Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hedge skladi, skladi zasebnega kapitala – pravila za upravitelje

Hedge skladi, skladi zasebnega kapitala – pravila za upravitelje

POVZETEK:

Upravitelji alternativnih investicijskih skladov – Direktiva 2011/61/EU

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa pravni okvir za ureditev dovoljenj in nadzora upraviteljev nad vrsto alternativnih investicijskih skladov (UAIS), vključno s hedge skladi in zasebnim kapitalom.

KLJUČNE TOČKE

Izključenost iz področja uporabe: navedeni so številni subjekti, za katere se direktiva ne uporablja, med drugim:

holdinške družbe (kot so opredeljene v direktivi),

upravljanje pokojninskih skladov,

sheme soodločanja delavcev ali varčevalne sheme,

nadnacionalne institucije,

nacionalne centralne banke,

zavarovalne pogodbe.

Enotna licenca: UAIS lahko izdajo enotno licenco za svoje storitve v različnih državah EU na podlagi enega samega dovoljenja. Ko UAIS pridobi dovoljenje v eni državi EU in ravna v skladu s pravili direktive, lahko upravlja ali trži sklade profesionalnim vlagateljem po vsej EU.

Dovoljenja: da bi delovali v EU, morajo upravitelji skladov pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu v svoji matični državi EU. UAIS morajo za pridobitev dovoljenja imeti minimalno višino kapitala v obliki likvidnih ali kratkoročnih sredstev.

Depozitar: UAIS morajo zagotoviti, da skladi, ki jih upravljajo, imenujejo neodvisnega depozitarja, npr. banko ali investicijsko podjetje, ki je odgovorno za nadzor nad dejavnostmi sklada in zagotavljanje ustrezne zaščite sredstev sklada.

Obvladovanje tveganj in bonitetni nadzor: UAIS morajo pristojnim organom zagotoviti, da so njihove notranje ureditve dovolj stroge za obvladovanje tveganja. To vključuje zahtevo po rednem obveščanju o glavnih trgih in instrumentih, s katerimi trgujejo, glavnih izpostavljenostih in koncentracijah tveganja.

Obravnava vlagateljev: da bi spodbudili vestnost med vlagatelji, morajo UAIS zagotoviti jasen opis svoje naložbene politike, vključno z opisi vrst sredstev ter uporabo finančnega vzvoda. Vlagateljem mora biti na zahtevo na voljo letno poročilo za vsako finančno leto.

Skladi s finančnim vzvodom: direktiva uvaja posebne zahteve v zvezi s finančnim vzvodom, tj. uporabo dolga za financiranje naložb. Pristojni organi imajo pravico omejiti finančne vzvode, da bi zagotovili stabilnost finančnega sistema.

Skladi zasebnega kapitala: kadar AIS obvladuje družbo, ki ne kotira na borzi, ali izdajatelja, za UAIS veljajo določbe, ki ne dovoljujejo odprodaje po delih. UAIS mora v obdobju dveh let preprečiti vsako razdelitev, zmanjšanje kapitala, odkup delnic ali pridobivanje lastnih delnic družbe.

Skladi in upravitelji v tretjih državah: v skladu s pogoji iz direktive se enotna licenca lahko razširi na UAIS iz tretjih držav ter trženje skladov iz tretjih držav, ki jih upravljajo UAIS iz EU ali tretjih držav.

Neudeležba manjših skladov: države EU se lahko odločijo, da ne bodo uporabljale direktive za manjše UAIS, tj. za sklade z upravljanimi sredstvi do 100 milijonov EUR, če uporabljajo finančne vzvode, in s sredstvi do 500 milijonov EUR, če teh vzvodov ne uporabljajo. Vendar za manjše sklade veljajo minimalne zahteve za registracijo in poročanje.

Številni delegirani in izvedbeni ukrepi, ki jih je naknadno sprejela Evropska komisija, nudijo tehnične smernice za uporabo Direktive.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 21. julija 2011.

V nacionalno pravo držav EU jo je bilo treba prenesti do 22. julija 2013.

OZADJE

AKT

Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1–73)

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2011/61/EU so vključeni v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom (UL L 83, 22.3.2013, str. 1–95)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju prenosa pooblastil na Komisijo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 56 Direktive 2011/61/EU z dne 8. junija 2011 (COM(2015) 383 final z dne 3. avgusta 2015)

Zadnja posodobitev 28.10.2015

Top