EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Izvajanje pobude za mala in srednja podjetja

Izvajanje pobude za mala in srednja podjetja

 

POVZETEK:

Izvedbeni sklep 2014/660/EU – vzorec sporazuma o financiranju za prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja skupnim finančnim instrumentom za neomejeno jamstvo in listinjenje v korist malih in srednjih podjetij

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Namen tega sklepa je zagotoviti:

  • da bodo finančni instrumenti EU, ki podpirajo mala in srednja podjetja (MSP) lahko zagotovili hiter odziv z oblikovanjem vzorca sporazuma za zagotovitev enotnih pogojev in enake obravnave državam EU, ki uporabljajo sredstva;
  • skladnost pravil za prispevek teh sredstev s katerim koli posameznim sporazumom o financiranju, ki ga sklenejo sodelujoče države EU in Evropska investicijska banka (EIB) ali Evropski investicijski sklad (EIS), kakor tudi skladnost pravil iz sporazumov o prenosu pooblastil glede drugih sredstev v okviru programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) in programa Obzorje 2020.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Sklep določa vzorec sporazuma o financiranju za finančni prispevek:

Pravila

Pravila za vzorec sporazuma o financiranju so določena v Prilogi k Sklepu. Zajemajo številne elemente, ki vključujejo:

  • merila za upravičenost in izključitev iz novega dolžniškega financiranja*;
  • splošna načela, povezana z izvajanjem in upravljanjem dveh finančnih instrumentov;
  • ozemeljsko področje uporabe;
  • minimalne učinke finančnega vzvoda, mejnike in kazni;
  • naloge in obveznosti EIS;
  • izbiro finančnih posrednikov in operativne sporazume;
  • upravljanje;
  • prispevke.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Ta sklep se uporablja od 13. septembra 2014.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Skupni finančni instrumenti za neomejeno jamstvo: zagotavljajo neomejena portfeljska jamstva in predvideno delno kapitalsko olajšavo bankam za oblikovanje novih portfeljev posojil. Originatorji v tem primeru prenesejo ugodnosti instrumenta na MSP v obliki sprejetja strank z višjim tveganjem, manjših zahtev glede zavarovanja in/ali nižjega določanja cen.
Listinjenje: transakcije podprto s portfeljem obstoječih posojil. Originatorji se v tem primeru izrecno strinjajo, da bodo opravili novo financiranje EU v MSP v zadevnih regijah v skladu z merili upravičenosti, in sicer iz sredstev, ki so jih v strukturo prispevali skladi EU.
Novo dolžniško financiranje: nova posojila, zakupi ali jamstva za končne prejemnike, ki jih v skladu s pogoji iz operativnih sporazumov uredi finančni posrednik najpozneje do 31. decembra 2023.

GLAVNI DOKUMENT

Izvedbeni sklep Komisije 2014/660/EU z dne 11. septembra 2014 o vzorcu sporazuma o financiranju za prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja skupnim finančnim instrumentom za neomejeno jamstvo in listinjenje v korist malih in srednjih podjetij (UL L 271, 12.9.2014, str. 58–92).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 289–302).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1301/2013 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104–173).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 1287/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) (2014–2020) in o razveljavitvi Sklepa št. 1639/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 33–49).

Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338–436).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1–337).

Glejte prečiščeno različico.

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1–96).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 01.02.2019

Top