EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013DC0669

PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 8 (PSP 2a) K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2013 SPLOŠNI IZKAZ PRIHODKOV IZKAZ ODHODKOV PO ODDELKIH Oddelek III − Komisija

/* COM/2013/0669 final - 2013/ () */

52013DC0669

PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 8 (PSP 2a) K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2013 SPLOŠNI IZKAZ PRIHODKOV IZKAZ ODHODKOV PO ODDELKIH Oddelek III − Komisija /* COM/2013/0669 final - 2013/ () */


PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 8 (PSP 2a) K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2013

SPLOŠNI IZKAZ PRIHODKOV IZKAZ ODHODKOV PO ODDELKIH Oddelek III − Komisija

Ob upoštevanju:

– Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 314 PDEU, v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 106a Pogodbe Euratom,

– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije[1], zlasti člena 41 Uredbe,

– splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, sprejetega 12. decembra 2012[2],

– spremembe proračuna št. 1/2013, sprejete 4. julija 2013,

– spremembe proračuna št. 2/2013, sprejete 11. septembra 2013,

– spremembe proračuna št. 3/2013, sprejete 11. septembra 2013,

– spremembe proračuna št. 4/2013, sprejete 11. septembra 2013,

– spremembe proračuna št. 5/2013, sprejete 11. septembra 2013,

– predloga spremembe proračuna št. 6/2013[3], sprejetega 10. julija 2013, kakor je bil spremenjen 18. septembra 2013,[4]

– predloga spremembe proračuna št. 7/2013[5], sprejetega 25. julija 2013,

Evropska komisija proračunskemu organu predlaga predlog spremembe proračuna št. 8 k proračunu za leto 2013.

SPREMEMBE IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Spremembe izkaza prihodkov in odhodkov po oddelkih so na voljo na portalu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm). Temu dokumentu je za ponazoritev priložena angleška različica sprememb izkaza v proračunskem formatu.

KAZALO

1.      Uvod.. 5

2.      Nezadostne odobritve plačil v proračunu za leto 2013. 5

2.1    Sprememba proračuna 2/2013. 5

2.2    Dosedanje izvrševanje plačil v letu 2013. 6

2.3    Pregled predlaganih povečanj. 6

3.      Povečanje plačil po razdelkih večletnega finančnega okvira.. 7

3.1.       Podrazdelek 1a ¾ Konkurenčnost za rast in zaposlovanje. 7

3.2.       Podrazdelek 1b ¾ Kohezija za rast in zaposlovanje. 9

3.3.       Razdelek 2 ¾ Ohranjanje in upravljanje naravnih virov.. 11

3.4.       Razdelek 3a ¾ Svoboda, varnost in pravica.. 12

3.5.       Razdelek 3b ¾ Državljanstvo.. 13

3.6.       Razdelek 4 ¾ EU kot globalni akter.. 14

4.      Zaključek.. 15

5.      Zbirna tabela po razdelkih večletnega finančnega okvira.. 16

1.           Uvod

Predlog spremembe proračuna št. 8 za leto 2013 (PSP 8/2013) zadeva povečanje odobritev plačil v višini 3,9 milijarde EUR v razdelkih 1a, 1b, 2, 3a, 3b in 4 večletnega finančnega okvira na skupno raven, ki je že bila predlagana v PSP 2/2013. S tem se bo omogočilo kritje preostalih potreb do konca leta, kar pomeni, da se bodo lahko spoštovale pretekle in sedanje pravne obveznosti ter s tem preprečile finančne kazni, upravičencem pa bodo izplačana sredstva, predvidena v okviru dogovorjenih politik EU, za katere sta Parlament in Svet v prejšnjih letnih proračunih odobrila ustrezne odobritve za prevzem obveznosti. Z zahtevanimi dodatnimi odobritvami plačil se bodo zmanjšale neporavnane obveznosti („reste à liquider“, RAL) in tudi tveganje, da se čezmerno visok znesek neplačanih računov prenese v leto 2014.

PSP 8/2013 pomeni posodobitev PSP 2/2013, ki ga je Komisija predstavila marca 2013 in v njem predlagala povečanje za 11,2 milijarde EUR, vendar ga je proračunski organ septembra 2013 le delno odobril, in sicer za znesek 7,3 milijarde EUR. Predlog je skladen s političnim dogovorom, doseženim med predsedniki vseh treh institucij o večletnem finančnem okviru za  obdobje 2014–2020, v katerem je navedeno: „Svet se zavezuje, da bo sprejel vse potrebne dodatne ukrepe, s katerimi bo zagotovil, da bodo obveznosti Unije za leto 2013 v celoti izpolnjene. Na podlagi predloga, ki naj bi ga v začetku jeseni pripravila Komisija na podlagi zadnjih posodobljenih ocen glede potreb po odobritvah plačil, se Svet zavezuje, da bo brez odlašanja odločil o dodatnem predlogu spremembe proračuna, da se omogoči zadostno kritje za upravičene potrebe po odobritvah plačil.“

Komisija je v skladu s členom 41(2) finančne uredbe preučila možnosti za notranje prerazporeditve v okviru splošnega pregleda potreb po plačilih do konca leta. Izvrševanje plačil po vseh večjih programih je bilo dosledno visoko in na precejšnjem številu proračunskih postavk ni ostalo nič ali le malo odobritev za plačevanje prihajajočih računov. Zato je Komisija predlagala prerazporeditev 509,8 milijona EUR v okviru t.i. globalne prerazporeditve (DEC 26/2013; znesek, dan na voljo vzporedno s PSP 8/2013). Posodobljena zahteva (povečanje za 3 940 milijonov EUR) v PSP 8/2013 odraža dodatne odobritve plačil, ki bodo v vseh postavkah proračuna za leto 2013 potrebne za kritje potreb do konca leta, pri čemer je upoštevana razpoložljiva zgornja meja za plačila v letu 2013.

Zahtevane odobritve plačil bodo omogočile izpolnitev pravnih obveznosti, nastalih v letu 2013.  To bo preprečilo, da bi se plačila, ki bi morala biti plačana v proračunskem letu 2013, v čezmernem obsegu prenesla v leto 2014. Ker se pri kohezijski politiki v letu 2013 izteče pravilo prenehanja prevzetih obveznosti „n+3“, Komisija pričakuje, da bo večji delež zahtevkov za plačilo prejela proti koncu leta in bo zato te zahtevke lahko plačala šele v začetku leta 2014.

Zahteva za povečanje odobritev plačil za 3 940 milijona EUR je podrobneje opisana v nadaljevanju.

2.           Nezadostne odobritve plačil v proračunu za leto 2013

2.1         Sprememba proračuna 2/2013

Komisija je že večkrat opozorila, da je bila višina odobritev plačil v proračunu za leto 2013 umetno vzdrževana na prenizki ravni. Zato je 27. marca 2013 predstavila predlog spremembe proračuna (PSP 2/2013), v katerem je zahtevala 11,2 milijarde EUR dodatnih odobritev plačil za kritje potreb po plačilih do konca leta. Proračunski organ je predlagano povečanje iz PSP 2/2013 sprejel delno, in sicer je odobril le dve tretjini zahtevanega povečanja na vsaki od zadevnih proračunskih vrstic. Hkrati je Komisijo zaprosil, da v začetku jeseni predloži nov predlog spremembe proračuna za kritje preostalih potreb po odobritvah plačil do konca leta.

2.2         Dosedanje izvrševanje plačil v letu 2013

Skupna raven izvršenih plačil je na dan 16. septembra 2013 znašala 106,9 milijarde EUR, kar ustreza 78 % razpoložljivih odobritev (vključno z nedavnim povečanjem, odobrenim s spremembo proračuna 2/2013). To pomeni povečanje izvrševanja za 7,3 milijarde EUR v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2012. Ta izrazito visoka raven izvrševanja plačil toliko bolj preseneča, če upoštevamo nezadostne denarne tokove v letu 2013, ki so povzročili začasno omejevanje odtoka plačil, zlasti za področje kohezije (razdelek 1b) in razvoja podeželja (razdelek 2). Zaradi teh omejitev je bilo izvrševanje v prvi polovici umetno vzdrževano na nižji ravni, kot bi bila običajna v normalnih razmerah. Poleg tega za več proračunskih vrstic že nekaj časa  niso bila mogoča nadaljnja izplačila, ker so bile odobrene odobritve plačil že izčrpane.

Trenutna raven izvrševanja potrjuje, da je potrebno znatno dodatno povečanje sredstev za plačila, tudi zato, ker je izvrševanje plačil običajno skoncentrirano na koncu leta (petina plačil se ponavadi izvrši v zadnjih dveh mesecih leta) in ker so ob koncu obdobja večletnega finančnega okvira vsi programi v polnem teku.

Komisija je v celoti izkoristila obstoječe možnosti prerazporeditev v okviru letne globalne prerazporeditve, namenjene prilagoditvi odobrenih odobritev plačil po proračunskih vrsticah zadnjim posodobljenim potrebam. Globalna prerazporeditev je omogočila prerazporeditev 509,8 milijona EUR, kar ustreza 0,4 % skupnih odobrenih odobritev plačil v proračunu za leto 2013, na programe, pri katerih so potrebna dodatna sredstva za plačila. Vendar se je s to prerazporeditvijo pokazala tudi splošna potreba po dodatnem povečanju, večjem od odobrenega povečanja v spremembi proračuna 2/2013, zaradi velikega pomanjkanja odobritev plačil v proračunu za leto 2013.

2.3         Pregled predlaganih povečanj

Kot je pojasnjeno zgoraj, je Komisija skrbno pregledala potrebe po dodatnih sredstvih za izpolnitev pravnih obveznosti v letu 2013. Na tej podlagi je cilj PSP 8/2013 prilagoditi raven odobritev plačil, ki so na razpolago na proračunskih vrsticah, tako, da bo odpravljeno ugotovljeno pomanjkanje odobritev plačil, ob upoštevanju prerazporeditev, izvršenih med letom za kritje nujnih potreb.

Na splošno pregled potreb do konca leta potrjuje oceno potreb iz prvotnega PSP 2/2013. Zato se s PSP 8/2013 v veliki meri potrjuje in zahteva druga „tranša“ prvotno zahtevanega povečanja za vsako proračunsko vrstico iz PSP 2/2013. Če v nadaljevanju ni navedeno drugače, ostajajo enaki tudi razlogi za te zahteve, kot so pojasnjeni v PSP 2/2013. Prav tako je večina (80 %) zahtevanih dodatnih odobritev plačil po razdelkih večletnega finančnega okvira skoncentriranih v razdelku 1b (glej spodnjo tabelo).

Odobritve plačil v mio. EUR, zaokroženo

Razdelek večletnega finančnega okvira || Proračun za leto 2013 (vključno s SP 1) || Proračun za leto 2013 (vključno s SP 1–5 in PSP 6–7) || Od tega SP 2 || PSP 8 || SP 2 + PSP 8 || Delež v SP 2 + PSP 8 || Proračun za leto 2013 (vključno s SP 1–5 in PSP 6–8) || Razlika

(1) (2) || (3) || (4) || (5) = (3)+(4) || || (6) || (6)/(1) (*)

Razdelek 1a || 11 904,0 || 12 543,0 || 639,0 || 343,6 || 982,6 || 8,7 % || 12 886,6 || 8,3 %

Razdelek 1b || 47 348,4 || 53 202,0 || 5 853,6 || 3 147,5 || 9 001,1 || 80,1 % || 56 349,5 || 19,0 %

Razdelek 2 || 57 487,0 || 57 882,7 || 395,7 || 185,3 || 581,0 || 5,2 % || 58 068,0 || 1,0 %

Razdelek 3 a || 917,7 || 1 001,2 || 83,5 || 49,3 || 132,7 || 1,2 % || 1 050,4 || 14,5 %

Razdelek 3b || 639,1 || 663,9 || 9,9 || 0,9 || 10,8 || 0,1 % || 664,8 || 4,0 %

Razdelek 4 || 6 409,4 || 6 727,7 || 318,3 || 213,4 || 531,7 || 4,7 % || 6 941,1 || 8,3 %

Razdelek 5 || 8 430,4 || 8 430,0 || || || || || 8 430,0 ||

Razdelek 6 || 75,0 || 75,0 || || || || || 75,0 ||

Skupaj || 133 211,0 || 140 525,6 || 7 300,0 || 3 940,0 || 11 240,0 || 100,0 % || 144 465,6 || 8,4 %

Od tega v razdelkih 1a, 2, 3a, 4, 5 in 6 || 85 862,6 || 87 323,5 || 1 446,4 || 792,5 || 2 238,9 || 19,9 % || 88 116,0 || 2,6 %

 (*) brez Solidarnostnega sklada Evropske unije

V nadaljevanju je prikazan neto učinek posodobljenih ocen o potrebah po odobritvah plačil do konca leta po razdelkih večletnega finančnega okvira. Čeprav so nekatere prilagoditve predlagane za posamezne proračunske vrstice, je skupno povečanje plačil do ravni, predvidene v PSP 2/2013, potrjeno za razdelka 1a in 1b ter za razdelka 3a in 3b skupaj, medtem ko je za razdelek 2 predlagan rahel popravek navzdol, za razdelek 4 pa prilagoditev navzgor, s čimer bi pokrili nujne potrebe za zagotovitev humanitarne pomoči.

3.           Povečanje plačil po razdelkih večletnega finančnega okvira

3.1.        Podrazdelek 1a ¾ Konkurenčnost za rast in zaposlovanje

Potrebo po znatnem povečanju odobritev plačil za razdelek 1a v letu 2013 potrjuje dosedanje izvrševanje proračuna, kot tudi natančna analiza potreb po proračunskih vrsticah do konca leta. Skupna zahteva za povečanje odobritev plačil v razdelku 1a za SP 2/2013 in PSP 8/2013 znaša 982,6 milijona EUR (od tega je v PSP 8/2013 predlagano povečanje za 343,6 milijona EUR) in je razčlenjena, kot sledi:

V mio. EUR, zaokroženo

Proračunska vrstica || Postavka || Dodatna plačila SP 2 || Dodatna plačila PSP 8 || Povečanje plačil skupaj || Razlika glede na PSP 2

Okvirni programi za raziskave || 441,068 || 243,164 || 684,232 || 6,000

02 04 01 01 || Raziskave na področju vesolja || 22,436 || 18,064 || 40,500 || 6,000

02 04 01 02 || Raziskave na področju varnosti || 32,516 || 17,484 || 50,000 ||

02 04 01 03 || Raziskave na področju prometa (Galileo) || 26,013 || 13,987 || 40,000 ||

08 02 01 || Sodelovanje – Zdravje || 130,064 || 75,065 || 205,129 || 5,129

08 03 01 || Sodelovanje – Hrana, kmetijstvo in ribištvo ter biotehnologija || 42,271 || 22,729 || 65,000 ||

08 05 01 || Sodelovanje – Energija || 13,006 || 6,994 || 20,000 ||

08 06 01 || Sodelovanje – Okolje (vključno s podnebnimi spremembami) || 26,013 || 13,987 || 40,000 ||

08 08 01 || Sodelovanje – Družbeno-ekonomske in humanistične znanosti || 8,126 || 4,369 || 12,495 ||

08 10 01 || Zamisli || 22,761 || 12,239 || 35,000 ||

08 13 01 || Zmogljivosti – Raziskave v korist malih in srednje velikih podjetij (MSP) || 13,006 || 6,994 || 20,000 ||

08 14 01 || Zmogljivosti – Regije znanja || 1,773 || 0,954 || 2,727 ||

08 15 01 || Zmogljivosti – Raziskovalni potencial || 0,524 || 0,281 || 0,805 ||

08 16 01 || Zmogljivosti – Znanost v družbi || 5,203 || 2,797 || 8,000 ||

08 18 01 || Zmogljivosti – Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja || 0,488 || 0,263 || 0,751 ||

08 21 01 || Euratom – Jedrska fisija in zaščita pred sevanjem || 4,650 || 0,100 || 4,750 || 2,400

08 22 03 01 || Zaključek Šestega okvirnega programa ES (2003 do 2006) || 5,075 || – || 5,075 || –2,729

09 04 01 01 || Podpora sodelovanju v raziskavah na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT – Sodelovanje) || 55,277 || 29,723 || 85,000 ||

10 02 01 || Dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (SRS) izven področja jedrske tehnologije || 1,301 || 0,699 || 2,000 ||

10 03 01 || Dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (SRS) na jedrskem področju || 1,301 || 0,699 || 2,000 ||

15 07 77 || Ljudje || 29,264 || 15,736 || 45,000 ||

Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost || 59,829 || 26,171 || 86,000 || –6,000

02 02 01 || Okvirni program za konkurenčnost in inovacije – Program za podjetništvo in inovacije || 39,019 || 14,981 || 54,000 || –6,000

09 03 01 || Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost – Podporni program za politiko informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT PSP) || 20,810 || 11,190 || 32,000 ||

GMES, EGNOS in Galileo || 19,834 || 10,666 || 30,500 || 0,000

02 02 15 || Evropski program za spremljanje Zemlje (GMES) || 6,828 || 3,672 || 10,500 ||

02 05 01 || Evropska satelitska navigacijska programa (EGNOS in Galileo) || 13,006 || 6,994 || 20,000 ||

Vseživljenjsko učenje in Erasmus Mundus || 81,940 || 50,884 || 132,824 || 6,824

15 02 02 || Program Erasmus Mundus || 3,902 || 2,098 || 6,000 ||

15 02 22 || Program vseživljenjskega učenja || 78,038 || 48,786 || 126,824 || 6,824

Drugi ukrepi in programi || 36,333 || 12,711 || 49,044 || –6,824

02 03 01 || Delovanje in razvoj notranjega trga, zlasti na področjih obveščanja, potrjevanja in sektorskega usklajevanja || 0,423 || 0,227 || 0,650 ||

02 03 04 01 || Podpora dejavnostim standardizacije, ki jih opravljajo CEN, CENELEC in ETSI || 1,236 || 0,664 || 1,900 ||

04 05 01 || Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji (ESPG) || 8,454 || – || 8,454 || –4,456

10 05 01 || Razgradnja jedrskih objektov in naprav ter ravnanje z odpadki || 2,601 || 1,399 || 4,000 ||

12 04 01 || Posebne dejavnosti na področju finančnih storitev, računovodskega poročanja in revizije || 0,938 || 0,505 || 1,443 ||

14 02 01 || Uresničevanje in razvoj notranjega trga || 0,325 || 0,175 || 0,500 ||

14 04 02 || Carina 2013 || 5,853 || 3,147 || 9,000 ||

14 05 03 || Fiscalis 2013 || 3,902 || 2,098 || 6,000 ||

26 03 01 01 || Interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave (ISA) || 6,503 || 3,497 || 10,000 ||

29 02 03 || Zaključek statističnega programa Unije 2008−2012 || 6,097 || 1,000 || 7,097 || –2.279

Skupaj || 639,005 || 343,596 || 982,601 || 0,000

Okvirni programi za raziskave

Zahteva za dodatne odobritve plačil za razdelek 1a je povezana zlasti s potrebami po sredstvih za programe v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave (7. OP), ki so bila v izglasovanem proračunu za leto 2013 močno okleščena. Pregled potreb po sredstvih za plačila do konca leta, ki je bil opravljen septembra 2013, je potrdil zahtevo Komisije iz PSP 2/2013. Za okvirne raziskovalne programe je na voljo še dodatno neto povečanje prek globalne prerazporeditve v višini 227,0 milijona EUR (razen v posebnem primeru skupnega podjetja ITER).

V primerjavi s PSP 2/2013 je predvidena manjša prilagoditev v razčlenitvi skupnega povečanja sredstev za raziskovalne programe, zlasti zaradi upoštevanja trajno visokih potreb programa Zdravje v 7. OP, za katerega se zahteva dodatno povečanje v višini 5,7 milijona EUR. To se bo izravnalo z manjšim povečanjem za program Euratoma za fisijo (–2,4 milijona EUR) in na vrstici za zaključitev 6. OP (–2,7 milijona EUR) v primerjavi s prvotnim predlogom v PSP 2/2013. Kar zadeva program Euratoma za fisijo, je znižanje zahteve povezano s rahlimi zamudami pri pošiljanju vmesnih in končnih poročil o raziskovalnih projektih, kar pomeni tudi poznejša plačila. Popravek navzdol pri odobritvah plačil, potrebnih za zaključek 6. OP, pa je povezan zlasti s programom Zdravje v okviru 6. OP, za katerega bodo potrebe po plačilih do konca leta zdaj krite z dodatnimi namenskimi prejemki, ki so se sprostili.

Poleg tega se večje povečanje odobritev plačil, kot je bilo predvideno v prvotnem PSP 2/2013, zahteva tudi za raziskovalne programe na področju vesolja (+6,0 milijona EUR), da bo Komisija lahko izpolnila svoje pogodbene obveznosti iz sporazuma o prenosu pooblastil z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) za izvajanje raziskav in razvoja za vesoljsko komponento GMES. To se bo izravnalo z ustrezno nekoliko manjšim povečanjem za Program za podjetništvo in inovacije v okviru Okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije. Kljub temu je za Okvirni program za konkurenčnost in inovacije na voljo dodatno skupno povečanje odobritev plačil v okviru globalne prerazporeditve v višini 24,3 milijona EUR, kar presega prvotno zahtevano povečanje iz PSP 2/2013.

Program Erasmus Mundus

Za program Erasmus Mundus so se v izglasovanem proračunu za leto 2013 v primerjavi s predlogom proračuna povečale odobritve za prevzem obveznosti, hkrati pa so se zmanjšale odobritve plačil. Glede na visoko raven izvrševanja plačil v zadnjih letih in ob upoštevanju ocene potreb do konca leta se predlaga dodatno povečanje v višini 6,8 milijona EUR, ki bo izravnano z znižano zahtevo za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (–4,5 milijona EUR), za katerega so bili prejeti prej nepričakovani namenski prejemki, ki izhajajo iz finančnega zaključka vlog iz preteklih let ter iz zaključka statističnega programa Unije 2008–2012 (–2,3 milijona EUR) zaradi nekaterih zamud v primerjavi s prvotnim časovnim načrtom zaključevanja tega programa.

3.2.        Podrazdelek 1b – Kohezija za rast in zaposlovanje

Skupna zahteva za povečanje odobritev plačil v razdelku 1b za SP 2/2013 in PSP 8/2013 znaša 9 001 milijonov EUR (od tega je v PSP 8/2013 predlagano povečanje za 3 147,5 milijona EUR) in je razčlenjena, kot sledi:

V mio. EUR, zaokroženo

Proračunska vrstica || Postavka || Dodatna plačila SP 2 || Dodatna plačila PSP 8 || Povečanje plačil skupaj || Razlika glede na PSP 2

Zaključevanje programov za obdobje 2000–2006 || 1 112,795 || 179.280 || 1 292,075 || –419,075

04 02 01 || Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 1 (2000–2006) || 559,275 || 146,725 || 706,00 || –154,000

13 03 01 || Zaključek programov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Cilj 1 (2000–2006) || 334,915 || 32,555 || 367,470 || –147,530

13 03 04 || Zaključek programov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Cilj 2 (2000–2006) || 55,928 || – || 55,928 || –30,072

13 03 06 || Zaključek programa URBAN (2000–2006) || 0,098 || – || 0,098 || –0,052

13 04 01 || Kohezijski sklad – Zaključek prejšnjih projektov (pred letom 2007) || 162,580 || – || 162,580 || –87,420

Programi za obdobje 2007–2013 || 4 740,834 || 2 968 241 || 7 709,075 || 419,075

04 02 17 || Evropski socialni sklad (ESS) – Konvergenca || 1 053,519 || 566,481 || 1 620,000 ||

04 02 19 || Evropski socialni sklad (ESS) – Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje || 502,697 || 424,303 || 773,000 || 154,000

13 03 16 || Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Konvergenca || 1 168,625 || 628,375 || 1 797,000 ||

13 03 18 || Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje || 541,717 || 320,000 || 833,000 || 28,717

13 03 19 || Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Evropsko teritorialno sodelovanje || 118,358 || 300,000 || 182,000 || 236,358

13 04 02 || Kohezijski sklad || 1 355,917 || 729,083 || 2 085,000 ||

Skupaj || 5 853,629 || 3 147,521 || 9 001,150 || 0,000

Znotraj v celoti gledano nespremenjenega povečanja odobritev plačil za razdelek 1b v primerjavi s prvotnim PSP 2/2013 se predlaga razmeroma majhna prerazporeditev iz vrstic, namenjenih zaključevanju programov v okviru strukturnih skladov za obdobje 2000–2006 na tekoče programe za obdobje 2007–2013. Razlogi so navedeni v nadaljevanju.

Zaključevanje programov za obdobje 2000–2006

Komisija potrjuje, da namerava večino programov v okviru strukturnih skladov za obdobje 2000–2006 zaključiti letos. Vendar so odobritve na več proračunskih vrsticah kljub odobrenemu povečanju v nedavno potrjeni spremembi SP 2/2013 tako rekoč izčrpane (ESRR) oziroma bodo izčrpane še pred koncem leta (ERS). Komisija v PSP 8/2013 zato predlaga znesek v višini 179,3 milijona EUR za strukturne sklade, da ne bi prišlo do nepotrebnih zamud pri zaključevanju programov za obdobje 2000–2006 in da ne bi obremenili proračuna za leto 2014 z zahtevami po odobritvah za zaključek teh programov, za katere v predlogu proračuna za leto 2014 niso bile predvidene odobritve plačil. Skupni zahtevani znesek je skladen s prvotno oceno potreb do konca leta, poleg tega pa so bili upoštevani tudi namenski prejemki v skupni vrednosti približno 450 milijonov EUR, ki so bili zbrani pri zaključevanju ukrepov.

Kar zadeva zaključevanje projektov v okviru Kohezijskega sklada iz obdobja 2000–2006, za katere so se uporabljala drugačna pravila, je Komisija spremenila svojo oceno. Zato dodatne odobritve za leto 2013, poleg povečanja, odobrenega s SP 2/2013, niso več potrebne. V skladu s trenutno načrtovanim zaključevanjem programov so bile te odobritve zahtevane v predlogu proračuna za leto 2014.

Programi za obdobje 2007–2013

Kar zadeva programe za obdobje 2007–2013, je bilo treba zahtevke za plačilo v višini 16,3 milijarde EUR, prejete pred koncem lanskega leta, kriti z odobritvami, ki so na voljo v proračunu za leto 2013. Posledično je od zneska 45,2 milijarde EUR, ki je bil v prvotnem proračunu za leto 2013 predviden za programe za obdobje 2007–2013, za zahtevke za plačilo, predložene v letu 2013, ostalo na voljo le 28,9 milijarde EUR. Po povečanju za približno 4,7 milijarde EUR, odobrenem s SP 2/2013, znaša zdaj skupni proračun, ki je na voljo za zahtevke za plačilo v letu 2013, 33,6 milijarde EUR.

Komisija je leta 2012 prejela zahtevke za plačilo v višini približno 50,6 milijarde EUR. Zahtevki za plačilo, predloženi v letu 2013, bodo predvidoma presegli vrednost 50,6 milijarde EUR, saj bodo države članice, za katere se je prej uporabljalo pravilo „n+3“, zaradi izteka tega pravila konec leta 2013 primorane predložiti zahtevke za plačila za do dve letni tranši. To bi pomenilo tudi, da se nadaljuje trend zadnjih treh let, ko so se zahtevki za plačilo iz leta v leto močno povečevali. Na dan 16. septembra 2013 je raven zahtevkov za plačila za 11 % višja od ravni zahtevkov, prejetih ob istem času lani.

Napovedi za leto 2013, ki so jih države članice predložile sredi septembra 2013 in ki so bile na podlagi preteklih izkušenj glede natančnosti napovedi ustrezno popravljene, kažejo, da bodo do konca leta prejeti zahtevki za plačilo v višini približno 57,7 milijarde EUR. Ta napoved je enakega velikostnega reda kot lastna ocena Komisije in trenutna raven zahtevkov za plačila, kar potrjuje zahtevo, vključeno v PSP 2/2013. Vendar pa bo letos zaradi izteka pravila „n + 3“ verjetno naraslo število zahtevkov za plačilo, ki bodo predloženi šele v zadnjih dneh leta, saj si bodo države članice prizadevale zmanjšati tveganja v zvezi s prenehanjem prevzetih obveznosti. Komisija takšnih poznih zahtevkov ne bo mogla obdelati do konca leta.

Komisija v PSP 8/2013 na podlagi zgornjih pojasnil zahteva skupno povečanje v višini 2 968 milijonov EUR. To bo Komisiji omogočilo, da izvrši plačila in prepreči, da ne bi bilo na voljo dovolj sredstev za plačila za upravičene zahtevke, prejete v zakonitem roku, ter prepreči prenos nevzdržne ravni neplačanih zahtevkov v leto 2014. Povečanje, zahtevano za leto 2013 v SP 2/2013 in PSP 8/2013, ki skupaj znaša 7 709 milijonov EUR, je nekoliko večje od skupnega zneska, predlaganega v prvotnem PSP 2/2013, saj upošteva trenutni pritok zahtevkov za plačila, zlasti za proračunske vrstice 04 02 19 (ESS – konkurenčnost), 13 03 18 (ESRR – konkurenčnost) in 13 03 19 (ESRR – teritorialno sodelovanje). Na teh proračunskih vrsticah je bila stopnja izvrševanja na dan 16. septembra 2013 med 82 % in 100 %, in to celo po upoštevanju odobritev, ki so bile nedavno potrjene s SP 2/2013. Prvotne ocene za program konvergence in Kohezijski sklad ostajajo nespremenjene.

3.3.        Razdelek 2 ¾ Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

Skupna zahteva za povečanje odobritev plačil v razdelku 2 za SP 2/2013 in PSP 8/2013 znaša 581 milijonov EUR (od tega je v PSP 8/2013 predlagano povečanje za 185,3 milijona EUR) in je razčlenjena, kot sledi:

V mio. EUR, zaokroženo

Proračunska vrstica || Postavka || Dodatna plačila SP 2 || Dodatna plačila PSP 8 || Povečanje plačil skupaj || Razlika glede na PSP 2

05 04 02 01 || Zaključek programa, ki se financira iz Usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada – Regije iz cilja 1 (2000 do 2006) || 62,376 || 121,133 || 183,509 || 87,593

05 04 02 02 || Zaključek posebnega programa za mir in spravo na Severnem Irskem ter v obmejnih okrajih Irske (2000–2006) || 1,424 || 0,765 || 2,189 ||

05 04 05 01 || Programi za razvoj podeželja || 299,147 || 39,102 || 338,249 || –121 751

07 03 07 || LIFE+ (Finančni instrument za okolje (2007–2013)) || 6,503 || 13,497 || 20,000 || 10,000

11 03 01 || Mednarodni sporazumi o ribolovu || 142,560 || –43 696 || 98,864 || –43 696

11 06 12 || Evropski sklad za ribištvo (ESR) – Konvergenčni cilj || 22,108 || 52,280 || 74,388 || 40,393

11 06 13 || Evropski sklad za ribištvo (ESR) – Nekonvergenčni cilj || 4,155 || 2,234 || 6,390 ||

Skupaj || 395,714 || 185.316, || 581,029 || –27,461

Neto zmanjšanje zahteve za dodatne odobritve plačil v tem razdelku v primerjavi s prvotnim PSP 2/2013 je posledica predlagane sprostitve odobritev, ki so trenutno v rezervi za več mednarodnih sporazumov o ribolovu, za katere se ne pričakuje več, da bodo zaključeni do konca leta 2013. Predlagano je, da se del teh odobritev uporabi za dodatno povečanje na proračunskih vrsticah, ki so bile prvotno vključene v PSP 2/2013, kot je navedeno spodaj.

05 04 02 01¾ Zaključek programa, ki se financira iz Usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada ¾ Regije iz cilja 1 (2000 do 2006)

Komisija je v PSP 6/2012 ocenila, da je za zaključitev starih programov potrebnih približno 110 milijonov EUR. Ker to povečanje v letu 2012 ni bilo odobreno, za leto 2013 pa na tej proračunski vrstici ni načrtovanih odobritev, je Komisija v PSP 2/2013 predlagala skupno povečanje v višini 95,9 milijona EUR, potem ko je upoštevala zneske, ki bodo kriti iz namenskih prejemkov. Ker pa so zdaj v fazi zaključevanja tudi drugi programi, se zahteva dodatno povečanje v višini 87,6 milijona EUR v primerjavi s prvotnim zneskom, vključenim v PSP 2/2013.

05 04 05 01 – Programi za razvoj podeželja

Po izvršenih plačilih, kritih iz sredstev proračuna za leto 2013 v prvih treh četrtletjih, vključno z zneski, ki niso bili plačani v letu 2012, ter ob upoštevanju že odobrenega povečanja iz SP 2/2013, so preostale razpoložljive odobritve plačil na dan 16. septembra 2013 znašale 3 189 milijonov EUR.

Revidirane napovedi držav članic glede potreb za zadnje četrtletje, ki bodo krite iz proračuna za leto 2013 (Q3/2013), znašajo 4 065 milijonov EUR. Vendar je Komisija ob upoštevanju preteklih izkušenj glede točnosti napovedi in zaradi višjih razpoložljivih namenskih prejemkov od prej pričakovanih popravila svojo oceno potreb rahlo navzdol v primerjavi s PSP 2/2013. Na podlagi trenutno predvidene ravni zahtevkov za plačila bi povečanje v višini 39 milijonov EUR omogočilo kritje napovedanih potreb držav članic za tretje četrtletje leta 2013.

07 03 07 ¾  LIFE+ (Finančni instrument za okolje – 2007–2013)

Po opaznem povečanju v letu 2012 se je izvrševanje plačil za instrument LIFE+ v letu 2013 ponovno precej povečalo. Na dan 16. septembra 2013 je bila stopnja izvrševanja dvakrat višja kot lani (83 % v primerjavi s 40 %), zadnje četrtletje pa je z vidika izvrševanja plačil praviloma najbolj intenzivno. To kaže, da je program zdaj v polnem teku. Komisija je na podlagi podrobne ocene potreb do konca leta popravila svojo zahtevo navzgor, in sicer za dodatnih 13,5 milijona EUR.

11 06 12 – Evropski sklad za ribištvo – Konvergenčni cilj

Prvotne odobritve plačil na tej proračunski vrstici so bile izčrpane že pred sprejetjem SP 2/2013, stopnja izvrševanja, vključno s SP 2/2013, pa je do 16. septembra 2013 dosegla že 96 %. Kar zadeva kohezijsko politiko, je k takemu stanju prispevala visoka raven neplačanih zahtevkov za plačilo ob koncu leta 2012. Na podlagi trenutno pričakovane ravni zahtevkov za plačilo bi povečanje za 52,3 milijona EUR omogočilo Komisiji, da izvrši plačila v zakonitem roku.

40 02 41 – Rezerve za diferencirana sredstva (povezano s proračunsko postavko 11 03 01 – mednarodni sporazumi o ribolovu)

Zaradi zapoznelega sprejetja več sporazumov o ribolovu (z Marokom, Mikronezijo, Cookovimi otoki, Salomonovimi otoki in Gvinejo Bissau) se odobritve plačil v višini 43,7 milijona EUR lahko ustrezno prerazporedijo za kritje drugih potreb.

3.4.        Razdelek 3a – Svoboda, varnost in pravica

Skupna zahteva za povečanje odobritev plačil v razdelku 3a za SP 2/2013 in PSP 8/2013 znaša 132,7 milijona EUR (od tega je v PSP 8/2013 predlagano povečanje za 49,3 milijona EUR) in je razčlenjena, kot sledi:

V mio. EUR, zaokroženo

Proračunska vrstica || Postavka || Dodatna plačila SP 2 || Dodatna plačila PSP 8 || Povečanje plačil skupaj || Razlika glede na PSP 2

Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov || 69,909 || 47,032 || 116,941 || 9,441

18 02 06 || Sklad za zunanje meje || 13,657 || 12,414 || 26,070 || 5,070

18 02 09 || Evropski sklad za vračanje || 17,559 || 9,441 || 27,000 ||

18 03 03 || Evropski sklad za begunce || 19,510 || 14,861 || 34,371 || 4,371

18 03 05 || Evropska mreža migracij || 0,650 || 0,350 || 1,000 ||

18 03 09 || Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav || 18,534 || 9,966 || 28,500 ||

Varnost in varstvo svoboščin || 9,430 || – || 9,430 || –5,070

18 05 08 || Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom || 1,301 || – || 1,301 || –0,699

18 05 09 || Preprečevanje kriminala in boj proti njemu || 8,129 || – || 8,129 || –4,371

Drugi ukrepi in programi || 4,130 || 2,220 || 6,350 || 0,000

18 02 04 || Schengenski informacijski sistem (SIS II) || 1,951 || 1,049 || 3,000 ||

18 03 14 02 || Evropski azilni podporni urad – Prispevek k naslovu 3 || 0,975 || 0,525 || 1,500 ||

18 03 17 || Pripravljalni ukrep – Omogočanje ponovne naselitve beguncev v izrednih razmerah || 0,423 || 0,227 || 0,650 ||

18 08 01 || Prince – Območje svobode, varnosti in pravice || 0,780 || 0,420 || 1,200 ||

Skupaj || 83,469 || 49,252 || 132,721 || 4,371

Sklad za zunanje meje in Evropski sklad za begunce

Dodatne odobritve plačil za Sklad za zunanje meje in Evropski sklad za begunce v okviru programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov bodo namenjene financiranju vmesnih in končnih plačil v zvezi z nepovratnimi sredstvi in javnimi naročili iz let 2011 in 2012 ter plačil predhodnega financiranja za javne razpise v letih 2012 in 2013. Potrebo po povečanju v letu 2013 potrjuje tudi dejstvo, da je bilo nekaj izplačil predhodnega financiranja za leto 2012 odloženih.

Kar zadeva Sklad za zunanje meje, je bilo približno 30 % odobritev v rezervi, namenjeni vprašanjem v zvezi z upravljanjem schengenskega območja. Da bi vsem državam članicam zagotovila enako obravnavo, je Komisija sklenila začasno ustaviti izvrševanje, dokler vprašanja v zvezi z upravljanjem ne bi bila razrešena. To je omogočilo začasno uporabo odobritev plačil iz Sklada za zunanje meje za nujno povečanje sredstev za programa Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom ter Preprečevanje kriminala in boj proti njemu s prerazporeditvijo DEC 11/2013. Zdaj ko je rezerva za upravljanje schengenskega območja sproščena, se lahko izvrševanje plačil za Sklad za zunanje meje nadaljuje. Zato se lahko zneski, prvotno predvideni za programa Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom ter Preprečevanje kriminala in boj proti njemu prerazporedijo na Sklad za zunanje meje kot delna izravnava (+5,1 milijona EUR). Podobno se predlaga, da se zneski, ki naj bi bili dani na voljo iz programov Kultura in Zdravje v okviru razdelka 3b, kot je navedeno spodaj, prerazporedijo Evropskemu skladu za begunce za pomoč državam članicam, ki se vse pogosteje soočajo z velikim pritokom beguncev.

3.5.        Razdelek 3b ¾ Državljanstvo

Skupna zahteva za povečanje odobritev plačil v razdelku 3b za SP 2/2013 in PSP 8/2013 znaša 10,8 milijona EUR (od tega je v PSP 8/2013 predlagano povečanje za 0,9 milijona EUR) in je razčlenjena, kot sledi:

V mio. EUR, zaokroženo

Proračunska vrstica || Postavka || Dodatna plačila SP 2 || Dodatna plačila PSP 8 || Povečanje plačil skupaj || Razlika glede na PSP 2

09 02 06 || Pripravljalni ukrep – Erasmus za novinarje || 0,098 || 0,052 || 0,150 ||

15 04 44 || Program Kultura (2007–2013)             || 2,276 || – || 2,276 || –1,224

15 04 66 01 || Media 2007 – Program podpore za evropski avdiovizualni sektor || 1,626 || 0,874 || 2,500 ||

17 03 06 || Ukrep Unije na področju zdravja || 5,853 || – || 5,853 || –3,147

Skupaj || 9,852 || 0,927 || 10,779 || –4,371

Pregled potreb do konca leta za proračunske vrstice, vključene v PSP 2/2013 v okviru razdelka 3b, je pokazal, da druga tranša povečanja odobritev plačil za programa Kultura in Zdravje ni več potrebna. Pri programu Kultura je popravek navzdol pri oceni potreb do konca leta (–1,2 milijona EUR) povezan s predvidenimi nižjimi izplačili predhodnega financiranja zaradi zamud upravičencev pri pridobivanju bančnih jamstev ter pri pošiljanju vmesnih in končnih poročil. Pri programu Zdravje popravek navzdol pri ocenjenih potrebah po plačilih (–3,1 milijona EUR) odraža rahlo zamudo pri izvajanju ukrepov v okviru programa Javno zdravje. Predlaga se, da se zadevna zneska porabita za dodatno povečanje odobritev plačil za Evropski sklad za begunce, kot je pojasnjeno zgoraj v okviru razdelka 3a.

3.6.        Razdelek 4 – EU kot globalni akter

Skupna zahteva za povečanje odobritev plačil v razdelku 4 za SP 2/2013 in PSP 8/2013 znaša 531,7 milijonov EUR (od tega je v PSP 8/2013 predlagano povečanje za 213,4 milijona EUR) in je razčlenjena, kot sledi:

V mio. EUR, zaokroženo

Proračunska vrstica || Postavka || Dodatna plačila SP 2 || Dodatna plačila PSP 8 || Povečanje plačil skupaj || Razlika glede na PSP 2

Instrument za predpristopno pomoč (IPA) || 124,536 || 22,554 || 147,091 || –44,409

04 06 01 || Instrument za predpristopno pomoč (IPA) – Razvoj človeških virov || 23,086 || 12,414 || 35,500 ||

13 05 02 || Instrument za predpristopno pomoč (IPA) – Oddelek za regionalni razvoj || 82,591 || – || 82,591 || –44,409

13 05 03 02 || Čezmejno sodelovanje in sodelovanje držav kandidatk in potencialnih držav kandidatk v nadnacionalnih in medregionalnih programih sodelovanja v okviru strukturnih skladov – Prispevek iz razdelka 4 || 4,552 || 2,448 || 7,000 ||

22 02 07 01 || Regionalni in horizontalni programi || 14,307 || 7,693 || 22,000 ||

Evropski instrument sosedstva in partnerstva (ENPI) || 74,787 || 40,213 || 115,000 || 0,000

19 08 01 01 || Evropsko sosedstvo in partnerstvo – Finančno sodelovanje s sredozemskimi državami || 6,503 || 3,497 || 10,000 ||

19 08 01 02 || Evropsko sosedstvo in partnerstvo – Finančna pomoč za Palestino, mirovni proces in UNRWA || 45,522 || 24,478 || 70,000 ||

19 08 01 03 || Evropsko sosedstvo in partnerstvo – Finančno sodelovanje z vzhodno Evropo || 22,761 || 12,239 || 35,000 ||

Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI) || 40,320 || 18,183 || 58,503 || –3,497

19 09 01 || Sodelovanje z državami v razvoju v Latinski Ameriki || 13,006 || 6,994 || 20,000 ||

19 10 01 01 || Sodelovanje z državami v razvoju v Aziji || 6,503 || 3,497 || 10,000 ||

21 03 01 || Nedržavni udeleženci v razvoju || 6,503 || 3,497 || 10,000 ||

21 03 02 || Lokalni organi v razvoju || 4,552 || 2,448 || 7,000 ||

21 05 02 || Svetovni sklad za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji (GFATM) || 3,252 || 1,748 || 5,000 ||

21 06 02 || Odnosi z Južno Afriko || 6,503 || – || 6,503 || –3,497

Instrument za stabilnost || 34,467 || 3,846 || 38,313 || –14,687

19 06 01 01 || Odziv in pripravljenost na krizne razmere (instrument za stabilnost) || 27,313 || – || 27,313 || –14,687

19 06 02 01 || Ukrepi na področju zmanjševanja tveganja in pripravljenosti v zvezi s kemičnimi, jedrskimi in biološkimi materiali ali dejavniki (instrument za stabilnost) || 3,902 || 2,098 || 6,000 ||

19 06 03 || Medregionalni ukrepi na področju organiziranega kriminala, nedovoljene trgovine, zaščite kritične infrastrukture, groženj za javno zdravje in boja proti terorizmu (instrument za stabilnost) || 3,252 || 1,748 || 5,000 ||

Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) || 13,006 || 6,994 || 20,000 || 0,000

19 04 01 || Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) || 13,006 || 6,994 || 20,000 ||

Humanitarna pomoč || 29,915 || 120,910 || 150,825 || 104,825

23 02 01 || Humanitarna pomoč || 27,964 || 119,861 || 147,825 || 104,825

23 02 02 || Pomoč v hrani || 1,951 || 1,049 || 3,000 ||

Drugi ukrepi in programi || 1,301 || 0,699 || 2,000 || 0,000

20 02 03 || Pomoč za trgovino – Večstranske pobude || 1,301 || 0,699 || 2,000 ||

Skupaj || 318,332 || 213,400 || 531,732 || 42,232

Humanitarna pomoč

Zaradi zaostrovanja razmer na območjih velikih humanitarnih kriz, npr. v Maliju, Sahelu, na Afriškem rogu in zlasti v Siriji, sta bili vrstici Humanitarna pomoč in Pomoč v hrani do zdaj okrepljeni s 377,7 milijona EUR v odobritvah obveznosti, a le 183 milijonov EUR v odobritvah plačil. K temu je treba dodati še znatno povečanje (+167 milijonov EUR) neporavnanih obveznosti na koncu leta 2012 v primerjavi z letom prej. Zaradi tega Komisija izredno težko izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti in sklepa nove pogodbe za zagotovitev obljubljenih zneskov, npr. v primeru Sirije. Izvrševanje plačil je do 16. septembra 2013 že doseglo 88 %.

Zato Komisija predlaga obsežno dodatno povečanje odobritev plačil za humanitarno pomoč v vrednosti 120,9 milijona EUR. V primerjavi s PSP 2/2013 to pomeni povečanje za 104,8 milijona EUR. Komisija predlaga, da se neporavnane obveznosti za humanitarno pomoč delno izravnajo s prerazporeditvijo (v višini 43,7 milijona EUR) iz rezerve za mednarodne sporazume o ribolovu, kot je pojasnjeno v poglavju 3.3 zgoraj, z nižjimi zahtevami za druge proračunske vrstice v razdelku 4 (62,6 milijona EUR) ter dodatnimi odobritvami (14,7 milijona EUR), zahtevanimi v tej spremembi proračuna v primerjavi s PSP 2/2013. Ta znesek je dodan poleg povečanja za 30 milijonov EUR, ki je bilo odobreno s prerazporeditvijo proračunskega organa DEC 18/2013, in povečanja za 79,1 milijona EUR, predlaganega v okviru globalne prerazporeditve.

Prerazporeditev v okviru prvotno predvidenih zneskov v PSP 2/2013 v okviru razdelka 4 je posledica uporabe notranjih prerazporeditev za kritje prvotno ocenjenih potreb za instrument IPA – komponenta regionalnega razvoja (–44,4 milijona EUR), že odobrenega povečanja v višini 21 milijonov EUR prek prerazporeditve DEC 21/2013 za Instrument za stabilnost – Odziv in pripravljenost na krizne razmere (–14,7 milijona EUR) ter spremenjenega časovnega načrta izplačil spremenljivih tranš proračunske podpore za DCI – odnosi z Južno Afriko (–3,5 milijona EUR).

4.           Zaključek

Posodobljeni pregled potreb po plačilih v proračunu za leto 2013 je potrdil, da je raven razpoložljivih odobritev plačil izrazito prenizka kljub upoštevanju 7,3 milijarde EUR, odobrenih v SP 2/2013, in vseh možnih virov prerazporeditev. Zato Komisija zahteva dodatne 3,9 milijarde EUR v odobritvah plačil, razpoložljivih v okviru zgornje meje plačil večletnega finančnega okvira za leto 2013.

5.           Zbirna tabela po razdelkih večletnega finančnega okvira

Finančni okvir razdelek/podrazdelek || Spremenjeni finančni okvir 2013 || Proračun za leto 2013 (vključno s SP 1 do SP 5 + PSP 6 do PSP 7/2013) || PSP 8/2013 (PSP 2a) || Proračun za leto 2013 (vključno s SP 1 do SP 5 + PSP 6 do PSP 8/2013)

Odobritve obveznosti || Odobritve plačil || Odobritve obveznosti || Odobritve plačil || Odobritve obveznosti || Odobritve plačil || Odobritve obveznosti || Odobritve plačil

1. TRAJNOSTNA RAST || || || || || || || ||

1a. Konkurenčnost za rast in zaposlovanje || 15 670 000 000 || || 16 168 150 291 || 12 543 032 370 || || 343 595 725 || 16 168 150 291 || 12 886 628 095

Razlika do zgornje meje || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 ||

1b. Kohezija za rast in zaposlovanje || 54 974 000 000 || || 55 108 049 037 || 53 202 023 518 || || 3 147 521 218 || 55 108 049 037 || 56 349 544 736

Razlika do zgornje meje[6] || || || 0 || || || || 0 ||

Skupaj || 70 644 000 000 || || 71 276 199 328 || 65 745 055 888 || || 3 491 116 943 || 71 276 199 328 || 69 236 172 831

Razlika do zgornje meje[7] || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 ||

2. OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV || || || || || || || ||

Od tega odhodki, povezani s trgom, in neposredna izplačila || 48 574 000 000 || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711

Skupaj || 61 289 000 000 || || 60 159 241 416 || 57 882 716 075 || || 185 315 751 || 60 159 241 416 || 58 068 031 826

Razlika do zgornje meje || || || 1 129 758 584 || || || || 1 129 758 584 ||

3. DRŽAVLJANSTVO, SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA || || || || || || || ||

3 a. Svoboda, varnost in pravica || 1 661 000 000 || || 1 440 827 200 || 1 001 152 237 || || 49 252 413 || 1 440 827 200 || 1 050 404 650

Razlika do zgornje meje || || || 220 172 800 || || || || 220 172 800 ||

3b. Državljanstvo || 746 000 000 || || 753 287 942 || 663 875 907 || || 926 652 || 753 287 942 || 664 802 559

Razlika do zgornje meje || || || 7 320 000 || || || || 7 320 000 ||

Skupaj || 2 407 000 000 || || 2 194 115 142 || 1 665 028 144 || || 50 179 065 || 2 194 115 142 || 1 715 207 209

Razlika do zgornje meje[8] || || || 227 492 800 || || || || 227 492 800 ||

4. EU KOT GLOBALNI AKTER || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 6 727 745 950 || || 213 400 386 || 9 583 118 711 || 6 941 146 336

Razlika do zgornje meje[9] || || || 275 996 289 || || || || 275 996 289 ||

5. UPRAVA || 8 492 000 000 || || 8 430 374 740 || 8 430 049 740 || || || 8 430 374 740 || 8 430 049 740

Razlika do zgornje meje[10] || || || 147 625 260 || || || || 147 625 260 ||

6. NADOMESTILA || 75 000 000 || || 75 000 000 || 75 000 000 || || || 75 000 000 || 75 000 000

Razlika do zgornje meje || || || || || || || ||

SKUPAJ || 152 502 000 000 || 144 285 000 000 || 151 718 049 337 || 140 525 595 797 || || 3 940 012 145 || 151 718 049 337 || 144 465 607 942

Razlika do zgornje meje[11],[12],[13] || || || 1 782 722 642 || 3 940 012 145 || || || 1 782 722 642 || 0

[1]               UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

[2]               UL L 66, 8.3.2013, str. 1.

[3]               COM(2013) 518.

[4]               COM(2013) 655.

[5]               COM(2013) 557.

[6]               134,0 milijonov EUR nad zgornjo mejo se financira z uporabo instrumenta prilagodljivosti v letu 2013.

[7]               Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji ni vključen v izračun razlike do zgornje meje v okviru razdelka 1a (500 milijonov EUR).

[8]               Vključeni znesek Solidarnostnega sklada Evropske unije se vnese dodatno, poleg ustreznih razdelkov, kakor je predvideno v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 17. maja 2006 (UL C 139, 14.6.2006).

[9]               Pri razpoložljivi razliki v razdelku 4 v letu 2013 se ne upoštevajo odobritve, povezane z rezervo za nujno pomoč (264,1 milijona EUR).

[10]             Za izračun razlike do zgornje meje v razdelku 5 se upošteva opomba (1) k finančnemu okviru za obdobje 2007–2013, in sicer za znesek v višini 86 milijonov EUR pri prispevkih osebja za pokojninsko shemo.

[11]             134,0 milijona EUR nad zgornjo mejo za obveznosti se financira z uporabo instrumenta prilagodljivosti v letu 2013.

[12]             Pri skupni razliki do zgornje meje za obveznosti se ne upoštevajo odobritve, povezane z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji (500 milijonov EUR), Solidarnostnim skladom Evropske unije (14,7 milijona EUR), rezervo za nujno pomoč (264,1 milijona EUR) in prispevki osebja za pokojninsko shemo (86 milijonov EUR).

[13]             Pri skupni razliki do zgornje meje za plačila se ne upoštevajo odobritve, povezane s Solidarnostnim skladom Evropske unije (14,7 milijona EUR), rezervo za nujno pomoč (80 milijonov EUR) in prispevki osebja za pokojninsko shemo (86 milijonov EUR).

Top