Help Print this page 

Document E2012G0003

Title and reference
Sklep Stalnega odbora držav Efte št. 3/2012/SC z dne 26. oktobra 2012 o določitvi postopkov za odbore, ki pomagajo Nadzornemu organu Efte pri izvajanju njegovih nalog v skladu s členom 3 Protokola 1 k Sporazumu med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča
  • In force
OJ L 36, 7.2.2013, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/3(3)/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 26/10/2012
  • Date of effect: 26/10/2012; začetek veljavnosti datum dokumenta glej člen 10
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Stalni odbor držav Efte
  • Form: Sklep
Text

7.2.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/5


SKLEP STALNEGA ODBORA DRŽAV EFTE

št. 3/2012/SC

z dne 26. oktobra 2012

o določitvi postopkov za odbore, ki pomagajo Nadzornemu organu Efte pri izvajanju njegovih nalog v skladu s členom 3 Protokola 1 k Sporazumu med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča

STALNI ODBOR DRŽAV EFTE JE –

ob upoštevanju Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o nadzornem organu in sodišču), in zlasti člena 3 Protokola 1 k Sporazumu;

ob upoštevanju naslednjega:

Evropski parlament in Svet za nekatere pravne akte na Evropsko komisijo preneseta pooblastila za izvajanje pravil iz teh aktov. V skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije morata Evropski parlament in Svet določiti splošna pravila in načela v zvezi z mehanizmi, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

Evropski parlament in Svet sta v Uredbi (EU) št. 182/2011 z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (1), določila ta splošna pravila in načela.

Člen 3 Protokola 1 k Sporazumu o nadzornem organu in sodišču Nadzornemu organu Efte poverja nekatere funkcije, ki jih v okviru Evropske unije opravlja Evropska komisija; Evropska komisija mora pri izvajanju nekaterih od teh funkcij upoštevati postopke za izvrševanje izvedbenih pooblastil. Evropska komisija odboru v skladu s temi postopki predloži osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti.

Člen 3 Protokola 1 k Sporazumu o nadzornem organu in sodišču določa, da Stalni odbor določi postopke, ki se izvajajo, kadar mora Nadzorni organ Efte odboru predložiti osnutek ukrepa ali se z njim sicer posvetovati.

Ti postopki so enaki ali najbolj primerljivi postopkom, ki jih Evropska komisija v skladu z akti iz prilog k Sporazumu EGP izvaja pri izvajanju ustreznih funkcij.

Imenovanje odborov v okviru držav Efte, ki ustrezajo relevantnim odborom Evropske unije, je predmet ločenih sklepov Stalnega odbora v skladu s členom 5(2) Sporazuma o stalnem odboru držav Efte, ki obravnava predlog, predložen s strani Nadzornega organa Efte –

SKLENIL:

Člen 1

Skupne določbe

1.   Nadzornemu organu Efte pomaga odbor, ki ga sestavljajo predstavniki držav Efte in mu predseduje predstavnik Nadzornega organa Efte. Predsednik pri glasovanju v odboru ne sodeluje.

2.   Predsednik odboru v pregled predloži osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor poda svoje mnenje o osnutku ukrepov v roku, ki ga predsednik lahko določi glede na nujnost zadeve, po potrebi z glasovanjem. Roki so sorazmerni in članom odbora omogočajo, da čim prej in učinkovito preučijo osnutek ukrepov in izrazijo svoja stališča.

3.   Dokler mnenje še ni podano, lahko vsak član odbora predlaga spremembe, predsednik odbora pa lahko predloži spremenjene različice osnutka ukrepov, ki upoštevajo razprave v okviru odbora. Predsednik si prizadeva poiskati rešitve, ki bodo v odboru deležne največje možne podpore. V ta namen lahko predsednik skliče več sej odbora.

4.   Mnenje odbora se zabeleži v zapisnik; poleg tega ima vsaka država Efte pravico, da se njeno stališče navede v zapisniku.

5.   Nadzorni mehanizem po potrebi vključuje predložitev zadeve odboru za pritožbe. Odbor za pritožbe sprejme svoj poslovnik z navadno večino svojih članov. Nadzorni organ Efte odboru predloži predlog poslovnika. Odbor za pritožbe poda svoje mnenje v dveh mesecih po predložitvi zadeve. Predstavnik Nadzornega organa Efte predseduje odboru za pritožbe.

Člen 2

Svetovalni postopek

1.   Kadar se uporablja svetovalni postopek, odbor poda svoje mnenje, po potrebi na podlagi glasovanja. V primeru glasovanja se mnenje odbora sprejme z navadno večino.

2.   Nadzorni organ Efte odloči o ukrepih, ki jih je treba sprejeti, pri čemer v največji možni meri upošteva ugotovitve razprav v okviru odbora in podano mnenje. Odbor obvesti o tem, kako je bilo njegovo mnenje upoštevano.

Člen 3

Postopek pregleda

1.   Kadar se uporablja postopek pregleda, odbor poda svoje mnenje, po potrebi na podlagi glasovanja. V primeru glasovanja se mnenje odbora sprejme z navadno večino.

2.   Kadar je mnenje odbora pozitivno, Nadzorni organ Efte sprejme osnutek predlaganih ukrepov.

3.   Če je mnenje odbora negativno, Nadzorni organ Efte zadevnih ukrepov ne sprejme. Kadar se oceni, da je potreben osnutek ukrepov, lahko predsednik spremenjeno različico osnutka ukrepov predloži odboru ali ga pošlje v nadaljnjo obravnavo odboru za pritožbe.

4.   Če mnenje ni podano, lahko Nadzorni organ Efte sprejme predlagane ukrepe, razen če temeljni akt določa, da osnutek ukrepov ne sme biti sprejet, kadar mnenje ni podano.

Člen 4

Predložitev zadeve odboru za pritožbe

1.   Odbor za pritožbe je sestavljen iz enega predstavnika iz vsake države Efte, predseduje pa mu predstavnik Nadzornega organa Efte. Člani odbora, ki pomaga Nadzornemu organu Efte (člen 1), ne smejo biti člani odbora za pritožbe. Odbor za pritožbe poda mnenje z navadno večino. Predsednik odbora za pritožbe ne sodeluje pri glasovanju v odboru za pritožbe.

2.   Dokler mnenje še ni podano, lahko vsak član odbora za pritožbe predlaga spremembe k osnutku ukrepov, predsednik pa se lahko odloči, ali bo osnutek ukrepov spremenil. Predsednik si prizadeva poiskati rešitve, ki bodo v odboru za pritožbe deležne največje možne podpore. Predsednik odbor za pritožbe obvesti o tem, na kakšen način so bili upoštevani razprave in predlogi za spremembe, zlasti tisti predlogi sprememb, ki so bili deležni široke podpore članov odbora za pritožbe.

3.   Kadar odbor za pritožbe:

a)

poda pozitivno mnenje, Nadzorni organ Efte sprejme osnutek ukrepov;

b)

ne poda mnenja, lahko Nadzorni organ Efte sprejme osnutek ukrepov;

c)

poda negativno mnenje, Nadzorni organ Efte ne sprejme osnutka ukrepov.

Člen 5

Ukrepi, ki se začnejo takoj uporabljati

1.   Temeljni akt z odstopanjem od členov 2 in 3 lahko določa, da so v izredno nujnih in ustrezno utemeljenih primerih potrebni izvedbeni ukrepi, ki se začnejo takoj uporabljati.

2.   Nadzorni organ Efte nato sprejme ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj, brez predhodne predložitve odboru, in veljajo za obdobje, ki ni daljše od šestih mesecev, razen če temeljni akt določa drugače.

3.   Predsednik nemudoma predloži ukrepe iz odstavka 1 ustreznemu odboru, da pridobi njegovo mnenje v skladu s postopkom, ki se uporablja za ta odbor.

4.   Če se v okviru postopka pregleda izkaže, da ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora, Nadzorni organ Efte nemudoma razveljavi ukrepe, sprejete v skladu z odstavkom 1.

5.   Ukrepi iz odstavka 1 ostanejo v veljavi, dokler niso razveljavljeni ali nadomeščeni.

Člen 6

Razveljavitev Sklepa Stalnega odbora št. 3/94/SC z dne 10. januarja 1994

Sklep Stalnega odbora držav Efte št. 3/94/SC z dne 10. januarja 1994 se razveljavi.

Člen 7

Prehodne določbe: prilagoditev veljavnih temeljnih aktov

Kadar se temeljni akti, sprejeti pred začetkom veljavnosti Uredbe (EU) št. 182/2011 z dne 16. februarja 2011, sklicujejo na Sklep 1999/486/ES, velja naslednje:

(a)

sklicevanja na člen 3 Sklepa 1999/486/ES se štejejo za sklicevanja na člen 2 (svetovalni postopek) tega sklepa;

(b)

sklicevanja na člena 4 in 5 Sklepa 1999/486/ES se štejejo za sklicevanja na člen 3 (postopek pregleda) tega sklepa.

Člen 8

Prehodna določba

Ta sklep ne vpliva na tekoče postopke, v okviru katerih je odbor že podal mnenje v skladu s Sklepom Stalnega odbora 3/94/SC.

Člen 9

Informacije o postopkih odborov

Nadzorni organ Efte letno poroča o delu odborov.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 11

Objava

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 26. oktobra 2012

Za Stalni odbor

Predsednik

Atle LEIKVOLL

Generalni sekretar

Kristinn F. ÁRNASON


(1)  UL L 55, 28.2.2011, str. 13.


Top