Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0616

Povzetek sodbe

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 12. julija 2012.
Solvay SA proti Honeywell Fluorine Products Europe BV in drugim.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank's‑Gravenhage.
Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb – Uredba (ES) št. 44/2001 – Tožba zaradi kršitve evropskega patenta – Posebne in izključne pristojnosti – Člen 6, točka 1 – Več toženih strank – Člen 22, točka 4 – Izpodbijanje veljavnosti patenta – Člen 31 – Začasni ukrepi ali ukrepi zavarovanja.
Zadeva C‑616/10.

Zadeva C-616/10

Solvay SA

proti

Honeywell Fluorine Products Europe BV in drugim

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank's-Gravenhage)

„Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb — Uredba (ES) št. 44/2001 — Tožba zaradi kršitve evropskega patenta — Posebne in izključne pristojnosti — Člen 6, točka 1 — Več toženih strank — Člen 22, točka 4 — Izpodbijanje veljavnosti patenta — Člen 31 — Začasni ukrepi ali ukrepi zavarovanja“

Povzetek sodbe

 1. Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Pristojnost in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah — Uredba (ES) št. 44/2001 — Posebne pristojnosti — Več toženih strank — Pristojnost sodišča ene od toženih strank — Pogoj — Povezanost — Obstoj nevarnosti nasprotujočih si odločb — Obseg — Družbe s sedežem v različnih državah članicah, ki so ločeno tožene v postopku, ki poteka pred sodiščem ene od teh držav članic, v zvezi s kršitvijo istega nacionalnega dela evropskega patenta, zaradi pridržanih dejanj glede istega proizvoda — Vključitev — Presoja, ki jo mora opraviti nacionalno sodišče

  (Uredba Sveta št. 44/2001, člen 6, točka 1)

 2. Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Pristojnost in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah — Uredba (ES) št. 44/2001 — Izključne pristojnosti — Spori „v zvezi z registracijo ali veljavnostjo patentov“ — Obseg — Začasni ukrepi in ukrepi zavarovanja — Ničnost evropskega patenta, ki se mimogrede uveljavlja kot sredstvo obrambe proti sprejetju začasnega ukrepa za prepoved čezmejne kršitve — Neobstoj vpliva na pristojnost sodnika za začasne odredbe

  (Uredba Sveta št. 44/2001, člena 22, točka 4, in 31)

 1.  Člen 6, točka 1, Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da lahko položaj, v katerem sta dve ali je več družb s sedežem v različnih državah članicah ločeno toženih v postopku, ki teče pred sodiščem ene od teh držav članic, in sicer zaradi kršitve istega nacionalnega dela evropskega patenta, kot velja v drugi državi članici, ker so storile pridržana dejanja glede enakega proizvoda, pripelje do nezdružljivih sodnih odločb, ki bi lahko bile posledica ločenih postopkov v smislu te določbe. Nacionalno sodišče glede na vse upoštevne elemente iz spisa presodi, ali je taka nevarnost podana.

  (Glej točko 30 in točko 1 izreka.)

 2.  Člen 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da v položaju, ki se nanaša na tožbo zaradi kršitve v okviru katere se mimogrede kot sredstvo obrambe proti sprejetju začasnega ukrepa za prepoved čezmejne kršitve uveljavlja ničnost evropskega patenta, ne nasprotuje uporabi člena 31 te uredbe.

  Prvič, s tema določbama se namreč urejajo različni položaji in imata obe različno področje uporabe. Tako člen 22, točka 4, določa pristojnost za odločanje o glavni stvari v sporih na omejenem področju, medtem ko se člen 31 uporablja neodvisno od vsakršne pristojnosti za odločanje o glavni stvari. Poleg tega nič ne kaže na to, da bi lahko eno od določb šteli za splošno ali posebno glede na drugo. Iz tega izhaja, da področje uporabe člena 31 Uredbe št. 44/2001 ni odvisno od področja uporabe člena 22, točka 4, te uredbe. Člen 31 se uporablja, kadar je sodišču, ki ni sodišče, pristojno za odločanje o glavni stvari, predložena zahteva za začasne ukrepe ali ukrepe zavarovanja, tako da omenjenega člena 22, točka 4, načeloma ni mogoče razlagati tako, da lahko odstopa od člena 31 in tako povzroči njegovo neuporabo.

  Drugič, sodišče, ki odloča o začasnih ukrepih, ne sprejme dokončne odločitve glede veljavnosti uveljavljanega patenta, temveč presodi, kako bi glede tega odločilo sodišče, pristojno na podlagi člena 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001, in zavrne izdajo predlaganega začasnega ukrepa, če meni, da obstaja razumna in nezanemarljiva možnost, da bi pristojno sodišče uveljavljani patent razglasilo za ničen. V teh okoliščinah se izkaže, da nevarnosti nasprotujočih si sodnih odločb ni, saj začasna odločitev sodišča, ki odloča o začasnih ukrepih, nikakor ne bo prejudicirala vsebinske odločitve sodišča, pristojnega na podlagi člena 22, točka 4, Uredbe št. 44/2001.

  (Glej točke 36, 39, 40 in od 48 do 51 ter točko 2 izreka.)

Top