EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Varstvo potrošnikov pred nedovoljenimi pogoji v pogodbah

Varstvo potrošnikov pred nedovoljenimi pogoji v pogodbah

 

POVZETEK:

Direktiva 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah

Direktiva (EU) 2019/2161 o spremembi Direktive 93/13/EGS in direktiv 98/6/ES, 2005/29/ES ter 2011/83/EU zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Direktiva 93/13/EGS varuje potrošnike v EU pred nedovoljenimi pogoji, ki bi lahko bili vključeni v standardno pogodbo za prodano blago ali ponujene storitve. Uvaja pojem „dobre vere“, da bi se izognila morebitnemu znatnemu neravnotežju v vzajemnih pravicah in obveznostih.
 • Kot del Novega dogovora za potrošnike je Direktiva 93/13/EGS spremenjena z Direktivo (EU) 2019/2161, katere cilj je posodobiti potrošniško pravo in izboljšati njegovo uveljavitev.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva 93/13/EGS

 • Zadevno blago in storitve, okoliščine transakcije in vse druge pogoje je treba upoštevati pri presoji, ali je določba v pogodbi dovoljena ali ne.
 • Dejanska cena, plačana za blago ali storitve, se pri tej oceni ne upošteva, razen če zadevni pogoj ni jasen in razumljiv.
 • Direktiva vsebuje nedokončni in okvirni seznam nedovoljenih pogojev. Ti vključujejo zahtevo, da mora kupec plačati nerazumno nadomestilo ali ravnati v skladu s pogoji, ki jih ni imel časa v celoti proučiti pred podpisom pogodbe.
 • Besedilo vseh pisnih pogodb mora biti sestavljeno v jasnem, razumljivem jeziku. V primeru dvoma glede pomena pogoja je treba slednjega razlagati na način, ki je ugoden za potrošnika.
 • Pogodbeni pogoji, ki veljajo za nedovoljene, za potrošnike niso zavezujoči, preostali del pogodbe pa ostane veljaven, če je to pravno mogoče.
 • Države EU morajo zagotoviti učinkovita pravna sredstva, da preprečijo nadaljnjo uporabo nedovoljenih pogojev v pogodbah.
 • Organizacije in posamezniki, ki imajo pravni interes pri zaščiti pravic potrošnikov, se lahko obrnejo na sodišče, da preprečijo nadaljnjo uporabo nedovoljenih pogojev.
 • Leta 2019 je Evropska komisija izdala Obvestilo o smernicah glede razlage in uporabe Direktive 93/13/EGS. Te služijo za strukturirano predstavitev bogate sodne prakse Sodišča Evropske unije o tej direktivi, da bi omogočile učinkovito uporabo direktive v državah EU in Evropskega gospodarskega prostora.

Kazni

 • Direktiva (EU) 2019/2161 o spremembi zahteva, da države EU uvedejo učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni za kaznovanje trgovcev, ki kršijo pravila o nedovoljenih pogodbenih pogojih, ki temeljijo na sklopu parametrov. Ta merila vključujejo:
  • naravo, težo, obseg in trajanje kršitve;
  • vsak ukrep trgovca za ublažitev ali odpravo škode, ki so jo utrpeli potrošniki;
  • morebitne predhodne kršitve trgovca;
  • kazni, ki so trgovcu izrečene za isto kršitev v drugih državah EU v čezmejnih zadevah, kadar so informacije o takih kaznih na voljo prek mehanizma, vzpostavljenega z Uredbo (EU) 2017/2394 (glej povzetek).
 • Po novi direktivi morajo biti države EU sposobne uvesti učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni v zvezi z usklajenimi ukrepi na podlagi Uredbe (EU) 2017/2394, ko ugotovijo velike čezmejne kršitve, ki vplivajo na potrošnike v več državah EU. Kazni lahko dosežejo 4 % prometa trgovca ali 2 milijona EUR, kadar podatki o prometu trgovca niso na voljo.

OD KDAJ SE TI DIREKTIVI UPORABLJATA?

 • Direktiva 93/13/EU se uporablja od 16. aprila 1993, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 31. decembra 1994.
 • Direktivo (EU) 2019/2161 o spremembi morajo države EU prenesti v nacionalno pravo do 28. novembra 2021. Države EU morajo predpise uporabljati od 28. maja 2022.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNA DOKUMENTA

Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL L 95, 21.4.1993, str. 29–34).

Nadaljnje spremembe Direktive 93/13/EGS so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva (EU) 2019/2161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in direktiv 98/6/ES, 2005/29/ES ter 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil Unije o varstvu potrošnikov (UL L 328, 18.12.2019, str. 7–28).

POVEZANI DOKUMENTI

Obvestilo Komisije – Smernice glede razlage in uporabe Direktive Sveta 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL C 323, 27.9.2019, str. 4–92).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru – Nov dogovor za potrošnike (COM(2018) 183 final z dne 11. aprila 2018).

Uredba (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (UL L 345, 27.12.2017, str. 1–26).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 10.03.2020

Top