EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2122

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2122 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih kategorij živali in blaga, izvzetih iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, posebnega nadzora osebne prtljage potnikov ter blaga v majhnih pošiljkah, ki se pošlje fizičnim osebam in ni namenjeno dajanju na trg, ter o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011 (Besedilo velja za EGP)

C/2019/7006

UL L 321, 12.12.2019, p. 45–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2122/oj

12.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/45


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2122

z dne 10. oktobra 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih kategorij živali in blaga, izvzetih iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, posebnega nadzora osebne prtljage potnikov ter blaga v majhnih pošiljkah, ki se pošlje fizičnim osebam in ni namenjeno dajanju na trg, ter o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) ter zlasti člena 48(b), (c), (d), (e) in (f), točke (d)(ii) člena 53(1) ter točke (k) člena 77(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 48 Uredbe (EU) 2017/625 Komisijo pooblašča za sprejemanje pravil o izvzetju nekaterih kategorij živali in blaga iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, ko je tako izvzetje upravičeno. Točka (d)(ii) člena 53(1) Uredbe (EU) 2017/625 pooblašča Komisijo, da sprejme pravila v zvezi s posebnimi nalogami uradnega nadzora, ki jih opravljajo carinski organi ali drugi javni organi, če te naloge že tako in tako ne spadajo pod pristojnost navedenih organov, in sicer glede osebne prtljage potnikov.

(2)

Ta pravila so vsebinsko povezana, številna od njih pa naj bi se uporabljala skupaj z drugim pravilom. Zaradi enostavnosti in preglednosti ter da bi se olajšala njihova uporaba in preprečilo kopičenje pravil, bi jih zato bilo treba določiti v enem samem aktu in ne v več ločenih aktih s številnimi sklicevanji in tveganjem podvajanja. Ta pravila pogosto služijo skupnim namenom in se nanašajo na dopolnilne dejavnosti izvajalcev dejavnosti in pristojnih organov. Zato je primerno, da se ta pravila združijo v eni sami delegirani uredbi.

(3)

Kadar se sprejmejo pravila o določitvi izvzetij iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, bi bilo treba vzpostaviti pogoje, kot so ustrezne ureditve nadzora, za zagotovitev, da ne pride do nesprejemljivih tveganj za javno zdravje ter zdravje živali in rastlin, kadar take živali in blago vstopajo v Unijo.

(4)

Izvzetja iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah za proizvode, ki so del osebne prtljage potnikov, proizvode za porabo posadke in potnikov v prevoznih sredstvih v mednarodnem prometu in proizvode, poslane kot majhne pošiljke zasebnikom, so bila uvedena že z Direktivo Sveta 97/78/ES (2). Zaradi pravne jasnosti in za zagotovitev dosledne uporabe navedenih izvzetij glede na to, da je Direktiva 97/78/ES razveljavljena z učinkom od 14. decembra 2019, je ustrezno v tej uredbi vzpostaviti določbe o takih izvzetjih. Navedena izvzetja se nanašajo na nekatere kategorije živali in blaga, ki se ne smejo dati na trg, čeprav vstopajo v Unijo.

(5)

Za zagotovitev doslednosti zakonodaje Unije bi morale države članice še naprej izvajati ustrezen nadzor na podlagi tveganja za namene preprečevanja vnosa nekaterih invazivnih tujerodnih vrst v Unijo, kot to zahteva Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(6)

Za olajšanje spodbujanja znanstvenih dejavnosti je nekatere kategorije živali in blaga, namenjene za znanstvene namene, upravičeno izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah.

(7)

Rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz člena 47(1)(c) Uredbe (EU) 2017/625, namenjene za znanstvene namene, bi bilo treba pod nekaterimi pogoji izvzeti iz identifikacijskih in fizičnih pregledov na mejnih kontrolnih točkah, saj so v skladu s členom 48 Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta (4) določeni ustrezni ukrepi varstva.

(8)

V skladu s členom 48(d) in (e) Uredbe (EU) 2017/625 bi bilo treba proizvode, ki so del osebne prtljage potnikov in so namenjeni za njihovo osebno porabo ali uporabo, ter blago v majhnih pošiljkah, ki se pošlje fizičnim osebam in ni namenjeno dajanju na trg, izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah. Države članice bi morale za blago v majhnih pošiljkah, ki se pošlje fizičnim osebam in ni namenjeno dajanju na trg, izvajati nadzor na podlagi tveganja. Pri ukrepih, ki urejajo vnos takih pošiljk ali proizvodov, bi bilo treba upoštevati morebitno tveganje vnosa patogenov ali bolezni v Unijo prek vnosa proizvodov živalskega izvora.

(9)

Za zagotovitev, da so tveganja za javno zdravje ter zdravje živali in rastlin čim manjša, bi morale države članice vsaj enkrat letno pregledati svoje posebne nadzorne mehanizme in ukrepe za blago, ki je del osebne prtljage potnikov, ter te mehanizme in ukrepe posodobiti vsako leto po glavni potovalni sezoni.

(10)

Uredba (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5) in Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013 (6) določata pravila za nekatere vrste hišnih živali, ki spremljajo svoje lastnike ali pooblaščeno osebo med netrgovskimi premiki v Unijo iz tretjih držav. Upravno breme, povezano s takimi premiki, bi bilo treba čim bolj zmanjšati, medtem ko bi bilo treba zagotoviti zadostno raven varnosti v zvezi z zadevnimi tveganji za javno zdravje in zdravje živali. Poleg tega bi morale države članice odobriti premike hišnih ptic v Unijo samo v skladu z Odločbo Komisije 2007/25/ES (7).

(11)

Člen 48(f) Uredbe (EU) 2017/625 Komisijo pooblašča za sprejemanje pravil o izvzetju hišnih živali, ki se gojijo v zasebne netrgovske namene, iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah. Pravila o izvzetju iz te uredbe ne bi smela vplivati na obveznost držav članic, da izvajajo uradni nadzor za zagotovitev skladnosti z Uredbo (EU) št. 1143/2014 in Uredbo Komisije (ES) št. 865/2006 (8).

(12)

Da se državljanom zagotovijo jasne in dostopne informacije o pravilih, ki se uporabljajo za netrgovske premike nekaterih vrst hišnih živali v Unijo, bi bilo treba od držav članic zahtevati, da dajo te informacije na voljo javnosti.

(13)

Raven tveganja za javno zdravje in zdravje živali, ki izhaja iz vnosa živalskih bolezni in patogenov, se spreminja glede na različne dejavnike, kot so vrsta proizvoda, vrste živali, iz katerih so proizvodi pridobljeni, in verjetnost prisotnosti patogenov. Za obravnavo takih tveganj so v Uredbi Komisije (ES) št. 206/2009 (9) določena celovita pravila Unije za preprečevanje vnosa živalskih bolezni in patogenov. Glede na to, da ta uredba določa pravila, zajeta v Uredbi (ES) št. 206/2009, bi bilo treba navedeno uredbo razveljaviti z datumom začetka uporabe te uredbe.

(14)

V zvezi z izvzetjem nekaterih raziskovalnih in diagnostičnih vzorcev iz veterinarskih pregledov na mejnih kontrolnih točkah bi bilo treba spremeniti Uredbo Komisije (EU) št. 142/2011 (10), saj je predmet urejanja zajet v to uredbo.

(15)

Uredba (EU) 2017/625 se uporablja od 14. decembra 2019. Zato bi bilo treba pravila, določena v tej uredbi, prav tako uporabljati od navedenega datuma –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pravila o tem, v katerih primerih in pod katerimi pogoji so lahko nekatere kategorije živali in blaga izvzete iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah ter v katerih primerih in pod katerimi pogoji lahko posebne naloge nadzora opravljajo carinski organi ali drugi javni organi, če te naloge že tako in tako ne spadajo pod pristojnost navedenih organov, in sicer glede osebne prtljage potnikov.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„raziskovalni in diagnostični vzorci“ pomenijo raziskovalne in diagnostične vzorce, kakor so opredeljeni v točki (38) Priloge I k Uredbi (EU) št. 142/2011;

(2)

„IMSOC“ pomeni sistem upravljanja informacij za uradni nadzor (information management system for official controls) iz člena 131 Uredbe (EU) 2017/625;

(3)

„sveži ribiški proizvodi“ pomenijo sveže ribiške proizvode, kakor so opredeljeni v točki 3.5 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (11);

(4)

„pripravljeni ribiški proizvodi“ pomenijo pripravljene ribiške proizvode, kakor so opredeljeni v točki 3.6 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(5)

„predelani ribiški proizvodi“ pomenijo predelane ribiške proizvode, kakor so opredeljeni v točki 7.4 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(6)

„hišna žival“ pomeni hišno žival, kakor je opredeljena v točki (11) člena 4 Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (12);

(7)

„netrgovski premik“ pomeni netrgovski premik, kakor je opredeljen v točki (14) člena 4 Uredbe (EU) 2016/429;

(8)

„hrana za hišne živali“ pomeni hrano za hišne živali, kakor je opredeljena v točki (19) Priloge I k Uredbi (EU) št. 142/2011.

Člen 3

Živali za znanstvene namene

1.   Nevretenčarji za znanstvene namene, kot so raziskave, izobraževalne dejavnosti ali raziskave v zvezi z dejavnostmi razvoja proizvodov, so izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, razen nadzora, ki se izvaja v skladu s členom 15(2) Uredbe (EU) št. 1143/2014, če velja naslednje:

(a)

izpolnjujejo zahteve glede zdravja živali iz pravil iz točke (d) člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625;

(b)

pristojni organ namembne države članice vnaprej odobri njihov vstop v Unijo za navedeni namen;

(c)

po zaključku dejavnosti, povezanih z znanstvenimi nameni, se živali in proizvodi, pridobljeni iz njih, razen količin, ki se uporabljajo za znanstvene namene, odstranijo ali povratno odpremijo v tretjo državo izvora.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za medonosne čebele (Apis mellifera), čmrlje (Bombus spp.), mehkužce iz debla Mollusca in rake iz poddebla Crustacea.

Člen 4

Raziskovalni in diagnostični vzorci

1.   Pristojni organ lahko raziskovalne in diagnostične vzorce izvzame iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, če velja naslednje:

(a)

pristojni organ namembne države članice uporabniku vzorcev vnaprej odobri njihov vnos v Unijo v skladu s členom 27(1) Uredbe (EU) št. 142/2011 in ta odobritev je evidentirana v uradnem dokumentu, ki ga predloži navedeni organ;

(b)

priložen jim je uradni dokument iz točke (a) ali njegova kopija, dokler ne dosežejo uporabnika iz točke (a) ali, v primeru iz točke (c), mejne kontrolne točke vstopa;

(c)

v primeru vstopa v Unijo prek države članice, razen namembne države članice, izvajalec dejavnosti predloži vzorce na mejni kontrolni točki.

2.   V primeru iz odstavka 1(c) pristojni organ mejne kontrolne točke prek sistema IMSOC pristojni organ namembne države članice obvesti o vnosu vzorcev.

Člen 5

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti za znanstvene namene

1.   Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti so izvzeti iz identifikacijskih in fizičnih pregledov na mejnih kontrolnih točkah, razen nadzora, ki se izvaja v skladu s členom 15(2) Uredbe (EU) št. 1143/2014, pod pogojem, da so namenjeni za znanstvene namene v skladu s členom 48(1) Uredbe (EU) 2016/2031.

2.   Pristojni organ mejne kontrolne točke prvega prispetja pošiljke izvede dokumentacijske preglede dovoljenja iz člena 48(1) Uredbe (EU) 2016/2031. V primeru ugotovljene ali domnevne neskladnosti lahko pristojni organ mejne kontrolne točke prvega prispetja izvede identifikacijske in fizične preglede pošiljke ali zahteva, da take preglede opravi oseba, odgovorna za karantensko postajo ali objekt za izolacijo, ki ju določi pristojni organ.

3.   Če pristojni organ mejne kontrolne točke prvega prispetja pošiljke zahteva, da oseba, odgovorna za karantensko postajo ali objekt za izolacijo, ki ju določi pristojni organ, izvede identifikacijske in fizične preglede, pristojni organ mejne kontrolne točke prvega prispetja pošiljke prek sistema IMSOC pristojni organ karantenske postaje ali objekta za izolacijo obvesti o rezultatih dokumentacijskih pregledov in naknadnem odhodu pošiljke v karantensko postajo ali objekt za izolacijo. Pristojni organ karantenske postaje ali objekta za izolacijo prek sistema IMSOC pristojni organ mejne kontrolne točke prvega prispetja pošiljke obvesti o prispetju pošiljke v karantensko postajo ali objekt za izolacijo. Pristojni organ karantenske postaje ali objekta za izolacijo izvede identifikacijske in fizične preglede.

Člen 6

Proizvodi živalskega izvora in sestavljeni proizvodi v prevoznih sredstvih v mednarodnem prometu, ki se ne raztovorijo ter so namenjeni porabi posadke in potnikov

1.   Proizvodi živalskega izvora in sestavljeni proizvodi so izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, če velja naslednje:

(a)

namenjeni so za porabo posadke in potnikov v prevoznih sredstvih v mednarodnem prometu ter

(b)

ne raztovarjajo se na ozemlju Unije.

2.   Neposredni prenos blaga iz odstavka 1, raztovorjenega v pristanišču iz enega prevoznega sredstva v mednarodnem prometu v drugo prevozno sredstvo v mednarodnem prometu, je izvzet iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, če velja naslednje:

(a)

opravi se v skladu s soglasjem pristojnega organa mejne kontrolne točke in

(b)

opravi se pod carinskim nadzorom.

3.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za blago iz odstavka 1, pošlje zahtevek za soglasje iz odstavka 2(a) pred prenosom tega blaga iz enega prevoznega sredstva v mednarodnem prometu v drugo prevozno sredstvo v mednarodnem prometu.

Člen 7

Blago, ki je del osebne prtljage potnikov in je namenjeno za njihovo osebno porabo ali uporabo

Proizvodi živalskega izvora, sestavljeni proizvodi, proizvodi, pridobljeni iz živalskih stranskih proizvodov, rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ki so del osebne prtljage potnikov in so namenjeni za njihovo osebno porabo ali uporabo, so izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, če spadajo v vsaj eno od naslednjih kategorij:

(a)

blago, ki je navedeno v delu 1 Priloge I, pod pogojem, da njegova skupna količina ne presega omejitve teže 2 kg;

(b)

eviscerirani sveži ribiški proizvodi ali pripravljeni ribiški proizvodi ali predelani ribiški proizvodi, pod pogojem, da njihova skupna količina ne presega omejitve teže 20 kg ali teže ene ribe, katera koli je večja;

(c)

blago, razen tistega iz točk (a) in (b) tega člena in tistega iz dela 2 Priloge I, pod pogojem, da njegova skupna količina ne presega omejitve teže 2 kg;

(d)

rastline, razen rastlin za saditev, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov;

(e)

blago, razen rastlin za saditev, ki prihaja iz Andore, z Islandije, iz Lihtenštajna, z Norveške, iz San Marina ali Švice;

(f)

ribiški proizvodi s Ferskih otokov ali Grenlandije;

(g)

blago, razen rastlin za saditev in ribiških proizvodov, s Ferskih otokov ali Grenlandije, pod pogojem, da njegova skupna količina ne presega omejitve teže 10 kg.

Člen 8

Informacije o blagu, ki je del osebne prtljage potnikov in je namenjeno za njihovo osebno porabo ali uporabo

1.   Pristojni organ na vseh vstopnih točkah v Unijo objavi informacije na enem od plakatov iz Priloge II v vsaj enem od uradnih jezikov države članice vnosa v Unijo ter jih namesti na jasno vidna mesta za potnike, ki prihajajo iz tretjih držav.

2.   Pristojni organ lahko informacije iz odstavka 1 dopolni z dodatnimi informacijami, vključno z:

(a)

informacijami iz Priloge III;

(b)

informacijami, ki ustrezajo lokalnim razmeram.

3.   Mednarodni prevozniki potnikov, vključno z letališkimi, pristaniškimi in železniškimi upravljavci ter potovalnimi agencijami:

(a)

svoje stranke opozorijo na pravila iz člena 7 in tega člena, zlasti z zagotavljanjem informacij iz prilog II in III;

(b)

se strinjajo, da pristojni organ informacije iz odstavkov 1 in 2 objavi v njihovih prostorih na jasno vidnih mestih za potnike, ki prihajajo iz tretjih držav.

Člen 9

Uradni nadzor blaga, ki je del osebne prtljage potnikov

1.   Za blago, ki je del osebne prtljage potnikov, pristojni organi, carinski organi ali drugi pristojni javni organi v sodelovanju s pristaniškimi, letališkimi in železniškimi upravljavci ter izvajalci dejavnosti, pristojnimi za druge vstopne točke, organizirajo poseben uradni nadzor na vstopnih točkah v Unijo. Ta poseben uradni nadzor je učinkovit nadzor na podlagi tveganja.

2.   Za nadzor iz odstavka 1 tega člena velja naslednje:

(a)

njegov namen je zlasti odkrivanje prisotnosti blaga iz člena 7;

(b)

njegov namen je preverjanje izpolnjevanja pogojev iz člena 7 in

(c)

izvaja se z ustreznimi sredstvi, ki lahko vključujejo opremo za skeniranje ali posebej usposobljene pse slednike za pregledovanje velikih količin blaga.

3.   Pristojni organi, carinski organi ali drugi pristojni javni organi, ki izvajajo poseben uradni nadzor:

(a)

si prizadevajo identificirati blago, ki ni skladno s pravili iz člena 7;

(b)

zagotovijo, da se identificirano neskladno blago zaseže in uniči v skladu z nacionalno zakonodajo in, če je ustrezno, v skladu s členi 197 do 199 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (13);

(c)

vsaj enkrat na leto in pred 1. oktobrom pregledajo uporabljene mehanizme in ukrepe, določijo doseženo raven skladnosti ter na podlagi tveganja po potrebi prilagodijo navedene mehanizme in ukrepe, da se dosežejo cilji iz točk (a) in (b) odstavka 2.

4.   Pregled iz točke (c) odstavka 3 zagotavlja, da se tveganja za javno zdravje ter zdravje živali in rastlin čim bolj zmanjšajo.

Pri pregledu se upoštevajo:

(a)

zbrani podatki o približnem številu pošiljk, ki kršijo pravila iz člena 7;

(b)

število izvedb posebnega uradnega nadzora;

(c)

skupni količinsko opredeljeni obseg zaseženih in uničenih pošiljk, ki so bile najdene v osebni prtljagi potnikov in niso bile v skladu s členom 7, ter

(d)

katere koli druge ustrezne informacije.

Člen 10

Blago v majhnih pošiljkah, ki se pošlje fizičnim osebam in ni namenjeno dajanju na trg

1.   Majhne pošiljke proizvodov živalskega izvora, sestavljenih proizvodov, proizvodov, pridobljenih iz živalskih stranskih proizvodov, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki se pošljejo fizičnim osebam in niso namenjene dajanju na trg, so izvzete iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, če spadajo v vsaj eno od kategorij iz člena 7.

2.   Države članice izvajajo poseben uradni nadzor nad navedenim blagom v skladu s členom 9.

3.   Izvajalci poštnih storitev svoje stranke opozorijo na pravila iz odstavka 1, zlasti z zagotavljanjem informacij iz Priloge III.

Člen 11

Hišne živali

Hišne živali, ki vstopajo v Unijo med netrgovskimi premiki, so izvzete iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, razen uradnega nadzora, ki se izvaja v skladu s členom 15(2) Uredbe (EU) št. 1143/2014, in uradnega nadzora, ki se izvaja za preverjanje skladnosti s členom 57(1) Uredbe (ES) št. 865/2006, kot sledi:

(a)

živali vrst s seznama v delu A Priloge I k Uredbi (EU) št. 576/2013, ki:

(i)

izpolnjujejo pogoje iz člena 5(1) ali člena 5(2) Uredbe (EU) št. 576/2013 in se premikajo z ozemlja ali iz tretje države s seznama v delu 1 Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013, pod pogojem, da se zanje izvedejo dokumentacijski in identifikacijski pregledi v skladu s členom 33 ter, kadar je to ustrezno, standardni pregledi na kraju samem v skladu s členom 5(3) Uredbe (EU) št. 576/2013, ali

(ii)

izpolnjujejo pogoje iz člena 5(1) ali člena 5(2) Uredbe (EU) št. 576/2013 in se premikajo z ozemlja ali iz tretje države s seznama v delu 2 Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013, pod pogojem, da se zanje izvedejo dokumentacijski in identifikacijski pregledi v skladu s členom 34 ter, kadar je to ustrezno, standardni pregledi na kraju samem v skladu s členom 5(3) Uredbe (EU) št. 576/2013, ali

(iii)

izpolnjujejo pogoje iz člena 10(3) Uredbe (EU) št. 576/2013, pod pogojem, da se zanje izvedejo pregledi v skladu z dovoljenjem iz točke (a) člena 10(3) navedene uredbe in zahtevami iz točke (b) člena 10(3) navedene uredbe, ali

(iv)

izpolnjujejo pogoje iz člena 32 Uredbe (EU) št. 576/2013, pod pogojem, da se zanje izvedejo pregledi v skladu z dovoljenjem iz točke (a) člena 32(1) navedene uredbe;

(b)

ptice s seznama v delu B Priloge I k Uredbi (EU) št. 576/2013, pod naslednjima pogojema:

(i)

države članice so odobrile njihove premike v skladu s členom 1(1) Odločbe Komisije 2007/25/ES in

(ii)

zanje se izvedejo veterinarski pregledi v skladu s členom 2 Odločbe 2007/25/ES;

(c)

ptice s seznama v delu B Priloge I k Uredbi (EU) št. 576/2013, ki se premikajo v Unijo iz Andore, s Ferskih otokov, Grenlandije, Islandije, iz Lihtenštajna, Monaka, z Norveške, iz San Marina, Švice in Vatikana;

(d)

živali vrst, razen ptic, s seznama v delu B Priloge I k Uredbi (EU) št. 576/2013.

Člen 12

Informacije o hišnih živalih

1.   Pristojni organ na vseh vstopnih točkah v Unijo objavi informacije na plakatu iz Priloge IV v vsaj enem od uradnih jezikov države članice vnosa v Unijo z jasnimi obvestili na jasno vidnih mestih za potnike, ki prihajajo iz tretjih držav.

2.   Mednarodni prevozniki potnikov, vključno z letališkimi, pristaniškimi in železniškimi upravljavci, se strinjajo, da pristojni organ informacije iz odstavka 1 objavi v njihovih prostorih na jasno vidnih mestih za potnike, ki prihajajo iz tretjih držav.

Člen 13

Razveljavitev Uredbe (ES) št. 206/2009

1.   Uredba (ES) št. 206/2009 se razveljavi z učinkom od 14. decembra 2019.

2.   Sklicevanja na razveljavljeni akt se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge V.

Člen 14

Sprememba Uredbe (ES) št. 142/2011

V členu 27 Uredbe (ES) št. 142/2011 se odstavek 2 črta.

Člen 15

Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (UL L 24, 30.1.1998, str. 9).

(3)  Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (UL L 317, 4.11.2014, str. 35).

(4)  Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).

(5)  Uredba (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (UL L 178, 28.6.2013, str. 1).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 178, 28.6.2013, str. 109).

(7)  Odločba Komisije 2007/25/ES z dne 22. decembra 2006 glede nekaterih zaščitnih ukrepov v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco in premiki hišnih ptic, ki spremljajo svoje lastnike v Skupnost (UL L 8, 13.1.2007, str. 29).

(8)  Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 166, 19.6.2006, str. 1).

(9)  Uredba Komisije (ES) št. 206/2009 z dne 5. marca 2009 o vnosu osebnih pošiljk proizvodov živalskega izvora v Skupnost in spremembi Uredbe (ES) št. 136/2004 (UL L 77, 24.3.2009, str. 1).

(10)  Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).

(11)  Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).

(12)  Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1).

(13)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).


PRILOGA I

DEL 1

Seznam blaga iz člena 7(a)

1.

Mleko v prahu za dojenčke, hrana za dojenčke ali posebna živila, potrebna iz zdravstvenih razlogov, pod pogojem:

(i)

da teh proizvodov pred odpiranjem ni potrebno hraniti v hladilniku;

(ii)

da gre za zapakirane proizvode zaščitene blagovne znamke, namenjene neposredni prodaji končnemu potrošniku, in

(iii)

da je embalaža nepoškodovana, razen če je trenutno v uporabi.

2.

Hrana za hišne živali, potrebna iz zdravstvenih razlogov, pod pogojem:

(i)

da je namenjena za hišno žival, ki spremlja potnika;

(ii)

da ima dolg rok trajanja;

(iii)

da gre za zapakirane proizvode zaščitene blagovne znamke, namenjene neposredni prodaji končnemu potrošniku, in

(iv)

da je embalaža nepoškodovana, razen če je trenutno v uporabi.

DEL 2

Seznam blaga, ki ni izvzeto iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, kot je določeno v členu 7(c)

Oznaka kombinirane nomenklature (1)

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

ex Poglavje 2

(0201–0210)

Meso in užitni klavnični proizvodi

vse, razen žabjih krakov (oznaka KN 0208 90 70 )

0401–0406

Mlečni proizvodi

vse

ex 0504 00 00

Čreva, mehurji in želodci živali (razen ribjih), celi ali v kosih, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni

vse, razen črev za klobasne izdelke

ex 0511

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz poglavja 1 ali 3 oddelka 1 dela 2 Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87, neuporabne za človeško prehrano

samo hrana za hišne živali

1501 00

Svinjska maščoba (vključno z mastjo) in perutninska maščoba, razen tistih iz tarifne številke 0209 ali 1503

vse

1502 00

Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tarifne številke 1503

vse

1503 00

Stearin iz svinjske masti, olje iz svinjske masti, oleostearin, oleo olje in olje iz loja, neemulgirani ali nemešani ali kako drugače obdelani

vse

1506 00 00

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, rafinirani ali ne, toda kemično nemodificirani

vse

1601 00

Klobase in podobni proizvodi iz mesa, klavničnih proizvodov ali krvi; prehrambeni proizvodi na osnovi teh proizvodov

vse

1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani proizvodi iz mesa, klavničnih proizvodov ali krvi

vse

1702 11 00

1702 19 00

Laktoza in laktozni sirup

vse

ex 1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi iz moke, drobljenca, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; prehrambeni proizvodi iz blaga iz tarifnih številk 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

samo tisti proizvodi, ki vsebujejo meso in/ali mleko

ex 1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen

samo tisti proizvodi, ki vsebujejo meso in/ali mleko

ex 1905

Kruh, pecivo, torte, keksi in drugi pekovski proizvodi, ki vsebujejo kakav ali ne; hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki

samo tisti proizvodi, ki vsebujejo meso in/ali mleko

ex 2004

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tarifne številke 2006 (2)

samo tisti proizvodi, ki vsebujejo meso in/ali mleko

ex 2005

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tarifne številke 2006

samo tisti proizvodi, ki vsebujejo meso in/ali mleko

ex 2103

Pripravki za omake in pripravljene omake; mešanice začimb in dišavne mešanice; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

samo tisti proizvodi, ki vsebujejo meso in/ali mleko

ex 2104

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirani sestavljeni prehrambni proizvodi

samo tisti proizvodi, ki vsebujejo meso in/ali mleko

ex 2105 00

Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne

samo tisti proizvodi, ki vsebujejo mleko

ex 2106

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

samo tisti proizvodi, ki vsebujejo meso in/ali mleko

ex 2309

Pripravki, ki se uporabljajo kot krma za živali

samo hrana za hišne živali, proizvodi za žvečenje za pse in mešanice zdrobov, ki vsebujejo meso in/ali mleko

Opombe:

1.

Stolpec 1: Kadar je treba pregledati samo nekatere proizvode pod katero koli oznako in v nomenklaturi blaga pod to oznako ne obstaja noben specifičen pododdelek, je oznaka označena z „ex“ (na primer ex 19 01: vključiti je treba samo tiste proizvode, ki vsebujejo meso in/ali mleko).

2.

Stolpec 2: Poimenovanje blaga je takšno, kot je določeno v stolpcu za poimenovanja v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2658/87.

3.

Stolpec 3: Ta stolpec vključuje podrobnosti o obravnavanih proizvodih.


(1)  Priloga I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(2)  Tarifna številka 2006: „Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (odcejeni, glazirani ali kristalizirani)“.


PRILOGA II

Plakati iz člena 8(1)

Plakati so dostopni na:

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


PRILOGA III

Informacije iz točke (a) člena 8(2)

Image 5

Ne vnašajte nalezljivih živalskih bolezni v EU!

V proizvodih živalskega izvora se lahko nahajajo povzročitelji nalezljivih bolezni

Zaradi tveganja vnosa bolezni v Evropsko unijo (EU) so uvedeni strogi postopki za vnos nekaterih proizvodov živalskega izvora v EU. Ti postopki se ne uporabljajo za premike proizvodov živalskega izvora med državami članicami EU ali za proizvode živalskega izvora v majhnih količinah za osebno porabo iz Andore, z Islandije, iz Lihtenštajna, z Norveške, iz San Marina in Švice.

Vsi proizvodi živalskega izvora, ki niso v skladu s temi pravili, se ob prispetju v EU predajo za uradno odstranitev. Če se taki proizvodi ne prijavijo, se lahko naloži denarna kazen ali sproži kazenski postopek.

Blago v nadaljevanju se ne vnese v EU, razen če skupna količina blaga iz točk 2, 3 in 5 ne presega omejitve teže 2 kg na osebo.

V primeru blaga s Ferskih otokov ali Grenlandije skupna količina blaga iz točk 1, 2, 3 in 5 ne presega omejitve teže 10 kg na osebo.

1. Majhne količine mesa in mleka ter mesnih in mlečnih izdelkov (razen mleka v prahu za dojenčke, hrane za dojenčke in posebnih živil, potrebnih iz zdravstvenih razlogov, ali hrane za hišne živali, potrebne iz zdravstvenih razlogov)

V EU lahko prinesete ali pošljete samo osebne pošiljke mesa in mleka ter mesnih in mlečnih izdelkov (razen mleka v prahu za dojenčke, hrane za dojenčke in posebnih živil, potrebnih iz zdravstvenih razlogov, ali hrane za hišne živali, potrebne iz zdravstvenih razlogov), samo če prihajajo s Ferskih otokov ali Grenlandije, njihova teža pa ne presega 10 kg na osebo.

2. Mleko v prahu za dojenčke, hrana za dojenčke in posebna živila, potrebna iz zdravstvenih razlogov

V EU lahko prinesete ali pošljete osebne pošiljke mleka v prahu za dojenčke, hrane za dojenčke in posebnih živil, potrebnih iz zdravstvenih razlogov, samo če:

prihajajo s Ferskih otokov ali Grenlandije, če njihova skupna količina ne presega omejitve teže 10 kg na osebo ter:

(a)

teh proizvodov pred uživanjem ni treba hraniti v hladilniku,

(b)

gre za zapakirane proizvode zaščitene blagovne znamke in

(c)

je embalaža nepoškodovana, razen če so trenutno v uporabi;

prihajajo iz drugih držav (razen Ferskih otokov ali Grenlandije), če njihova skupna količina ne presega omejitve teže 2 kg na osebo ter:

(a)

teh proizvodov pred uživanjem ni treba hraniti v hladilniku,

(b)

gre za zapakirane proizvode zaščitene blagovne znamke in

(c)

je embalaža nepoškodovana, razen če so trenutno v uporabi.

3. Hrana za hišne živali, potrebna iz zdravstvenih razlogov

V EU lahko prinesete ali pošljete osebne pošiljke hrane za hišne živali, potrebne iz zdravstvenih razlogov, samo če:

prihajajo s Ferskih otokov ali Grenlandije, če njihova skupna količina ne presega omejitve teže 10 kg na osebo ter:

(a)

teh proizvodov pred uživanjem ni treba hraniti v hladilniku,

(b)

gre za zapakirane proizvode zaščitene blagovne znamke in

(c)

je embalaža nepoškodovana, razen če so trenutno v uporabi;

prihajajo iz drugih držav (razen Ferskih otokov ali Grenlandije), če njihova skupna količina ne presega omejitve teže 2 kg na osebo ter:

(a)

teh proizvodov pred uživanjem ni treba hraniti v hladilniku,

(b)

gre za zapakirane proizvode zaščitene blagovne znamke in

(c)

je embalaža nepoškodovana, razen če so trenutno v uporabi.

4. Majhne količine ribiških proizvodov za osebno porabo

V EU je dovoljeno prinesti ali poslati osebne pošiljke ribiških proizvodov (vključno s svežimi, posušenimi, kuhanimi, nasoljenimi ali dimljenimi ribami ter nekaterimi lupinarji, kot so kozice, jastogi, mrtve školjke in mrtve ostrige), samo če:

so sveže ribe eviscerirane;

teža ribiških proizvodov ne presega 20 kg ali teže ene ribe na osebo, katera koli je višja.

Te omejitve se ne uporabljajo za ribiške proizvode, ki prihajajo s Ferskih otokov ali Grenlandije.

5. Majhne količine drugih proizvodov živalskega izvora za osebno porabo

V EU lahko prinesete ali pošljete druge proizvode živalskega izvora, kot so med, žive ostrige, žive školjke in polži, samo če:

prihajajo s Ferskih otokov ali Grenlandije in njihova skupna teža ne presega 10 kg na osebo;

prihajajo iz drugih držav (razen Ferskih otokov ali Grenlandije) in če njihova skupna teža ne presega 2 kg na osebo.

Upoštevajte, da lahko v EU prinesete ali pošljete majhne količine proizvodov živalskega izvora iz več navedenih petih kategorij (odstavki od 1 do 5), če so v skladu s pravili, pojasnjenimi v vsakem zadevnem odstavku.

6. Večje količine proizvodov živalskega izvora

V EU lahko prinesete ali pošljete večje količine proizvodov živalskega izvora, samo če izpolnjujejo zahteve za komercialne pošiljke, ki vključujejo:

zahteve za certificiranje, kot so določene v ustreznem uradnem spričevalu EU;

predložitev blaga s pravilno dokumentacijo na mejni kontrolni točki EU ob prispetju v EU.

7. Izvzeti proizvodi

Naslednji proizvodi so izvzeti iz pravil iz točk 1 do 6:

kruh, torte, keksi, vaflji in oblati, prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni proizvodi, ki vsebujejo manj kot 20 % predelanih mlečnih in jajčnih proizvodov in so obdelani v skladu s točko (a)(i) člena 6(1) Odločbe Komisije 2007/275/ES (1);

čokolada in slaščice (vključno s sladkornimi izdelki), ki vsebujejo manj kot 50 % predelanih mlečnih in jajčnih proizvodov in so obdelane v skladu s točko (a)(i) člena 6(1) Odločbe 2007/275/ES;

prehranska dopolnila, pakirana za končnega potrošnika, ki vsebujejo majhne količine (skupaj manj kot 20 %) predelanih proizvodov živalskega izvora (vključno z glukozaminom, hondroitinom in/ali hitosanom), razen mesnih proizvodov;

olive, polnjene z ribami;

testenine in rezanci, ki niso mešani ali polnjeni z mesnim proizvodom, ki vsebujejo manj kot 50 % predelanih mlečnih in jajčnih proizvodov in so obdelani v skladu s točko (a)(i) člena 6(1) Odločbe 2007/275/ES;

osnove za juhe in arome, pakirane za končnega potrošnika, ki vsebujejo manj kot 50 % ribjega olja, ribjih praškov ali ribjih ekstraktov in so obdelane v skladu s točko (a)(i) člena 6(1) Odločbe 2007/275/ES.


(1)  Odločba Komisije 2007/275/ES z dne 17. aprila 2007 o seznamih živali in proizvodov, ki jih je treba pregledati na mejnih kontrolnih točkah v skladu z direktivama Sveta 91/496/EGS in 97/78/ES (UL L 116, 4.5.2007, str. 9).


PRILOGA IV

Plakat iz člena 12

Plakat je dostopen na:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en

Image 6


PRILOGA V

Korelacijska tabela iz člena 13(2)

Uredba (ES) št. 206/2009

Ta uredba

člen 1(1)

člen 1(2)

člen 1(3)

člen 1(4)

člen 2(1)(a)

člen 2(1)(b)

člen 2(1)(c)

člen 2(1)(d)

člen 2(2)(a)

člen 2(2)(b)

člen 2(3)

člen 3(1)

člen 3(2)

člen 3(3)

člen 3(4)(a)

člen 3(4)(b)

Člen 4

člen 5(1)

člen 5(2)

člen 5(3)

člen 6(1)(a)

člen 6(1)(b)

člen 6(2)

člen 6(3)

Člen 7

Člen 8

Člen 9

Člen 10

Člen 11

Priloga I, del 1

Priloga I, del 2

Priloga II, del 1

Priloga II, del 2

Priloga III

Priloga IV

Priloga V

Priloga VI

Priloga VII

__

člen 7(e) in (f) ter člen 10(1)

__

__

__

člen 7(a) in člen 10(1)

člen 7(b) in člen 10(1)

člen 7(c) in člen 10(1)

__

člen 7(a) in člen 10(1)

člen 7(g) in člen 10(1)

člen 8(1)

člen 8(1)

člen 8(2)

člen 8(1)

__

člen 8(3)(a) in člen 10(3)

člen 9(1) in člen 10(2)

člen 9(2)(a) in (b) ter člen 10(2)

člen 9(2)(c) in člen 10(2)

člen 9(3)(a) in člen 10(2)

člen 9(3)(b) in člen 10(2)

__

__

__

__

__

__

__

Priloga I, del 2

Priloga I, del 2

Priloga I, del 1, točka (1)

Priloga I, del 1, točka (2)

Priloga II

Priloga III

__

__

__


Top