EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obzorje 2020: pravila za sodelovanje in razširjanje (2014-2020)

Obzorje 2020: pravila za sodelovanje in razširjanje (2014-2020)

Ta uredba določa pravila za sodelovanje v programu Evropske unije za raziskave in inovacije - Obzorje 2020 ter pravila, ki urejajo izkoriščanje in razširjanje rezultatov.

AKT

Uredba (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014-2020) - Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/2006.

POVZETEK

Uredba obravnava:

  • sodelovanje v posrednih dejavnostih na področju raziskav in inovacij, ki se izvajajo v skladu z Uredbo (EU) št. 1291/2013, tj. v ukrepih, ki jih financira EU in ki jih izvajajo udeleženci. Uredba ne obravnava neposrednih raziskav, ki jih izvaja Skupno raziskovalno središče Komisije;
  • način uporabe in razširjanja rezultatov raziskav.

Oblike financiranja

Te vključujejo:

  • nepovratna sredstva (neposredne finančne prispevke iz proračuna EU udeležencem, izbranim prek razpisov za zbiranje predlogov),
  • nagrade (finančna sredstva, ki se podelijo po izteku natečaja),
  • naročanje (na primer naročila javnih organov za raziskave in razvoj, s katerimi lahko raziskave usmerijo neposredno v določene potrebe javnega sektorja),
  • finančne instrumente (na primer lastniški ali navidezni lastniški instrumenti, posojila ali jamstva ali drugi instrumenti na osnovi delitve tveganja, ki se lahko kombinirajo z nepovratnimi sredstvi).

Subjekti, upravičeni do nepovratnih sredstev

Osnovno pravilo je, da lahko v ukrepu sodeluje vsak subjekt, tj. fizična ali pravna oseba (ne glede na kraj sedeža), ali mednarodna organizacija, in sicer pod pogoji, ki so določeni v tej uredbi, ustreznem delovnem programu in razpisu. Minimalni pogoji pa določajo, da v dejavnosti lahko sodelujejo vsaj trije posamezni subjekti, ki imajo sedež v različnih državah EU ali pridruženih državah, pri čemer pa je mogoče določiti odstopanja ali dodatne pogoje.

Predlogi za nepovratna sredstva

Predloge je načeloma mogoče predložiti po objavi razpisov, ki določajo časovne omejitve in roke, v okviru katerih je treba prijavitelje obvestiti o rezultatu postopka ocenjevanja in okvirnem datumu podpisa sporazumov o nepovratnih sredstvih (rok za dodelitev nepovratnih sredstev znaša skupaj osem mesecev od zadnjega dne za predložitev, razen v ustrezno utemeljenih primerih). Izdajo se lahko tudi skupni razpisi za projekte, ki jih skupaj financirajo države zunaj EU ali mednarodne organizacije, in sicer na prednostnih področjih skupnega interesa in pričakovane vzajemne koristi zaradi jasne dodane vrednosti za EU. Posebna podpora pa je na voljo tudi za mala in srednje velika podjetja prek razpisov, objavljenih v okviru namenskega instrumenta za MSP.

Ocenjevanje predlogov za nepovratna sredstva

Neodvisni strokovnjaki, predvsem iz raziskovalnih in akademskih skupnosti, ocenijo predložene predloge na podlagi odličnosti, vpliva ter kakovosti in učinkovitosti izvajanja. Predloge nato razvrstijo, na podlagi te razvrstitve pa se opravi izbor. Odbori morajo biti raznoliki z vidika spretnosti, izkušenj in znanja, pa tudi nacionalnosti in spola. Komisija sistematično pregleda predloge, ki odpirajo etična vprašanja.

Sporazum o nepovratnih sredstvih in izvajanje

Izbrani udeleženci, ki prejmejo finančna sredstva, sklenejo sporazum o nepovratnih sredstvih, v katerem so določene pravice in obveznosti vsake podpisnice. Vsa komunikacija z udeleženci, vključno s sklenitvijo sporazumov o nepovratnih sredstvih, poteka prek elektronskega sistema komuniciranja, ki ga vzpostavi Komisija ali ustrezni organ financiranja.

Udeleženci izvajajo ukrepe v skladu s sporazumom o nepovratnih sredstvih, pri tem pa uporabljajo ustrezna sredstva, po potrebi tudi oddajo del tretjim osebam in podizvajalcem. V primeru konzorcija se en član imenuje za koordinatorja in glavno točko za stike med konzorcijem in Komisijo.

Financiranje ukrepov

Uredba v primeru nepovratnih sredstev določa, da financiranje ne more presegati skupnih upravičenih stroškov, od katerih se odštejejo prihodki, kot je opredeljeno v finančni uredbi EU (člen 126). Prispevek EU se lahko razlikuje in znaša 70-100 % skupnih upravičenih stroškov.

Uporaba rezultatov

  • Rezultati ostanejo last udeležencev, ki so jih ustvarili. Rezultate je treba zaščititi, kadar jih je mogoče izkoristiti za komercialne namene ali za namene industrije. Posebna pravila se uporabljajo, kadar udeleženci ne nameravajo uporabiti zaščite ali kadar nameravajo zaščito svojih rezultatov opustiti.
  • Od prejemnikov finančnih sredstev EU se pričakuje, da bodo svoje rezultate izkoristili, predvsem s prenosom ali podeljevanjem licenc. Prav tako se pričakuje, da bodo svoje rezultate začeli čim prej razširjati. Vse dodatne obveznosti se določijo v sporazumu o nepovratnih sredstvih.
  • Udeleženec ima pravico brezplačnega dostopa do rezultatov drugega udeleženca v istem ukrepu, če jih potrebuje za izvedbo svojega dela v okviru dejavnosti ali za izkoriščanje lastnih rezultatov. Institucije, organi ali agencije EU imajo zaradi ustrezno utemeljenega razvijanja, izvajanja in spremljanja politik in programov EU pravico dostopa le do rezultatov udeleženca, ki je prejel finančna sredstva EU. Te pravice dostopa EU so omejene na nekomercialno in nekonkurenčno uporabo in so brezplačne.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 1290/2013

23.12.2013

-

UL L 347, 20.12.2013, str. 81-103

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014-2020) - Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (Uradni list UL L 347, 20.12.2013, str. 104-173).

Sklep Sveta z dne 3. decembra 2013 o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014-2020) - Obzorje 2020 in razveljavitvi odločb 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES in 2006/975/ES (2013/743/EU) (Uradni list L 347, 20.12.2013, str. 965-1041).

Zadnja posodobitev: 25.06.2014

Top