EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropa 2020: Strategija za rast in zaposlovanje

Evropa 2020: Strategija za rast in zaposlovanje

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2010) 2020 final) – Evropa 2020 Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast

KAJ JE NAMEN STRATEGIJE EVROPA 2020?

Cilj strategije Evropa 2020 je zagotoviti, da bo gospodarska oživitev Evropske unije (EU) po gospodarski in finančni krizi podprta z vrsto reform in bo do leta 2020 zgrajena trdna podlaga za rast in ustvarjanje delovnih mest. Strategija poleg strukturnih pomanjkljivosti gospodarstva EU ter gospodarskih in socialnih vprašanj upošteva tudi dolgoročnejše težave zaradi globalizacije, pritiskov na vire in staranja prebivalstva.

KLJUČNE TOČKE

 • Strategija Evropa 2020 bi morala omogočiti, da EU doseže rast, ki bo:
  • pametna – z razvojem znanja in inovacij,
  • trajnostna – na podlagi bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki učinkoviteje izkorišča vire,
  • vključujoča – namenjena krepitvi zaposlenosti ter socialne in teritorialne kohezije.
 • EU si je zastavila pet glavnih ciljev, s katerimi bi dosegla ta prizadevanja do leta 2020:
  • povečanje stopnje zaposlenosti prebivalstva, starega od 20 do 64 let, na vsaj 75 %,
  • vlaganje 3 % bruto domačega proizvoda v raziskave in razvoj,
  • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 20 %, povečanje deleža obnovljivih virov energije na 20 % in povečanje energetske učinkovitosti za 20 %,
  • zmanjšanje stopnje šolskega osipa na manj kot 10 % in povečanje deleža terciarne stopnje na vsaj 40 %,
  • zmanjšanje števila ljudi, ogroženih zaradi revščine ali socialne izključenosti, za 20 milijonov.
 • Cilje strategije Evropa 2020 podpira tudisedem vodilnih pobud na evropski ravni in v državah EU: Unija inovacij, Mladi in mobilnost, Evropski program za digitalne tehnologije, Evropa, gospodarna z viri, Industrijska politika za dobo globalizacije, Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta ter Evropska platforma za boj proti revščini.
 • Dodatni vzvodi za doseganje ciljev strategije Evropa 2020 na evropski ravni so še enotni trg, proračun EU in evropska zunanja politika.

Izvajanje strategije v okviru evropskega semestra

 • Strategija Evropa 2020 se izvaja prek širših smernic ekonomskih politik držav EU in EU (Priporočilo Sveta (EU) 2015/1184) ter smernic za politike zaposlovanja držav EU (Sklep Sveta (EU) 2015/1848).
 • Države EU so bile pozvane, da cilje Evropa 2020 prenesejo v nacionalne cilje. Vsako leto v aprilu države objavijo programe nacionalnih reform, v katerih navedejo ukrepe, ki so jih sprejele za doseganje teh nacionalnih ciljev.
 • Evropska komisija odgovarja za spremljanje napredka. Predstavlja pregled letne rasti, ocenjuje programe reform držav EU in podaja posebna priporočila za vsako državo posebej.

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije – Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (COM(2010) 2020 final, 3.3.2010).

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Ocena izvajanja strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast (COM(2014) 130 final, 5.3.2014).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki: Ukrepi za stabilnost, rast in delovna mesta (COM(2012) 299 final, 30.5.2012).

Sklepi Evropskega sveta v Bruslju z dne 25. in 26. marca 2010

Priporočilo Sveta (EU) 2015/1184 z dne 14. julija 2015 o širših smernicah ekonomskih politik držav članic in Evropske unije (UL L 192, 18.7.2015, str. 27–31).

Sklep Sveta (EU) 2015/1848 z dne 5. oktobra 2015 o smernicah za politike zaposlovanja držav članic za 2015 (UL L 268, 15.10.2015, str. 28–32).

Zadnja posodobitev 07.02.2017

Top