EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kakovostna voda v Evropi (vodna direktiva EU)

Kakovostna voda v Evropi (vodna direktiva EU)

 

POVZETEK:

Direktiva 2000/60/ES – okvir za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa pravila, s katerimi želi preprečiti nadaljnje poslabšanje stanja vodnih teles Evropske unije (EU) in doseči „dobro stanje“ evropskih rek, jezer in podzemnih voda do leta 2015.

To vključuje zlasti:

 • varovanje vseh vodnih oblik (površinske vode*, podzemna voda*, celinske vode* in somornice*),
 • obnavljanje ekosistemov v teh vodnih telesih in v njihovi bližini,
 • zmanjšanje onesnaženosti vodnih teles,
 • zagotavljanje trajnostne rabe vode posameznikov in podjetij.

KLJUČNE TOČKE

Zakonodaja dodeljuje jasno odgovornost nacionalnim organom. Ti morajo:

 • določiti posamezna povodja na svojem ozemlju, to so bližnja kopenska območja, s katerih se voda steka v določen rečni sistem,
 • imenovati pristojne službe za upravljanje teh povodij skladno s pravili EU,
 • analizirati značilnosti povodja in opredeliti referenčne razmere za vsako vrsto vodnega telesa za določitev njihovega stanja,
 • analizirati vpliv človekovega delovanja in ekonomsko analizo rabe vode,
 • spremljati stanje vode na vsakem vodnem območju,
 • vzpostaviti register zavarovanih območij, kot so območja pitne vode, ki potrebujejo posebno pozornost,
 • pripravijo in izvajajo „načrte upravljanja povodij“, da se prepreči nadaljnje poslabšanje površinskih voda, zaščiti in izboljša podzemne vode ter ohrani zavarovana območja,
 • zagotoviti, da se stroški za vodne storitve povrnejo, da se viri porabljajo učinkovito in da onesnaževalci plačajo,
 • zagotoviti javne informacije in posvetovanje v zvezi z načrti upravljanja povodij.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 22. oktobra 2000, države članice EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 22. decembra 2003.

OZADJE

V EU je voda vse bolj obremenjena zaradi naraščajočega povpraševanja po zadostni količini kakovostne vode za vrsto različnih namenov. Ta direktiva si prizadeva zaščititi in izboljšati kakovost vode.

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Površinske vode: vse celinske vode razen podzemne vode, somornic in obalnega morja.
Podzemna voda: vsa voda pod zemeljskim površjem.
Celinske vode: vse stoječe ali tekoče vode na površju kopnega.
Somornice: telesa površinske vode v bližini rečnih ustij, ki so delno slana, vendar vsebujejo znatne tokove sladke vode.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1–73).

Nadaljnje spremembe Direktive 2000/60/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (UL L 372, 27.12.2006, str. 19–31).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (UL L 288, 6.11.2007, str. 27–34).

Direktiva 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 348, 24.12.2008, str. 84–97).

Glej prečiščeno različico.

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Načrt za varovanje evropskih vodnih virov (COM(2012) 673 final z dne 14. novembra 2012).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Okvirna direktiva o vodah in direktiva o poplavah: ukrepi za dosego „dobrega stanja“ voda v EU in za zmanjšanje poplavne ogroženosti (COM(2015) 120 final z dne 9. marca 2015).

Zadnja posodobitev 09.09.2021

Top