Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0376

Predlog SKLEP SVETA o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo

COM/2019/376 final

Bruselj, 30.8.2019

COM(2019) 376 final

2019/0172(NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.OZADJE PREDLOGA

Razlogi za predlog in njegovi cilji

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo 1 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je začel veljati 29. avgusta 2011 2 in se od takrat naprej tiho podaljšuje. Zadnji protokol k Sporazumu, ki je začel veljati 23. maja 2014, je prenehal veljati 22. maja 2018.

Komisija je na podlagi ustreznih pogajalskih smernic 3 opravila pogajanja z vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe (v nadaljnjem besedilu: São Tomé in Príncipe) za sklenitev novega protokola k Sporazumu. Po koncu pogajanj je bil 17. aprila 2019 parafiran nov protokol. Protokol zajema petletno obdobje od datuma začetka njegove začasne uporabe, to je od datuma njegovega podpisa, kot je navedeno v členu 15 Protokola.

Skladnost z veljavnimi predpisi s področja zadevne politike

V skladu s prednostnimi nalogami prenovljene ribiške politike 4 novi protokol plovilom Evropske unije zagotavlja ribolovne možnosti v vodah São Toméja in Príncipa na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in ob upoštevanju priporočil Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku. Pri novem protokolu se upoštevajo rezultati ocene zadnjega protokola (2014–2018) in v prihodnost usmerjene ocene smotrnosti sklenitve novega protokola. Obe oceni so izvedli zunanji strokovnjaki. Protokol bo Evropski uniji in São Toméju in Príncipu prav tako omogočil tesnejše sodelovanje pri spodbujanju odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v vodah São Toméja in Príncipa ter podprl prizadevanja te države za razvoj njenega modrega gospodarstva, kar je v interesu obeh pogodbenic.

Protokol določa ribolovne možnosti za naslednje kategorije:

– 28 zamrzovalnih plovil za ribolov tuna s potegalko,

– 6 plovil s površinskim parangalom.

Skladnost z drugimi politikami Unije

Pogajanja o novem protokolu k sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju s São Toméjem in Príncipom so del zunanjega delovanja EU v zvezi z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami. Pri teh pogajanjih se upoštevajo zlasti cilji Unije s področja spoštovanja demokratičnih načel in človekovih pravic.

2.PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

Pravna podlaga

Izbrana pravna podlaga je Pogodba o delovanju Evropske unije, ki v členu 43(2) določa skupno ribiško politiko, v členu 218(5) pa fazo podpisa sporazumov med Unijo in tretjimi državami ter možnost njihove začasne uporabe.

Subsidiarnost (za neizključno pristojnost)

Predlog je v izključni pristojnosti Evropske unije.

Sorazmernost

Predlog je sorazmeren s ciljem vzpostavitve pravnega, okoljskega, gospodarskega in socialnega okvira za upravljanje ribolovnih dejavnosti, ki jih izvajajo plovila Evropske unije v vodah tretjih držav, kot je določeno v členu 31 uredbe o skupni ribiški politiki. Predlog je skladen z navedenimi določbami in prav tako z določbami glede finančne pomoči tretjim državam iz člena 32 navedene uredbe.

3.REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA

Naknadne ocene/preverjanja ustreznosti obstoječe zakonodaje

Komisija je leta 2017 izvedla naknadno oceno sedanjega protokola k sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju s São Toméjem in Príncipom ter predhodno oceno morebitne obnovitve protokola. Ugotovitve ocene so predstavljene v ločenem delovnem dokumentu 5 .

Z oceno je bilo ugotovljeno, da je sektor EU za ribolov tuna močno zainteresiran za ribolov v São Toméju in Príncipu in da bi obnovitev protokola pripomogla k okrepitvi spremljanja in nadzora ter boljšemu upravljanju ribištva v regiji. Pomen izključne ekonomske cone v Gvinejskem zalivu prispeva k ustreznosti predvidenega novega protokola tako za sektorje ribolova tuna EU kot za partnersko državo.

Posvetovanja z zainteresiranimi stranmi

V okviru ocene so bila opravljena posvetovanja z državami članicami, predstavniki sektorja, mednarodnimi organizacijami civilne družbe ter ribiško upravo in civilno družbo São Toméja in Príncipa. Posvetovanja so potekala tudi v okviru Svetovalnega sveta za ribolov v oddaljenih vodah.

Zbiranje in uporaba strokovnih mnenj

Predhodno in naknadno oceno je za Komisijo v skladu s členom 31(10) uredbe o skupni ribiški politiki opravil neodvisni svetovalec.

4.PRORAČUNSKE POSLEDICE

Letni finančni prispevek Evropske unije je 840 000 EUR in temelji na:

a) referenčni tonaži 8 000 ton na leto, za katero je bil določen znesek, povezan z dostopom, v višini 400 000 EUR na leto za celotno obdobje veljavnosti Protokola;

b) podpori razvoju sektorske ribiške politike São Toméja in Príncipa v višini 440 000 EUR na leto za celotno obdobje veljavnosti Protokola. Ta podpora je v skladu s cilji nacionalne politike trajnostnega upravljanja ribolovnih virov na celinskih in pomorskih ribolovnih območjih São Toméja in Príncipa za celotno obdobje veljavnosti Protokola.

Letni znesek za odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil je določen v letnem proračunskem postopku, vključno z vrstico za rezervo za protokole, ki še ne začnejo veljati v začetku leta 6 .

5.DRUGI ELEMENTI

Načrti za izvedbo ter ureditev spremljanja, ocenjevanja in poročanja

Ureditev spremljanja je določena v Protokolu.

2019/0172 (NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Svet je 23. julija 2007 sprejel Uredbo Sveta (ES) št. 894/2007 7 o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) 8 . Sporazum je začel veljati 29. avgusta 2011 in še vedno velja.

(2)Zadnji protokol o izvajanju Sporazuma je prenehal veljati 22. maja 2018.

(3)Svet je 18. decembra 2017 Komisijo pooblastil, da začne pogajanja z Demokratično republiko São Tomé in Príncipe za sklenitev novega protokola o izvajanju Sporazuma (v nadaljnjem besedilu: Protokol). Pogajanja so se uspešno zaključila s parafiranjem Protokola dne 17. aprila 2019.

(4)Cilj Protokola je Evropski uniji in São Toméju in Príncipu omogočiti tesnejše sodelovanje pri spodbujanju trajnostne ribiške politike in odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v vodah São Toméja in Príncipa ter podpreti prizadevanja te države za razvoj ribiškega sektorja.

(5)Zato bi bilo treba Protokol podpisati v imenu Unije s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

(6)Da bi se zagotovil čimprejšnji začetek ribolovnih dejavnosti plovil Unije, bi bilo Protokol treba začasno uporabljati –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo (v nadaljnjem besedilu: Protokol) se odobri v imenu Unije s pridržkom sklenitve navedenega protokola.

Besedilo Protokola, ki se podpiše, je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Generalni sekretariat Sveta vzpostavi instrument popolnih pooblastil za podpis Protokola s pridržkom njegove sklenitve za osebe, ki jih določi pogajalec Protokola.

Člen 3

V skladu s členom 15 Protokola se Protokol začasno uporablja od datuma njegovega podpisa do začetka njegove veljavnosti.

Člen 4

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

   Za Svet

   Predsednik

OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONODAJNEGA PREDLOGA

1.OKVIR PREDLOGA/POBUDE

1.1.Naslov predloga/pobude

1.2.Zadevna področja

1.3.Ukrep, na katerega se predlog/pobuda nanaša

1.4.Cilji

1.4.1.Splošni cilji

1.4.2.Specifični cilji

1.4.3.Pričakovani rezultati in posledice

1.4.4.Kazalniki smotrnosti

1.5.Utemeljitev predloga/pobude

1.5.1.Potrebe, ki jih je treba zadovoljiti kratkoročno ali dolgoročno, vključno s podrobno časovnico za uvajanje ustreznih ukrepov za izvajanje pobude

1.5.2.Dodana vrednost ukrepanja Unije (ki je lahko posledica različnih dejavnikov, npr. boljšega usklajevanja, pravne varnosti, večje učinkovitosti ali dopolnjevanja). Za namene te točke je „dodana vrednost ukrepanja Unije“ vrednost, ki izhaja iz ukrepanja Unije in predstavlja dodatno vrednost poleg tiste, ki bi jo sicer ustvarile države članice same.

1.5.3.Spoznanja iz podobnih izkušenj v preteklosti

1.5.4.Skladnost z večletnim finančnim okvirom in možne sinergije z drugimi ustreznimi instrumenti

1.5.5.Ocena različnih razpoložljivih možnosti financiranja, vključno z možnostmi za prerazporeditev

1.6.Trajanje predloga/pobude in finančnih posledic

1.7.Načrtovani načini upravljanja

2.UKREPI UPRAVLJANJA

2.1.Pravila o spremljanju in poročanju

2.2.Upravljavski in kontrolni sistemi

2.2.1.Utemeljitev načinov upravljanja, mehanizmov financiranja, načinov plačevanja in predlagane strategije kontrol

2.2.2.Podatki o ugotovljenih tveganjih in vzpostavljenih sistemih notranjih kontrol za njihovo zmanjševanje

2.2.3.Ocena in utemeljitev stroškovne učinkovitosti kontrol (razmerje „stroški kontrol ÷ vrednost z njimi povezanih upravljanih sredstev“) ter ocena pričakovane stopnje tveganja napake (ob plačilu in ob zaključku)

2.3.Ukrepi za preprečevanje goljufij in nepravilnosti

3.OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA/POBUDE

3.1.Zadevni razdelki večletnega finančnega okvira in odhodkovne proračunske vrstice

3.2.Ocenjene finančne posledice predloga za odobritve

3.2.1.Povzetek ocenjenih posledic za odobritve za poslovanje

3.2.2.Ocenjene realizacije, financirane z odobritvami za poslovanje

3.2.3.Povzetek ocenjenih posledic za upravne odobritve

3.2.4.Skladnost z veljavnim večletnim finančnim okvirom

3.2.5.Udeležba tretjih oseb pri financiranju

3.3.Ocenjene posledice za prihodke

OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONODAJNEGA PREDLOGA

1.OKVIR PREDLOGA/POBUDE 

1.1.Naslov predloga/pobude

Predlog sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo.

1.2.Zadevna področja 

11 – Pomorske zadeve in ribištvo

11.03 – Obvezni prispevki za regionalne organizacije za upravljanje ribištva, druge mednarodne organizacije in sporazume o trajnostnem ribolovu

11.03.01 – Vzpostavitev okvira za upravljanje ribolovnih dejavnosti, ki jih izvajajo ribiška plovila Unije v vodah tretjih držav (sporazumi o trajnostnem ribolovu)

1.3.Ukrep, na katerega se predlog/pobuda nanaša

X Nov ukrep 

 Nov ukrep na podlagi pilotnega projekta / pripravljalnega ukrepa 9  

 Podaljšanje obstoječega ukrepa 

 Združitev ali preusmeritev enega ali več ukrepov v drug/nov ukrep 

1.4.Cilji

1.4.1.Splošni cilji

Splošni cilj pogajanj o sporazumih o partnerstvu o trajnostnem ribištvu s tretjimi državami in njihove sklenitve je ribiškim plovilom Evropske unije omogočiti dostop do ribolovnih območij tretjih držav in z navedenimi državami razviti partnerstvo za okrepitev trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov zunaj voda Unije.

Sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu prav tako zagotavljajo skladnost med načeli, po katerih deluje skupna ribiška politika, in zavezami, sprejetimi v okviru drugih evropskih politik (trajnostno izkoriščanje virov tretjih držav, boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, vključevanje partnerskih držav v svetovno gospodarstvo ter boljše upravljanje ribolova s političnega in finančnega vidika).

1.4.2.Specifični cilji

Specifični cilj št.

S pogajanji o sporazumih o partnerstvu o trajnostnem ribištvu z obalnimi državami ter njihovo sklenitvijo v skladu z drugimi evropskimi politikami prispevati k trajnostnemu ribolovu zunaj voda Unije, ohranjati evropsko navzočnost pri ribolovu v oddaljenih vodah ter zaščititi interese evropskega ribiškega sektorja in potrošnikov.

1.4.3.Pričakovani rezultati in posledice

Navedite, kakšne učinke naj bi imel(-a) predlog/pobuda za upravičence/ciljne skupine.

Sklenitev Protokola omogoča vzpostavitev strateškega partnerstva na področju ribištva med Evropsko unijo in São Toméjem in Príncipom. S sklenitvijo Protokola se bodo ustvarile ribolovne možnosti za plovila Unije v vodah navedene države.

Protokol bo prispeval tudi k boljšemu upravljanju in ohranjanju ribolovnih virov s finančno pomočjo (sektorska podpora) za izvajanje programov, ki jih partnerska država sprejme na nacionalni ravni, zlasti glede spremljanja nezakonitega ribolova in boja proti njemu ter podpore sektorju malega ribolova.

Protokol bo prispeval k modremu gospodarstvu São Toméja in Príncipa, spodbujal rast, povezano z morskimi dejavnostmi, in trajnostno izkoriščanje njegovih morskih virov.

1.4.4.Kazalniki smotrnosti

Navedite, s katerimi kazalniki se bodo spremljali napredek in dosežki.

Stopnja uporabe ribolovnih možnosti (delež dovoljenj za ribolov, uporabljenih na leto, glede na število dovoljenj, ki so na voljo na podlagi Protokola).

Zbiranje in analiza podatkov o ulovu in komercialna vrednost Sporazuma.

Prispevek k zaposlovanju in dodani vrednosti v Uniji ter k stabilizaciji trga Unije (v povezavi z drugimi sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu).

Prispevek k izboljšanju raziskav, spremljanja in nadzora ribolovnih dejavnosti s strani partnerske države ter razvoja njenega ribiškega sektorja, zlasti malega ribolova.

1.5.Utemeljitev predloga/pobude

1.5.1.Potrebe, ki jih je treba zadovoljiti kratkoročno ali dolgoročno, vključno s podrobno časovnico za uvajanje ustreznih ukrepov za izvajanje pobude

Predvideno je, da se novi protokol začasno uporablja od datuma njegovega podpisa, da se omeji prekinitev ribolovnih dejavnosti, ki potekajo v okviru sedanjega protokola.

Novi protokol bo predstavljal okvir za ureditev ribolovnih dejavnosti flote Unije na ribolovnem območju São Toméja in Príncipa, lastnikom plovil EU pa bo omogočil, da zaprosijo za dovoljenja za ribolov na navedenem območju. Poleg tega novi protokol krepi sodelovanje med EU in São Toméjem in Príncipom ter tako spodbuja razvoj trajnostne ribiške politike. Zlasti določa spremljanje plovil s sistemom VMS in elektronsko sporočanje podatkov o ulovu. Sektorska podpora, na voljo v skladu s Protokolom, bo São Toméju in Príncipu pomagala pri nacionalni strategiji na področju ribištva, vključno z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu.

1.5.2.Dodana vrednost ukrepanja Unije (ki je lahko posledica različnih dejavnikov, npr. boljšega usklajevanja, pravne varnosti, večje učinkovitosti ali dopolnjevanja). Za namene te točke je „dodana vrednost ukrepanja Unije“ vrednost, ki izhaja iz ukrepanja Unije in predstavlja dodatno vrednost poleg tiste, ki bi jo sicer ustvarile države članice same.

Če Unija ne sklene novega protokola, plovila Unije ne bodo mogla opravljati svojih ribolovnih dejavnosti, saj Sporazum vsebuje klavzulo o izključitvi ribolovnih dejavnosti, ki ne potekajo v okviru protokola k Sporazumu. Dodana vrednost za floto dolge plovbe EU je torej očitna. Protokol predstavlja tudi okvir za okrepljeno sodelovanje med Unijo in São Toméjem in Príncipom.

1.5.3.Spoznanja iz podobnih izkušenj v preteklosti

Pogodbenici sta na podlagi analize podatkov o preteklih ulovih na ribolovnem območju São Toméja in Príncipa in novejših ulovih v okviru podobnih protokolov v regiji ter ocen in razpoložljivih znanstvenih mnenj določili referenčno tonažo za tuna in njemu podobne vrste, in sicer 8 000 ton na leto, pri čemer se ribolovne možnosti dodelijo 28 zamrzovalnim plovilom za ribolov tuna s potegalko in 6 plovilom s površinskim parangalom. Sektorska podpora je bila določena na sorazmerno visoko raven, da se lahko upoštevajo potrebe v smislu krepitve zmogljivosti organov za ribištvo São Toméja in Príncipa in prednostnih nalog nacionalne strategije na področju ribištva ter načrti za podporo modrega gospodarstva te obalne države.

1.5.4.Skladnost z večletnim finančnim okvirom in možne sinergije z drugimi ustreznimi instrumenti

Sredstva, zagotovljena za finančno nadomestilo za dostop v okviru sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, so zamenljivi prihodki v nacionalnem proračunu São Toméja in Príncipa. Vendar so sredstva za sektorsko podporo dodeljena (navadno prek vpisa v letni zakon o financah) ministrstvu, pristojnemu za ribištvo, saj je to pogoj za sklenitev in spremljanje sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju. Ti finančni viri so združljivi s finančnimi sredstvi drugih mednarodnih donatorjev, namenjenimi izvajanju projektov in/ali programov v ribiškem sektorju na nacionalni ravni.

1.5.5.Ocena različnih razpoložljivih možnosti financiranja, vključno z možnostmi za prerazporeditev

 

1.6.Trajanje predloga/pobude in finančnih posledic

X Časovno omejeno

X    od leta 2019 do leta 2024,

X    finančne posledice med letoma 2019 in 2024 za odobritve za prevzem obveznosti ter med letoma 2019 in 2024 za odobritve plačil.

 Časovno neomejeno

izvajanje z obdobjem uvajanja med letoma LLLL in LLLL,

ki mu sledi izvajanje v celoti.

1.7.Načrtovani načini upravljanja 10  

X Neposredno upravljanje – Komisija:

X z lastnimi službami, vključno s svojim osebjem v delegacijah Unije,

   prek izvajalskih agencij.

 Deljeno upravljanje z državami članicami.

 Posredno upravljanje, tako da se naloge izvrševanja proračuna poverijo:

tretjim državam ali organom, ki jih te imenujejo,

mednarodnim organizacijam in njihovim agencijam (navedite),

EIB in Evropskemu investicijskemu skladu,

organom iz členov 70 in 71 finančne uredbe,

subjektom javnega prava,

subjektom zasebnega prava, ki opravljajo javne storitve, kolikor ti subjekti zagotavljajo ustrezna finančna jamstva,

subjektom zasebnega prava države članice, ki so pooblaščeni za izvajanje javno-zasebnih partnerstev in ki zagotavljajo ustrezna finančna jamstva,

osebam, pooblaščenim za izvajanje določenih ukrepov SZVP na podlagi naslova V PEU in opredeljenim v zadevnem temeljnem aktu.

Pri navedbi več kot enega načina upravljanja je treba to natančneje obrazložiti v oddelku „opombe“.

Opombe

 

2.UKREPI UPRAVLJANJA 

2.1.Pravila o spremljanju in poročanju

Navedite pogostost in pogoje.

Komisija (GD za pomorske zadeve in ribištvo) bo v sodelovanju s svojim predstavnikom za ribištvo, pristojnim za zadevno regijo, zagotovila redno spremljanje izvajanja Protokola glede uporabe ribolovnih možnosti s strani gospodarskih subjektov in glede podatkov o ulovu ter spoštovanja pogojev za sektorsko podporo.

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju določa najmanj eno letno sejo skupnega odbora, na kateri Komisija in São Tomé in Príncipe pregledata izvajanje Sporazuma in Protokola ter po potrebi prilagodita program, in kjer je primerno, finančni prispevek.

2.2.Upravljavski in kontrolni sistemi

2.2.1.Utemeljitev načinov upravljanja, mehanizmov financiranja, načinov plačevanja in predlagane strategije kontrol

Plačila se izvajajo ločeno za prispevek za dostop in prispevek za sektorsko podporo.

Plačila za dostop se izvedejo vsako leto na datum obletnice začetka veljavnosti Protokola, razen prvo leto, ko se plačilo izvede v treh mesecih od začetka njegove začasne uporabe. Dostop plovil se nadzira z izdajanjem dovoljenj za ribolov.

Podpora se prvič izplača v treh mesecih po sklenitvi dogovora o letnem in večletnem programu izvajanja, zatem pa na podlagi doseženih rezultatov. Nadzira se stopnja izvrševanja, določena na podlagi poročil ali dokazil, ki jih predloži partnerska država, ter tehničnih pregledov, ki jih opravi predstavnik za ribištvo.

2.2.2.Podatki o ugotovljenih tveganjih in vzpostavljenih sistemih notranjih kontrol za njihovo zmanjševanje

Ugotovljeno tveganje je nezadostna uporaba ribolovnih možnosti s strani lastnikov plovil EU in nezadostno izkoriščanje ali zamude pri izkoriščanju sredstev, namenjenih za financiranje sektorske ribiške politike São Toméja in Príncipa.
Predviden je okrepljen dialog o načrtovanju in izvajanju sektorske politike iz Sporazuma in Protokola. Eden od načinov nadzora je tudi skupna analiza rezultatov iz člena 5 Protokola.

Poleg tega Sporazum in Protokol vsebujeta posebne klavzule za prekinitev njunega izvajanja, ki se lahko uporabijo pod določenimi pogoji in v določenih okoliščinah.

2.2.3.Ocena in utemeljitev stroškovne učinkovitosti kontrol (razmerje „stroški kontrol ÷ vrednost z njimi povezanih upravljanih sredstev“) ter ocena pričakovane stopnje tveganja napake (ob plačilu in ob zaključku)

V zvezi s plačili stroškov dostopa v okviru sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu se izvaja nadzor za zagotovitev njihove skladnosti z določbami mednarodnih sporazumov. Cilj nadzora v zvezi s sektorsko podporo je spremljati izvajanje te podpore. Spremljanje izvaja osebje Komisije v delegaciji, opravlja pa se tudi v skupnih odborih. Napredek se ocenjuje na podlagi osnutka večletnega načrta. Če napredek ni zadovoljiv, se izplačilo naslednje tranše zadrži ali pa se izplača nižji znesek. Skupni stroški nadzora sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu naj bi znašali približno 1,8 % (pri ravni prispevkov iz leta 2018). Postopki nadzora sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu v veliki meri izhajajo iz bistvenih regulativnih zahtev. Nadzor se šteje za učinkovitega, če se ne odkrijejo pomanjkljivosti, ki bi lahko pomembno vplivale na zakonitost in pravilnost finančnih transakcij. Povprečna stopnja napak je ocenjena na 0,0 %.

2.3.Ukrepi za preprečevanje goljufij in nepravilnosti 

Navedite obstoječe ali načrtovane preprečevalne in zaščitne ukrepe, npr. iz strategije za boj proti goljufijam.

Komisija se zavezuje k vzpostavitvi političnega dialoga in rednemu usklajevanju s São Toméjem in Príncipom, da se izboljša upravljanje Sporazuma in Protokola ter okrepi prispevek Unije k trajnostnemu upravljanju virov. Za vsako plačilo, ki ga Komisija izvede na podlagi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, veljajo običajna pravila ter proračunski in finančni postopki Komisije. Zlasti se v celoti identificirajo bančni računi tretjih držav, na katere se plačajo finančni prispevki. V členu 3(10) Protokola je določeno, da je treba finančni prispevek za dostop plačati na račun državne zakladnice São Toméja in Príncipa, del za razvoj sektorja pa na javni račun sklada za razvoj ribištva.

3.OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA/POBUDE 

3.1.Zadevni razdelki večletnega finančnega okvira in odhodkovne proračunske vrstice

·Obstoječe proračunske vrstice

Po vrstnem redu razdelkov večletnega finančnega okvira in proračunskih vrstic

Razdelek večletnega finančnega okvira

Proračunska vrstica

Vrsta
odhodkov

Prispevek

številka

dif./nedif. 11

držav Efte 12

držav kandidatk 13

tretjih držav

po členu 21(2)(b) finančne uredbe

11.03.01

Vzpostavitev okvira za upravljanje ribolovnih dejavnosti, ki jih izvajajo ribiška plovila Unije v vodah tretjih držav (sporazumi o trajnostnem ribolovu)

dif.

NE

NE

NE

NE

·Zahtevane nove proračunske vrstice

Po vrstnem redu razdelkov večletnega finančnega okvira in proračunskih vrstic

Razdelek večletnega finančnega okvira

Proračunska vrstica

Vrsta
odhodkov

Prispevek

številka

dif./nedif.

držav Efte

držav kandidatk

tretjih držav

po členu 21(2)(b) finančne uredbe

[XX.YY.YY.YY]

DA/NE

DA/NE

DA/NE

DA/NE

3.2.Ocenjene finančne posledice predloga za odobritve 

3.2.1.Povzetek ocenjenih posledic za odobritve za poslovanje 

   Za predlog/pobudo niso potrebne odobritve za poslovanje.

X    Za predlog/pobudo so potrebne odobritve za poslovanje, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Razdelek
večletnega finančnega okvira

Številka 2

Trajnostna rast: naravni viri

GD MARE

Leto
2019

Leto
2020

Leto
2021

Leto
2022

Leto
2022

SKUPAJ

• Odobritve za poslovanje

Proračunska vrstica 14  11.03.01

obveznosti

(1a)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

plačila

(2a)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Proračunska vrstica

obveznosti

(1b)

plačila

(2b)

Odobritve za upravne zadeve, ki se financirajo iz sredstev določenih programov 15  

Proračunska vrstica

(3)

Odobritve za GD MARE
SKUPAJ

obveznosti

= 1a + 1b + 3

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

plačila

= 2a + 2b

+ 3

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Odobritve za poslovanje SKUPAJ

obveznosti

(4)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

plačila

(5)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

•Odobritve za upravne zadeve, ki se financirajo iz sredstev določenih programov, SKUPAJ

(6)

Odobritve iz RAZDELKA 2
večletnega finančnega okvira

SKUPAJ

obveznosti

= 4 + 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

plačila

= 5 + 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Če ima predlog/pobuda posledice za več razdelkov za poslovanje, ponovite zgornji odsek:

•Odobritve za poslovanje SKUPAJ (vsi razdelki za poslovanje)

obveznosti

(4)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

plačila

(5)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Odobritve za upravne zadeve, ki se financirajo iz sredstev določenih programov, SKUPAJ (vsi razdelki za poslovanje)

(6)

Odobritve iz RAZDELKOV od 1 do 4
večletnega finančnega okvira

SKUPAJ
(referenčni znesek)

obveznosti

= 4 + 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

plačila

= 5 + 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Razdelek
večletnega finančnega okvira

5

„Upravni odhodki“

Ta oddelek se izpolni s „proračunskimi podatki upravne narave“, ki jih je treba najprej vnesti v Prilogo k oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga (Priloga V k notranjim pravilom), ki se prenese v sistem DECIDE za namene posvetovanj med službami.

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Leto
2019

Leto
2020

Leto
2021

Leto
2022

Leto
2023

SKUPAJ

GD MARE

• Človeški viri

• Drugi upravni odhodki

GD MARE SKUPAJ

odobritve

Odobritve iz RAZDELKA 5
večletnega finančnega okvira

SKUPAJ

(obveznosti skupaj = plačila skupaj)

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Leto
2019

Leto
2020

Leto
2021

Leto
2022

Leto
2023

SKUPAJ

Odobritve iz RAZDELKOV od 1 do 5
večletnega finančnega okvira

SKUPAJ

obveznosti

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

plačila

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

3.2.2.Ocenjene realizacije, financirane z odobritvami za poslovanje 

odobritve za prevzem obveznosti v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Cilji in realizacije

Leto
2019

Leto
2020

Leto
2021

Leto
2022

Leto
2023

SKUPAJ

vrsta 16

povprečni stroški

število

stroški

število

stroški

število

stroški

število

stroški

število

stroški

število realizacij skupaj

stroški realizacij skupaj

SPECIFIČNI CILJ št. 1 17

– dostop

letno

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

2,000

– sektorska podpora

letno

0,440

0,440

0,440

0,440

0,440

2,200

– realizacija

Seštevek za specifični cilj št. 1

SKUPAJ

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,200

3.2.3.Povzetek ocenjenih posledic za upravne odobritve 

X    Za predlog/pobudo niso potrebne odobritve za upravne zadeve.

   Za predlog/pobudo so potrebne odobritve za upravne zadeve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Leto
N 18

Leto
N+1

Leto
N+2

Leto
N+3

Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6)

SKUPAJ

RAZDELEK 5
večletnega finančnega okvira

Človeški viri

Drugi upravni odhodki

Seštevek za

RAZDELEK 5
večletnega finančnega okvira

Odobritve zunaj RAZDELKA 5 19
večletnega finančnega okvira

Človeški viri

Drugi
upravni odhodki

Seštevek za odobritve
zunaj RAZDELKA 5
večletnega finančnega okvira

SKUPAJ

Potrebe po odobritvah za človeške vire in druge upravne odhodke se krijejo z odobritvami GD, ki so že dodeljene za upravljanje ukrepa in/ali so bile prerazporejene znotraj GD, po potrebi skupaj z dodatnimi viri, ki se lahko pristojnemu GD dodelijo v postopku letne dodelitve virov glede na proračunske omejitve.

3.2.3.1.Ocenjene potrebe po človeških virih

X    Za predlog/pobudo niso potrebni človeški viri.

   Za predlog/pobudo so potrebni človeški viri, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

ocena, izražena v ekvivalentu polnega delovnega časa

Leto
N

Leto
N+1

Leto N+2

Leto N+3

Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6)

• Delovna mesta v skladu s kadrovskim načrtom (uradniki in začasni uslužbenci)

XX 01 01 01 (sedež in predstavništva Komisije)

XX 01 01 02 (delegacije)

XX 01 05 01/11/21 (posredne raziskave)

10 01 05 01/11 (neposredne raziskave)

Zunanji sodelavci (v ekvivalentu polnega delovnega časa: EPDČ) 20

XX 01 02 01 (PU, NNS, ZU iz splošnih sredstev)

XX 01 02 02 (PU, LU, NNS, ZU in MSD na delegacijah)

XX 01 04 yy 21

– na sedežu

– na delegacijah

XX 01 05 02/12/22 (PU, NNS, ZU za posredne raziskave)

10 01 05 02/12 (PU, NNS, ZU za neposredne raziskave)

Druge proračunske vrstice (navedite)

SKUPAJ

XX je zadevno področje ali naslov v proračunu.

Potrebe po človeških virih se krijejo z osebjem GD, ki je že dodeljeno za upravljanje ukrepa in/ali je bilo prerazporejeno znotraj GD, po potrebi skupaj z dodatnimi viri, ki se lahko pristojnemu GD dodelijo v postopku letne dodelitve virov glede na proračunske omejitve.

Opis nalog:

Uradniki in začasni uslužbenci

Zunanji sodelavci

3.2.4.Skladnost z veljavnim večletnim finančnim okvirom 

Predlog/pobuda:

X    se lahko v celoti financira s prerazporeditvijo znotraj zadevnega razdelka večletnega finančnega okvira;

To zadeva uporabo vrstice za rezerve (Poglavje 40).

   zahteva uporabo nedodeljene razlike do zgornje meje v zadevnem razdelku večletnega finančnega okvira in/ali uporabo posebnih instrumentov, kot so opredeljeni v uredbi o večletnem finančnem okviru;

Pojasnite te zahteve ter navedite zadevne razdelke in proračunske vrstice, ustrezne zneske in instrumente, ki naj bi bili uporabljeni.

   zahteva spremembo večletnega finančnega okvira.

Pojasnite te zahteve ter navedite zadevne razdelke in proračunske vrstice ter ustrezne zneske.

3.2.5.Udeležba tretjih oseb pri financiranju 

V predlogu/pobudi:

X    ni načrtovano sofinanciranje tretjih oseb;

   je načrtovano sofinanciranje, kot je ocenjeno v nadaljevanju:

odobritve v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Leto
N 22

Leto
N+1

Leto
N+2

Leto
N+3

Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6)

Skupaj

Navedite organ, ki bo sofinanciral predlog/pobudo 

Sofinancirane odobritve SKUPAJ3.3.Ocenjene posledice za prihodke 

XPredlog/pobuda nima finančnih posledic za prihodke.

   Predlog/pobuda ima finančne posledice, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

   za lastna sredstva,

   za druge prihodke.

navedite, ali so prihodki dodeljeni za odhodkovne vrstice     

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Prihodkovna proračunska vrstica

Odobritve na voljo za tekoče proračunsko leto

Posledice predloga/pobude 23

Leto
N

Leto
N+1

Leto
N+2

Leto
N+3

Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6)

Člen ………….

Za namenske prejemke navedite zadevne odhodkovne proračunske vrstice.

Druge opombe (npr. metoda/formula za izračun posledic za prihodke ali druge informacije).

(1)    UL L 205, 7.8.2007, str. 36.
(2)    UL L 31, 31.1.2013, str. 1.
(3)    Sprejete na seji Sveta za promet, telekomunikacije in energijo z dne 18. decembra 2017.
(4)    UL L 354, 28.12.2013, str. 22.
(5)    SWD(2017) 434 final z dne 1. decembra 2017.
(6)    V skladu z medinstitucionalnim sporazumom o sodelovanju v proračunskih zadevah (2013/C 373/01).
(7)    Uredba Sveta (ES) št. 894/2007 o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo (UL L 205, 7.8.2007, str. 35).
(8)    UL L 205, 7.8.2007, str. 36.
(9)    Po členu 58(2)(a) oz. (b) finančne uredbe.
(10)    Pojasnila o načinih upravljanja in sklici na finančno uredbo so na voljo na spletišču BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(11)    Dif. = diferencirana sredstva / nedif. = nediferencirana sredstva.
(12)    Efta: Evropsko združenje za prosto trgovino.
(13)    Države kandidatke in po potrebi potencialne kandidatke z Zahodnega Balkana.
(14)    Po uradni proračunski nomenklaturi.
(15)    Tehnična in/ali upravna pomoč ter odhodki za podporo izvajanja programov in/ali ukrepov EU (prej vrstice BA), posredne raziskave, neposredne raziskave.
(16)    Realizacije so dobavljeni proizvodi in opravljene storitve (npr. število financiranih izmenjav študentov, število kilometrov novozgrajenih cest …).
(17)    Kakor je opisan v točki 1.4.2 „Specifični cilji …“.
(18)    Leto N je leto začetka izvajanja predloga/pobude. Nadomestite „N“ s pričakovanim prvim letom izvajanja (na primer: 2021). Naredite isto za naslednja leta.
(19)    Tehnična in/ali upravna pomoč ter odhodki za podporo izvajanja programov in/ali ukrepov EU (prej vrstice BA), posredne raziskave, neposredne raziskave.
(20)    PU = pogodbeni uslužbenec; LU = lokalni uslužbenec; NNS = napoteni nacionalni strokovnjak; ZU = začasni uslužbenec; MSD = mladi strokovnjak na delegaciji.
(21)    Dodatna zgornja meja za zunanje sodelavce v okviru odobritev za poslovanje (prej vrstice BA).
(22)    Leto N je leto začetka izvajanja predloga/pobude. Nadomestite „N“ s pričakovanim prvim letom izvajanja (na primer: 2021). Naredite isto za naslednja leta.
(23)    Pri tradicionalnih lastnih sredstvih (carine, prelevmani na sladkor) se navedejo neto zneski, tj. bruto zneski po odbitku 20 % stroškov pobiranja.
Top

Bruselj, 30.8.2019

COM(2019) 376 final

PRILOGA

k

predlogu sklepa Sveta

o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo


PRILOGA
PROTOKOL O IZVAJANJU SPORAZUMA O PARTNERSTVU V RIBIŠKEM SEKTORJU MED DEMOKRATIČNO REPUBLIKO SÃO TOMÉ IN PRÍNCIPE IN EVROPSKO SKUPNOSTJO

Člen 1
Načela

1.Cilj tega protokola je izvajanje Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo. Ta protokol vključuje Prilogo in dodatke, ki so njegov sestavni del.

2.Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spodbujali odgovoren ribolov na ribolovnem območju São Toméja in Príncipa po načelu nediskriminacije. São Tomé in Príncipe se obvezuje, da bo za vse tuje industrijske ribiške flote za ribolov tuna, ki delujejo na njegovem ribolovnem območju, uporabljal enake tehnične in ohranitvene ukrepe, da bi prispeval k dobremu upravljanju ribištva.

3.Pogodbenici se obvezujeta, da bosta ta protokol izvajali v skladu s členom 9 Sporazuma iz Cotonouja o bistvenih elementih v zvezi s človekovimi pravicami, demokratičnimi načeli in pravno državo ter temeljnimi elementi v zvezi z dobrim javnim upravljanjem.

4.Poleg tega se obvezujeta, da bosta spodbujali trajnostni razvoj ter trajnostno in preudarno upravljanje okolja.

5.Pogodbenici se obvezujeta, da bosta objavili in si izmenjali informacije o kakršnem koli sporazumu, ki dovoljuje dostop tujih plovil na njuno ribolovno območje, ter informacije o posledičnem ribolovnem naporu, številu izdanih dovoljenj in ulovu.

6.Plovila Evropske unije lahko v skladu s členom 6 Sporazuma ribolovne dejavnosti na ribolovnem območju São Toméja in Príncipa opravljajo le, če imajo dovoljenje za ribolov, ki je bilo izdano v okviru tega protokola in v skladu s pogoji v njegovi prilogi.

Člen 2
Obdobje uporabe in ribolovne možnosti

1.Ribolovne možnosti, dodeljene plovilom Evropske unije na podlagi člena 5 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, se določijo od datuma začetka začasne uporabe in za obdobje petih (5) let, da se omogoči ribolov izrazito selivskih vrst (vrste, naštete v Prilogi 1 h Konvenciji Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982, zlasti tuni, mečarice in dolgoplavuti morski psi), razen vrst, ki so zaščitene ali prepovedane s strani ICCAT.

2.Ribolovne možnosti se dodelijo:

– 28 plovilom za ribolov tuna s potegalko;

– 6 plovilom s površinskim parangalom.

3.Odstavka 1 in 2 se uporabljata ob upoštevanju določb členov 6, 7 in 9 tega protokola.

Člen 3
Finančni prispevek – načini plačevanja

1.Finančni prispevek iz člena 7 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju znaša 4 200 000 EUR za obdobje iz člena 1.

2.Finančni prispevek zajema:

(a)letni znesek za dostop do ribolovnega območja São Toméja in Príncipa v višini 400 000 EUR, ki ustreza referenčni tonaži 8 000 ton na leto, in

(b)posebni znesek v višini 440 000 EUR na leto za podporo izvajanju sektorske ribiške politike São Toméja in Príncipa.

3.Poleg tega ocenjeni znesek pristojbin med letom za dejavnosti plovil z dovoljenjem na podlagi Protokola, izračunan na podlagi referenčne tonaže iz odstavka 2(a), znaša povprečno 560 000 EUR.

4.Odstavek 2 se uporablja ob upoštevanju določb členov 4, 6, 7 in 9 tega protokola ter členov 12 in 13 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju.

5.V celotnem obdobju veljavnosti Protokola Evropska unija plačuje finančni prispevek iz odstavka 2 v višini 840 000 EUR na leto, kar ustreza vsoti letnih zneskov iz odstavka 2(a) in (b).

6.Če skupna letna količina ulova plovil Evropske unije v vodah São Toméja in Príncipa presega letno referenčno tonažo iz odstavka 2(a), se povezani letni finančni prispevek poveča za 50 EUR za vsako dodatno tono ulova.

7.Plačilo za dodatni ulov se izvede v skladu s sporazumom o končnih obračunih iz oddelka 2 poglavja II Priloge. Vendar letni znesek, ki ga Evropska unija plača za ta dodatni ulov, ne sme presegati dvakratnega zneska iz odstavka 2(a). Če znesek, ki ga mora Unija plačati za ta dodatni ulov, presega dvakratni letni znesek iz odstavka 2(a), se presežni znesek plača naslednje leto.

8.Finančni prispevek iz odstavka 2(a) se plača najpozneje devetdeset (90) dni po datumu začetka začasne uporabe Protokola za prvo leto in najpozneje na dan obletnice začetka veljavnosti Protokola za vsako naslednje leto.

9.Za uporabo finančnega prispevka iz odstavka 2(a) so izključno pristojni organi São Toméja in Príncipa v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja.

10.Finančni prispevek je treba nakazati na javne račune, in sicer na naslednji način: prispevek iz odstavka 2(a) se plača na račun državne zakladnice, odprt pri centralni banki São Toméja in Príncipa; prispevek iz odstavka 2(b) in prispevek iz odstavka 7 se plačata na račun sklada za razvoj ribištva in se vključita v proračun. Organi São Toméja in Príncipa Evropski komisiji vsako leto sporočijo podatke o bančnih računih.

Člen 4
Sektorska podpora

1.Sektorska podpora v okviru tega protokola prispeva k izvajanju nacionalne strategije za ribištvo in k razvoju pomorskega gospodarstva. Njen cilj sta trajnostno upravljanje ribolovnih virov in razvoj sektorja, zlasti z:

izboljšanjem spremljanja, nadzora in opazovanja ribolovnih dejavnosti;

izboljšanjem znanstvenega znanja o ribolovnih virih;

izboljšanjem kakovosti ribiških proizvodov;

podporo razvoju malega ribolova;

krepitvijo mednarodnega sodelovanja;

podporo razvoju akvakulture.

2.Pogodbenici se najpozneje tri (3) mesece po začetku začasne uporabe tega protokola v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju dogovorita o večletnem sektorskem programu in njegovem načinu izvajanja, zlasti glede:    

(a)letnih in večletnih smernic za uporabo finančnega prispevka iz člena 3(2)(b);

(b)letnih in večletnih ciljev, ki jih je treba doseči, da se prispeva k trajnostnemu in odgovornemu ribolovu, ob upoštevanju prednostnih nalog, ki jih São Tomé in Príncipe določi na področju ribiške politike;

(c)meril in postopkov za letno oceno doseženih rezultatov.

3.O spremembah v zvezi s cilji in ukrepi, ki jih vsebuje letni ali večletni sektorski program, je treba predhodno uradno obvestiti Evropsko komisijo. Če Komisija nasprotuje tem spremembam, se lahko zadeva predloži skupnemu odboru, da se izreče o predvideni spremembi zaradi njene odobritve s strani pogodbenic, po potrebi z izmenjavo pisem.

4.Pogodbenici vsako leto ocenita rezultate izvajanja večletnega sektorskega programa na podlagi pisnega poročila, ki ga predložijo organi São Toméja in Príncipa. Če ta ocena pokaže, da uresničevanje ciljev ne poteka v skladu s programom, ali če se po mnenju skupnega odbora program ne izvaja zadovoljivo, se lahko plačilo finančnega prispevka ponovno preuči ali začasno ustavi.

5.Ta finančni prispevek se začne ponovno plačevati po posvetovanju z obema pogodbenicama in njunem soglasju, takoj ko skupni odbor oceni, da izvajanje napreduje zadovoljivo, po potrebi z izmenjavo pisem. Vendar se lahko posebni finančni prispevek iz člena 3(2)(b) plača v največ šestih (6) mesecih po izteku veljavnosti Protokola.

Člen 5
Znanstveno in tehnično sodelovanje za odgovoren ribolov

1.Evropska unija in São Tomé in Príncipe se zavezujeta, da bosta v obdobju, zajetem s tem protokolom, sodelovala pri nadzoru stanja ribolovnih virov na ribolovnem območju São Toméja in Príncipa.

2.Pogodbenici se zavezujeta, da bosta na ravni regije Srednja Afrika spodbujali sodelovanje na področju odgovornega ribolova.

3.Pogodbenici se zavezujeta, da bosta upoštevali vsa priporočila in resolucije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT).

4.V skladu s členom 4 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, na podlagi priporočil in resolucij, sprejetih v okviru ICCAT, ter ob upoštevanju najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenj se pogodbenici v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju posvetujeta o morebitnih ukrepih za trajnostno upravljanje ribolovnih virov, zajetih s tem protokolom in povezanih z dejavnostmi plovil Evropske unije.

5.Pogodbenici soglašata, da bosta za dobro upravljanje in ohranitev morskih psov zagotovili skrbno spremljanje ulova teh vrst z izmenjavo podatkov o ulovu, kot je določeno v poglavju III Priloge. Skupni odbor po potrebi sprejme dodatne ukrepe za upravljanje, s katerimi bolje določi dejavnost flote plovil s parangali.

6.Pogodbenici sodelujeta za okrepitev mehanizmov nadzora, inšpekcijskih pregledov ter boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu v São Toméju in Príncipu.

Člen 6
Prilagoditev ribolovnih možnosti in tehničnih ukrepov

1.Skupni odbor lahko ribolovne možnosti iz člena 1 prilagodi, če je takšna prilagoditev v skladu s trajnostnim upravljanjem ribolovnih vrst, zajetih s tem protokolom.

2.V takem primeru se finančni prispevek iz člena 3(2)(a) prilagodi po načelu časovne porazdelitve, ta protokol in njegova Priloga pa se ustrezno spremenita.

3.Skupni odbor lahko preuči in po potrebi sporazumno prilagodi ali spremeni določbe o pogojih izvajanja ribolova in tehničnih ukrepih za uporabo tega protokola.

Člen 7
Nove ribolovne možnosti

1.Organi São Toméja in Príncipa lahko za vrste ribolova, ki niso zajete s tem protokolom, Evropsko unijo pozovejo k preučitvi možnosti takega ribolova. Če ni zadostnih podatkov o stanju staležev, se pogodbenici dogovorita o pogojih izvedbe poskusnega ribolova, pri čemer se upoštevajo najboljša znanstvena mnenja, predložena znanstvenim strokovnjakom obeh pogodbenic.

2.Glede na te rezultate in če Evropska unija izrazi interes za tak ribolov, se pogodbenici posvetujeta v skupnem odboru, preden organi São Toméja in Príncipa izdajo morebitno dovoljenje. Če je to primerno, se pogodbenici sporazumeta o pogojih za te nove ribolovne možnosti in po potrebi spremenita ta protokol in njegovo Prilogo.

Člen 8
Spodbujanje iztovarjanja in sodelovanja med gospodarskimi subjekti

1.Pogodbenici sodelujeta, da bi izboljšali možnosti iztovarjanja ulova v pristaniščih São Toméja in Príncipa.

2.São Tomé in Príncipe si prizadeva vzpostaviti strategijo in oblikovati spodbude za iztovarjanja. Flota Evropske unije si v okviru te strategije prizadeva iztovoriti del svojega ulova, zlasti prilov.

3.Pogodbenici si prizadevata ustvariti ugodne pogoje za krepitev odnosov med podjetji na tehničnem, gospodarskem in trgovinskem področju s spodbujanjem vzpostavitve okolja, naklonjenega razvoju trgovine in naložb.

Člen 9
Začasna prekinitev izvajanja Protokola

1.Izvajanje tega protokola se lahko začasno prekine na pobudo ene od pogodbenic, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a)neobičajne okoliščine, kot so opredeljene v členu 2(h) Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki ovirajo izvajanje ribolovnih dejavnosti na ribolovnem območju São Toméja in Príncipa;

(b)znatne spremembe v opredelitvi in izvajanju ribiške politike ene od pogodbenic, ki vplivajo na določbe tega protokola;

(c)ena od pogodbenic na podlagi postopka iz členov 8 in 96 Sporazuma iz Cotonouja ugotovi kršitev bistvenih elementov v zvezi s človekovimi pravicami, kot so določeni v členu 9 navedenega sporazuma;

(d)Evropska unija ne plača finančnega prispevka iz člena 3(2)(a) iz razlogov, ki niso navedeni v tem členu;

(e)resen in nerešen spor med pogodbenicama glede uporabe ali razlage tega protokola.

2.V primeru začasne prekinitve uporabe Protokola mora zadevna pogodbenica poslati pisno uradno obvestilo o svoji nameri vsaj tri (3) mesece pred datumom, ko naj bi takšna začasna prekinitev začela veljati.

3.V primeru začasne prekinitve pogodbenici nadaljujeta posvetovanja in poskušata doseči sporazumno rešitev spora. Če tak spor sporazumno rešita, se ta protokol začne ponovno uporabljati, znesek finančnega prispevka pa se zmanjša sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve glede na dolžino obdobja, v katerem je bila uporaba Protokola začasno prekinjena.

Člen 10
Veljavna zakonodaja

1.Dejavnosti ribiških plovil Evropske unije, ki izvajajo dejavnosti v vodah São Toméja in Príncipa, ureja zakonodaja, ki se uporablja v São Toméju in Príncipu, razen če ni v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju, tem protokolu ter njegovi Prilogi in dodatkih določeno drugače.

2.Organi São Toméja in Príncipa obvestijo Evropsko unijo o vsakršni spremembi zakonodaje ali novi zakonodaji, povezani z ribiškim sektorjem. Spremembe začnejo za plovila Evropske unije veljati po šestdesetih (60) dneh od tega uradnega obvestila.

3.Evropska komisija organe São Toméja in Príncipa obvesti o vsakršni spremembi zakonodaje ali novi zakonodaji, povezani z ribolovnimi dejavnostmi flote Evropske unije v oddaljenih vodah.

Člen 11
Elektronska izmenjava informacij

1.São Tomé in Príncipe in Evropska unija se obvezujeta, da bosta vzpostavila in vzdrževala informacijske sisteme, potrebne za elektronsko izmenjavo vseh informacij in dokumentov v zvezi z izvajanjem Sporazuma.

2.Elektronska različica dokumenta se vedno obravnava kot enakovredna tiskani različici.

3.São Tomé in Príncipe in Evropska unija se nemudoma obvestita o kakršnih koli motnjah v delovanju informacijskega sistema. Informacije in dokumenti v zvezi z izvajanjem Sporazuma se v takem primeru samodejno pošljejo z drugim komunikacijskim sredstvom.

Člen 12
Zaupnost podatkov

1.São Tomé in Príncipe in Evropska unija se zavezujeta, da se bodo vsi osebni podatki v zvezi s plovili Evropske unije in njihovimi ribolovnimi dejavnostmi, pridobljeni v okviru Sporazuma, vedno obravnavali v skladu z načeloma zaupnosti in varstva podatkov.

2.Pogodbenici zagotovita, da so v skladu z zadevnimi določbami ICCAT javnosti dostopni samo zbirni podatki o ribolovnih dejavnostih v vodah São Toméja in Príncipa.

3.Podatke, ki se lahko štejejo za zaupne, smejo pristojni organi uporabiti izključno za izvajanje Sporazuma ter upravljanje ribolova, nadzor in spremljanje.

4.V zvezi z osebnimi podatki, ki jih posreduje Unija, lahko skupni odbor v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov [Uredba (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016] določi ustrezne zaščitne ukrepe in pravna sredstva.

Člen 13
Trajanje

Ta protokol se uporablja pet (5) let od datuma začetka začasne uporabe v skladu s členom 15, razen v primeru odpovedi v skladu s členom 14.

Člen 14
Odpoved

1.V primeru odpovedi tega protokola zadevna pogodbenica pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da bo odpovedala Protokol, najmanj šest mesecev pred datumom, ko naj bi odpoved začela veljati.

2.Po uradnem obvestilu iz prejšnjega odstavka pogodbenici začneta posvetovanja.

Člen 15
Začasna uporaba

Ta protokol se začasno uporablja od datuma podpisa.

Člen 16
Začetek veljavnosti

Ta protokol začne veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita, da so postopki, potrebni za ta namen, zaključeni.PRILOGA

Pogoji za izvajanje ribolova s plovili Evropske unije na ribolovnem območju São Toméja in Príncipa

POGLAVJE I
SPLOŠNE DOLOČBE

1.Imenovanje pristojnega organa

Za namene te priloge in če ni navedeno drugače, vsako sklicevanje na pristojni organ Evropske unije (EU) ali São Toméja in Príncipa pomeni:

za EU: Evropsko komisijo, kjer je primerno, prek delegacije EU, pristojne za São Tomé in Príncipe;

za São Tomé in Príncipe: direktorat za ribištvo pri ministrstvu, pristojnem za ribištvo.

2.Ribolovno območje

Plovila Evropske unije, ki delujejo v okviru tega protokola, lahko svoje ribolovne dejavnosti izvajajo v izključni ekonomski coni (IEC) São Toméja in Príncipa, razen na območjih, rezerviranih za mali in polindustrijski ribolov.

Koordinate IEC so koordinate, ki so bile 7. maja 1998 sporočene Združenim narodom.

São Tomé in Príncipe vsako spremembo ribolovnega območja nemudoma sporoči Evropski uniji.

3.Območja, na katerih sta plovba in ribolov prepovedana

Brez razlikovanja je prepovedana kakršna koli ribolovna dejavnost na območju, namenjenem skupnemu izkoriščanju São Toméja in Príncipa in Nigerije. Koordinate tega območja so navedene v Dodatku 1.

4.Bančni račun

São Tomé in Príncipe pred začetkom veljavnosti Protokola EU sporoči podatke o bančnih računih, na katere je treba nakazati finančne zneske, ki jih plačujejo ribiška plovila v okviru Sporazuma. Stroške, ki nastanejo zaradi bančnih nakazil, plačajo lastniki plovil.

5.Kontaktne točke

Pogodbenici se medsebojno obvestita o ustreznih kontaktnih točkah, prek katerih se lahko izmenjujejo informacije o izvajanju Protokola, zlasti o vprašanjih, povezanih z izmenjavo splošnih podatkov o ulovu in ribolovnem naporu, postopkih v zvezi z dovoljenji za ribolov in izvajanju sektorske podpore.

6.Delovni jeziki

Pogodbenici soglašata, da sta, kolikor je mogoče, delovna jezika na sestankih, namenjenih izvajanju tega protokola, portugalščina in francoščina.

POGLAVJE II
DOVOLJENJA ZA RIBOLOV

Za namene uporabe določb te priloge je izraz „dovoljenje za ribolov“ enakovreden izrazu „ribolovno dovoljenje“ v zakonodaji São Toméja in Príncipa.

Oddelek 1: Postopki, ki se uporabljajo

1.Predhodni pogoji za pridobitev dovoljenja za ribolov

Dovoljenje za ribolov na ribolovnem območju São Toméja in Príncipa se lahko izda samo za plovila, ki izpolnjujejo pogoje.

Plovilo izpolnjuje pogoje, če njegovemu lastniku, poveljniku in plovilu samemu ni prepovedana ribolovna dejavnost v São Toméju in Príncipu. Imeti morajo urejene odnose z organi São Toméja in Príncipa, kar pomeni, da morajo biti izpolnjene vse predhodne obveznosti, ki izhajajo iz njihovih ribolovnih dejavnosti v São Toméju in Príncipu v okviru ribiških sporazumov, sklenjenih z Evropsko unijo. Poleg tega morajo izpolnjevati določbe Uredbe (EU) 2017/2403 o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot.

2.Vloga za dovoljenje za ribolov

Pristojni organi Evropske unije ministrstvu São Toméja in Príncipa, pristojnemu za ribištvo, po elektronski pošti, ki jo dajo v vednost delegaciji Evropske unije, pristojni za São Tomé in Príncipe, predložijo vlogo za vsako plovilo, ki želi izvajati ribolov na podlagi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, vsaj petnajst (15) delovnih dni pred datumom zahtevanega začetka obdobja veljavnosti.

Vloge se ministrstvu, pristojnemu za ribištvo, predložijo v skladu z obrazcem, katerega predloga je v Dodatku 2.

Vsaki vlogi za dovoljenje za ribolov se priložijo naslednji dokumenti:

dokazilo o plačilu pavšalnega predplačila in pavšalnih prispevkov za opazovalce za obdobje veljavnosti dovoljenja za ribolov;

novejša barvna fotografija plovila s strani;

kopija potrdila o registraciji plovila;

po potrebi vsi drugi dokumenti, ki se zahtevajo na podlagi veljavnih nacionalnih predpisov glede na vrsto plovila in ki jih je São Tomé in Príncipe navedel v skupnem odboru.

Letna pavšalna pristojbina se nakaže na isti račun državne zakladnice, kot se uporablja za prispevek iz člena 3(2)(a).

Pristojbine vključujejo vse nacionalne in lokalne dajatve, razen pristaniških taks in stroškov izvajanja storitev.

V vsaki vlogi za dovoljenje za ribolov je treba jasno navesti ciljne vrste.

V vlogi za dovoljenje za ribolov se lahko navede, da se nameravajo na krovu plovila izvajati delno rezanje plavuti morskih psov in drugi postopki, kot je odstranjevanje drobovine.

3.Izdaja dovoljenja za ribolov

Ministrstvo São Toméja in Príncipa, pristojno za ribištvo, izda dovoljenja za ribolov v petnajstih (15) delovnih dneh po prejemu vseh dokumentov iz točke 2.

Izvirniki se izročijo Uniji prek delegacije Evropske unije, pristojne za São Tomé in Príncipe.

V dovoljenju so določene vrste ali kategorije, ki jih je dovoljeno loviti (tuni, mečarice in dovoljeni morski psi).

Da se čim prej omogoči ribolov na zadevnem območju, se lastnikom plovil po elektronski pošti pošlje kopija dovoljenja za ribolov. Ta kopija se lahko uporablja največ šestdeset (60) dni od datuma izdaje dovoljenja za ribolov. V tem obdobju se kopija šteje za enakovredno izvirniku.

4.Izredna nadomestitev dovoljenja za ribolov

Dovoljenje za ribolov se izda za določeno plovilo in ni prenosljivo. Vendar se lahko na zahtevo Evropske unije in v primeru dokazane višje sile dovoljenje za ribolov plovila odvzame, za preostalo obdobje veljavnosti pa se po pogojih, ki jih je treba opredeliti, izda novo dovoljenje za ribolov za drugo plovilo iste kategorije.

Lastnik plovila vrne prvotno dovoljenje za ribolov ministrstvu São Toméja in Príncipa, pristojnemu za ribištvo. Dovoljenje za nadomestno plovilo začne veljati s tem datumom. São Tomé in Príncipe obvesti Evropsko unijo o prenosu dovoljenja za ribolov in datumu njegovega začetka veljavnosti.

5.Hramba dovoljenja za ribolov na krovu

Brez poseganja v določbe točke 3 tega oddelka mora biti dovoljenje za ribolov ves čas na krovu plovila.

6.Podporna plovila

Na zahtevo Evropske unije in po preučitvi, ki jo opravijo organi São Toméja in Príncipa, São Tomé in Príncipe dovoli, da ribiškim plovilom Evropske unije, ki imajo dovoljenje za ribolov, pomagajo podporna plovila.

Podporna plovila ne smejo biti opremljena za ribolov. Ta podpora ne sme obsegati oskrbe z gorivom ali pretovarjanja ulova.

Za podporna plovila v mogočem obsegu velja enak postopek za pošiljanje vlog za dovoljenja za ribolov, kot je opisan v tem poglavju. São Tomé in Príncipe sestavi seznam podpornih plovil z dovoljenjem in ga nemudoma pošlje Evropski uniji.

Za ta plovila je treba plačati letno pristojbino v višini 3 500 EUR, ki se nakaže na račun sklada za razvoj ribištva iz člena 3 Protokola.

Oddelek 2: Pristojbine in predplačila

1.Ribolovna dovoljenja veljajo eno leto.

2.Pristojbina za plovila za ribolov tuna s potegalko in plovila s površinskim parangalom v EUR na tono ulova na ribolovnem območju São Toméja in Príncipa znaša 70 EUR za celotno obdobje veljavnosti Protokola.

3.Dovoljenja za ribolov se izdajo po plačilu naslednjih letnih pavšalnih pristojbin:

(a)za plovila za ribolov tuna s potegalko: 9 100 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 130 ton;

(b)za plovila s površinskim parangalom: 3 255 EUR na plovilo, kar ustreza pristojbinam za 46,5 tone.

Pristojbine se plačajo na račun državne zakladnice, ki se uporablja za plačilo prispevka iz člena 3(2)(a), povezanega z dostopom.

4.Unija za vsako plovilo na podlagi svojih prijav ulova sestavi obračun ulova in obračun pristojbin, ki jih mora plovilo plačati za ribolovno sezono v predhodnem koledarskem letu. Ta končna obračuna prek držav članic pošlje organom São Toméja in Príncipa in lastniku plovila pred 30. junijem tekočega leta. São Tomé in Príncipe lahko na podlagi dokazil ta končna obračuna izpodbija v tridesetih (30) dneh od njunega prejema. V primeru nestrinjanja se pogodbenici posvetujeta, po potrebi v okviru skupnega odbora. Če São Tomé in Príncipe v navedenem roku tridesetih (30) dni ne vloži ugovora, se končna obračuna štejeta za sprejeta.

5.Če je končni obračun višji od vnaprejšnje pavšalne pristojbine, ki je bila nakazana za pridobitev dovoljenja za ribolov, lastnik plovila São Toméju in Príncipu razliko nakaže v petinštiridesetih (45) dneh, razen če obračunu nasprotuje. Razlika se nakaže na račun sklada za razvoj. Če pa je končni obračun nižji od vnaprejšnje pavšalne pristojbine, se razlika lastniku plovila ne povrne.

POGLAVJE III
SPREMLJANJE IN PRIJAVA ULOVA

Oddelek 1: Elektronski ribolovni ladijski dnevniki

1.Poveljnik plovila Evropske unije, ki opravlja ribolovne dejavnosti na podlagi Sporazuma, vodi elektronski ribolovni ladijski dnevnik, vključen v sistem elektronskega beleženja in sporočanja (ERS).

2.Plovilo, ki ni opremljeno s sistemom ERS, ne sme vstopiti na ribolovno območje São Toméja in Príncipa, da bi tam opravljalo ribolovne dejavnosti.

3.Za pravilnost podatkov v elektronskem ribolovnem ladijskem dnevniku je odgovoren poveljnik. Ribolovni ladijski dnevnik je v skladu z ustreznimi resolucijami in priporočili komisije ICCAT.

4.Poveljnik vsak dan za vsako ribolovno operacijo zabeleži ocenjene količine vsake vrste, ulovljene in zadržane na krovu ali odvržene v morje. Ocenjene količine ulovljene ali zavržene vrste je treba zabeležiti ne glede na težo.

5.Če je plovilo prisotno na ribolovnem območju, vendar ne izvaja ribolovne dejavnosti, se zabeleži opoldanski položaj plovila.

6.Podatki iz ribolovnega ladijskega dnevnika se samodejno in vsak dan pošiljajo centru za spremljanje ribištva države zastave. Ti podatki vključujejo najmanj naslednje:

(a)identifikacijske številke plovila in ime ribiškega plovila;

(b)tričrkovno kodo FAO za posamezno vrsto;

(c)zadevno geografsko območje, na katerem je bil ulov opravljen;

(d)datum in po potrebi čas ulova;

(e)datum in čas odhoda iz pristanišča in prihoda vanj ter trajanje ribolovnega potovanja;

(f)vrsto orodja, tehnične specifikacije in dimenzije;

(g)ocenjene količine vsake vrste, zadržane na krovu, izražene v kilogramih žive teže ali, kadar je primerno, v številu kosov;

(h)ocenjene zavržene količine vsake vrste, izražene v kilogramih žive teže ali, kadar je primerno, v številu kosov.

7.Država zastave zagotovi, da se ti podatki prejmejo in vpišejo v računalniško podatkovno zbirko, ki omogoča varno hrambo vsaj 36 mesecev.

8.Država zastave in São Tomé in Príncipe zagotovita, da sta opremljeni z računalniško strojno in programsko opremo, ki je potrebna za samodejno pošiljanje podatkov ERS. Za pošiljanje podatkov ERS je treba uporabljati elektronska komunikacijska sredstva, ki jih Evropska komisija upravlja za izmenjavo podatkov o ribištvu v standardizirani obliki. Spremembe standardov se izvedejo v šestih (6) mesecih.

9.Center za spremljanje ribištva države zastave zagotovi, da so prek sistema ERS centru za spremljanje ribištva São Toméja in Príncipa vsak dan samodejno na voljo ribolovni ladijski dnevniki, dokler je plovilo prisotno na ribolovnem območju, tudi če ne ulovi ničesar.

10.Načini sporočanja ulova prek sistema ERS ter postopki v primeru nepravilnega delovanja so opredeljeni v Dodatku 4.

11.Organi São Toméja in Príncipa podatke o ribolovnih dejavnostih posameznih plovil obdelujejo zaupno in varno.

Oddelek 2: Zbirni podatki o ulovu

1.Država zastave vsake tri mesece predloži mesečne količine ulova in zavržkov vsakega plovila za podatkovno zbirko, ki jo vodi Evropska komisija. Za vrste, za katere se v skladu s Protokolom ali priporočili ICCAT uporablja celotni dovoljeni ulov, se količine predložijo vsak mesec za pretekli mesec.

2.Država zastave navzkrižno preverja podatke s podatki o iztovarjanju, prodaji in inšpekcijskih pregledih ali opazovanju ter kakršnimi koli drugimi ustreznimi informacijami, s katerimi so seznanjeni organi. Posodobitve podatkovne zbirke, potrebne po teh preverjanjih, se opravijo čim prej. Pri preverjanjih se uporabijo zemljepisne koordinate ribolovnega območja, kot so določene v skladu s tem protokolom.

3.Evropska unija pred koncem vsakega četrtletja organom São Toméja in Príncipa posreduje zbirne podatke za pretekla četrtletja tekočega leta, ki vključujejo količine ulova na plovilo, na mesec in za posamezno vrsto, pridobljene iz podatkovne zbirke. Ti podatki so začasni in se spreminjajo.

4.Partnerska država jih analizira in sporoči vsako večjo neskladnost s podatki iz elektronskih ribolovnih ladijskih dnevnikov, zagotovljenimi prek sistema ERS. Države zastave opravijo preiskave in po potrebi posodobijo podatke.

POGLAVJE IV

SPREMLJANJE IN NADZOR
Oddelek 1: Nadzor in inšpekcijski pregledi

Ribiška plovila Evropske unije morajo upoštevati ukrepe in priporočila ICCAT glede ribolovnega orodja in njegovih tehničnih specifikacij ter vse druge tehnične ukrepe, ki se nanašajo na njihove ribolovne dejavnosti in ulov.

1.Vstop na ribolovno območje in izstop z njega

Plovila Evropske unije, ki izvajajo dejavnosti v vodah São Toméja in Príncipa v okviru tega protokola, pristojne organe São Toméja in Príncipa vsaj tri (3) ure prej obvestijo, da nameravajo vstopiti v IEC São Toméja in Príncipa ali izstopiti iz nje.

Ob obvestilu o vstopu v IEC São Toméja in Príncipa ali izstopu iz nje morajo plovila sporočiti tudi svoj položaj in ulov, ki ga že hranijo na krovu, opredeljen s tričrkovno kodo FAO in izražen v kilogramih žive teže ali, kjer je primerno, v številu kosov.

Ta sporočila je treba poslati prek sistema ERS ali po elektronski pošti na naslov, ki ga sporočijo organi São Toméja in Príncipa.

Plovilo, ki je odkrito med izvajanjem ribolovnih dejavnosti, vendar ni predhodno sporočilo svoje namere, da vstopi v vode São Toméja in Príncipa, se obravnava kot plovilo brez dovoljenja za ribolov in se mu lahko izrečejo kazni v skladu z nacionalno zakonodajo.

2.Postopki inšpekcijskih pregledov

Inšpekcijski pregled na morju, v pristanišču ali sidrišču na ribolovnem območju São Toméja in Príncipa v zvezi s plovili Evropske unije z dovoljenjem za ribolov opravijo inšpektorji São Toméja in Príncipa, ki so izrecno zadolženi za nadzor nad ribištvom in uporabljajo službena plovila organov São Toméja in Príncipa.

Inšpektorji São Toméja in Príncipa plovilo Evropske unije pred vkrcanjem obvestijo o svoji odločitvi za izvedbo inšpekcijskega pregleda. Inšpekcijski pregled opravita največ dva inšpektorja, ki morata pred inšpekcijskim pregledom izkazati svojo istovetnost in usposobljenost za izvedbo inšpekcijskega pregleda.

Inšpektorja São Toméja in Príncipa se na krovu plovila Evropske unije zadržita le toliko časa, da opravita naloge, povezane z inšpekcijskim pregledom. Inšpekcijski pregled opravita tako, da čim manj vplivata na plovilo, njegovo ribolovno dejavnost in tovor.

Posnetki (fotografije ali videoposnetki), narejeni med inšpekcijskimi pregledi, so namenjeni organom, pristojnim za nadzor in spremljanje ribištva. Ne smejo se objaviti, razen če ni z nacionalno zakonodajo določeno drugače.

Poveljnik plovila Evropske unije omogoči vkrcanje in delo inšpektorjev São Toméja in Príncipa.

Inšpektorji São Toméja in Príncipa po vsakem inšpekcijskem pregledu pripravijo poročilo o inšpekcijskem pregledu. Poveljnik plovila Evropske unije lahko v poročilo o inšpekcijskem pregledu vnese svoje pripombe. Poročilo o inšpekcijskem pregledu podpišeta inšpektor, ki ga je pripravil, in poveljnik plovila Evropske unije.

Dejstvo, da poveljnik podpiše poročilo o inšpekcijskem pregledu, ne posega v pravico lastnika plovila do obrambe v morebitnem postopku za ugotavljanje kršitev. Poveljnik plovila sodeluje med inšpekcijskim pregledom. Če poveljnik odkloni podpis dokumenta, mora pisno navesti razloge za to, inšpektor pa pripiše zaznamek „odklonitev podpisa“. Inšpektorja São Toméja in Príncipa pred izkrcanjem poveljniku plovila Evropske unije izročita izvod poročila o inšpekcijskem pregledu. Organi São Toméja in Príncipa obvestijo Evropsko unijo o opravljenih inšpekcijskih pregledih in morebitnih ugotovljenih kršitvah v štiriindvajsetih (24) urah po izvedbi inšpekcijskih pregledov ter ji pošljejo poročilo o inšpekcijskem pregledu. Kjer je to ustrezno, se v največ sedmih (7) dneh po vrnitvi inšpektorja v pristanišče Evropski uniji pošlje kopija posledične obtožnice.

3.Postopki, ki jih je dovoljeno izvajati na krovu

V dovoljenjih za ribolov, ki jih izda São Tomé in Príncipe, je navedeno, katere postopke je dovoljeno izvajati na krovu, na primer odstranjevanje drobovine in delno rezanje plavuti morskih psov.

4.Pretovarjanja in iztovarjanja

Vsa plovila Evropske unije, ki izvajajo dejavnosti v vodah São Toméja in Príncipa v okviru tega protokola in želijo v navedenih vodah pretovoriti ulov, morajo to storiti v sidriščih pristanišč Fernão Dias, Neves in Ana Chaves.

Lastniki teh plovil ali njihovi zastopniki, ki želijo iztovarjati ali pretovarjati, morajo pristojnim organom São Toméja in Príncipa vsaj oseminštirideset (48) ur prej sporočiti:

(a)imena ribiških plovil, s katerih se bo pretovarjalo ali iztovarjalo;

(b)ime tovornega plovila;

(c)tonažo po vrstah, ki se bodo pretovorile ali iztovorile;

(d)dan pretovarjanja ali iztovarjanja;

(e)namembni kraj pretovorjenega ali iztovorjenega ulova.

Sporočilo São Toméju in Príncipu se lahko pošlje prek sistema ERS ali po elektronski pošti.

Pretovarjanje na morju je prepovedano.

Poveljniki plovil pristojnim organom São Toméja in Príncipa predložijo prijave ulova in navedejo, ali nameravajo ribolov nadaljevati ali zapustiti vode São Toméja in Príncipa.

Vsako pretovarjanje ali iztovarjanje ulova, ki ni zajeto v zgornjih točkah, je v vodah São Toméja in Príncipa prepovedano. Vsaka oseba, ki krši to določbo, se kaznuje v skladu z veljavnimi predpisi São Toméja in Príncipa.

Oddelek 2: Satelitski sistem za spremljanje plovil (VMS)

Vsako plovilo Evropske unije z dovoljenjem na podlagi tega protokola mora biti opremljeno s satelitskim sistemom za spremljanje plovil (Vessel Monitoring System, VMS).

Prepovedano je premestiti, izklopiti, uničiti, poškodovati ali onesposobiti sistem za stalno spremljanje položaja, ki uporablja satelitsko komunikacijo in je na plovilu nameščen za pošiljanje podatkov, ali namerno spreminjati, potvarjati ali prirejati podatke, ki jih odda ali zapiše navedeni sistem.

Plovila Evropske unije samodejno in neprekinjeno sporočajo svoj položaj centru za spremljanje ribištva svoje države zastave, in sicer najmanj vsako uro za plovila s potegalko in najmanj vsaki dve (2) uri za vsa druga plovila. Ta pogostost se lahko v okviru preiskovalnih ukrepov v zvezi z dejavnostmi plovila poveča.

Center za spremljanje ribištva države zastave zagotovi, da so položaji VMS samodejno na voljo, dokler je plovilo prisotno na ribolovnem območju.

Vsako sporočilo o položaju mora vsebovati:

(a)identifikacijo plovila;

(b)zadnji geografski položaj plovila (zemljepisna dolžina in širina) s toleranco, manjšo od 500 metrov, in 99-odstotnim intervalom zaupanja;

(c)datum in čas zapisa položaja;

(d)hitrost in smer plovila.

Načini sporočanja položajev plovil prek sistema VMS ter postopki v primeru nepravilnega delovanja so opredeljeni v Dodatku 5.

Centri za spremljanje ribištva se v okviru spremljanja dejavnosti plovil medsebojno obveščajo.

POGLAVJE V
VKRCANJE MORNARJEV

1.Število mornarjev, ki se vkrcajo

Plovila Evropske unije morajo med izvajanjem ribolovne dejavnosti v vodah São Toméja in Príncipa vkrcati mornarje São Toméja in Príncipa v skladu z naslednjimi pogoji in omejitvami:

(a)za floto plovil za ribolov tuna s potegalko za prvo leto Protokola skupaj šest (6) mornarjev za celotno floto, za drugo leto Protokola skupaj osem (8) mornarjev in za zadnja tri leta Protokola skupaj deset (10) mornarjev na leto;

(b)za floto plovil s površinskim parangalom skupaj dva (2) mornarja na leto za celotno floto.

2.Za to obveznost vkrcanja velja pogoj, da organi São Toméja in Príncipa Evropski uniji pred začetkom uporabe Protokola in nato januarja vsako leto pošljejo seznam primernih in usposobljenih mornarjev. Lastniki plovil najamejo mornarje s tega seznama.

3.Zahtevane kvalifikacije mornarjev São Toméja in Príncipa so navedene v Dodatku 6.

4.Lastnik plovila ali njegov zastopnik pristojnemu organu São Toméja in Príncipa sporoči imena mornarjev, vkrcanih na zadevno plovilo, in njihovo mesto v posadki.

5.Za mornarje, ki se vkrcajo na plovila Evropske unije, se polnopravno uporablja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (MOD) o temeljnih načelih in pravicah pri delu. To se nanaša zlasti na svobodo združevanja, učinkovito priznavanje pravice delavcev do kolektivnih pogajanj ter odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

6.Pogodbe o zaposlitvi mornarjev São Toméja in Príncipa, od katerih po en izvod prejmejo ministrstvo za delo, ministrstvo za ribištvo in podpisniki teh pogodb, se sklenejo med lastniki plovil ali njihovimi zastopniki ter mornarji in/ali njihovimi sindikati ali zastopniki. V skladu s temi pogodbami so mornarji upravičeni do sistema socialne varnosti, ki jim pripada v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z življenjskim, zdravstvenim in nezgodnim zavarovanjem.

7.Plače mornarjev izplačujejo lastniki plovil. Višino plač sporazumno določijo lastniki plovil ali njihovi zastopniki ter mornarji in/ali njihovi sindikati ali zastopniki. Vendar plačilni pogoji mornarjev ne smejo biti slabši od tistih, ki se uporabljajo za posadke v njihovih državah, v nobenem primeru pa ne smejo biti slabši od standardov MOD.

8.Vsi mornarji, najeti za delo na plovilih Evropske unije, se morajo dan pred predlaganim datumom vkrcanja zglasiti pri kapitanu plovila, ki jim je bilo določeno. Če se mornar ne zglasi na dan in ob uri, ki sta bila določena za vkrcanje, ali če nima zahtevanih kvalifikacij, je lastnik plovila samodejno oproščen obveznosti njegovega vkrcanja.

9.Če iz izjemnih razlogov, ki jih dokažejo lastniki plovil, plovila Evropske unije ne morejo vkrcati števila mornarjev São Toméja in Príncipa, določenega v točki 1, morajo plačati pavšalni znesek v višini 20 EUR na nevkrcanega mornarja in na dan prisotnosti na ribolovnem območju São Toméja in Príncipa. Skupni odbor redno pregleduje vkrcanje mornarjev São Toméja in Príncipa.

POGLAVJE VI

OPAZOVALCI

1.Opazovanje ribolovnih dejavnosti

Plovila, ki jim je na podlagi Sporazuma dovoljen ribolov na ribolovnem območju São Toméja in Príncipa, do začetka izvajanja sistema regionalnih opazovalcev namesto slednjih sprejmejo na krov opazovalce, ki jih določi São Tomé in Príncipe, v skladu s pravili iz tega poglavja.

2.Določena plovila in imenovani opazovalci

Plovila Evropske unije, ki izvajajo dejavnosti v vodah São Toméja in Príncipa v okviru tega protokola, vkrcajo opazovalce, ki jih določi ministrstvo São Toméja in Príncipa, pristojno za ribištvo, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

(a)plovila Evropske unije na zahtevo pristojnih organov São Toméja in Príncipa vkrcajo opazovalca, ki ga določi São Tomé in Príncipe in ki je zadolžen za preverjanje ulova v vodah São Toméja in Príncipa;

(b)pristojni organi São Toméja in Príncipa sestavijo seznam plovil, ki so določena, da na krov sprejmejo opazovalca, in seznam opazovalcev, določenih za vkrcanje. Seznama se posodabljata. Seznama se Evropski komisiji predložita takoj, ko sta sestavljena, in nato vsake tri (3) mesece z morebitnimi posodobitvami;

(c)pristojni organi São Toméja in Príncipa ob izdaji dovoljenja za ribolov ali najpozneje petnajst (15) dni pred predvidenim datumom vkrcanja opazovalca Evropski uniji in zadevnim lastnikom plovil sporočijo ime opazovalca, določenega za vkrcanje na plovilo, po možnosti po elektronski pošti;

(d)opazovalec se na plovilo vkrca za eno ribolovno potovanje. Vendar je na izrecno zahtevo pristojnih organov São Toméja in Príncipa na krovu lahko prisoten tudi več potovanj, odvisno od povprečnega trajanja predvidenih potovanj določenega plovila. To zahtevo pristojni organ izrazi takrat, ko sporoči ime opazovalca, določenega za vkrcanje na zadevno plovilo.

3.Pogoji za vkrcanje in izkrcanje

(a)O pogojih za vkrcanje opazovalca se sporazumno dogovorita lastnik plovila ali njegov zastopnik in pristojni organ.

(b)Opazovalec se vkrca in izkrca v pristanišču, ki ga določi lastnik plovila. Vkrcanje se izvede na začetku prvega ribolovnega potovanja v ribolovnih vodah São Toméja in Príncipa po prejetju seznama izbranih plovil.

(c)Zadevni lastniki plovil sporočijo datume in imena pristanišč podregije za vkrcanje in izkrcanje opazovalcev v dveh (2) tednih in deset (10) dni pred vkrcanjem.

(d)Če se opazovalec vkrca v državi zunaj São Toméja in Príncipa, njegove potne stroške krije lastnik plovila. Če plovilo z opazovalcem na krovu zapusti ribolovno območje São Toméja in Príncipa, je treba storiti vse potrebno, da se opazovalcu čim prej zagotovi vrnitev v domovino na stroške lastnika plovila.

(e)Če opazovalca ob dogovorjenem času oziroma v dvanajstih (12) urah po dogovorjenem času ni na dogovorjenem kraju, je lastnik plovila samodejno oproščen obveznosti vkrcanja tega opazovalca.

(f)Poveljnik stori vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi fizično varnost in dobro počutje opazovalca med izvajanjem njegovih nalog.

(g)Opazovalec ima na voljo vso opremo, ki jo potrebuje za izvajanje svojih nalog. Poveljnik mu omogoči dostop do sredstev komuniciranja, ki jih potrebuje za izvajanje nalog, dokumentacije, ki je neposredno povezana z ribolovnimi dejavnostmi plovila, vključno z ribolovnim ladijskim dnevnikom in navigacijskim dnevnikom, ter do tistih delov plovila, do katerih mora imeti dostop za lažjo izvedbo nalog.

(h)Lastnik plovila na lastne stroške zagotovi nastanitev in hrano opazovalcev pod enakimi pogoji, kot veljajo za častnike, ob upoštevanju praktičnih možnosti plovila.

(i)Plačo in socialne prispevke za opazovalca krije São Tomé in Príncipe.

4.Pavšalni finančni prispevek

Lastnik plovila kot prispevek k stroškom izvajanja, povezanim z namestitvijo opazovalcev, ob plačilu pavšalnega predplačila plača znesek v višini 250 EUR na leto in na plovilo na isti račun, kot se uporablja za pavšalna predplačila.

5.Naloge opazovalca

Opazovalec se na krovu obravnava kot častnik. Ko plovilo izvaja dejavnosti v vodah São Toméja in Príncipa, opazovalec opravlja naslednje naloge:

(a)opazuje ribolovne dejavnosti plovil;

(b)preverja položaj plovil, ki izvajajo ribolovne dejavnosti;

(c)beleži uporabljeno ribolovno orodje;

(d)preverja podatke o ulovu v ribolovnih vodah São Toméja in Príncipa, ki so zapisani v ribolovnem ladijskem dnevniku;

(e)preverja delež prilova in ocenjuje količine zavrženih vrst tržnih rib;

(f)svojemu pristojnemu organu z vsemi ustreznimi sredstvi sporoča podatke o ribolovu, vključno s količino ulova in prilova na krovu.

6.Obveznosti opazovalca

Opazovalec med bivanjem na krovu:

(a)stori vse potrebno, da njegovo vkrcanje in navzočnost na krovu plovila ne prekinjata in ne ovirata ribolovnih dejavnosti;

(b)spoštuje blago in opremo na krovu ter zaupnost vseh dokumentov, ki pripadajo plovilu;

(c)ob koncu obdobja opazovanja in pred izkrcanjem pripravi poročilo o dejavnostih, ki se pošlje pristojnim organom São Toméja in Príncipa, en izvod pa Evropski komisiji. Poročilo podpiše v navzočnosti poveljnika plovila, ki lahko poročilu doda ali zahteva, da se mu dodajo vse pripombe, ki se mu zdijo potrebne, nato pa se podpiše še sam. Izvod poročila se poveljniku izroči ob izkrcanju opazovalca.

POGLAVJE VII
KRŠITVE

1.Obravnava kršitev

Vsaka kršitev, ki jo stori plovilo Evropske unije z dovoljenjem za ribolov v skladu z določbami te priloge, se navede v obtožnici, ki se čim prej pošlje Evropski uniji in državi zastave.

2.Ustavitev plovila/preusmeritev – informativni sestanek

(a)Če tako določa veljavna zakonodaja São Toméja in Príncipa, se lahko v zvezi s prijavljeno kršitvijo od vsakega plovila Evropske unije, ki krši predpise, zahteva, da ustavi ribolovne dejavnosti in se, če je plovilo na morju, vrne v eno od pristanišč São Toméja in Príncipa.

(b)São Tomé in Príncipe najpozneje v štiriindvajsetih (24) urah Evropsko unijo uradno obvesti o vsaki ustavitvi plovila Evropske unije z dovoljenjem za ribolov. Temu uradnemu obvestilu so priloženi dokazi o prijavljeni kršitvi.

(c)Pred sprejetjem kakršnih koli ukrepov glede plovila, poveljnika, posadke ali tovora, razen ukrepov za varovanje dokazov, São Tomé in Príncipe na zahtevo Evropske unije v enem (1) delovnem dnevu od uradnega obvestila o ustavitvi plovila skliče informativni sestanek za pojasnitev dejstev, na podlagi katerih je bilo plovilo ustavljeno, in predstavitev morebitnih nadaljnjih ukrepov. Informativnega sestanka se lahko udeleži predstavnik države zastave plovila.

3.Kazni za kršitve – postopek poravnave

(a)Kazen za prijavljeno kršitev določi São Tomé in Príncipe v skladu z določbami veljavne nacionalne zakonodaje.

(b)Če je za obravnavanje kršitve potreben sodni postopek in če kršitev ne vključuje kriminalnega dejanja, se pred sprožitvijo sodnega postopka izvede postopek poravnave med São Toméjem in Príncipom in Evropsko unijo, da se določijo pogoji in višina kazni. V tem postopku poravnave lahko sodelujeta predstavnika države zastave plovila in Evropske unije. Postopek poravnave se zaključi najpozneje tri (3) dni po uradnem obvestilu o ustavitvi plovila.

4.Sodni postopek – bančna garancija

Če postopek poravnave ni uspešen in se primer kršitve predloži pristojnemu sodnemu organu, lastnik plovila, ki krši predpise, pri banki, ki jo določi São Tomé in Príncipe, položi bančno garancijo, katere znesek določi São Tomé in Príncipe in ki krije stroške, povezane z ustavitvijo plovila, ocenjeno globo in morebitne odškodnine. Bančna garancija je blokirana do zaključka sodnega postopka.

Bančna garancija se sprosti in vrne lastniku plovila takoj po izreku sodbe, in sicer:

(a)v celoti, če ni izrečena nobena kazen;

(b)v višini razlike, če kazen vključuje globo, ki je nižja od zneska bančne garancije.

São Tomé in Príncipe obvesti Evropsko unijo o izidu sodnega postopka v sedmih (7) dneh po izreku sodbe.

5.Sprostitev plovila in posadke

Plovilo s posadko lahko izpluje iz pristanišča takoj po plačilu kazni, ki je bila izrečena na podlagi postopka poravnave, ali po pologu bančne garancije.

DODATKI

Dodatek 1    Koordinate območja skupnega izkoriščanja São Toméja in Príncipa in Nigerije

Dodatek 2    Obrazec vloge za dovoljenje za ribiško plovilo ali podporno plovilo

Dodatek 3    Tehnične specifikacije

Dodatek 4    Uporaba sistema elektronskega beleženja in sporočanja ribolovnih dejavnosti (sistem ERS)

Dodatek 5    Satelitski sistem za spremljanje plovil (VMS)

Dodatek 6    Zahtevane kvalifikacije za zaposlitev mornarjev São Toméja in Príncipa na krovu plovil s potegalko in plovil s parangalom Evropske unijeDodatek 1
Koordinate območja skupnega izkoriščanja São Toméja in Príncipa in Nigerije

Zemljepisna širina    Zemljepisna dolžina

(Stopinje, minute, sekunde)

03 02 22 N    07 07 31 E

02 50 00 N    07 25 52 E

02 42 38 N    07 36 25 E

02 20 59 N    06 52 45 E

01 40 12 N    05 57 54 E

01 09 17 N    04 51 38 E

01 13 15 N    04 41 27 E

01 21 29 N    04 24 14 E

01 31 39 N    04 06 55 E

01 42 50 N    03 50 23 E

01 55 18 N    03 34 33 E

01 58 53 N    03 53 40 E

02 02 59 N    04 15 11 E

02 05 10 N    04 24 56 E

02 10 44 N    04 47 58 E

02 15 53 N    05 06 03 E

02 19 30 N    05 17 11 E

02 22 49 N    05 26 57 E

02 26 21 N    05 36 20 E

02 30 08 N    05 45 22 E

02 33 37 N    05 52 58 E

02 36 38 N    05 59 00 E

02 45 18 N    06 15 57 E

02 50 18 N    06 26 41 E

02 51 29 N    06 29 27 E

02 52 23 N    06 31 46 E

02 54 46 N    06 38 07 E

03 00 24 N    06 56 58 E

03 01 19 N    07 01 07 E

03 01 27 N    07 01 46 E

03 01 44 N    07 03 07 E

03 02 22 N    07 07 31 EDodatek 2
Obrazec vloge

VLOGA ZA DOVOLJENJE ZA RIBIŠKO PLOVILO ALI PODPORNO PLOVILO
SPORAZUM O RIBOLOVU MED SÃO TOMÉJEM IN PRÍNCIPOM IN EVROPSKO UNIJO

– VLOŽNIK

1.Ime lastnika plovila:…………………    Državljanstvo:        

2.Ime združenja ali zastopnika lastnika plovila:        

…………………………………………………………………..

3.Naslov združenja ali zastopnika lastnika plovila:    

………………………………………………………………..

4.Telefon:        

5.E-naslov:        

6.Ime poveljnika:…………………..    Državljanstvo:        

7.Ime in naslov zastopnika v São Toméju in Príncipu (po potrebi):    

…………………………………………………………………………………..

– PLOVILO IN NJEGOVA IDENTIFIKACIJA

8.Ime plovila:……………………………………………….    

9.Država zastave:……………………………………….    

10.Prejšnja zastava (če je primerno):    …………………………..

11.Datum, od katerega plovilo pluje pod to zastavo:………………………..    

12.Zunanja registrska številka:…………………………    

13.Pristanišče registracije:………………..    Številka MMSI: ………….    

14.Številka IMO:…………    Številka ICCAT:    …………….

15.Leto in kraj izgradnje:……………………………………….    

16.Radijski klicni znak:…………    Radijska klicna frekvenca:……….    

17.Material trupa:    □ jeklo    □ les     □ poliester    □ drugo

– TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PLOVILA IN OPREMA

18.Skupna dolžina:…………………………    Širina: ……….    

19.Tonaža (izražena v BT): …………………………….

20.Moč glavnega motorja v kW:……    Znamka:……..    Tip:……….

21.Vrsta plovila:………    Ribolovna kategorija: …………

22.Ribolovno orodje:……………………………………………………    

23.Ribolovna območja:…………………………………….……….    

24.Ciljne vrste: □ tuni □ mečarice in jadrovnice □ dovoljeni morski psi    

25.Vrste prilova: □ tuni □ mečarice in jadrovnice □ dovoljeni morski psi

26.Predvidena predelava na krovu: □ odstranjevanje drobovine □ delno rezanje plavuti

27.    □ drugo (navedite): ………………………….

28.Skupno število članov posadke:………………………………..    

29.Način shranjevanja na krovu: □ sveže    □ hlajenje    □ mešano    □ zamrzovanje

30.Zmogljivost zamrzovanja v štiriindvajsetih urah (v tonah):………………    

31.Zmogljivost skladišč:……………………    Število:………………………    

V    , dne        

Podpis vložnikaDodatek 3
Tehnične specifikacije

Zamrzovalna plovila za ribolov tuna s potegalko in plovila s površinskim parangalom

1.Prepovedane vrste

V skladu s Konvencijo o selitvenih vrstah in resolucijami ICCAT je prepovedan ribolov mante (Manta birostris), morskega psa orjaka (Cetorhinus maximus), belega morskega volka (Carcharodon carcharias), velikooke morske lisice (Alopias superciliosus), kladvenic iz družine Sphyrnidae (razen lopatarice (Sphyrna tiburo)), dolgoplavutega morskega psa (Carcharhinus longimanus) in svilnatega morskega psa (Carcharhinus falciformis). Poleg tega je prepovedan ribolov kitovca (Rhincondon typus).

V skladu z evropsko zakonodajo [Uredba Sveta (ES) št. 1185/2003 z dne 26. junija 2003] je na krovu plovil prepovedano odstranjevati plavuti morskih psov ter jih obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati. Brez poseganja v navedeno se lahko za lažje skladiščenje na krovu plavuti morskih psov delno odrežejo in stisnejo ob trup, vendar se pred iztovarjanjem ne odstranijo s trupa.

Pogodbenici si v skladu s priporočili ICCAT prizadevata zmanjšati nenamerni vpliv ribolovnih dejavnosti na želve in morske ptice, tako da izvajata ukrepe, s katerimi se čim bolj povečajo možnosti preživetja nenamerno ujetih osebkov.

PLOVILA ZA RIBOLOV TUNA S POTEGALKAMI

(1)Dovoljena ribolovna orodja: potegalka.

(2)Ciljne vrste: rumenoplavuti tun (Thunnus albacares), veleoki tun (Thunnus obesus), črtasti tun (Katsuwonus pelamis).

(3)Prilov: upoštevanje priporočil ICCAT in FAO.

PLOVILA S POVRŠINSKIM PARANGALOM

(1)Dovoljena ribolovna orodja: površinski parangal.

(2)Ciljne vrste: mečarica (Xiphias gladius), sinji morski pes (Prionace glauca), rumenoplavuti tun (Thunnus albacares), veleoki tun (Thunnus obesus).

(3)Prilov: upoštevanje priporočil ICCAT in FAO.

2.Pristojbine lastnikov plovil – število plovil

Dodatna pristojbina na tono ulova

70 EUR/tono za celotno obdobje trajanja Protokola

Letna pavšalna pristojbina

Za plovila za ribolov tuna s potegalko: 9 100 EUR

Za plovila s površinskim parangalom: 3 255 EUR

Pavšalna pristojbina za opazovalce

250 EUR/plovilo/leto

Pristojbina za podporno plovilo

3 500 EUR/plovilo/leto

Število plovil

28 plovil za ribolov tuna s potegalko

z dovoljenjem za ribolov

6 plovil s površinskim parangalom

Dodatek 4
Uporaba sistema elektronskega beleženja in sporočanja ribolovnih dejavnosti (sistem ERS)

1.Sporočila ERS

(1)Država zastave in São Tomé in Príncipe imenujeta vsak svojega korespondenta ERS, ki bo kontaktna točka za vprašanja v zvezi z izvajanjem teh določb. Država zastave in São Tomé in Príncipe si medsebojno sporočita podatke o korespondentu ERS ter te podatke po potrebi takoj posodobita.

(2)Plovilo pošilja podatke ERS svoji državi zastave, ki zagotovi, da so podatki samodejno na voljo São Toméju in Príncipu.

(3)Podatki v obliki UN/CEFACT se pošiljajo prek omrežja FLUX, ki ga daje na voljo Evropska komisija.

(4)Vendar se lahko pogodbenici dogovorita o prehodnem obdobju, v katerem se podatki pošiljajo prek DEH (Data Exchange Highway) v obliki EU-ERS (v 3.1).

(5)Center za spremljanje ribištva države zastave neposredna sporočila s plovila (COE, COX, PNO) samodejno in nemudoma pošlje centru za spremljanje ribištva São Toméja in Príncipa. Centru za spremljanje ribištva São Toméja in Príncipa se enkrat dnevno samodejno pošljejo tudi druge vrste sporočil, in sicer od datuma dejanske uporabe oblike UN/CEFACT, ali so mu do takrat na zahtevo, samodejno vloženo pri centru za spremljanje ribištva države zastave, takoj dani na voljo prek osrednjega vozlišča Evropske komisije. Od začetka dejanske uporabe nove oblike se bo zadnjenavedeni način dajanja na voljo nanašal le na posebne zahteve za pretekle podatke.

(6)Center za spremljanje ribištva São Toméja in Príncipa s povratnim sporočilom o prejemu, ki potrjuje veljavnost prejetega sporočila, potrdi prejem neposrednih podatkov ERS, ki so mu bili poslani. Sporočilo o prejemu se ne pošlje za podatke, ki jih São Tomé in Príncipe prejme v odgovor na zahtevo, ki jo je vložil sam. São Tomé in Príncipe vse podatke ERS obravnava kot zaupne.

2.Okvara sistema za elektronsko pošiljanje na krovu plovila ali komunikacijskega sistema

(1)Center za spremljanje ribištva države zastave in center za spremljanje ribištva São Toméja in Príncipa se nemudoma medsebojno obvestita o kakršnem koli dogodku, zaradi katerega bi se lahko spremenilo pošiljanje podatkov ERS z enega ali več plovil.

(2)Če center za spremljanje ribištva São Toméja in Príncipa ne prejme podatkov, ki bi mu jih moralo poslati plovilo, o tem nemudoma obvesti center za spremljanje ribištva države zastave. Center za spremljanje ribištva države zastave čim prej poizve, zakaj podatki ERS niso bili prejeti, in o rezultatu teh poizvedovanj obvesti center za spremljanje ribištva São Toméja in Príncipa.

(3)Če se pojavi okvara pri pošiljanju med plovilom in centrom za spremljanje ribištva države zastave, ta o tem nemudoma uradno obvesti poveljnika ali upravljavca plovila ali, če to ni mogoče, njegovega zastopnika. Po prejemu tega uradnega obvestila poveljnik plovila vsak dan najpozneje ob polnoči (00:00) pošlje manjkajoče podatke pristojnim organom države zastave prek vseh ustreznih telekomunikacijskih sredstev.

(4)Poveljnik ali upravljavec plovila zagotovi, da se v primeru motenj v delovanju sistema za elektronsko pošiljanje, nameščenega na krovu plovila, sistem ERS popravi ali nadomesti v desetih (10) dneh od odkritja motenj v delovanju. Plovilu po tem roku ni več dovoljeno izvajati ribolova na ribolovnem območju in ga mora v štiriindvajsetih (24) urah zapustiti ali pristati v enem od pristanišč São Toméja in Príncipa. Plovilo lahko zapusti to pristanišče ali se vrne na ribolovno območje šele, ko center za spremljanje ribištva njegove države zastave potrdi, da sistem ERS plovila znova pravilno deluje.

(5)Če São Tomé in Príncipe ne prejema podatkov ERS zaradi motenj v delovanju elektronskih sistemov pod nadzorom Evropske unije ali São Toméja in Príncipa, zadevna pogodbenica hitro sprejme vse ukrepe za čimprejšnjo odpravo teh motenj. Drugo pogodbenico takoj obvesti o odpravi težave.

(6)Center za spremljanje ribištva države zastave centru za spremljanje ribištva São Toméja in Príncipa vsakih 24 ur z vsemi razpoložljivimi elektronskimi komunikacijskimi sredstvi pošlje vse podatke ERS, ki jih je država zastave prejela od zadnjega pošiljanja podatkov. Enak postopek se lahko na zahtevo São Toméja in Príncipa uporabi v primeru vzdrževanja, ki traja več kot štiriindvajset (24) ur in vpliva na sisteme pod nadzorom Evropske unije. São Tomé in Príncipe o tem obvesti svoje pristojne nadzorne službe, da se plovila Evropske unije zaradi nepošiljanja podatkov ERS ne bi obravnavala kot plovila v prekršku. Center za spremljanje ribištva države zastave zagotovi, da se v elektronsko podatkovno zbirko, ki jo upravlja v skladu s točko 1 Dodatka 5, vnesejo manjkajoči podatki.

3.Druga komunikacijska sredstva

Pred začetkom uporabe Protokola se sporoči naslov elektronske pošte centra za spremljanje ribištva São Toméja in Príncipa, ki se uporabi v primeru motenj pri pošiljanju sporočil ERS/VMS.

Navedeni naslov se uporablja za:

obvestila o vstopu in izstopu ter ulovu na krovu ob vstopu in izstopu;

obvestila o iztovarjanju in pretovarjanju ter ulovu, ki se pretovori ali iztovori ali ostane na krovu;

začasno nadomestno pošiljanje podatkov ERS in VMS v primeru motenj v delovanju.Dodatek 5
SATELITSKI SISTEM ZA SPREMLJANJE PLOVIL (VMS)

1.Sporočila o položaju plovil – sistem VMS

Prvi položaj, ki se zabeleži po vstopu na območje São Toméja in Príncipa, se označi z oznako „ENT“. Vsak naslednji položaj se označi z oznako „POS“, razen prvega položaja, zabeleženega po izstopu z območja São Toméja in Príncipa, ki se označi z oznako „EXI“.

Center za spremljanje ribištva države zastave zagotovi samodejno obdelavo in po potrebi elektronsko pošiljanje sporočil o položaju. Sporočila o položaju morajo biti varno zabeležena, hranijo pa se tri (3) leta.

2.Sporočanje položaja plovila v primeru okvare sistema VMS

Poveljnik plovila mora stalno preverjati, da sistem VMS plovila deluje nemoteno in da se sporočila o položaju pravilno pošiljajo centru za spremljanje ribištva države zastave.

V primeru okvare se sistem VMS na plovilu popravi ali zamenja v tridesetih (30) dneh. Po tem roku plovilu ne bo več dovoljeno izvajati ribolova na območju São Toméja in Príncipa.

Plovila, ki izvajajo ribolovne dejavnosti na območju São Toméja in Príncipa s pokvarjenim sistemom VMS, morajo centru za spremljanje ribištva države zastave sporočila o položaju pošiljati po elektronski pošti, radijski zvezi ali telefaksu najmanj vsake štiri ure in v njih navesti vse zahtevane informacije.

3.Varno pošiljanje sporočil o položaju São Toméju in Príncipu

Center za spremljanje ribištva države zastave samodejno pošilja sporočila o položaju zadevnih plovil centru za spremljanje ribištva São Toméja in Príncipa. Center za spremljanje ribištva države zastave in center za spremljanje ribištva São Toméja in Príncipa si izmenjata kontaktna elektronska naslova ter se nemudoma obvestita o vsakršni spremembi teh naslovov.

Pošiljanje sporočil o položaju med centrom za spremljanje ribištva države zastave in centrom za spremljanje ribištva São Toméja in Príncipa poteka elektronsko po sistemu varnega komuniciranja.

Center za spremljanje ribištva São Toméja in Príncipa nemudoma obvesti center za spremljanje ribištva države zastave in Unijo o kakršni koli prekinitvi sprejemanja zaporednih sporočil o položaju plovila z dovoljenjem za ribolov, če zadevno plovilo ni poslalo uradnega obvestila o izstopu z območja.

4.Motnje v delovanju komunikacijskega sistema

São Tomé in Príncipe zagotovi, da je njegova elektronska oprema združljiva z opremo centra za spremljanje ribištva države zastave, in Evropsko unijo nemudoma obvesti o kakršnih koli motnjah pri komuniciranju in prejemanju sporočil o položaju, da se čim prej poišče tehnična rešitev. Vse morebitne spore obravnava skupni odbor.

Šteje se, da je poveljnik odgovoren za vsakršno dokazano poseganje v sistem VMS plovila z namenom povzročitve motenj v delovanju sistema ali ponareditve sporočil o položaju. Za vsako kršitev se naložijo kazni, ki jih določa veljavna zakonodaja São Toméja in Príncipa.

5.Sprememba pogostosti pošiljanja sporočil o položaju

Na podlagi utemeljenih dokazov o kršitvi lahko São Tomé in Príncipe center za spremljanje ribištva države zastave zaprosi za skrajšanje intervala pošiljanja sporočil o položaju plovila na trideset (30) minut za določeno obdobje preiskave, pri čemer se izvod vloge pošlje tudi Evropski uniji. São Tomé in Príncipe mora dokazno gradivo poslati centru za spremljanje ribištva države zastave in Evropski uniji. Center za spremljanje ribištva države zastave začne São Toméju in Príncipu sporočila o položaju takoj pošiljati v novih intervalih.

Ko se določeno obdobje preiskave konča, São Tomé in Príncipe obvesti center za spremljanje ribištva države zastave in Evropsko unijo o morebitnih nadaljnjih ukrepih.

6.Pošiljanje sporočil VMS São Toméju in Príncipu

Oznaka „ER“, ki ji sledi dvojna poševnica (//), označuje konec sporočila.

Podatek

Oznaka

Obvezno/

neobvezno

Vsebina

Začetek zapisa

SR

0

podatek o sistemu – označuje začetek zapisa

Prejemnik

AD

0

podatek o sporočilu – prejemnik: tričrkovna oznaka države (ISO-3166)

Pošiljatelj

FR

0

podatek o sporočilu – pošiljatelj: tričrkovna oznaka države (ISO-3166)

Država zastave

FS

0

podatek o sporočilu – država zastave: tričrkovna oznaka (ISO-3166)

Vrsta sporočila

TM

0

podatek o sporočilu – vrsta sporočila (ENT, POS, EXI,

MAN)

Radijski klicni znak (IRCS)

RC

0

podatek o plovilu – mednarodni radijski klicni znak plovila (IRCS)

Notranja referenčna številka pogodbenice

IR

0

podatek o plovilu – enotna številka pogodbenice: tričrkovna oznaka (ISO-3166), ki ji sledi številka

Zunanja

registrska

številka

XR

0

podatek o plovilu – številka na boku plovila (ISO 8859.1)

Zemljepisna širina

LT

0

podatek o položaju plovila – položaj v stopinjah in decimalnih stopinjah S/J SS,sss (WGS84)

Zemljepisna dolžina

LG

0

podatek o položaju plovila – položaj v stopinjah in decimalnih stopinjah V/Z SS,sss (WGS84)

Smer

CO

0

smer plovila glede na 360°

Hitrost

SP

0

hitrost plovila v desetinkah vozla

Datum

DA

0

podatek o položaju plovila – datum zapisa položaja UTC (LLLLMMDD)

Čas

TI

0

podatek o položaju plovila – čas zapisa položaja UTC (UUMM)

Konec zapisa

ER

0

podatek o sistemu – označuje konec zapisa

V obliki NAF je pošiljanje podatkov strukturirano na naslednji način:

uporabljeni znaki morajo ustrezati standardu ISO 8859.1. Dvojna poševnica (//) in oznaka „SR“ označujeta začetek sporočila;

vsak podatek je opredeljen z oznako in ločen od drugih podatkov z dvojno poševnico (//);

enojna poševnica (/) ločuje oznako polja in podatkovni element.

São Tomé in Príncipe pred začetkom začasne uporabe Protokola sporoči, ali je treba podatke VMS pošiljati prek omrežja FLUX TL v obliki UN/CEFACT.

Dodatek 6
Zahtevane kvalifikacije za zaposlitev mornarjev São Toméja in Príncipa na krovu plovil s potegalko in plovil s parangalom Evropske unije

Organi São Toméja in Príncipa zagotovijo, da osebje, ki naj bi se zaposlilo na plovilih EU, izpolnjuje naslednje zahteve:

1.najnižja starost mornarjev je 18 let;

2.mornarji imajo veljavno zdravniško spričevalo, ki potrjuje, da so zdravstveno sposobni za opravljanje dolžnosti, ki jih čakajo na morju. To spričevalo izda ustrezno kvalificiran zdravnik;

3.mornarji imajo veljavno cepljenje, ki ustreza preventivnim zdravstvenim zahtevam v regiji;

4.mornarji imajo veljavna spričevala za najmanj naslednja osnovna usposabljanja s področja varnosti:

(a)tehnike za preživetje oseb, vključno z namestitvijo rešilnih jopičev;

(b)gašenje in preprečevanje požarov;

(c)osnovna prva pomoč;

(d)osebna varnost in družbena odgovornost ter

(e)preprečevanje onesnaževanja morja;

5.zlasti pri velikih ribiških plovilih morajo mornarji:

(a)poznati morske pogoje in red, ki se splošno uporabljajo na ribiških plovilih;

(b)poznati nevarnosti, povezane z ribolovnimi dejavnostmi;

(c)razumeti pogoje delovanja ribiških plovil in nevarnosti, ki jih lahko predstavljajo;

(d)poznati ribolovno opremo, ki se uporablja pri ribolovu z zaporno plavarico, in jo znati uporabljati;

(e)imeti znanje in splošno razumevanje o stabilnosti in z njo povezani sposobnosti plovila za plovbo ter

(f)imeti splošno znanje o izvajanju postopkov privezovanja in ravnanja z vrvmi za privez ter njihovi uporabi.

Top