Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropski sklad za regionalni razvoj (2014-2020)

Evropski sklad za regionalni razvoj (2014-2020)

Uredba opredeljuje načela, pravila in standarde za izvajanje Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter obseg naložb za rast in delovna mesta ter za teritorialno sodelovanje v obdobju 2014-2020.

AKT

Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006

POVZETEK

Splošni cilji

Cilj ESRR je spodbujati usklajen, uravnotežen in trajnosten razvoj Evropske unije (EU) z odpravljanjem nekaterih razlik v stopnjah razvoja med regijami.

Posebna podpora iz ESRR bo namenjena reševanju težav v regijah z neugodnimi naravnimi razmerami (otoki, gorata ali redko poseljena območja) ter v najbolj oddaljenih regijah zaradi njihove oddaljenosti.

Upravičenost

Do podpore so upravičene regije vseh držav članic, vendar je dodelitev odvisna od prednostnih nalog EU in vrste regije.

Ključne teme

Naložbe ESRR bodo osredotočene na štiri ključne tematske sklope:

inovacije in raziskave,

informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT),

podpora malim in srednjim podjetjem (MSP),

spodbujanje nizkoogljičnega gospodarstva.

Vrste naložb

Naložbe v MSP za ustvarjanje in ohranjanje trajnih delovnih mest;

v vse vrste podjetij na področju inovacij in raziskav, nizkoogljičnega gospodarstva in IKT, pri katerih so vključena MSP;

v infrastrukturo, ki zagotavlja osnovne storitve na področju energije, okolja, prometa in IKT pa tudi na področju sociale, zdravstva in izobraževanja, ter

v razvoj endogenega potenciala.

Skupni proračun

Proračun za obdobje 2014-2020 znaša več kot 185 milijard EUR.

Politične in proračunske prednostne naloge

Zgornji štirje tematski sklopi so zelo pomembni pri dodelitvi sredstev ESRR, ki so odvisna od kategorije regije.

Regije so opredeljene z vidika njihovega BDP, izraženega v odstotku povprečja EU:

bolj razvite regije: BDP presega 90 % povprečja;

regije v prehodu: BDP med 75 in 90 % povprečja;

manj razvite regije: BDP pod 75 % povprečja.

V bolj razvitih regijah (regijah v prehodu) (manj razvitih regijah) je treba vsaj 80 % (60 %) (50 %) vseh sredstev iz ESRR v vsaki državi dodeliti za najmanj dva od štirih ključnih tematskih sklopov, in sicer inovacije in raziskave, MSP, IKT in nizkoogljično gospodarstvo; zaradi velikega pomena projektov s področja nizkoogljičnega gospodarstva je treba tem v vsaki državi nameniti vsaj 20 % (15 %) (12 %) vseh sredstev ESRR.

Najmanj 5 % sredstev ESRR je namenjenih za trajnostni urbani razvoj. Na ravni EU se oblikuje mreža za urbani razvoj za spodbujanje povezovanja in izmenjave izkušenj na področju trajnostnega urbanega razvoja.

Izvajanje

ESRR se na nacionalni ravni izvaja s pomočjo sedemletnih programov. Ti so del partnerskega sporazuma z EU, ki zajema pet evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI): ESRR, Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). Sporazum pripravi država članica v sodelovanju s partnerji, ki zastopajo regionalne in lokalne organe oblasti ter različne družbene, gospodarske, okoljske in druge interese.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 1301/2013

21.12.2013

-

UL L 347, 20.12.2013

POVEZANI AKTI

Izvedbeni sklep Komisije 2014/99/EU z dne 18. februarja 2014 o določitvi seznama regij, upravičenih do financiranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada, ter držav članic, upravičenih do financiranja iz Kohezijskega sklada, za obdobje 2014-2020 (UL L 50, 20.2.2014)

Zadnja posodobitev: 12.05.2014

Top