401010

 

Laneno seme

Linum usitatissimum

 
 

0401020

 

Zemeljski oreški

Arachis hypogaea

 
 

0401030

 

Makovo seme

Papaver somniferum

 
 

0401040

 

Sezamovo seme

Sesamum indicum syn. S. orientale

 
 

0401050

 

Sončnično seme

Helianthus annuus

 
 

0401060

 

Seme oljne ogrščice

Brassica napus

Bird rapeseed (Brassica rapa), oljna repica

 

0401070

 

Soja

Glycine max

 
 

0401080

 

Gorčično seme

Brassica nigra

 
 

0401090

 

Bombažno seme

Gossypium spp.

 
 

0401100

 

Bučno seme (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

 
 

0401110

 

Navadni rumenik (4)

Carthamus tinctorius

 
 

0401120

 

Boreč (4)

Borago officinalis

 
 

0401130

 

Navadni riček (4)

Camelina sativa

 
 

0401140

 

Konoplja (4)

Cannabis sativa

 
 

0401150

 

Kloščevec

Ricinus communis

 
 

0401990

 

Drugo (3)

 
 
 

0402000

(ii)  Plodovi oljnic

 
 
 
 

0402010

 

Olive za proizvodnjo olja (4)

Olea europaea

 

Celi plodovi brez pecljev (če so) in prsti (če je)

0402020

 

Orehi oljne palme (koščice oljne palme) (4)

Elaeis guineensis

 
 

0402030

 

Plodovi oljne palme (4)

Elaeis guineensis

 
 

0402040

 

Kapokovec (4)

Ceiba pentandra

 
 

0402990

 

Drugo (3)

 
 
 

0500000

5.  ŽITA

 
 
 

Cel proizvod

0500010

 

Ječmen

Hordeum spp.

 
 

0500020

 

Ajda

Fagopyrum esculentum

 
 

0500030

 

Koruza

Zea mays

 
 

0500040

 

Proso (4)

Panicum spp.

Italijansko proso, Eragrostis tef

 

0500050

 

Oves

Avena Maščobaua

 
 

0500060

 

Riž

Oryza sativa

 
 

0500070

 

Secale cereale

 
 

0500080

 

Sirek (4)

Sorghum bicolor

 
 

0500090

 

Pšenica

Triticum aestivum

Pira, tritikala

 

0500990

 

Drugo (3)

 
 
 

0600000

6.  ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI IN KAKAV

 
 
 
 

0610000

(i)  Čaj (posušeni listi in stebla, fermentirani ali drugače obdelani, Camellia sinensis)

 

Camellia sinensis

 

Cel proizvod

0620000

(ii)  Kavna zrna (4)

 
 
 

Samo zrna

0630000

(iii)  Zeliščni čaji (4) (sušeni)

 
 
 
 

0631000

(a)  Cvetovi

 
 
 

Cvetovi brez stebla in odmrlih listov

0631010

 

Cvetovi kamilice

Matricaria recutita

 
 

0631020

 

Cvetovi hibiskusa

Hibiscus sabdariffa

 
 

0631030

 

Cvetni listi vrtnice

Rosa spec.

 
 

0631040

 

Cvetovi jasmina

Jasminum officinale

 
 

0631050

 

Lipa

Tillia cordata

 
 

0631990

 

Drugo (3)

 
 
 

0632000

(b)  Listi

 
 
 

Cela rastlina brez korenin in odmrlih listov

0632010

 

Jagodni listi

Fragaria × ananassa

 
 

0632020

 

Listi rooibos

Aspalathus spp.

 
 

0632030

 

Mate

Ilex paraguariensis

 
 

0632990

 

Drugo (3)

 
 
 

0633000

(c)  Koreni, korenike

 
 
 

Cel koren po odstranitvi vrhnjega dela in sprimkov prsti s spiranjem ali krtačenjem

0633010

 

Zdravilna špajka, baldrijan

Valeriana officinalis

 
 

0633020

 

Koren ginsenga

Panax ginseng

 
 

0633990

 

Drugo (3)

 
 
 

0639000

(d)  Drugi zeliščni čaji

 
 
 
 

0640000

(iv)  Kakav (4) (fermentirana zrna)

 

Theobroma cacao

 

Zrna brez lupin

0650000

(v)  Rožičevec (4)

 

Ceratonia siliqua

 

Cel plod brez stebla ali ostankov čaše

0700000

7.  HMELJ (sušen), vključno s hmeljnim granulatom in nekoncentriranim prahom

 

Humulus lupulus

 

Cel proizvod

0800000

8.  ZAČIMBE (4)

 
 
 

Cel proizvod

0810000

(i)  Semena

 
 
 
 

0810010

 

Janež

Pimpinella anisum

 
 

0810020

 

Črnika

Nigella sativa

 
 

0810030

 

Semena zelene

Apium graveolens

Semena luštrka

 

0810040

 

Semena koriandra

Coriandrum sativum

 
 

0810050

 

Semena kumine

Cuminum cyminum

 
 

0810060

 

Semena kopra

Anethum graveolens

 
 

0810070

 

Janeževa semena

Foeniculum vulgare

 
 

0810080

 

Božja rutica

Trigonella foenum- graecum

 
 

0810090

 

Muškatni orešek

Myristica fragans

 
 

0810990

 

Drugo (3)

 
 
 

0820000

(ii)  Sadje in jagodičevje

 
 
 
 

0820010

 

Pimet

Pimenta dioica

 
 

0820020

 

Janežev poper (Japonski poper)

Zanthooxylum piperitum

 
 

0820030

 

Kumina

Carum carvi

 
 

0820040

 

Kardamom

Elettaria cardamomum

 
 

0820050

 

Brinove jagode

Juniperus communis

 
 

0820060

 

Poper (črni in beli)

Piper nigrum

Dolgi poper, lažni (rožnati) poper

 

0820070

 

Stroki vanilije

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 
 

0820080

 

Tamarinda

Tamarindus indica

 
 

0820990

 

Drugo (3)

 
 
 

0830000

(iii)  Skorja

 
 
 
 

0830010

 

Cimet

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Kitajski cimet (kasija)

 

0830990

 

Drugo (3)

 
 
 

0840000

(iv)  Korenine ali korenike

 
 
 
 

0840010

 

Sladki koren (likviricija)

Glycyrrhiza glabra

 
 

0840020

 

Ingver

Zingiber officinale

 
 

0840030

 

Kurkuma

Curcuma domestica syn. C. longa

 
 

0840040

 

Hren

Armoracia rusticana

 
 

0840990

 

Drugo (3)

 
 
 

0850000

(v)  Brsti

 
 
 
 

0850010

 

Dišeči klinčevec

Syzygium aromaticum

 
 

0850020

 

Kapre

Capparis spinosa

 
 

0850990

 

Drugo (3)

 
 
 

0860000

(vi)  Cvetni pestiči

 
 
 
 

0860010

 

Žafran

Crocus sativus

 
 

0860990

 

Drugo (3)

 
 
 

0870000

(vii)  Semenski ovoj

 
 
 
 

0870010

 

Muškatov cvet

Myristica fragrans

 
 

0870990

 

Drugo (3)

 
 
 

0900000

9.  SLADKORNE RASTLINE (4)

 
 
 
 

0900010

 

Sladkorna pesa (koren)

Beta vulgaris

 

Cel koren po odstranitvi zgornjega dela in sprimkov prsti s spiranjem ali krtačenjem

0900020

 

Sladkorni trs

Saccharum officinarum

 

Cela rastlina brez odmrlih tkiv, prsti in korenin

0900030

 

Koren cikorije (4)

Cichorium intybus

 

Cel koren po odstranitvi vrhnjega dela in sprimkov prsti s spiranjem ali krtačenjem

0900990

 

Drugo (3)

 
 
 

1000000

10.  PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 
 
 
 

1010000

(i)  Meso, pripravki iz mesa, drobovina, kri, živalske maščobe, ki so ohlajeni ali zamrznjeni, nesoljeni, v razsolu, posušeni ali prekajeni, predelani v moko ali v obliki pripravljenega obroka; drugi predelani proizvodi, kot so klobase ali iz njih pridobljeni živilski proizvodi

 
 
 

V celotnem proizvodu ali samo v maščobni frakciji (5)

1011000

(a)  Prašiči

 

Sus scrofa

 
 

1011010

 

Meso

 
 
 

1011020

 

Maščoba brez mesa

 
 
 

1011030

 

Jetra

 
 
 

1011040

 

Ledvica

 
 
 

1011050

 

Užitna drobovina

 
 
 

1011990

 

Drugo (3)

 
 
 

1012000

(b)  Govedo

 

Bos spec.

 
 

1012010

 

Meso

 
 
 

1012020

 

Maščoba

 
 
 

1012030

 

Jetra

 
 
 

1012040

 

Ledvica

 
 
 

1012050

 

Užitna drobovina

 
 
 

1012990

 

Drugo (3)

 
 
 

1013000

(c)  Ovca

 

Ovis aries

 
 

1013010

 

Meso

 
 
 

1013020

 

Maščoba

 
 
 

1013030

 

Jetra

 
 
 

1013040

 

Ledvica

 
 
 

1013050

 

Užitna drobovina

 
 
 

1013990

 

Drugo (3)

 
 
 

1014000

(d)  Koza

 

Capra hircus

 
 

1014010

 

Meso

 
 
 

1014020

 

Maščoba

 
 
 

1014030

 

Jetra

 
 
 

1014040

 

Ledvica

 
 
 

1014050

 

Užitna drobovina

 
 
 

1014990

 

Drugo (3)

 
 
 

1015000

(e)  Konj, osel, mula ali mezeg

 

Equus spec.

 
 

1015010

 

Meso

 
 
 

1015020

 

Maščoba

 
 
 

1015030

 

Jetra

 
 
 

1015040

 

Ledvica

 
 
 

1015050

 

Užitna drobovina

 
 
 

1015990

 

Drugo (3)

 
 
 

1016000

(f)  Perutnina (piščanci, gosi, race, purani, pegatke) noji, golobi

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba spp.

 
 

1016010

 

Meso

 
 
 

1016020

 

Maščoba

 
 
 

1016030

 

Jetra

 
 
 

1016040

 

Ledvica

 
 
 

1016050

 

Užitna drobovina

 
 
 

1016990

 

Drugo (3)

 
 
 

1017000

(g)  Druge rejne živali

 
 

Kunci, kenguruji

 

1017010

 

Meso

 
 
 

1017020

 

Maščoba

 
 
 

1017030

 

Jetra

 
 
 

1017040

 

Ledvica

 
 
 

1017050

 

Užitna drobovina

 
 
 

1017990

 

Drugo (3)

 
 
 

1020000

(ii)  Mleko ali smetana, nezgoščena, brez dodanega sladkorja ali sladil, maslo in druge maščobe, pridobljene iz mleka, sira ali skute

 
 
 

V celotnem proizvodu ali samo v maščobni frakciji (6)

1020010

 

Govedo

 
 
 

1020020

 

Ovca

 
 
 

1020030

 

Koza

 
 
 

1020040

 

Konj

 
 
 

1020990

 

Drugo (3)

 
 
 

1030000

(iii)  Ptičja jajca, sveža ali kuhana; jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži, sušeni, kuhani v vodi ali sopari, oblikovani, zamrznjeni ali kako drugače konzervirani, z ali brez dodatka sladkorja ali sladil

 
 
 

V celotnem proizvodu ali samo v maščobni frakciji (7)

1030010

 

Piščanci

 
 
 

1030020

 

Race

 
 
 

1030030

 

Gosi

 
 
 

1030040

 

Prepelice

 
 
 

1030990

 

Drugo (3)

 
 
 

1040000

(iv)  Med

 

Apis melifera, Melipona spec.

Matični mleček, cvetni prah

 

1050000

(v)  Dvoživke in plazilci

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Žabji kraki, krokodili

 

1060000

(vi)  Polži

 

Helix spec.

 
 

1070000

(vii)  Drugi proizvodi iz kopenskih živali

 
 
 
 

1100000

11.  RIBE, RIBJI PROIZVODI, LUPINARJI, MEHKUŽCI IN DRUGI MORSKI ALI SLADKOVODNI ŽIVILSKI PROIZVODI (8)

 
 
 
 

1200000

12.  POLJŠČINE SAMO ZA ŽIVALSKO KRMO (8)

 
 
 
 

(1)   Številčna oznaka se uvede s to prilogo in se uporablja za uvrščanje v to prilogo in ostale priloge iz Uredbe (ES) št. 396/2005.

(2)   Kadar je ustrezno in primerno, se navede taksonomsko ime, ki ustreza navedbi proizvoda v stolpcu „Posamezna živila iz skupin, za katere se uporabljajo MRL‘. Če je mogoče, se priporoča uporaba sistema mednarodne nomenklature.

(3)   Izraz „drugo‘ zajema vse kar ni eksplicitno navedeno pod ostalimi kodnimi številkami iz rubrike „Skupine živil, za katere veljajo MRL‘.

(4)   MRL za proizvode iz Prilog II in III veljajo samo za živila. Za dele proizvodov, ki se uporabljajo izključno za krmo, se bodo uporabljale posebne MRL.

(5)   Kadar je pesticid in/ali metabolit (vključeno v opredelitev ostanka) topen v vodi (porazdelitveni koeficient oktanol/voda je manjši od 3), se MRL izrazi v mg/kg mesa (vključno z maščobo), pripravka iz mesa, drobovine in živalskih maščob. Kadar je pesticid in/ali metabolit (vključeno v opredelitev ostanka) topen v maščobi (porazdelitveni koeficient oktanol/voda je večji ali enak 3), se MRL izrazi v mg/kg maščobe v mesu, pripravku iz mesa, drobovini ali živalskih maščobah. Kadar živilo vsebuje 10 ali manj utežnih % maščob, je ostanek odvisen od skupne teže živila brez kosti. V takih primerih je najvišja dovoljena vrednost ena desetina vrednosti vsebnosti maščob, toda ne sme biti nižja od 0,01 mg/kg. To ne velja za kravje mleko in polnomastno kravje mleko. Prav tako ne velja za druge proizvode, kjer je MRL določen na LOD (meja določitve).

(6)   Kadar je pesticid in/ali metabolit (vključeno v opredelitev ostanka) topen v vodi (porazdelitveni koeficient oktanol/voda je manjši od 3), se MRL izrazi v mg/kg mleka in mlečnega izdelka. Kadar je pesticid in/ali metabolit (vključeno v opredelitev ostanka) topen v maščobi (porazdelitveni koeficient oktanol/voda je večji ali enak 3), se MRL izrazi v mg/kg kravjega mleka in polnomastnega kravjega mleka. Pri določanju ostankov v surovem kravjem mleku in polnomastnem kravjem mleku se vzame kot osnova mleko s 4 (utežnimi) % maščobe. Za surovo mleko in polnomastno mleko drugih živalskih vrst so ostanki izraženi na podlagi maščobe. Za druga živila, ki imajo vsebnost manj kot 2 (utežna) % maščob, se za najvišjo vrednost vzame polovica tiste, ki je določena za surovo mleko in polnomastno mleko; za živila z vsebnostjo maščobe 2 ali več (utežnih) % ali več ne težo, se najvišja vrednost izrazi v mg/kg maščobe. V takih primerih je najvišja vrednost 25-krat večja od tiste, ki je določena za surovo mleko in polnomastno mleko. MRL se ne uporablja, dokler posamezni proizvodi niso določeni in uvrščeni na seznam.

(7)   Kadar je pesticid in/ali metabolit (vključeno v opredelitev ostanka) topen v vodi (porazdelitveni koeficient oktanol/voda je manjši od 3), se MRL za ptičja jajca in jajčne rumenjake izrazi v mg/kg svežih jajc brez lupine. Kadar je pesticid in/ali metabolit (vključeno v opredelitev ostanka) topen v maščobi (porazdelitveni koeficient oktanol/voda je večji ali enak 3), se MRL za ptičja jajca in jajčne rumenjake prav tako izrazi v mg/kg svežih jajc brez lupine. Vendar je za jajca in jajčne proizvode z maščobnim deležem večjim kot 10 % mejna vrednost izražena v mg/kg maščobe. V tem primeru je mejna vrednost 10 krat višja kot mejna vrednost za sveža jajca. Slednje se ne uporablja, če je MRL postavljena na mejo določitve (LOD). MRL se ne uporablja, dokler posamezni proizvodi niso določeni in uvrščeni na seznam.

(8)   MRL se ne uporabljajo, dokler posamezni proizvodi niso določeni in uvrščeni na seznam.( 1 ) UL C 234, 30.9.2003, str. 33.

( 2 ) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 20. aprila 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu), Skupno stališče Sveta z dne 19. julija 2004 (UL C 25 E, 1.2.2005, str. 1) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu). Sklep Sveta z dne 24. januarja 2004.

( 3 ) UL L 340, 9.12.1976, str. 26. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

( 4 ) UL L 221, 7.8.1986, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/61/ES (UL L 127, 29.4. 2004, str. 81).

( 5 ) UL L 221, 7.8.1986, str. 43. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/61/ES.

( 6 ) UL L 350, 14.12.1990, str. 71. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/95/ES (UL L 301, 28.9.2004, str. 42).

( 7 ) UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/99/ES (UL L 309, 6.10.2004, str. 6).

( 8 ) UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1642/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 4).

( 9 ) UL L 33, 8.2.1979, str. 36. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 (UL L 158, 30.4.2004, str. 7. Uredba, kakor je bila popravljena v UL L 229, 29.6.2004, str. 5).

( 10 ) UL L 140, 30.5.2002, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/100/ES (UL L 285, 1.11.2003, str. 33).

( 11 ) UL L 165, 30.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila popravljena v UL L 191, 28.5.2004, str. 1.

( 12 ) UL L 184, 17. 7. 1999, str. 23.

( 13 ) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/8/ES z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1). Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

( 14 ) Uredba Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora (UL L 224, 18.8.1990, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1875/2004 (UL L 326, 29.10.2004, str. 19).

( 15 ) Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169, 10.7.2000, str. 1). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004.

( 16 ) Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (UL L 125, 23.5.1996, str. 10). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004.

( 17 ) Direktiva Komisije 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja za uraden nadzor nad ostanki pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti in o razveljavitvi Direktive 79/700/EGS (UL L 187, 16.7.2002, str. 30).

( 18 ) UL L 70 16.3.2005, str. 1.“

Top