Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AP0180

P7_TA(2014)0180 Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (delegirana in izvedbena pooblastila) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejetje nekaterih ukrepov (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD)) P7_TC1-COD(2013)0226 Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejetje nekaterih ukrepovBesedilo velja za EGP.

OJ C 378, 9.11.2017, p. 269–275 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 378/269


P7_TA(2014)0180

Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (delegirana in izvedbena pooblastila) ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejetje nekaterih ukrepov (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

(2017/C 378/34)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0484),

ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0205/2013),

ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A7-0003/2014),

1.

sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.

poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


P7_TC1-COD(2013)0226

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejetje nekaterih ukrepov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 338(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi začetka veljavnosti Pogodbe o delovanju Evropske unije (Pogodba) bi bilo treba pooblastila, prenesena na Komisijo, uskladiti s členoma 290 in 291 Pogodbe.

(2)

V povezavi s sprejetjem Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (2), se je Komisija zavezala (3), da bo v skladu z merili iz Pogodbe pregledala zakonodajne akte, ki niso bili prilagojeni regulativnemu postopku s pregledom pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe.

(3)

Uredba (ES) št. 1365/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (4) na Komisijo prenaša pooblastila za izvajanje nekaterih določb te uredbe.

(4)

V okviru uskladitve Uredbe (ES) št. 1365/2006 z novimi pravili PDEU bi bilo treba izvedbena pooblastila, ki jih ima Komisija na podlagi navedene uredbe, zagotoviti s pooblastili za sprejemanje delegiranih in izvedbenih aktov.

(5)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1365/2006 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede prilagoditve praga za statistično pokrivanje prevoza po celinskih plovnih poteh, prilagoditve opredelitev pojmov in sprejetje dodatnih opredelitev pojmov ter prilagoditve vsebine prilog , da se upoštevajo gospodarski in tehnični trendi. Poleg tega bi morala biti Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za prilagoditev obsega zbiranja podatkov in vsebine prilog. [Sprememba 1]

(6)

Komisija bi morala zagotoviti, da se s temi delegiranimi akti državam članicam in poročevalskim enotam poročevalcem ne naloži znatno dodatno upravno breme. [Sprememba 2]

(7)

Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(8)

Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 1365/2006 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, da bi se sprejele ureditve za sporočanje podatkov, vključno s standardi izmenjave podatkov, za razširjanje rezultatov s strani Komisije (Eurostata), ter da bi se tudi razvile in objavile metodološke zahteve in merila, določena za zagotovitev kakovosti pripravljenih podatkov. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. Za sprejetje teh aktov bi bilo glede na njihov splošni obseg treba uporabljati postopek pregleda. [Sprememba 3]

(9)

V skladu z načelom sorazmernosti , kot določa člen 5 Pogodbe o Evropski uniji, je za doseganje osnovnega cilja uskladitve pooblastil, prenesenih na Komisijo, s členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije , potrebno in primerno, da se določijo skupna pravila za takšno uskladitev na področju prometne statistike. V skladu s členom 5(4) Pogodbe o Evropski uniji ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja. [Sprememba 4]

(10)

Za zagotovitev pravne varnosti ta uredba ne sme vplivati na postopke za sprejetje ukrepov, ki so se začeli in niso bili dokončani pred začetkom veljavnosti te uredbe.

(11)

Uredbo (ES) št. 1365/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1365/2006 se spremeni:

(-1a)

V členu 2(4) se črta točka (b); [Sprememba 5]

(-1b)

V členu 2(4) se črta točka (c); [Sprememba 6]

(1)

V členu 2 se doda naslednji odstavek 5:

„5.    Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, kjer je potrebno, v skladu s členom 9 glede prilagoditev praga za statistično pokrivanje prevoza po celinskih plovnih poteh, pri čemer se upoštevajo gospodarski in tehnični trendi.“[Sprememba 7]

(2)

V členu 3 se doda naslednji pododstavek:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov , kjer je potrebno, v skladu s členom 9 glede prilagoditev opredelitev pojmov in sprejetja dodatnih opredelitev pojmov, pri čemer se upoštevajo gospodarski in tehnični trendi.“[Sprememba 8]

(3)

V členu 4 se doda naslednji odstavek 4:

„4.   Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov , kjer je potrebno, v skladu s členom 9 glede prilagoditev obsega zbiranja podatkov in vsebine prilog, pri čemer se upoštevajo gospodarski in tehnični trendi.“[Sprememba 9]

(4)

Odstavek 2 v členu 5 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 10(2) sprejme pogoje za sporočanje podatkov Komisiji (Eurostatu), vključno s standardi izmenjave podatkov.“

(5)

V členu 6 se doda naslednji pododstavek:

„Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 10(2) sprejme pogoje za razširjanje rezultatov.“

(6)

Odstavek 1 v členu 7 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija sprejme metodološke zahteve in merila, določena za zagotovitev kakovosti pripravljenih podatkov, v skladu s postopkom pregleda iz člena 10(2).“

(6a)

V členu 7 se dodata naslednja odstavka:

„3a.     Za namene te uredbe se za podatke, ki se pošiljajo, uporabljajo merila kakovosti iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta  (*1).

3b.     Komisija z izvedbenimi akti določi načine, strukturo, pogostost in elemente primerljivosti za poročila o kakovosti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 10(2).

(*1)   Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).“; [Sprememba 10]"

(6b)

V členu 8 se uvodni del odstavka 1 nadomesti z naslednjim:

„Do …  (*2) in nato vsaka tri leta po posvetovanju z Odborom za statistični program Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te uredbe. Navedeno poročilo zlasti:“ [Sprememba 11]

(*2)   Datum: tri leta po začetku veljavnosti te uredbe. "

(7)

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Izvajanje delegiranih pooblastil pooblastila [Sprememba 12]

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se je preneseno naKomisijo prenese pod pogoji iz tega člena. [Sprememba 13]

2.   Komisija pri izvajanju pooblastil iz člena 2(5), člena 3 in člena 4(4) zagotovi, da se državam članicam in dajalcem podatkov z delegiranimi akti ne naloži znatno dodatno upravno breme.

3.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(5), člena 3 in člena 4(4) se na Komisijo prenese za nedoločen čas od pet let od  (*3). Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja .[Sprememba 14]

4.   Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče pooblastilo iz člena 2(5), člena 3 in člena 4(4).

Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Preklic ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki že veljajo.

5.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(5), členom 3 in členom 4(4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v dveh mesecih od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta Evropski parlament in Svet pred iztekom tega roka obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“

(*3)   Datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi. "

(8)

Člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Odbor

1.   Komisiji pomaga Odbor za evropski statistični sistem, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (*4). Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (*5).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

2a.     Kadar odbor ne poda mnenja, Komisija osnutka izvedbenega akta ne sprejme in se uporablja tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011. [Sprememba 15]

(*4)  Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164)."

(*5)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(UL L 55, 28.2.2011, str. 13.)“"

(8a)

V Prilogi B se preglednica B1 nadomesti z naslednjim:

„Preglednica B1 Prevoz potnikov in blaga glede na nacionalnost in vrsto plovila (letni podatki)

Elementi

Šifra

Nomenklatura

Enota

Preglednica

alfa-2

‚B1‘

 

Država poročevalka

dvomestna črkovna

NUTS0 (oznaka države)

 

Leto

štirimestna numerična

‚yyyy‘

 

Država/regija natovarjanja

alfa-4

NUTS2  (*6)

 

Država/regija raztovarjanja

alfa-4

NUTS2  (*6)

 

Vrsta prevoza

enomestna numerična

1 = nacionalni

 

 

 

2 = mednarodni (razen tranzitnega)

 

 

 

3= tranzitni

 

Vrsta plovila

enomestna numerična

1= barža na lastni pogon:

 

 

 

2= barža brez lastnega pogona

 

 

 

3= tankerska barža na lastni pogon

 

 

 

4= tankerska barža brez lastnega pogona

 

 

 

5= druga plovila za prevoz blaga

 

 

 

6=pomorsko plovilo

 

 

 

7=ladje za križarjenje, ki prevažajo več kot 100 potnikov

 

 

 

8=trajekti, ki potnike prevažajo več kot 300 metrov

 

Nacionalnost plovila

dvomestna črkovna

NUTS0 (oznaka države)  (*7)

 

Prepeljane tone

 

 

tone

Tonski kilometri

 

 

tonski kilometri

Prepeljani potniki

dvanajstmestna numerična

 

potniki

Potniški km

dvanajstmestna numerična

 

potniki

Razpoložljivi potniški sedeži

dvanajstmestna numerična

 

potniški sedeži

[Sprememba 16]

(9)

Priloga G se črta.

Člen 2

Ta uredba ne vpliva na postopke za sprejetje ukrepov iz Uredbe (ES) št. 1365/2006, ki so bili začeti in ne dokončani pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V …,

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Svet

Predsednik


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014.

(2)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(3)  UL L 55, 28.2.2011, str. 19.

(4)  Uredba (ES) št. 1365/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh in o razveljavitvi Direktive Sveta 80/1119/EGS (UL L 264, 25.9.2006, str. 1).

(*6)   Kadar regionalna oznaka ni znana ali ni na voljo, bo uporabljena naslednja kodifikacija:

‚NUTS0 + ZZ‘, kadar obstaja šifra NUTS za partnersko državo,

‚ISO oznaka + ZZ‘, kadar za partnersko državo ne obstaja šifra NUTS,

‚ZZZZ‘, kadar je partnerska država povsem neznana.

(*7)   Kadar šifra NUTS za državo registracije vozila ne obstaja, bo sporočena oznaka države po ISO. Če nacionalnost plovila ni znana, se uporabi šifra ‚ZZ‘“


Top