EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0648

Predlog uredba Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Slonokoščeno obalo na drugi strani

/* KOM/2007/0648 končno - CNS 2007/0226 */

52007PC0648

Predlog uredba Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Slonokoščeno obalo na drugi strani /* KOM/2007/0648 končno - CNS 2007/0226 */


[pic] | KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |

Bruselj, 30.10.2007

COM(2007) 648 konč.

2007/0226 (CNS)

Predlog

UREDBA SVETA

o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Slonokoščeno obalo na drugi strani

(predložila Komisija)

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Skupnost in Slonokoščena obala sta s pogajanji dosegli in 5. aprila 2007 parafirali Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki ribičem Skupnosti omogoča ribolovne možnosti v ribolovni coni Slonokoščene obale. Ta sporazum o partnerstvu, skupaj s Protokolom in njegovo prilogo, je bil sklenjen za obdobje šestih let in se lahko podaljša. Sporazum z dnem začetka svoje veljavnosti razveljavi in nadomesti Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Slonokoščeno obalo o ribolovu v ribolovni coni Slonokoščene obale, ki je začel veljati 19. decembra 1990.

Komisija se je pri opredelitvi svojega pogajalskega stališča med drugim oprla na rezultate predhodnega in naknadnega vrednotenja zunanjih strokovnjakov.

Glavni cilj novega sporazuma o partnerstvu je okrepiti sodelovanje med Evropsko skupnostjo in Slonokoščeno obalo, da se v interesu obeh pogodbenic ustanovi partnerski okvir za razvoj trajnostne ribiške politike in odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v ribolovni coni Slonokoščene obale. Pogodbenici sodelujeta v političnem dialogu o zadevah skupnega interesa v ribiškem sektorju. V novem sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju bo posebna pozornost namenjena podpori ribiške politike Slonokoščene obale. Pogodbenici se bosta dogovorili o prednostnih nalogah, ki bodo izbrane za to podporo, in bosta določili cilje, letne in večletne programe ter merila za oceno dobljenih rezultatov, da se zagotovi trajnostno in odgovorno upravljanje sektorja.

Finančni prispevek znaša 595 000 EUR na leto. Celoten finančni prispevek bo namenjen podpori in izvajanju pobud, sprejetih v okviru sektorske ribiške politike, ki jo opredeli vlada Slonokoščene obale.

Kar zadeva ribolovne možnosti, bo ribolov dovoljen 25 plovilom z zaporno plavarico in 15 plovilom s površinskim parangalom. Vendar se bodo v okviru tega sporazuma na zahtevo Skupnosti lahko izvajale poskusni ribolov. Če bodo rezultati prepričljivi, se bosta pogodbenici lahko odločili, da se plovilom Skupnosti dodelijo nove ribolovne možnosti. Protokol določa tudi klavzulo o pregledu, ki omogoča, da se po tretjem letu spremenijo Protokol in njegove priloge, če skupni odbor meni, da je to potrebno.

Sporazum o partnerstvu predvideva tudi spodbujanje gospodarskega, znanstvenega in tehničnega sodelovanja v ribiškem in z njim povezanih sektorjih.

Na podlagi tega Komisija predlaga, da Svet z uredbo sprejme sklenitev tega novega sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo.

2007/0226 (CNS)

Predlog

UREDBA SVETA

o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Slonokoščeno obalo na drugi strani

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v povezavi s členom 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta[2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Skupnost je s pogajanji s Slonokoščeno obalo dosegla Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki plovilom Skupnosti zagotavlja ribolovne možnosti v vodah, ki so glede ribištva pod suverenostjo ali jurisdikcijo Slonokoščene obale.

(2) Kot rezultat navedenih pogajanj je bil 5. aprila 2007 parafiran nov sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju.

(3) V interesu Skupnosti je, da navedeni sporazum odobri.

(4) Treba je opredeliti način razdeljevanja ribolovnih možnosti med države članice –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Slonokoščeno obalo na drugi strani se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo tej uredbi.

Člen 2

Ribolovne možnosti, ki jih določa Protokol k Sporazumu, se med države članice razdelijo na naslednji način:

- 25 plovil z zaporno plavarico | Francija: Španija: | 10 plovil 15 plovil |

- 15 plovil s parangalom | Španija: Portugalska: | 10 plovil 5 plovil |

Če zahtevki za dovoljenja iz teh držav članic ne pokrijejo vseh ribolovnih možnosti, določenih s Protokolom, lahko Komisija upošteva zahtevke za dovoljenja iz katere koli druge države članice.

Člen 3

Države članice, katerih plovila lovijo v skladu s Sporazumom iz člena 1, Komisijo uradno obvestijo o količinah posameznega staleža, ujetega v ribolovni coni Slonokoščene obale, v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 500/2001 z dne 14. marca 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 o nadzoru ulova z ribiškimi plovili Skupnosti v vodah tretjih držav in mednarodnih vodah[3].

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen za imenovanje osebe, pooblaščene za podpis Sporazuma, ki je za Skupnost zavezujoč.

Člen 5

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Svet

Predsednik

SPORAZUM o partnerstvu v ribiškem sektorju

med Republiko Slonokoščeno obalo in Evropsko skupnostjo

REPUBLIKA SLONOKOŠČENA OBALA, v nadaljnjem besedilu „Slonokoščena obala“,

in

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu „Skupnost“,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“, STA SE –

UPOŠTEVAJOČ tesno sodelovanje med Skupnostjo in Slonokoščeno obalo, zlasti v okviru Sporazuma iz Cotonouja, in njuno skupno željo po okrepitvi tega sodelovanja;

UPOŠTEVAJOČ željo pogodbenic, da s sodelovanjem spodbudita odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov;

UPOŠTEVAJOČ določbe Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu,

ODLOČENI, da bosta uporabljali sklepe in priporočila Mednarodne komisije za ohranitev atlantskega tuna, v nadaljnjem besedilu „ICCAT“,

ZAVEDAJOČ SE pomembnosti načel Kodeksa odgovornega ribištva, sprejetega na Konferenci FAO leta 1995;

ODLOČENI, da v skupnem interesu sodelujeta pri uvedbi odgovornega ribolova, da zagotovita dolgoročno ohranjanje in trajnostno izkoriščanje živih morskih virov;

V PREPRIČANJU, da mora takšno sodelovanje temeljiti na medsebojnem dopolnjevanju pobud in ukrepov, ki jih pogodbenici lahko izvajata skupaj ali posamično in ki zagotavljajo usklajenost politik in sinergijo naporov;

ODLOČENI, da za dosego teh ciljev vzpostavita dialog o sektorski ribiški politiki, ki jo je sprejela vlada Slonokoščene obale, in določita primerna sredstva za zagotovitev učinkovitega izvajanja te politike in vključitve gospodarskih subjektov in civilne družbe v proces;

V ŽELJI, da določita načine in pogoje, ki bodo urejali ribolovne dejavnosti plovil Skupnosti v vodah Slonokoščene obale, ter načine in pogoje za podporo Skupnosti za uvedbo odgovornega ribolova v teh vodah;

TRDNO ODLOČENI, da si bosta prizadevali za tesnejše gospodarsko sodelovanje v ribiški industriji in z njo povezanih dejavnostih z ustanovitvijo in razvojem skupnih podjetij, ki bodo vključevala podjetja obeh pogodbenic –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1 – Predmet

Ta sporazum določa načela, pravila in postopke, ki urejajo:

- gospodarsko, finančno, tehnično in znanstveno sodelovanje v ribiškem sektorju za spodbujanje odgovornega ribolova v ribolovnih conah Slonokoščene obale za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov ter za razvoj ribiškega sektorja Slonokoščene obale,

- pogoje za dostop ribiških plovil Skupnosti do ribolovnih con Slonokoščene obale,

- sodelovanje glede podrobnih pravil za nadzor ribolova v ribolovnih conah Slonokoščene obale, da se zagotovi izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, učinkovitost ukrepov za ohranjanje in upravljanje ribolovnih virov ter preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova,

- partnerstva med podjetji za razvoj gospodarskih dejavnosti v ribiškem sektorju in z njimi povezanih dejavnosti v skupnem interesu.

Člen 2 – Opredelitev pojmov

V tem sporazumu:

a) „organi Slonokoščene obale“ pomenijo ministrstvo, pristojno za ribolovne vire;

b) „organi Skupnosti“ pomenijo Evropsko komisijo;

c) „ribolovna cona Slonokoščene obale“ pomeni vode, ki so na področju ribištva pod suverenostjo ali jurisdikcijo Slonokoščene obale;

d) „ribiško plovilo“ pomeni katero koli plovilo, opremljeno za gospodarsko izkoriščanje živih vodnih virov;

e) „plovilo Skupnosti“ pomeni ribiško plovilo, ki plove pod zastavo države članice Skupnosti in je registrirano v Skupnosti;

f) „skupni odbor“ pomeni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki Skupnosti in Slonokoščene obale, katerih naloge so opisane v členu 9 tega sporazuma;

g) „pretovarjanje“ pomeni prenos dela ali celotnega ulova ribiškega plovila na drugo plovilo v pristanišču in/ali v sidrišču;

h) „neobičajne okoliščine“ pomenijo okoliščine, ki niso naravni pojavi in so izven razumnega nadzora ene od pogodbenic ter preprečujejo opravljanje ribolovnih dejavnosti v vodah Slonokoščene obale;

i) „mornarji iz držav AKP“ pomeni mornarje, ki so državljani neevropske države, podpisnice Sporazuma iz Cotonouja; zato je mornar Slonokoščene obale mornar iz držav AKP.

Člen 3 – Načela in cilji, v skladu s katerimi se izvaja ta sporazum

1. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spodbujali odgovoren ribolov v ribolovnih conah Slonokoščene obale po načelu nediskriminacije med različnimi ribiškimi ladjevji v teh vodah, brez poseganja v sporazume, sklenjene med državami v razvoju znotraj geografske regije, vključno z vzajemnimi sporazumi o ribolovu.

2. Pogodbenici sodelujeta z namenom izvajanja sektorske ribiške politike, ki jo je sprejela vlada Slonokoščene obale, in zato vzpostavita politični dialog o potrebnih reformah. Pogodbenici se posvetujeta o morebitnem sprejetju ukrepov na tem področju.

3. Pogodbenici sodelujeta tudi pri skupnem ali enostranskem izvajanju predhodnih, sprotnih in naknadnih vrednotenj ukrepov, programov in dejavnosti, ki jih izvajata na podlagi določb tega sporazuma.

4. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta zagotovili izvajanje tega sporazuma v skladu z načeli dobrega gospodarskega in družbenega upravljanja ter ob upoštevanju stanja ribolovnih virov.

5. Zaposlovanje mornarjev iz držav AKP na plovilih Skupnosti ureja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah pri delu, ki se neposredno po pravu uporablja pri ustreznih pogodbah in splošnih pogojih zaposlovanja. To zadeva zlasti svobodo združevanja in dejansko priznanje pravice do pogajanj za sklenitev kolektivnih pogodb ter odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

Člen 4 – Sodelovanje na področju znanosti

1. Skupnost in Slonokoščena obala v obdobju veljavnosti tega sporazuma spremljata razvoj stanja virov v ribolovni coni Slonokoščene obale.

2. Pogodbenici se na podlagi priporočil in resolucij, sprejetih v okviru Mednarodne komisije za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT), in z vidika najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenj posvetujeta v skupnem odboru iz člena 9 Sporazuma, da bi po potrebi po znanstvenem srečanju in sporazumno sprejeli ukrepe za trajnostno upravljanje ribolovnih virov, ki vplivajo na dejavnosti plovil Skupnosti.

3. Pogodbenici se obvezujeta, da se bosta medsebojno posvetovali, bodisi neposredno, vključno s posvetovanji na ravni podregije, bodisi v okviru pristojnih mednarodnih organizacij, da zagotovita upravljanje in ohranjanje živih virov v Atlantskem oceanu in sodelujeta v ustreznih znanstvenih raziskavah.

Člen 5 – Dostop plovil Skupnosti do ribolovnih območij Slonokoščene obale

1. Slonokoščena obala se obvezuje, da bo plovilom Skupnosti dovolila opravljanje ribolovnih dejavnosti v svoji ribolovni coni v skladu s tem sporazumom ter Protokolom in Prilogo.

2. Za ribolovne dejavnosti, ki jih ureja ta sporazum, veljajo veljavni zakoni in predpisi Slonokoščene obale. Organi Slonokoščene obale obvestijo Skupnost o vseh spremembah navedene zakonodaje.

3. Slonokoščena obala se obvezuje, da bo sprejela vse ustrezne ukrepe za učinkovito izvajanje določb v zvezi z nadzorom ribolova, določenih v Protokolu. Plovila Skupnosti sodelujejo z organi Slonokoščene obale, pristojnimi za izvajanje navedenega nadzora.

4. Skupnost se obvezuje, da bo sprejela vse ustrezne ukrepe, da plovila, ki plovejo pod zastavo Skupnosti, spoštujejo določbe tega sporazuma in zakonodajo, ki ureja ribolov v vodah pod jurisdikcijo Slonokoščene obale.

Člen 6 – Dovoljenja

1. Plovila Skupnosti lahko ribolovne dejavnosti v ribolovni coni Slonokoščene obale opravljajo le, če imajo veljavno ribolovno dovoljenje, ki ga na podlagi tega sporazuma in njegovega protokola izda Slonokoščena obala.

2. Postopek za pridobitev ribolovnega dovoljenja za plovilo, veljavne takse in način plačila s strani lastnika plovila so določeni v Prilogi k Protokolu.

Člen 7 – Finančni prispevek

1. Skupnost izplača Slonokoščeni obali finančni prispevek v skladu s pogoji, določenimi v Protokolu in prilogah. Navedeni enkratni prispevek se določi glede na:

a) dostop plovil Skupnosti do voda in ribolovnih virov Slonokoščene obale in

b) finančno podporo Skupnosti za uvedbo nacionalne ribiške politike, ki temelji na odgovornem ribolovu in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v vodah Slonokoščene obale.

2. Del finančnega prispevka, naveden v točki 1(b) zgoraj, se določi glede na cilje, ki jih pogodbenici opredelita sporazumno in v skladu z določbami Protokola ter jih je treba doseči v okviru sektorske ribiške politike, ki jo določi vlada Slonokoščene obale, in v skladu z letnim in večletnim programom za njeno izvajanje.

3. Finančni prispevek Skupnosti se izplača vsako leto v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v Protokolu, ter ob upoštevanju določb tega sporazuma in Protokola glede morebitne spremembe njegove višine zaradi:

a) neobičajnih okoliščin;

b) sporazumnega zmanjšanja ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Skupnosti, zaradi upravljanja zadevnih staležev, če je to na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja potrebno za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje virov;

c) sporazumnega povečanja ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Skupnosti, če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje potrdi, da stanje virov to dopušča;

d) ponovne ocene pogojev finančne podpore za izvajanje sektorske ribiške politike v Slonokoščeni obali, če to upravičujejo rezultati letnega in večletnega programa, ki jih ugotovita pogodbenici;

e) odpovedi tega sporazuma na podlagi člena 13 Sporazuma;

f) začasne prekinitve izvajanja tega sporazuma na podlagi člena 12 Sporazuma.

Člen 8 – Spodbujanje sodelovanja na ravni gospodarskih subjektov in civilne družbe

1. Pogodbenici spodbujata gospodarsko, znanstveno in tehnično sodelovanje v ribiškem in z njim povezanih sektorjih. Med seboj se posvetujeta za uskladitev različnih ukrepov, ki se lahko sprejmejo v ta namen.

2. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spodbujali izmenjavo informacij o ribolovnih tehnikah in orodjih, metodah konzerviranja in postopkih industrijske predelave ribiških proizvodov.

3. Pogodbenici si prizadevata ustvariti ugodne pogoje za spodbujanje odnosov med njunimi podjetji na tehničnem, gospodarskem in trgovskem področju, in sicer s spodbujanjem vzpostavitve okolja, naklonjenega razvijanju poslovanja in naložb.

4. Pogodbenici spodbujata zlasti ustanavljanje skupnih podjetij, ki so v obojestranskem interesu, ob sistematičnem upoštevanju veljavne zakonodaje Slonokoščene obale in Skupnosti.

Člen 9 – Skupni odbor

1. Ustanovi se skupni odbor, ki je odgovoren za nadzor uporabe tega sporazuma. Skupni odbor opravlja naslednje naloge:

a) nadzira izpolnjevanje, razlago in uporabo tega sporazuma ter zlasti določitev letnega in večletnega programa iz člena 7(2) in vrednotenje njunega izvajanja;

b) zagotavlja potrebne povezave za zadeve skupnega interesa na področju ribolova;

c) deluje kot forum za mirno reševanje sporov, ki lahko nastanejo zaradi razlage ali uporabe Sporazuma;

d) kjer je potrebno, ponovno oceni stopnjo ribolovnih možnosti in posledično raven finančnega prispevka;

e) katero koli drugo nalogo, ki jo pogodbenici določita sporazumno.

2. Skupni odbor se sestane vsaj enkrat letno, izmenično v Slonokoščeni obali in Skupnosti, predseduje pa mu pogodbenica, ki gosti zasedanje. Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko skliče tudi izredno zasedanje.

Člen 10 – Geografsko območje, na katerem se uporablja Sporazum

Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, in na drugi strani na ozemlju Slonokoščene obale.

Člen 11 – Trajanje

Ta sporazum se uporablja za obdobje šestih let od datuma začetka njegove veljavnosti; s tihim soglasjem pogodbenic se podaljšuje za dodatna obdobja šestih let, razen če se Sporazum odpove v skladu s členom 13 Sporazuma.

Člen 12 – Začasna prekinitev

1. Uporaba tega sporazuma se lahko na pobudo ene izmed pogodbenic začasno prekine v primeru velikega nesoglasja glede uporabe določb Sporazuma. Pri začasni prekinitvi uporabe Sporazuma mora zadevna pogodbenica poslati pisno uradno obvestilo o svoji nameri vsaj tri mesece pred začetkom veljavnosti prekinitve. Po prejemu uradnega obvestila pogodbenici začneta posvetovanja za mirno rešitev nesoglasij.

2. Plačilo finančnega prispevka iz člena 7 se zmanjša sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve glede na trajanje prekinitve.

Člen 13 – Odpoved

1. Vsaka izmed pogodbenic lahko ta sporazum odpove v primeru neobičajnih dogodkov, kot so zmanjšanje zadevnih staležev, ugotovljeno znižanje ravni izkoriščanja ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Skupnosti, ali neupoštevanje obvez, ki sta jih pogodbenici sprejeli glede boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu.

2. Zadevna pogodbenica pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da odpoveduje Sporazum, vsaj šest mesecev pred dnevom izteka začetnega obdobja ali vsakega dodatnega obdobja.

3. Po uradnem obvestilu iz odstavka 2 pogodbenici začneta posvetovanja.

4. Plačilo finančnega prispevka iz člena 7 za leto, v katerem začne odpoved veljati, se zmanjša sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve.

Člen 14 – Protokol in Priloga

Protokol in Priloga sta sestavna dela tega sporazuma.

Člen 15 Veljavne določbe nacionalne zakonodaje

Dejavnosti ribiških plovil Skupnosti, ki delujejo v vodah Slonokoščene obale, ureja veljavna zakonodaja Slonokoščene obale, razen če Sporazum, ta protokol ter njegova priloga in dodatki določajo drugače.

Člen 16 – Razveljavitev

Ta sporazum z dnem začetka svoje veljavnosti razveljavi in nadomesti Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo o ribolovu v obalnih vodah Slonokoščene obale z dne 19. decembra 1990.

Člen 17 – Začetek veljavnosti

Ta sporazum, napisan v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno, začne veljati na dan, ko pogodbenici druga drugo uradno obvestita, da so bili njuni notranji postopki, potrebni v ta namen, zaključeni.

Protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo o ribolovu v obalnih vodah Slonokoščene obale za obdobje od 1. julija 2007 do 30. junija 2013

Člen 1 Obdobje uporabe in ribolovne možnosti

1. Od 1. julija 2007 in za obdobje šestih let so ribolovne možnosti, dodeljene na podlagi člena 5 Sporazuma, naslednje:Izrazito selivske vrste (vrste, navedene v Prilogi 1 h Konvenciji Združenih narodov iz leta 1982):

- zamrzovalna plovila za ribolov tunov s potegalko: 25 plovil,

- plovila s površinskim parangalom: 15 plovil.

2. Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju določb členov 4 in 5 tega protokola.

3. Plovila, ki plujejo pod zastavo države članice Evropske skupnosti, lahko ribolovne dejavnosti v ribolovni coni Slonokoščene obale izvajajo le, če imajo veljavno ribolovno dovoljenje, ki ga na podlagi tega protokola in v skladu s podrobnimi pravili iz Priloge k temu protokolu izda Slonokoščena obala.

Člen 2 Finančni prispevek – načini plačevanja

1. Finančni prispevek iz člena 7 Sporazuma je za obdobje iz člena 1 sestavljen iz letnega zneska v višini 455 000 EUR, ki ustreza referenčni tonaži 7 000 ton na leto, in posebnega letnega zneska v višini 140 000 EUR, namenjenega podpori in izvajanju sektorske ribiške politike Slonokoščene obale. Ta posebni znesek je sestavni del enkratnega finančnega prispevka iz člena 7 Sporazuma.

2. Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju določb členov 4, 5, 6 in 7 tega protokola.

3. V obdobju uporabe tega protokola Skupnost vsako leto plača skupni znesek iz odstavka 1 (tj. 595 000 EUR).

4. Če skupni ulov plovil Skupnosti v ribolovnih conah Slonokoščene obale presega referenčno tonažo, se znesek letnega finančnega prispevka poveča za 65 EUR za vsako dodatno tono ulova. Vendar skupni letni znesek, ki ga plača Skupnost, ne sme presegati dvakratnega zneska iz odstavka 3 (1 190 000 EUR). Če količine ulova plovil Skupnosti presegajo količine, enakovredne dvakratnemu skupnemu letnemu znesku, se znesek za presežek plača naslednje leto.

5. Finančni prispevek iz odstavka 1 se plača najpozneje 30. marca 2008 za prvo leto in najpozneje 1. julija za naslednja leta.

6. Ob upoštevanju določb člena 6 je uporaba navedenega finančnega prispevka v izključni pristojnosti organov Slonokoščene obale.

7. Finančni prispevek se plača na enotni bančni račun državne zakladnice Slonokoščene obale.

Člen 3 Sodelovanje na področju odgovornega ribolova – znanstveno sodelovanje

1. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta v vodah Slonokoščene obale spodbujali odgovoren ribolov po načelu nediskriminacije med različnimi ribiškimi ladjevji v teh vodah.

2. V obdobju veljavnosti tega protokola si Skupnost in organi Slonokoščene obale prizadevajo spremljati razvoj stanja virov v ribolovni coni Slonokoščene obale.

3. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spodbujali sodelovanje na ravni podregije v zvezi z odgovornim ribolovom in zlasti v okviru Mednarodne komisije za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT) in katere koli druge pristojne subregionalne ali mednarodne organizacije.

4. V skladu s členom 4 Sporazuma ter na podlagi priporočil in resolucij, sprejetih v okviru Mednarodne komisije za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT), ter v luči najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenj se pogodbenici posvetujeta v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma in po potrebi po znanstvenem srečanju (če je možno, na ravni podregije) sporazumno sprejmeta ukrepe, ki zagotavljajo trajnostno upravljanje ribolovnih virov, povezanih z dejavnostmi plovil Skupnosti.

Člen 4 Sporazumna sprememba ribolovnih možnosti

1. Ribolovne možnosti iz člena 1 se lahko sporazumno povečajo, če na podlagi zaključkov znanstvenega srečanja iz člena 3(4) to povečanje ne škoduje trajnostnemu upravljanju virov Slonokoščene obale. V tem primeru se finančni prispevek iz člena 2(1) poveča sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve. Vendar pa skupni znesek finančnega prispevka, ki ga izplača Evropska skupnost, ne sme presegati dvakratnega zneska finančnega prispevka iz člena 2(1). Če letne količine ulova plovil Skupnosti presegajo dvakratnik količine 7 000 ton (tj. 14 000 ton), se znesek za presežek plača naslednje leto.

2. Če pa se pogodbenici dogovorita o zmanjšanju ribolovnih možnosti iz člena 1, se finančni prispevek zmanjša sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve.

3. Pogodbenici lahko po posvetovanju in sporazumno prerazporedita ribolovne možnosti med različne vrste plovil, pri čemer morata upoštevati morebitna priporočila znanstvenega srečanja iz člena 3(4) glede upravljanja staležev, ki bi jih takšna prerazporeditev lahko prizadela. Pogodbenici se sporazumeta o ustrezni prilagoditvi finančnega prispevka, če je to upravičeno zaradi prerazporeditve ribolovnih možnosti.

Člen 5 Nove ribolovne možnosti in poskusni ribolov

1. Če ribiška plovila Skupnosti izrazijo zanimanje za ribolovne dejavnosti, ki niso vključene v člen 1, se Skupnost posvetuje s Slonokoščeno obalo v zvezi z morebitnim dovoljenjem za te nove dejavnosti. Če je to primerno, se pogodbenici sporazumeta o pogojih za te nove ribolovne možnosti in po potrebi spremenita ta protokol in njegovo Prilogo.

2. Pogodbenici lahko na podlagi mnenja znanstvenega srečanja iz člena 3(4) skupaj izvajata poskusni ribolov v ribolovnih conah Slonokoščene obale. V ta namen se na zahtevo ene od pogodbenic posvetujeta in za vsak primer posebej določita nove vire, pogoje in druge ustrezne parametre.

3. Pogodbenici izvajata dejavnosti poskusnega ribolova v skladu z znanstvenimi in upravnimi parametri, ki jih sprejmeta sporazumno. Dovoljenja za poskusni ribolov se dodelijo poskusno za največ dve šestmesečni potovanji od datuma, ki ga pogodbenici določita sporazumno.

4. Kadar pogodbenici ugotovita, da je imel poskusni ribolov pozitivne rezultate, se ob upoštevanju ohranjanja ekosistemov in živih morskih virov plovilom Skupnosti lahko dodelijo nove ribolovne možnosti, in sicer na podlagi posvetovalnega postopka iz člena 4 tega protokola, do prenehanja veljavnosti Protokola in glede na dovoljen ribolovni napor. Finančni prispevek se posledično poveča.

Člen 6 Začasna ustavitev in revizija plačila finančnega prispevka zaradi neobičajnih okoliščin

1. Če neobičajne okoliščine, ki niso naravni pojavi, preprečijo opravljanje ribolovnih dejavnosti v izključni ekonomski coni Slonokoščene obale, lahko Evropska skupnost začasno ustavi plačevanje finančnega prispevka iz člena 2(1). Odločitev o začasni ustavitvi se sprejme po predhodnem posvetovanju med pogodbenicama v dveh mesecih po zahtevi ene od pogodbenic, pod pogojem da je Evropska skupnost v celoti poravnala vse zneske, dolgovane do dneva začetka ustavitve plačevanja.

2. Finančni prispevek se začne ponovno plačevati takoj, ko pogodbenici po posvetovanju sporazumno ugotovita, da okoliščin, zaradi katerih so bile ribolovne dejavnosti ustavljene, ni več in/ali da razmere ponovno omogočajo opravljanje ribolovnih dejavnosti.

3. Veljavnost dovoljenj, dodeljenih plovilom Skupnosti, ki se začasno prekine hkrati z ustavitvijo plačila finančnega prispevka, se podaljša za enako dolgo obdobje, kot je trajala začasna ustavitev ribolovnih dejavnosti.

Člen 7 Spodbujanje odgovornega ribolova v vodah Slonokoščene obale

1. 100 % skupnega zneska finančnega prispevka iz člena 2 se letno dodeli za podporo in izvajanje pobud, sprejetih v okviru sektorske ribiške politike, ki jo opredeli vlada Slonokoščene obale.

Slonokoščena obala upravlja ustrezni znesek na podlagi ciljev, ki jih je treba uresničiti, ter pripadajočih letnih in večletnih programov, ki jih pogodbenici določita sporazumno v skladu s spodnjim odstavkom 2 in v skladu s trenutnimi prednostnimi nalogami ribiške politike Slonokoščene obale za zagotovitev trajnostnega in odgovornega upravljanja sektorja, zlasti kar zadeva nadzor in spremljanje, upravljanje virov in izboljšanje zdravstvenih pogojev za proizvodnjo ribiških proizvodov ter povečanje nadzornih zmogljivosti pristojnih organov

2. Na predlog Slonokoščene obale in za namene izvajanja prejšnjega odstavka se Skupnost in Slonokoščena obala po začetku veljavnosti Protokola in najpozneje v treh mesecih po začetku njegove veljavnosti v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma dogovorita o večletnem sektorskem programu in podrobnih pravilih za njegovo izvajanje, ki zajemajo zlasti:

a) letne in večletne smernice za uporabo deleža finančnega prispevka iz odstavka 1 zgoraj in posebnih zneskov za pobude, ki se bodo izvajale vsako leto;

b) letne in večletne cilje, ki jih je treba doseči, za spodbujanje odgovornega in trajnostnega ribolova, ob upoštevanju prednostnih nalog, ki jih Slonokoščena obala določi v svoji nacionalni ribiški politiki ali drugih politikah, ki so povezane z uvedbo odgovornega in trajnostnega ribolova ali nanj vplivajo;

c) merila in postopke za vsakoletno vrednotenje rezultatov.

3. Vse predlagane spremembe večletnega sektorskega programa ali uporabe posebnih zneskov za pobude, ki se bodo izvajale vsako leto, morata odobriti obe pogodbenici v okviru skupnega odbora.

4. Slonokoščena obala vsako leto dodeli znesek, ki ustreza odstotku iz odstavka 1, za izvajanje večletnega programa. V prvem letu veljavnosti Protokola je treba Skupnost o tej dodelitvi obvestiti ob odobritvi večletnega sektorskega programa v okviru skupnega odbora. Za vsako naslednje leto uporabe Protokola Slonokoščena obala o tej dodelitvi obvesti Skupnost najpozneje 1. maja predhodnega leta.

5. Evropska skupnost lahko, če to upravičuje letno vrednotenje rezultatov izvajanja večletnega sektorskega programa, zahteva prilagoditev zneska, ki je namenjen podpori in izvajanju sektorske ribiške politike v Slonokoščeni obali in je sestavni del finančnega prispevka iz člena 2(1) tega protokola, da dejanski znesek finančnih sredstev, namenjenih izvajanju programa, uskladi z njegovimi rezultati.

Člen 8 Spori – začasna prekinitev uporabe Protokola

1. Vsi spori med pogodbenicama v zvezi z razlago določb tega protokola in njegovo uporabo se rešujejo z medsebojnim posvetovanjem pogodbenic v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma, po potrebi na izrednem zasedanju

2. Brez poseganja v člen 9 se uporaba Protokola lahko začasno prekine na pobudo ene izmed pogodbenic, če se meni, da je spor med pogodbenicama resen in če s posvetovanjem v okviru skupnega odbora v skladu z odstavkom 1 ni dosežena sporazumna rešitev spora.

3. Zadevna pogodbenica mora v primeru začasne prekinitve uporabe Protokola poslati pisno uradno obvestilo o svoji nameri vsaj tri mesece pred datumom, ko naj bi začasna prekinitev začela veljati.

4. V primeru začasne prekinitve pogodbenici nadaljujeta posvetovanja in poskušata doseči sporazumno rešitev spora. Ko spor rešita sporazumno, se Protokol znova začne uporabljati in znesek finančnega prispevka se zniža sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve glede na dolžino obdobja, v katerem je bila uporaba Protokola začasno prekinjena.

Člen 9 Začasna prekinitev uporabe Protokola zaradi neplačevanja

Če Skupnost ne opravi plačil iz člena 2, se lahko uporaba tega protokola v skladu z določbami člena 6 začasno prekine pod naslednjimi pogoji:

a) Pristojni organi Slonokoščene obale obvestijo Evropsko komisijo o neplačevanju. Evropska komisija opravi ustrezna preverjanja in, če je potrebno, poravna obveznost najpozneje v 60 delovnih dneh od datuma prejema obvestila.

b) Če plačila niso bila izvedena ali niso bili navedeni upravičeni razlogi za neplačevanje v roku iz člena 2(5) tega protokola, imajo pristojni organi Slonokoščene obale pravico začasno prekiniti uporabo Protokola. O tem nemudoma obvestijo Evropsko komisijo.

c) Protokol se ponovno začne uporabljati takoj, ko je zadevno plačilo opravljeno.

Člen 10 Veljavne določbe nacionalne zakonodaje

Dejavnosti ribiških plovil Skupnosti, ki delujejo v vodah Slonokoščene obale, ureja veljavna zakonodaja Slonokoščene obale, razen če Sporazum, ta protokol ter njegova priloga in dodatki določajo drugače.

Člen 11 Klavzula o pregledu

Po tretjem letu uporabe tega protokola in njegove priloge pogodbenici pregledata uporabo Protokola in njegove priloge ter se, če je to potrebno, posvetujeta v okviru skupnega odbora glede spremembe njunih določb. Te spremembe lahko zajemajo referenčno tonažo in pavšalne zneske, ki se plačujejo za dovoljenja.

Člen 12 Razveljavitev

Priloga k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo o ribolovu v obalnih vodah Slonokoščene obale se razveljavi in nadomesti s Prilogo k temu protokolu.

Člen 13 Začetek veljavnosti

1. Ta protokol in njegova priloga začneta veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so bili potrebni postopki zaključeni.

2. Uporabljata se od 1. julija 2007.

PRILOGA

POGOJI ZA OPRAVLJANJE RIBOLOVNIH DEJAVNOSTI S PLOVILI SKUPNOSTI V RIBOLOVNI CONI SLONOKOŠČENE OBALE

Poglavje I – Zahtevki za dovoljenja in izdajanje dovoljenj

Oddelek 1 Izdaja dovoljenj

1. Dovoljenje za ribolov v ribolovni coni Slonokoščene obale lahko dobijo le plovila, ki izpolnjujejo pogoje.

2. Plovilo izpolnjuje pogoje, če njegovemu lastniku, poveljniku in plovilu samemu ni prepovedana ribolovna dejavnost v Slonokoščeni obali. Imeti morajo urejene odnose z upravo Slonokoščene obale, to pomeni, da so izpolnili vse predhodne obveznosti, ki izhajajo iz njihovih ribolovnih dejavnosti v Slonokoščeni obali v okviru ribiških sporazumov, sklenjenih s Skupnostjo.

3. Pristojni organi Skupnosti po elektronski pošti predložijo ministrstvu Slonokoščene obale, pristojnemu za ribištvo, zahtevek za vsako plovilo, ki želi izvajati ribolov na podlagi Sporazuma, vsaj 30 delovnih dni pred datumom zahtevanega začetka obdobja veljavnosti.

4. Zahtevke je treba predložiti ministrstvu, pristojnemu za ribištvo, na obrazcu, katerega vzorec je v Dodatku I. Organi Slonokoščene obale naredijo vse potrebno, da zagotovijo zaupno obravnavanje podatkov, prejetih v okviru zahtevka za dovoljenje. Navedeni podatki bodo uporabljeni samo v okviru izvajanja ribiškega sporazuma.

5. Vsakemu zahtevku za dovoljenje morajo biti priloženi naslednji dokumenti:

- dokazilo o plačilu pavšalnega predplačila za obdobje veljavnosti dovoljenja;

- vsi drugi dokumenti ali potrdila, zahtevani na podlagi posebnih določb za zadevno vrsto plovila v skladu s tem protokolom.

6. Pristojbina se plača na račun, ki ga navedejo organi Slonokoščene obale v skladu s členom 2(7) Protokola.

7. Pristojbine vključujejo vse nacionalne in lokalne dajatve, razen pristaniških taks in zaračunanih storitev.

8. Dovoljenja za vsa plovila se lastnikom plovil ali njihovim zastopnikom izdajo preko Delegacije Komisije Evropskih skupnosti v Slonokoščeni obali v 15 delovnih dneh od datuma, ko ministrstvo Slonokoščene obale, pristojno za ribištvo, prejme vse dokumente iz točke 5.

9. Dovoljenja se izdajo za določeno plovilo in niso prenosljiva.

10. Kljub temu se na zahtevo Evropske skupnosti in če se dokaže višja sila, dovoljenje za posamezno plovilo brez plačila dodatnih pristojbin nadomesti z novim dovoljenjem za drugo plovilo iste kategorije, kot je prvo plovilo, v skladu s členom 1 Protokola. V tem primeru se pri izračunu ravni ulova za določitev morebitnega dodatnega plačila upošteva vsota celotnih ulovov obeh plovil.

11. Lastnik prvega plovila ali njegov zastopnik vrneta preklicano dovoljenje ministrstvu Slonokoščene obale, pristojnemu za ribištvo, prek Delegacije Evropske komisije.

12. Novo dovoljenje začne veljati na dan, ko lastnik plovila vrne preklicano dovoljenje ministrstvu Slonokoščene obale, pristojnemu za ribištvo. O prenosu dovoljenja se obvesti Delegacijo Evropske komisije v Slonokoščeni obali.

13. Dovoljenje mora biti ves čas na krovu. Evropska skupnost vodi posodobljen osnutek seznama plovil, za katera je bil v skladu z določbami tega protokola vložen zahtevek za ribolovno dovoljenje. Navedeni osnutek se organom Slonokoščene obale pošlje takoj, ko je sestavljen, in nato vsakič, ko se posodobi. Po prejemu navedenega osnutka seznama in obvestila o plačilu predplačila, ki ga Evropska komisija pošlje organom obalne države, pristojni organ Slonokoščene obale vnese plovilo na seznam plovil, ki jim je dovoljen ribolov, ter ga pošlje organom, zadolženim za nadzor ribištva. V tem primeru prejme lastnik plovila overjen izvod seznama, ki ga hrani na krovu namesto ribolovnega dovoljenja, dokler le-to ni izdano.

14. Pogodbenici se sporazumeta, da bosta spodbujali vzpostavitev sistema dovoljenj, ki temelji izključno na elektronski izmenjavi zgoraj navedenih informacij in dokumentov. Pogodbenici se sporazumeta, da bosta spodbujali čimprejšnjo zamenjavo papirnatega dovoljenja z elektronsko ustreznico, kot je seznam plovil, ki jim je dovoljen ribolov v ribolovni coni Slonokoščene obale.

Oddelek 2 Pogoji za izdajo dovoljenja – pristojbine in predplačila

1. Dovoljenja veljajo eno leto in so obnovljiva.

2. Pristojbina znaša 35 EUR na tono ulova v ribolovni coni Slonokoščene obale za plovila za ribolov tunov s potegalko in plovila za ribolov s površinskim parangalom.

3. Dovoljenja se izdajo po plačilu naslednjih pavšalnih zneskov pristojnim nacionalnim organom:

- 3 850 EUR za plovilo za ribolov tunov s potegalko, kar ustreza pristojbinam za 110 ton ulova na leto,

- 1 400 EUR za plovilo za ribolov s površinskimi parangalom, kar ustreza pristojbinam za 40 ton ulova na leto.

4. Države članice najpozneje 15. junija vsako leto sporočijo Evropski komisiji tonažo ulova v preteklem letu, kot ga potrdijo znanstveni inštituti iz točke 5 spodaj.

5. Evropska komisija najpozneje do 31. julija leta n+1 sestavi končni obračun pristojbin, ki so plačljive za leto n, na podlagi poročil o ulovu, ki jih predloži vsak lastnik plovila in ki jih potrdijo znanstveni inštituti, odgovorni za preverjanje podatkov o ulovu v državah članicah, kot so IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima) in Center za oceanografske raziskave Slonokoščene obale. Pošlje se prek Delegacije Evropske komisije.

6. Navedeni obračun se istočasno pošlje ministrstvu Slonokoščene obale, pristojnemu za ribištvo, in lastnikom plovil.

7. Vsako morebitno dodatno plačilo za količine ulova, ki presegajo 110 ton za plovila za ribolov tunov s potegalko in 40 ton za plovila s površinskim parangalom, plačajo lastniki plovil pristojnim nacionalnim organom Slonokoščene obale najpozneje 31. avgusta leta n+1 na račun, naveden v odstavku 6 oddelka 1 tega poglavja, in sicer 35 EUR na tono.

8. Če je znesek končnega obračuna nižji od predplačila iz točke 3 tega oddelka, se lastniku plovila nastala razlika ne povrne.

Poglavje II – Ribolovn e cone

1. Plovila Skupnosti bodo lahko v primeru plovil za ribolov tunov s potegalko in plovil za ribolov s površinskim parangalom svoje ribolovne dejavnosti opravljala v vodah, ki s o več kot 12 morskih milj od osnovnih črt.

Poglavje III – Sistem poročanja o ulovu

1. V tej prilogi je trajanje ribolovnega potovanja plovila Skupnosti v ribolovni coni Slonokoščene obale:

- bodisi obdobje, ki preteče od vstopa v ribolovno cono Slonokoščene obale do izstopa iz njega,

- bodisi obdobje, ki preteče od vstopa v ribolovno cono Slonokoščene obale do pretovarjanja ali/in raztovarjanja v Slonokoščeni obali.

2. Vsa plovila, ki jim je ribolov v vodah Slonokoščene obale dovoljen na podlagi Sporazuma, morajo sporočiti svoj ulov ministrstvu Slonokoščene obale, pristojnemu za ribištvo, da lahko slednje preveri ujete količine, ki jih potrdijo pristojni znanstveni inštituti v skladu s postopkom iz točke 4 oddelka 2 poglavja I te priloge. Načini obveščanja o ulovu so naslednji:

2.1 V letnem obdobju veljavnosti dovoljenja v smislu oddelka 2 poglavja I te priloge poročila vsebujejo ulove, ki jih plovilo opravi med vsakim ribolovnim potovanjem. Izvirniki poročil se v 45 dneh po koncu zadnjega ribolovnega potovanja, opravljenega v navedenem obdobju, na fizičnem nosilcu pošljejo ministrstvu Slonokoščene obale, pristojnemu za ribištvo. Poleg tega se poročilo pošlje še po telefaksu (225 21 35 04 09 ali 225 21 35 63 15) ali po elektronski pošti.

2.2 Plovila vpišejo svoj ulov na ustrezen obrazec ladijskega dnevnika, katerega vzorec je v Dodatku 2. Za obdobja, v katerih plovilo ni v ribolovni coni Slonokoščene obale, se v ladijski dnevnik vpiše besedilo „Zunaj ribolovne cone Slonokoščene obale“.

2.3 Obrazci se izpolnijo čitljivo, podpiše jih poveljnik plovila ali njegov zakoniti zastopnik.

2.4. Poročila o ulovu morajo biti zanesljiva, da pripomorejo k spremljanju razvoja staležev.

3. V primeru neizpolnjevanja določb tega poglavja si vlada Slonokoščene obale pridržuje pravico, da plovilu, ki krši določbe, začasno odvzame dovoljenje, dokler ne opravi vseh formalnosti, in lastniku plovila naloži kazen, predvideno z veljavno zakonodajo Slonokoščene obale. O tem obvesti Evropsko komisijo in državo članico zastave.

4. Pogodbenici se sporazumeta, da bosta spodbujali vzpostavitev sistema poročanja o ulovu, ki temelji izključno na elektronski izmenjavi zgoraj opisanih informacij in dokumentov. Pogodbenici se sporazumeta, da bosta spodbujali čimprejšnjo zamenjavo pisnega poročanja (ladijski dnevnik) z enakovrednim v elektronski obliki.

Poglavje IV – Vkrcanje mornarjev

1. Lastniki plovil za ribolov tunov s potegalko in plovil za ribolov s površinskim parangalom zaposlujejo državljane držav AKP, ob upoštevanju naslednjih pogojev in omejitev:

- ladjevje za ribolov tunov s potegalko: v obdobju lova na tune v ribolovni coni tretje države je vsaj 20 % vkrcanih mornarjev iz držav AKP;

- ladjevje za ribolov tunov s površinskim parangalom: v obdobju ribolova v ribolovni coni tretje države je vsaj 20 % vkrcanih mornarjev iz držav AKP.

2. Lastniki plovil si prizadevajo za vkrcanje dodatnih mornarjev iz držav AKP.

3. Za mornarje, ki jih zaposlijo plovila Skupnosti, se neposredno po pravu uporablja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah pri delu. To zadeva zlasti svobodo združevanja in dejansko priznanje pravice do pogajanj za sklenitev kolektivnih pogodb ter odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica

4. Pogodbe o zaposlitvi mornarjev iz držav AKP, od katerih podpisniki prejmejo en izvod, se sklenejo med zastopnikom(-i) lastnikov plovil in mornarji in/ali njihovimi sindikati ali zastopniki. Te pogodbe mornarjem zagotavljajo stopnjo socialne varnosti, ki jim pripada, vključno z življenjskim, zdravstvenim in nezgodnim zavarovanjem.

5. Mornarjem iz držav AKP plače izplačujejo lastniki plovil. Višino plač sporazumno določijo lastniki plovil ali njihovi zastopniki in mornarji in/ali njihovi sindikati ali zastopniki. Plačilni pogoji lokalnih mornarjev iz držav AKP ne smejo biti slabši od tistih, ki veljajo za posadke v njihovih državah, v nobenem primeru pa ne pod standardi ILO.

6. Vsi mornarji, najeti za delo na plovilih Skupnosti, se zglasijo pri poveljniku določenega plovila dan pred predlaganim datumom vkrcanja. Če mornarja ob dogovorjenem času za vkrcanje ni na dogovorjenem kraju, je lastnik plovila samodejno oproščen obveznosti, da tega mornarja vkrca.

Poglavje V – Tehnični ukrepi

Plovila upoštevajo ukrepe in priporočila, ki jih glede ribolovnega orodja, njegovih tehničnih specifikacij in vseh drugih tehničnih ukrepov, ki se nanašajo na njihove ribolovne dejavnosti, za regijo sprejme ICCAT.

Poglavje VI – Opazovalci

1. Plovila, ki jim je na podlagi Sporazuma dovoljen ribolov v vodah Slonokoščene obale, vkrcajo na krov opazovalce, ki jih imenuje pristojna regionalna ribolovna organizacija, pod naslednjimi pogoji:

1.1 Plovila Skupnosti na zahtevo pristojnega organa vkrcajo na krov opazovalca, ki ga imenuje navedeni pristojni organ in katerega naloga je preverjanje ulova, opravljenega v vodah Slonokoščene obale.

1.2 Pristojni organ pripravi seznam plovil, ki so določena, da na krov sprejmejo opazovalca, in seznam opazovalcev, imenovanih za vkrcanje. Seznama se posodabljata. Takoj po pripravi in vsake tri mesece po njuni posodobitvi se ju predloži Evropski komisiji.

1.3 Pristojni organ sporoči zadevnim lastnikom plovil ali njihovim zastopnikom ime opazovalca, imenovanega za vkrcanje na plovilo, ob izdaji dovoljenja ali najpozneje 15 dni pred predvidenim datumom vkrcanja opazovalca.

2. Opazovalec se na plovilo vkrca za eno ribolovno potovanje. Vendar je na izrecno zahtevo pristojnih organov Slonokoščene obale na krovu lahko prisoten tudi več potovanj, odvisno od povprečnega trajanja potovanja določenega plovila. To zahtevo pristojni organ izrazi takrat, ko sporoči ime opazovalca, imenovanega za vkrcanje na zadevno plovilo.

3. O pogojih za vkrcanje opazovalca na plovilo se sporazumno dogovorijo lastnik plovila ali njegov zastopnik in pristojni organ.

4. Po obvestilu o seznamu izbranih plovil se opazovalec na začetku prvega potovanja v ribolovnih vodah Slonokoščene obale vkrca na plovilo v pristanišču, ki ga izbere lastnik plovila.

5. Zadevni lastniki plovil sporočijo imena pristanišč podregije in datume za vkrcanje opazovalcev v roku dveh tednov in z desetdnevnim predhodnim obvestilom.

6. Če se opazovalec vkrca na krov v državi, ki se ne nahaja v podregiji, njegove potne stroške krije lastnik plovila. Če plovilo, ki ima regionalnega opazovalca na krovu, zapusti regionalne vode, se stori vse potrebno, da se opazovalcu čim prej zagotovi vrnitev na stroške lastnika plovila.

7. Če opazovalec ob dogovorjenem času oziroma v dvanajstih urah po dogovorjenem času ni prisoten na dogovorjenem kraju, je lastnik plovila samodejno oproščen obveznosti vkrcanja opazovalca.

8. Opazovalci se na krovu obravnavajo kot častniki. Ko plovilo pluje v vodah Slonokoščene obale, opravljajo naslednje naloge:

8.1 opazovanje ribolovnih dejavnosti plovil;

8.2 preverjanje položaja plovil, ki opravljajo ribolovne dejavnosti;

8.3 biološko vzorčenje v okviru znanstvenih programov;

8.4 beleženje uporabljenega ribolovnega orodja;

8.5 preverjanje podatkov o ulovu v ribolovnih vodah Slonokoščene obale, ki so zapisani v ladijskem dnevniku;

8.6 preverjanje deleža prilova in ocena količine zavrženih vrst tržnih rib;

8.7 sporočanje svojemu pristojnemu organu podatkov o ribolovu na ustrezen način, vključno s količino ulova in prilova na krovu.

9. Poveljnik stori vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi fizično varnost in dobro počutje opazovalca med izvajanjem njegovih nalog.

10. Opazovalec ima na voljo vso opremo, ki jo potrebuje za opravljanje svojih nalog. Poveljnik mu omogoči dostop do sredstev komuniciranja, potrebnih za opravljanje njegovih nalog, dokumentacije, neposredno povezane z ribolovnimi dejavnostmi plovila, vključno z ladijskim dnevnikom in navigacijskim dnevnikom, in tistih delov plovila, ki so potrebni za lažje izvajanje njegovih nalog.

11. Opazovalec med bivanjem na krovu:

11.1 stori vse potrebno, da zagotovi, da njegovo vkrcanje in navzočnost na krovu plovila ne prekinjata in ne ovirata ribolovnih dejavnosti;

11.2 spoštuje premoženje in opremo na krovu ter zaupnost vseh dokumentov, ki pripadajo omenjenemu plovilu.

12. Ob koncu obdobja opazovanja in pred izkrcanjem opazovalec pripravi poročilo o dejavnostih, ki ga pošlje pristojnim organom, en izvod pa Evropski komisiji. Podpiše ga v navzočnosti poveljnika plovila, ki lahko poročilu pripiše kakršne koli ugotovitve ali zahteva pripis ugotovitev, ki se mu zdijo potrebne, nato pa se podpiše še sam. Izvod poročila se poveljniku izroči, ko se opazovalec izkrca.

13. Lastniki plovil krijejo stroške nastanitve in hrane opazovalcev pod enakimi pogoji kot za častnike, v skladu s praktičnimi možnostmi plovila.

14. Plačo in socialne prispevke za opazovalca krije pristojni organ.

15. Pogodbenici se z zainteresiranimi tretjimi državami čim prej posvetujeta o določitvi sistema regionalnih opazovalcev in izbiri pristojne regionalne ribolovne organizacije. Plovila, ki jim je na podlagi Sporazuma dovoljen ribolov v ribolovni coni Slonokoščene obale, do začetka izvajanja sistema regionalnih opazovalcev namesto slednjih sprejmejo na krov opazovalce, ki jih določijo pristojni organi Slonokoščene obale, v skladu z zgoraj navedenimi pravili.

Poglavje VII – Nadzor

1. V skladu s točko 13 oddelka 1 te priloge Evropska skupnost vodi posodobljen osnutek seznama plovil, ki jim je bilo ribolovno dovoljenje izdano v skladu z določbami tega protokola. Seznam se organom Slonokoščene obale, pristojnim za nadzor ribištva, pošlje takoj, ko je sestavljen, in vsakič, ko se posodobi.

2. Po prejemu navedenega osnutka seznama in obvestila o plačilu predplačila iz točke 3 oddelka 2 poglavja I te priloge, ki ga Evropska komisija pošlje organom obalne države, pristojni organ Slonokoščene obale vnese plovilo na seznam plovil, ki jim je dovoljen ribolov, ter ga pošlje organom, pristojnim za nadzor ribištva. V tem primeru lahko lastnik plovila prejme overjen izvod seznama, ki ga hrani na krovu namesto ribolovnega dovoljenja, dokler le-to ni izdano.

3. Vstop v cono in izstop iz nje:

3.1 Plovila Skupnosti najmanj tri ure vnaprej obvestijo pristojne organe Slonokoščene obale, pristojne za nadzor ribištva, o nameravanem vstopu v ribolovno cono Slonokoščene obale ali izstopu iz nje, ter prijavijo skupno količino in vrste ulova na krovu.

3.2 Ko plovila obvestijo o izstopu iz območja, sporočijo tudi svoj položaj. Te informacije je treba po možnosti poslati po telefaksu (225 21 35 04 09 ali 225 21 35 63 15) ali po elektronski pošti ( ) ali, če nobeno od navedenega ni možno, po radijski zvezi (klicna koda ).

3.3 Plovila, ki so odkrita pri izvajanju ribolova in o tem predhodno niso obvestila pristojnega organa Slonokoščene obale, se obravnavajo kot plovila, ki kršijo določbe.

3.4 Plovilom se ob izdaji ribolovnega dovoljenja sporoči tudi številka telefaksa, telefonska številka in elektronski naslov.

4. Nadzorni postopki

4.1 Poveljniki plovil Skupnosti, ki opravljajo ribolovne dejavnosti v ribolovnih vodah Slonokoščene obale, dovolijo in omogočijo vkrcanje in opravljanje nalog uradnikom Slonokoščene obale, odgovornim za inšpekcijske preglede in nadzor nad ribolovnimi dejavnostmi.

4.2. Ti uradniki se na krovu ne zadržujejo dlje, kot je potrebno, da opravijo svoje naloge.

4.3. Po vsakem opravljenem inšpekcijskem pregledu se poveljniku plovila izda potrdilo.

5. Satelitski nadzor

5.1 V skladu z določbami Dodatka 3 se izvaja satelitski nadzor vseh plovil Skupnosti, ki opravljajo ribolovne dejavnosti na podlagi tega sporazuma. Te določbe začnejo veljati deseti dan po tem, ko vlada Slonokoščene obale obvesti Delegacijo Evropske komisije v Slonokoščeni obali o začetku delovanja Centra za spremljanje ribolova (FMC) Slonokoščene obale.

6. Pregled plovila

6.1 Pristojni organi Slonokoščene obale najpozneje v 36 urah obvestijo državo zastave in Evropsko komisijo o vseh pregledih plovil Skupnosti in kaznih za plovila Skupnosti v ribolovnih vodah Slonokoščene obale.

6.2 Država zastave in Evropska komisija istočasno prejmeta kratko poročilo o okoliščinah in razlogih za zadevni pregled plovila.

7. Zapisnik o pregledu plovila

7.1 Ko pristojni organ Slonokoščene obale sestavi zapisnik, ga poveljnik plovila podpiše.

7.2 Ta podpis ne vpliva na pravice poveljnika ali njegovo obrambo, s katero se lahko zagovarja pred domnevno kršitvijo. Če poveljnik odkloni podpis zapisnika, mora za to pisno navesti razloge, inšpektor pa pripiše zaznamek „odklonil podpis“.

7.3 Poveljnik mora s plovilom vpluti v pristanišče, ki ga določijo organi Slonokoščene obale. V primeru manjših kršitev lahko pristojni organ Slonokoščene obale plovilu, ki je pregledano, dovoli, da nadaljuje ribolovne dejavnosti.

8. Posvetovalni sestanek v primeru pregleda plovila

8.1 Pred sprejetjem morebitnih ukrepov proti poveljniku ali posadki plovila ali v zvezi s tovorom in opremo na plovilu, razen tistih za varovanje dokazov o domnevni kršitvi, se v roku enega delovnega dne po prejemu zgoraj omenjenih informacij izvede posvetovalni sestanek med Evropsko komisijo in pristojnimi organi Slonokoščene obale, ki se ga po možnosti udeleži predstavnik zadevne države članice.

8.2 Na sestanku si strani izmenjajo ustrezne dokumente ali informacije, ki bi lahko pomagale pri pojasnitvi okoliščin ugotovljenih dejstev. Lastnika plovila ali njegovega zastopnika se obvesti o sklepih navedenega sestanka in o ukrepih, ki sledijo pregledu plovila.

9. Reševanje sporov v zvezi s pregledom plovila

9.1 Pred uvedbo sodnega postopka se domnevna kršitev poskuša razrešiti s postopkom poravnave. Ta postopek se zaključi najpozneje tri delovne dni po pregledu vozila.

9.2 V primeru postopka poravnave se višina denarne kazni določi v skladu z zakonodajo Slonokoščene obale.

9.3 Če spora ni možno razrešiti sporazumno in se ga predloži pristojnemu sodnemu organu, lastnik plovila na banki, ki jo določijo pristojni organi Slonokoščene obale, položi bančno varščino, v kateri so zajeti stroški pregleda plovila ter denarne kazni in nadomestila, naloženi odgovornim za kršitev.

9.4 Do zaključka sodnega postopka je bančna varščina nepreklicna. Sprosti se takoj, ko se sodni postopek konča brez obsodbe. Prav tako pristojni organi Slonokoščene obale sprostijo preostanek zneska v primeru, ko obsodba nalaga denarno kazen, ki je nižja od položene varščine.

9.5 Zaplemba plovila se ukine in njegova posadka sme zapustiti pristanišče:

- ko so obveznosti, ki izhajajo iz postopka poravnave, izpolnjene ali

- ko je bančna varščina iz točke 9.3 položena in jo pristojni organi Slonokoščene obale sprejmejo do zaključka sodnega postopka.

10. Pretovarjanje

10.1 Plovila Skupnosti, ki želijo pretovoriti ulov v vodah Slonokoščene obale, to storijo v pristaniščih ali/in sidriščih pristanišč Slonokoščene obale.

10.2 Lastniki takšnih plovil morajo pristojnim organom Slonokoščene obale najmanj 24 ur vnaprej sporočiti:

- imena ribiških plovil, iz katerih bo potekalo pretovarjanje;

- ime, številko IMO in zastavo tovornega plovila;

- tonažo po vrstah, ki se bodo pretovorile;

- dan in mesto pretovarjanja.

10.3 Pretovarjanje se šteje za izstop iz ribolovne cone Slonokoščene obale. Plovila morajo zato pristojnim organom Slonokoščene obale predložiti poročila o ulovu in jih obvestiti, ali nameravajo nadaljevati z ribolovom ali zapustiti ribolovno cono Slonokoščene obale.

10.4 Vsako pretvarjanje ulova, ki ni omenjeno zgoraj, je v ribolovni coni Slonokoščene obale prepovedano. Vsaka oseba, ki krši navedeno določbo, se kaznuje v skladu z zakonodajo Slonokoščene obale.

11. Poveljniki plovil Skupnosti, ki raztovarjajo ali pretovarjajo v pristanišču Slonokoščene obale, dovolijo in omogočijo inšpektorjem Slonokoščene obale, da nadzirajo te dejavnosti. Po vsakem opravljenem inšpekcijskem pregledu se poveljniku plovila izda potrdilo.

DODATKI

1 – Zahtevek za izdajo dovoljenja

2 – Ladijski dnevnik ICCAT

3 – Določbe, ki veljajo za satelitski sistem za spremljanje plovil (VMS), in koordinate ribolovne cone Slonokoščene obale

Dodatek 1

MINISTRSTVO ZA ŽIVINOREJO BP V 84 Abidjan (Republika Slonokoščena obala) | REPUBLIKA SLONOKOŠČENA OBALA UNIJA-DISCIPLINA-DELO |

ZAHTEVEK ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA MORSKI RIBOLOV

DEL A

1. Ime lastnika plovila: ………………………………………………………………………………………

2. Državljanstvo lastnika plovila: ………………………………………………………………………………

3. Poslovni naslov lastnika plovila: …………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

DEL B

(Izpolniti za vsako plovilo)

1. Obdobje veljavnosti: ………………………………………………………………………………….

2. Ime plovila: ……………………………………………………………………………………………

3. Leto zgraditve: …………………………………………………………………………………………

4. Prvotna država zastave: …………………………………………..…………………………….………

5. Zastava, pod katero pluje trenutno: ……………………………………………………………………

6. Datum, od katerega pluje pod to zastavo: ………………………………………………………………

7. Leto, od katerega pluje pod to zastavo: …………………………………………………………………

8. Matično pristanišče in registrska številka: ..……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………

9. Cone dejavnosti: ………………………………………………………………………………….……..

10. Vrsta ribolova: …..…………………………………………………………………………………………

11. Bruto registrska tonaža: …………………………………………………………………………………….

12. Neto registrska tonaža: ………………………………………………………………………………..…..

13. Radijski klicni znak: ………………………………………………………………………………………

14. Celotna dolžina (v metrih): ……………………………………………………………………………….

15. Premčeva statva (v metrih): ……………………………………………………………………………

16. Globina (v metrih): ……………………………………………..………………………………………

17. Material ladijskega trupa:………………………………………………………………………………

18. Moč motorja: ………………………………………………………………………………………….

19. Hitrost (v vozlih): ………………………………………………………………………………………

20. Kabine: ……………………………………………………………………………………………………………………

21. Prostornina rezervoarjev (v m3): ………………………………………………………………………

22. Prostornina skladišč za ribe (v m3): ……………………………………………………………………

23. Zmogljivost zamrzovanja (tone/24 ur) in uporabljeni sistem: ………………………………………………

24. Barva trupa: ……………………………………………………………………………………………..

25. Barva nadgradnje:…………………………………………………………………………………………

26. Število članov posadke: ………………………………………………………………………………………

27. Komunikacijska oprema na krovu:

Tip | Znamka | Model | Moč (W) | Leto zgraditve | Frekvence |

Sprejem | Pošiljanje |

28. Navigacijska in sledilna oprema:

.

Tip | Znamka | Model |

29. Pomožna plovila, ki se uporabljajo (za vsako plovilo): …………………………………………………………

29.1. Bruto tonaža: …………………………………………………………………………………………………

29.2. Celotna dolžina (v metrih): ……………………………………………………………………….………………

29.3. Premčeva statva (v metrih): ………………………………………………………………………………….

29.4. Globina (v metrih): ……………………………………………………………………………………….…..

29.5. Material ladijskega trupa:……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

29.6. Moč motorja: ………………………………………………………………………………………………….

29.7. Hitrost (v vozlih): ………………………………………………………………………………………….

30. Pomožna zračna oprema, ki služi za izsleditev rib (tudi če ni nameščena na krovu): …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

31. Matično pristanišče:…………………………………………………………………………………………….

32. Ime poveljnika:……………………………………………………………………………………………..….

33. Naslov: ……………………………………………………………………………………………………….…………………………..…...……………………………………………………………………………………………………….…………

34. Državljanstvo poveljnika:……………………………………………………………… ………………

Priložiti:

- tri barvne fotokopije plovila (stranski pogled), pomožnih ribolovnih plovil in pomožne zračne opreme za izsleditev rib,

- sliko in podroben opis uporabljene ribiške opreme,

- dokument, ki določa, da lahko zastopnik lastnika plovila podpiše to prošnjo.

………………………… | ………………………………………………………….. |

(Datum vložitve zahtevka) | (Podpis zastopnika lastnika plovila) |

Dodatek 2

LADIJSKI DNEVNIK ICCAT ZA RIBOLOV TUNOV |

Parangal Živa vaba Zaporna plavarica Vlečna mreža Drugo |

Država zastave: ……………………………………………………………………........................... | Zmogljivost – (mt): ……………………………………………........ |

Registrska številka ………………………………………………………………................................... | Poveljnik: ……………………………………………………….... |

Lastnik plovila: ………………………………………………………….......................... | Število članov posadke: ….…………………………………………………........................ |

Naslov: ………………………………………………………………………….... | Datum poročila: ………………………………………………...... |

(Poročilo pripravil): ………………………………………………................................. | Število dni na morju: | Število dni ribolova: Število metov: | Št. plovbe: |

Datum: | Območje | Temperatura vode na površini (ºC) | Ribolovni napor Število uporabljenih trnkov | Ulov | Isco usado na pesca (Uporabljena vaba) |

1 – Uporabi se en list na mesec in ena vrstica na dan. | 3 - „Dan“ se nanaša na dan, ko se namesti parangal. | 5 - Zadnja vrstica (Masa iztovarjanja) se izpolni šele ob koncu plovbe. Zabeleži se dejanska teža ob iztovarjanju. |

2 – Ob koncu vsake plovbe se izvod dnevnika pošlje dopisniku ali na sedež ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. Španija. | 4 – Območje ribolova se nanaša na položaj plovila. Treba je zaokrožiti minute in zabeležiti stopinje zemljepisne širine in dolžine. Treba je označiti S/J in V/Z. | 6 – Vsi tukaj zabeleženi podatki so strogo zaupni. |

DATUM .........................................................URA ................................................................. | DATUM ..............................................................................URA ................................................ |

MERILNIK HITROSTI............................................................................................................ | MERILNIK HITROSTI .................................................................................................................... |

11.0301 | obvezni | dif.[4] | NE | NE | NE | Št. 2 |

11.010404 | obvezni | nedif.[5] | NE | NE | NE | Št. 2 |

4. POVZETEK SREDSTEV

4.1 Finančna sredstva

4.1.1 Povzetek odobritev za prevzem obveznosti (OPO) in odobritev plačil (OP)

v EUR

Ocenjeni stroški financiranja ukrepa skupaj |

Število potrebnih človeških virov SKUPAJ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

5. ZNAČILNOSTI IN CILJI

5.1 Potreba, ki jo je treba kratkoročno ali dolgoročno pokriti

Predhodni protokol k ribiškemu sporazumu med Evropsko skupnostjo in Slonokoščeno obalo je prenehal veljati 30. junija 2007. Novi protokol zajema obdobje od 1. julija 2007 do 30. junija 2013.

Glavni cilj novega Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju je okrepiti sodelovanje med Evropsko skupnostjo in Slonokoščeno obalo, da se vzpostavi partnerski okvir za razvoj trajnostne ribiške politike in za odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov v ribolovni coni Slonokoščene obale. Glavni elementi novega protokola so:

– Ribolovne možnosti: 25 plovil za ribolov tunov s potegalko, 15 plovil za ribolov s površinskim parangalom po naslednjem razdelitvenem ključu (na podlagi načina dodeljevanja ribolovnih možnosti iz predhodnega Protokola, zahtevkov držav članic in preteklih stopenj izkoriščanja po državah članicah in kategorijah):

( plovila za ribolov tunov s potegalko: Francija: 10, Španija: 15

( plovila s površinskim parangalom: Španija: 10, Portugalska: 5

– Letna referenčna tonaža: 7 000 ton tunov.

– Letni finančni prispevek: 595 000 EUR.

– Predplačila in pristojbine lastnikov plovil[11]: 35 EUR na tono ulova tunov v ribolovni coni Slonokoščene obale za plovila s potegalko in plovila s površinskim parangalom. Predplačila znašajo 3 850 EUR letno na plovilo s potegalko in 1 400 EUR letno na plovilo s površinskim parangalom.

5.2 Dodana vrednost zaradi vključitve Skupnosti in skladnost predloga z drugimi finančnimi instrumenti ter možne sinergije

Glede novega Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju velja poudariti, da bi se brez posredovanja Skupnosti odprl prostor za zasebne sporazume, ki ne bi zagotavljali trajnostnega ribolova. Skupnost zato tudi upa, da bo Slonokoščena obala na podlagi tega Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju učinkovito sodelovala s Skupnostjo v regionalnih organih, kot je Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT), v boju proti nezakonitemu ribolovu in za dobro upravljanje izrazito selivskih staležev rib.

5.3. Cilji in pričakovani rezultati predloga ter z njimi povezani kazalniki v okviru ABM

Pogajanja o ribiških sporazumih s tretjimi državami in njihova sklenitev so v skladu s splošnim ciljem ohranitve tradicionalnih ribolovnih dejavnosti ladjevja Skupnosti, vključno z ladjevjem za ribolov v oddaljenih vodah, in razvoja partnerskih odnosov za okrepitev trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov zunaj voda Skupnosti ob upoštevanju okoljskih, socialnih in gospodarskih vprašanj.

V okviru ABM se bodo uporabili naslednji kazalniki, da se zagotovi spremljanje izvajanja Sporazuma:

( spremljanje stopnje uporabe ribolovnih možnosti;

( zbiranje in analiza podatkov o ulovu ter komercialne vrednosti Sporazuma;

( prispevek k zaposlovanju in dodani vrednosti v Skupnosti;

( prispevek k stabilizaciji trga Skupnosti,

( prispevek k splošnim ciljem zmanjšanja revščine v Slonokoščeni obali, vključno s prispevkom k zaposlovanju in razvoju infrastrukture ter s podporo državnemu proračunu;

( številna strokovna srečanja in srečanja skupnega odbora.

5.4 Metoda izvedbe (okvirno)

X Centralizirano upravljanje

X Neposredno s strani Komisije

6. NADZOR IN VREDNOTENJE

6.1 Sistem nadzora

Komisija (GD za ribištvo in pomorske zadeve v sodelovanju z Delegacijo Evropske komisije v Abidžanu v Slonokoščeni obali) bo zagotovila redno spremljanje izvajanja tega sporazuma, zlasti glede njegove uporabe s strani gospodarskih subjektov in glede podatkov o ulovu.

6.2 Vrednotenje

Za začetek pogajanj za novi protokol je bilo s pomočjo konzorcija neodvisnih strokovnjakov izvedeno temeljito vrednotenje Protokola za obdobje 2004–2007, ki se je zaključilo oktobra 2006.

6.2.1 Predhodno vrednotenje

Vrednotenje je izpostavilo nekaj točk, ki so v interesu Evropske skupnosti:

– Ker Ribiški sporazum s Slonokoščeno obalo izpolnjuje potrebe evropskih ladjevij, pomaga podpirati sposobnost preživetja industrij tunov Skupnosti, ki so odvisne od ribolova z ribiškimi palicami v Atlantskem oceanu.

– Protokol k Sporazumu naj bi prispeval k sposobnosti preživetja evropskih industrij, ker plovilom in panogam Skupnosti, ki so odvisne od njega, ponuja pravno stabilno okolje in srednjeročno prepoznavnost.

Kar zadeva interese Slonokoščene obale v Sporazumu, so glavni zaključki vrednotenja naslednji:

- Ribiški sporazum prispeva k sposobnosti preživetja industrije tunov v Abidžanu, s tem ko ji nudi določeno pravno varnost in srednjeročne perspektive.

- Ribiški sporazum vpliva tudi na sposobnost preživetja ribiškega sektorja Slonokoščene obale na ravni industrij, povezanih z ribolovom v Abidžanu.

Sporazum poleg neposredne tržne vrednosti ulova za zadevna plovila prinaša naslednje koristi:

– zagotovljena delovna mesta na krovu ribiških plovil;

– multiplikacijski učinek za zaposlitev v pristaniščih, ribjih tržnicah, predelovalnih obratih, ladjedelnicah, storitvenih podjetjih itn.;

– odpiranje teh zaposlitvenih možnosti v regijah, v katerih ni drugih zaposlitvenih možnosti;

– prispevek k preskrbi Skupnosti z ribami.

– Dodana vrednost posredovanja Skupnosti:

Obstoj sporazuma Skupnosti z omejevalnim normativnim okvirom za obe pogodbenici zagotavlja dobro upravljanje staležev rib, kar ni vedno zagotovljeno v okviru zasebnih sporazumov. Ribiški sporazum zagotavlja tudi delovna mesta za mornarje iz ES in iz tretjih držav. Ribiški sporazum zagotavlja znaten del sredstev sektorske ribiške politike Slonokoščene obale.

– Tveganja in alternativne možnosti:

Uvedbo protokola o ribolovu spremlja določeno število tveganj, kot na primer: zneski, namenjeni financiranju sektorske ribiške politike, se ne dodeljujejo tako, kot je bilo dogovorjeno (premajhna izkoriščenost), tuja ladjevja ne upoštevajo dovoljenj in drugih nadzorov. Da bi se takšnim tveganjem izognili, je zaželeno, da se izboljša spremljanje prihodkov in odhodkov, izboljšajo dejavnosti pomorskega nadzora, okrepi sistem satelitskega spremljanja (VMS), financirajo ukrepi za lokalne ribiče itn.

6.2.2 Predhodno vrednotenje gospodarske vrednosti sporazuma in finančnega prispevka Skupnosti

Finančni prispevek, ki ga Skupnost dodeli v okviru tega novega Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, so enkratna sredstva, določena na podlagi letnih finančnih sredstev v višini 595 000 EUR za Protokol za obdobje 2007–2013.

6.2.3 Ukrepi, sprejeti po vmesnem/naknadnem vrednotenju (na podlagi podobnih preteklih izkušenj)

Poročilo o vrednotenju priporoča, da se referenčna tonaža nekoliko zniža na 7 000 ton. Priporočajo se tudi pogajanja o dostopu za približno 25 plovil (namesto 34), pri čemer se tako upoštevajo i) dejansko zmanjšanje ladjevja plovil z zaporno plavarico od leta 2002 in ii) možnosti vrnitve nekaterih plovil z zaporno plavarico v Atlantski ocean. Kar zadeva plovila s parangalom, se priporoča, da se ohranijo približno sedanje ribolovne možnosti, da bi zadevna plovila lahko našla ribolovne cone v primeru potrebe.

Novi sporazum vključuje skupno finančno podporo za izvajanje pobud, sprejetih v okviru sektorske ribiške politike, ki jo je opredelila vlada Slonokoščene obale. Skupnost in vlada Slonokoščene obale se morata dogovoriti o večletnem sektorskem programu v zvezi z navedeno finančno podporo (100 % skupnega finančnega prispevka). Načrtovanje bo potekalo na podlagi intenzivnega in stalnega dialoga med pogodbenicama.

6.2.4 Oblika in pogostnost prihodnjega vrednotenja

V nadaljevanju raziskave, ki je bila končana oktobra 2006 (glej točko 6.2), se bo za zagotovitev trajnostnega ribolova v regiji pred vsakim podaljšanjem protokola v prihodnosti vedno izvedlo vrednotenje gospodarskega, socialnega in okoljskega vpliva. Za izvedbo naknadnega vrednotenja bodo uporabljeni kazalniki iz točke 5.3.

7. UKREPI PROTI GOLJUFIJAM

Za uporabo finančnega prispevka, ki ga Skupnost izplača na podlagi Sporazuma, je izključno pristojna zadevna tretja država.

Vendar pa si Komisija prizadeva za vzpostavitev trajnega političnega dialoga in posvetovanja, da se izboljša upravljanje podaljšanja protokola in okrepi prispevek Skupnosti k trajnostnemu upravljanju virov.

V vsakem primeru pa za vsako plačilo, ki ga Komisija izvede na podlagi ribiškega sporazuma, veljajo običajna proračunska in finančna pravila ter postopki Komisije. To zlasti omogoča, da se v celoti določijo bančni računi tretjih držav, na katere se izplačajo zneski finančnih prispevkov.

8. PODROBNOSTI O SREDSTVIH

8.1 Cilji predloga z vidika stroškov financiranja

(Navedba ciljev, ukrepov in realizacij) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | SKUPAJ |

Ukrep 1 |

Ukrep 2 |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Uradniki in začasno osebje[14] (11 01 01) | A*/AD | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0.25 |

B*, C*/AST | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0.15 |

Osebje, financirano[15] iz člena 11 01 02 |

Drugo osebje, financirano[16] iz člena 11 01 04 04 |

SKUPAJ | 0.40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

8.2.2 Opis nalog, ki izhajajo iz ukrepa

– Pomagati pogajalcu pri pripravi in sklenitvi pogajanj v zvezi z ribiškimi sporazumi:

– udeležba pri pogajanjih s tretjimi državami za sklenitev ribiških sporazumov;

– priprava osnutkov poročil o vrednotenju in zapiskov o pogajalski strategiji za komisarja;

– predstavitev in zagovarjanje stališč Komisije v delovni skupini Sveta za zunanji ribolov;

– sodelovanje pri iskanju kompromisov z državami članicami in odražanje kompromisov v končnem besedilu sporazuma.

– Spremljanje izvajanja sporazumov:

– vsakodnevno spremljanje ribiških sporazumov;

– priprava in preverjanje obveznosti in plačil finančnega prispevka ter ciljno usmerjenih ukrepov ali financiranja za razvoj odgovornega ribolova;

– priprava rednega poročila o izvajanju sporazumov;

– vrednotenje sporazumov: znanstveni in tehnični vidiki;

– priprava osnutka za predlog uredbe in sklepa Sveta ter sestava besedila sporazuma;

– sprožitev in spremljanje postopkov sprejetja.

– Tehnična pomoč:

– priprava stališča Komisije za skupni odbor.

– Medinstitucionalni odnosi:

– zastopati Komisijo v Svetu, Evropskem parlamentu in državah članicah v okviru pogajanj;

– pripraviti odgovore na ustna in pisna vprašanja Evropskega parlamenta.

– Posvetovanje in usklajevanje med službami:

– povezovanje z drugimi generalnimi direktorati glede pogajanj in spremljanja sporazumov;

– organizacija posvetovanj med službami in dajanje odgovorov.

– Vrednotenje:

– sodelovanje pri posodabljanju ocene učinka;

– analiza doseženih ciljev in kazalnikov vrednotenja.

8.2.3 Človeški viri – viri delovnih mest (po sistemizaciji)

(Pri navedbi več virov se navede število delovnih mest, ki izhajajo iz vsakega vira)

X Delovna mesta, trenutno dodeljena za upravljanje programa, ki se nadomesti ali podaljša

( Delovna mesta, ki so bila predhodno dodeljena v okviru izvajanja LSP/PPP za leto 2006

( Delovna mesta, ki bodo zahtevana v naslednjem postopku LSP/PPP

( Delovna mesta, ki bodo prerazporejena z uporabo obstoječih človeških virov znotraj zadevne službe (notranja prerazporeditev)

( Delovna mesta, potrebna za leto n, ki niso predvidena za izvajanje LSP/PPP za zadevno leto

8.2.4 Drugi upravni odhodki, vključeni v referenčni znesek

(11 01 04/05 – Odhodki za upravno poslovodenje)

v EUR

Proračunska vrstica: 11010404 (številka in ime postavke) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | SKUPAJ |

1. Tehnična in upravna pomoč (vključno s povezanimi stroški za osebje) |

Izvajalske agencije[17] |

Druga tehnična in upravna pomoč |

- notranja |

- zunanja (1) ° | 40 000 | 40 000 |

Tehnična in upravna pomoč SKUPAJ | 40 000 | 40 000 |

(1) naknadno vrednotenje veljavnega protokola in predhodno vrednotenje prihodnjega protokola

8.2.5 Stroški financiranja človeških virov in z njimi povezani stroški, ki niso vključeni v referenčni znesek

Vrsta človeških virov | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | SKUPAJ |

Uradniki in začasno osebje (11 01 01) | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 280 800 |

Osebje, financirano iz člena XX 01 02 (pomožno osebje, napoteni nacionalni izvedenci, pogodbeno osebje itn.) (navesti proračunsko vrstico) |

Stroški za človeške vire in z njimi povezani stroški (ki NISO vključeni v referenčni znesek) SKUPAJ | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 280 800 |

Izračun – Uradniki in pogodbeni uslužbenci

Po potrebi s sklicevanjem na točko 8.2.1

– 1A = 117 000 EUR*0,25 = 29 250 EUR

1B = 117 000 EUR*0,075 = 8 775 EUR

1C = 117 000 EUR*0,075 = 8 775 EUR

Vmesna vsota: 46 800 EUR (0,0468 milijona EUR na leto)

Skupaj: 46 800 EUR na leto (0,0468 milijona EUR na leto)

Izračun – Osebje, financirano iz člena XX 01 02

Po potrebi s sklicevanjem na točko 8.2.1

8.2.6 Drugi upravni odhodki, ki niso vključeni v referenčni znesek

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | SKUPAJ |

11 01 02 11 01 – Misije | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 90 000 |

11 01 02 11 02 – Sestanki in konference |

XX 01 02 11 03 – Odbori[18] | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000 |

XX 01 02 11 04 – Študije in konzultacije |

XX 01 02 11 05 – Informacijski sistemi |

2. Drugi odhodki za poslovodenje skupaj (XX 01 02 11) |

3. Drugi odhodki upravne narave (opredeliti, vključno s sklicem na proračunsko vrstico) |

Upravni odhodki, razen stroškov za človeške vire in z njimi povezanih stroškov (ki NISO vključeni v referenčni znesek), SKUPAJ | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 150 000 |

[1] UL C

[2] UL C

[3] UL L 73, 15.3.2001, str. 8.

[4] Diferencirana sredstva.

[5] Nediferencirana sredstva.

[6] Odhodki, ki ne spadajo v poglavje 11 01 zadevnega naslova 11.

[7] V skladu s Protokolom se lahko ribolovne možnosti sporazumno povečajo, če je na podlagi sklepov znanstvenega mnenja ugotovljeno, da takšno povečanje ne škoduje trajnostnemu upravljanju virov Slonokoščene obale. V tem primeru se finančni prispevek poveča sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve. Vendar skupni letni znesek, ki ga plača Skupnost, ne sme presegati dvakratnega zneska iz člena 2(3) Protokola (tj. 1 190 000 EUR). Če količine ulova plovil Skupnosti presegajo količine, enakovredne dvakratnemu skupnemu letnemu znesku, se znesek za presežek plača naslednje leto (glede na proračunska sredstva).

[8] Odhodki v okviru poglavja 11 01 04 naslova 11.

[9] Odhodki v okviru poglavja 11 01, razen odhodkov iz člena 11 01 04.

[10] Glej točki 19 in 24 Medinstitucionalnega sporazuma.

[11] Predplačila in pristojbine, ki jih plačajo lastniki plovil, ne vplivajo na proračun Skupnosti.

[12] Kakor je opisano v oddelku 5.3.

[13] V skladu s Protokolom se lahko ribolovne možnosti sporazumno povečajo, če je na podlagi sklepov znanstvenega mnenja ugotovljeno, da takšno povečanje ne škoduje trajnostnemu upravljanju virov Slonokoščene obale. V tem primeru se finančni prispevek poveča sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve. Vendar skupni letni znesek, ki ga plača Skupnost, ne sme presegati dvakratnega zneska iz člena 2(3) Protokola (tj. 1 190 000 EUR). Če količine ulova plovil Skupnosti presegajo količine, enakovredne dvakratnemu skupnemu letnemu znesku, se znesek za presežek plača naslednje leto (glede na proračunska sredstva).

[14] Stroškov zanj referenčni znesek NE krije.

[15] Stroškov zanj referenčni znesek NE krije.

[16] Stroški zanje so vključeni v referenčni znesek.

[17] S sklicevanjem na posebni zakonodajni finančni izkaz za zadevno(-e) izvajalsko(-e) agencijo(-e).

[18] Opredeliti vrsto odbora in skupino, v katero spada.

Top