EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropska agenda za kulturo v svetu globalizacije

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Evropska agenda za kulturo v svetu globalizacije

Komisija predlaga novo evropsko agendo za kulturo, ki bo ustrezala izzivom globalizacije. Ta nova strategija je namenjena krepitvi kulturnega sodelovanja v Evropski uniji (EU). Osredotoča se na več konkretnih predlogov glede niza skupnih ciljev.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 10. maja 2007 o evropski agendi za kulturo v svetu globalizacije [COM(2007) 242 konč. – Še neobjavljeno v Uradnem listu].

POVZETEK

Kulturni sektor ima bistveno vlogo glede na številne vplive tega sektorja na socialnem, ekonomskem in političnem področju. Zato je kultura bistvena pri postopku evropskega združevanja.

Na podlagi teh vidikov in rezultatov spletnega posvetovanja z zainteresiranimi stranmi v kulturnem sektorju predlaga Komisija novo evropsko agendo za kulturo, ki se osredotoča na omejeno število ciljev. Za doseganje teh ciljev predlaga Komisija tudi nove mehanizme sodelovanja z državami članicami Evropske unije (EU) in med njimi, druge ravni upravljanja in civilne družbe.

Cilji nove evropske agende za kulturo temeljijo na treh prednostnih nalogah:

Kulturna različnost in medkulturni dialog

Podpirati je treba odprtost in izmenjavo med kulturami. Ob upoštevanju tega je cilj nove agende za kulturo spodbujanje:

 • mobilnosti umetnikov in strokovnjakov na področju kulture ter pretoka vseh umetniških izraznih sredstev,
 • krepitve medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga z razvojem sposobnosti, ki spadajo med ključne kompetence za vseživljenjsko učenje, kot so kulturna zavest in izražanje ter sporazumevanje v tujih jezikih.

Spodbujanje ustvarjalnosti v okviru lizbonske strategije za rast in delovna mesta

Kulturne dejavnosti prispevajo k dinamiki evropskega gospodarstva in konkurenčnosti EU. V kulturnem sektorju je na primer zaposlenih približno 5 milijonov ljudi v EU. V tem smislu predlaga Komisija naslednje cilje:

 • spodbujanje ustvarjalnosti v izobraževanju in vključevanje te razsežnosti med ukrepe za vseživljenjsko učenje,
 • krepitev organizacijskih sposobnosti v kulturnem sektorju s poudarkom na podjetništvu in usposabljanju kulturnega sektorja na področju upravljanja (inovativni viri financiranja, evropska razsežnost tržnih dejavnosti itd.),
 • vzpostavljanje učinkovitih partnerstev med kulturnim in drugimi sektorji (IKT, raziskave, turizem, socialna partnerstva itd.) za krepitev vpliva naložb v kulturo.

Kultura kot bistven sestavni del mednarodnih odnosov

V skladu s Konvencijo Unesca o zaščiti in spodbujanju raznovrstnosti kulturnega izražanja, ki jo je ratificirala EU in večina njenih držav članic, predlaga nova agenda o kulturi krepitev kulturne razsežnosti kot bistvenega sestavnega dela v zunanjih odnosih EU. Ta prednostna naloga je povezana z več ukrepi, katerih cilj je:

 • nadaljnji politični dialog na področju kulture in spodbujanje kulturnih izmenjav med državami članicami EU in državami, ki niso članice EU,
 • spodbujanje dostopa kulturnih dobrin in storitev iz držav v razvoju do svetovnih trgov s sporazumi o prednostni obravnavi ali ukrepi pomoči na področju trgovine,
 • izkoriščanje zunanjih odnosov za vzpostavljanje finančne in tehnične podpore (ohranitev kulturne dediščine, spodbujanje kulturnih dejavnosti po vsem svetu),
 • upoštevanje lokalne kulture v vseh projektih, ki jih financira EU,
 • spodbujanje vključevanja EU v delo mednarodnih organizacij s področja kulture in v proces Zavezništva civilizacij v okviru Združenih narodov.

Metode dela

Za uresničevanje teh ciljev si Komisija prizadeva za vzpostavitev strukturiranega dialoga s kulturnim sektorjem,, kar vključuje tudi umetnike in ustvarjalce do kulturnih dejavnosti. Zato Komisija predlaga:

 • identifikacijo vseh akterjev kulturnega sektorja,
 • vzpostavitev „kulturnega foruma“, ki bi združeval vse te zainteresirane strani,
 • reprezentativnost pogledov zainteresiranih strani v tem sektorju na evropski ravni,
 • vzpostavitev socialnega dialoga socialnih partnerjev v kulturnem sektorju,
 • kulturna razsežnost v javnih evropskih razpravah, predvsem preko stalnih predstavitev Komisije.

Ta nova strategija za kulturo in niz predlaganih ukrepov temeljita na tesnejšem sodelovanju EU in njenih držav članic prek mehanizma odprte metode usklajevanja (OMU). Poleg tega je cilj strategije vzpostavitev strukturiranega dialoga s kulturnim sektorjem.

Novo evropsko agendo za kulturo dopolnjujejo druge dejavnosti na področju kulture, kot je Evropsko leto medkulturnega dialoga 2008.

Ozadje

Kulturni sektor se je na evropski ravni že uporabil za spodbujanje kulture s programi, kot so „Kultura“, „Evropa za državljane“ in MEDIA.

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o izvajanju evropske agende za kulturo [COM(2010) 390 konč. – Neobjavljeno v Uradnem listu]. To poročilo obravnava napredek pri doseganju ciljev agende za kulturo na evropski in nacionalni ravni ter prve izkušnje z uporabo novih metod dela. Spodbujanje kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga vključuje različne teme in ukrepe, zlasti:

 • Evropsko leto medkulturnega dialoga 2008, ki je spodbudilo začetek izvajanja novih politik in nacionalnih struktur ter sprejetja sporazuma na ravni EU,
 • sporočilo Komisije iz leta 2008 o večjezičnosti, katerega cilj je zagotavljanje, da je jezikovna raznolikost prednost,
 • dostop do kulture z digitalizacijo, zaradi česar je bila leta 2008 vzpostavljena digitalna knjižnica Europeana, in predlogom za uvedbo znaka evropske dediščine.

Za spodbujanje kulture kot katalizatorja ustvarjalnosti so bile predstavljene številne pobude, zlasti:

 • Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti 2009, ki je omogočilo preučitev načinov, kako lahko kultura spodbudi gospodarsko in družbeno inovativnost,
 • študije o učinku kulture na ustvarjalnost, o podjetništvu v kulturnih in ustvarjalnih dejavnostih ter o prispevku kulture k regionalnemu in lokalnemu razvoju,
 • zelena knjiga (2010) o sredstvih za uresničevanje potenciala kulturnega sektorja in ustvarjanja.

Spodbujanje kulture v zunanjih odnosih EU je dobilo s sprejetjem agende nov zagon. Agenda vključuje:

 • novo strategijo Euromed za kulturo, ki je v postopku priprave,
 • znatna prizadevanja za obnovo kulturne dediščine v državah kandidatkah, predvsem s pomočjo civilni družbi prek instrumenta za predpristopno pomoč (IPA),
 • kulturni program vzhodnega partnerstva, ki se je začel izvajati leta 2010,
 • proces za okrepitev kulture v razvojnih ukrepih, ki se je začel izvajati leta 2009,
 • program MEDIA Mundus (2011–2013), ki se bo začel izvajati po končani izvedbi pripravljalnega ukrepa MEDIA International.

Prve izkušnje kažejo, da OMU na splošno zagotavlja učinkovito orodje za sodelovanje na področju kulture. Vendar se še ne uporablja dovolj dolgo, da bi lahko sprejeli dokončne ugotovitve. V prihodnosti bo treba sodelovanje še okrepiti, in sicer z ustreznimi delovnimi metodami. Strukturiran dialog na področju kulture poteka prek tematskih platform evropskih združenj in Evropskega kulturnega foruma. Tematske platforme so bile koristne zlasti za okrepitev dialoga v okviru sektorja. Kljub temu bodo v prihodnosti potrebni dodatni napori za vzpostavitev bolj ciljnih dialogov s civilno družbo.

See also

 • Spletna stran GD za izobraževanje in kulturo, ki je namenjena evropski agendi za kulturo (DE) (EN) (FR)

Zadnja posodobitev: 14.10.2010

Top