EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Emisije hlapnih organskih spojin v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil

Emisije hlapnih organskih spojin v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil

 

POVZETEK:

Direktiva 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Cilj te direktive ali „direktive o barvah“ je omejiti skupno vsebnost hlapnih organskih snovi (HOS*) zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil. S tem bi se preprečilo ali zmanjšalo onesnaževanje zraka zaradi prispevka HOS k tvorjenju ozona v troposferi, tj. najnižji plasti Zemljine atmosfere.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva opredeljuje tehnične specifikacije za nekatere barve in lake (razen aerosolov) ter proizvode za ličenje vozil. To so predvsem premazi, ki se nanašajo na stavbe ali vozila. Ti proizvodi so navedeni v podkategorijah iz Priloge I k Direktivi.

Ta direktiva dopolnjuje Uredbo (ES) št. 1272/2008 o označevanju kemičnih snovi in pripravkov ter državam EU nalaga odgovornost za zagotavljanje, da se zadevni proizvodi dajo v prodajo samo, kadar njihova vsebnost HOS ne presega mejnih vrednosti, določenih v Prilogi II k Direktivi (ki segajo od 30 do 750 gramov/liter (g/l) za barve in lake), in kadar izpolnjujejo zahteve glede označevanja. Na etiketi morata biti navedeni:

  • podkategorija proizvoda in ustrezna mejna vrednost HOS v g/l,
  • najvišja vsebnost HOS v g/l proizvoda v stanju, pripravljenem za uporabo.

Priloga II k Direktivi vsebuje tudi seznam najvišjih mejnih vrednosti vsebnosti HOS za proizvode za ličenje vozil. Evropska komisija bo prilagodila ta seznam ob upoštevanju tehničnega napredka.

Države EU morajo poročati o rezultatih programa spremljanja, da bi dokazale skladnost z direktivo, ter dovoljenih kategorijah in količinah proizvodov. Poročilo morajo Komisiji predložiti vsakih pet let. Države morajo dovoliti prosti pretok teh proizvodov, ki v svojem stanju, pripravljenem za uporabo, izpolnjujejo zahteve Direktive. Določiti morajo tudi sankcije za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih v skladu s to direktivo, in zagotoviti njihovo izvajanje.

Komisija je predložila Evropskemu parlamentu in Svetu to poročilo, ki preučuje:

  • širše možnosti za znižanje vsebnosti HOS v proizvodih, ki so izven področja uporabe Direktive, vključno z aerosoli za barve in lake;
  • možno uvedbo (v drugi fazi) nadaljnjega znižanja vsebnosti HOS v proizvodih za ličenje vozil;
  • kakršen koli nov vidik družbenoekonomskega vpliva druge faze, kot je predvideno za barve in lake.

Komisija je predložila tudi poročilo, ki upošteva tehnološki razvoj pri izdelavi barv, lakov in proizvodov za ličenje vozil. To poročilo preučuje širši obseg in možnosti za izvedbo nadaljnjih znižanj vsebnosti HOS v proizvodih, ki jih ta direktiva zajema, vključno z možnim razlikovanjem med barvami, ki se uporabljajo za notranjost in zunanjost.

Z direktivo o barvah je bila spremenjena prejšnja direktiva o emisijah topil HOS (Direktiva 1999/13/ES, ki je bila razveljavljena z direktivo o industrijskih emisijah 2010/75/EU), ki poddejavnost „ličenje vozil“ (barvanje cestnih vozil, ki se izvaja v okviru popravila, obnove ali dekoracije vozila zunaj proizvodnih obratov) odpravlja iz njenega področja uporabe. Ta dejavnost zdaj sodi na področje uporabe direktive o barvah.

Taka skladnost se izjemoma („odstopanje“) ne zahteva za barve, lake in proizvode za ličenje vozil, namenjene za uporabo:

  • za dejavnosti, navedene v Prilogi VII (del I) k Direktivi 2010/75/EU in regulirane v skladu s poglavjem V Direktive, ali
  • za obnovo in vzdrževanje stavb in starinskih vozil zgodovinske in kulturne vrednosti.

Zahteve za spremljanje in poročanje je od 16. julija 2021 razveljavila in nadomestila Uredba (EU) 2019/1020 o nacionalni strategiji za nadzor trga.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 30. aprila 2004, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 30. oktobra 2005.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Hlapna organska snov (HOS): vse organske spojine, ki imajo pri običajni sobni temperaturi visok parni tlak in začetno vrelišče, nižje od 250 °C, zaradi česar veliko število molekul izhlapi in vstopi v zrak.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil ter o spremembi Direktive 1999/13/ES (UL L 143, 30.4.2004, str. 87–96).

Nadaljnje spremembe Direktive 2004/42/ES so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L 169, 25.6.2019, str. 1–44).

Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremembi Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi Direktive 2001/81/ES (UL L 344, 17.12.2016, str. 1–31).

Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenovitev) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17–119).

Nadaljnje spremembe Direktive 2010/75/EU so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1–1355).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (UL L 309, 27.11.2001, str. 22–30).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 25.10.2019

Top