EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_414_R_0084_01

2006/1015/ES: Sklep Sveta z dne 19. decembra 2006 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Malezije o nekaterih vidikih zračnih prevozov
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Malezije o nekaterih vidikih zračnih prevozov

UL L 414, 30.12.2006, p. 84–94 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 414/84


SKLEP SVETA

z dne 19. decembra 2006

o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Malezije o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2006/1015/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o nadomestitvi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti v pogajanjih dosegla sporazum z Vlado Malezije o nekaterih vidikih zračnega prevoza v skladu z mehanizmi in smernicami iz Priloge k Sklepu Sveta, ki pooblašča Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(3)

Sporazum, ki ga je s pogajanji dosegla Komisija, bi bilo treba s pridržkom njegove kasnejše sklenitve podpisati in začasno uporabljati –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Malezije o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti, s pridržkom sklepa Sveta o njegovi sklenitvi.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Skupnosti podpiše(-jo) Sporazum s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 3

Do začetka veljavnosti Sporazuma se le-ta začasno uporablja od prvega dne prvega meseca po dnevu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku za ta namen potrebnih postopkov.

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da pošlje uradno obvestilo iz člena 9(2) Sporazuma.

V Bruslju, 19. decembra 2006

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Vlado Malezije o nekaterih vidikih zračnih prevozov

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani in

VLADA MALEZIJE (v nadaljnjem besedilu Malezija)

na drugi strani

(v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“) STA SE –

OB PRIZNAVANJU, da je treba nekatere določbe dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in Malezijo, ki so v nasprotju z zakonodajo Evropske skupnosti, uskladiti s to zakonodajo zaradi vzpostavitve trdne pravne podlage za zračne prevoze med Evropsko skupnostjo in Malezijo ter ohranitve stalnosti takih zračnih prevozov,

OB UGOTOVITVI, da ima Evropska skupnost izključno pristojnost v zvezi z več vidiki, ki so lahko vključeni v dvostranske sporazume o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UGOTOVITVI, da imajo po zakonodaji Evropske skupnosti letalski prevozniki Skupnosti s sedežem v državi članici pravico do nediskriminatornega dostopa do zračnih poti med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UPOŠTEVANJU sporazumov med Evropsko skupnostjo in nekaterimi tretjimi državami, ki državljanom teh tretjih držav omogočajo, da pridobijo lastništvo v letalskih prevoznikih, ki so licencirani v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti,

OB UGOTOVITVI, da letalski prevozniki po zakonodaji Evropske skupnosti načeloma ne smejo skleniti sporazumov, ki bi lahko vplivali na trgovino med državami članicami Evropske skupnosti in katerih cilj ali posledica bi bilo preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence,

OB PRIZNAVANJU, da določbe v dvostranskih sporazumih o zračnih prevozih, sklenjenih med državami članicami Evropske skupnosti in Malezijo, ki (i) zahtevajo ali spodbujajo sklepanje sporazumov med podjetji, sklepe podjetniških združenj ali usklajena ravnanja, ki preprečujejo, izkrivljajo ali omejujejo konkurenco med letalskimi prevozniki na ustreznih zračnih poteh; ali (ii) krepijo učinke takih sporazumov, sklepov ali usklajenih ravnanj; ali (iii) prenašajo na letalske prevoznike ali druge zasebne gospodarske operatorje odgovornost za sprejemanje ukrepov, ki preprečujejo, izkrivljajo ali omejujejo konkurenco med letalskimi prevozniki na ustreznih zračnih poteh, lahko onemogočijo učinkovito izvajanje pravil o konkurenci, ki se uporabljajo za podjetja,

OB UGOTOVITVI, da Evropska skupnost v okviru teh pogajanj nima namena povečati skupnega obsega zračnih prevozov med Evropsko skupnostjo in Malezijo, vplivati na ravnovesje med letalskimi prevozniki Skupnosti in letalskimi prevozniki Malezije ali se pogajati za spremembe določb obstoječih dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih v zvezi s prometnimi pravicami –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Splošne določbe

1.   V tem sporazumu „države članice“ pomenijo države članice Evropske skupnosti.

2.   Sklicevanja v posameznem sporazumu, navedenem v Prilogi I na državljane države članice, ki je pogodbenica slednjega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na državljane držav članic Evropske skupnosti.

3.   Sklicevanja v posameznem sporazumu, navedenem v Prilogi I, na letalske prevoznike ali letalske družbe države članice, ki je pogodbenica slednjega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na letalske prevoznike ali letalske družbe, ki jih določi navedena država članica.

Člen 2

Določitev s strani države članice

1.   Določbe iz odstavkov 2 in 3 tega člena nadomestijo ustrezne določbe v členih, ki so navedeni v Prilogi II(a) in (b), o določitvi letalskega prevoznika s strani zadevne države članice, njegovih pooblastil in dovoljenj, ki jih prizna Malezija, in zavrnitvi, preklicu, začasnem odvzemu ali omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika.

2.   Ob prejemu določitve s strani države članice, Malezija prizna ustrezna pooblastila in dovoljenja z najmanjšo postopkovno zamudo, pod pogojem, da:

(i)

ima letalski prevoznik sedež v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice, ki ga je določila, in ima veljavno operativno licenco v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti; in

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, izvaja in vzdržuje učinkovit predpisani nadzor letalskega prevoznika in je ustrezni letalski organ v določitvi jasno opredeljen; in

(iii)

ima letalski prevoznik glavni poslovodni sedež na ozemlju države članice, ki mu je izdala veljavno operativno licenco; ter

(iv)

je letalski prevoznik neposredno v lasti ali je njegov večinski lastnik država članica in/ali državljani države članice in/ali drugih držav, ki so navedene v Prilogi III in/ali državljanov teh drugih držav, in da izvajajo te države in/ali ti državljani učinkovit nadzor.

3.   Malezija lahko zavrne, prekliče, začasno odvzame ali omeji pooblastila ali dovoljenja letalskega prevoznika, ki ga je določila država članica, če:

(i)

letalski prevoznik nima v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti sedeža na ozemlju države članice, ki ga je določila, ali nima veljavne operativne licence v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti; ali

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, ne izvaja ali ne vzdržuje učinkovitega predpisanega nadzora letalskega prevoznika, ali ustrezni letalski organ v določitvi ni jasno opredeljen; ali

(iii)

letalski prevoznik ni neposredno v lasti ali njegov večinski lastnik ni država članica in/ali državljani države članice in/ali drugih držav, ki so navedene v Prilogi III in/ali državljani teh drugih držav, in da te države in/ali ti državljani nimajo učinkovitega nadzora; ali

(iv)

letalski prevoznik že ima dovoljenje za opravljanje prometa na podlagi dvostranskega sporazuma med Malezijo in drugo državo članico in lahko Malezija dokaže, da bi se z izvajanjem prometnih pravic iz tega sporazuma na progi, ki vključuje kraj v navedeni drugi državi članici, izognil omejitvam v zvezi s prometnimi pravicami, ki jih določa navedeni drugi sporazum; ali

(v)

ima določeni letalski prevoznik spričevalo letalskega prevoznika, ki ga je izdala država članica, in ni veljavnega dvostranskega sporazuma o zračnem prevozu med Malezijo in to državo članico ter je ta država članica zavrnila prometne pravice letalskim prevoznikom, ki jih je določila Malezija.

Pri izvajanju svoje pravice iz tega odstavka Malezija ne diskriminira med letalskimi prevozniki Skupnosti na podlagi državne pripadnosti.

Člen 3

Varnost

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo ustrezne določbe členov navedenih v Prilogi II(c).

2.   Kjer država članica (prva država članica) določi letalskega prevoznika, katerega predpisani nadzor izvaja in vzdržuje druga država članica, se pravice Malezije v skladu z varnostnimi predpisi iz sporazuma med prvo državo članico, ki je določila letalskega prevoznika, in Malezijo uporabljajo na enak način za to drugo državo članico pri sprejemanju, izvajanju ali vzdrževanju varnostnih standardov in za dovoljenje za opravljanje prometa navedenega letalskega prevoznika.

Člen 4

Obdavčitev letalskega goriva

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo ustrezne določbe členov, navedenih v Prilogi II(d).

2.   Ne glede na kakršne koli druge nasprotne določbe nobena določba sporazumov iz Priloge II(d) ne preprečuje državi članici, da na nediskriminatorni podlagi uvede davke, prispevke, dajatve, pristojbine ali druge dajatve za gorivo, dobavljeno na njenem ozemlju za uporabo v zrakoplovu določenega letalskega prevoznika Malezije, ki opravlja promet med enim krajem na ozemlju te države članice in drugim krajem na ozemlju te države članice ali na ozemlju druge države članice.

Člen 5

Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo ustrezne določbe členov, navedenih v Prilogi II(e).

2.   Za tarife, ki jih zaračuna(-jo) letalski prevoznik(-i), določen(-i) s strani Malezije v skladu s sporazumom iz Priloge I, ki vsebuje določbo iz Priloge II(e), za prevoz, ki se v celoti opravi znotraj Evropske skupnosti, se uporablja zakonodaja Evropske skupnosti.

Člen 6

Skladnost s pravili o konkurenci

1.   Ne glede na kakršne koli druge nasprotne določbe nobena določba v sporazumih, navedenih v Prilogi I ne (i) spodbuja sprejetja sporazumov med podjetji, sklepov podjetniških združenj ali usklajenega ravnanja, ki preprečujejo, izkrivljajo ali omejujejo konkurenčnost; ali (ii) krepi učinke takega sporazuma, sklepa ali usklajenega ravnanja; ali (iii) prenese na zasebne gospodarske subjekte odgovornost za ukrepe, ki preprečujejo, izkrivljajo ali omejujejo konkurenčnost.

2.   Določbe v sporazumih, navedenih v Prilogi I, ki so neskladne z odstavkom 1 tega člena, se ne uporabljajo.

Člen 7

Priloge k Sporazumu

Priloge k temu Sporazumu so njegov sestavni del.

Člen 8

Revizija ali sprememba

Pogodbenici lahko ta sporazum kadar koli sporazumno revidirata ali spremenita.

Člen 9

Začetek veljavnosti in začasna uporaba

1.   Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici medsebojno pisno uradno obvestita, da so bili zaključeni notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti.

2.   Ne glede na odstavek 1 se pogodbenici strinjata, da se ta sporazum začasno uporablja od prvega dne meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku za ta namen potrebnih postopkov.

3.   Sporazumi in drugi dogovori med državami članicami in Malezijo, ki na dan podpisa tega sporazuma še ne veljajo in se ne uporabljajo začasno, so navedeni v Prilogi I(b). Ta sporazum se za vse take sporazume in dogovore uporablja od začetka njihove veljavnosti ali začasne uporabe.

Člen 10

Prenehanje veljavnosti

1.   V primeru prenehanja veljavnosti sporazuma iz Priloge I istočasno prenehajo veljati tudi vse določbe tega sporazuma, ki so povezane z zadevnim sporazumom iz Priloge I.

2.   V primeru prenehanja veljavnosti vseh sporazumov iz Priloge I istočasno preneha veljati tudi ta sporazum.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci, ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

V […], […] [… …], sestavljeno v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in malezijskem (Bahasa Melayu) jeziku.

Za Evropsko skupnost

Za Vlado Malezije

PRILOGA I

Seznam sporazumov iz člena 1 tega sporazuma

(a)

Sporazumi o zračnih prevozih med Malezijo in državami članicami Evropske skupnosti, ki so na dan podpisa tega sporazuma sklenjeni, podpisani in/ali v začasni uporabi:

Sporazum med Avstrijsko zvezno vlado in Vlado Malezije o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Kuala Lumpurju 22. novembra 1976, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Malezijo in Avstrijo“ v Prilogi II,

spremenjen z Memorandumom o soglasju, podpisanim na Dunaju 23. avgusta 1990,

nazadnje spremenjen z Verbalno noto, podpisano v Kuala Lumpurju 14. septembra 1994,

Sporazum med Vlado Kraljevine Belgije in Vlado Malezije o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Kuala Lumpurju 26. februarja 1974, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Malezijo in Belgijo“ v Prilogi II,

spremenjen s Potrjenim zapisnikom, podpisanim v Bruslju 25. julija 1978,

nazadnje spremenjen s Potrjenim zapisnikom, podpisanim v Kuala Lumpurju 14. oktobra 1993,

Sporazum med Vlado Češkoslovaške socialistične republike in Vlado Malezije o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Pragi 2. maja 1973, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Malezijo in Češko“ v Prilogi II,

upoštevati je treba tudi Memorandum o soglasju, podpisan v Pragi 2. maja 1973,

Sporazum med Vlado Kraljevine Danske in Vlado Malezije o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Kuala Lumpurju 19. oktobra 1967, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Malezijo in Dansko“ v Prilogi II,

Osnutek Sporazuma o zračnem prevozu med Vlado Kraljevine Danske in Vlado Malezije, parafiran leta 1997 in 2002, v nadaljnjem besedilu „Osnutek Sporazuma med Malezijo in Dansko“ v Prilogi II,

Sporazum med Vlado Republike Finske in Vlado Malezije o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Kuala Lumpurju 6. novembra 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Malezijo in Finsko“ v Prilogi II,

upoštevati je treba tudi Memorandum o soglasju, podpisan v Kuala Lumpurju 15. septembra 1997,

Sporazum med Vlado Francoske republike in Vlado Malezije o zračnem prevozu, podpisan v Kuala Lumpurju 22. maja 1967, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Malezijo in Francijo“ v Prilogi II,

Sporazum med Zvezno republiko Nemčijo in Malezijo o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Kuala Lumpurju 23. julija 1968, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Malezijo in Nemčijo“ v Prilogi II,

Sporazum med Vlado Republike Madžarske in Vlado Malezije o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Kuala Lumpurju 19. februarja 1993, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Malezijo in Madžarsko“ v Prilogi II,

Sporazum med Vlado Irske in Vlado Malezije o zračnem prevozu, podpisan v Shannonu 17. februarja 1992, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Malezijo in Irsko“ v Prilogi II,

Sporazum med Vlado Malezije in Vlado Republike Italije o zračnem prevozu, podpisan v Kuala Lumpurju 23. marca 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Malezijo in Italijo“ v Prilogi II,

upoštevati je treba tudi Zaupni memorandum o soglasju, podpisan v Rimu 30. novembra 1994,

spremenjen z Zaupnim memorandumom o soglasju, podpisanim v Kuala Lumpurju 18. julija 1997,

spremenjen s Potrjenim poročilom o razpravah med Malezijo in Italijo, podpisanim v Rimu 18. maja 2005,

nazadnje spremenjen z Memorandumom o soglasju, podpisanim v Londonu 18. julija 2006,

Sporazum o zračnem prevozu med Vlado Malezije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg, parafiran v Kuala Lumpurju 19. julija 2002 kot Dodatek II k Zaupnemu memorandumu o soglasju, podpisanemu v Kuala Lumpurju 19. julija 2002, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Malezijo in Luksemburgom“ v Prilogi II,

Sporazum med Vlado Malte in Vlado Malezije o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Maleziji 12. oktobra 1993, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Malezijo in Malto“ v Prilogi II,

upoštevati je treba tudi Memorandum o soglasju, podpisan v Valletti 28. februarja 1984,

Sporazum med Vlado Kraljevine Nizozemske in Vlado Malezije o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Kuala Lumpurju 15. decembra 1966, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Malezijo in Nizozemsko“ v Prilogi II,

spremenjen z Izmenjavo diplomatskih not z dne 25. marca 1988,

spremenjen z Zaupnim memorandumom z dne 23. oktobra 1991,

spremenjen z Izmenjavo diplomatskih not, podpisano v Kuala Lumpurju 10. maja 1993,

nazadnje spremenjen z Zaupnim memorandumom o soglasju, priloženim kot Dodatek A k Potrjenemu zapisniku, podpisanemu v Kuala Lumpurju 19. septembra 1995,

nazadnje spremenjen z Izmenjavo diplomatskih not, podpisano v Kuala Lumpurju 23. maja 1996,

Sporazum med Vlado Ljudske republike Poljske in Vlado Malezije o civilnem zračnem prometu, podpisan v Kuala Lumpurju 24. marca 1975, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Malezijo in Poljsko“ v Prilogi II,

Sporazum med Vlado Malezije in Portugalsko republiko o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, parafiran in priložen kot Dodatek II k Memorandumu o soglasju, podpisanemu v Kuala Lumpurju 19. maja 1998, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Malezijo in Portugalsko“ v Prilogi II,

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malezije o zračnem prometu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Ljubljani 28. oktobra 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Malezijo in Slovenijo“ v Prilogi II,

Sporazum o zračnem prevozu med Vlado Španije in Vlado Malezije, podpisan v Kuala Lumpurju 23. marca 1993, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Malezijo in Španijo“ v Prilogi II,

Sporazum med Vlado Kraljevine Švedske in Vlado Malezije o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Kuala Lumpurju 19. oktobra 1967, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Malezijo in Švedsko“ v Prilogi II,

Osnutek Sporazuma o zračnem prevozu med Vlado Kraljevine Švedske in Vlado Malezije, parafiran leta 1997 in 2002, v nadaljnjem besedilu „Osnutek Sporazuma med Malezijo in Švedsko“ v Prilogi II,

Sporazum med Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Vlado Malezije o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Londonu 24. maja 1973, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Malezijo in Združenim kraljestvom“ v Prilogi II,

spremenjen z Izmenjavo diplomatskih not, podpisano v Kuala Lumpurju 14. septembra 1993,

nazadnje spremenjen z Memorandumom o soglasju, podpisanim v Londonu 18. januarja 2006;

(b)

Sporazumi o zračnem prevozu in drugi dogovori, parafirani ali podpisani med Malezijo in državami članicami Evropske skupnosti, ki na dan podpisa tega sporazuma še niso začeli veljati in niso v začasni uporabi:

Osnutek Memoranduma o soglasju, priložen kot Dodatek 1 k Potrjenemu poročilu, podpisanemu v Kuala Lumpurju 15. decembra 2004, ki spreminja Sporazum med Malezijo in Združenim kraljestvom.

PRILOGA II

Seznam členov v sporazumih iz Priloge I in iz členov 2 do 6 tega sporazuma

(a)

Določitev s strani države članice:

člen 3(1–3) Sporazuma med Malezijo in Avstrijo,

člen 2 Sporazuma med Malezijo in Belgijo,

člen 3(1–3) Sporazuma med Malezijo in Češko,

člen II Sporazuma med Malezijo in Dansko,

člen 3 Osnutka sporazuma med Malezijo in Dansko,

člen 3(1–3) Sporazuma med Malezijo in Francijo,

člen 3(1–3) Sporazuma med Malezijo in Nemčijo,

člen 3 Sporazuma med Malezijo in Finsko,

člen 3(1–3) Sporazuma med Malezijo in Madžarsko,

člen 3(1–2) Sporazuma med Malezijo in Irsko,

člen 4 Sporazuma med Malezijo in Italijo,

člen 3 Sporazuma med Malezijo in Malto,

člen 3(1–3) Sporazuma med Malezijo in Nizozemsko,

člen 3 Sporazuma med Malezijo in Poljsko,

člen 3(1–3) Sporazuma med Malezijo in Portugalsko,

člen 3(1–3) Sporazuma med Malezijo in Slovenijo,

člen 3 Sporazuma med Malezijo in Španijo,

člen II Sporazuma med Malezijo in Švedsko,

člen 3 Osnutka sporazuma med Malezijo in Švedsko,

člen 3(1–3) Sporazuma med Malezijo in Združenim kraljestvom;

(b)

Zavrnitev, preklic, začasni odvzem ali omejitev pooblastil ali dovoljenj:

člen 3(4–7) Sporazuma med Malezijo in Avstrijo,

člen 3 Sporazuma med Malezijo in Belgijo,

člen 3(4–6) Sporazuma med Malezijo in Češko,

člen III Sporazuma med Malezijo in Dansko,

člen 4 Osnutka sporazuma med Malezijo in Dansko,

člen 4 Sporazuma med Malezijo in Finsko,

člen 3(4–6) Sporazuma med Malezijo in Francijo,

člen 3(4–6) Sporazuma med Malezijo in Nemčijo,

člen 3(4–6) Sporazuma med Malezijo in Madžarsko,

člen 3(3–6) Sporazuma med Malezijo in Irsko,

člen 5 Sporazuma med Malezijo in Italijo,

člen 4 Sporazuma med Malezijo in Malto,

člen 3(4–6) Sporazuma med Malezijo in Nizozemsko,

člen 4 Sporazuma med Malezijo in Poljsko,

člen 3(4–6) Sporazuma med Malezijo in Portugalsko,

člen 3(4–6) Sporazuma med Malezijo in Slovenijo,

člen 4 Sporazuma med Malezijo in Španijo,

člen III Sporazuma med Malezijo in Švedsko,

člen 4 Osnutka sporazuma med Malezijo in Švedsko,

člen 3(4–6) Sporazuma med Malezijo in Združenim kraljestvom;

(c)

Varnost:

člen 7 Sporazuma med Malezijo in Belgijo,

člen 15 Osnutka sporazuma med Malezijo in Dansko,

člen 9 Sporazuma med Malezijo in Madžarsko,

člen 10 Sporazuma med Malezijo in Italijo,

člen 6 Sporazuma med Malezijo in Luksemburgom,

člen 11 Sporazuma med Malezijo in Portugalsko,

člen 11 Sporazuma med Malezijo in Španijo,

člen 15 Osnutka sporazuma med Malezijo in Švedsko,

člen 9A Sporazuma med Malezijo in Združenim kraljestvom;

(d)

Obdavčitev letalskega goriva:

člen 4 Sporazuma med Malezijo in Avstrijo,

člen 4 Sporazuma med Malezijo in Belgijo,

člen 4 Sporazuma med Malezijo in Češko,

člen IV Sporazuma med Malezijo in Dansko,

člen 6 Osnutka sporazuma med Malezijo in Dansko,

člen 5 Sporazuma med Malezijo in Finsko,

člen 4 Sporazuma med Malezijo in Francijo,

člen 4 Sporazuma med Malezijo in Nemčijo,

člen 4 Sporazuma med Malezijo in Madžarsko,

člen 11 Sporazuma med Malezijo in Irsko,

člen 6 Sporazuma med Malezijo in Italijo,

člen 9 Sporazuma med Malezijo in Luksemburgom,

člen 5 Sporazuma med Malezijo in Malto,

člen 4 Sporazuma med Malezijo in Nizozemsko,

člen 6 Sporazuma med Malezijo in Poljsko,

člen 4 Sporazuma med Malezijo in Portugalsko,

člen 4 Sporazuma med Malezijo in Slovenijo,

člen 5 Sporazuma med Malezijo in Španijo,

člen IV Sporazuma med Malezijo in Švedsko,

člen 6 Osnutka sporazuma med Malezijo in Švedsko,

člen 4 Sporazuma med Malezijo in Združenim kraljestvom;

(e)

Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti:

člen 7 Sporazuma med Malezijo in Avstrijo,

člen 10 Sporazuma med Malezijo in Belgijo,

člen 7 Sporazuma med Malezijo in Češko,

člen VII Sporazuma med Malezijo in Dansko,

člen 11 Osnutka sporazuma med Malezijo in Dansko,

člen 10 Sporazuma med Malezijo in Finsko,

člen 7 Sporazuma med Malezijo in Francijo,

člen 7 Sporazuma med Malezijo in Nemčijo,

člen 7 Sporazuma med Malezijo in Španijo,

člen 8 Sporazuma med Malezijo in Madžarsko,

člen 6 Sporazuma med Malezijo in Irsko,

člen 8 Sporazuma med Malezijo in Italijo,

člen 11 Sporazuma med Malezijo in Luksemburgom,

člen 10 Sporazuma med Malezijo in Malto,

člen 7 Sporazuma med Malezijo in Nizozemsko,

člen 10 Sporazuma med Malezijo in Poljsko,

člen 9 Sporazuma med Malezijo in Portugalsko,

člen 8 Sporazuma med Malezijo in Slovenijo,

člen VII Sporazuma med Malezijo in Švedsko,

člen 11 Osnutka sporazuma med Malezijo in Švedsko,

člen 7 Sporazuma med Malezijo in Združenim kraljestvom.

PRILOGA III

Seznam drugih držav iz člena 2 tega sporazuma

(a)

Republika Islandija (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(b)

Kneževina Lihtenštajn (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(c)

Kraljevina Norveška (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(d)

Švicarska konfederacija (v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prevozu).


Top