EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Najvišje stopnje radioaktivnega onesnaževanja za živila

Najvišje stopnje radioaktivnega onesnaževanja za živila

 

POVZETEK:

Uredba (Euratom) 2016/52 – najvišje dovoljene stopnje radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali katerem koli drugem radiološkem izrednem dogodku

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa najvišje dovoljene stopnje radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali katerem koli drugem radiološkem izrednem dogodku.

Uredba razveljavlja uredbi (Euratom) št. 3954/87, (Euratom) št. 944/89 in (Euratom) št. 770/90. Vsa obstoječa sklicevanja na razveljavljene akte je treba obravnavati kot sklicevanja na to uredbo.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Uredba zajema najvišje dovoljene stopnje za živila, manj pomembna živila* in živalsko krmo.

Najvišje dovoljene stopnje onesnaževanja

 • Če Evropska komisija prejme uradne informacije o jedrski nesreči ali katerem koli drugem radiološkem izrednem dogodku, ki lahko pripelje ali je pripeljal do znatnega radioaktivnega onesnaževanja živil in krme, mora sprejeti izvedbeno uredbo, ki bo:
  • določila najvišje dovoljene stopnje (ki ne presegajo stopenj, določenih v prilogah k uredbi) morebitno onesnaženih živil ali krme, ki se lahko dajo v promet,
  • imela čim krajšo veljavnost, ki sprva ne sme biti daljša od treh mesecev,
  • v rednih časovnih presledkih pregledana s strani Komisije, ki jo na podlagi narave ali kraja nesreče in stopnje izmerjenega radioaktivnega onesnaženja po potrebi spremeni.
 • Nespoštovanje je treba sporočiti prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo.
 • Države EU lahko zaprosijo za začasno oprostitev teh najvišjih dovoljenih stopenj za določena živila ali krmo, ki se uživajo na njihovem ozemlju. Te oprostitve bi morale biti določene v izvedbeni uredbi.

Odbor

Komisiji pri tej zadevi pomaga Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo, ustanovljen na podlagi Uredbe (ES) št. 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje.

Poročanje

V primeru takšne nesreče ali izrednega dogodka, ki lahko pripelje ali je pripeljal do znatnega radioaktivnega onesnaževanja živil in krme, mora Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti poročilo, v katerem so opredeljeni sprejeti ukrepi.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 9. februarja 2016.

OZADJE

 • Uredba (EU) 2017/625 (glej povzetek) določa pravila za uradne preglede v agroživilski verigi EU.
 • Varnostni standardi EU za izpostavljenost ionizirajočemu sevanju so določeni v Direktivi 2013/59/Euratom (glej povzetek).

KLJUČNI POJMI

Manj pomembna živila: živila, kot so česen in gomoljike, ki predstavljajo le majhen delež v porabi hrane splošnega prebivalstva.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (Euratom) 2016/52/ z dne 15. januarja 2016 o najvišjih dovoljenih stopnjah radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali katerem koli drugem radiološkem izrednem dogodku in razveljavitvi Uredbe (Euratom) št. 3954/87 ter uredb Komisije (Euratom) št. 944/89 in (Euratom) št. 770/90 (UL L 13, 20.1.2016, str. 2–11).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1–142).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) 2017/625 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. Decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L 13, 17.1.2014, str. 1–73).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 19.05.2020

Top