Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost

 

POVZETEK:

Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti

Direktiva (EU) 2018/2002 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen Direktive 2012/27/EU in njene spremembe je prilagoditi energetsko pravo EU ciljem energetske učinkovitosti in podnebnim ciljem do leta 2030 ter prispevati k strategiji energetske unije, da se:

 • zmanjša odvisnost EU od uvoza energije;
 • zmanjšajo emisije;
 • spodbujajo delovna mesta in rast;
 • krepijo pravice potrošnikov in
 • ublaži energetska revščina.

KLJUČNE TOČKE

Namen Direktive 2012/27/EU je izboljšati energetsko učinkovitost za 20 % do leta 2020 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 in vključuje zahtevo, da vse države EU za dosego tega določijo nacionalne cilje povečanja energetske učinkovitosti. Spodbuja energetsko učinkovitost* po vsej EU s skupnim okvirom ukrepov, ki zajemajo celotno energetsko verigo, od proizvodnje do distribucije in končne porabe.

Ta direktiva, kakor je bila revidirana z Direktivo (EU) 2018/2002, je skupaj z revidirano direktivo o obnovljivih virih energije in novo uredbo o upravljanju del svežnja čista energija za vse Evropejce.

Glavne spremembe direktive iz leta 2012 vključujejo:

 • doseganje 32,5-odstotnega cilja povečanja energetske učinkovitosti do leta 2030 in nadaljnja izboljšanja po tem letu;
 • odpravo preprek na energetskem trgu, ki ovirajo učinkovitost pri oskrbi z energijo in rabi energije;
 • države EU morajo določiti svoje nacionalne prispevke za leto 2020 in 2030;
 • države EU bodo od leta 2020 potrebovale storitvena podjetja, ki bodo potrošnikom pomagala vsako leto porabiti 0,8 % manj energije (za Malto in Ciper 0,24 %) ter bodo pritegnila zasebne naložbe in podprla nove konkurente na trgu;
 • jasnejše predpise o merjenju in obračunavanju energije, ki krepijo pravice potrošnikov, zlasti oseb, ki živijo v večstanovanjskih stavbah;
 • države EU morajo imeti pregledna, javno dostopna pravila o delitvi stroškov za storitve ogrevanja, hlajenja in tople vode v večstanovanjskih in večnamenskih stavbah, kjer so te storitve skupne;
 • krepitev socialnih vidikov energetske učinkovitosti z upoštevanjem energetske revščine pri oblikovanju programov za energetsko učinkovitost in alternativnih ukrepov.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktiva 2012/27/EU se uporablja od 4. decembra 2012, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 5. junija 2014.

Direktiva (EU) 2018/2002 se uporablja od 24. decembra 2018, države EU pa jo morajo v nacionalno pravo večinoma prenesti do 25. junija 2020. To ne velja samo za nekatera spremenjena pravila, za katera je rok za prenos 25. oktober 2020. Ta se nanašajo na:

 • merjenje porabe plina in elektrike;
 • merjenje za ogrevanje, hlajenje in sanitarno toplo vodo;
 • individualno merjenje ter delitev stroškov za ogrevanje, hlajenje in sanitarno toplo vodo;
 • zahteve v zvezi z daljinskim odčitavanjem;
 • informacije o obračunu za plin in elektriko;
 • informacije o obračunu in porabi za ogrevanje, hlajenje in sanitarno toplo vodo;
 • stroške dostopa do informacij o merjenju in obračunu ter porabi za elektriko in plin;
 • stroške dostopa do informacij o merjenju in obračunu ter porabi za ogrevanje, hlajenje in sanitarno toplo vodo;
 • minimalne zahteve za obračunavanje in informacije o obračunu na podlagi dejanske porabe elektrike in plina (v Prilogi VII) in
 • novo Prilogo VIIa o minimalnih zahtevah za informacije o obračunu in porabi ogrevanja, hlajenja in sanitarne tople vode.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Energetska učinkovitost: razmerje med doseženim učinkom, storitvijo, blagom ali proizvedeno energijo ter količino vložene energije.

GLAVNA DOKUMENTA

Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1–56).

Nadaljnje spremembe Direktive 2012/27/EU so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva (EU) 2018/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (UL L 328, 21.12.2018, str. 210–230).

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki – Čista energija za vse Evropejce (COM(2016) 860 final z dne 30. novembra 2016).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki – Okvirna strategija za trdno energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost (COM(2015) 80 final z dne 25. februarja 2015).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in svetu – Izvajanje direktive o energetski učinkovitosti – smernice Komisije (COM(2013) 762 final z dne 6. novembra 2013).

Zadnja posodobitev 11.01.2019

Top