EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bonitetne zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja

Bonitetne zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja

POVZETEK:

Uredba (EU) 575/2013, ki zagotavlja bankam in investicijskim podjetjem nadzor tveganj in vzdrževanje ustreznega kapitala

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Njen cilj je poostriti bonitetne zahteve za banke, ki morajo vzdrževati zadostne kapitalske rezerve in likvidnost. Splošni cilj je zagotoviti večjo stabilnost in vzdržljivost bank v stresnih gospodarskih obdobjih.

KLJUČNE TOČKE

Na splošno uredba vzpostavlja enoten niz usklajenih bonitetnih pravil, ki jih morajo izpolnjevati banke po vsej EU. Cilj tako imenovanega „enotnega pravilnika“ je zagotoviti enotno uporabo svetovnih standardov za bančni kapital (Basel III) v vseh državah EU.

Posebne točke vključujejo:

Višje in boljše kapitalske zahteve: skupni znesek kapitala bank mora ustrezati 8 % njihovih sredstev, izmerjenih v skladu z njihovimi tveganji. Sredstva v sefu (npr. gotovina) se ne upoštevajo, druga sredstva (kot so posojila drugim institucijam) veljajo za bolj tvegana in imajo večjo težo. Bolj tvegana kot so sredstva, ki jih ima institucija, več kapitala mora imeti.

Likvidnostni ukrepi: da bi zagotovili zadostna likvidnostna sredstva (npr. gotovino ali druga sredstva, ki jih je mogoče hitro spremeniti v gotovino, in to brez izgube vrednosti ali z majhno izgubo vrednosti), uredba uvaja dva likvidnostna blažilnika:

količnik likvidnostnega kritja, katerega cilj je zagotoviti, da imajo banke dovolj kratkoročnih likvidnostnih sredstev;

neto stabilno financiranje, katerega cilj je zagotoviti, da imajo banke sprejemljiv znesek stabilnega financiranja za srednjeročno podporo svojim sredstvom in dejavnostim.

Omejitev učinka finančnega vzvoda: uredba uvaja nov regulativni instrument, t. i. količnik finančnega vzvoda. Cilj je preprečiti bankam, da bi ustvarile čezmerne dolgove na finančnih trgih. Od leta 2015 bodo morale banke javno razkrivati količnik svojega finančnega vzvoda. Komisija bo po potrebi predlagala zakonodajo, da bi ta novi količnik od leta 2018 za banke postal zavezujoč.

Uredba je del svežnja zakonodaje, ki vključuje tudi direktivo, za okrepitev vzdržljivosti bančnega sektorja v EU. Direktiva 2013/36/EU ureja dostop do dejavnosti sprejemanja vlog, ta uredba pa vzpostavlja bonitetne zahteve, ki jih morajo spoštovati finančne institucije.

OD KDAJ SE UPORABLJA TA UREDBA?

Od 28. junija 2013.

OZADJE

Spletno mesto Evropske komisije o zakonodaji glede kapitalskih zahtev

AKT

Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 575/2013

28.6.2013

-

UL L 176, 27.6.2013, str. 1-337

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 575/2013 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi Direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338-436)

Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1-59)

Zadnja posodobitev 07.10.2015

Top