EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) – zagotavljanje varne hrane in krme v EU

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) – zagotavljanje varne hrane in krme v EU

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 178/2002 – splošna načela in zahteve živilske zakonodaje, ustanovitev Evropske agencije za varnost hrane in postopki za varnost hrane

Uredba (EU) 2019/1381 – preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Ta uredba, ki je znana kot uredba o splošni živilski zakonodaji, krepi predpise o varnosti živil in krme v EU.
 • Ustanavlja tudi Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA), ki zagotavlja podporo znanstvenemu testiranju in ocenjevanju živil in krme.
 • Uredba ne zajema pridelave na kmetiji za zasebno rabo ali za domače ravnanje z živili.

KLJUČNE TOČKE

 • V prodajo se ne smejo dajati živila, ki so nevarna za zdravje ali neustrezna za prehrano. Upoštevajo se naslednji dejavniki:
  • običajni pogoji uporabe živila s strani potrošnika;
  • informacije, ki jih je potrošnik prejel;
  • kratkoročni in dolgoročni učinki na zdravje;
  • kumulativni toksični učinki;
  • posebna zdravstvena preobčutljivost posebnih skupin potrošnikov, kadar je živilo namenjeno tej skupini.
 • Če katero koli živilo ali krma, ki je del serije, ni varno, se predpostavlja, da celotna serija ni varna.
 • Živilska zakonodaja velja za vse faze živilske verige, od pridelave, predelave, prevoza in distribucije do dobave. Živilska dejavnost mora zlasti:
  • zagotoviti sledljivost živil, krme in živali, namenjenih za proizvodnjo hrane, v vseh fazah pridelave in distribucije;
  • takoj umakniti živila ali krmo iz prometa ali odpoklicati izdelke, ki so že dobavljeni, če se štejejo za škodljive za zdravje;
  • obvestiti ustrezne organe in po potrebi potrošnike.
 • Agencija EFSA zagotovi znanstveno in strokovno podporo Evropski komisiji in državam EU na vseh področjih, ki vplivajo na varnost živil. Odgovorna je tudi za usklajevanje ocen tveganja, prepoznavanje nastajajočih tveganj in svetovanje pri obvladovanju kriznih razmer.
 • Kadar je tveganje ugotovljeno po analizi zdravstvenih tveganj, lahko države EU in Komisija sprejmejo začasne previdnostne ukrepe v skladu z visoko ravnjo varovanja zdravja.
 • Sistem hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF), ki vključuje države EU, Komisijo in agencijo EFSA, zagotavlja izmenjavo informacij o:
  • ukrepih za omejitev prometa živil ali njihov umik s trga;
  • sprejetih ukrepih za preprečevanje, omejevanje in uvedbo posebnih pogojev za dajanje v promet ali morebitno uporabo živil ali krme;
  • zavrnitvi serije uvoženih živil.
 • Te informacije morajo po potrebi biti na voljo tudi javnosti.
 • Kadar živila ali krma pomenijo resno in neobvladljivo tveganje za zdravje ali okolje, lahko nujni zaščitni ukrepi Komisije vključujejo ustavitev trgovine z izdelkom ali njegovega uvoza. Države EU lahko sprejmejo podobne ukrepe, če Komisiji ne uspe sprejeti ukrepov.
 • Skupaj z agencijo EFSA in državami EU mora Komisija sestaviti splošni načrt za obvladovanje kriznih razmer, da zajame razmere, v katerih standardni zaščitni ukrepi za nujne primere ne zadoščajo. Kadar je ugotovljen tak primer, mora Komisija takoj ustanoviti krizno enoto, ki določi možnosti za varovanje zdravja ljudi.
 • Cilj EU je tudi varovati potrošnike pred goljufivimi ali zavajajočimi praksami v prometu z živili, kot je ponarejanje živil (na primer konjsko meso v izdelkih iz govejega mesa), in potrošnikom zagotoviti podlago za obveščeno izbiro v zvezi z živili.

Uredba (EU) 2019/1381 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU spreminja zlasti Uredbo (ES) št. 178/2002. Prizadeva si za naslednje:

 • Zagotavljanje večje preglednosti: javnost bo imela samodejni dostop do vseh podpornih študij in informacij, predloženih z zahtevkom, naslovljenim na agencijo EFSA, npr. do vseh študij, ki podpirajo zahtevek za odobritev nosilca živilske dejavnosti, čim prej v postopku ocenjevanja tveganja. Ustrezno utemeljene zaupne informacije se ne razkrijejo. V posvetovanja o teh predloženih študijah bodo vključeni tudi deležniki in širša javnost. Prejete povratne informacije bodo agenciji EFSA omogočile dostop do največje možne zbirke dokazov, preden izda svoje znanstveno mnenje.
 • Krepitev neodvisnosti in trdnosti predloženih znanstvenih študij: agencija EFSA bo pred predložitvijo vlog obveščena o vseh študijah ob njihovem naročilu zaradi prihodnjega postopka predložitve vlog. S tem se zagotovi, da podjetja, ki predložijo vlogo za odobritev, zagotovijo vse ustrezne informacije in ne prikrivajo neugodnih študij. Agencija EFSA bo zagotavljala tudi splošne nasvete vlagateljem, zlasti malim in srednjim podjetjem, pred predložitvijo dokumentacije. Komisija lahko od agencije EFSA zahteva, da naroči dodatne študije za namene preverjanja v izjemnih okoliščinah, ko se sprožajo resne polemike ali si rezultati nasprotujejo. Komisija bo izvedla tudi misije za ugotavljanje dejstev, da bi preverila skladnost laboratorijev z veljavnimi standardi za izvajanje študij, predloženih agenciji EFSA. Rezultati misij za ugotavljanje dejstev se predstavijo v poročilu o pregledu.
 • Krepitev upravljanja in znanstvenega sodelovanja: države EU, civilna družba in Evropski parlament bodo ustrezno zastopani v upravnem odboru agencije EFSA in vključeni v njeno upravljanje. Države EU bodo spodbujale razvoj znanstvenih zmogljivosti agencije EFSA, na primer s skupnimi projekti in izmenjavo dobre prakse, in bodo izvajale promocijske dejavnosti, da zagotovijo vključitev najboljših neodvisnih strokovnjakov v delo agencije EFSA.
 • Razvoj celovitega obveščanja o tveganju: z izvedbenim aktom bo sprejet splošni načrt za obveščanje o tveganju, da se zagotovi celovit okvir za obveščanje o tveganju med postopkom analize tveganja, skupaj z odprtim dialogom med vsemi zainteresiranimi stranmi.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uredba (ES) št. 178/2002 se uporablja od 21. februarja 2002.

Nova pravila iz Uredbe (EU) 2019/1381 o spremembi se uporabljajo od 27. marca 2021.

OZADJE

Uredba (EU) 2019/1381 spreminja tudi osem drugih sektorskih aktov (tj. aktov o posebnih povezanih sektorjih) v zvezi z vidiki preglednosti:

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNA DOKUMENTA

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1–24).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 178/2002 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (EU) 2019/1381 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 1829/2003, (ES) št. 1831/2003, (ES) št. 2065/2003, (ES) št. 1935/2004, (ES) št. 1331/2008, (ES) št. 1107/2009, (EU) 2015/2283 in Direktive 2001/18/ES (UL L 231, 6.9.2019, str. 1–28).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L 117, 5.5.2017, str. 1–175).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L 327, 11.12.2015, str. 1–22).

Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1–50).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 1–6).

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L 338, 13.11.2004, str. 4–17).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L 268, 18.10.2003, str. 29–43).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L 268, 18.10.2003, str. 1–23).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 22.10.2019

Top