Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010DC0078

sporočilo Komisije Okrepljena zaveza za enakost med ženskami in moškimi Listina žensk Deklaracija Evropske komisije ob mednarodnem dnevu žena 2010 v počastitev spomina 15. obletnice sprejetja deklaracije in akcijske platforme na pekinški svetovni konferenci Združenih narodov o ženskah in 30. obletnice Konvencije ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk

/* KOM/2010/0078 končno */

52010DC0078
[pic] | EVROPSKA KOMISIJA |

Bruselj, 5.3.2010

COM(2010)78 konč.

SPOROČILO KOMISIJE

Okrepljena zaveza za enakost med ženskami in moškimi Listina žensk

Deklaracija Evropske komisije ob mednarodnem dnevu žena 2010 v počastitev spomina 15. obletnice sprejetja deklaracije in akcijske platforme na pekinški svetovni konferenci Združenih narodov o ženskah in 30. obletnice Konvencije ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk

SPOROČILO KOMISIJE

Okrepljena zaveza za enakost med ženskami in moškimi Listina žensk

Deklaracija Evropske komisije ob mednarodnem dnevu žena 2010 v počastitev spomina 15. obletnice sprejetja deklaracije in akcijske platforme na pekinški svetovni konferenci Združenih narodov o ženskah in 30. obletnice Konvencije ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk

Uvod

Enakost med ženskami in moškimi je temeljna pravica, ki jo zagotavljata člen 2 Pogodbe o Evropski uniji in Listina temeljnih pravic Evropske unije. Je ena temeljnih vrednot, iz katerih je zrasla Evropska unija.

Ekonomska in socialna kohezija, trajnostna rast in konkurenčnost ter spopadanje z demografskimi izzivi so odvisni od resnične enakosti med ženskami in moškimi.

Evropa je v zadnjih desetletjih dosegla omembe vreden napredek v smeri enakosti med moškimi in ženskami: zavezo si je vzela k srcu, partnerstvo je udejanjila, povezala je svoje vire in instrumente – pravne, politične in finančne – da bi izvedla spremembe. Danes več deklet kot fantov diplomira na univerzi. Danes je več žensk kot kdaj koli prej udeleženih v evropski delovni sili. Danes Evropa bolje izkorišča svoje talente in bolje uporablja svoja znanja in spretnosti.

Vendar ovire za resnično enakost ostajajo.

Ob 15. obletnici pekinške svetovne konference ZN o ženskah ponavljamo in krepimo zavezo Evropske unije za udejanjenje enakosti med ženskami in moškimi. To bomo dosegli s krepitvijo vidika enakosti med spoloma v vseh naših politikah v času našega mandata in s predložitvijo posebnih ukrepov za spodbujanje enakost spolov. Zavzemamo se za to, da bi se za njeno uresničitev namenila potrebna sredstva.

Še posebej se bodo ukrepi Evropske komisije v času njenega mandata navdihovali pri naslednjih načelih enakosti med ženskami in moškimi:

ENAKA EKONOMSKA NEODVISNOST

Diskriminacija, stereotipi na področju izobraževanja, razlikovanje na trga dela po spolu, negotovi delovni pogoji, neprostovoljno delo s skrajšanim delovnim časom in neuravnotežena delitev skrbi za druge osebe z moškimi vplivajo na življenjske odločitve in ekonomsko neodvisnost žensk.

Ponovno potrjujemo svojo zavezo za dosego polnega udejanjenja ženskega potenciala in polne uporabe njihovega znanja in spretnosti, da bi se omogočila boljša razporeditev moški-ženske na trgu dela in povečalo število kakovostnih delovnih mest za ženske. Odločno bomo podpirali enakost spolov v strategiji Europa 2020, po potrebi si bomo zastavili kvantitativne cilje in spodbujali konkretne možnosti za dosego ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem, tako za ženske kot za moške.

ENAKO PLAčILO ZA ENAKO DELO IN ENAKOVREDNO DELO

Ženske v Evropski uniji še vedno zaslužijo v povprečju 18 % manj kot moški za vsako oddelano uro. V času svojega aktivnega življenja in upokojitve imajo manj sredstev, soočajo se z več težavami pri dostopu do finančnih sredstev in zato imajo nanje večji vpliv kot na moške vse oblike revščine, vključno z revščino zaposlenih.

Ponovno potrjujemo svojo zavezo za močno aktiviranje vseh instrumentov, tako zakonodajnih kot nezakonodajnih, da bi zmanjšali razkorak v plačilu med spoloma. Razkorak v plačilu med spoloma je cena, ki si je Evropa ne more privoščiti. Skupaj s 27 državami članicami EU bomo delali na tem, da bi znatno zmanjšali razkorak v plačilu med spoloma v Evropski uniji konec mandata te evropske komisije.

ENAKOST PRI ODLOčANJU

Ženske še vedno nimajo polnega dostopa do delitve moči in odločanja. Ravnovesje med spoloma pri odločanju, v političnem in ekonomskem življenju ter v javnem in zasebnem sektorju bo Evropi pomagalo oblikovati učinkovitejše politike, razviti na znanju temelječo družbo, ki upošteva razlike med spoloma, in ustvariti močnejšo in premožnejšo demokracijo.

Ponovno potrjujemo svojo zavezo za dosego pravičnejše zastopanosti žensk in moških na položajih moči v javnem življenju in v gospodarstvu. Uporabili bomo svoje pristojnosti, vključno s spodbujevalnimi ukrepi Unije, za spodbujanje večjega deleža žensk na odgovornih položajih.

Na naši ravni si bomo na vso moč prizadevali, da bi izboljšali ravnovesje med spoloma v Komisiji.

DOSTOJANSTVO, INTEGRITETA IN KONEC NASILJA NA OSNOVI SPOLA

Polno priznavanje temeljnih pravic žensk in deklet je neodtujljiv, integralen in nedeljiv del človekovih pravic, ključen za napredek žensk in deklet, mir, varnost in razvoj. Nasilje na osnovi spola, vključno s škodljivimi običajnimi in tradicionalnimi praksami, je kršenje temeljnih pravic, zlasti človeškega dostojanstva, pravice do življenja in pravice do osebne integritete. Takšno kršenje onemogoča samostojno življenje.

Ponovno potrjujemo svojo zavezo za zagotavljanje tega, da je spoštovanje temeljnih pravic v središču naših dejavnosti. Prizadevali si bomo za odpravo razlik med spoloma glede dostopa do zdravstvenega varstva in zdravstvenih rezultatov.

Evropa ne tolerira nasilja na osnovi spola. Pospešili bomo prizadevanja za odpravo vseh oblik nasilja in zagotovili podporo tistim, ki jo potrebujejo. Vzpostavili bomo izčrpen in učinkovit politični okvir za boj z nasiljem na osnovi spola. Okrepili bomo svoje ukrepanje za odpravo pohabljanja ženskih spolnih organov in drugih nasilnih dejanj, vključno s sredstvi kazenskega prava, ter v mejah naših pristojnosti.

ENAKOST SPOLOV ZUNAJ UNIJE

Naša prizadevanja niso omejena na Unijo. Enakost spolov mora biti polno vključena tudi v naše zunanje politike, da bi se okrepila socialna in gospodarska neodvisnost in zagotovil napredek žensk in moških v svetu. Evropska unija je zavezana k spodbujanju enakosti spolov v vseh okvirih, vključno s konfliktnimi ali postkonfliktnimi državami. Zmanjševanje razlik med spoloma, spopadanje z nasiljem na osnovi spola in pospeševanje pravic žensk so ključni za razvoj trajnostnih in demokratičnih družb.

Ponovno potrjujemo svojo zavezo za energična prizadevanja za enakost spolov v svojih odnosih s tretjimi državami, dvig zavesti o pravicah žensk in pospeševanje izvajanja obstoječih mednarodnih instrumentov. Podpirali in krepili bomo sodelovanje z mednarodnimi in regionalnimi organizacijami za pospeševanje enakosti spolov, pri čemer bomo polno uporabili celo paleto razpoložljivih instrumentov in orodij. Prav tako bomo podpirali državne in nedržavne akterje pri njihovih prizadevanjih za pospeševanje enakosti spolov v partnerskih državah.

Izjavljamo, da smo pripravljeni delati na enakosti spolov v partnerstvu z vsemi zainteresiranimi stranmi, vključno s civilno družbo, na nacionalni, evropski in mednarodni ravni, zlasti na načelih v tej listini. Predstavili bomo novo strategijo za enakost med ženskami in moškimi v letu 2010 za čas mandata te evropske komisije in redno poročali o njenem izvajanju.

Ponovno potrjujemo osebno in kolektivno zavezo Evropi enakosti med ženskami in moškimi, ki prinaša boljše življenje in trajnostno prihodnost za vse.

Top