EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1715

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 z dne 30. septembra 20019 o pravilih za delovanje sistema upravljanja informacij za uradni nadzor in njegovih sistemskih komponent (uredba o IMSOC) (Besedilo velja za EGP)

C/2019/7005

UL L 261, 14.10.2019, p. 37–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj

14.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 261/37


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1715

z dne 30. septembra 20019

o pravilih za delovanje sistema upravljanja informacij za uradni nadzor in njegovih sistemskih komponent (uredba o IMSOC)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti člena 13(1) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (2), ter zlasti člena 51 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (3) ter zlasti točke (c) prvega odstavka člena 23 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (4) ter zlasti točk (a), (b) in (c) prvega odstavka člena 104 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (5) ter zlasti točke (a) prvega odstavka člena 58, točk (a), (b) in (c) prvega pododstavka člena 75(2), točke (f) prvega odstavka člena 90, točk (a) in (b) prvega pododstavka člena 102(6), člena 103(6) in točk (a) do (g) prvega odstavka člena 134 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/625 med drugim določa pravila za izvajanje uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti za živali in blago, ki vstopajo v Unijo, s strani držav članic, da se zagotovi pravilna uporaba zakonodaje Unije o agroživilski verigi.

(2)

Od Komisije zahteva, da v sodelovanju z državami članicami vzpostavi in upravlja računalniško podprt sistem upravljanja informacij za uradni nadzor (IMSOC), namenjen upravljanju, obdelavi in samodejni izmenjavi podatkov, informacij in dokumentov v zvezi z uradnim nadzorom. IMSOC bi moral vključevati in po potrebi nadgrajevati določene informacijske sisteme, ki jih upravlja Komisija, pri čemer bi moral delovati kot interoperabilen sistem, ki povezuje navedene sisteme, v nekaterih primerih pa tudi obstoječe nacionalne sisteme držav članic ter informacijske sisteme tretjih držav in mednarodnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: drugi sistemi).

(3)

Informacijski sistemi, ki jih upravlja Komisija in ki jih je treba vključiti v IMSOC, zajemajo sistem hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) za obveščanje o neposrednem ali posrednem tveganju, ki izhaja iz živil, materialov za stik z živili ali krme, kakor je določen z Uredbo (ES) št. 178/2002 in razširjen z Uredbo (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (6), sistem za prijavljanje informacij o boleznih živali in poročanje o njih (ADIS), ki ga je treba vzpostaviti na podlagi Uredbe (EU) 2016/429, sistem za obveščanje in poročanje o navzočnosti škodljivih organizmov na rastlinah in rastlinskih proizvodih (EUROPHYT), ki ga je treba vzpostaviti na podlagi Uredbe (EU) 2016/2031, tehnična orodja za upravno pomoč in sodelovanje (AAC) ter sistem TRACES iz Uredbe (EU) 2017/625.

(4)

Informacijski sistemi, ki jih upravlja Komisija, so bili vzpostavljeni ob različnem času in so bili od vzpostavitve spremenjeni zaradi pravnih in operativnih razlogov. Zato je za njihovo nadgraditev in vključitev, kakor sta določeni v Uredbi (EU) 2017/625, primerno, da se v enem aktu združijo vse določbe v zvezi z delovanjem IMSOC in njegovih sistemskih komponent, določijo pravila za izmenjavo podatkov, informacij in dokumentov z drugimi sistemi na podlagi pooblastila, ki je bilo Komisijo preneseno z uredbami (ES) št. 178/2002, (EU) 2016/429, (EU) 2016/2031 in (EU) 2017/625, ter razveljavijo obstoječi izvedbeni akti.

(5)

Uredba (EU) 2017/625 določa, da bi morale države članice in Komisija osebne podatke prek IMSOC in katere koli njegove komponente obdelovati zgolj za namene uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, ki se izvajajo z namenom preverjanja skladnosti z ustreznimi pravili Unije na področjih iz člena 1(2) navedene uredbe, vključno s preteklimi rezultati izvajalcev dejavnosti v zvezi s skladnostjo z navedenimi pravili.

(6)

Uradni nadzor in druge uradne dejavnosti se za izvajalce dejavnosti izvajajo ves čas trajanja njihovih dejavnosti, v nekaterih primerih, kot so preverjanja dobrobiti živali ali uradni nadzor nad proizvodi z dolgim rokom trajanja, npr. konzerviranimi živili ali materiali za stik z živili, pa na istih živalih in blagu ob različnem času. Zato je za ustrezno spremljanje preteklih rezultatov izvajalcev dejavnosti primerno, da se obdobje hrambe osebnih podatkov omeji na največ deset let, kar bi moralo omogočiti sledljivost v primeru izbruhov okužbe z živili, izbruhov bolezni živali, preverjanj dobrobiti živali in izbruhov škodljivih organizmov na rastlinah.

(7)

Da se izvedejo ukrepi, pri katerih se upošteva načelo vgrajenega varstva podatkov iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (7) in Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (8), bi bilo treba komponentam IMSOC zagotoviti omejeno možnost za vnos nestrukturiranih informacij. To možnost bi bilo treba uporabiti samo, kadar so takšne informacije potrebne, vendar jih ni mogoče učinkovito zagotoviti na strukturiran način. Poleg tega so načela varstva osebnih podatkov tudi brez izrecnega sklicevanja nanje vključena v vse določbe te uredbe, zlasti kar zadeva identifikacijo upravljavcev podatkov, obdobja hrambe osebnih podatkov, dostop do osebnih podatkov, pošiljanje in prenos osebnih podatkov ter varnost podatkov.

(8)

Za zagotovitev enotnega usmerjanja razvoja splošnih rešitev, ki se uporabljajo v zvezi z IMSOC, ter usklajenega razvoja in uporabe komponent sistema z namenom zmanjšanja upravnega bremena in vzpostavljanja različnih postopkov, kadar to ni nujno potrebno, mora Komisija IMSOC upravljati v sodelovanju z državami članicami in na več ravneh.

(9)

V ta namen je primerno vzpostaviti mrežo članov, ki vključuje Komisijo in po potrebi agencije EU, za vsako komponento IMSOC, prav tako pa je primerno, da Komisija za usmerjanje razvoja IMSOC in njegovih komponent vzpostavi strukture upravljanja, namenjene zbiranju povratnih informacij držav članic glede načrtovanih sprememb in novih funkcij.

(10)

Čeprav ima vsaka komponenta IMSOC svoje posebnosti, bi bilo treba v tej uredbi določiti glavna načela, ki jih je treba upoštevati pri vseh komponentah, in sicer glede lastništva podatkov, informacij in dokumentov ter odgovornosti zanje, pa tudi glede izmenjav z drugimi sistemi. Prav tako bi morala določiti obveznosti in pravice Komisije, kar zadeva IMSOC in določbe o varstvu osebnih podatkov iz Uredbe (EU) 2016/679, Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta (9) ter Uredbe (EU) 2018/1725.

(11)

Ker Uredba (EU) 2017/625 določa, da mora IMSOC vključevati tudi RASFF, bi bilo treba v tej uredbi določiti izvedbene ukrepe za učinkovito delovanje RASFF v okviru IMSOC na podlagi pogojev in postopkov, ki se uporabljajo za pošiljanje obvestil, kakor so trenutno določeni z Uredbo Komisije (EU) št. 16/2011 (10), vključno z opredelitvijo različnih vrst obvestil, klasificiranih glede na tveganja.

(12)

Ker so določbe o upravni pomoči in sodelovanju iz naslova IV Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (11) ter izvedbeni ukrepi iz Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/1918 (12) o vzpostavitvi sistema upravne pomoči in sodelovanja zdaj vključeni v naslov IV Uredbe (EU) 2017/625, bi bilo treba v tej uredbi določiti operativna pravila in standardno obliko izmenjave informacij o primerih čezmejne neskladnosti v okviru IMSOC v skladu s pooblastilom, ki je bilo na Komisijo preneseno z Uredbo (EU) 2017/625.

(13)

Ob upoštevanju zapletenosti nekaterih primerov neskladnosti, pri katerih tveganja ni mogoče takoj opredeliti, ter za zagotovitev hitrega in ustreznega usklajevanja med različnimi pristojnimi organi po pravilnem postopku bi morala ta uredba vključevati pravila za jasno razlikovanje med neskladnostmi, ki ustvarjajo tveganja, in drugimi neskladnostmi, da se racionalizira in olajša izbira med postopkom RASFF in postopkom AAC.

(14)

Prav tako bi morala ta uredba, kolikor je to mogoče, uskladiti vrsto informacij, ki se izmenjujejo v postopku RASFF ali AAC, da se omogoči hitra sprememba postopka v primeru, da dejanski dokazi pokažejo prisotnost ali odsotnost tveganja.

(15)

Na ministrski konferenci 26. septembra 2017 (13) so se Komisija in države članice po incidentu kontaminacije s fipronilom dogovorile o konkretnih ukrepih in usklajenem ukrepanju za okrepljen boj proti goljufijam s hrano. Premostitev vrzeli med RASFF in AAC z združeno platformo so opredelile kot enega od ukrepov, s katerimi bi zagotovili čim bolj učinkovito izmenjavo informacij. V ta namen bi morala ta uredba vzpostaviti skupno računalniško podprto orodje (iRASFF), ki se vključi v IMSOC ter poveže RASFF in AAC za izmenjavo informacij v skladu z Uredbo (ES) št. 178/2002 in Uredbo (EU) 2017/625.

(16)

Za zagotovitev pravilnega in učinkovitega delovanja iRASFF bi bilo treba kontaktne točke držav članic za mrežo RASFF in mrežo AAC povezati v subjekt, imenovan enotna kontaktna točka. Ta bi morala vključevati osebe, ki upravljajo obe mreži, ne glede na to, ali se fizično nahajajo v isti upravni enoti ali ne, posredovati informacije ustreznemu pristojnemu organu v zadevni državi in biti prva kontaktna točka za Komisijo v okviru običajnega postopka.

(17)

Poleg tega bi morala ob upoštevanju, da se v prehranski in krmni verigi pojavljajo kriminalne dejavnosti, relevantne tako za pristojne organe kot za policijske in sodne organe, v mreži proti goljufijam s hrano sodelovati tudi Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol), ki bi morala, kadar je to ustrezno, obvestiti Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust).

(18)

V tej uredbi bi bilo treba določiti tudi skupna pravila za kontaktne točke iRASFF ter za usklajevalno vlogo Komisije pri preverjanju obvestil in pomoči v zvezi s prepoznavanjem ponavljajočih se nevarnosti in izvajalcev dejavnosti, o katerih se poroča v navedenih obvestilih.

(19)

Ker Uredba (ES) št. 178/2002 določa, da morajo javni organi med drugim obvestiti javnost o tveganjih za zdravje ljudi, tretje države pa o nekaterih obvestilih, bi bilo treba v tej uredbi določiti pravila za obveščanje javnosti in tretjih držav, pri čemer bi bilo treba upoštevati potrebo po obveščanju, vendar ne povzročiti škode izvajalcem dejavnosti.

(20)

Uredba (EU) 2016/429 določa pravila o boleznih živali, ki se prenašajo na živali ali ljudi, vključno z zahtevami za prijavljanje bolezni in poročanje o njih. Od Komisije zahteva, da vzpostavi in upravlja računalniško podprt informacijski sistem za delovanje mehanizmov in orodij za navedene zahteve (ADIS), ki bi ga bilo treba vključiti v IMSOC.

(21)

Ker se začne Uredba (EU) 2016/429 uporabljati 21. aprila 2021, bi bilo treba v tej uredbi določiti pravila o vzpostavitvi mreže za delovanje ADIS, ki se bodo začela uporabljati pozneje.

(22)

Uredba (EU) 2016/2031 določa ukrepe za preprečevanje vnosa škodljivih organizmov na ozemlje EU ali njihovega širjenja po tem ozemlju, vključno z zahtevami glede obveščanja o navzočnosti škodljivih organizmov in sprejetih fitosanitarnih ukrepih. Od Komisije zahteva, da vzpostavi elektronski sistem, prek katerega naj bi države članice pošiljale obvestila in ki bi moral biti povezan in združljiv z IMSOC.

(23)

V ta namen navedena uredba Komisijo pooblašča za določitev posebnih pravil o obvestilih, zlasti glede elementov, ki jih je treba vključiti, obrazca in navodil za njegovo izpolnjevanje ter rokov za predložitev posameznih elementov.

(24)

Spletni sistem obveščanja EUROPHYT za zadržanja (14), ki ga je razvila Komisija v sodelovanju z državami članicami, je sistem za obveščanje o zadržanju pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov iz drugih držav članic ali tretjih držav, ki bi lahko predstavljale neposredno nevarnost za vnos ali širjenje škodljivih organizmov. Postopek in standardni obrazec, ki se uporabljata za obveščanje o zadržanju takšnih pošiljk iz tretje države, sta določena v Direktivi Komisije 94/3/ES (15).

(25)

Vzporedni spletni sistem obveščanja EUROPHYT za izbruhe je bil razvit, da bi državam članicam pomagal pri obveščanju o uradno potrjeni navzočnosti škodljivih organizmov na njihovem ozemlju in ukrepih, sprejetih za izkoreninjenje posameznega škodljivega organizma ali preprečevanje njegovega širjenja, ne glede na to, ali je na ravni EU reguliran kot škodljiv. Izvedbeni sklep Komisije 2014/917/EU (16) določa informacije, ki se vključijo v tovrstna obvestila, in rok za njihovo predložitev. Prav tako od države članice, ki pošlje obvestilo, zahteva, da v primeru prejema novih ustreznih informacij ali sprejetja novih ustreznih ukrepov obvestilo čim prej posodobi.

(26)

Da se državam članicam omogoči obveščanje o zadržanjih in izbruhih, kakor zahteva Uredba (EU) 2016/2031, bi bilo treba v tej uredbi določiti pravila za obveščanje o zadržanjih in izbruhih po postopkih, ki sta podobna postopku za zadržanja na podlagi Direktive 94/3/ES in postopku za izbruhe na podlagi Izvedbenega sklepa 2014/917/EU.

(27)

Ker so obvestila, ki se predložijo v sistem EUROPHYT za zadržanja, podobna podatkom in informacijam o uvozu živali in proizvodov živalskega izvora ter trgovini z njimi znotraj Unije, ki se predložijo v sistem TRACES, bi bilo treba funkcije sistema EUROPHYT za zadržanja za proizvode, ki se zadržijo na meji ali znotraj Unije, vključiti v TRACES in ne EUROPHYT.

(28)

Uredba (EU) 2017/625 prav tako določa, da bi moral IMSOC omogočati pripravo, obravnavo in pošiljanje skupnih zdravstvenih vstopnih dokumentov (SZVD) in uradnih spričeval, ter Komisijo pooblašča za določitev pravil o obliki SZVD, navodil za njihovo predložitev in uporabo ter pravil za izdajo elektronskih spričeval in uporabo elektronskih podpisov.

(29)

Za zagotovitev ustrezne ravni varnosti elektronskih sredstev za identifikacijo in elektronsko potrjevanje ter digitalizacijo in uskladitev postopka potrjevanja bi moralo izdajanje elektronskih uradnih spričeval in SZVD izpolnjevati standarde za elektronske podpise, elektronske žige in elektronske časovne žige na njihovih ravneh zagotavljanja identitete, določenih v Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (17) ter Izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2015/1506 (18), sprejetem na podlagi navedene uredbe, poleg tega pa bi moralo temeljiti na obstoječih določbah o elektronskih fitosanitarnih spričevalih iz Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1553 (19).

(30)

Vendar bi bilo treba glede na to, da se v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/2031 elektronska fitosanitarna spričevala za vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na ozemlje Unije sprejmejo samo, kadar so predložena prek IMSOC ali v elektronski izmenjavi z njim, v tej uredbi določiti pravila za izdajo takšnih spričeval v skladu z navedenimi določbami.

(31)

Poleg tega bi morale za ohranjanje kontinuitete s trenutno operativno prakso rubrike SZVD za posamezne kategorije živali in blaga, ki se določijo v tej uredbi, temeljiti na rubrikah skupnega veterinarskega vstopnega dokumenta za proizvode iz Uredbe Komisije (ES) št. 136/2004 (20), enotnega veterinarskega vstopnega dokumenta za živali iz Uredbe Komisije (ES) št. 282/2004 (21) in enotnega vstopnega dokumenta iz Uredbe Komisije (ES) št. 669/2009 (22).

(32)

Za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki se vnesejo iz tretjih držav in za katere se zahteva fitosanitarno spričevalo, bi bilo treba poleg tega v tej uredbi določiti vzorec SZVD z ustreznimi rubrikami za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz točk (c) do (f) člena 47(1) Uredbe (EU) 2017/625 in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/66 (23). Navedene rubrike bi bilo treba uskladiti z elementi, ki jih je treba vključiti v obvestila v sistemu EUROPHYT za zadržanja.

(33)

Ker bi morali izvajalci dejavnosti SZVD uporabljati za predhodno obveščanje pristojnih organov o prihodu pošiljke, pristojni organi pa za beleženje rezultatov uradnega nadzora in odločitve o pošiljki, bi morali biti SZVD razdeljeni na tri dele: del, ki ga izpolni oseba, odgovorna za pošiljko, del, ki ga izpolni pristojni organ, ki sprejme odločitev o pošiljki, in del, ki ga izpolni pristojni organ, ki izvede ukrepe nadaljnjega spremljanja v zvezi s pošiljko. V tej uredbi bi bilo treba določiti navodila za izpolnjevanje posameznih delov SZVD, vključno z zahtevami glede jezika.

(34)

Odločba št. 70/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta (24) določa, da morajo Komisija in države članice vzpostaviti varne, integrirane, interoperabilne in dostopne elektronske carinske sisteme za zagotovitev storitev enotnega okenca, ki omogočajo nemoten pretok podatkov med gospodarskimi subjekti in carinskimi organi, med carinskimi organi in Komisijo ter med carinskimi organi in drugimi upravami ali agencijami. Ker so navedeni cilji podobni ciljem Uredbe (EU) 2017/625, bi bilo treba v tej uredbi določiti podobne ureditve sodelovanja med organi, ki se ukvarjajo z živalmi in blagom, ki vstopajo v Unijo, in uporabljajo TRACES.

(35)

Da se zagotovi dosledno zbiranje informacij in prepreči smetenje podatkovnih zbirk držav članic in Komisije, bi bilo treba pri izmenjavah podatkov med TRACES in nacionalnimi sistemi držav članic uporabljati referenčne podatke, ki jih v TRACES zagotovi Komisija.

(36)

V ta namen bi morale države članice Komisiji predložiti informacije, potrebne za delovanje TRACES, kot so seznami mejnih kontrolnih točk in kontrolnih točk, določenih v skladu z Uredbo (EU) 2017/625, seznami nadzornih enot, določenih za namene TRACES, seznami obratov živilske dejavnosti, odobrenih v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (25), ter seznami obratov, objektov in nosilcev dejavnosti, ki ravnajo z živalskimi stranskimi proizvodi ali pridobljenimi proizvodi in so bili odobreni ali registrirani v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (26).

(37)

Določbe Direktive 94/3/ES, Uredbe (EU) št. 16/2011 ter izvedbenih sklepov 2014/917/EU, (EU) 2015/1918 in (EU) 2018/1553 so bile pregledane in so zdaj vključene v to uredbo. Zaradi jasnosti in doslednosti bi bilo treba navedene akte razveljaviti z učinkom od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2017/625.

(38)

Odločbe Komisije 92/486/EGS (27), 2003/24/ES (28), 2003/623/ES (29), 2004/292/ES (30), 2004/675/ES (31) in 2005/123/ES (32), sprejete v zvezi s sistemom TRACES na podlagi Direktive Sveta 90/425/EGS (33) ter Odločbe Sveta 92/438/EGS (34), so zastarele. Zaradi jasnosti in doslednosti bi bilo treba tudi navedene odločbe razveljaviti z učinkom od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2017/625.

(39)

O tej uredbi se je razpravljalo z Evropsko agencijo za varnost hrane in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

(40)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Poglavje 1

Predmet urejanja, področje uporabe in opredelitev pojmov

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa:

(a)

posebne pogoje in postopke za pošiljanje obvestil in dodatnih informacij za sistem hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF), ki jih je treba določiti v skladu z Uredbo (ES) št. 178/2002;

(b)

postopke za vzpostavitev in uporabo računalniško podprtega sistema za prijavljanje bolezni in poročanje o njih na ravni Unije, ki ga mora vzpostaviti in upravljati Komisija v skladu s členom 22 Uredbe (EU) 2016/429;

(c)

posebna pravila glede predložitve obvestil, vključno z roki, ki jih je treba določiti v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031;

(d)

pravila glede računalniške obdelave in izmenjave informacij, podatkov in dokumentov, ki so potrebni za izvajanje uradnega nadzora, v sistemu upravljanja informacij za uradni nadzor (IMSOC), kot je določeno v Uredbi (EU) 2017/625, kar zadeva:

(i)

obliko skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta (SZVD) iz člena 56 Uredbe (EU) 2017/625 in enakovrednega dokumenta v elektronski obliki ter navodila za njuno predložitev in uporabo;

(ii)

enotno ureditev sodelovanja med carinskimi organi, pristojnimi organi in drugimi organi iz člena 75 Uredbe (EU) 2017/625;

(iii)

izdajanje elektronskih spričeval in uporabo elektronskih podpisov za uradna spričevala iz člena 87 Uredbe (EU) 2017/625;

(iv)

standardno obliko za izmenjavo informacij v okviru upravne pomoči in sodelovanja iz naslova IV Uredbe (EU) 2017/625, kar zadeva:

prošnje za pomoč,

splošna in ponavljajoča se obvestila in odgovore;

(v)

specifikacije za tehnična orodja in postopke za komunikacijo med organi za zvezo, določenimi v skladu s členom 103(1) Uredbe (EU) 2017/625;

(vi)

pravilno delovanje IMSOC iz poglavja IV naslova VI Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„komponenta“ pomeni elektronski sistem, vgrajen v IMSOC;

(2)

„mreža“ pomeni skupino članov, ki imajo dostop do določene komponente;

(3)

„član mreže“ pomeni pristojni organ države članice, Komisijo, agencijo EU, pristojni organ tretje države ali mednarodno organizacijo, ki ima dostop do vsaj ene komponente;

(4)

„kontaktna točka“ pomeni kontaktno točko, ki jo član mreže določi za svojo zastopnico;

(5)

„nacionalni sistem države članice“ pomeni računalniško podprt informacijski sistem, ki ga je država članica vzpostavila in imela v lasti pred datumom začetka veljavnosti Uredbe (EU) 2017/625 z namenom upravljanja, obdelave in izmenjave podatkov, informacij in dokumentov o uradnem nadzoru ter ki omogoča elektronsko izmenjavo podatkov z ustrezno komponento;

(6)

„mednarodna organizacija“ pomeni katero koli od mednarodno priznanih teles, navedenih v členu 121(g) Uredbe (EU) 2017/625, ali podobnih medvladnih organizacij;

(7)

„iRASFF“ pomeni elektronski sistem za izvajanje postopkov RASFF in AAC, opisanih v členu 50 Uredbe (ES) št. 178/2002 oziroma v členih 102 do 108 Uredbe (EU) 2017/625;

(8)

„tveganje“ pomeni vsako neposredno ali posredno tveganje za zdravje ljudi, povezano z živili, materiali za stik z živili ali krmo, v skladu s členom 50 Uredbe (ES) št. 178/2002 ali resno tveganje za zdravje živali ali okolje, povezano s krmo, vključno s krmo za živali, ki niso za proizvodnjo prehrane, v skladu s členom 29 Uredbe (ES) št. 183/2005;

(9)

„mreža RASFF“ pomeni sistem hitrega obveščanja o tveganjih, kakor so opredeljena v točki 8, vzpostavljen kot omrežje s členom 50 Uredbe (ES) št. 178/2002;

(10)

„mreža AAC“ pomeni mrežo, ki jo sestavljajo Komisija in organi za zvezo, ki jih države članice določijo v skladu s členom 103(1) Uredbe (EU) 2017/625 za lažjo komunikacijo med pristojnimi organi;

(11)

„mreža proti goljufijam s hrano“ pomeni mrežo, ki jo sestavljajo Komisija, Europol in organi za zvezo, ki jih države članice določijo v skladu s členom 103(1) Uredbe (EU) 2017/625, za lažjo izmenjavo informacij glede obvestil o goljufiji s hrano, kakor so opredeljena v točki 21;

(12)

„mreža za opozarjanje in sodelovanje“ pomeni mrežo, ki jo sestavljajo mreža RASFF, mreža AAC in mreža proti goljufijam s hrano;

(13)

„enotna kontaktna točka“ pomeni kontaktno točko, ki jo sestavljajo kontaktna točka RASFF in kontaktne točke AAC v posamezni državi članici, ne glede na to, ali se fizično nahajajo v isti upravni enoti ali ne;

(14)

„obvestilo o neskladnosti“ pomeni obvestilo v iRASFF o neskladnosti, ki ne pomeni tveganja v smislu člena 50 Uredbe (ES) št. 178/2002 in člena 106(1) Uredbe (EU) 2017/625, razen neresnih tveganj za zdravje živali in tveganj za zdravje rastlin ali dobrobit živali;

(15)

„opozorilno obvestilo“ pomeni obvestilo v iRASFF o resnem neposrednem ali posrednem tveganju, ki izhaja iz živil, materialov za stik z živili ali krme, v smislu člena 50 Uredbe (ES) št. 178/2002 in člena 29 Uredbe (ES) št. 183/2005, v zvezi s katerim je ali bi lahko bilo potrebno hitro ukrepanje drugega člana mreže RASFF;

(16)

„informativno obvestilo“ pomeni obvestilo v iRASFF o neposrednem ali posrednem tveganju, ki izhaja iz živil, materialov za stik z živili ali krme, v skladu s členom 50 Uredbe (ES) št. 178/2002 in členom 29 Uredbe (ES) št. 183/2005, v zvezi s katerim ni potrebno hitro ukrepanje drugega člana mreže RASFF;

(17)

„informativno obvestilo za nadaljnje spremljanje“ pomeni informativno obvestilo o proizvodu, ki je dan ali se lahko da na trg v državi drugega člana mreže RASFF;

(18)

„informativno obvestilo v vednost“ pomeni informativno obvestilo o proizvodu, ki:

(i)

je prisoten le v državi člana mreže, ki pošlje obvestilo, ali

(ii)

ni bil dan na trg ali

(iii)

ni več na trgu;

(19)

„obvestilo o novici“ pomeni obvestilo v iRASFF o tveganju, ki izhaja iz živil, materialov za stik z živili ali krme, v smislu člena 50 Uredbe (ES) št. 178/2002 in člena 29 Uredbe (ES) št. 183/2005, ki prihaja od neuradnega vira, vsebuje nepreverjene informacije ali se nanaša na proizvod, ki v danem trenutku še ni identificiran;

(20)

„obvestilo o zavrnitvi na meji“ pomeni obvestilo v iRASFF o zavrnitvi serije, vsebnika ali tovora živil, materialov za stik z živili ali krme iz člena 50(3)(c) Uredbe (ES) št. 178/2002 na podlagi tveganja, kakor je opredeljeno v točki 8;

(21)

„obvestilo o goljufiji s hrano“ pomeni obvestilo o neskladnosti v iRASFF, ki se nanaša na sum namernega delovanja podjetij ali posameznikov s ciljem zavajanja kupcev in posledičnega pridobivanja neupravičenih koristi ter s tem kršenja pravil iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625;

(22)

„prvotno obvestilo“ pomeni obvestilo o neskladnosti, opozorilno obvestilo, informativno obvestilo, obvestilo o novici, obvestilo o goljufiji s hrano ali obvestilo o zavrnitvi na meji;

(23)

„obvestilo o nadaljnjem spremljanju“ pomeni obvestilo v iRASFF, ki vsebuje dodatne informacije v zvezi s prvotnim obvestilom;

(24)

„prošnja“ pomeni prošnjo za upravno pomoč v iRASFF, ki temelji na prvotnem obvestilu ali obvestilu o nadaljnjem spremljanju in omogoča izmenjavo informacij na podlagi členov 104 do 108 Uredbe (EU) 2017/625;

(25)

„odgovor“ pomeni odgovor na prošnjo za upravno pomoč v iRASFF, ki temelji na prvotnem obvestilu ali obvestilu o nadaljnjem spremljanju in omogoča izmenjavo informacij na podlagi členov 104 do 108 Uredbe (EU) 2017/625;

(26)

„član mreže ali kontaktna točka, ki pošlje obvestilo“ pomeni člana mreže ali kontaktno točko, ki pošlje obvestilo drugemu članu mreže ali kontaktni točki;

(27)

„član mreže ali kontaktna točka, ki prejme obvestilo“ pomeni člana mreže ali kontaktno točko, ki mu ali ji drug član mreže ali kontaktna točka pošlje obvestilo;

(28)

„član mreže ali kontaktna točka, ki prejme prošnjo“ pomeni člana mreže ali kontaktno točko, ki mu ali ji drug član mreže ali kontaktna točka pošlje obvestilo z namenom, da prejme odgovor;

(29)

„ADIS“ pomeni računalniško podprt informacijski sistem za prijavljanje bolezni in poročanje o njih, ki ga vzpostavi in upravlja Komisija v skladu s členom 22 Uredbe (EU) 2016/429;

(30)

„mreža ADIS“ pomeni mrežo za delovanje ADIS, ki jo sestavljajo Komisija in pristojni organi držav članic;

(31)

„EUROPHYT“ pomeni elektronski sistem uradnega obveščanja za predložitev obvestil EUROPHYT o izbruhu s strani držav članic, ki ga vzpostavi Komisija ter je povezan in združljiv z IMSOC, v skladu s členom 103 Uredbe (EU) 2016/2031;

(32)

„obvestilo EUROPHYT o izbruhu“ pomeni obvestilo, ki se predloži v EUROPHYT, o:

(a)

uradno potrjeni navzočnosti karantenskega škodljivega organizma za Unijo na ozemlju Unije, kakor je navedeno v točkah (a) in (b) prvega odstavka člena 11 Uredbe (EU) 2016/2031;

(b)

uradno potrjeni navzočnosti škodljivega organizma, ki ni uvrščen na seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, kakor je navedeno v členu 29(1) Uredbe (EU) 2016/2031;

(c)

navzočnosti škodljivega organizma, ki ni uvrščen na seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, na ozemlju Unije ali neposredni nevarnosti njegovega vnosa na to ozemlje ali širjenja po njem, kakor je navedeno v členu 30(1) Uredbe (EU) 2016/2031, ali

(d)

uradno potrjeni navzočnosti karantenskega škodljivega organizma za varovano območje, kakor je navedeno v členu 33(1) Uredbe (EU) 2016/2031;

(33)

„obvestilo EUROPHYT o zadržanju“ pomeni obvestilo, ki se pošlje v TRACES v kateri koli od situacij, opisanih v točki (c) prvega odstavka člena 11, členu 40(4), členu 41(4), členu 46(4), drugem, tretjem in četrtem pododstavku člena 49(6), členu 53(4), členu 54(4), členu 77(2) in členu 95(5) Uredbe (EU) 2016/2031;

(34)

„mreža EUROPHYT za zadržanja“ pomeni mrežo za obvestila EUROPHYT o zadržanju, ki jo sestavljajo Komisija in pristojni organi držav članic;

(35)

„mreža EUROPHYT za izbruhe“ pomeni mrežo za delovanje EUROPHYT, ki jo sestavljajo Komisija in pristojni organi držav članic;

(36)

„TRACES“ pomeni računalniško podprt sistem iz člena 133(4) Uredbe (EU) 2017/625, namenjen izmenjavi podatkov, informacij in dokumentov;

(37)

„mreža TRACES“ pomeni mrežo za delovanje TRACES, ki jo sestavljajo Komisija in pristojni organi držav članic;

(38)

„elektronski podpis“ pomeni elektronski podpis, kakor je opredeljen v členu 3(10) Uredbe (EU) št. 910/2014;

(39)

„napredni elektronski podpis“ pomeni elektronski podpis, ki je v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2015/1506;

(40)

„kvalificirani elektronski podpis“ pomeni elektronski podpis, kakor je opredeljen v členu 3(12) Uredbe (EU) št. 910/2014;

(41)

„napredni elektronski žig“ pomeni elektronski žig, ki je v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2015/1506;

(42)

„kvalificirani elektronski žig“ pomeni elektronski žig, kakor je opredeljen v členu 3(27) Uredbe (EU) št. 910/2014;

(43)

„kvalificirani elektronski časovni žig“ pomeni elektronski časovni žig, kakor je opredeljen v členu 3(34) Uredbe (EU) št. 910/2014;

(44)

„kontrolna točka“ pomeni kontrolno točko iz člena 53(1)(a) Uredbe (EU) 2017/625;

(45)

„nadzorna enota“ pomeni enoto, ki ima potrebno tehnologijo in opremo za učinkovito delovanje ustrezne komponente in se v ta namen določi, kot sledi:

(a)

„osrednja nadzorna enota“ za osrednji pristojni organ države članice;

(b)

„regionalna nadzorna enota“ za kateri koli regionalni pristojni organ države članice;

(c)

„lokalna nadzorna enota“ za kateri koli lokalni pristojni organ države članice.

Poglavje 2

Splošna načela in varstvo podatkov

Člen 3

Komponente IMSOC

1.   IMSOC sestavljajo naslednje komponente:

(a)

iRASFF;

(b)

ADIS;

(c)

EUROPHYT;

(d)

TRACES.

2.   Komponente iz odstavka 1 delujejo v skladu s splošnimi načeli in pravili o varstvu podatkov iz tega poglavja.

Člen 4

Komponente, mreže in kontaktne točke

1.   Vsaka komponenta ima mrežo, katere članica je tudi Komisija.

2.   Vsak član mreže določi vsaj eno kontaktno točko in o tem obvesti kontaktno točko Komisije, pri čemer navede tudi kontaktne podatke svoje kontaktne točke. Člani mreže kontaktno točko Komisije takoj obvestijo o kakršni koli spremembi v zvezi s tem.

3.   Kontaktna točka Komisije vodi in posodablja seznam kontaktnih točk ter vsem članom mreže zagotavlja dostop do njega.

4.   Komisija vzpostavi strukturo upravljanja, ki usmerja razvoj IMSOC, določa njegove prednostne naloge in spremlja njegovo pravilno izvajanje. Strukturo upravljanja sestavljajo:

(a)

odbor za operativno upravljanje, ki v sodelovanju z državami članicami vsaj enkrat letno razpravlja o prednostnih nalogah in razvoju posamezne komponente;

(b)

podskupine v okviru odbora za operativno upravljanje, ki redno razpravljajo o prednostnih nalogah in razvoju posebnih funkcij posameznih komponent.

Člen 5

Lastništvo podatkov, informacij in dokumentov ter odgovornost zanje

1.   Vsak član mreže je lastnik podatkov, informacij in dokumentov, ki jih v zadevni komponenti vnesejo ali pripravijo njegova kontaktna točka ali uporabniki, ki delujejo pod njegovo pristojnostjo, in je zanje odgovoren.

2.   Vsak podpisnik, pristojni organ, ki mu podpisnik pripada, ali pristojni organ, ki ustvari elektronski žig, je lastnik dela dokumentov, ki jih podpiše ali ožigosa v TRACES, in je zanj odgovoren.

3.   Kadar dokument v TRACES podpiše več kot en podpisnik, je vsak podpisnik lastnik dela dokumenta, ki ga podpiše, in je zanj odgovoren.

Člen 6

Povezave med komponentami

1.   Cilj povezav med komponentami je:

(a)

dopolniti podatke, informacije ali dokumente v eni ali več komponent s podatki, informacijami ali dokumenti, ki so že vneseni v drugi komponenti, ter

(b)

vsakemu članu mreže zagotoviti ustrezne in najnovejše informacije, da lahko opravlja svoje naloge v skladu s pravili, ki jih za posamezne komponente določa ta uredba, ter

(c)

podpirati in izvajati postopke za:

(i)

določanje in spreminjanje pogostosti identifikacijskih in fizičnih pregledov pošiljk kategorij živali in blaga iz točk (a), (b) in (c) člena 47(1) Uredbe (EU) 2017/625;

(ii)

upoštevanje pogostosti identifikacijskih in fizičnih pregledov pošiljk kategorij živali in blaga iz točk (d), (e) in (f) navedenega člena;

(iii)

usklajeno izvajanje okrepljenega uradnega nadzora s strani pristojnih organov v primeru suma na neskladnost iz člena 65(6) navedene uredbe.

2.   Povezave iz odstavka 1 zajemajo naslednje povezave:

(a)

povezavo med iRASFF in TRACES, ki omogoča izmenjavo podatkov o obvestilih o zavrnitvi na meji in skupnih zdravstvenih vstopnih dokumentih;

(b)

povezavo med EUROPHYT in TRACES, ki omogoča izmenjavo podatkov o obvestilih EUROPHYT o izbruhu in zadržanju;

(c)

povezavo med iRASFF, EUROPHYT in TRACES, ki omogoča izmenjavo podatkov o pretekli skladnosti izvajalcev dejavnosti s pravili iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 7

Elektronska izmenjava podatkov med komponentami in drugimi elektronskimi sistemi

1.   Izmenjava podatkov med IMSOC in drugimi elektronskimi sistemi, vključno z nacionalnimi sistemi držav članic:

(a)

temelji na mednarodnih standardih, ki so ustrezni za komponente, in pri njej se uporabljajo format XML, CMS ali PDF;

(b)

se izvaja ob uporabi posebnih podatkovnih slovarjev in pravil poslovanja, določenih v okviru zadevne komponente.

2.   Komisija države članice obvesti o:

(a)

pogostosti identifikacijskih in fizičnih pregledov iz člena 6(1)(c)(i);

(b)

pogostosti in rezultatih usklajenega izvajanja okrepljenega uradnega nadzora s strani pristojnih organov iz člena 6(1)(c)(iii);

(c)

podatkovnih slovarjih in pravilih poslovanja iz točke (b) odstavka 1.

3.   Komisija v sodelovanju z državami članicami pripravi sporazum o ravni storitve, ki ureja vzdrževanje elektronske izmenjave podatkov med zadevno komponento in drugimi elektronskimi sistemi, vključno z nacionalnimi sistemi držav članic.

Člen 8

Obveznosti in pravice Komisije

1.   Komisija zagotovi delovanje, vzdrževanje, podporo in vse potrebne posodobitve ali razvoj programske opreme in informacijske infrastrukture komponent.

2.   Komisija ima dostop do vseh podatkov, informacij in dokumentov v posamezni komponenti, da spremlja izmenjavo podatkov, informacij in dokumentov, ki se v njej vnesejo ali pripravijo, in sicer z namenom opredeljevanja dejavnosti, ki niso skladne s pravili iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625 ali za katere se zdi, da niso skladne z navedenimi pravili, ter ki

(a)

imajo ali bi lahko imele posledice v več kot eni državi članici ali

(b)

potekajo ali se zanje zdi, da potekajo v več kot eni državi članici.

Člen 9

Pogoji za odobritev delnega dostopa do IMSOC tretjim državam in mednarodnim organizacijam

1.   Ob prejemu ustrezno utemeljenega zahtevka lahko Komisija v sodelovanju z državami članicami pristojnemu organu tretje države ali mednarodni organizaciji odobri delni dostop do funkcij ene ali več komponent in do določenih podatkov, informacij in dokumentov, ki se v njej vnesejo ali pripravijo, če vložnik v zvezi z zadevnimi komponentami dokaže, da izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

ima pravno in operativno zmogljivost, da brez nepotrebnega odlašanja zagotovi pomoč, ki je potrebna za dobro delovanje komponente, do katere se zahteva delni dostop;

(b)

v ta namen je določil kontaktno točko.

2.   Delni dostop iz odstavka 1 ne zajema dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v komponentah, do katerih se odobri delni dostop.

3.   Z odstopanjem od odstavka 2 lahko delni dostop zajema dostop do osebnih podatkov, če tretja država ali mednarodna organizacija, ki vloži zahtevek za delni dostop, izpolnjuje pogoje za zakonite prenose osebnih podatkov, določene v uredbah (EU) 2016/679 in (EU) 2018/1725.

Člen 10

Obdelava osebnih podatkov

1.   Osebni podatki v posamezni komponenti se obdelujejo z namenom izvajanja uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti. Osebni podatki spadajo zlasti v eno od naslednjih kategorij:

(a)

kontaktne točke, izvajalci dejavnosti, uvozniki, izvozniki, prevozniki in laboratorijski tehniki, kadar se osebni podatki zahtevajo v skladu s pravom Unije;

(b)

uporabniki posamezne komponente.

2.   Države članice pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe ravnajo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo (EU) 2016/680, Komisija pa v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

Člen 11

Upravljavci podatkov in skupno upravljanje

1.   Komisija in pristojni organi držav članic skupaj upravljajo postopke obdelave podatkov v posamezni komponenti.

2.   Komisija je odgovorna za:

(a)

določitev in izvajanje tehničnih sredstev, s katerimi se posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, omogoči uveljavljanje njihovih pravic in zagotovi, da se te pravice uveljavljajo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725;

(b)

zagotavljanje varnosti obdelave v okviru posamezne komponente na podlagi člena 33 Uredbe (EU) 2018/1725;

(c)

določitev kategorij svojega osebja in zunanjih ponudnikov, ki se jim lahko odobri dostop do komponent;

(d)

sporočanje kakršnih koli kršitev varstva osebnih podatkov v okviru komponent ter poročanje o njih Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov na podlagi člena 34 Uredbe (EU) 2018/1725 in posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, na podlagi člena 35 navedene uredbe;

(e)

zagotavljanje, da so njeno osebje in zunanji ponudniki ustrezno usposobljeni za izvajanje svojih nalog v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

3.   Pristojni organi držav članic so odgovorni za:

(a)

zagotavljanje, da se pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, uveljavljajo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in to uredbo;

(b)

zagotavljanje varnosti in zaupnosti osebnih podatkov na podlagi oddelka 2 poglavja IV Uredbe (EU) 2016/679;

(c)

imenovanje osebja, ki se mu odobri dostop do posamezne komponente;

(d)

zagotavljanje, da je osebje, ki dostopa do posamezne komponente, ustrezno usposobljeno za izvajanje svojih nalog v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in, kadar je to ustrezno, Direktivo (EU) 2016/680.

4.   Pristojni organi držav članic lahko za izpolnjevanje ene ali več obveznosti iz odstavka 3 določijo različne skupne upravljavce v isti državi članici.

Poglavje 3

Komponente, mreže in kontaktne točke

Oddelek 1

iRASFF

Člen 12

Organi za zvezo, odgovorni za izmenjavo določenih vrst informacij

Države članice določijo, kateri od organov za zvezo, določenih v skladu s členom 103(1) Uredbe (EU) 2017/625, so odgovorni za izmenjavo informacij glede obvestil o goljufiji s hrano.

Člen 13

Enotna kontaktna točka

1.   Enotna kontaktna točka v vsaki državi članici je odgovorna za:

(a)

vzpostavitev učinkovite ureditve za nemoteno izmenjavo ustreznih informacij z vsemi ustreznimi pristojnimi organi na področju, ki je v njeni pristojnosti, da se omogoči takojšnje pošiljanje obvestil, prošenj ali odgovorov organu, pristojnemu za ustrezno ukrepanje, ter da se zagotovi dobro vodenje obvestil, prošenj in odgovorov;

(b)

določitev svoje vloge in odgovornosti ter vloge in odgovornosti ustreznih pristojnih organov na področju, ki je v njeni pristojnosti, kar zadeva pripravo in pošiljanje obvestil, prošenj in odgovorov ter ocenjevanje in razdeljevanje obvestil, prošenj in odgovorov drugih članov mreže za opozarjanje in sodelovanje.

2.   Države članice lahko v svojo enotno kontaktno točko vključijo tudi svojo kontaktno točko mreže proti goljufijam s hrano.

3.   Komuniciranje v okviru mreže RASFF poteka prek enotne kontaktne točke.

Člen 14

Dolžnosti članov mreže za opozarjanje in sodelovanje

1.   Člani mreže za opozarjanje in sodelovanje zagotovijo učinkovito delovanje mrež v svoji pristojnosti.

2.   Vsaka določena kontaktna točka mreže za opozarjanje in sodelovanje kontaktni točki Komisije sporoči podrobne informacije o osebah, ki jo upravljajo, in njihove kontaktne podatke. Za to uporabi predlogo za informacije o kontaktni točki, ki jo zagotovi Komisija.

3.   Kontaktne točke mreže RASFF zagotovijo, da je za nujne primere obveščanja 24 ur na dan in 7 dni v tednu na voljo dežurni uradnik.

Člen 15

Informacije, ki se izmenjujejo v iRASFF

1.   Izmenjava informacij med kontaktnimi točkami mreže za opozarjanje in sodelovanje za namene iz člena 50 Uredbe (ES) št. 178/2002 in naslova IV Uredbe (EU) 2017/625 se opravlja samo v iRASFF, in sicer v obliki obvestil, prošenj in odgovorov.

2.   Kontaktne točke mreže za opozarjanje in sodelovanje izpolnijo ustrezna polja v obvestilu, da se omogoči jasna opredelitev proizvoda, tveganj, primerov neskladnosti in zadevne domnevne goljufije, zagotovijo informacije, ki omogočajo sledljivost, kadar je to mogoče, in opredelijo kontaktne točke, odgovorne za nadaljnje spremljanje obvestila ali odgovor na prošnjo.

3.   Obvestila se lahko pošljejo v obliki prvotnih obvestil ali obvestil o nadaljnjem spremljanju.

4.   V prošnjah in odgovorih se navedejo kontaktne točke mreže za opozarjanje in sodelovanje, na katere so naslovljeni.

Člen 16

Obvestila o neskladnosti

1.   Kontaktne točke mreže za opozarjanje in sodelovanje si brez nepotrebnega odlašanja izmenjujejo obvestila o neskladnosti, ki vključujejo vsaj:

(a)

ime organa, pristojnega za obravnavo obvestila, kadar to ni kontaktna točka;

(b)

opis morebitne neskladnosti;

(c)

opredelitev izvajalcev dejavnosti, povezanih z morebitno neskladnostjo, kadar je to mogoče;

(d)

podrobnosti o zadevnih živalih ali blagu;

(e)

kakršne koli informacije glede domnevnih tveganj;

(f)

navedbo, ali se obvestilo nanaša na morebiten primer neskladnosti, storjen z uporabo goljufivih praks.

2.   Kontaktna točka Komisije po izmenjavi vsako obvestilo o neskladnosti preveri brez nepotrebnega odlašanja.

Člen 17

Opozorilna obvestila

1.   Kontaktne točke mreže RASFF pošljejo opozorilna obvestila kontaktni točki Komisije brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa v 48 urah po tem, ko so bile obveščene o tveganju.

2.   Opozorilna obvestila vključujejo vse razpoložljive informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 16(1), in kakršne koli informacije o tveganju in proizvodu, iz katerega to izhaja. Vendar se s pošiljanjem opozorilnega obvestila ne sme po nepotrebnem odlašati, tudi če vse ustrezne informacije niso bile zbrane.

3.   Kontaktna točka Komisije opozorilna obvestila preveri in jih v 24 urah po prejetju posreduje kontaktnim točkam mreže za opozarjanje in sodelovanje.

4.   Zunaj delovnega časa Komisije kontaktne točke mreže RASFF o tem, da so posredovale opozorilno obvestilo ali opravile nadaljnje spremljanje opozorilnega obvestila, obvestijo s telefonskim klicem na številko kontaktne točke Komisije za nujne primere, pri čemer navedejo, na katere države članov mreže RASFF se opozorilno obvestilo nanaša. Kontaktna točka Komisije o tem obvesti zadevne kontaktne točke mreže RASFF s telefonskim klicem na njihove številke za nujne primere.

Člen 18

Informativna obvestila

1.   Kontaktne točke mreže RASFF pošljejo informativna obvestila kontaktni točki Komisije brez nepotrebnega odlašanja.

2.   Informativna obvestila vključujejo vse razpoložljive informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 16(1), in kakršne koli informacije o tveganju in proizvodu, iz katerega to izhaja.

3.   Kontaktna točka Komisije informativna obvestila preveri in jih po prejetju brez nepotrebnega odlašanja posreduje kontaktnim točkam mreže za opozarjanje in sodelovanje.

Člen 19

Obvestila o novici

1.   Kontaktne točke mreže za opozarjanje in sodelovanje lahko kontaktni točki Komisije pošljejo obvestila o novici.

2.   Obvestila o novici vključujejo vse informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 16(1), kadar so na voljo.

3.   Kontaktna točka Komisije obvestila o novici preveri in jih po prejetju brez nepotrebnega odlašanja posreduje kontaktnim točkam mreže za opozarjanje in sodelovanje.

Člen 20

Obvestila o zavrnitvi na meji

1.   Kontaktne točke mreže RASFF pošljejo obvestila o zavrnitvi na meji kontaktnim točkam mreže za opozarjanje in sodelovanje brez nepotrebnega odlašanja.

2.   Obvestila o zavrnitvi na meji vključujejo vse informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 16(1), in kakršne koli informacije o tveganju in proizvodu, iz katerega to izhaja.

3.   Informacije iz odstavka 2 se prek TRACES pošljejo vsem mejnim kontrolnim točkam.

4.   Kontaktna točka Komisije vsako obvestilo o zavrnitvi na meji po tem, ko je bilo poslano, preveri.

Člen 21

Obvestila o goljufiji s hrano

1.   Kontaktne točke mreže proti goljufijam s hrano si izmenjujejo obvestila o goljufiji s hrano, ki vključujejo vsaj:

(a)

vse informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 16(1);

(b)

opis domnevne goljufive prakse;

(c)

opredelitev vseh zadevnih izvajalcev dejavnosti, kadar je to mogoče;

(d)

informacije o tem, ali v zvezi z domnevno goljufivo prakso potekajo policijske ali sodne preiskave;

(e)

informacije o kakršnih koli navodilih policije ali sodnega organa, takoj ko so na voljo in se lahko razkrijejo.

2.   Kontaktne točke mreže proti goljufijam s hrano svoji kontaktni točki mreže RASFF brez nepotrebnega odlašanja sporočijo kakršne koli informacije v zvezi s tveganji za zdravje.

3.   Kontaktna točka Komisije po izmenjavi vsako obvestilo o goljufiji s hrano preveri brez nepotrebnega odlašanja.

Člen 22

Obvestila o nadaljnjem spremljanju

1.   Kadar ima član mreže za opozarjanje in sodelovanje dodatne informacije v zvezi s prvotnim obvestilom, zadevne kontaktne točke navedeni mreži takoj pošljejo obvestilo o nadaljnjem spremljanju.

2.   Kadar ena od kontaktnih točk iz odstavka 1 zaprosi za informacije o nadaljnjem spremljanju v zvezi s prvotnim obvestilom, se takšne informacije v mejah mogočega in brez nepotrebnega odlašanja pošljejo mreži za opozarjanje in sodelovanje.

3.   Kadar član mreže RASFF po prejemu prvotnega obvestila sprejme ukrepe v skladu s členom 50(5) Uredbe (ES) št. 178/2002, njegova kontaktna točka mreži za opozarjanje in sodelovanje takoj pošlje podrobno obvestilo o nadaljnjem spremljanju.

4.   Kadar ukrepi iz odstavka 3 vključujejo zadržanje proizvoda in njegovo vrnitev odpremniku v državi drugega člana mreže RASFF:

(a)

član mreže, ki sprejme ukrep, z obvestilom o nadaljnjem spremljanju sporoči ustrezne informacije o vrnjenem proizvodu, razen če niso bile te informacije že v celoti vključene v prvotno obvestilo;

(b)

drugi član mreže z obvestilom o nadaljnjem spremljanju sporoči informacije o ukrepih, sprejetih v zvezi z vrnjenim proizvodom.

5.   Z odstopanjem od odstavka 1 v primeru, da obvestilo o nadaljnjem spremljanju spremeni klasifikacijo prvotnega obvestila v opozorilno ali informativno obvestilo, član mreže za opozarjanje in sodelovanje to obvestilo pošlje kontaktni točki Komisije, da ga preveri in posreduje kontaktnim točkam mreže za opozarjanje in sodelovanje v skladu z roki iz člena 17 ali člena 18.

Člen 23

Dostop do obvestil iRASFF

1.   Vsi člani mreže za opozarjanje in sodelovanje imajo dostop do opozorilnih in informativnih obvestil ter obvestil o novici ali o zavrnitvi na meji.

2.   Brez poseganja v pravico Komisije do dostopa na podlagi člena 8(2) imajo dostop do obvestil o neskladnosti samo člani mreže za opozarjanje in sodelovanje, ki pošljejo ali prejmejo obvestilo ali prejmejo prošnjo. Vendar imajo drugi člani mreže dostop do informacij iz člena 16(1)(a), (b) in (e).

3.   Brez poseganja v pravico Komisije do dostopa na podlagi člena 8(2) imajo dostop do obvestil o goljufiji s hrano samo kontaktne točke mreže proti goljufijam s hrano, ki pošljejo ali prejmejo obvestilo ali prejmejo prošnjo.

Člen 24

Preverjanje in objava obvestil

1.   V okviru preverjanja obvestil, ki ga izvaja kontaktna točka Komisije, se preverja:

(a)

popolnost in čitljivost obvestila;

(b)

pravilnost pravne podlage, na kateri temelji obvestilo; vendar nepravilna pravna podlaga ne more preprečiti pošiljanja obvestila, če je bilo opredeljeno tveganje;

(c)

ali obvestilo spada na področje uporabe mreže RASFF;

(d)

ali so bistvene informacije v obvestilu zagotovljene v jeziku, ki ga bo kontaktna točka mreže za opozarjanje in sodelovanje brez težav razumela;

(e)

skladnost s to uredbo;

(f)

morebitno ponavljanje istega izvajalca dejavnosti in/ali tveganja in/ali države izvora.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 preverjanje obvestil o neskladnosti, goljufiji s hrano in zavrnitvi na meji zajema točke (b), (c) in (e) navedenega odstavka.

3.   Ko kontaktna točka Komisije v zvezi z obvestilom izvede preverjanje v skladu z odstavkoma 1 in 2, lahko v primeru opozorilnih in informativnih obvestil ter obvestil o zavrnitvi na meji in o neskladnosti objavi povzetek, ki vsebuje informacije o klasifikaciji in statusu obvestila, proizvodu in opredeljenih tveganjih, državi izvora, državah, v katerih je bil proizvod distribuiran, članu mreže, ki pošlje obvestilo, podlagi za obvestilo in sprejetih ukrepih.

4.   Komisija objavi letno poročilo o obvestilih, poslanih prek iRASFF.

Člen 25

Umik obvestila in spremembe

1.   Kadar se zdi, da ukrepi, ki naj bi se sprejeli, temeljijo na neutemeljenih informacijah, ali kadar je obvestilo poslano po pomoti, lahko katera koli kontaktna točka mreže za opozarjanje in sodelovanje zahteva:

(a)

da kontaktna točka, ki pošlje obvestilo, umakne obvestilo o neskladnosti, goljufiji s hrano ali nadaljnjem spremljanju;

(b)

da kontaktna točka Komisije s soglasjem kontaktne točke, ki pošlje obvestilo, umakne opozorilno ali informativno obvestilo, obvestilo o zavrnitvi na meji ali obvestilo o novici.

2.   Katera koli kontaktna točka mreže za opozarjanje in sodelovanje lahko zahteva spremembe obvestila, če s tem soglaša kontaktna točka, ki pošlje obvestilo.

3.   Obvestilo o nadaljnjem spremljanju se ne obravnava kot sprememba obvestila in ga je zato mogoče poslati brez soglasja katerega koli drugega člana mreže, razen če takšno obvestilo o nadaljnjem spremljanju spremeni klasifikacijo zadevnega obvestila.

Člen 26

Zaključitev obvestila in obdobje hrambe osebnih podatkov

1.   Obvestilo se v iRASFF samodejno zaključi, če:

(a)

ni prošenj za nadaljnje spremljanje ali

(b)

je bil v zvezi z vsemi prošnjami prejet odgovor ali

(c)

na zadnjo prošnjo ni odgovora v 6 mesecih po tem, ko je poslana.

2.   Osebni podatki iz zaključenih obvestil se hranijo največ 10 let.

Člen 27

Izmenjava informacij s tretjimi državami

1.   Kadar se opozorilno obvestilo, informativno obvestilo ali obvestilo o zavrnitvi na meji nanaša na proizvod, ki izvira iz tretje države, ki nima dostopa do iRASFF ali TRACES, ali se v taki državi distribuira, Komisija o tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti navedeno tretjo državo.

2.   Kadar se obvestilo o neskladnosti ali obvestilo o goljufiji s hrano nanaša na proizvod, ki izvira iz tretje države, ki nima dostopa do iRASFF ali TRACES, ali se v taki državi distribuira, Komisija o tem lahko obvesti navedeno tretjo državo.

Člen 28

Izredni ukrepi za iRASFF

1.   Kadar iRASFF ni na voljo:

(a)

kontaktne točke mreže RASFF to, da so poslale elektronsko sporočilo o opozorilnem obvestilu ali nadaljnjem spremljanju takega obvestila, sporočijo s telefonskim klicem na številko kontaktne točke Komisije za nujne primere. Kontaktna točka Komisije o tem obvesti kontaktne točke mreže RASFF, ki naj bi opravile nadaljnje spremljanje, prav tako s telefonskim klicem na njihove številke za nujne primere;

(b)

kontaktne točke mreže AAC si informacije izmenjujejo po elektronski pošti;

(c)

kontaktne točke mreže proti goljufijam s hrano si informacije glede obvestil o goljufiji s hrano izmenjujejo po elektronski pošti;

(d)

izmenjave iz točk (b) in (c) ne sprožijo mehanizma prošenj in odgovorov.

2.   Ko je iRASFF spet na voljo, kontaktne točke mreže za opozarjanje in sodelovanje vanj vnesejo informacije, izmenjane zunaj sistema.

Oddelek 2

ADIS

Člen 29

Mreža ADIS

1.   Vsak član mreže ADIS lahko določi več kot eno kontaktno točko za predložitve v ADIS, ki zajemajo:

(a)

prijave izbruhov na podlagi člena 19 Uredbe (EU) 2016/429;

(b)

poročila iz člena 20 Uredbe (EU) 2016/429.

2.   Vsaka kontaktna točka mreže ADIS v ADIS vzdržuje in redno posodablja seznam regij prijavljanja in poročanja, ki ga pripravi njena država članica za namene prijavljanja in poročanja iz člena 19 in člena 20 Uredbe (EU) 2016/429.

Oddelek 3

EUROPHYT

Člen 30

Mreža EUROPHYT

Vsak član mreže EUROPHYT določi:

(a)

kontaktno točko, odgovorno za pošiljanje obvestil EUROPHYT o izbruhu mreži EUROPHYT za izbruhe;

(b)

kontaktno točko, odgovorno za:

(i)

nadziranje pošiljanja obvestil EUROPHYT o zadržanju mreži EUROPHYT za zadržanja v skladu s členom 33 za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki vstopajo v Unijo;

(ii)

pošiljanje obvestil EUROPHYT o zadržanju ustreznim tretjim državam in mednarodnim organizacijam za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki vstopajo v Unijo;

(iii)

pošiljanje obvestil EUROPHYT o zadržanju mreži EUROPHYT za zadržanja za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, s katerimi se trguje v Uniji.

Člen 31

Dostop do obvestil EUROPHYT o izbruhu in zadržanju

Brez poseganja v pravico Komisije do dostopa na podlagi člena 8(2) ima dostop do obvestil EUROPHYT o izbruhu ali zadržanju samo zadevna mreža EUROPHYT.

Člen 32

Pošiljanje obvestil EUROPHYT o izbruhu mreži EUROPHYT za izbruhe

1.   Kontaktne točke mreže EUROPHYT najpozneje osem delovnih dni po tem, ko pristojni uradni organ uradno potrdi navzočnost škodljivega organizma, kot je navedeno v točkah (a) in (b) prvega odstavka člena 11, členu 29(1), členu 30(1) in členu 33(1) Uredbe (EU) 2016/2031, v EUROPHYT pošljejo obvestilo o izbruhu, ki vsebuje vsaj informacije iz točk 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 in 8 Priloge I k tej uredbi.

2.   Kadar je navzočnost škodljivega organizma uradno potrjena v skladu z odstavkom 1, obvestilo vsebuje tudi informacije iz točke 5.6 Priloge I.

3.   Kontaktne točke mreže v EUROPHYT najpozneje trideset dni po ustreznem datumu iz odstavka 1 pošljejo obvestilo, ki vsebuje informacije iz točk 1.2, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3 do 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 7.1 do 7.6, 9 in 10 Priloge I.

4.   Kontaktne točke mreže EUROPHYT posodobijo obvestila iz odstavkov 1 in 3 takoj, ko preverijo vse ustrezne nove informacije, ki so jim dane na voljo, ali ko pristojni organ sprejme nove ukrepe.

Člen 33

Uporaba TRACES za pošiljanje obvestil EUROPHYT o zadržanju mreži EUROPHYT za zadržanja

1.   Inšpektor za zdravje rastlin, ki sprejme odločitev o pošiljkah rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki vstopajo v Unijo, v skladu s členom 55(2)(b) Uredbe (EU) 2017/625, obvestila EUROPHYT o zadržanju v zvezi z navedenimi pošiljkami pošlje v TRACES v dveh delovnih dneh od zadržanja.

2.   Obvestila iz odstavka 1 vključujejo naslednje informacije:

(a)

informacije, ki se vnesejo v SZVD iz člena 40(1)(c);

(b)

dodatne informacije o ukrepih, sprejetih v zvezi s pošiljko;

(c)

informacije o uvedbi karantene;

(d)

morebitne dodatne informacije o zadržanju, kadar so na voljo.

3.   Kontaktne točke mreže EUROPHYT obvestila EUROPHYT o zadržanju pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, s katerimi se trguje v Uniji, pošljejo v TRACES v dveh delovnih dneh od zadržanja. Navedena obvestila vključujejo informacije iz odstavka 2.

Člen 34

Obdobje hrambe osebnih podatkov za obvestila EUROPHYT o izbruhu

EUROPHYT osebne podatke iz obvestil EUROPHYT o izbruhu hrani največ 10 let.

Oddelek 4

TRACES

Člen 35

Mreža TRACES

1.   Brez poseganja v člen 4(2) vsak član mreže TRACES določi eno ali več kontaktnih točk za funkcije iz člena 132(d) in člena 133 Uredbe (EU) 2017/625 ali druge zakonodaje Unije, ki se nanaša na TRACES.

2.   Kontaktne točke, določene za pošiljanje obvestil EUROPHYT o zadržanju, se štejejo tudi za kontaktne točke za to funkcijo v TRACES.

Člen 36

Dostop do podatkov, informacij in dokumentov v TRACES

1.   Vsak izvajalec dejavnosti ima dostop do podatkov, informacij ali dokumentov, ki jih obdeluje, pripravi ali pošlje v TRACES.

2.   Vsak pristojni organ ima dostop do podatkov, informacij ali dokumentov, ki se obdelujejo, pripravijo ali pošljejo v TRACES na njegovem področju pristojnosti, bodisi s strani njegovega osebja bodisi s strani izvajalcev dejavnosti, ki jih upravlja v okviru TRACES.

3.   Kadar podatke, informacije ali dokumente v TRACES obdeluje, pripravlja ali pošilja več pristojnih organov, imajo ti pristojni organi dostop do vseh takšnih podatkov, informacij in dokumentov.

4.   Brez poseganja v pravico Komisije do dostopa na podlagi člena 8(2) subjekti, ki niso prispevali k obdelavi, pripravi ali pošiljanju podatkov, informacij ali dokumentov v TRACES ali niso vključeni v dajanje na trg ali zadevni premik, nimajo dostopa do takšnih podatkov, informacij ali dokumentov.

5.   Z odstopanjem od odstavka 4 tega člena imajo pristojni organi dostop do podatkov, informacij in dokumentov o odločitvi o zavrnitvi vstopa pošiljke ali odredbi o ukrepanju, ki se vnesejo v TRACES v skladu s členom 66(5) Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 37

Izmenjave med TRACES in drugimi elektronskimi sistemi

1.   Izmenjave podatkov med TRACES in drugimi elektronskimi sistemi, vključno z nacionalnimi sistemi držav članic, so sinhrone in vzajemne ter temeljijo na standardih UN/CEFACT, IPPC in OIE.

2.   Pri izmenjavah podatkov med TRACES in nacionalnimi sistemi držav članic se uporabljajo referenčni podatki, ki so na voljo v TRACES.

Člen 38

Sodelovanje med organi v državah članicah v zvezi s pošiljkami, ki vstopajo v Unijo

1.   Za namen sodelovanja iz člena 75(1) Uredbe (EU) 2017/625 imajo carinski organi držav članic dostop do podatkov, informacij in dokumentov v zvezi z živalmi in blagom, ki vstopajo v Unijo iz tretjih držav, in do odločitev, sprejetih na podlagi uradnega nadzora, ki se izvede v skladu s poglavjem V naslova II navedene uredbe, prek:

(a)

TRACES ali nacionalnih sistemov svojih držav članic ali

(b)

okolja enotnega okenca EU za carino, ki temelji na elektronskih carinskih sistemih iz Odločbe št. 70/2008/ES in je povezano s TRACES.

2.   Kadar dostop iz odstavka 1 ni na voljo, države članice brez nepotrebnega odlašanja zagotovijo, da si njihovi carinski in pristojni organi vzajemno in pravočasno izmenjajo ustrezne podatke, informacije in dokumente.

Člen 39

Izdajanje elektronskih uradnih spričeval in uporaba elektronskih podpisov

1.   Elektronska uradna spričevala za pošiljke živali in blaga, ki vstopajo v Unijo, izpolnjujejo vse naslednje zahteve:

(a)

izdajo se v enem od naslednjih sistemov:

(i)

TRACES;

(ii)

nacionalni sistem države članice;

(iii)

elektronski sistem za potrjevanje tretje države ali mednarodne organizacije, ki omogoča izmenjavo podatkov s TRACES;

(iv)

elektronski sistem za potrjevanje tretje države ali mednarodne organizacije, ki omogoča izmenjavo podatkov z nacionalnim sistemom države članice;

(b)

podpiše jih pooblaščeni uradnik z naprednim ali kvalificiranim elektronskim podpisom;

(c)

opremljeni so z naprednim ali kvalificiranim elektronskim žigom pristojnega organa izdajatelja ali naprednim ali kvalificiranim elektronskim podpisom njegovega pravnega zastopnika;

(d)

uporabljajo kvalificirani elektronski časovni žig.

2.   Če so elektronska uradna spričevala izdana v skladu s točko (a)(iii) ali (iv) odstavka 1, TRACES ali nacionalni sistem države članice potrdi izmenjavo podatkov na podlagi naprednega ali kvalificiranega elektronskega žiga pristojnega organa tretje države izdajatelja ali naprednega ali kvalificiranega elektronskega podpisa njegovega pravnega zastopnika.

V takih primerih podpis pooblaščenega uradnika iz točke (b) odstavka 1 ni potreben.

3.   Komisija se predhodno obvesti o izdaji elektronskih uradnih spričeval v skladu s točko (a)(iv) odstavka 1.

4.   Pristojni organ elektronska fitosanitarna spričevala, kakor se zahtevajo za vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na ozemlje Unije v skladu z oddelkom 1 poglavja VI Uredbe (EU) 2016/2031, sprejme zgolj, če so izdana v skladu s točko (a)(i) ali (iii) odstavka 1 tega člena.

Člen 40

Oblika SZVD ter navodila za njegovo predložitev in uporabo

1.   SZVD vsebuje rubrike za informacije iz dela 1 Priloge II k tej uredbi ter ga izvajalec dejavnosti in pristojni organi uporabljajo v skladu s členom 56(3) Uredbe (EU) 2017/625 v eni od naslednjih oblik, odvisno od kategorije pošiljke iz člena 47(1) navedene uredbe:

(a)

SZVD-A, pripravljen v skladu z vzorcem iz oddelka A dela 2 Priloge II k tej uredbi, za pošiljke živali:

(i)

iz člena 47(1)(a) Uredbe (EU) 2017/625 ali

(ii)

za katere se ob njihovem vstopu v Unijo uporabljajo ukrepi iz člena 47(1)(e) ali (f) Uredbe (EU) 2017/625;

(b)

SZVD-P, pripravljen v skladu z vzorcem iz oddelka B dela 2 Priloge II k tej uredbi, za pošiljke proizvodov:

(i)

iz člena 47(1)(b) Uredbe (EU) 2017/625 ali

(ii)

za katere se ob njihovem vstopu v Unijo uporabljajo ukrepi iz člena 47(1)(d), (e) ali (f) Uredbe (EU) 2017/625;

(c)

SZVD-PP, pripravljen v skladu z vzorcem iz oddelka C dela 2 Priloge II k tej uredbi, za pošiljke:

(i)

rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 47(1)(c) Uredbe (EU) 2017/625 ali

(ii)

rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za katere se ob njihovem vstopu v Unijo uporablja eden od ukrepov ali pogojev iz člena 47(1)(d), (e) ali (f) Uredbe (EU) 2017/625, ali

(iii)

posebnih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov z določenim izvorom ali poreklom, za katere je zaradi odzivanja na znane enotne nevarnosti in tveganja za zdravje rastlin potrebna minimalna raven uradnega nadzora, kakor je določeno v Izvedbeni uredbi (EU) 2019/66;

(d)

SZVD-D, pripravljen v skladu z vzorcem iz oddelka D dela 2 Priloge II k tej uredbi, za pošiljke krme in živil neživalskega izvora, za katere se ob njihovem vstopu v Unijo uporablja kateri koli od ukrepov ali pogojev iz člena 47(1)(d), (e) ali (f) Uredbe (EU) 2017/625.

2.   SZVD iz odstavka 1 se:

(a)

pripravi v vsaj enem od uradnih jezikov države članice vstopa;

(b)

ustrezno izpolni v vsaj enem od uradnih jezikov države članice vstopa v skladu s pojasnili iz dela 1 Priloge II k tej uredbi, pri čemer:

(i)

izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, vnese informacije o pošiljki, kakor je opisano v delu I vzorcev v oddelkih A do D dela 2 navedene priloge;

(ii)

pristojni organ na mejni kontrolni točki ali kontrolni točki vnese informacije glede odločitve o pošiljki, kakor je opisano v delu II vzorcev v oddelkih A do D dela 2 navedene priloge;

(iii)

pristojni organ na mejni kontrolni točki izstopa ali končnega namembnega kraja ali lokalni pristojni organ vnese informacije o ukrepih nadaljnjega spremljanja, ki so se v zvezi s pošiljko sprejeli po sprejetju odločitve, kakor je opisano v delu III vzorcev v oddelkih A do D dela 2 navedene priloge.

3.   Z odstopanjem od odstavka 2(a) lahko država članica privoli, da se SZVD pripravi v uradnem jeziku EU, ki ni uradni jezik države članice vstopa.

Člen 41

Uporaba elektronskega SZVD

1.   Izvajalec dejavnosti ali pristojni organ SZVD v elektronski obliki uporablja prek enega od naslednjih sistemov:

(a)

TRACES, če SZVD izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(i)

podpisan je z elektronskim podpisom izvajalca dejavnosti, odgovornega za pošiljko;

(ii)

podpisan je z naprednim ali kvalificiranim elektronskim podpisom uradnika za izdajo spričevala na mejnih kontrolnih točkah ali kontrolnih točkah;

(iii)

opremljen je z naprednim ali kvalificiranim elektronskim žigom pristojnega organa izdajatelja;

(iv)

ožigosan je v TRACES z naprednim ali kvalificiranim elektronskim žigom;

(b)

nacionalnega sistema države članice, če SZVD izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(i)

podpisan je z elektronskim podpisom izvajalca dejavnosti, odgovornega za pošiljko;

(ii)

podpisan je z naprednim ali kvalificiranim elektronskim podpisom uradnika za izdajo spričevala na mejnih kontrolnih točkah ali kontrolnih točkah;

(iii)

opremljen je z naprednim ali kvalificiranim elektronskim žigom pristojnega organa izdajatelja;

(iv)

pošlje se v TRACES najpozneje ob sprejetju odločitve na podlagi uradnega nadzora, in sicer ožigosan z naprednim ali kvalificiranim elektronskim žigom pristojnega organa izdajatelja.

2.   TRACES potrdi pošiljanje iz točke (b)(iv) odstavka 1 s svojim naprednim ali kvalificiranim elektronskim žigom.

3.   Pri vsakem od zahtevanih postopkov iz odstavkov 1 in 2 se odtisne kvalificirani elektronski časovni žig.

Člen 42

Obdobja hrambe elektronskih spričeval in SZVD ter osebnih podatkov, ki jih vsebujejo

1.

Za ohranjanje celovitosti spričeval in SZVD, izdanih v skladu s členom 39 oziroma členom 41, TRACES in nacionalni sistemi držav članic ustrezne podatke v zvezi z elektronskimi podpisi, elektronskimi žigi, časovnimi žigi in elektronskimi izmenjavami hranijo vsaj tri leta.

2.

Osebne podatke iz spričeval in SZVD iz odstavka 1 TRACES in nacionalni sistemi držav članic hranijo največ 10 let.

3.

TRACES osebne podatke iz obvestil EUROPHYT o zadržanju iz člena 33(2) hrani največ 10 let.

Člen 43

Seznam nadzornih enot

Vsaka kontaktna točka mreže TRACES v TRACES vzdržuje in redno posodablja seznam nadzornih enot, ki jih je njena država članica določila za namene TRACES.

Člen 44

Seznam mejnih kontrolnih točk in kontrolnih točk

1.   Vsaka kontaktna točka mreže TRACES v TRACES vzdržuje in redno posodablja seznam mejnih kontrolnih točk in kontrolnih točk, ki jih je njena država članica določila v skladu s členom 59(1) oziroma členom 53(2) Uredbe (EU) 2017/625 za izvajanje uradnega nadzora v zvezi z eno ali več kategorijami živali in blaga iz člena 47(1) navedene uredbe.

2.   Kontaktna točka iz odstavka 1 tega člena v TRACES vnese informacije o vsaki mejni kontrolni točki in kontrolni točki, ki se določi, pri čemer uporabi:

(a)

obliko, določeno v Prilogi I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/1014 (35) za predložitev informacij iz člena 60(1) Uredbe (EU) 2017/625;

(b)

okrajšave in specifikacije iz Priloge II k navedeni izvedbeni uredbi.

Člen 45

Seznam obratov

1.   Vsaka kontaktna točka mreže TRACES v TRACES vzdržuje in redno posodablja sezname naslednjih obratov:

(a)

obratov živilske dejavnosti, ki jih je njena država članica odobrila v skladu s členom 6(3) Uredbe (ES) št. 852/2004;

(b)

obratov, objektov in nosilcev dejavnosti, ki ravnajo z živalskimi stranskimi proizvodi ali pridobljenimi proizvodi in jih je njena država članica odobrila ali registrirala v skladu s členom 47 Uredbe (ES) št. 1069/2009.

2.   Kontaktna točka iz odstavka 1 v TRACES vnese informacije o vsakem obratu iz navedenega odstavka, pri čemer uporabi tehnične specifikacije za obliko seznamov obratov, ki jih zagotovi Komisija.

3.   Komisija državam članicam pomaga pri objavljanju seznamov iz odstavka 1 na njeni spletni strani ali v TRACES.

Člen 46

Izredni ukrepi za TRACES in nacionalne sisteme držav članic v primeru nenačrtovane ali načrtovane nerazpoložljivosti

1.   Kontaktne točke mreže TRACES na spletu vzdržujejo javni repozitorij s predlogami vseh dokumentov, ki se lahko uporabijo v TRACES ali nacionalnem sistemu države članice v skladu s to uredbo, v obliki, ki jo je mogoče urejati.

2.   Kadar nacionalni sistem države članice, TRACES ali ena od njunih funkcij ni na voljo več kot eno uro, lahko njuni uporabniki za beleženje in izmenjavo informacij uporabijo predlogo, ki jo je mogoče urejati, iz odstavka 1 v natisnjeni ali elektronski obliki.

3.   Ko so sistemi ali funkcije iz odstavka 2 spet na voljo, uporabniki informacije, zabeležene v skladu z odstavkom 2, uporabijo za elektronsko pripravo dokumentov, ki se zahtevajo na podlagi te uredbe.

4.   Kadar TRACES, nacionalni sistem države članice ali ena od njunih funkcij ni na voljo, lahko države članice vse potrebne dokumente začasno pripravljajo in elektronsko izmenjujejo v sistemu, ki je na voljo, obveznosti v zvezi s funkcijami TRACES pa se ne uporabljajo. Komisija in lastniki nacionalnih sistemov vse navedene dokumente priložnostno hkrati izmenjajo takoj, ko je zadevni sistem ali funkcija spet na voljo.

5.   Dokumenti, pripravljeni v skladu z odstavkoma 2 in 4, vsebujejo navedbo „pripravljeno v času izrednih ukrepov“.

6.   Komisija dva tedna pred vsako načrtovano nerazpoložljivostjo uporabnike prek TRACES obvesti o nerazpoložljivosti, njenem trajanju in razlogu zanjo.

Poglavje 4

Končne določbe

Člen 47

Razveljavitve

1.   Direktiva 94/3/ES, odločbe 92/486/EGS, 2003/24/ES, 2003/623/ES, 2004/292/ES, 2004/675/ES in 2005/123/ES, uredba (EU) št. 16/2011 ter izvedbeni sklepi 2014/917/EU, (EU) 2015/1918 in (EU) 2018/1553 se razveljavijo z učinkom od 14. decembra 2019.

2.   Sklicevanja na navedene razveljavljene akte se razumejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge III.

Člen 48

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. decembra 2019, razen oddelka 2 poglavja 3, ki se uporablja od 21. aprila 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. septembra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(3)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(4)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(5)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(6)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L 35, 8.2.2005, str. 1).

(7)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(8)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

(9)  Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

(10)  Uredba Komisije (EU) št. 16/2011 z dne 10. januarja 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem hitrega obveščanja za živila in krmo (UL L 6, 11.1.2011, str. 7).

(11)  Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(12)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1918 z dne 22. oktobra 2015 o vzpostavitvi sistema upravne pomoči in sodelovanja v skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 280, 24.10.2015, str. 31).

(13)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3486_en.htm.

(14)  Sistem je bil prvotno vzpostavljen z Direktivo Sveta 77/93/EGS z dne 21. decembra 1976 o zaščitnih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v države članice (UL L 26, 31.1.1977, str. 20). Navedena direktiva je bila razveljavljena z Direktivo Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169, 10.7.2000, str. 1), ki je bila razveljavljena z Uredbo (EU) 2016/2031 z učinkom od 14. decembra 2019.

(15)  Direktiva Komisije 94/3/ES z dne 21. januarja 1994 o postopku za obveščanje o zadržanju pošiljke ali škodljivega organizma, ki predstavlja neposredno fitosanitarno nevarnost, iz tretjih držav (UL L 32, 5.2.1994, str. 37).

(16)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/917/EU z dne 15. decembra 2014 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Direktive Sveta 2000/29/ES glede uradnega obveščanja o navzočnosti škodljivih organizmov in ukrepih, ki jih sprejmejo ali nameravajo sprejeti države članice (UL L 360, 17.12.2014, str. 59).

(17)  Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

(18)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1506 z dne 8. septembra 2015 o določitvi specifikacij v zvezi s formati naprednih elektronskih podpisov in naprednih elektronskih žigov, ki jih priznajo organi javnega sektorja v skladu s členoma 27(5) in 37(5) Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (UL L 235, 9.9.2015, str. 37).

(19)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1553 z dne 15. oktobra 2018 o pogojih za priznavanje elektronskih fitosanitarnih spričeval, ki jih izdajo nacionalne organizacije za varstvo rastlin tretjih držav (UL L 260, 17.10.2018, str. 22).

(20)  Uredba Komisije (ES) št. 136/2004 z dne 22. januarja 2004 o postopkih za veterinarske preglede proizvodov, uvoženih iz tretjih držav, na mejnih kontrolnih točkah Skupnosti (UL L 21, 28.1.2004, str. 11).

(21)  Uredba Komisije (ES) št. 282/2004 z dne 18. februarja 2004 o uvedbi dokumenta za deklariranje in veterinarske preglede živali iz tretjih držav, ki vstopajo v Skupnost (UL L 49, 19.2.2004, str. 11).

(22)  Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES (UL L 194, 25.7.2009, str. 11).

(23)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/66 z dne 16. januarja 2019 o pravilih glede enotnih praktičnih ureditev za izvajanje uradnega nadzora rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, da se preveri skladnost s pravili Unije o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ki se uporabljajo za navedeno blago (UL L 15, 17.1.2019, str. 1).

(24)  Odločba št. 70/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o brezpapirnem okolju za carino in trgovino (UL L 23, 26.1.2008, str. 21).

(25)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1).

(26)  Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (UL L 300, 14.11.2009, str. 1).

(27)  Odločba Komisije 92/486/EGS z dne 25. septembra 1992 o načinu sodelovanja med strežniškim centrom Animo in državami članicami (UL L 291, 7.10.1992, str. 20).

(28)  Odločba Komisije 2003/24/ES z dne 30. decembra 2002 o razvoju celovitega računalniškega veterinarskega sistema (UL L 8, 14.1.2003, str. 44).

(29)  Odločba Komisije 2003/623/ES z dne 19. avgusta 2003 o razvoju celovitega računalniškega veterinarskega sistema Traces (UL L 216, 28.8.2003, str. 58).

(30)  Odločba Komisije 2004/292/ES z dne 30. marca 2004 o uvedbi sistema Traces in spremembah Odločbe 92/486/EGS (UL L 94, 31.3.2004, str. 63).

(31)  Odločba Komisije 2004/675/ES z dne 29. septembra 2004 o vzpostavitvi logistične podpore za sistem TRACES (UL L 309, 6.10.2004, str. 26).

(32)  Odločba Komisije 2005/123/ES z dne 9. februarja 2005 o spremembi Odločbe 2004/292/ES o uvedbi sistema TRACES in spremembi Odločbe 92/486/EGS (UL L 39, 11.2.2005, str. 53).

(33)  Direktiva Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Unije z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (UL L 224, 18.8.1990, str. 29).

(34)  Odločba Sveta 92/438/EGS z dne 13. julija 1992 o uvajanju računalniške tehnologije v veterinarske uvozne postopke (projekt Shift), spremembi direktiv 90/675/EGS, 91/496/EGS, 91/628/EGS in Odločbe 90/424/EGS ter o razveljavitvi Odločbe 88/192/EGS (UL L 243, 25.8.1992, str. 27).

(35)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1014 z dne 12. junija 2019 o določitvi podrobnih pravil glede minimalnih zahtev za mejne kontrolne točke, vključno s kontrolnimi središči, ter za obliko, kategorije in okrajšave, ki se uporabljajo pri oblikovanju seznama mejnih kontrolnih točk in kontrolnih točk (UL L 165, 21.6.2019, str. 10).


PRILOGA I

Vsebina obvestil iz člena 32

1.   

Splošne informacije

1.1

Naslov – navedite znanstveno ime zadevnega škodljivega organizma iz točk (a) in (b) prvega odstavka člena 11, člena 29(1), člena 30(1) in člena 33(1) Uredbe (EU) 2016/2031, lokacijo ter informacije o tem, ali gre za prvo navzočnost ali ne. Kot znanstveno ime se mora navesti eno od naslednjega:

(1)

znanstveno ime škodljivega organizma, vključno s patovarjem, kot je ustrezno, ali

(2)

če se točka (1) ne uporablja, znanstveno ime, ki ga odobri mednarodna organizacija, vključno s patovarjem, in ime navedene organizacije, ali

(3)

če se ne uporablja niti točka (1) niti točka (2), znanstveno ime iz najzanesljivejšega vira informacij, pri čemer navedite sklic na navedeni vir.

Predložite lahko tudi pojasnila.

1.2

Povzetek – povzetek informacij iz točk 3 do 7.

1.3

Navedite eno od naslednjih možnosti:

(1)

delno obvestilo v skladu s členom 32(1) in (2);

(2)

obvestilo v skladu s členom 32(3);

(3)

posodobitev obvestila v skladu s členom 32(4);

(4)

obvestilo o zaključku ukrepov in razlogih za zaključek.

2.   

Enotni organ in odgovorne osebe

2.1

Ime enotnega organa, ki pošlje obvestilo – napišite „Obvestilo pošilja“ ter navedite ime enotnega organa in njegovo državo članico.

2.2

Uradna kontaktna oseba pri enotnem organu – navedite ime, telefonsko številko in elektronski naslov osebe, ki jo je enotni organ imenoval za uradno kontaktno osebo za obvestilo. Kadar je imenovanih več oseb, navedite razloge.

3.   

Lokacija navzočnosti škodljivega organizma

3.1

Čim natančneje opredelite lokacijo navzočnosti škodljivega organizma, pri čemer navedite vsaj sklic na upravno območje (npr. občino, mesto, pokrajino).

3.2

Priložite vsaj en zemljevid zadevne lokacije.

4.   

Razlogi za obvestilo, status škodljivega organizma na zadevnem območju in v zadevni državi članici

4.1

Navedite eno od naslednjih možnosti:

(1)

prva potrjena ali domnevna navzočnost škodljivega organizma na ozemlju zadevne države članice;

(2)

potrjena ali domnevna navzočnost škodljivega organizma v delu ozemlja zadevne države članice, v katerem njegova navzočnost prej ni bila znana. (Kadar je to ustrezno, navedite, da je škodljivi organizem navzoč v delu ozemlja, v katerem je bil v preteklosti že navzoč, vendar je bil nato izkoreninjen.)

4.2

Status škodljivega organizma na območju (1), na katerem je bila ugotovljena navzočnost škodljivega organizma, po uradni potrditvi – skupaj s pojasnilom navedite eno ali več naslednjih možnosti:

(1)

navzoč v vseh delih območja;

(2)

navzoč zgolj v določenih delih območja;

(3)

navzoč v določenih delih območja, kjer se gostiteljske rastline ne gojijo;

(4)

navzoč: poteka izkoreninjenje;

(5)

navzoč: zadržan;

(6)

navzoč: nizka prevalenca;

(7)

ni navzoč: ugotovljena je bila navzočnost škodljivega organizma, vendar je bil škodljivi organizem izkoreninjen;

(8)

ni navzoč: ugotovljena je bila navzočnost škodljivega organizma, vendar škodljivi organizem ni več navzoč iz razlogov, ki ne zajemajo izkoreninjenja;

(9)

začasno navzoč (ugotovljena je bila navzočnost škodljivega organizma, vendar ni pričakovati, da se bo ustalil): ukrepi niso potrebni;

(10)

začasno navzoč: ukrepi so potrebni, poteka spremljanje;

(11)

začasno navzoč: ukrepi so potrebni, poteka izkoreninjenje;

(12)

drugo.

4.3

Status škodljivega organizma v zadevni državi članici pred uradno potrditvijo njegove navzočnosti ali njegovo domnevno navzočnostjo – skupaj s pojasnilom navedite eno ali več naslednjih možnosti:

(1)

navzoč v vseh delih države članice;

(2)

navzoč zgolj v nekaterih delih države članice;

(3)

navzoč v določenih delih države članice, kjer se gostiteljske rastline ne gojijo;

(4)

navzoč: sezonsko;

(5)

navzoč: poteka izkoreninjenje;

(6)

navzoč: zadržan (če izkoreninjenje ni možno);

(7)

navzoč: nizka prevalenca;

(8)

ni navzoč: ni evidenc škodljivega organizma;

(9)

ni navzoč: škodljivi organizem izkoreninjen;

(10)

ni navzoč: škodljivi organizem ni več navzoč iz razlogov, ki ne zajemajo izkoreninjenja;

(11)

ni navzoč: evidence škodljivega organizma niso veljavne;

(12)

ni navzoč: evidence škodljivega organizma niso zanesljive;

(13)

ni navzoč: zgolj prestrežen;

(14)

začasno navzoč: ukrepi niso potrebni;

(15)

začasno navzoč: ukrepi so potrebni, poteka spremljanje;

(16)

začasno navzoč: ukrepi so potrebni, poteka izkoreninjenje;

(17)

drugo.

4.4

Status škodljivega organizma v zadevni državi članici po uradni potrditvi njegove navzočnosti – skupaj s pojasnilom navedite eno ali več naslednjih možnosti:

(1)

navzoč v vseh delih države članice;

(2)

navzoč zgolj v nekaterih delih države članice;

(3)

navzoč v določenih delih države članice, kjer se gostiteljske rastline ne gojijo;

(4)

navzoč: sezonsko;

(5)

navzoč: poteka izkoreninjenje;

(6)

navzoč: zadržan (če izkoreninjenje ni možno);

(7)

navzoč: nizka prevalenca;

(8)

ni navzoč: škodljivi organizem izkoreninjen;

(9)

ni navzoč: škodljivi organizem ni več navzoč iz razlogov, ki ne zajemajo izkoreninjenja;

(10)

ni navzoč: evidence škodljivega organizma niso veljavne;

(11)

ni navzoč: evidence škodljivega organizma niso zanesljive;

(12)

ni navzoč: zgolj prestrežen;

(13)

začasno navzoč: ukrepi niso potrebni;

(14)

začasno navzoč: ukrepi so potrebni, poteka spremljanje;

(15)

začasno navzoč: ukrepi so potrebni, poteka izkoreninjenje;

(16)

drugo.

5.   

Ugotavljanje, vzorčenje, testiranje in potrditev škodljivega organizma

5.1

Kako je bila ugotovljena navzočnost škodljivega organizma ali zakaj obstaja sum o njegovi navzočnosti – navedite eno od naslednjih možnosti:

(1)

uradna raziskava o škodljivem organizmu;

(2)

raziskava o obstoječem ali izkoreninjenem izbruhu škodljivega organizma;

(3)

fitosanitarni inšpekcijski pregledi katere koli vrste;

(4)

sledenje predhodnih in naknadnih inšpekcijskih pregledov, povezanih s specifično navzočnostjo zadevnega škodljivega organizma;

(5)

uradni inšpekcijski pregled za namene, ki niso fitosanitarni;

(6)

informacije, ki jih predložijo poklicni izvajalci dejavnosti, laboratoriji ali drugi subjekti;

(7)

znanstvene informacije;

(8)

drugo.

Lahko vključite dodatne pripombe v obliki prostega besedila ali priloženih dokumentov.

Če navedete možnost (8), podrobneje pojasnite.

Za inšpekcijske preglede navedite datume, opišite metodo (vključno s podrobnostmi o vizualnih ali drugih pregledih), na kratko opišite kraj inšpekcijskega pregleda in ugotovitve ter predložite slike.

Če navedete možnost (3) ali (4), navedite datume inšpekcijskih pregledov in opišite metodo (vključno s podrobnostmi o vizualnih ali drugih pregledih). Lahko tudi na kratko opišete kraj inšpekcijskega pregleda in ugotovitve ter predložite slike.

5.2

Datum ugotovitve – navedite datum, na katerega je pristojni uradni organ ugotovil navzočnost škodljivega organizma, začel sumiti nanjo ali je bil o njej prvič obveščen. Če je navzočnost škodljivega organizma ugotovila oseba, ki ni pristojni uradni organ, navedite datum ugotovitve in datum, na katerega je navedena oseba o ugotovitvi obvestila pristojni uradni organ.

5.3

Vzorčenje za laboratorijsko analizo – kadar je to ustrezno, predložite informacije o postopku vzorčenja za laboratorijsko analizo, vključno z datumom, metodo in velikostjo vzorca. Lahko priložite tudi slike.

5.4

Laboratorij – kadar je to ustrezno, navedite imena in naslove laboratorijev, ki so sodelovali pri identifikaciji škodljivega organizma.

5.5

Diagnostična metoda – navedite eno od naslednjih možnosti:

(1)

v skladu s strokovno pregledanim protokolom – (navedite jasen sklic na protokol in, kadar je to ustrezno, morebitna odstopanja od njega);

(2)

drugo (navedite metodo).

5.6

Datum uradne potrditve identitete škodljivega organizma.

6.   

Informacije o napadenem območju ter resnosti in viru izbruha

6.1

Velikost in razmejitev napadenega območja – navedite eno ali več naslednjih možnosti (lahko navedete približne podatke, vendar v tem primeru pojasnite, zakaj ni mogoče navesti natančnih podatkov):

(1)

velikost napadenega območja (v m2, ha, km2);

(2)

število napadenih rastlin (v kosih);

(3)

količina napadenih rastlinskih proizvodov (v tonah, m3);

(4)

glavne koordinate GPS ali drug natančen opis (npr. Eurostatove teritorialne enote (NUTS), geografske oznake (Geocodes), posnetki iz zraka), ki razmejujejo območje.

6.2

Značilnosti napadenega območja in njegove okolice – navedite eno ali več naslednjih možnosti:

(1)

na prostem – pridelovalna površina:

(1.1)

polje (orno polje, pašnik);

(1.2)

sadovnjak/vinograd;

(1.3)

drevesnica;

(1.4)

gozd;

(2)

na prostem – drugo:

(2.1)

zasebni vrt;

(2.2)

javna lokacija;

(2.3)

ohranitveno območje;

(2.4)

divje rastline na območjih, ki niso ohranitvena območja;

(2.5)

drugo (navedite);

(3)

fizično zaprti pogoji:

(3.1)

rastlinjak;

(3.2)

drugi zaprti prostori;

(3.3)

zasebna lokacija, ki ni rastlinjak;

(3.4)

javna lokacija, ki ni rastlinjak;

(3.5)

drugo (navedite).

Za vsako od možnosti navedite, ali je napadena ena ali več naslednjih kategorij:

rastline za saditev;

druge rastline;

rastlinski proizvodi ali

drugi predmeti.

6.3

Gostiteljske rastline na napadenem območju in v njegovi okolici – navedite znanstvena imena gostiteljskih rastlin na navedenem območju v skladu s točko 6.4. Lahko vključite tudi dodatne informacije o gostoti gostiteljskih rastlin, vključno s postopki gojenja in posebnimi značilnostmi habitatov, ali o dovzetnih rastlinskih proizvodih, ki se proizvajajo na zadevnem območju.

6.4

Napadene rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti – navedite znanstvena imena napadenih gostiteljskih rastlin. Lahko navedete sorto, za rastlinske proizvode pa vrsto blaga, kot je ustrezno.

6.5

Vektorji, prisotni na območju – kadar je to ustrezno, navedite eno od naslednjega:

(1)

znanstveno ime vektorjev (vsaj njihov rod) ali

(2)

če se točka (1) ne uporablja, znanstveno ime, ki ga odobri mednarodna organizacija, in ime navedene organizacije, ali

(3)

če se ne uporablja niti točka (1) niti točka (2), znanstveno ime iz najzanesljivejšega vira informacij, pri čemer navedite sklic na navedeni vir. Lahko vključite tudi dodatne informacije o gostoti vektorjev ali značilnostih rastlin, ki so pomembne za vektorje.

6.6

Resnost izbruha – opišite trenutni obseg napadenosti, simptome in škodo. Kadar je to ustrezno, vključite napovedi, takoj ko so na voljo.

6.7

Vir izbruha – navedite potrjeno pot škodljivega organizma na območje ali domnevno pot, če še ni potrjena, kot je ustrezno. Lahko navedete tudi dodatne informacije v zvezi s potrjenim ali potencialnim izvorom škodljivega organizma.

7.   

Uradni fitosanitarni ukrepi

7.1

Sprejetje uradnih fitosanitarnih ukrepov – navedite eno od naslednjih možnosti skupaj s pojasnili:

(1)

sprejeti so bili uradni fitosanitarni ukrepi v obliki kemijskega, biološkega ali fizičnega tretiranja;

(2)

sprejeti so bili uradni fitosanitarni ukrepi, ki niso ukrepi v obliki kemijskega, biološkega ali fizičnega tretiranja;

(3)

uradni fitosanitarni ukrepi bodo sprejeti;

(4)

o uradnih fitosanitarnih ukrepih se še odloča;

(5)

brez uradnih fitosanitarnih ukrepov (pojasnite, zakaj).

Če je bilo vzpostavljeno razmejeno območje, pri možnostih (1), (2) in (3) navedite, ali so bili/bodo uradni ukrepi sprejeti na tem območju ali zunaj njega.

7.2

Datum sprejetja uradnih fitosanitarnih ukrepov (navedite pričakovano trajanje morebitnih začasnih ukrepov).

7.3

Določitev območja, na katerem se izvajajo uradni fitosanitarni ukrepi – navedite metodo, uporabljeno za določitev območja, na katerem se izvajajo uradni fitosanitarni ukrepi. Predložite rezultate opravljenih raziskav.

7.4

Cilj uradnih fitosanitarnih ukrepov – navedite eno od naslednjih možnosti:

(1)

izkoreninjenje;

(2)

zadržanje (če izkoreninjenje ni možno);

7.5   

Ukrepi, ki vplivajo na pretok blaga – navedite eno od naslednjih možnosti:

(1)

ukrepi vplivajo na uvoz blaga v Unijo ali pretok blaga v Uniji (opišite ukrepe);

(2)

ukrepi ne vplivajo na uvoz blaga v Unijo ali pretok blaga v Uniji.

7.6

Posebne raziskave – če se v okviru uradnih fitosanitarnih ukrepov opravijo raziskave, opišite njihovo metodologijo, trajanje in obseg.

8.   

Ocena tveganja zaradi škodljivega organizma

Navedite eno od naslednjih možnosti:

(1)

ocena tveganja zaradi škodljivega organizma se ne zahteva (za škodljive organizme iz točk (a) in (b) prvega odstavka člena 11 Uredbe (EU) 2016/2031 ali škodljive organizme, za katere se uporabljajo ukrepi iz drugega pododstavka člena 30(1) navedene uredbe);

(2)

ocena tveganja zaradi škodljivega organizma ali predhodna ocena tveganja zaradi škodljivega organizma je v pripravi;

(3)

predhodna ocena tveganja zaradi škodljivega organizma obstaja – navedite glavne ugotovitve in priložite predhodno oceno tveganja zaradi škodljivega organizma ali navedite, kje jo je mogoče najti;

(4)

ocena tveganja zaradi škodljivega organizma obstaja – navedite glavne ugotovitve in priložite oceno tveganja zaradi škodljivega organizma ali navedite, kje jo je mogoče najti.

9.   

Navedite povezave na ustrezna spletišča in druge vire informacij.

10.   

Navedite, ali je treba nekatere ali vse informacije iz točk 1.1, 1.3, 3.1, 4.1 do 4.4, 5.1 do 5.6, 6.1 do 6.7, 7.1 do 7.6 in 8 posredovati Evropski in sredozemski organizaciji za varstvo rastlin.


(1)  V skladu s konceptom, določenim v mednarodnem standardu za fitosanitarne ukrepe, ISPM 8 (1998): Determination of pest status in an area (Določanje statusa škodljivega organizma na območju). Rim, IPPC, FAO (https://www.ippc.int/sites/default/files/documents//1323945129_ISPM_08_1998_En_2011-11-29_Refor.pdf).


PRILOGA II

Skupni zdravstveni vstopni dokumenti (SZVD)

DEL 1

Rubrike SZVD in pojasnila

Splošno

Navedbe iz dela 1 sestavljajo podatkovne slovarje za elektronsko različico SZVD.

Razen kadar je drugače navedeno ali določeno v zakonodaji Unije, se vse navedbe ali rubrike nanašajo na vzorce SZVD iz dela 2.

Papirnate kopije elektronskega SZVD morajo imeti navedeno edinstveno optično strojno berljivo oznako s povezavo do elektronske različice.

Izbrati morate eno od rubrik od I.20 do I.26 in od II.9 do II.16; pri vsaki rubriki izberite eno možnost.

Kadar vam rubrika omogoča, da izberete eno ali več možnosti, bodo v elektronski različici SZVD prikazane samo možnosti, ki ste jih izbrali.

Kadar rubrika ni obvezna, se bo njena vsebina prikazala kot prečrtano besedilo.

Vrstni red rubrik v vzorcih SZVD iz dela 2 ter njihova velikost in oblika so le okvirni.

Kadar se zahteva žig, mu je v elektronski različici enakovreden elektronski žig.

Države članice pri obdelavi osebnih podatkov, vključenih v SZVD, ravnajo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo (EU) 2016/680, Komisija pa v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

DEL I – OPIS POŠILJKE

Rubrika

Opis

I.1

Pošiljatelj/izvoznik

 

Navedite ime, naslov, državo in oznako države ISO (1) fizične ali pravne osebe, ki odpremlja pošiljko. Ta oseba ima sedež v tretji državi, razen v nekaterih primerih, določenih v pravu Unije, v katerih ima lahko sedež v državi članici.

I.2

Referenca SZVD

 

To je edinstvena črkovno-številčna koda, dodeljena v IMSOC (ponovljeno v rubrikah II.2 in III.2).

I.3

Lokalna referenca

 

Navedite edinstveno črkovno-številčno kodo, ki jo je dodelil pristojni organ.

I.4

Mejna kontrolna točka/kontrolna točka/nadzorna enota

 

Izberite ime mejne kontrolne točke (MKT) ali kontrolne točke, kot je ustrezno.

Kadar je to ustrezno, navedite lokacijo inšpekcijskega pregleda.

V primeru nadaljnjega SZVD-P za neskladno pošiljko navedite ime nadzorne enote, pristojne za nadzor proste cone ali posebej odobrenega carinskega skladišča.

I.5

Koda mejne kontrolne točke/kontrolne točke/nadzorne enote

 

To je edinstvena črkovno-številčna koda, ki je MKT, kontrolni točki ali nadzorni enoti dodeljena v IMSOC.

I.6

Prejemnik/uvoznik

 

Navedite ime, naslov, državo in oznako države ISO fizične ali pravne osebe, ki ji je pošiljka namenjena in ki je navedena v npr. uradnih spričevalih, uradnih potrdilih ali drugih dokumentih, vključno s trgovinskimi dokumenti, izdanimi v tretji državi. Če je ta oseba enaka osebi, navedeni v rubriki I.8, IMSOC to rubriko samodejno izpolni na podlagi informacij iz navedene rubrike.

V primeru prenosa ali tranzita ta rubrika ni obvezna.

I.7

Namembni kraj

 

Navedite ime, naslov, državo in oznako države ISO kraja, kamor se pošiljka dostavi za končno raztovarjanje. Če je ta naslov enak naslovu, navedenem v rubriki I.6, IMSOC to rubriko samodejno izpolni na podlagi informacij iz navedene rubrike.

Ta kraj mora biti v državi članici, tudi v primeru tranzita, kakor je določen v členu 3(44) Uredbe (EU) 2017/625, s skladiščenjem blaga. V primeru tranzita brez skladiščenja blaga se namembna tretja država navede v rubriki I.22.

Kadar je to ustrezno, navedite tudi registracijsko številko ali številko odobritve namembnega obrata.

Za pošiljke, ki se na MKT razdelijo, v prvem SZVD kot namembni kraj navedite MKT. V nadaljnjih SZVD navedite namembni kraj vsakega dela razdeljene pošiljke.

Za pošiljke, ki se prepeljejo na kontrolno točko, kot namembni kraj navedite kontrolno točko. IMSOC lahko to rubriko izpolni samodejno, na podlagi informacij, navedenih v rubriki I.20.

Kadar se pošiljke premaknejo v objekt za nadaljnji prevoz, je treba namembni kraj navesti zgolj, če je drugačen od objekta za nadaljnji prevoz.

I.8

Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko

 

Navedite ime, naslov, državo in oznako države ISO fizične ali pravne osebe v državi članici, ki je odgovorna za pošiljko ob njeni predložitvi na MKT in ki pristojnim organom kot uvoznik ali v imenu uvoznika predloži potrebne deklaracije. Ta izvajalec dejavnosti je lahko enak izvajalcu dejavnosti, navedenem v rubriki I.6, in je enak izvajalcu dejavnosti, navedenem v rubriki I.35.

IMSOC lahko to rubriko izpolni samodejno.

V primeru nadaljnjega SZVD navedite ime in naslov osebe, ki je odgovorna za predložitev pošiljke za nadaljnji uradni nadzor na naslednjem kraju.

V primeru nadaljnjega SZVD-P za neskladne pošiljke navedite ime in naslov osebe, ki je odgovorna za postopke po skladiščenju.

I.9

Spremni dokumenti

 

Izberite vrsto zahtevanih spremnih dokumentov: npr. uradna spričevala, uradna potrdila, dovoljenja, deklaracije ali drugi dokumenti, vključno s trgovinskimi dokumenti.

Navedite edinstveno kodo spremnih dokumentov in državo izdaje. Navedba datuma izdaje ni obvezna. Če je bilo uradno spričevalo pripravljeno v IMSOC, navedite edinstveno črkovno-številčno kodo iz rubrike I.2a uradnega spričevala.

Reference trgovinskih dokumentov: navedite na primer številko letalskega tovornega lista, številko ladijske nakladnice ali komercialno številko vlaka ali cestnega prevoznega sredstva.

I.10

Predhodno obveščanje

 

Navedite predvideni datum in čas prihoda na vstopno točko, kjer se nahaja MKT.

SZVD-D / SZVD-PP

V primeru nadaljnjega SZVD za prevoz do kontrolne točke navedite predvideni datum in čas prihoda na kontrolno točko.

I.11

Država izvora

 

IMSOC lahko to rubriko izpolni samodejno, na podlagi informacij, navedenih v rubriki I.31.

SZVD-A

Navedite državo nastanitve v zahtevanem obdobju nastanitve iz spremnega uradnega spričevala.

Za registrirane konje, ki ponovno vstopajo v Unijo po začasnem izvozu, krajšem od 30, 60 ali 90 dni, za dirke, tekmovanja in kulturne dogodke v nekaterih tretjih državah, navedite državo, iz katere so bili nazadnje odpremljeni.

SZVD-P

Navedite državo, v kateri so bili proizvodi pridelani, proizvedeni ali pakirani (označeni z identifikacijsko oznako).

V primeru proizvodov, ki ponovno vstopajo v Unijo, kakor je navedeno v členu 77(1)(h) Uredbe (EU) 2017/625, ali ki ponovno vstopajo v Unijo po tranzitu čez tretje države (kakor je opredeljeno v členu 3(44)(b) navedene uredbe), navedite državo članico izvora.

SZVD-PP

Navedite države izvora, v katerih so bili rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti pridelani, proizvedeni, skladiščeni ali predelani, kakor je navedeno v fitosanitarnem spričevalu.

SZVD-D

Navedite državo, iz katere blago izvira ali v kateri se goji, pobira ali proizvaja.

I.12

Regija izvora

 

Če se za živali ali blago uporabljajo ukrepi regionalizacije v skladu s pravom Unije, navedite oznako odobrenih regij, območij ali kompartmentov. IMSOC lahko to rubriko izpolni samodejno, na podlagi informacij, navedenih v rubriki I.31.

SZVD-PP

Če je država izvora določena območja uradno razglasila za nenapadena z določenim škodljivim organizmom, navedite območje izvora rastline, rastlinskega proizvoda ali drugih predmetov.

I.13

Prevozno sredstvo

 

Izberite eno od naslednjih prevoznih sredstev za živali in blago, ki prihajajo na MKT, ter navedite njegovo identifikacijo:

letalo (navedite številko leta);

plovilo (navedite ime in številko plovila);

železniški vagon (navedite identifikacijo vlaka in številko vagona);

cestno prevozno sredstvo (navedite registrsko številko in, kadar je to ustrezno, registrsko številko priklopnika).

V primeru trajekta označite „Plovilo“ ter poleg imena trajekta, s katerim se načrtuje prevoz, navedite identifikacijo cestnih prevoznih sredstev, z njihovimi registrskimi številkami (in registrskimi številkami priklopnikov, kadar je to ustrezno).

SZVD-PP

Identifikacija prevoznega sredstva ni potrebna.

I.14

Država odpreme

 

SZVD-P / SZVD-PP / SZVD-D

Navedite državo, v kateri je bilo blago natovorjeno na končno prevozno sredstvo za odpremo v Unijo. V primerih, ko premik pred vstopom v Unijo vključuje več kot eno državo (tristranski premiki), je to lahko tretja država, v kateri je bilo izdano uradno spričevalo.

Ta rubrika se ne uporablja za SZVD-A.

I.15

Obrat izvora

 

Kadar to zahteva zakonodaja Unije, navedite ime, naslov, državo in oznako države ISO obratov izvora.

Kadar to zahteva zakonodaja Unije, navedite njihovo registracijsko številko ali številko odobritve.

IMSOC lahko to rubriko izpolni samodejno, na podlagi informacij, navedenih v rubriki I.31.

I.16

Pogoji prevoza

 

SZVD-P / SZVD-D

Kadar je to ustrezno, navedite kategorijo zahtevane temperature med prevozom (temperatura okolja, ohlajeno, zamrznjeno). Izbere se lahko samo ena kategorija.

Ta rubrika se ne uporablja za SZVD-A in SZVD-PP.

I.17

Številka zabojnika/številka zalivke

 

Kadar je to ustrezno, navedite številko zabojnika in številko zalivke (lahko jih je več).

Za uradno zalivko navedite številko uradne zalivke, kakor je navedena v uradnem spričevalu, in označite „uradna zalivka“ ali navedite morebitne druge zalivke, kot so navedene v spremnih dokumentih.

I.18

S spričevalom za

 

Izberite namen premika živali, predvideno uporabo blaga ali kategorijo, kot je navedeno v uradnem spričevalu (če se zahteva) ali trgovinskem dokumentu:

SZVD-A

vzreja/proizvodnja, pitanje, zaprti obrat, pes/mačka/beli dihur (ali v primeru, da se več kot pet psov/mačk/belih dihurjev premika za nekomercialne namene), okrasne vodne živali, zakol, karantena, registrirani enoprsti kopitarji, ponovna nasaditev (samo za živali iz akvakulture), potujoči cirkus/živalski šovi, razstave, obnova populacije oziroma staleža ali drugo.

SZVD-P

prehrana ljudi, krma, farmacevtska uporaba, tehnična uporaba, trgovinski vzorci, nadaljnja predelava ali drugo.

SZVD-D

prehrana ljudi, prehrana ljudi po nadaljnji obdelavi, krma, vzorci, razstavni predmeti ali drugo.

Ta rubrika se ne uporablja za SZVD-PP.

I.19

Skladnost blaga

 

Ta rubrika se uporablja samo za SZVD-P.

Označite „Skladno“, če je blago skladno s pravili iz točk (a) in (d) člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625.

Označite „Neskladno“, če blago:

ni skladno s pravili iz točke (a) člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625 in

je skladno s pravili iz točke (d) navedenega člena in

ni namenjeno dajanju na trg.

I.20

Za prenos/prevoz/nadaljnji prevoz do

 

SZVD-A (nadaljnji prevoz)

Navedite ime in oznako države ISO namembne tretje države, kadar živali ostanejo na istem plovilu ali letalu in so namenjene za neposredni prevoz v tretjo državo brez pristanka v drugem pristanišču ali na drugem letališču Unije.

Navedite ime naslednje MKT v Uniji, kamor se živali nadalje prepeljejo na istem plovilu ali letalu za nadaljnji uradni nadzor.

SZVD-P (prenos)

Navedite ime in oznako ISO namembne tretje države, kadar se proizvodi prenesejo na drugo plovilo ali letalo in so namenjeni za neposredni prevoz v tretjo državo brez pristanka v drugem pristanišču ali na drugem letališču Unije.

Navedite ime naslednje MKT v Uniji, kamor se proizvodi prenesejo za nadaljnji uradni nadzor.

SZVD-PP (prenos/prevoz)

Navedite ime naslednje MKT ali kontrolne točke v Uniji, kamor se blago prenese oziroma prepelje za nadaljnji uradni nadzor.

SZVD-D (prevoz)

Navedite ime kontrolne točke v Uniji, kamor se blago prepelje za nadaljnji uradni nadzor, če je pošiljka izbrana za identifikacijski in fizični pregled.

I.21

Za nadaljnji prevoz

 

SZVD-PP / SZVD-D

Navedite odobreni objekt za nadaljnji prevoz, kamor se pošiljka prepelje, ko je izbrana za identifikacijski in fizični pregled na MKT.

I.22

Za tranzit do

 

Navedite ime namembne tretje države in oznako države ISO.

Navedite ime MKT izstopa za neskladne pošiljke, ki prečkajo ozemlje Unije po cesti, železnici ali plovnih poteh (zunanji tranzit).

Ta rubrika se ne uporablja za SZVD-D.

I.23

Za notranji trg

 

Označite to okence, kadar so pošiljke namenjene dajanju na trg Unije.

I.24

Za neskladno blago

 

Ta rubrika se uporablja samo za SZVD-P.

Izberite vrsto namembnega kraja, kamor bo pošiljka dostavljena, in navedite registracijsko številko, kadar je to ustrezno: posebej odobreno carinsko skladišče, prosta cona ali plovilo (vključno z imenom in pristaniščem dostave).

I.25

Za ponovni vstop

 

SZVD-A

Označite okence v primeru ponovnega vstopa registriranih konjev v Unijo po začasnem izvozu, krajšem od 30, 60 ali 90 dni, za dirke, tekmovanja in kulturne dogodke v nekaterih tretjih državah.

Označite okence v primeru ponovnega vstopa živali, ki izvirajo iz Unije in se vanjo vrnejo, ker je tretja država zavrnila njihov vstop.

SZVD-P / SZVD-PP

Označite okence v primeru ponovnega vstopa blaga, ki izvira iz Unije in se vanjo vrne, ker je tretja država zavrnila njegov vstop.

Ta rubrika se ne uporablja za SZVD-D.

I.26

Za začasni sprejem

 

Ta rubrika se uporablja samo za SZVD-A in samo za registrirane konje.

Točka izstopa – navedite MKT izstopa.

Datum izstopa – navedite datum izstopa (ta mora biti prej kot 90 dni po sprejemu).

I.27

Prevozno sredstvo po MKT/skladiščenju

 

Ta rubrika se lahko izpolni po predhodnem obvestilu in je obvezna za:

živali, za katere se uporablja Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 (2) (SZVD-A);

blago, ki je predmet prenosa, neposrednega tranzita, spremljanja, ponovnega vstopa ali dostave na nadzorne namembne kraje, vključno z objektom za nadaljnji prevoz ali kontrolno točko, kadar se zahteva dodatni uradni nadzor (SZVD-P, SZVD-PP, SZVD-D);

neskladno blago v tranzitu (SZVD-P).

Izberite eno od naslednjih prevoznih sredstev: letalo, plovilo, železniški vagon ali cestno prevozno sredstvo (glej navodila za rubriko I.13).

SZVD-PP

Če je v rubriki I.17 navedena številka zabojnika, navedba prevoznega sredstva ni potrebna.

I.28

Prevoznik

 

Ta rubrika je obvezna samo za SZVD-A, kadar se uporablja rubrika I.27.

Navedite ime, naslov, državo in oznako države ISO fizične ali pravne osebe, odgovorne za prevoz.

Kadar je to ustrezno, navedite registracijsko številko ali številko odobritve.

I.29

Datum odhoda

 

Ta rubrika je obvezna samo za SZVD-A, kadar se uporablja rubrika I.27.

Navedite predvideni datum in čas odhoda z MKT.

I.30

Dnevnik vožnje

 

Ta rubrika se uporablja samo za SZVD-A in se nanaša na zahteve iz Uredbe (ES) št. 1/2005.

I.31

Opis pošiljke

 

Izpolnite na podlagi npr. uradnih spričeval, uradnih potrdil, deklaracij ali drugih dokumentov, vključno s trgovinskimi dokumenti, da se zagotovi zadosten opis blaga in omogoči njegova identifikacija ter izračun pristojbin; navedite npr. oznako in naslov iz kombinirane nomenklature (KN), oznako TARIC, oznako EPPO, vrsto (taksonomske informacije), neto težo (v kg).

Navedite število slamic semena, jajčnih celic in zarodkov.

Navedite, kakor se zahteva, naravo in število pakiranj, vrsto pakiranja (v skladu s standardi UN/CEFACT), številko serije, individualno identifikacijsko številko, številko potnega lista, vrsto proizvoda.

V primeru nadaljnjega SZVD navedite količino blaga iz prejšnjega SZVD.

SZVD-P

Označite „Končni potrošnik“, kadar so proizvodi pakirani za končne potrošnike.

I.32

Skupno število pakiranj

 

Navedite skupno število pakiranj v pošiljki, kadar je to ustrezno.

I.33

Skupna količina

 

SZVD-A

Navedite skupno število živali, kadar je to ustrezno.

SZVD-P

Navedite skupno število slamic semena, jajčnih celic in zarodkov, kadar je to ustrezno.

SZVD-PP / SZVD-D

Navedite število kosov ali prostornino, kadar je to ustrezno.

I.34

Skupna neto teža/skupna bruto teža (v kg)

 

To je skupna neto teža (tj. masa samih živali ali blaga, brez neposrednih zabojnikov ali kakršnega koli pakiranja), ki se v IMSOC samodejno izračuna na podlagi informacij, navedenih v rubriki I.31.

Navedite skupno bruto težo (tj. skupno maso živali ali blaga, neposrednih zabojnikov in celotnega pakiranja, vendar brez zabojnikov za prevoz in druge prevozne opreme). Te informacije se ne zahtevajo za SZVD-PP.

I.35

Deklaracija

 

Deklaracijo mora podpisati fizična oseba, odgovorna za pošiljko, in se lahko prilagodi glede na vrsto SZVD:

Podpisani izvajalec dejavnosti, odgovoren za zgoraj opisano pošiljko, potrjujem, da so po mojem najboljšem vedenju in prepričanju navedbe iz dela I tega dokumenta resnične in popolne, ter soglašam, da bom izpolnil zahteve iz Uredbe (EU) 2017/625 o uradnem nadzoru, vključno s plačilom uradnega nadzora, ponovne odpreme pošiljk, karantene ali izolacije živali ali stroškov evtanazije in odstranitve, če bo potrebno.

Podpis (podpisnik se s tem obvezuje, da bo sprejel pošiljke v tranzitu, ki jim bo zavrnjen vstop v tretjo državo).

DEL II – NADZOR

Rubrika

Opis

II.1

Prejšnji SZVD

 

To je edinstvena črkovno-številčna koda, ki je uporabljenemu SZVD dodeljena v IMSOC, preden se pošiljka razdeli ali pred prenosom (v primeru opravljenega uradnega nadzora), nadomestitvijo, preklicem ali prevozom do kontrolne točke.

II.2

Referenca SZVD

 

To je edinstvena črkovno-številčna koda, navedena v rubriki I.2.

II.3

Dokumentacijski pregled

 

Dokumentacijski pregledi vključujejo preverjanja skladnosti z nacionalnimi zahtevami za živali in blago, v zvezi s katerimi pravo Unije ne ureja vseh pogojev za vstop v Unijo.

II.4

Identifikacijski pregled

 

Označite „Da“ ali „Ne“, kot je ustrezno.

SZVD-A

Označite „Ne“, kadar živali nadaljujejo potovanje od ene MKT do druge po morju ali zraku na istem plovilu ali letalu in se uradni nadzor izvede na naslednji MKT.

SZVD-P

Označite „Ne“, kadar se blago prenaša od ene MKT do druge.

SZVD-PP

Označite „Ne“, kadar se blago prevaža do kontrolne točke ali prenaša od ene MKT do druge.

Označite „Ne“, kadar je potrebna manjša pogostost pregledov ali identifikacijski pregled ni potreben.

SZVD-D

Označite „Ne“, kadar se blago prevaža do kontrolne točke.

II.5

Fizični pregled

 

Označite „Da“ ali „Ne“, kot je ustrezno.

SZVD-A

To vključuje rezultate kliničnega pregleda ter smrtnost in obolevnost živali.

Označite „Ne“, kadar živali nadaljujejo potovanje od ene MKT do druge po morju ali zraku na istem plovilu ali letalu v skladu z ustreznim pravom Unije in se uradni nadzor izvede na naslednji MKT.

SZVD-P

Označite „Manjša pogostost pregledov“, kadar v skladu s pravili, ki se sprejmejo na podlagi člena 54(3) Uredbe (EU) 2017/625, pošiljka ni izbrana za fizični pregled, vendar se šteje, da je bila zadovoljivo pregledana le z dokumentacijskim in identifikacijskim pregledom.

Označite „Drugo“, kadar gre za ponovni vstop, spremljanje ali tranzitne postopke. To se nanaša tudi na živali in blago, ki se prenašajo od ene MKT do druge v skladu s pravili, ki se sprejmejo na podlagi člena 51(1)(b) Uredbe (EU) 2017/625.

SZVD-PP

Označite „Manjša pogostost pregledov“, kadar v skladu s pravili, ki se sprejmejo na podlagi člena 54(3) Uredbe (EU) 2017/625, pošiljka ni izbrana za identifikacijski in fizični pregled, vendar se šteje, da je bila zadovoljivo pregledana le z dokumentacijskim pregledom.

Označite „Drugo“, kadar gre za ponovni vstop, spremljanje ali tranzitne postopke. To se nanaša tudi na blago, ki se prenaša od ene MKT do druge v skladu s pravili, ki se sprejmejo na podlagi člena 51(1)(b) Uredbe (EU) 2017/625.

SZVD-D

Označite „Ne“, kadar se blago prevaža do kontrolne točke.

II.6

Laboratorijski testi

 

Označite „Da“, če je bil izveden test.

Test: izberite kategorijo snovi ali patogena, za katerega je bil izveden laboratorijski test:

označite „Naključno“, kadar se pošiljka ne zadrži na MKT do prejema rezultata testa. Ne označite te možnosti, kadar je pošiljka vzorčena za laboratorijske teste, opisane v drugih možnostih v tej rubriki;

označite „Sum“, kadar se sumi, da živali in blago niso v skladu s pravom Unije, ter se živali in blago zadržijo na MKT do prejema rezultata testa;

označite „Izredni ukrepi“, kadar se za živali in blago uporabljajo posebni izredni ukrepi ter se živali in blago zadržijo na MKT do prejema rezultata testa, razen če je odobren nadaljnji prevoz.

Rezultat testa:

označite „Čakanje“, kadar pošiljka lahko zapusti MKT pred prejemom rezultata testa;

označite „Zadovoljivo“ ali „Nezadovoljivo“, kadar je rezultat testa na voljo.

SZVD-P

Označite „Obvezno“, kadar se vzorčenje zahteva v skladu s pravom Unije in se pošiljka ne zadrži na MKT do prejema rezultata testa.

Označite „Okrepljen nadzor“, kadar se za živali in blago uporabljajo pravila o postopkih okrepljenega nadzora, ki se sprejmejo v skladu s členom 65(6) Uredbe (EU) 2017/625, ter se živali in blago zadržijo na MKT do prejema rezultata testa.

SZVD-PP

Označite „Vzorčenje za latentno okužbo“, kadar se vzorčenje zahteva v skladu s pravom Unije in se pošiljka ne zadrži na MKT do prejema rezultata testa.

SZVD-D

Označite „Začasno okrepljen nadzor“, kadar se za blago uporabljajo ukrepi, ki zajemajo začasno okrepljen nadzor (člen 47(2)(b) Uredbe (EU) 2017/625), in se blago zadrži na MKT do prejema rezultata testa, razen če je odobren nadaljnji prevoz.

II.7

Pregled glede dobrobiti živali

 

Ta rubrika se uporablja samo za SZVD-A.

Označite „Ne“, kadar se žive živali ne raztovorijo na MKT, navedeni v rubriki I.4, in ne prenesejo do druge MKT ter niso bile pregledane glede dobrobiti.

Označite „Zadovoljivo“ ali „Nezadovoljivo“, kadar so rezultati pregleda živali in pogojev prevoza na voljo.

II.8

Vpliv prevoza na živali

 

Ta rubrika se uporablja samo za SZVD-A.

Navedite, koliko živali je poginilo, koliko živali je neprimernih za potovanje ter število rojstev ali splavov (tj. koliko samic je skotilo ali splavilo med prevozom).

Pri pošiljkah z velikim številom živali (npr. enodnevni piščanci, ribe ali mehkužci) ocenite število mrtvih ali za potovanje neprimernih živali, kot je ustrezno.

II.9

Sprejemljivo za prenos/prevoz/nadaljnji prevoz do

 

Označite to okence, če je pošiljka sprejemljiva za prenos/prevoz/nadaljnji prevoz.

Prenos se ne uporablja za SZVD-A in SZVD-D.

II.10

Sprejemljivo za nadaljnji prevoz

 

SZVD-PP / SZVD-D

Označite to okence, če je pošiljka sprejemljiva za nadaljnji prevoz.

II.11

Sprejemljivo za tranzit

 

Označite to okence, če je pošiljka sprejemljiva za tranzit.

Ta rubrika se ne uporablja za SZVD-D.

II.12

Sprejemljivo za notranji trg

 

Označite to okence, kadar je uradni nadzor zadovoljiv, ne glede na to, ali se živali ali blago dajo v carinski postopek „sprostitev v prosti promet“ na meji ali pozneje v Uniji.

SZVD-A

Kadar je odobreno dajanje na trg živali pod posebnimi pogoji (kot so določeni v pravu Unije ali nacionalnem pravu), navedite nadzorni namembni kraj: klavnica, zaprti obrat, karantena ali lokalna uporaba.

SZVD-P

Označite uporabo proizvoda.

Za živalske stranske proizvode, ki jih je treba nadalje predelati, vendar se zanje ne uporabljajo pogoji za spremljanje prevoza, ki se sprejmejo na podlagi člena 77(2) Uredbe (EU) 2017/625, izpolnite rubriko II.18.

SZVD-D

Označite uporabo proizvoda: prehrana ljudi, krma ali drugo.

II.13

Sprejemljivo za spremljanje

 

Ta rubrika se uporablja samo za SZVD-A in SZVD-P ter se nanaša na pošiljko, ki se spremlja v skladu s pogoji, ki se sprejmejo na podlagi člena 77(2) Uredbe (EU) 2017/625.

II.14

Sprejemljivo za neskladno blago

 

Ta rubrika se uporablja samo za SZVD-P.

Izberite nadzorni namembni kraj: posebej odobreno carinsko skladišče, prosta cona ali plovilo.

II.15

Sprejemljivo za začasni sprejem

 

Ta rubrika se uporablja samo za SZVD-A in samo za registrirane konje.

Označite to okence za odobritev sprejema živali na ozemlje Unije do datuma v rubriki I.26.

II.16

Nesprejemljivo

 

To se nanaša na pošiljke, pri katerih rezultati uradnega nadzora niso zadovoljivi in je njihov vstop v Unijo zavrnjen. Navedite datum, do katerega je treba izvesti ukrep.

SZVD-A

Označite „Evtanazija“, kadar meso živali ne sme biti sproščeno za prehrano ljudi.

Označite „Ponovna odprema“, kadar se živali pošljejo nazaj.

Označite „Zakol“, kadar se meso živali lahko uporabi za prehrano ljudi, če se med pregledom izkaže za sprejemljivo.

Označite „Uničenje“, kadar so živali ob prihodu na MKT mrtve.

SZVD-P / SZVD-D

Označite uničenje, ponovno odpremo, posebno obdelavo ali uporabo za druge namene.

SZVD-PP

Označite ustrezno obdelavo, zavrnitev vstopa, uvedbo karantene, uničenje, ponovno odpremo, industrijsko predelavo ali drugo.

II.17

Razlog za zavrnitev

 

SZVD-A

Označite „Dokumentarni“ v primeru manjkajočega spričevala ali izvirnika spričevala, napačnega vzorca, lažnega spričevala, neveljavnih datumov, manjkajočega podpisa ali žiga, neveljavnega organa, manjkajočega laboratorijskega poročila, manjkajočih dodatnih jamstev ali neskladnosti z nacionalnimi zahtevami.

Označite „Izvor“ v primeru nepooblaščene države, nepooblaščenega območja ali neodobrenega obrata.

Označite „Identifikacijski“ v primeru neujemanja identifikacije ali dokumenta, neujemanja prevoznega sredstva, manjkajoče individualne identifikacije, neujemanja individualne identifikacijske številke ali neujemanja vrste.

Označite „Fizični“ v primeru prisotnosti živali s sumom, živali, ki so neprimerne za potovanje, ali mrtvih živali.

Označite „Laboratorijski“ v primeru nezadovoljivega rezultata testa.

Označite „Dobrobit živali“ v primeru neustreznega prevoznega sredstva.

Označite „IAS“ v primeru neskladnosti s pravili, ki se uporabljajo za invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo Unijo.

Označite „Drugo“, kadar ni ustrezen noben od zgoraj navedenih razlogov.

SZVD-P

Označite „Dokumentarni“ v primeru manjkajočega spričevala ali izvirnika spričevala, napačnega vzorca, lažnega spričevala, neveljavnih datumov, manjkajočega podpisa ali žiga, neveljavnega organa, manjkajočega laboratorijskega poročila ali manjkajoče dopolnilne deklaracije.

Označite „Izvor“ v primeru nepooblaščene države, nepooblaščene regije ali neodobrenega obrata.

Označite „Identifikacijski“ v primeru manjkajoče oznake, neujemanja oznake ali dokumenta, nepopolne oznake, neujemanja prevoznega sredstva, neujemanja številke uradne zalivke, neujemanja identifikacijske oznake ali neujemanja vrste.

Označite „Fizični“ v primeru pomanjkljive higiene, prekinitve hladilne verige, neustrezne temperature, nezadovoljivih rezultatov senzoričnega pregleda ali prisotnosti parazitov.

Označite „Laboratorijski“ v primeru kemične kontaminacije, mikrobiološke kontaminacije, ostankov veterinarskih zdravil, izpostavljenosti sevanju, neskladnih dodatkov ali gensko spremenjenih organizmov (GSO).

Označite „IAS“ v primeru invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo.

Označite „Drugo“, kadar ni ustrezen noben od zgoraj navedenih razlogov.

SZVD-PP

Označite „Dokumentarni“ v primeru manjkajočega ali neveljavnega spričevala ali rastlinskega potnega lista ali kakršnega koli drugega dokumenta, ki zagotavlja jamstva v skladu s pravom Unije.

Označite „Izvor“ v primeru neznane matične številke podjetja, kadar se ta zahteva.

Označite „Identifikacijski“ v primeru neujemanja z dokumenti, ki spremljajo pošiljko.

Označite „Fizični“ v primeru navzočnosti škodljivega organizma ali prepovedanih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov.

Označite „Drugo“, kadar prejemnik ni naveden v uradnem registru proizvajalcev/uvoznikov.

Označite „IAS“ v primeru invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo.

SZVD-D

Označite „Dokumentarni“ v primeru manjkajočega ali neveljavnega spričevala ali drugih zahtevanih spremnih dokumentov.

Označite „Identifikacijski“ v primeru neujemanja s spremnimi dokumenti.

Označite „Laboratorijski“ v primeru kemične kontaminacije ali mikrobiološke kontaminacije.

Označite „Fizični“ v primeru pomanjkljive higiene.

Označite „Drugo“, kadar ni ustrezen noben od zgoraj navedenih razlogov.

II.18

Podatki o nadzornih namembnih krajih

 

Navedite ime, naslov in registracijsko številko/številko odobritve vseh nadzornih namembnih krajev, omenjenih v rubrikah od II.9 do II.16.

SZVD-A

Pri obratih, za katere pristojni organ zahteva anonimnost, navedite samo dodeljeno registracijsko številko/številko odobritve.

SZVD-PP / SZVD-D

V primeru nadaljnjega prevoza navedite ime in naslov objekta za nadaljnji prevoz ter njegovo registracijsko številko, kadar je to ustrezno.

V primeru prevoza do kontrolne točke navedite kontaktne podatke in edinstveno črkovno-številčno kodo, ki je bila kontrolni točki dodeljena v IMSOC.

II.19

Pošiljka ponovno zapečatena

 

Navedite številko zalivke, nameščene po uradnem nadzoru na MKT ali po skladiščenju v posebej odobrenem carinskem skladišču ter v primerih, ko se v skladu s pravom Unije zahteva uradna zalivka.

II.20

Identifikacija MKT

 

Odtisnite uradni žig MKT ali kontrolne točke, kot je ustrezno.

V primeru nadaljnjega SZVD-P za neskladno pošiljko navedite ime nadzorne enote, pristojne za nadzor proste cone ali posebej odobrenega carinskega skladišča.

II.21

Uradnik za izdajo spričevala

 

Ta rubrika se nanaša na izjavo, ki jo podpiše uradnik za izdajo spričevala, pooblaščen za podpis SZVD:

Podpisani uradnik za izdajo spričevala potrjujem, da so bili pregledi pošiljke izvedeni v skladu z zahtevami Unije in po potrebi v skladu z nacionalnimi zahtevami namembne države članice.

II.22

Pristojbine za preglede

 

Ta rubrika se lahko uporabi za navedbo pristojbin za preglede.

II.23

Referenca carinskega dokumenta

 

Ta rubriko lahko carinski organ ali po sporočilu carinskega organa oseba, odgovorna za pošiljko, uporabi za vnos dodatnih relevantnih informacij (npr. referenčne številke dokumenta T1), kadar pošiljke za določeno obdobje ostanejo pod carinskim nadzorom.

II.24

Nadaljnji SZVD

 

Navedite črkovno-številčno kodo enega ali več SZVD, izdanih v primerih, ki se določijo v skladu s členom 51 in členom 53(1)(a) Uredbe (EU) 2017/625, ali po razdelitvi na MKT.


DEL III – NADALJNJE SPREMLJANJE

Rubrika

Opis

III.1

Prejšnji SZVD

To je edinstvena črkovno-številčna koda, navedena v rubriki II.1.

III.2

Referenca SZVD

To je edinstvena črkovno-številčna koda, navedena v rubriki I.2.

III.3

Nadaljnji SZVD

Navedite črkovno-številčno kodo enega ali več SZVD iz rubrike II.24.

III.4

Podatki o ponovni odpremi

Navedite uporabljeno prevozno sredstvo in njegovo identifikacijo, državo in oznako države ISO.

Navedite datum ponovne odpreme in ime MKT izstopa takoj, ko so te informacije znane. V primeru odločitve o zavrnitvi mora biti datum ponovne odpreme najpozneje 60 dni po datumu potrditve SZVD.

III.5

Izvajalec nadaljnjega spremljanja

Navedite organ, ki je pristojen za potrjevanje sprejema in skladnosti pošiljke, na katero se nanaša SZVD: MKT izstopa, MKT končnega namembnega kraja ali nadzorna enota.

SZVD-A

Navedite nadaljnje namembne kraje in/ali razloge za neskladnost ali spremembo statusa živali (npr. neustrezen namembni kraj, manjkajoče ali neveljavno spričevalo, neujemanje dokumentov, manjkajoča ali neustrezna identifikacija, nezadovoljivi rezultati testov, živali s sumom, mrtve živali, izgubljene živali ali sprememba v trajni vstop).

SZVD-P

Navedite nadaljnje namembne kraje in/ali razloge za neskladnost (npr. neustrezen namembni kraj, manjkajoče ali neveljavno spričevalo, neujemanje dokumentov, manjkajoča ali neustrezna identifikacija, nezadovoljivi rezultati nadzora, manjkajoča ali poškodovana številka uradne zalivke ali neujemanje številke uradne zalivke itd.).

SZVD-PP

V primeru blaga za nadaljnji prevoz ali prevoz do kontrolne točke označite „Da“ ali „Ne“, da navedete, ali je pošiljka prispela ali ne.

SZVD-D

V primeru blaga za nadaljnji prevoz ali prevoz do kontrolne točke označite „Da“ ali „Ne“, da navedete, ali je pošiljka prispela ali ne.

III.6

Uradnik za izdajo spričevala

To se nanaša na podpis uradnika pristojnega organa za izdajo spričevala v primeru ponovne odpreme in nadaljnjega spremljanja pošiljk.

DEL 2

Vzorci skupnih zdravstvenih vstopnih dokumentov (SZVD)

Oddelek A

SZVD-A

(za živali iz člena 47(1)(a) Uredbe (EU) 2017/625)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Oddelek B

SZVD-P

(za proizvode iz člena 47(1)(b) Uredbe (EU) 2017/625)

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Oddelek C

SZVD-PP

(za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz člena 47(1)(c) Uredbe (EU) 2017/625)

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Oddelek D

SZVD-D

(za krmo in živila neživalskega izvora iz člena 47(1)(d) Uredbe (EU) 2017/625)

Image 15

Image 16


(1)  Mednarodna standardna dvočrkovna oznaka države v skladu z mednarodnim standardom ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) št. 1255/97 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1).


RILOGA III

Korelacijska tabela iz člena 47(2)

1.

Direktiva 94/3/ES

Direktiva 94/3/ES

Ta uredba

Člen 1

člen 2(33)

člen 2(1) in (2)

člen 33(1)

Člen 3

člen 33(2)

Člen 4

Člen 5

člen 2(34)

Člen 6

točka 10 Priloge I

Člen 7

Člen 8

2.

Uredba (EU) št. 16/2011

Uredba (EU) št. 16/2011

Ta uredba

člen 1(1)

člen 2(2)

člen 1(2)

člen 2(3)

člen 1(3)

člen 2(4)

člen 1(4)

člen 2(15)

člen 1(5)

člen 2(16)

člen 1(5)(a)

člen 2(17)

člen 1(5)(b)

člen 2(18)

člen 1(6)

člen 2(20)

člen 1(7)

člen 2(22)

člen 1(8)

člen 2(23)

člen 1(9)

člen 2(1)

člen 14(1)

člen 2(2)

člen 4(2)

člen 2(3)

člen 4(3)

člen 2(4)

člen 14(2)

člen 2(5)

Člen 13

člen 2(6)

člen 14(3)

člen 3(1)

člen 17(1) in (2)

člen 3(2)

člen 17(3)

člen 3(3)

člen 17(4)

člen 4(1)

člen 18(1) in (2)

člen 4(2)

člen 18(3)

člen 5(1)

člen 20(1) in (2)

člen 5(2)

člen 20(3)

člen 6(1)

člen 22(1)

člen 6(2)

člen 22(2)

člen 6(3)

člen 22(3)

člen 6(4)

člen 22(4)

člen 6(5)

člen 22(5)

člen 7(1)

člen 15(1)

člen 7(2)

člen 15(2)

člen 7(3)

člen 15(3)

člen 7(4)

člen 15(4)

člen 7(5)

točke (a) do (f) prvega odstavka člena 8

točke (a) do (f) člena 24(1)

drugi odstavek člena 8

člen 9(1)

člen 25(1)(b)

člen 9(2)

člen 25(2) in (3)

člen 10(1) in (2)

člen 27(1)

 

 

člen 11(a)

člen 24(3)

člen 11(b)

člen 24(4)

Člen 12

3.

Izvedbeni sklep 2014/917/EU

Izvedbeni sklep 2014/917/EU

Ta uredba

člen 1(1) in (2)

člen 2(1) in (3)

člen 32(1)

člen 2(2) in (4)

člen 32(3)

 

 

člen 2(5)

člen 32(4)

Člen 3

Priloga

Priloga I

4.

Izvedbeni sklep (EU) 2015/1918

Izvedbeni sklep (EU) 2015/1918

Ta uredba

Člen 1

Člen 2

 

 

 

 

člen 3(1)

člen 3(2)

člen 3(3)

člen 3(4)

Člen 4

Člen 12

Člen 5

Člen 6

člen 26(1)

člen 7(a)

člen 8(1)

člen 7(b)

člen 8(2)

člen 7(c)

člen 7(d)

člen 15(1)

člen 8(1)

člen 15(1)

člen 8(2)(a)

člen 16(1)(a)

člen 8(2)(b)

člen 16(1)(b)

člen 8(2)(c)

člen 16(1)(c)

člen 8(2)(d)

člen 16(1)(d)

člen 8(2)(e)

člen 8(2)(f)

člen 8(2)(g)

člen 16(1)(f)

člen 9(1)

člen 10(1)

člen 9(2)

člen 10(1)

člen 10(2)

člen 10(2) in (3)

člen 11(1)

člen 10(4)

člen 11(3)

člen 10(5)

člen 11(2)

Člen 11

člen 26(2)

Člen 12

člen 11(2)(b) in (3)(b)

Člen 13

Člen 14

5.

Izvedbeni sklep (EU) 2018/1553

Izvedbeni sklep (EU) 2018/1553

Ta uredba

Člen 1

člen 2(1)

člen 39(1), (3) in (4)

člen 2(2)

člen 39(2)

člen 2(3)

Člen 3


Top