EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uveljavljanje pravil EU o agroživilski verigi

Uveljavljanje pravil EU o agroživilski verigi

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2017/625 – uradni nadzor v agroživilski verigi

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Uredba določa skupna pravila Evropske unije (EU) o uradnem nadzoru za zagotovitev pravilne uporabe in izvrševanja zakonodaje o agroživilski verigi za varovanje zdravja ljudi, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin.
 • Uredba uvaja bolj usklajen in dosleden sistem uradnega nadzora in izvršilnih ukrepov v agroživilski verigi ter utrjuje načelo nadzora na podlagi tveganja.

KLJUČNE TOČKE

Agroživilska veriga

Uredba vključuje pravila o uradnem nadzoru vseh nosilcev živilske dejavnosti in dejavnosti proizvodnje krme od primarnih proizvajalcev do trgovcev na drobno in dostavljavcev hrane, vključno z žlahtnitelji/rejci, pridelovalci in trgovci.

Področje uporabe

 • Uredba zajema uradni nadzor, ki ga izvajajo nacionalni organi pregona in s katerim se preverja skladnost s pravili o agroživilski verigi v zvezi z:
  • živili ter varnostjo, zanesljivostjo in neoporečnostjo živil v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije;
  • uporabo genetsko spremenjenih organizmov zaradi proizvodnje živil in krme;
  • krmo in varnostjo krme v vseh fazah proizvodnje, predelave, distribucije in uporabe;
  • zdravjem in dobrobitjo živali;
  • ekološko pridelavo in označevanjem.
 • Uredba zajema tudi uvoz nekaterih živali in blaga iz:
  • držav zunaj EU, ki jih je treba pregledati na mejnih kontrolnih točkah EU, in
  • blaga, ki se prodaja prek spleta.
 • Uredba zajema tudi uradni nadzor za preverjanje skladnosti uvoženih živali in proizvodov živalskega izvora z nekaterimi pravili o uporabi zdravil za uporabo v veterinarski medicini.

Sistem, ki temelji na tveganju

 • Uredba določa nadzorni sistem, ki temelji na tveganju in ki omogoča nacionalnim organom pregona, da izvajajo uradni nadzor tam, kjer je ta najpotrebnejši.
 • Na splošno bo za zagotovitev njegove učinkovitosti ta nadzor nenapovedan.

Dobrobit živali

 • Uradni nadzor se nanaša na pravila glede dobrobiti živali, vključno med prevozom, zakolom in vzrejo.
 • Evropska komisija lahko sprejme zakonodajo za prilagoditev pravil o uradnem nadzoru, da bi izpolnila posebne potrebe na področju dobrobiti živali.
 • Ustanovijo se referenčni centri EU za dobrobit živali, ki:
  • pomagajo državam članicam EU pri izvajanju njihovega uradnega nadzora z:
   • opravljanjem znanstvenih in tehničnih študij,
   • izvajanjem programov usposabljanja,
   • izmenjavo ugotovitev raziskav in informacij o tehničnih inovacijah;
  • zagotavljajo znanstveno in strokovno znanje o metodah za ocenjevanje in izboljšanje dobrobiti živali.

Sodelovanje med državami članicami

 • Uredba pojasnjuje in krepi pravila o sodelovanju in upravni pomoči med državami članicami.
 • Države članice morajo zagotoviti izmenjavo informacij med nacionalnimi organi in drugimi organi pregona, javnim tožilcem in sodnimi organi o morebitnih primerih neskladnosti.
 • Celostni sistem upravljanja za uradni nadzor bo vključeval vse obstoječe (in prihodnje) računalniške sisteme, ki jih upravlja Komisija.

Preglednost

Nacionalni organi morajo objavljati letna poročila.

Financiranje

Pravila za izračun pristojbin za uradni nadzor zagotavljajo, da države članice ustrezno financirajo svoj nadzorni sistem in da pristojbine ne presegajo stroškov izvajanja uradnega nadzora.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 14. decembra 2019 za večino členov Uredbe, kot so členi o področju uporabe, opredelitvah pojmov, pravilih za pristojne organe, financiranju uradnega nadzora in izvršilnih ukrepih pristojnih organov.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1–142).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) 2017/625 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/405 z dne 24. marca 2021 o določitvi seznamov tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vstop nekaterih živali in blaga, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 114, 31.3.2021, str. 118–150).

Glej konsolidirano različico.

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/466 z dne 30. marca 2020 o začasnih ukrepih za obvladovanje tveganj za zdravje ljudi, živali in rastlin ter dobrobit živali pri nekaterih resnih motnjah v nadzornih sistemih držav članic zaradi koronavirusne bolezni (COVID-19) (UL L 98, 31.3.2020, str. 30–33).

Glej prečiščeno različico.

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1014 z dne 12. junija 2019 o določitvi podrobnih pravil glede minimalnih zahtev za mejne kontrolne točke, vključno s kontrolnimi središči, ter za obliko, kategorije in okrajšave, ki se uporabljajo pri oblikovanju seznama mejnih kontrolnih točk in kontrolnih točk (UL L 165, 21.6.2019, str. 10–22).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1012 z dne 12. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z odstopanjem od pravil o določitvi kontrolnih točk in minimalnih zahtev za mejne kontrolne točke (UL L 165, 21.6.2019, str. 4–7).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1081 z dne 8. marca 2019 o določitvi pravil za posebne zahteve glede usposabljanja za osebje za izvajanje nekaterih fizičnih pregledov na mejnih kontrolnih točkah (UL L 171, 26.6.2019, str. 1–4).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/624 z dne 8. februarja 2019 o posebnih pravilih za izvajanje uradnega nadzora proizvodnje mesa ter za pridelovalna območja in območja za ponovno nasaditev živih školjk v skladu z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 131, 17.5.2019, str. 1–17).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/631 z dne 7. februarja 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z ustanovitvijo referenčnih laboratorijev Evropske unije za škodljive organizme rastlin (UL L 105, 25.4.2018, str. 1–2).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/329 z dne 5. marca 2018 o določitvi referenčnega centra Evropske unije za dobrobit živali (UL L 63, 6.3.2018, str. 13–14).

Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1–208).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L 189, 27.6.2014, str. 1–32).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1–29).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1–50).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L 300, 14.11.2009, str. 1–33).

Glej konsolidirano različico.

Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi (UL L 303, 18.11.2009, str. 1–30).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva Sveta 2008/120/ES z dne 18. decembra 2008 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito prašičev (kodificirana različica) (UL L 47, 18.2.2009, str. 5–13).

Glej konsolidirano različico.

Direktiva Sveta 2008/119/ES z dne 18. decembra 2008 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet (kodificirana različica) (UL L 10, 15.1.2009, str. 7–13).

Glej konsolidirano različico.

Direktiva Sveta 2007/43/ES z dne 28. junija 2007 o določitvi minimalnih pravil za zaščito piščancev, ki se gojijo za proizvodnjo mesa (UL L 182, 12.7.2007, str. 19–28).

Glej konsolidirano različico.

Uredba (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1–16).

Glej konsolidirano različico.

Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) št. 1255/97 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1–44).

Glej konsolidirano različico.

Direktiva Sveta 1999/74/ES z dne 19. julija 1999 o minimalnih standardih za zaščito kokoši nesnic (UL L 203, 3.8.1999, str. 53–57).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 1998 o zaščiti rejnih živali (UL L 221, 8.8.1998, str. 23–27).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 28.10.2021

Top