Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Zaščita rejnih živali

Go to the summaries’ table of contents

Zaščita rejnih živali

 

POVZETEK:

Direktiva 98/58/ES – zaščita rejnih živali

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Ta direktiva določa splošna pravila za zaščito rejnih živali, ne glede na vrsto.
 • Uporabljajo se za rejne živali, namenjene za proizvodnjo hrane, volne, kož, krzna ali za druge kmetijske namene, vključno z ribami, plazilci in dvoživkami.

KLJUČNE TOČKE

 • Vse države EU so ratificirale Evropsko konvencijo za zaščito rejnih živali. Njeni glavni členi se nanašajo na zagotavljanje nastanitve, krme in oskrbe v skladu s potrebami teh živali.
 • Države EU morajo pri pripravi in izvajanju zakonodaje EU, zlasti na področju kmetijske politike, upoštevati te zahteve za dobrobit živali.

Živali

Ta direktiva se uporablja za živali (vključno z ribami, plazilci in dvoživkami), ki se redijo za proizvodnjo hrane, volne, kož, krzna ali za druge kmetijske namene. Ne uporablja se za:

 • prostoživeče živali,
 • živali, ki so namenjene za uporabo na športnih ali kulturnih prireditvah (razstavah),
 • poskusne ali laboratorijske živali,
 • nevretenčarje.

Za več podatkov o posameznih kategorijah živali glejte tudi:

Pogoji reje

Države EU morajo sprejeti pravila za zagotavljanje, da lastniki ali imetniki živali skrbijo za dobrobit svojih živali in pazijo, da se živalim ne povzroča nepotrebna bolečina, trpljenje ali poškodbe. Na podlagi preteklih izkušenj in sedanjih znanstvenih dognanj se pogoji reje nanašajo na naslednje.

 • Osebje: za živali mora skrbeti zadostno število osebja, ki ima ustrezno strokovno znanje in spretnosti ter je za to usposobljeno.
 • Pregledi: vse živali v sistemih reje je treba pregledati najmanj enkrat na dan. Poškodovane ali bolne živali je treba nemudoma zdraviti in po potrebi izolirati v primernih prostorih.
 • Vodenje evidence: lastnik ali imetnik živali mora voditi evidenco o zdravljenju in jo hraniti vsaj tri leta.
 • Svoboda gibanja: vsem živalim, tudi če so privezane, priklenjene ali zaprte, je treba zagotoviti dovolj prostora za gibanje brez nepotrebnega trpljenja ali poškodb.
 • Objekti in prostori za nastanitev: materiali, ki se uporabljajo za gradnjo objektov, morajo biti takšni, da jih je mogoče očistiti in razkužiti. Kroženje zraka, koncentracijo prahu v zraku, temperaturo in relativno vlažnost zraka je treba ohranjati v sprejemljivih mejah. Živali v stavbah ne smejo biti nastanjene v stalni temi ali nenehno izpostavljene umetni razsvetljavi.
 • Avtomatska ali mehanska oprema: avtomatsko ali mehansko opremo, nujno za zdravje in dobrobit živali, je treba pregledati najmanj enkrat na dan. Če se uporablja umetni sistem prezračevanja, je treba zagotoviti ustrezen rezervni sistem za zagotavljanje zadostnega kroženja zraka.
 • Krma, voda in druge snovi: živali morajo imeti kakovostno in primerno prehrano v zadostni količini in v rednih časovnih intervalih. Prepovedane so vse druge snovi, razen tistih za terapevtske ali preventivne namene ali za zootehnično zdravljenje. Poleg tega mora oprema za krmljenje in napajanje čim bolj zmanjšati tveganje kontaminacije.
 • Pohabljenja: veljajo nacionalna pravila za pohabljenje.
 • Načini reje: načini reje, ki povzročajo trpljenje ali poškodbe, se ne smejo uporabljati, razen če je njihov učinek minimalen, kratek ali jih izrecno dovolijo nacionalni organi. Ne sme se rediti živali, če je to škodljivo za njeno zdravje ali dobrobit.

Inšpekcijski pregledi

Države EU morajo sprejeti potrebne ukrepe za zagotavljanje, da pristojni nacionalni organi izvajajo inšpekcijske preglede. O teh inšpekcijskih pregledih morajo poročati Evropski komisiji, ki bo poročila uporabila za oblikovanje predlogov za usklajevanje inšpekcijskih pregledov.

Ocenjevanje in izvajanje

Komisija mora na vsakih pet let poročati Svetu o izvajanju te direktive in predložiti ustrezne predloge za izboljšanje. Svet sprejme poročilo s kvalificirano večino.

Države EU smejo ohraniti ali uveljaviti strožje predpise.

Uredba o uradnem nadzoru

Uredba (EU) 2017/625, nova zakonodaja EU o izvajanju uradnega nadzora živil in krme, spreminja nekatere manjše tehnične podrobnosti direktive. Te spremembe začnejo veljati 14. decembra 2019.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 8. avgusta 1998. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 31. decembra 1999.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 1998 o zaščiti rejnih živali (UL L 221, 8.8.1998, str. 23–27).

Nadaljnje spremembe Direktive 98/58/ES so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1–142).

Glejte prečiščeno različico.

Odločba Komisije 2006/778/ES z dne 14. novembra 2006 o minimalnih zahtevah za zbiranje podatkov med inšpekcijskimi pregledi proizvodnih enot, kjer se gojijo nekatere rejne živali (UL L 314, 15.11.2006, str. 39–47).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 13.11.2017

Top