Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pravila o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev do leta 2016

This summary has been archived and will not be updated. See 'Javno naročanje – pravila za vodni, energetski in prometni sektor ter sektor poštnih storitev' for an updated information about the subject.

Pravila o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev do leta 2016

Direktiva 2004/17/ES obravnava potrebo po zagotovitvi odpiranja trga in pravičnega ravnotežja pri izvajanju naročanja v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev. Čeprav jo je nadomestila Direktiva 2014/25/EU, Direktiva 2004/17/ES ostaja veljavna do prenosa besedila v državah članicah, najkasneje 18. aprila 2016.

AKT

Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev.

POVZETEK

Direktiva 2004/17/ES o posebnih sektorjih vode, električne energije, transporta in poštnih storitev (tako imenovani posebni sektorji) velja za naročila, izdana s strani naročnika v zadevnih sektorjih, za:

 • blago,
 • storitve,
 • gradnjo.

Ne velja pa za koncesije za gradnje in storitve, ki jih ureja Direktiva 2014/23/EU.

Naročniki

Direktiva o posebnih sektorjih velja za:

 • vse naročnike ali javna podjetja, ki poslujejo v energetskem sektorju (plin, električna energija, pridobivanje fosilnih goriv), vodnem in transportnem sektorju (vključno z zagotavljanjem transporta do pristanišč ali letališč) ter sektorju poštnih storitev;
 • vse naročnike, ki poslujejo v enem (ali več) izmed zgoraj naštetih sektorjev in imajo korist od posebnih ali izključnih pravic, ki jih podeli pristojni organ države članice.

Priloge k Direktivi vsebujejo neizčrpne sezname naročnikov.

Zadevne dejavnosti

Direktiva velja zlasti za zagotavljanje ali upravljanje stalnih omrežij, ki so namenjena zagotavljanju javnih storitev v naslednjih sektorjih:

 • proizvodnja, transport ali distribucija plina, toplote, električne energije ali pitne vode. Velja tudi za dobavo plina, toplote, električne energije in pitne vode takšnim omrežjem ter za pogodbe, povezane z dobavo ali čiščenjem vode, ki se uporablja za projekte hidrotehnike, namakanja ali melioracije;
 • prevoz z železnico, avtomatiziranimi sistemi, tramvaji, trolejbusi, avtobusi (pod določenimi pogoji) ali žičnicami.

Velja tudi za:

 • zagotavljanje poštnih storitev;
 • izkoriščanje geografskega prostora za namen iskanja in pridobivanja fosilnih goriv ali dobavo fosilnih goriv do letališč, pristanišč ali drugih transportnih terminalov za prevoznike po zraku, morju ali celinskih plovnih poteh.

Pomembno je opozoriti, da za oddana naročila v zadevnih sektorjih ta direktiva ne velja več, če obstaja učinkovita konkurenca, odobrena vsklepu, ki ga je sprejela Komisija o učinkoviti konkurenci v državi članici ali za določen sektor.

Pragove je treba preveriti vsako drugo leto

Direktiva velja za javna naročila z ocenjeno vrednostjo brez DDV-ja, ki je enaka ali večja od naslednjih pragov:

 • 414 000 EUR za javna naročila blaga in storitev,
 • 5 186 000 EUR za javna naročila gradenj.

Merila za oddajo naročil

Merila, ki so temelj za naročnike, so:

 • ali najnižja cena
 • ali, kjer se naročilo ponudi ekonomsko najugodnejšemu ponudniku, različna merila, povezana s predmetom naročila, med njimi: kakovost, cena, tehnična vrednost, okoljske značilnosti itd.

Obveznost objave in preglednosti

Ta obveznost se nanaša predvsem na objavo informativnih obvestil v skladu s standardnimi obrazci Komisije, dostopnimi v informacijskem sistemu za evropska javna naročila (SIMAP). Teh je več vrst:

 • obvestilo o objavi periodičnega obvestila (ni obvezno);
 • periodično informativno obvestilo (ki se ga lahko uporabi kot način javnega razpisa);
 • obvestilo o javnem naročilu ali razpisu (obvezno, ko način javnega razpisa ni ne periodično obvestilo ne obvestilo o obstoju sistema ugotavljanja usposobljenosti);
 • obvestilo o oddaji javnega naročila ali rezultatu razpisa (obvezno);
 • obvestilo o obstoju sistema ugotavljanja usposobljenosti (ki se ga lahko uporabi kot način javnega razpisa).

Naročnik mora biti za vsako naročilo zmožen upravičiti odločitve in hraniti vse ustrezne podatke vsaj štiri leta. Naročnik čim prej obvesti:

 • neuspešne kandidate o razlogih za zavrnitev njihovih prijav;
 • vsakega kandidata, ki ima odprto ponudbo, o prednostih uspešnega kandidata in o imenu izbranega gospodarskega subjekta.

Tehnične specifikacije

Tehnične specifikacije določajo značilnosti, zahtevane za material, blago ali storitev, da izpolnjujejo predviden namen. Navedene morajo biti v dokumentaciji javnega naročila (obvestilo o javnem naročilu, specifikacija ali dodatna dokumentacija) in ne smejo ustvarjati neupravičenih ovir za konkurenco.

Pogoji za sodelovanje

Evropska zakonodaja o javnem naročanju določa pogoje, ki jih je mogoče zahtevati za sodelovanje v javnem naročanju. Ti pogoji so namenjeni preverjanju sposobnosti gospodarskih subjektov za sodelovanje v naročilu na podlagi meril, povezanih s poslovno in finančno sposobnostjo ter poklicnimi in tehničnimi sposobnostmi.

Namen pogojev za sodelovanje je tudi boj proti goljufijam in korupciji. Gospodarske subjekte, ki so bili obsojeni sodelovanja v kriminalni združbi, korupcije, goljufije ali pranja denarja, naročnik sistematično izključi iz postopka oddaje javnega naročila.

Gospodarski subjekt je lahko izključen iz sodelovanja v javnem naročanju tudi, če:

 • je v stanju (ali postopku objave) stečaja, likvidacije, ukinitve ali prenehanja dejavnosti ali sodnega postopka prisilne poravnave;
 • je spoznan za krivega prestopka v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem;
 • je storil hudo strokovno napako;
 • ni izpolnil predpisov glede plačil prispevkov za socialno varstvo in davkov.

Postopki za oddajo javnega naročila

Za oddajo javnega naročila obstajajo različni postopki:

 • odprti postopek: ponudbo lahko predložijo vsi zainteresirani gospodarski subjekti;
 • omejeni postopek: zahtevo za sodelovanje lahko predložijo vsi gospodarski subjekti, ponudbo pa samo tisti, ki so povabljeni;
 • postopek s pogajanji: naročnik se pogovori z gospodarskim subjektom o njegovi izbiri in se pogaja o pogojih naročila.

Naročniki lahko v določenih posebnih primerih, navedenih v Direktivi, naročilo oddajo tudi brez predhodnega javnega razpisa.

Razpisi v sektorju storitev

Direktiva velja za razpise za naročila storitev nad 414 000 EUR.

Naročnik mora objaviti obvestilo o razpisu v skladu s predpisi za postopek oddaje javnega naročila in sme za projekte vedeti šele takrat, ko rok za načrtovano predstavitev že poteče.

Merila za oddajo so jasna, nediskriminatorna in zagotavljajo dejansko konkurenco. Izbirno komisijo morajo sestavljati tehnično usposobljene in neodvisne osebe.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2004/17/ES

30.4.2004

31.1.2006

UL L 134, 30.4.2004

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2005/51/ES

21.10.2005

31.1.2006

UL L 257, 1.10.2005

Uredba (ES) št. 2083/2005

1.1.2006

-

UL L 333, 20.12.2005

Uredba (ES) št. 1422/2007

1.1.2008

-

UL L 317, 5.12.2007

Direktiva 2009/81/ES

21.8.2009

21.8.2011

UL L 216, 20.8.2009

Uredba (ES) št. 1177/2009

1.1.2010

-

UL L 314, 1.12.2009

Uredba (ES) št. 1251/2011

1.1.2012

-

UL L 319, 2.12.2011

Uredba (ES) št. 1336/2013

1.1.2014

-

UL L 335, 14.12.2013

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2004/17/ES so vključeni v originalno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot referenca.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 28.3.2014).

Zadnja posodobitev: 02.06.2014

Top