EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0098

Zakonodaja EU o ravnanju z odpadki

Zakonodaja EU o ravnanju z odpadki

 

POVZETEK:

Direktiva 2008/98/ES o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Določa pravni okvir za obdelavo odpadkov v Evropski uniji (EU).
 • Njen okvir je zagotoviti varstvo okolja in zdravja ljudi s poudarkom na pomenu ustreznih tehnik za ravnanje z odpadki, njihove predelave in recikliranja, da bi se zmanjšale obremenitve virov in izboljšala njihova uporaba.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva 2008/98/ES

 • Direktiva vzpostavlja hierarhijo ravnanja z odpadki:
  • preprečevanje nastajanja;
  • priprava za ponovno uporabo;
  • recikliranje;
  • druga predelava (npr. energetska predelava) in
  • odstranjevanje.
 • Potrjuje „načelo, da plača povzročitelj obremenitve“, kar pomeni, da stroške ravnanja z odpadki krije izvirni povzročitelj odpadkov.
 • Uvaja pojem „razširjene odgovornosti proizvajalca“.
 • Razlikuje tudi med odpadki in stranskimi proizvodi*.
 • Ravnanje z odpadki je treba izvajati na način, ki ne predstavlja nikakršnega tveganja za vodo, zrak, tla, rastline ali živali, ki je brez škodljivih vplivov zaradi hrupa ali vonjav ali ki ne vpliva škodljivo na krajino ali kraje posebnega pomena.
 • Povzročitelji in imetniki odpadkov morajo odpadke obdelovati sami ali poskrbeti, da jih obdela uradno priznan izvajalec. Oboji morajo imeti dovoljenje, poleg tega pa se pri njih izvajajo redni inšpekcijski pregledi.
 • Pristojni nacionalni organi morajo izdelati načrte ravnanja z odpadki in programe preprečevanja nastajanja odpadkov.
 • Za nevarne odpadke, odpadna olja in biološke odpadke veljajo posebni pogoji.
 • Direktiva določa tudi cilje recikliranja in predelave, ki jih je treba doseči do leta 2020, in sicer pri odpadkih iz gospodinjstev (50 %) ter odpadkih pri rušenju objektov (70 %).
 • Zakonodaja ne zajema nekaterih vrst odpadkov, kot so radioaktivni elementi, razgrajena razstreliva, fekalne snovi, odpadne vode in trupla živali.

Direktiva (EU) 2018/851 o spremembi

 • Direktiva (EU) 2018/851 kot del svežnja ukrepov o krožnem gospodarstvu spreminja Direktivo 2008/98/ES.
 • Določa minimalne operativne zahteve za sheme razširjene odgovornosti proizvajalca*. Te lahko vključujejo tudi organizacijsko odgovornost in odgovornost prispevati k preprečevanju nastajanja odpadkov ter ponovni uporabi in recikliranju proizvodov.
 • Krepi pravila o preprečevanju nastajanja odpadkov. Države članice EU morajo pri nastajanju odpadkov sprejeti ukrepe za:
  • podporo modelov trajnostne proizvodnje in potrošnje;
  • spodbujanje načrtovanja, proizvodnje in uporabe proizvodov, ki so varčni, trajni, popravljivi, ponovno uporabljivi in jih je mogoče nadgraditi;
  • ciljne proizvode, ki vsebujejo ključne surovine, da se prepreči, da bi ti materiali postali odpadki;
  • spodbujanje razpoložljivosti rezervnih delov, priročnikov z navodili, tehničnih informacij ali drugih sredstev, ki omogočajo popravilo in ponovno uporabo proizvodov, ne da bi pri tem ogrožali njihovo kakovost in varnost;
  • zmanjšanje nastajanja živilskih odpadkov kot prispevka k cilju trajnostnega razvoja Združenih narodov, da se do leta 2030 na celotni maloprodajni in potrošniški ravni za 50 % zmanjšajo svetovni živilski odpadki na prebivalca ter da se do leta 2030 zmanjšajo izgube hrane v proizvodnih in dobavnih verigah;
  • spodbujati zmanjšanje vsebnosti nevarnih snovi v materialih in proizvodih;
  • ustaviti nastajanje morskih odpadkov.
 • Prav tako določa nove cilje za recikliranje komunalnih odpadkov: do leta 2025 bo treba po teži reciklirati vsaj 55 % komunalnih odpadkov. Ta cilj se bo do leta 2030 povzpel na 60 % in do leta 2035 na 65 %.
 • Države članice morajo:
  • do 1. januarja 2025 vzpostaviti ločeno zbiranje tekstila in nevarnih odpadkov, ki jih ustvarijo gospodinjstva;
  • zagotoviti, da se biološki odpadki do 31. decembra 2023 zbirajo ali reciklirajo ločeno pri viru (na primer s kompostiranjem).
 • Direktiva poudarja tudi primere spodbud za uporabo hierarhije ravnanja z odpadki, kot so pristojbine za odlaganje na odlagališčih in sežiganje ter sheme plačila za odmetavanje.

OD KDAJ SE TA PRAVILA UPORABLJAJO?

 • Direktivo 2008/98/ES je bilo treba prenesti v nacionalno zakonodajo do 12. decembra 2010.
 • Direktivo (EU) 2018/851 je bilo treba prenesti v nacionalno zakonodajo do 5. julija 2020.

OZADJE

 • Odpadki so nekoč bili neizogiben in neugoden stranski proizvod gospodarske dejavnosti in rasti. S sodobno tehnologijo in skrbnim upravljanjem pa se ta ciklična povezava lahko prekine.
 • Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Stranski proizvod. Snov ali predmet, ki izhaja iz proizvodnega procesa, katerega glavni namen ni proizvodnja te snovi ali predmeta. Direktiva določa pogoje, pod katerimi se takšna snov ali predmet ne šteje za odpadek.
Sheme razširjene odgovornosti proizvajalca. Niz ukrepov, ki jih države članice EU sprejmejo za zagotovitev, da proizvajalci proizvodov nosijo finančno ali finančno in organizacijsko odgovornost za ravnanje z odpadno fazo življenjskega cikla proizvoda.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3–30).

Nadaljnje spremembe Direktive 2008/98/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/19 z dne 18. decembra 2020 o določitvi skupne metodologije in oblike zapisa podatkov za poročanje o ponovni uporabi v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 10, 12.1.2021, str. 1–7).

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1004 z dne 7. junija 2019 o določitvi pravil za izračun, preverjanje in sporočanje podatkov o odpadkih v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije C(2012) 2384 (UL L 163, 20.6.2019, str. 66–100).

Delegirani sklep Komisije (EU) 2019/1597 z dne 3. maja 2019 o dopolnitvi Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s skupno metodologijo in minimalnimi zahtevami glede kakovosti, da se zagotovi enotno merjenje stopenj odpadne hrane (UL L 248, 27.9.2019, str. 77–85).

Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/2000 z dne 28. novembra 2019 o določitvi oblike za sporočanje podatkov o odpadni hrani in za predložitev poročila o preverjanju kakovosti v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 310, 2.12.2019, str. 39–45).

Direktiva Komisije (EU) 2015/1127 z dne 10. julija 2015 o spremembi Priloge II k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 184, 11.7.2015, str. 13–15).

Odločba Komisije 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o ustanovitvi seznama odpadkov v skladu s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 226, 6.9.2000, str. 3–24).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 16.06.2022

Na vrh