EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropska agencija za upravljanje na zunanjih mejah – Frontex

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Evropska agencija za upravljanje na zunanjih mejah – Frontex

POVZETEK:

Uredba Sveta (ES) št. 2007/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba ustanavlja Frontex – Evropsko agencijo za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije.

Uredba (EU) št. 1168/2011 vnaša v izvirni akt spremembe, ki izboljšujejo celovito upravljanje zunanjih meja EU in krepijo sodelovanje med organi, ki izvajajo nacionalne mejne straže.

Dodatne spremembe, ki jih prinaša Uredba (EU) št. 656/2014, določajo pravila za varovanje zunanjih morskih meja v okviru operativnega sodelovanja, ki ga upravlja agencija Frontex.

KLJUČNE TOČKE

Naloge

Glavne naloge agencije Frontex so:

 • načrtovanje in usklajevanje skupnih operacij in hitrega posredovanja na mejah, ki jih vodi agencija s pomočjo osebja in opreme držav EU na morskih, kopenskih in zračnih zunanjih mejah;
 • usklajevanje skupnih operacij vrnitve tujih državljanov, ki se nezakonito zadržujejo v EU in državah schengenskega območja* ter jih nočejo prostovoljno zapustiti;
 • priprava skupnih standardov in orodij za usposabljanje nacionalnih mejnih straž;
 • izvajanje analiz tveganja (zaradi izboljšanja celovitega upravljanja zunanjih meja EU);
 • pomoč državam schengenskega območja, ki potrebujejo okrepljeno tehnično in operativno pomoč na zunanjih mejah (npr. humanitarne krize in reševanje na morju ali kadar se države soočajo z nesorazmernimi pritiski na svojih mejah);
 • razvoj zmogljivosti za hitro odzivanje, ki vključuje skupine evropskih mejnih policistov (glejte spodaj) ter zbirko podatkov o razpoložljivi opremi in zmogljivostih za krizne razmere.

Oprema

Agencija Frontex lahko opremo za nadzor meja (avtomobile, plovila, helikopterje itd.) kupi sama ali skupaj z državami EU.

Operativni načrt

Operativni načrt (ki se pripravi pred skupnimi operacijami, hitrim posredovanjem na mejah in poskusnimi projekti) mora vključevati vse vidike določene dejavnosti, na primer:

 • naloge in odgovornosti,
 • sestavo skupin,
 • dogovore glede poveljevanja in kontrole (npr. imena in čine pripadnikov mejnih straž države članice gostiteljice, odgovornih za sodelovanje z agencijo Frontex in gostujočimi uradniki iz drugih držav EU, ki delajo v skupnih operacijah),
 • ocenjevanje in poročanje o izrednih dogodkih ter veljavno pristojnost (npr.pri operacijah na morju) itd.

Skupine mejnih policistov EU

Skupine evropskih mejnih policistov se napotijo na skupne operacije, hitra posredovanja na mejah in poskusne projekte, ki jih usklajuje agencija Frontex.

Sestavljajo jih pripadniki mejnih straž iz držav EU, ki so strokovnjaki na različnih področjih upravljanja meja, vključno z:

 • mejno kontrolo,
 • varovanjem kopenskih in morskih meja,
 • odkrivanjem ponarejenih dokumentov,
 • odkrivanjem državljanstva nezakonitih priseljencev.

Sodelovanje

Agencija Frontex lahko sodeluje z Europolom, Evropskim azilnim podpornim uradom, Agencijo EU za temeljne pravice, organi držav, ki niso v EU, ter mednarodnimi organizacijami, kot sta Visoki komisar Združenih narodov za begunce in Mednarodna organizacija za migracije (IOM).

Eurosur

Leta 2013 je skladno z ločeno uredbo začel delovati Evropski sistem varovanja meja (Eurosur). Ta okvir za izmenjavo informacij je zasnovan tako, da omogoča boljše upravljanje zunanjih meja EU. Njegov namen je pomagati državam EU, in sicer tako da:

 • izboljšuje njihovo ozaveščenost in zmožnost odzivanja v boju proti čezmejnemu kriminalu;
 • rešuje nezakonito priseljevanje ter
 • varuje in rešuje življenja priseljencev na morju.

Agencija Frontex ima pomembno vlogo pri pripravi in analizi evropske slike razmer, tj. pregleda nedavnih dogodkov na mejah nekaterih držav EU, ki lahko pomagajo odkriti spreminjajoče se poti in nove načine, ki jih uporabljajo kriminalna omrežja.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. maja 2005.

OZADJE

Agencija Frontex je začela delovati leta 2005. Sedež ima v Varšavi na Poljskem.

V okviru evropske agende o migracijah je Evropska komisija decembra 2015 izdala predlog o oblikovanju Evropske agencije za mejno inobalno stražo . Sestavljali bi jo agencija Frontex in organi držav EU, odgovorni za upravljanje meja, omogočala pa bi celovitejše upravljanje zunanjih meja EU.

KLJUČNI POJEM

* Države schengenskega območja: evropske države, ki so podpisale sporazum, da odpravijo nadzor na mejah in dovolijo prosto gibanje vseh državljanov držav podpisnic, drugih držav EU in nekateri držav, ki niso v EU.

Države schengenskega območja so: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovenija, Slovaška, Španija, Švedska in Švica.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 349, 25.11.2004, str. 1–11)

Nadaljnje spremembe Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o vzpostavitvi Evropskega sistema varovanja meja (EUROSUR) (UL L 295, 6.11.2013, str. 11–26)

Zadnja posodobitev 02.05.2016

Top