EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Načelo plača povzročitelj obremenitve in okoljska odgovornost

Načelo „plača povzročitelj obremenitve“ in okoljska odgovornost

 

POVZETEK:

Direktiva 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Določa pravila na podlagi načela „plača povzročitelj obremenitve“. To pomeni, da je podjetje, ki povzroči okoljsko škodo, zanjo odgovorno in da mora poskrbeti za potrebne preventivne ali sanacijske ukrepe ter kriti vse s tem povezane stroške.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva opredeljuje okoljsko škodo kot:

Opredelitev vključuje izpust onesnaževal v zrak (ker škodi stanju tal ali voda), notranje površinske vode in podtalnico ter kakršno koli namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje, kot je določeno v Direktivi 2001/18/ES.

Področje uporabe

Odgovornost se pojavi v dveh scenarijih:

 • 1.

  Okoljska škoda, ki jo povzroči katera od dejavnosti, navedenih v Prilogi III k Direktivi, kot so:

  • energetska industrija,
  • proizvodnja in predelava kovin,
  • nekovinska industrija,
  • kemična industrija,
  • ravnanje z odpadki,
  • masovna proizvodnja celuloze, papirja in lepenke, barvanje tekstila in strojarne,
  • masovna proizvodnja mesnih in mlečnih izdelkov in drugih živil;
 • 2.

  Okoljska škoda (ali neposredna nevarnost take škode), povzročena zavarovanim vrstam in naravnim habitatom, ki je posledica poklicnih dejavnosti, ki niso navedene v Prilogi III, in namernega ali malomarnega ravnanja podjetja.

Izjeme

Izjeme vključujejo oboroženi spopad, naravno nesrečo, odgovornost za vrste okoljske škode, zajete v določenih mednarodnih konvencijah (npr. onesnaženje morja), in jedrska tveganja, zajeta v Pogodbi Euratom.

Preventivni in sanacijski ukrepi

 • Če obstaja neposredna nevarnost škode, mora podjetje nemudoma sprejeti potrebne preventivne ukrepe.
 • Če je škoda že nastala, mora podjetje o tem nemudoma obvestiti organe, sprožiti ukrepe za obvladovanje razmer, da bi preprečilo nadaljnjo okoljsko škodo in nevarnost za zdravje ljudi, ter sprejeti ustrezne sanacijske ukrepe.

Podjetje mora kriti stroške preventivnih ukrepov in sanacijskih ukrepov, razen v določenih okoliščinah, npr. če je škodo povzročila tretja stran kljub ustreznim varnostnim ukrepom ali če je škoda posledica ravnanja v skladu z uradnimi navodili.

Izvajanje

 • Izvedbeno poročilo iz leta 2016 obravnava izkušnje pri izvajanju direktive med letoma 2007 in 2013, vključno z vrednotenjem, opravljenim v okviru programa REFIT, tj. programa Evropske komisije za ustreznost in uspešnost predpisov.
 • Poročilo potrjuje, da je bila direktiva kljub temu, da še ni povsem uresničila svojega potenciala, učinkovita pri sanaciji okoljske škode in spodbujanju preventivnih ukrepov.

Spremenjena Uredba (EU) 2019/1010

Direktiva je bila spremenjena leta 2019 z Uredbo (EU) 2019/1010, ki usklajuje in poenostavlja obveznosti poročanja na področju okoljske zakonodaje. Nova pravila, ki so bila uvedena in veljajo od 26. junija 2019, so naslednja.

 • Države EU Komisiji poročajo o izkušnjah, pridobljenih pri uporabi te direktive. Podatki, ki jih morajo posredovati, so v Prilogi k direktivi in jih je treba zbrati do 30. aprila 2022 ter nato vsakih 5 let.
 • Do 30. aprila 2023 ter nato vsakih 5 let Komisija objavi vrednotenje, ki ga izvede za to direktivo na podlagi podatkov, ki jih posredujejo države EU.
 • Do 31. decembra 2020, mora Komisija oblikovati smernice za zagotovitev skupnega razumevanja pojma „okoljska škoda“, kot je opredeljen v tej direktivi.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Velja od 30. aprila 2004 in je morala postati zakon v državah EU do 30. aprila 2007.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (UL L 143, 30.4.2004, str. 56–75).

Nadaljnje spremembe Direktive 2004/35/ES so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za informativne namene.

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu na podlagi člena 18(2) Direktive 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (COM(2016) 204 final, 14.4.2016)

Delovni dokument služb Komisije: Vrednotenje direktive o okoljski odgovornosti v okviru programa REFIT – Spremni dokument – Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu na podlagi člena 18(2) Direktive 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (SWD(2016) 121 final, 14.4.2016)

Zadnja posodobitev 17.06.2020

Top