Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0617

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o proračunskem učinku letne posodobitve osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, v letu 2019

COM/2019/617 final

Bruselj, 28.11.2019

COM(2019) 617 final

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU

o proračunskem učinku letne posodobitve osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, v letu 2019


1.CILJ POROČILA

Cilj tega poročila je izpolniti obveznost Komisije na podlagi člena 65(1) Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: KP), da zagotovi podatke o proračunskem učinku na osebne prejemke in pokojnine uradnikov Unije glede na posodobitev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev EU v letu 2019 ter korekcijske koeficiente, ki se zanje uporabljajo.

Posodobitev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev EU v letu 2019 se izvede v skladu s Prilogo XI h KP ter se opravi pred koncem leta. Temelji na statističnih podatkih, ki jih pripravi Statistični urad EU v soglasju z nacionalnimi statističnimi uradi držav članic in ki kažejo stanje v državah članicah na dan 1. julija 2019.

2.OSNOVNE INFORMACIJE

Z Uredbo (EU, Euratom) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 je bil spremenjen mehanizem za posodabljanje plač, znan kot „metoda“, ki omogoča samodejno posodabljanje vseh plač, pokojnin in nadomestil. Zato bi bilo treba ustrezne zneske in ponderje v KP razumeti kot referenčne zneske in ponderje, ki se redno in samodejno posodabljajo. Komisija bi morala take posodobljene zneske in ponderje informativno objaviti v dveh tednih po posodobitvi v seriji C Uradnega lista EU (v nadaljnjem besedilu: UL EU).

V skladu s členom 65(4) KP se v letih 2013 in 2014 osebni prejemki in pokojnine osebja EU, ki dela v Belgiji in Luksemburgu, ne posodobijo, kar pomeni, da v letih 2013 in 2014 ni bila posodobljena nobena plača osebja EU, ki dela v Belgiji in Luksemburgu. Poleg tega je bila prilagoditev plač in pokojnin za leti 2011 in 2012 omejena in je znašala 0 % oziroma 0,8 %, kar je bilo posledica celostnega pristopa k reševanju sporov glede prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin za leti 2011 in 2012.

Osebje EU je v obdobju 2004–2019 utrpelo znatno izgubo dejanske kupne moči, ki je večja od izgube nacionalnih javnih uslužbencev v državah članicah. V tem obdobju je osebje EU izgubilo okoli 9,9 % kupne moči zaradi skupnega učinka reform KP v letih 2004 in 2013 ter zmanjšanja prilagoditve plač. V istem obdobju je izguba kupne moči javnih uslužbencev državnih uprav držav članic znašala 1,3 %.

Združeni učinek neuporabe metode za prilagoditev plač v letih 2011 in 2012 ter zamrznitev osebnih prejemkov in pokojnin v letih 2013 in 2014 je približno 3 milijarde EUR prihrankov v večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 in dolgoročno približno 500 milijonov EUR letno. V celoti je bilo z zadnjim pregledom KP v večletnem finančnem okviru ustvarjenih približno 4,3 milijarde EUR upravnih prihrankov. Poleg tega so posebni ukrepi brez neposrednega proračunskega učinka, kot so večje število delovnih ur in krajši letni dopust brez nadomestila plače, za institucije vredni približno 1,5 milijarde EUR.

3.Zakonske določbe o posodobitvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev EU ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo

3.1Posodobitev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev EU (drugi odstavek člena 65(1) KP)

V drugem odstavku člena 65(1) KP je določeno, da se nekateri zneski, navedeni v KP, ki določajo osnovne plače, različna nadomestila in koeficiente, posodabljajo letno v skladu s Prilogo XI. Komisija informativno objavi posodobljene zneske v dveh tednih po posodobitvi v seriji C UL EU.

Poleg tega člen 65(3) KP določa, da se ti zneski (iz drugega odstavka člena 65(1)) razumejo kot zneski, katerih dejanska vrednost se lahko v danem trenutku posodobi brez posredovanja drugega pravnega akta.

V členu 65a KP je navedeno, da so pravila za izvajanje členov 64 in 65 KP določena v Prilogi XI.

V skladu s členom 3 Priloge XI h KP posodobitev osebnih prejemkov in pokojnin iz člena 65 KP izhaja neposredno iz sprememb kupne moči plač nacionalnih javnih uslužbencev državnih uprav (posebni kazalnik) ter sprememb življenjskih stroškov v Belgiji in Luksemburgu (skupni indeks).

Posebni kazalnik meri spremembe neto osebnih prejemkov nacionalnih javnih uslužbencev državnih uprav držav članic, pri čemer se inflacija ne upošteva. Eurostat ta kazalnik izračuna na podlagi podatkov, ki jih pošlje enajst držav članic, navedenih v členu 1(4) Priloge XI.

Skupni indeks meri spremembe življenjskih stroškov uradnikov EU v Belgiji in Luksemburgu skladno s porazdelitvijo osebja, zaposlenega v teh dveh državah članicah. Eurostat ta indeks izračuna na podlagi podatkov o cenah, ki jih predložijo belgijski in luksemburški organi, ter števila osebja iz internih podatkovnih baz institucij EU.

Poleg tega člen 10 Priloge XI h KP določa ublažitveno določbo, po kateri je vrednost posebnega kazalnika odvisna od zgornje omejitve +2 % in spodnje omejitve –2 %. Če vrednost posebnega kazalnika preseže navedeni omejitvi, se za določitev letne posodobitve uporabi vrednost omejitve. Omejitev se uporablja od 1. julija, preostala letna posodobitev pa se uporablja od 1. aprila naslednjega leta.

Člen 11 Priloge XI h KP določa določbo o izjemi, ki se uporablja v primeru zmanjšanja celotnega bruto domačega proizvoda EU. Določba o izjemi se uporablja, če je vrednost posebnega kazalnika pozitivna, vendar se je celotni bruto domači proizvod EU v tekočem letu zmanjšal. V tem primeru se za izračun letne posodobitve uporabi le del posebnega kazalnika, preostanek pa se izplača pozneje ali pa sploh ne.

3.2Posodobitev korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za osebne prejemke in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev EU znotraj EU (drugi odstavek člena 64)

V skladu s členom 64 KP se osebni prejemki uradnika, ki so izraženi v eurih, ponderirajo po stopnji, ki je nad, pod ali enaka 100 %, odvisno od življenjskih razmer v posameznih krajih zaposlitve. Korekcijski koeficient se ne uporablja za Belgijo in Luksemburg glede na njuno posebno referenčno vlogo, ki izhaja iz dejstva, da sta glavna in prvotna sedeža večine institucij.

Poleg tega se korekcijski koeficienti določajo ali ukinjajo ter letno posodabljajo v skladu s Prilogo XI. Ob upoštevanju posodobitve se vse vrednosti razumejo kot referenčne vrednosti. Komisija informativno objavi posodobljene vrednosti v dveh tednih po posodobitvi v seriji C UL EU.

V skladu s členom 3 Priloge XI h KP se posodobitev korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za osebne prejemke in pokojnine, določi na podlagi razmerij med ustreznimi ekonomskimi paritetami iz člena 1 Priloge XI in menjalnimi tečaji iz člena 63 KP za ustrezne države.

Ekonomske paritete za osebne prejemke določajo enakovrednost kupne moči osebnih prejemkov, izplačanih v referenčnem mestu Bruslju, in osebnih prejemkov, izplačanih v drugih krajih zaposlitve. Eurostat navedene paritete izračuna v soglasju z nacionalnimi statističnimi uradi držav članic.

Ekonomske paritete za pokojnine določajo enakovrednost kupne moči pokojnin, izplačanih v referenčni državi Belgiji, in pokojnin, izplačanih v drugih državah prebivališča. Eurostat navedene paritete izračuna v soglasju z nacionalnimi statističnimi uradi. V skladu s členom 20 Priloge XIII h KP se ti ponderji za pokojnine uporabljajo samo v zvezi s pokojninskimi pravicami, pridobljenimi pred 1. majem 2004. Najnižji korekcijski koeficient za pokojnine je 100.

V skladu s členom 17(3) Priloge VII h KP se za določena nakazila, ki jih izvršijo uradniki in drugi uslužbenci, uporabljajo posebni ponderji.

3.3Posodobitev ponderjev, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev EU, ki delajo v tretjih državah (člen 13(1) Priloge X h KP)

Členi 11, 12 in 13 Priloge X h KP vsebujejo določbe o izplačilih osebnih prejemkov za uradnike in druge uslužbence, ki delajo v tretjih državah. Osebni prejemki se izplačajo v eurih v EU in zanje se uporabljajo ponderji, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov, zaposlenih v Belgiji; vseeno pa se lahko na zahtevo uradnika celotni prejemek ali njegov del izplača v valuti države zaposlitve. V tem primeru se uporabi ponder za zadevni kraj zaposlitve, znesek pa se pretvori po ustreznem menjalnem tečaju.

Da bi uradnikom, začasnim uslužbencem in pogodbenim uslužbencem Unije v največji možni meri zagotovili enako kupno moč ne glede na kraj zaposlitve, se ponderji posodobijo enkrat letno v skladu s pravili iz Priloge XI h KP. Ob upoštevanju posodobitve se vse vrednosti razumejo kot referenčne vrednosti. Komisija informativno objavi posodobljene vrednosti v dveh tednih po posodobitvi v seriji C UL EU.

Eurostat za določitev enakovrednosti kupne moči osebnih prejemkov, izplačanih v Bruslju, in osebnih prejemkov, izplačanih v drugih krajih zaposlitve, izračuna ekonomske paritete. Ponder je koeficient, ki ga dobimo na podlagi delitve vrednosti ekonomske paritete z menjalnim tečajem. Uporabljeni menjalni tečaji se določijo v skladu s pravili za izvajanje splošnega proračuna EU in ustrezajo tečajem, ki veljajo na dan uporabe ponderjev.

3.4Vmesna posodobitev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev EU znotraj EU (člen 65(2) KP)

V členu 65(2) je določeno, da se v primeru znatne spremembe življenjskih stroškov zneski iz člena 65(1) in ponderji iz člena 64 posodobijo v skladu s Prilogo XI. Komisija informativno objavi posodobljene zneske in ponderje v dveh tednih po posodobitvi v seriji C UL EU.

V skladu s členom 4(1) Priloge XI h KP se vmesna posodobitev osebnih prejemkov in pokojnin, ki začne učinkovati 1. januarja, izvrši, kadar se življenjski stroški med junijem in decembrom (glede na prag občutljivosti, opredeljen v členu 6 Priloge XI h KP) bistveno spremenijo, pri čemer se upošteva napoved sprememb kupne moči v tekočem letnem referenčnem obdobju. Vmesne posodobitve se upoštevajo pri letni posodobitvi plač.

Nadalje se v skladu s členom 6 Priloge XI h KP vmesna posodobitev izvrši za vse kraje (vključno z Brusljem in Luxembourgom), če je prag občutljivosti v Bruslju ali Luxembourgu dosežen ali presežen. Če ta prag občutljivosti za Bruselj in Luxembourg ni dosežen, se vmesna posodobitev izvrši samo za kraje, v katerih je bil prag občutljivosti dosežen ali presežen.

V skladu s členom 7 Priloge XI h KP je znesek vmesne posodobitve skupni indeks, pomnožen, kadar je to ustrezno, s polovico napovedanega posebnega kazalnika, če je ta negativen.

Korekcijski koeficienti so razmerje med ustrezno ekonomsko pariteto in menjalnim tečajem iz člena 63 KP, pomnoženo z zneskom posodobitve, če prag občutljivosti za Belgijo in Luksemburg ni dosežen.

3.5Vmesne posodobitve ponderjev, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev EU, ki delajo v tretjih državah (člen 13(2) Priloge X h KP)

Poleg letne posodobitve osebnih prejemkov uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev EU, ki delajo v tretjih državah v skladu s členom 13(1) Priloge X h KP (glej točko 3.3), se, če se za določeno državo ugotovi, da se je razlika med življenjskimi stroški, izmerjenimi na podlagi ponderiranja, in ustreznimi menjalnimi tečaji od zadnje posodobitve povečala za več kot 5 %, opravi vmesna posodobitev za prilagoditev ponderjev v skladu s postopkom iz člena 13(1) Priloge X h KP.

Eurostat za določitev enakovrednosti kupne moči osebnih prejemkov, izplačanih v Bruslju, in osebnih prejemkov, izplačanih v drugih krajih zaposlitve, izračuna ekonomske paritete. Ponder je koeficient, ki ga dobimo na podlagi delitve vrednosti ekonomske paritete z menjalnim tečajem. Uporabljeni menjalni tečaji se določijo v skladu s pravili za izvajanje splošnega proračuna EU in ustrezajo tečajem, ki veljajo na dan uporabe ponderjev.

4.Posodobitve osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev EU ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, v letu 2019

Komisija se je seznanila z različnimi posodobitvami osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev EU, ki se izvajajo v skladu s Prilogo XI h KP v referenčnem obdobju dvanajstih mesecev do 1. julija 2019 ter se opravijo pred koncem leta 2019. Te posodobitve, kot so navedene v točki 4 spodaj, temeljijo na statističnih podatkih, ki jih je pripravil Statistični urad EU v soglasju z nacionalnimi statističnimi uradi držav članic in kažejo stanje v državah članicah na dan 1. julija 2019 1 .

4.1.Posodobitev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev EU (drugi odstavek člena 65(1) KP) v letu 2019

V skladu s členom 1 Priloge XI h KP je Eurostat pripravil poročilo o spremembah življenjskih stroškov v Belgiji in Luksemburgu, spremembah kupne moči osebnih prejemkov nacionalnih javnih uslužbencev državnih uprav v državah članicah ter ekonomskih paritetah, na podlagi katerih so izračunani različni ponderji 2 .

Povprečna sprememba kupne moči osebnih prejemkov nacionalnih javnih uslužbencev v referenčnem obdobju, izmerjena s posebnim kazalnikom, znaša +0,5 %.

Sprememba življenjskih stroškov v Belgiji in Luksemburgu v referenčnem obdobju, izmerjena s skupnim indeksom, ki ga je izračunal Eurostat, znaša +1,5 %. V skladu s členom 3(2) Priloge XI h KP je znesek posodobitve enak zmnožku posebnega kazalnika in skupnega indeksa, ki ju je izračunal Eurostat. Posodobitev osebnih prejemkov in pokojnin v Belgiji in Luksemburgu tako znaša 2 %. V skladu s členom 3(5) Priloge XI h KP se za Belgijo in Luksemburg ponderji ne uporabljajo.

Globalni posebni kazalnik (0,5 %) je pod pragom za uporabo ublažitvene določbe (zgornja omejitev +2 %), zato se ta ne uporabi.

Ker je napoved razvoja realne vrednosti BDP pozitivna (1,1 %) 3 , se določba o izjemi ne uporablja.

Zato bo Komisija do konca leta 2019 v seriji C UL EU objavila posodobljene zneske iz drugega odstavka člena 65(1) KP, ki se uporabljajo od 1. julija 2019 za osebne prejemke in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije, kot je prikazano v Prilogi I k temu poročilu.

4.2.Posodobitev korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za osebne prejemke in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev EU znotraj EU (drugi odstavek člena 64) v letu 2019

V skladu s členom 1 Priloge XI h KP je Eurostat pripravil poročilo o spremembah življenjskih stroškov v Belgiji in Luksemburgu, spremembah kupne moči osebnih prejemkov nacionalnih javnih uslužbencev državnih uprav v državah članicah ter ekonomskih paritetah, na podlagi katerih so izračunani različni ponderji 4 .

Zunaj Belgije in Luksemburga je posodobitev osebnih prejemkov in pokojnin enaka zmnožku prilagoditve v Belgiji in Luksemburgu s spremembo ponderjev in menjalnega tečaja.

Eurostat je ponderje, ki se uporabljajo za osebne prejemke, pokojnine in nakazila dela prejemkov, izračunal na naslednji način:

4.1.1.Ponderji za osebje zunaj Belgije in Luksemburga

Eurostat je v soglasju z nacionalnimi statističnimi uradi izračunal ekonomske paritete, ki določajo enakovrednost kupne moči osebnih prejemkov, izplačanih v Bruslju, in osebnih prejemkov, izplačanih v drugih krajih zaposlitve, na dan 1. julija 2019.

Ponderji, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov in drugih uslužbencev, zaposlenih v državah članicah zunaj Belgije in Luksemburga, se določijo na podlagi razmerij med temi ekonomskimi paritetami in menjalnimi tečaji, veljavnimi 1. julija 2019.

Zato bo Komisija do konca leta 2019 v seriji C UL objavila korekcijske koeficiente, ki se uporabljajo od 1. julija 2019 za osebne prejemke in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije, kot je prikazano v Prilogi I k temu poročilu.

4.1.2.Ponderji za POKOJNINE zunaj Belgije in Luksemburga ter ponderji za NAKAZILA:

Eurostat je v soglasju z nacionalnimi statističnimi uradi izračunal ekonomske paritete, ki določajo enakovrednost kupne moči pokojnin, izplačanih v Belgiji, in pokojnin, izplačanih v drugih državah prebivališča, na dan 1. julija 2019.

Ponderji, izračunani za pokojnine oseb, ki živijo zunaj Belgije in Luksemburga, so v posameznih državah določeni na podlagi razmerja med temi ekonomskimi paritetami in menjalnimi tečaji, veljavnimi 1. julija 2019. V skladu s členom 20 Priloge XIII h KP se ti ponderji za pokojnine uporabljajo samo v zvezi s pokojninskimi pravicami, pridobljenimi pred 1. majem 2004.

V skladu s členom 17 Priloge VII h KP se ti ponderji neposredno uporabljajo za nakazila, ki jih izvršijo uradniki in drugi uslužbenci.

Zato bo Komisija do konca leta 2019 v seriji C UL objavila korekcijske koeficiente, ki se uporabljajo od 1. julija 2019 za pokojnine, izplačane zunaj Belgije in Luksemburga, ter ponderje za nakazila uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije, kot je prikazano v Prilogi I k temu poročilu.

4.3.Posodobitev ponderjev, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev EU, ki delajo v tretjih državah (člen 13(1) Priloge X h KP), v letu 2019

Statistični podatki, ki so bili na voljo Komisiji, so vključevali seznam 145 krajev zaposlitve. Toda ekonomske paritete niso bile predstavljene, kadar podatki niso bili na razpolago ali niso bili zanesljivi zaradi lokalnih nestabilnih razmer ali drugih razlogov.

Korekcijski koeficienti za vse kraje zaposlitve zunaj EU so bili izračunani glede na stanje na dan 1. julija 2019. Pri letni posodobitvi so bili določeni ponderji, izračunani na podlagi paritet, ki jih je Eurostat sporočil za 1. julij 2019.

Zato bo Komisija do konca leta 2019 v seriji C UL objavila ponderje, ki se uporabljajo od 1. julija 2019 za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev EU, ki delajo v tretjih državah, kot je prikazano v Prilogi II k temu poročilu.

4.4.Vmesna posodobitev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev EU znotraj EU (člen 65(2) KP) v letu 2019

V skladu s členom 4 Priloge XI h KP je treba v krajih, v katerih se življenjski stroški bistveno spremenijo, posodobiti osebne prejemke in pokojnine.

Eurostat je v soglasju z nacionalnimi statističnimi organi 5 izračunal, da je sprememba življenjskih stroškov za Belgijo in Luksemburg, izmerjena s skupnim indeksom, v obdobju od junija 2018 do decembra 2018 znašala 0,8 %.

Spremembe življenjskih stroškov zunaj Belgije in Luksemburga v referenčnem obdobju so bile izmerjene z uporabo implicitnih indeksov, ki jih je izračunal Eurostat 6 . Ti indeksi so bili izračunani tako, da je bil skupni indeks pomnožen s spremembo ekonomske paritete.

Prag občutljivosti za znatno spremembo življenjskih stroškov je odstotek, ki ustreza 6 % za dvanajstmesečno obdobje (3 % za šestmesečno obdobje).

Ker je skupni indeks v referenčnem obdobju (od junija 2018 do decembra 2018) znašal 100,8 (tj. +0,8 %), ta razlika ni presegla določenega praga (±3,0 %). Posledično vmesna posodobitev nominalnih osebnih prejemkov in pokojnin evropskih uradnikov v Belgiji in Luksemburgu ni bila potrebna.

Korekcijski koeficienti so razmerje med ustrezno ekonomsko pariteto in menjalnim tečajem, pomnoženo z zneskom vmesne posodobitve, če prag občutljivosti za Bruselj in Luxembourg ni dosežen.

Eurostat je v soglasju z nacionalnimi statističnimi organi 7 izračunal, da implicitni indeks cen v nobenem kraju zaposlitve znotraj EU v zadevnem obdobju ni presegel določenega praga. Posledično vmesna posodobitev korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije, ni bila potrebna.

Prav tako je Eurostat v soglasju z nacionalnimi statističnimi organi 8 izračunal, da implicitni indeks cen v nobeni državi članici EU v zadevnem obdobju ni presegel določenega praga. Posledično vmesna posodobitev korekcijskih koeficientov, ki jih Eurostat izračuna za pokojnine v teh državah, ni bila potrebna.

Komisiji zato v seriji C UL EU ni bilo treba objaviti vmesne posodobitve korekcijskih koeficientov, ki se od 1. januarja 2019 uporabljajo za osebne prejemke in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev EU, ki delajo v EU.

4.5.Vmesne posodobitve ponderjev, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev EU, ki delajo v tretjih državah (člen 13(2) Priloge X h KP), v letu 2019

4.1.3.Za obdobje od avgusta 2018 do januarja 2019

Statistični podatki, ki so na voljo Komisiji 9 , so pokazali, da je v nekaterih tretjih državah razlika v življenjskih stroških, izmerjena na podlagi ponderiranja in ustreznega menjalnega tečaja, od zadnje določitve ponderjev, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropske unije, ki delajo v tretjih državah, izplačane v valuti njihove države zaposlitve, tj. od 1. julija 2018, presegla 5 %.

V skladu z drugim odstavkom člena 13 Priloge X h KP je treba v takem primeru opraviti vmesno posodobitev ponderjev v skladu s postopkom iz Priloge XI h KP.

Pri vmesni posodobitvi so bili določeni ponderji, izračunani na podlagi paritet, ki jih je Eurostat sporočil za 1. avgust, 1. september, 1. oktober, 1. november, 1. december 2018 oziroma 1. januar 2019.

Zato je Komisija 18. junija 2019 v seriji C UL EU 10 objavila šest mesečnih tabel, ki prikazujejo, za katere države gre, kakšni so zadevni ponderji in kateri datumi veljajo za vsakega posebej.

4.1.4.Za obdobje od februarja 2019 do junija 2019

Statistični podatki, ki so na voljo Komisiji 11 , kažejo, da je v nekaterih tretjih državah razlika med življenjskimi stroški, izmerjenimi na podlagi ponderiranja in ustreznega menjalnega tečaja, od zadnje določitve ponderjev, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev EU, ki delajo v tretjih državah, izplačane v valuti njihove države zaposlitve, presegla 5 %.

V skladu z drugim odstavkom člena 13 Priloge X h KP je treba v takem primeru opraviti vmesno posodobitev ponderjev v skladu s postopkom iz Priloge XI h KP.

Pri vmesni posodobitvi so bili določeni ponderji, izračunani na podlagi paritet, ki jih je Eurostat sporočil za 1. februar, 1. marec, 1. april, 1. maj oziroma 1. junij 2019.

Zato bo Komisija do konca leta 2019 v seriji C UL objavila pet mesečnih tabel, ki prikazujejo, za katere države gre, kakšni so zadevni ponderji in kateri datumi veljajo za vsakega posebej, kot je prikazano v Prilogi III k temu poročilu.

5.Proračunski učinek osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev EU ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo

Ta oddelek vsebuje podrobno oceno proračunskega učinka posodobitev, ki vplivajo na osebne prejemke in pokojnine osebja EU v letu 2019.

5.1.Posodobitev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev EU (drugi odstavek člena 65(1) KP) v letu 2019

Posodobitev zneskov iz drugega odstavka člena 65(1) KP ima finančni učinek na vse proračunske vrstice v zvezi z odhodki za osebje v vseh institucijah in agencijah.

v mio. EUR

Postavka V

Druge postavke (od I do IV)

Leto
2019

Leto
2020

Naslednja leta

Leto
2019

Leto
2020

Naslednja leta

Ocenjeni učinek na odhodke

+66,1

+132,1

+132,1

+17,6

+35,3

+35,3

Ocenjeni učinek na prihodke

+8,7

+17,4

+17,4

+3,0

+6,0

+6,0

5.2.Posodobitev korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za osebne prejemke in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev EU znotraj EU (drugi odstavek člena 64 in člen 20(1) Priloge XIII), v letu 2019

Posodobitev korekcijskih koeficientov, ki je začela veljati 1. julija 2019 in se uporablja za osebne prejemke in pokojnine osebja EU v državah članicah, vendar zunaj Bruslja in Luxembourga, ima finančni učinek na več proračunskih vrstic, povezanih z odhodki za osebje.

v mio. EUR

Postavka V

Druge postavke (od I do IV)

Leto
2019

Leto
2020

Naslednja leta

Leto
2019

Leto
2020

Naslednja leta

Ocenjeni učinek na odhodke

+1,6

+3,2

+3,2

+1,5

+3,0

+3,0

5.3.Posodobitev ponderjev, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev EU, ki delajo v tretjih državah (člen 13(1) Priloge X h KP), v letu 2019

Letna posodobitev ponderjev, ki je začela veljati 1. julija 2019 in se uporablja za osebne prejemke osebja EU v tretjih državah, ima finančni učinek na več proračunskih vrstic, povezanih z odhodki za osebje v Postavki V.

v mio. EUR

Postavka V

Leto
2019

Leto
2020

Naslednja leta

Ocenjeni učinek na odhodke

+0,2

+0,4

+0,4

5.4.Vmesne posodobitve ponderjev, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev EU, ki delajo v tretjih državah (člen 13(2) Priloge X h KP), v letu 2019

5.1.1.Za obdobje od avgusta 2018 do januarja 2019

Vmesna posodobitev nekaterih ponderjev, ki je začela veljati 1. avgusta 2018, 1. septembra 2018, 1. oktobra 2018, 1. novembra 2018, 1 decembra 2018 in 1. januarja 2019 ter se uporablja za osebne prejemke osebja EU v tretjih državah, ima finančni učinek na več proračunskih vrstic, povezanih z odhodki za osebje v Postavki V.

v mio. EUR

Postavka V

Leto
2019

Leto
2020

Naslednja leta

Ocenjeni učinek na odhodke

–0,3

–0,6

–0,6

5.1.2.Za obdobje od februarja 2019 do junija 2019

Vmesna posodobitev nekaterih ponderjev, ki je začela veljati 1. februarja 2019, 1. marca 2019, 1. aprila 2019, 1. maja 2019 in 1. junija 2019 ter se uporablja za osebne prejemke osebja EU v tretjih državah, ima finančni učinek na več proračunskih vrstic, povezanih z odhodki za osebje v Postavki V.

v mio. EUR

Postavka V

Leto
2019

Leto
2020

Naslednja leta

Ocenjeni učinek na odhodke

+0,01

+0,02

+0,02Priloge:

(1)Osnutek objave v seriji C Uradnega lista EU – Posodobitev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev EU ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, v letu 2019

(2)Osnutek objave v seriji C Uradnega lista Evropske unije – Posodobitev ponderjev, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev EU, ki delajo v tretjih državah, v letu 2019

(3)Osnutek objave v seriji C Uradnega lista Evropske unije – Vmesna posodobitev ponderjev, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev EU, ki delajo v tretjih državah, za obdobje od februarja 2019 do junija 2019

(1)    Upoštevajo se zlasti naslednja poročila Eurostata:
(2)    Poročilo Eurostata z dne 31. oktobra 2019 o letni posodobitvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov EU v letu 2019 v skladu s členoma 64 in 65 KP ter Prilogo XI h KP, ki se uporabljajo za uradnike in druge uslužbence Evropske unije, s katero se s 1. julijem 2019 prilagodijo osebni prejemki aktivnega osebja in pokojnine upokojenih uslužbencev ter s katero se s 1. julijem 2019 posodobijo korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo za osebne prejemke aktivnega osebja, ki dela v krajih zaposlitve znotraj in zunaj EU, za pokojnine upokojenih uslužbencev glede na njihovo državo stalnega prebivališča ter za pokojninske transferje.
(3)    V evropski gospodarski napovedi, ki jo je 7. novembra 2019 izdal GD ECFIN, se ocenjuje, da bo po sedanjih napovedih rast BDP za celotno EU v letu 2019 narasla za 1,1 %, naslednje leto pa za 1,2 %.
(4)    Poročilo Eurostata z dne 31. oktobra 2019 o letni posodobitvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov EU v letu 2019 (glej opombo 2).
(5)    Poročilo Eurostata z dne 29. aprila 2019 o vmesni posodobitvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov EU v skladu s členoma 64 in 65 KP ter Prilogo XI h KP, ki se uporabljajo za uradnike in druge uslužbence Evropske unije.
(6)    Glej prejšnjo opombo.
(7)    Glej prejšnjo opombo.
(8)    Glej prejšnjo opombo.
(9)    Poročilo Eurostata z dne 29. aprila 2019 o vmesni posodobitvi ponderjev (korekcijskih koeficientov), ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropske unije, ki delajo v delegacijah zunaj EU, v skladu s členom 64 KP ter Prilogo X in Prilogo XI h KP, ki se uporabljajo za uradnike in druge uslužbence Evropske unije.
(10)    UL C 207, 18. junij 2019, str. 3.
(11)    Poročilo Eurostata z dne 28. oktobra 2019 o vmesni posodobitvi ponderjev (korekcijskih koeficientov), ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropske unije, ki delajo v delegacijah zunaj EU, v skladu s členom 64 KP ter Prilogo X in Prilogo XI h KP, ki se uporabljajo za uradnike in druge uslužbence Evropske unije.
Top

Bruselj, 28.11.2019

COM(2019) 617 final

PRILOGE

k

Poročilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu

o proračunskem učinku letne posodobitve osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, v letu 2019
PRILOGA I

LETNA POSODOBITEV OSEBNIH PREJEMKOV IN POKOJNIN URADNIKOV IN DRUGIH USLUŽBENCEV EVROPSKE UNIJE TER KOREKCIJSKIH KOEFICIENTOV, KI SE ZANJE UPORABLJAJO, V LETU 2019

1.1 Tabela zneskov osnovnih mesečnih plač za vsak razred in stopnjo v funkcionalnih skupinah AD in AST iz člena 66 kadrovskih predpisov, ki se uporabljajo od 1. julija 2019:

1. 07. 2019

STOPNJA

RAZRED

1

2

3

4

5

16

18 994,33

19 792,50

20 624,20

15

16 787,82

17 493,27

18 228,35

18 735,49

18 994,33

14

14 837,60

15 461,11

16 110,80

16 559,04

16 787,82

13

13 113,98

13 665,04

14 239,26

14 635,43

14 837,60

12

11 590,57

12 077,61

12 585,13

12 935,26

13 113,98

11

10 244,12

10 674,58

11 123,14

11 432,61

11 590,57

10

9 054,10

9 434,55

9 831,02

10 104,52

10 244,12

9

8 002,30

8 338,57

8 688,98

8 930,71

9 054,10

8

7 072,70

7 369,90

7 679,59

7 893,26

8 002,30

7

6 251,08

6 513,76

6 787,48

6 976,32

7 072,70

6

5 524,91

5 757,08

5 998,99

6 165,90

6 251,08

5

4 883,11

5 088,30

5 302,11

5 449,63

5 524,91

4

4 315,85

4 497,20

4 686,18

4 816,55

4 883,11

3

3 814,47

3 974,78

4 141,81

4 257,02

4 315,85

2

3 371,37

3 513,03

3 660,66

3 762,50

3 814,47

1

2 979,73

3 104,93

3 235,40

3 325,43

3 371,37

2. Tabela zneskov osnovnih mesečnih plač za vsak razred in stopnjo v funkcionalni skupini AST/SC iz člena 66 kadrovskih predpisov, ki se uporabljajo od 1. julija 2019:

1. 07. 2019

STOPNJA

RAZRED

1

2

3

4

5

6

4 844,35

5 047,92

5 260,04

5 406,37

5 481,07

5

4 281,60

4 461,52

4 649,65

4 778,33

4 844,35

4

3 784,23

3 943,23

4 108,94

4 223,26

4 281,60

3

3 344,61

3 485,15

3 631,63

3 732,64

3 784,23

2

2 956,07

3 080,30

3 209,75

3 299,04

3 344,61

1

2 612,68

2 722,47

2 836,88

2 915,78

2 956,07

3. Tabela korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za osebne prejemke in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije iz člena 64 kadrovskih predpisov, ki vključuje:

– korekcijske koeficiente, ki se uporabljajo od 1. julija 2019 za osebne prejemke uradnikov in drugih uslužbencev iz člena 64 kadrovskih predpisov (navedeni v stolpcu 2 naslednje tabele),

– korekcijske koeficiente, ki se uporabljajo od 1. januarja 2020 za nakazila, ki jih izvršijo uradniki in drugi uslužbenci, v skladu s členom 17(3) Priloge VII h kadrovskim predpisom (navedeni v stolpcu 3 naslednje tabele),

– korekcijske koeficiente, ki se uporabljajo od 1. julija 2019 za pokojnine v skladu s členom 20(1) Priloge XIII h kadrovskim predpisom (navedeni v stolpcu 4 naslednje tabele).

1

2

3

4

 

Osebni prejemki

Nakazilo

Pokojnina

Država/kraj

1. 7. 2019

1. 1. 2020

1. 7. 2019

Bolgarija

57,5

55,7

 

Češka

85,5

74,0

 

Danska

129,3

132,2

132,2

Nemčija

99,4

100,5

100,5

Bonn

95,1

 

Karlsruhe

96,5

 

München

110,3

 

Estonija

83,3

86,0

 

Irska

119,2

123,3

123,3

Grčija

81,8

79,0

 

Španija

91,6

89,2

 

Francija

117,7

110,0

110,0

Hrvaška

75,9

67,3

 

Italija

95,2

95,5

 

Varese

90,0

 

Ciper

78,9

82,4

 

Latvija

78,6

73,1

 

Litva

75,1

67,7

 

Madžarska

75,3

64,0

 

Malta

92,0

95,3

 

Nizozemska

111,5

111,3

111,3

Avstrija

106,0

108,2

108,2

Poljska

71,1

60,8

 

Portugalska

88,6

86,7

 

Romunija

65,3

55,9

 

Slovenija

84,6

82,2

 

Slovaška

79,0

69,2

 

Finska

118,1

120,3

120,3

Švedska

120,5

110,5

110,5

Združeno kraljestvo

132,9

121,4

121,4

Culham

102,0

 

 

4.1 Znesek nadomestila med starševskim dopustom iz drugega odstavka člena 42a kadrovskih predpisov, ki se uporablja od 1. julija 2019, je 1 023,56 EUR.

4.2 Znesek nadomestila med starševskim dopustom iz tretjega odstavka člena 42a kadrovskih predpisov, ki se uporablja od 1. julija 2019, je 1 364,75 EUR.

5.1 Osnovni znesek gospodinjskega dodatka iz člena 1(1) Priloge VII h kadrovskim predpisom, ki se uporablja od 1. julija 2019, je 191,44 EUR.

5.2 Znesek otroškega dodatka iz člena 2(1) Priloge VII h kadrovskim predpisom, ki se uporablja od 1. julija 2019, je 418,31 EUR.

5.3 Znesek dodatka za šolanje iz člena 3(1) Priloge VII h kadrovskim predpisom, ki se uporablja od 1. julija 2019, je 283,82 EUR.

5.4 Znesek dodatka za šolanje iz člena 3(2) Priloge VII h kadrovskim predpisom, ki se uporablja od 1. julija 2019, je 102,18 EUR.

5.5 Minimalni znesek izselitvenega dodatka iz člena 69 kadrovskih predpisov in drugega pododstavka člena 4(1) Priloge VII h kadrovskim predpisom, ki se uporablja od 1. julija 2019, je 567,38 EUR.

5.6 Izselitveni dodatek iz člena 134 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2019, je 407,88 EUR.

6.1 Znesek kilometrine iz člena 7(2) Priloge VII h kadrovskim predpisom, ki se uporablja od 1. julija 2019, je:

0 EUR za vsak kilometer od

0 do 200 km

0,2110 EUR za vsak kilometer od

201 do 1 000 km

0,3518 EUR za vsak kilometer od

1 001 do 2 000 km

0,2110 EUR za vsak kilometer od

2 001 do 3 000 km

0,0703 EUR za vsak kilometer od

3 001 do 4 000 km

0,0340 EUR za vsak kilometer od

4 001 do 10 000 km

0 EUR za vsak km nad

10 000 km

6.2 Znesek pavšalnega dodatka h kilometrini iz člena 7(2) Priloge VII h kadrovskim predpisom, ki se uporablja od 1. julija 2019, je:

– 105,51 EUR, če je geografska razdalja med krajema iz odstavka 1 med 600 in 1 200 km,

– 211,02 EUR, če je geografska razdalja med krajema iz odstavka 1 večja od 1 200 km.

7.1 Znesek kilometrine iz člena 8(2) Priloge VII h kadrovskim predpisom, ki se uporablja od 1. januarja 2020, je:

0 EUR za vsak kilometer od

0 do 200 km

0,4255 EUR za vsak kilometer od

201 do 1 000 km

0,7091 EUR za vsak kilometer od

1 001 do 2 000 km

0,4255 EUR za vsak kilometer od

2 001 do 3 000 km

0,1417 EUR za vsak kilometer od

3 001 do 4 000 km

0,0684 EUR za vsak kilometer od

4 001 do 10 000 km

0 EUR za vsak km nad

10 000 km 

7.2 Znesek pavšalnega dodatka h kilometrini iz člena 8(2) Priloge VII h kadrovskim predpisom, ki se uporablja od 1. januarja 2020, je:

– 212,72 EUR, če je geografska razdalja med krajem zaposlitve in matičnim krajem med 600 in 1 200 km,

– 425,41 EUR, če je geografska razdalja med krajem zaposlitve in matičnim krajem večja od 1 200 km.

8. Znesek hranarine iz člena 10(1) Priloge VII h kadrovskim predpisom, ki se uporablja od 1. julija 2019, je:

   43,97 EUR za uradnika, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

   35,46 EUR za uradnika, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

9. Znesek spodnje meje nadomestila za nastanitev iz člena 24(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2019, je:

   1251,74 EUR za uslužbenca, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

   744,28 EUR za uslužbenca, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

10.1 Znesek spodnje oziroma zgornje meje nadomestila za primer brezposelnosti iz drugega pododstavka člena 28a(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2019, je:

– 1501,22 EUR (spodnja meja),

– 3 002,43 EUR (zgornja meja).

10.2 Znesek standardnega dodatka iz člena 28a(7) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2019, je 1 364,75 EUR.

11. Tabela zneskov lestvice osnovnih plač iz člena 93 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporabljajo od 1. julija 2019:

FUNKCIONALNA SKUPINA

1. 07. 2019

STOPNJA

RAZRED

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 547,83

6 683,99

6 822,98

6 964,87

7 109,72

7 257,57

7 408,48

 

17

5 787,14

5 907,48

6 030,33

6 155,74

6 283,75

6 414,42

6 547,83

 

16

5 114,82

5 221,17

5 329,76

5 440,60

5 553,75

5 669,25

5 787,14

 

15

4 520,60

4 614,61

4 710,58

4 808,54

4 908,54

5 010,61

5 114,82

 

14

3 995,43

4 078,52

4 163,34

4 249,92

4 338,32

4 428,50

4 520,60

 

13

3 531,26

3 604,70

3 679,65

3 756,19

3 834,29

3 914,03

3 995,43

III

12

4 520,54

4 614,54

4 710,51

4 808,45

4 908,44

5 010,51

5 114,71

 

11

3 995,40

4 078,47

4 163,28

4 249,85

4 338,23

4 428,44

4 520,54

 

10

3 531,25

3 604,68

3 679,63

3 756,16

3 834,26

3 914,00

3 995,40

 

9

3 121,03

3 185,93

3 252,18

3 319,82

3 388,86

3 459,31

3 531,25

 

8

2 758,47

2 815,83

2 874,39

2 934,15

2 995,18

3 057,46

3 121,03

II

7

3 120,96

3 185,88

3 252,14

3 319,76

3 388,84

3 459,31

3 531,26

 

6

2 758,34

2 815,70

2 874,27

2 934,05

2 995,07

3 057,37

3 120,96

 

5

2 437,84

2 488,53

2 540,30

2 593,15

2 647,06

2 702,13

2 758,34

 

4

2 154,58

2 199,39

2 245,14

2 291,85

2 339,50

2 388,17

2 437,84

I

3

2 654,27

2 709,35

2 765,60

2 822,99

2 881,57

2 941,37

3 002,43

 

2

2 346,48

2 395,18

2 444,90

2 495,64

2 547,44

2 600,32

2 654,27

 

1

2 074,40

2 117,47

2 161,40

2 206,26

2 252,05

2 298,79

2 346,48

12. Znesek spodnje meje nadomestila za nastanitev iz člena 94 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2019, je:

   941,53 EUR za uslužbenca, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

   558,22 EUR za uslužbenca, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

13.1 Znesek spodnje oziroma zgornje meje nadomestila za primer brezposelnosti iz drugega pododstavka člena 96(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2019, je:

– 1 125,91 EUR (spodnja meja),

– 2 251,80 EUR (zgornja meja).

13.2 Znesek standardnega dodatka iz člena 96(7) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev znaša 1023,56 EUR.

13.3 Znesek spodnje oziroma zgornje meje nadomestila za primer brezposelnosti iz člena 136 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporablja od 1. julija 2019:

– 990,55 EUR (spodnja meja),

– 2 330,72 EUR (zgornja meja).

14. Znesek dodatkov za izmensko delo iz prvega pododstavka člena 1(1) Uredbe Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 1 , je:

– 429,05 EUR,

– 647,59 EUR,

– 708,05 EUR,

– 965,31 EUR,

15. Koeficient, ki se uporablja od 1. julija 2019 za zneske iz člena 4 Uredbe Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 2 , je 6,1934.16. Tabela zneskov iz člena 8(2) Priloge XIII h kadrovskim predpisom, ki se uporabljajo od 1. julija 2019:

1. 07. 2019

STOPNJA

RAZRED

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 994,33

19 792,50

20 624,20

20 624,20

20 624,20

20 624,20

15

16 787,82

17 493,27

18 228,35

18 735,49

18 994,33

19 792,50

14

14 837,60

15 461,11

16 110,80

16 559,04

16 787,82

17 493,27

18 228,35

18 994,33

13

13 113,98

13 665,04

14 239,26

14 635,43

14 837,60

12

11 590,57

12 077,61

12 585,13

12 935,26

13 113,98

13 665,04

14 239,26

14 837,60

11

10 244,12

10 674,58

11 123,14

11 432,61

11 590,57

12 077,61

12 585,13

13 113,98

10

9 054,10

9 434,55

9 831,02

10 104,52

10 244,12

10 674,58

11 123,14

11 590,57

9

8 002,30

8 338,57

8 688,98

8 930,71

9 054,10

8

7 072,70

7 369,90

7 679,59

7 893,26

8 002,30

8 338,57

8 688,98

9 054,10

7

6 251,08

6 513,76

6 787,48

6 976,32

7 072,70

7 369,90

7 679,59

8 002,30

6

5 524,91

5 757,08

5 998,99

6 165,90

6 251,08

6 513,76

6 787,48

7 072,70

5

4 883,11

5 088,30

5 302,11

5 449,63

5 524,91

5 757,08

5 998,99

6 251,08

4

4 315,85

4 497,20

4 686,18

4 816,55

4 883,11

5 088,30

5 302,11

5 524,91

3

3 814,47

3 974,78

4 141,81

4 257,02

4 315,85

4 497,20

4 686,18

4 883,11

2

3 371,37

3 513,03

3 660,66

3 762,50

3 814,47

3 974,78

4 141,81

4 315,85

1

2 979,73

3 104,93

3 235,40

3 325,43

3 371,37

17. Znesek fiksnega dodatka iz prejšnjega člena 4a Priloge VII h kadrovskim predpisom, kot so veljali pred 1. majem 2004, ki se uporablja od 1. julija 2019, za uporabo člena 18(1) Priloge XIII h kadrovskim predpisom je:

– 148,01 EUR mesečno za uradnike v razredu C4 ali C5,

– 226,94 EUR mesečno za uradnike v razredu C1, C2 ali C3.

18. Tabela zneskov lestvice osnovnih plač iz člena 133 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporabljajo od 1. julija 2019:

Razred

1

2

3

4

5

6

7

Osnovna plača za polni delovni čas

1 886,92

2 198,26

2 383,36

2 584,07

2 801,67

3 037,62

3 293,42

Razred

8

9

10

11

12

13

14

Osnovna plača za polni delovni čas

3 570,78

3 871,47

4 197,48

4 550,94

4 934,19

5 349,69

5 800,20

Razred

15

16

17

18

19

 

 

Osnovna plača za polni delovni čas

6 288,64

6 818,22

7 392,39

8 014,89

8 689,85

 

 

PRILOGA II

LETNA POSODOBITEV

PONDERJEV, KI SE UPORABLJAJO ZA OSEBNE PREJEMKE URADNIKOV, ZAČASNIH USLUŽBENCEV IN POGODBENIH USLUŽBENCEV EVROPSKE UNIJE, KI DELAJO V TRETJIH DRŽAVAH 3

KRAJ ZAPOSLITVE

Ekonomska pariteta
julij 2019

Menjalni tečaj
julij 2019 (*)

Ponder
julij 2019 (**)

Afganistan (***)

0

0

0

Albanija

77,27

121,820

63,4

Alžirija

87,59

135,123

64,8

Angola

398,2

387,638

102,7

Argentina

23,65

48,2543

49,0

Armenija

409,9

544,320

75,3

Avstralija

1,544

1,62510

95,0

Azerbajdžan

1,680

1,93290

86,9

Bangladeš

79,94

96,0765

83,2

Barbados

2,371

2,28618

103,7

Belorusija

1,883

2,31690

81,3

Belize

1,779

2,27400

78,2

Benin

506,1

655,957

77,2

Bolivija

6,563

7,85667

83,5

Bosna in Hercegovina (Banja Luka) (***)

0

0

0

Bosna in Hercegovina (Sarajevo)

1,204

1,95583

61,6

Bocvana

8,008

12,1359

66,0

Brazilija

3,165

4,38680

72,1

Burkina Faso

608,1

655,957

92,7

Burundi

1755

2101,66

83,5

Kambodža

3 542

4 656,00

76,1

Kamerun

557,9

655,957

85,1

Kanada

1,412

1,49280

94,6

Zelenortski otoki

77,75

110,265

70,5

Srednjeafriška republika

717,1

655,957

109,3

Čad

559,4

655,957

85,3

Čile

658,1

775,786

84,8

Kitajska

6,606

7,81990

84,5

Kolumbija

2222

3628,36

61,2

Komori

368,6

491,968

74,9

Kongo (Brazzaville)

782,5

655,957

119,3

Kostarika

483,5

664,571

72,8

Kuba (*)

0,9512

1,13700

83,7

Demokratična republika Kongo (Kinšasa)

1 978

1 859,06

106,4

Džibuti

175,5

202,068

86,9

Dominikanska republika

32,24

57,7476

55,8

Ekvador (*)

0,8419

1,13700

74,0

Egipt

14,42

19,0314

75,8

Salvador (*)

0,7978

1,13700

70,2

Eritreja

20,37

17,4046

117,0

Esvatini

10,25

16,0893

63,7

Etiopija

30,17

32,8448

91,9

Fidži

1,799

2,45459

73,3

Gabon

678,7

655,957

103,5

Gambija

35,53

56,2300

63,2

Gruzija

1,976

3,1838

62,1

Gana

5,010

5,98255

83,7

Gvatemala

7,450

8,76521

85,0

Gvineja (Conakry)

9 482

10 359,8

91,5

Gvineja Bissau

498,7

655,957

76,0

Gvajana

169,2

238,385

71,0

Haiti

82,64

105,839

78,1

Honduras

19,54

27,8690

70,1

Hongkong

10,12

8,8836

113,9

Islandija

176,9

141,700

124,8

Indija

59,22

78,5675

75,4

Indonezija (Banda Aceh) (***)

0

0

0

Indonezija (Džakarta)

11 299

16 077,2

70,3

Iran (***)

0

0

0

Irak (***)

0

0

0

Izrael

4,323

4,07590

106,1

Slonokoščena obala

587,9

655,957

89,6

Jamajka

119,2

144,585

82,4

Japonska

124,1

122,640

101,2

Jordanija

0,8007

0,80613

99,3

Kazahstan

265,0

431,050

61,5

Kenija

98,21

116,014

84,7

Kosovo

0,7015

1,00000

70,2

Kirgizistan

55,71

79,0348

70,5

Laos

7 658

9 872,50

77,6

Libanon

1 671

1 714,03

97,5

Lesoto

10,44

16,0893

64,9

Liberija (*)

2,190

1,13700

192,6

Libija (***)

0

0

0

Madagaskar

3 308

4 091,11

80,9

Malavi

474,8

885,644

53,6

Malezija

2,986

4,71170

63,4

Mali

483,8

655,957

73,8

Mavretanija

29,26

41,9150

69,8

Mavricij

28,63

40,3618

70,9

Mehika

13,39

21,7397

61,6

Moldavija

13,31

20,7388

64,2

Mongolija

2 051

3 021,09

67,9

Črna gora

0,6288

1,00000

62,9

Maroko

7,754

10,8400

71,5

Mozambik

55,54

70,7000

78,6

Mjanmar

1 088

1 746,43

62,3

Namibija

12,50

16,0893

77,7

Nepal

113,5

126,470

89,7

Nova Kaledonija

127,7

119,332

107,0

Nova Zelandija

1,632

1,69960

96,0

Nikaragva

28,94

37,6599

76,8

Niger

488,8

655,957

74,5

Nigerija

307,1

348,959

88,0

Severna Makedonija

32,08

61,4951

52,2

Norveška

12,51

9,68430

129,2

Pakistan

77,88

178,917

43,5

Panama (*)

0,9641

1,13700

84,8

Papua Nova Gvineja

3,485

3,84772

90,6

Paragvaj

4 146

7 051,71

58,8

Peru

3,284

3,75267

87,5

Filipini

51,90

58,2090

89,2

Rusija

72,29

71,6096

101,0

Ruanda

812,0

1 021,04

79,5

Samoa

2,184

3,00595

72,7

Saudova Arabija

3,695

4,26375

86,7

Senegal

625,2

655,957

95,3

Srbija

64,58

117,913

54,8

Sierra Leone

9 759

10 075,0

96,9

Singapur

1,906

1,53930

123,8

Salomonovi otoki

9,738

9,11055

106,9

Somalija (***)

0

0

0

Južna Afrika

9,058

16,0893

56,3

Južna Koreja

1 242

1 313,12

94,6

Južni Sudan

366,5

180,271

203,3

Šrilanka

156,4

201,220

77,7

Sudan

34,97

50,9690

68,6

Surinam

5,806

8,47975

68,5

Švica (Bern)

1,412

1,11210

127,0

Švica (Ženeva)

1,412

1,11210

127,0

Sirija (***)

0

0

0

Tajvan

28,61

35,4158

80,8

Tadžikistan

5,765

10,7328

53,7

Tanzanija

1 977

2 608,69

75,8

Tajska

28,68

35,0030

81,9

Vzhodni Timor (*)

0,9008

1,13700

79,2

Togo

519,1

655,957

79,1

Trinidad in Tobago

5,955

7,86270

75,7

Tunizija

2,132

3,29600

64,7

Turčija

3,332

6,55730

50,8

Turkmenistan

4,472

3,97950

112,4

Uganda

2 681

4 179,27

64,1

Ukrajina

24,45

29,7794

82,1

Združeni arabski emirati

4,179

4,17880

100,0

Združene države Amerike (New York)

1,165

1,13700

102,5

Združene države Amerike (Washington)

0,9866

1,13700

86,8

Urugvaj

34,94

39,9690

87,4

Uzbekistan

4 701

9 735,38

48,3

Vanuatu

129,5

132,201

98,0

Venezuela (***)

0

0

0

Vietnam

16 570

26 492,1

62,5

Zahodni breg – območje Gaze

4,323

4,07590

106,1

Jemen (***)

0

0

0

Zambija

9,135

14,7839

61,8

Zimbabve (*)

1,310

1,13700

115,2

(*) 1 EUR = x enot v nacionalni valuti (USD za Kubo, Salvador, Ekvador, Liberijo, Panamo, Vzhodni Timor in Zimbabve).

(**) Bruselj in Luxembourg = 100 %.

(***) Ni na voljo zaradi nestabilnih lokalnih razmer ali nezanesljivih podatkov.PRILOGA III

VMESNA POSODOBITEV PONDERJEV, KI SE UPORABLJAJO ZA
OSEBNE PREJEMKE URADNIKOV, ZAČASNIH USLUŽBENCEV IN POGODBENIH

USLUŽBENCEV EVROPSKE UNIJE, KI DELAJO V TRETJIH DRŽAVAH
4

FEBRUAR 2019

KRAJ ZAPOSLITVE

Ekonomska pariteta
februar 2019

Menjalni tečaj
februar 2019 (*)

Ponder
februar 2019 (**)

Argentina

19,90

42,3216

47,0

Bocvana

8,078

11,8906

67,9

Egipt

12,72

20,2046

63,0

Etiopija

26,64

32,4790

82,0

Gabon

688,8

655,957

105,0

Gana

4,330

5,61925

77,1

Nigerija

298,3

349,431

85,4

Sierra Leone

9 221

9 661,58

95,4

Južni Sudan

283,4

176,701

160,4

Sudan

31,10

54,3759

57,2

Uzbekistan

3960

9575,42

41,4

(*)

1 EUR = x enot v nacionalni valuti.

(**)

Bruselj in Luxembourg = 100.

MAREC 2019

KRAJ ZAPOSLITVE

Ekonomska pariteta
marec 2019

Menjalni tečaj
marec 2019 (*)

Ponder
marec 2019 (**)

Eritreja

19,94

17,3431

115,0

Južni Sudan

316,9

176,705

179,3

(*)

1 EUR = x enot v nacionalni valuti.

(**)

Bruselj in Luxembourg = 100.

APRIL 2019

KRAJ ZAPOSLITVE

Ekonomska pariteta
April 2019

Menjalni tečaj
April 2019 (*)

Ponder
April 2019 (**)

Angola

384,7

360,004

106,9

Argentina

21,41

47,2053

45,4

Burundi

1 726

2 066,69

83,5

Demokratična republika Kongo

1 866

1 867,81

99,9

Gana

4,555

5,75645

79,1

Pakistan

76,03

158,505

48,0

Panama

0,9194

1,12180

82,0

Južni Sudan

341,3

174,875

195,2

Sudan

33,20

53,8648

61,6

Urugvaj

34,53

37,5882

91,9

Uzbekistan

4 252

9 421,96

45,1

(*)

1 EUR = x enot v nacionalni valuti, razen USD za: Panama,

(**)

Bruselj in Luxembourg = 100.

MAJ 2019

KRAJ ZAPOSLITVE

Ekonomska pariteta
maj 2019

Menjalni tečaj
maj 2019 (*)

Ponder
maj 2019 (**)

Kamerun

542,5

655,957

82,7

Egipt

13,64

19,2205

71,0

Etiopija

28,28

32,3931

87,3

Haiti

80,32

95,1980

84,4

Mjanmar

1 068

1 699,26

62,9

Tadžikistan

5,503

10,5250

52,3

(*)

1 EUR = x enot v nacionalni valuti.

(**)

Bruselj in Luxembourg = 100.

JUNIJ 2019

KRAJ ZAPOSLITVE

Ekonomska pariteta
junij 2019

Menjalni tečaj
junij 2019 (*)

Ponder
junij 2019 (**)

Argentina

22,82

50,1625

45,5

Kongo

766,8

655,957

116,9

Gana

4,815

5,73320

84,0

Mongolija

2 038

2 963,29

68,8

Tunizija

2,118

3,34000

63,4

Uzbekistan

4 537

9 497,43

47,8

Vietnam

16 330

26 183,7

62,4

Zambija

9,077

14,9570

60,7

(*)

1 EUR = x enot v nacionalni valuti.

(**)

Bruselj in Luxembourg = 100.

(1)

   Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 z dne 9. februarja 1976 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov (UL L 38, 13.2.1976, str. 1). Uredba, kot je bila dopolnjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 1307/87 (UL L 124, 13.5.1987, str. 6).

(2)

   Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).

(3)

   Poročilo Eurostata z dne 31. oktobra 2019 o letni posodobitvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov EU v letu 2019 v skladu s členoma 64 in 65 KP ter Prilogo XI h KP, ki se uporabljajo za uradnike in druge uslužbence Evropske unije, s katero se s 1. julijem 2019 prilagodijo osebni prejemki aktivnega osebja in pokojnine upokojenih uslužbencev ter s katero se s 1. julijem 2019 posodobijo korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo za osebne prejemke aktivnega osebja, ki dela v krajih zaposlitve znotraj in zunaj EU, za pokojnine upokojenih uslužbencev glede na njihovo državo stalnega prebivališča ter za pokojninske transferje.

Nadaljnje informacije o metodologiji so na voljo na spletišču Eurostata („Statistics Database“ > „Economy and finance“ > „Prices“ > „Correction coefficients“).

(4)

Poročilo Eurostata z dne 28. oktobra 2019 o vmesni posodobitvi ponderjev (korekcijskih koeficientov), ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov, začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev Evropske unije, ki delajo v delegacijah zunaj EU, v skladu s členom 64 kadrovskih predpisov ter prilogama X in XI h kadrovskim predpisom, ki se uporabljajo za uradnike in druge uslužbence Evropske unije (Ares(2019) 6661612).

Nadaljnje informacije o metodologiji so na voljo na spletišču Eurostata („Statistics Database“ > „Economy and finance“ > „Prices“ > „Correction coefficients“).

Top