EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Osebna zaščitna oprema

This summary has been archived and will not be updated. See 'Zagotavljanje varne osebne varovalne opreme za uporabnike' for an updated information about the subject.

Osebna zaščitna oprema

 

POVZETEK:

Direktiva 89/686/EGS – osebna zaščitna oprema

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Ta direktiva zajema osebno zaščitno opremo (OZO). Določa pogoje, ki urejajo dajanje te opreme v promet in njen prosti pretok v Evropski uniji (EU), ter osnovne zahteve, ki jih mora izpolnjevati OZO, da bi zagotovila varovanje zdravja in varnost uporabnikov.
 • Od držav EU zahteva, da sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da OZO, ki je dana v promet, varuje zdravje in zagotavlja varnost uporabnikov brez poseganja v zdravje ali varnost drugih posameznikov, domačih živali ali blaga.

KLJUČNE TOČKE

Opredelitev pojmov in področje uporabe

OZO je kakršna koli naprava ali sredstvo:

 • namenjeno temu, da ga bo posameznik nosil ali držal zaradi zaščite pred eno ali več nevarnostmi za zdravje in varnost (npr. sončna očala),
 • namenjeno strokovni in zasebni uporabi (na primer za šport, prosti čas ali uporabo v gospodinjstvu).

Direktiva se ne uporablja za:

 • OZO, ki jo ureja druga direktiva, namenjena doseganju enakih ciljev kakor ta direktiva v zvezi z dajanjem v promet, prostim pretokom blaga in varnostjo,
 • OZO, ki je namenjena ali izdelana za uporabo oboroženih sil ali za ohranjanje reda in miru,
 • OZO za samoobrambo,
 • OZO, ki je namenjena varovanju ali reševanju oseb na plovilih ali zrakoplovih, ki se ne nosi ves čas,
 • čelade in ščitnike za uporabnike dvo- ali trikolesnih motornih vozil.

Temeljne zahteve

 • Za zasnovo in izdelavo OZO veljajo temeljne zahteve za zdravje in varnost.
 • Temeljne zahteve, ki jim mora OZO izpolnjevati med izdelavo in pred dajanjem v promet, so:
  • splošne zahteve, ki veljajo za vso OZO,
  • dodatne zahteve, ki veljajo za nekatere vrste OZO (npr. na OZO, ki je izpostavljena staranju in pri kateri staranje vpliva na njeno učinkovitost, mora biti naveden datum izdelave),
  • dodatne zahteve, povezane z določenimi nevarnostmi (npr. plavajoči pripomočki: v predvidljivih okoliščinah uporabe ta OZO ne sme ovirati uporabnika pri gibanju, temveč mu mora še zlasti omogočiti, da lahko plava ali ukrepa, da se izogne nevarnosti ali reši druge osebe).

Usklajeni standardi

Ugotavljanje skladnosti in priglašeni organi

 • Ugotavljanje skladnosti OZO s temeljnimi zahtevami in drugimi predpisi te direktive je odgovornost:
  • bodisi organov, ki jih priglasijo države EU v skladu z nekaterimi minimalnimi merili ocenjevanja,
  • ali samih proizvajalcev.

Izjava o skladnosti in ES-oznaka

Države EU ne smejo prepovedati, omejiti ali ovirati dajanja v promet ali začetka uporabe OZO, ki ima ES-oznako, za katero:

 • proizvajalec lahko predloži ES-izjavo o skladnosti,
 • v primeru OZO, ki varuje pred manjšimi nevarnostmi, skladnost dokaže sam proizvajalec z ES-izjavo o skladnosti,
 • pri vseh drugih vrstah OZO priglašeni organ opravi ES-tipski preskus*,
 • za nekatere sestavne dele OZO, ki varujejo pred zelo resnimi nevarnostmi, npr. dihalne naprave, se prav tako uporablja postopek, katerega namen je zagotoviti skladnost s tipom proizvodnje. Za takšno OZO se zahteva certifikat ES-tipskega preskusa in
  • bodisi stalno spremljanje skladnosti z nadzori, s čimer se zagotovi, da so vzpostavljeni sistemi vodenja kakovosti, ki zagotavljajo skladnost proizvoda,
  • ali vsakoletno dajanje vzorcev za preskušanje skladnosti.

ES-oznako namesti proizvajalec ali njegov zastopnik s sedežem v EU.

Razveljavitev

Direktivo 89/686/EGS razveljavlja in nadomešča Uredba (EU) 2016/425 z učinkom od 21. aprila 2018.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 31. decembra 1991. Uporablja se od 1. julija 1992.

OZADJE

To direktivo dopolnjujejo direktive o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev, zlasti Direktiva 89/656/EGS o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo na delovnem mestu.

* KLJUČNI POJEM

Tipski preskus: postopek, s katerim odobreni nadzorni organ ugotovi in potrdi, da zadevni model OZO izpolnjuje ustrezne določbe te direktive.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 89/686/EGS z dne 21. decembra 1989 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z osebno zaščitno opremo (UL L 399, 30.12.1989, str. 18–38).

Nadaljnje spremembe Direktive 89/686/EGS so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS (UL L 81, 31.3.2016, str. 51–98).

Zadnja posodobitev 20.09.2016

Top