EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Začasna in premična delovišča

Začasna in premična delovišča

 

POVZETEK:

Direktiva 92/57/EGS – minimalne varnostne in zdravstvene zahteve na začasnih ali premičnih gradbiščih

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Namen te direktive je spodbujati boljše delovne razmere na gradbiščih, na katerih so lahko delavci izpostavljeni posebno velikim tveganjem.
 • Zahteva naslednje:
  • upoštevanje vprašanj varnosti in zdravja pri načrtovanju in organizaciji projektov;
  • vzpostavitev verige odgovornosti, ki povezuje vse vključene osebe, da se preprečijo vsa tveganja.
 • To je osma posebna direktiva v smislu Okvirne direktive 89/391/EGS, ki uvaja splošna pravila za spodbujanje izboljšav zdravja in varnosti delavcev pri delu.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Direktiva se uporablja za začasna ali premična gradbišča* na vseh javnih in zasebnih področjih dejavnosti, vključno z industrijskimi, kmetijskimi, komercialnimi, upravnimi, storitvenimi, izobraževalnimi, kulturnimi in razvedrilnimi dejavnostmi.

Ne uporablja se za vrtanje in pridobivanje naravnih surovin v bazičnih industrijskih panogah.

Varnostni in zdravstveni načrt

Naročnik* ali nadzornik projekta* mora:

 • imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu za katero koli gradbišče, na katerem je prisoten več kakor en pogodbeni izvajalec. Ta koordinator zagotovi, da se pred postavitvijo gradbišča sestavi varnostni in zdravstveni načrt;
 • poslati predhodno prijavo (sestavljeno v skladu s Prilogo III k direktivi) za gradbišča, na katerih je predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na katerih hkrati dela več kakor 20 delavcev ali na katerih predvideni obseg dela presega 500 oseb/dni.

Priprava projekta

Naročnik ali nadzornik projekta mora uporabiti splošna načela preventive iz Direktive 89/391/EGS in varnostni načrt:

 • med pripravljalno fazo projekta na gradbišču;
 • pri izbiri arhitektonskih in organizacijskih vidikov;
 • med raznimi fazami dela.

Koordinatorji morajo:

 • zagotoviti izvajanje splošnih načel preventive;
 • izdelati varnostni in zdravstveni načrt;
 • pripraviti dokumentacijo, ki vsebuje podatke o varnosti in zdravju pri delu, ki jih je treba upoštevati med izvajanjem katerih koli nadaljnjih del.

Izvajanje projekta

Koordinatorji morajo med izvajanjem:

 • zagotoviti, da delodajalci in samozaposlene osebe* uporabljajo ustrezna načela preventive in se ravnajo po varnostnem in zdravstvenem načrtu, kadar je to potrebno;
 • organizirati sodelovanje med delodajalci glede varnosti in zdravja pri delu;
 • preveriti pravilno izvajanje delovnih postopkov;
 • sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da se le pooblaščenim osebam dovoli vstop na gradbišče.

Odgovornosti naročnikov, nadzornikov projekta in delodajalcev

Tudi kadar je imenovan koordinator, imata naročnik ali nadzornik projekta odgovornosti glede varnosti in zdravja pri delu:

 • delodajalci morajo izpolnjevati minimalne zahteve varnosti in zdravja pri delu, ki se uporabljajo za gradbišča, kot so določene v Prilogi IV (vidiki, kot so napeljave za distribucijo energije, poti in izhodi v sili, prezračevanje, temperatura, prometne poti, sanitarni prostori in oprema itd.). Upoštevati morajo tudi navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;
 • samozaposlene osebe morajo izpolnjevati varnostne zahteve, predvsem glede uporabe delovne opreme in osebne varovalne opreme.

Obveščanje delavcev, posvetovanje z delavci in njihovo sodelovanje

V skladu z Direktivo 89/391/EGS je treba delavce in/ali njihove predstavnike:

 • obvestiti na razumljiv način o vseh ukrepih, sprejetih za njihovo varnost in zdravje na gradbišču;
 • se z njimi posvetovati o zadevah, ki jih zajema ta direktiva, kadar je to potrebno.

Direktiva o spremembah

Direktiva 2007/30/ES je poenostavila zahteve za poročanje Evropski komisiji glede izvajanja Direktive 89/391/EGS in njenih različnih posebnih direktiv. Države EU morajo vsakih pet let pripraviti enotno poročilo o izvajanju vseh teh direktiv.

Študija o izvajanju direktive je bila objavljena leta 2017.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja ose d 17. julija 1992, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 31. decembra 1993.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Začasna ali premična gradbišča: katero koli gradbišče, na katerem se izvajajo zidarska ali gradbena dela (v Prilogi I k direktivi je kratek seznam takšnih del).
Naročnik: katera koli fizična ali pravna oseba, za katero se izvaja projekt.
Nadzornik projekta: katera koli fizična ali pravna oseba, ki je odgovorna za projekt in/ali izvajanje in/ali nadzorovanje izvajanja projekta in ki dela v imenu naročnika.
Samozaposlena oseba: katera koli oseba razen delavca ali delodajalca, ki z opravljanjem strokovne dejavnosti prispeva k izvedbi projekta.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 92/57/EGS z dne 24. junija 1992 o izvajanju minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtev na začasnih ali premičnih gradbiščih (osma posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 245, 26.8.1992, str. 6–22).

Nadaljnje spremembe Direktive 92/57/EGS so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1–8).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 26.11.2018

Top