EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov

Dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Namen te uredbe je pojasniti in poenostaviti pravila mednarodnega cestnega prevoza potnikov na ozemlju EU in pogoje, pod katerimi lahko prevozniki nerezidenti opravljajo nacionalni prevoz oseb v državi EU.
 • Spreminja Uredbo (ES) št. 561/2006 o času vožnje v sektorju cestnega prevoza (glej povzetek).
 • Razveljavlja in nadomešča Uredbo (EGS) št. 684/92 in Uredbo (ES) št. 12/98.

KLJUČNE TOČKE

Svoboda opravljanja storitev

Prevoznik sme izvajati mednarodne linijske prevoze, vključno s posebnimi linijskimi prevozi in občasnimi avtobusnimi prevozi, brez diskriminacije na podlagi državljanstva ali kraja sedeža, če:

 • je v državi EU, v kateri ima sedež, pooblaščen za izvajanje linijskih prevozov v skladu s pogoji o dostopu do trga, ki so določeni v nacionalni zakonodaji,
 • izpolnjuje pravila EU o dovoljenju za opravljanje poklica cestnega prevoznika potnikov v domačem in mednarodnem prometu,
 • izpolnjuje zakonske zahteve glede standardov za voznike in vozila.

Licenca EU (Skupnosti)

 • Za opravljanje mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov se zahteva licenca EU, ki jo izdajo pristojni organi države EU, v kateri ima prevoznik sedež.
 • Licenca se izda na ime prevoznika za obdobje, ki se lahko podaljša do največ deset let, in ni prenosljiva.
 • Države EU lahko odločijo, da licenca EU velja tudi za domače prevoze.

Linijski prevozi, za katere se zahteva dovoljenje

 • Dovoljenja se izdajo na ime prevoznika za obdobje do pet let in niso prenosljiva. Vendar lahko pooblaščeni prevoznik storitev opravlja prek podizvajalca, če se s tem strinjajo pristojni organi v državi EU, v kateri je točka odhoda.
 • Dovoljenja se izda s soglasjem pristojnih organov držav EU, v katerih potniki vstopajo ali izstopajo. V dovoljenju je treba določiti:
  • vrsto prevoza,
  • progo,
  • postajališče in vozni red ter
  • rok veljavnosti.
 • Imetniku omogočajo opravljanje linijskih prevozov na ozemljih vseh držav EU, prek katerih potekajo prevozne poti.
 • Dovoljenja, vključno s podaljšanjem in spremembo dovoljenja, se odobri, razen če:
  • prosilec ni sposoben izvršiti prevoza z opremo, ki mu je neposredno na razpolago,
  • prosilec ne izpolnjuje nacionalne ali mednarodne zakonodaje o cestnem prometu,
  • v primeru podaljšanja pogoji za dovoljenje niso izpolnjeni,
  • država EU odloči, da bi zadevni prevoz resno vplival na obstojnost primerljivega prevoza, za katerega se uporablja eno ali več javnih naročil,
  • država EU odloči, da glavni namen storitve ni prevoz potnikov med različnimi državami EU.
 • Razen v primeru višje sile* mora prevoznik, ki opravlja linijske prevoze, sprejeti vse ukrepe, da zagotovi prevozno storitev, ki izpolnjuje standarde glede stalnosti, rednosti in zmogljivosti, ter izpolnjevati druge pogoje, ki jih določi pristojni organ.

Kabotaža *

Kabotaža je dovoljena za naslednje prevoze:

 • nacionalni cestni prevoz potnikov, ki ga prevoznik začasno opravlja v državi EU gostiteljici;
 • pobiranje ali odlaganje potnikov v isti državi EU v okviru mednarodnih linijskih prevozov pod pogojem, da to ni glavni namen teh prevozov.

Kontrole in kazni

 • Prevozniki, ki opravljajo linijski prevoz, morajo izdati posamične ali skupne vozovnice, na katerih so navedene točke odhoda in prihoda, čas veljavnosti vozovnice in voznina.
 • Kadar pride do hujše kršitve zakonodaje EU o cestnem prometu, morajo pristojni organi države EU, v kateri je sedež zadevnega prevoznika, sprejeti ustrezne ukrepe za nadaljnjo obravnavo zadeve, ki lahko vključujejo opomin ali naložitev upravnih kazni.
 • Če cestni prevoznik nerezident resno krši zakonodajo EU o cestnem prometu, država EU, v kateri pride do kršitve, pošlje pristojnim organom v državi EU, v kateri je sedež cestnega prevoznika, opis kršitve, kategorijo, vrsto in resnost kršitve ter naložene kazni.
 • Vse resne kršitve je treba vnesti v nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza.

Pandemija COVID-19

Uredba (EU) 2020/698 določa posebne in začasne ukrepe zaradi izbruha COVID‐19 glede obnovitve ali podaljšanja nekaterih potrdil, spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil ter odloga nekaterih rednih preverjanj in rednih usposabljanj na nekaterih področjih prometne zakonodaje. Uredba podaljšuje veljavnost licence Skupnosti, določene v Uredbi (EU) št. 1073/2009, za šest mesecev.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja od 4. decembra 2011. Uredba (ES) št. 1073/2009 prenavlja in nadomešča uredbi (EGS) št. 684/92 in (ES) št. 12/98 (in njene nadaljnje spremembe).

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Višja sila: neobičajne in nepredvidljive okoliščine, ki jih ni povzročil zadevni prevoznik in katerih posledicam se kljub ustrezni skrbnosti ni bilo mogoče izogniti.
Kabotaža: nacionalni prevoz potnikov, ki ga opravljajo prevozniki nerezidenti.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (prenovitev) (UL L 300, 14.11.2009, str. 88–105).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1073/2009 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2020/698 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o posebnih in začasnih ukrepih zaradi izbruha COVID‐19 glede obnovitve ali podaljšanja nekaterih potrdil, spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil ter odloga nekaterih rednih preverjanj in rednih usposabljanj na nekaterih področjih prometne zakonodaje (UL L 165, 27.5.2020, str. 10–24).

Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 11.4.2006, str. 1–14).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 30.07.2020

Top